BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )"

Transkript

1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: K WIK Kód produktu: K1 1.2 Použití látky nebo přípravku Čisticí prostředek 1.3 Identifikace společnosti nebo podniku Výrobce- informační centrum : NCH European Technical Centre Codnor Gate Business Park High Holborn Road, Ripley UK, Derbyshire DE5 3NW Tel: Fax: Kontaktní osoba: Keith Mountford, Distributor : NCH Czechoslovakia spol. s r.o. Petrská 1168/ Praha 1 IČ: Tel: Fax: Kontaktní osoba : Jan Šejba, tel (dostupnost 9 17h), Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzové telefonní číslo: non-stop nebo Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS) Na Bojišti 1, Praha 2 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace a nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku - Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu kriterií zákona č. 371/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle klasifikačních pravidel směrnice 1999/45/ES ve znění pozdějších předpisů. 2.2 Klasifikace a nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku - Přípravek nezpůsobuje nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při jeho používání. Přípravek není klasifikován jako hořlavý. 2.3 Možné nevhodné použití látky/přípravku a další rizika - Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu. Informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bodě 15 bezpečnostního listu. 3. SLOŽENÍ /INFORMACE O SLOŽKÁCH Nebezpečné látky jako takové. (složky přítomné v takové koncentraci že propůjčují přípravku stejné toxikologické vlastnosti jako by měly ve 100% čistém stavu) : Tento přípravek neobsahuje žádné nebezpečné složky v této kategorii. Ostatní látky představující nebezpečí: Do této kategorie nepatří žádná známá látka. Složky obsažené v koncentraci pod mezní hodnotou nebezpečí : Do této kategorie nepatří žádná známá látka. Ostatní látky s mezními hodnotami pracovní expozice : Do této kategorie nepatří žádná známá látka. Ostatní složky: Indexové číslo CAS ES PROPAN Koncentrace >=1.00% až <10.00%. Symbol: F+ R: 12 Indexové číslo CAS ES ISOBUTAN Koncentrace >=1.00% až <10.00%. Symbol: F+ R: 12 ISOBUTAN/PROPAN 6 % Úplné znění použitých R-vět je uvedeno v bodě 16 bezpečnostního listu K WIK Strana 1/6

2 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Všeobecné pokyny: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Pokud symptomy přetrvávají nebo v případě pochybností, vždy přivolejte lékaře. NIKDY nepodávejte tekutiny osobám v bezvědomí. ZABRAŇTE požití. 4.2 Expozice vdechováním: Při nadýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v klidu a teple. Při podráždění dýchacích cest nebo ztíženém dýchání vyhledejte lékařské ošetření. 4.3 Expozice stykem s kůží: Zasažené místo několik minut oplachujte velkým množstvím vody. Odstraňte znečištěný oděv a obuv. Dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařské ošetření. 4.4 Expozice stykem s okem: Oči vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování proudem vody několik minut. Při vzniku podráždění vyhledejte lékařské ošetření Expozice požitím: V případě požití, pokud množství je malé (ne více, než jedno polknutí), vypláchněte ústní dutinu vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Udržujte v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při náhodném požití přivolejte lékaře pro odhadnutí potřebného ošetření v nemocnici. Dejte lékaři k nahlédnutí etiketu. Další údaje: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Vhodná hasiva: V případě požáru v okolí volte hasicí prostředky podle charakteru požáru. 5.2 Nevhodná hasiva: Balení uchovávaná v blízkosti ohně ochlazujte, aby nedošlo k protržení tlakových nádob. 5.3 Zvláštní nebezpečí: není známo 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Hasiči by měli používat izolační dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. 5.5 Další údaje: neuvedeno 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: viz. bezpečnostní opatření v bodech 7 a Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Protože se jedná o aerosol, je nepravděpodobné rozlití velkého množství. Při rozlití malého množství vysajte vhodným inertním materiálem a uložte do řádně označené nádoby na odpad. Zbytkové množství ze zasaženého místa opláchněte vodou. 6.3 Metody čištění: Zbytky po rozlití opláchněte vodou. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Zacházení Preventivní opatření pro bezpečné zacházení: Dodržujte opatření uvedená na etiketě a zásady bezpečné práce v průmyslu. Při používání produktu není doporučeno kouřit, jíst a pít. Používejte v dobře větraných prostorách. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zabraňte vdechování par. Produkt nesmí přijít do styku s očima. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Použití: K přímému použití Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: nejsou známy Specifické požadavky: nejsou známy 7.2 Skladování: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Podlaha musí být nepropustná a tvořit záchytnou jímku, aby v případě rozlití kapalina nepronikla mimo tento prostor.obal přípravku tlaková nádoba - KOV 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Limitní hodnoty expozice Expoziční limity složek přípravku dle nař. vl. č. 361/2007 Sb.: nebyly stanoveny 8.2 Omezování expozice Omezování expozice pracovníků: Použijte osobní ochranné prostředky v souladu se Směrnicí 89/686/EHS Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná zvláštní ochrana. K WIK Strana 2/6

3 Ochrana rukou a kůže: Kůži lze chránit nanesením ochranného krému, ten by však neměl být nanášen po bezprostředním kontaktu s produktem. V případě nebezpečí zasažení rukou používejte vhodné ochranné rukavice z polyvinylalkoholu PVA Ochrana očí: Pokud při používání může dojít k zasažení očí, používejte ochranné brýle Omezování expozice životního prostředí: Při likvidaci přípravku dodržujte ustanovení zákona o odpadech viz bod FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Všeobecné informace Skupenství dvoufázový systém kapalina/pára v tlakové nádobce Barva bílá Zápach charakteristický 9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro kapalnou fázi Hodnota ph 12,5 Bod varu 105 C Interval bodu vzplanutí není významný Tenze par těkavých složek při 50 C nespecifikována Hustota g/cm 3 Rozpustnost přípravku ve vodě rozpustný, ředitelný 9.3 Další informace Teplotní rozmezí bodu tání 0 C Teplota samovznícení nespecifikována Obsah organických rozpouštědel 16 hm. % Obsah celkového organického uhlíku 10 hm. % 10. STÁLOST A REAKTIVITA Přípravek je stabilní za předpokladu dodržení aplikačních a skladovacích podmínek doporučených v bodě 7 bezpečnostního listu Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teplo, horké povrchy, jiskry a otevřený oheň Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : nejsou uvedeny 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Při vystavení vysokým teplotám se mohou uvolňovat nebezpečné produkty rozkladu jako oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř a/nebo oxid dusíku. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Pro přípravek nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny, klasifikace přípravku byla provedena na základě konvenční výpočetní metody (dle vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. a směrnice 1999/45/ES). Údaje o možném účinku přípravku vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný Nebezpečné účinky pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku V případě požití: pěnicí přípravek V případě polití nebo zasažení kůže: Při krátké nebo náhodné expozici většinou nepůsobí dráždivě. Při delším kontaktu vysušuje a odmašťuje pokožku a může způsobit podráždění ve formě svědění a zarudnutí. V případě polití nebo zasažení očí: Může způsobit podráždění ve formě svědění a zarudnutí Známé dlouhodobé, okamžité a chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice: nejsou známy 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Ekotoxicita: nejsou dostupné údaje o ekotoxicitě 12.2 Mobilita: Je rozpustný ve vodě Perzistence a rozložitelnost: Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku splňují minimálně 80% biologickou rozložitelnost požadovanou EHS 82/242 a EHS 82/ Bioakumulační potenciál: nejsou dostupné údaje K WIK Strana 3/6

4 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Bezpečné zacházení při odstraňování látky nebo přípravku Při odstraňování přípravku se řiďte pokyny uvedenými v zákoně o odpadech Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku: nejsou uvedeny 13.3 Právní předpisy o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně souvisejících předpisů). Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Název druhu odpadu pro přípravek jako takový: Plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky Katalogové číslo odpadu podle 381/2001 Sb.: * Název druhu odpadu: Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu vč. prázdných tlakových nádob Katalogové číslo odpadu podle 381/2001 Sb.: * 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 Speciální preventivní opatření při dopravě nebo přepravě uvnitř nebo vně podniku Přepravujte výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro námořní dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou dopravu Informace týkající se přepravní klasifikace UN číslo/pojmenování látky pro transport: 1950 / Aerosoly, toxické ADR/RID silniční/železiční přeprava Třída (Class) Klasifikační kód Obalová skupina (Packing group) Bezp.značky (Label) Zvláštní ustanovení Omezené množství (LQ) Identifikační číslo nebezpečnosti 2 5A LQ2 - IMDG přeprava po moři Třída Bezp. zn. Obalová skupina Omezené množství EMS Provis. Látka znečišťující moře (Class) (Label ) (Packing group) (LQ) (Marine pollutant) SP63 SP63 - SP277 F-D,S-U IATA letecká přeprava Třída (Class) Bezp. zn. (Label) Obalová skupina (Packing group) Cestující (Packag ing Note for Pass engers) Cestující (Maxi mimum Quanity for Passengers) Náklad (Packaging Note for Cargo) Náklad (Maximimum Quanity for Cargo) Pozn. (Note) 2, kg kg A 98 A145 A153 2,2 - Y kg G INFORMACE O PŘEDPISECH Tento přípravek byl klasifikován v souladu se zákonem č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 389/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 1999/45/ES a 67/548/EHS Informace, vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na obale Klasifikace přípravku: přípravek není klasifikován jako nebezpečný Specifická rizikovost : Odpadá Bezpečné nakládání: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 23 Nevdechujte aerosoly K WIK Strana 4/6

5 S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 8% hmotnosti náplně je hořlavých Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. Nanášejte krátkými střiky, vylučte prodloužené rozprašování Pouze pro použití v průmyslových zařízeních nebo pro profesionální použití Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí - Nařízení vlády č. 194/201 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 15.3 Právní předpisy Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění zákona č. 434/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (včetně souvisejících předpisů). Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů (včetně souvisejících předpisů). Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně souvisejících předpisů). Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. Směrnice Rady č. 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 ve znění Opravy ze dne 29. května 2007 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Nařízení vlády č. 194/201 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače v platném znění. 16. DALŠÍ INFORMACE Jelikož nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, informace uvedené v bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou v souladu s právními předpisy. Tento výrobek nesmí být použit k jakémukoli jinému účelu, než je popsáno na etiketě a v bodě 1.2 tohoto bezpečnostního listu, bez předchozího obdržení písemného návodu k použití. Je povinností uživatele dodržovat všechna nutná opatření aby byla zajištěna obecná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Informaci obsaženou v tomto bezpečnostním listě je nutno chápat jako popis bezpečnostních opatření vztahujících se k našemu výrobku, ne jako záruku jeho vlastností. Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 371/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Opravy ze dne 29. května Plné znění R vět, na něž je uveden odkaz v bodech 2 a 3 bezpečnostního listu: R 12 Extrémně hořlavý 16.2 Pokyny pro školení: Všeobecná školení pro bezpečnou práci s chemickými látkami a přípravky Doporučená omezení použití: Pro stanovené účely se používá bez omezení Kontaktní místo pro poskytování technických informací: NCH Czechoslovakia spol. s r.o., technický servis, dostupnost od 9:00 do 17:30, tel.: ; Fax: ; mobil: , Zdroje nejdůležitějších údajů: - Originál bezpečnostního listu přípravku v aktuálním znění, anglická verze. - Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek. K WIK Strana 5/6

6 - Internetové databáze chemických látek Změny revidované verze bezpečnostního listu: Změny v odstavcích: Datum : Zpracoval : Dle verze výrobce : AM0105 KM n 04(22/10/2004)00 1, AM1105 KM n 04(22/10/2004) ; tzn. celková revize formátu bezpečnostního listu dle REACH revize ŠL 01/09 N 03(2007/05/10)00 K WIK Strana 6/6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více