ANALÝZA TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA EPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA EPC"

Transkript

1 ANALÝZA TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA EPC

2

3 OBSAH 1 ÚVOD 4 Cíl analýzy 4 Úvod 4 Použité zkratky 5 2 MIKRO- A MAKROEKONOMICKÁ SITUACE V ČR 6 Politická situace v ČR 10 Legislativa 10 3 VÝVOJ V TEPLÁRENSTVÍ 12 4 VÝVOJ V PRŮMYSLU 16 5 VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ 18 6 VÝVOJ VE ZDRAVOTNICTVÍ 22 7 VÝVOJ VE ŠKOLSTVÍ 26 8 EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) 28 Popis metody EPC 28 Poradci organizátoři výběrových řízení 30 ESCO poskytovatel energetických služeb 30 Asociace poskytovatelů energetických služeb APES 31 Kontakty na společnosti ESCO a poradce 33 Rozdělení zákazníků z hlediska vlastnictví objektu 37 Segmentace 38 Regionální rozložení investic do projektů EPC v období ZÁVĚR PŘÍLOHY 68 Příloha č. 1 Databáze projektů EPC Příloha č. 2 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC 80 Příloha č. 3 Proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC 106 Příloha č. 4 Etický kodex energetické služby se zárukou 112 Příloha č. 5 Vzorová smlouva pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou 118 Příloha č. 6 Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC DOTACE Z PROGRAMU EFEKT CRAB CENTRÁLNÍ REGISTR ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV DATABÁZE 46 Databáze projektů EPC PROFILY ESCO SPOLEČNOSTÍ, REFERENCE 48 3

4 1 ÚVOD Cíl analýzy Cílem analýzy je oslovit širší veřejnost a podat jí v ucelené a srozumitelné formě důležité informace související s rozšířením metody energetických služeb se zárukou v České republice. Představit množství referencí, které jsou k dispozici, a ty zajímavé popsat podrobněji. Ukázat potenciálním zákazníkům metodu EPC v širších souvislostech. Poukázat na možnosti dotací, představit iniciativy státu a porovnat vývoj trhu EPC vzhledem k hlavním ukazatelům vývoje ČR (DPH, stavebnictví, průmysl). Ukázat, že se jedná o trvale rostoucí trh, který má značný potenciál do budoucnosti. Úvod Analýza bude použita při jednáních o metodě EPC na celostátních, krajských a městských úrovních. Dále bude sloužit jako podpůrný podklad při prosazování změn v legislativě v návaznosti na zavádění nových pravidel EU do českých zákonů, vyhlášek a nařízení. A v neposlední řadě bude sloužit jako materiál pro rozšiřování povědomí o energetických službách se zárukou. Analýza podobného rozsahu a charakteru byla naposledy vytvořena roku 1999 neziskovou nevládní organizací SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Tato studie byla zaměřena především na podrobný popis metody EPC, zhodnocení politicko-ekonomické situace v České republice a následné uplatnění této metody na českém trhu. Předmětem této studie je zmapování současné situace na trhu v oblasti poskytování energetických služeb, především metody EPC, následně potenciálu uplatnění této metody v dalších oblastech a analýza dosud realizovaných projektů, které byly posuzovány z hlediska zadavatele, segmentu trhu a regionálního rozložení. Studie zkoumá a porovnává problematiku prosazení metody EPC u jednotlivých potenciálních zadavatelů. Hlavním zdrojem informací byly osobní rozhovory s představiteli společností ESCO, s poradci z oblasti energeticky úsporných projektů a s dalšími subjekty, které se zaměřují na úsporu energií metodou EPC. Rovněž byly použity informace a zkušenosti představitelů státních organizací, kde byla tato metoda aplikována. Vznikla tak kombinace zkušeností odborníků, kteří metodu EPC aplikují, a uživatelů, kteří výhody této metody využívají. Metodu EPC a energetické služby nabízí ve svém portfoliu řada společností, avšak vzhledem k velice odbornému a náročnému oboru podnikání je počet společností, které se problematice opravdu věnují a jsou schopny projekty EPC skutečně nabídnout a realizovat, poměrně omezený. Díky tomu byla spolehlivě zmapována většina trhu energetických služeb, hlavně se zaměřením na energeticky úsporné projekty se zárukou. Jako další zdroj byl použit internet, respektive informace zveřejněné na portálech ministerstev, krajů a měst. Dále pak informace z Věstníku veřejných zakázek, Českého statistického úřadu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Teplárenského sdružení, aliance Šance pro budovy, Wikipedie a dalších informačních portálů. Studii vypracovali Ing. Leoš Grelich, MBA, vedoucí oddělení Business development divize Technologie budov společnosti Siemens, a Andrea Drlíková, marketingová specialistka oddělení Business development divize Technologie budov společnosti Siemens. 4

5 Použité zkratky APES CAGR CPD CRAB CZT ČHMÚ ČNB ČSÚ DPH DPS EED EFEKT EKIS EN EP EPC ES ESCO EU HDP KVET MF MK MPO MPSV MSK MŠMT MZ OPŽP OSS PMI PSP SR ÚZSVM ÚV VŘ VŠB Asociace poskytovatelů energetických služeb Compound Annual Growth Rate složená roční míra růstu Centrum pasivního domu Centrální registr administrativních budov Centrální zásobování teplem Český hydrometeorologický ústav Česká národní banka Český statistický úřad Daň z přidané hodnoty Dům s pečovatelskou službou Energy Efficiency Directive Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Energetická konzultační a informační střediska Evropská norma Evropský parlament Energy Performance Contracting Energetické služby Energy Service Company Evropská unie Hrubý domácí produkt Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zdravotnictví Operační program Životní prostředí Organizační složky státu Purchasing Managers Index Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Státní rozpočet Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad vlády Výběrové řízení Vysoká škola báňská 5

6 12 MIKRO- A MAKROEKONOMICKÁ SITUACE V ČR V letech se přenesla americká krize do Evropy a zasáhla i do té doby rostoucí českou ekonomiku. V následujících letech docházelo ke každoročnímu propadu stavebnictví i průmyslu, a to v rozsahu 4 10 % ročně. Segment rekonstrukcí a výstavby nových bytů zaznamenal dokonce meziroční poklesy kolem 40 %. Rostoucí ceny energií a služeb vedly ke zvyšování nákladů na provoz budov, což mělo za následek zvýšení snahy o zefektivnění jednotlivých provozů a následné snížení nákladů na provozování. Ve většině případů se to však neobešlo bez investic, což bylo především u státních organizací dosti problematické. Tato situace vedla k tomu, že se daleko více začaly uplatňovat i další formy financování, než je pouze přímá investice. Spolu s rostoucím zájmem o ekologii se začalo i více využívat synergického efektu financování/ úspora energií, tedy pozitivní dopad na životní prostředí. Tomuto trendu přesně vyhovuje metoda EPC, tedy splácení investice z garantovaných úspor. To je patrně jeden z hlavních důvodů růstu popularity metody EPC. Jsou ale kraje a města, kde si metodu EPC oblíbili a již řadu let ji průběžně využívají. Každoročně tak u zadavatelů přibývá několik zrenovovaných škol, administrativních budov nebo zdravotnických zařízení, které se mohou pochlubit výrazným snížením nákladů na energie. Od roku 1994 se pomocí metody EPC realizovaly investice na více než 800 objektech v hodnotě téměř 2,5 mld. Kč. V posledních letech se celostátní roční úspora vlivem metody EPC pohybuje od 30 do 70 mil. Kč, což současně představuje 5 13 tisíc tun CO 2 ročně, který se nevyprodukoval. Z ekologického hlediska je snížení emisí skleníkových plynů v tomto rozsahu významným přínosem ke zlepšení našeho životního prostředí. Rychlejšímu rozšíření metody EPC však stále brání řada komplikací. Jednak náročnost přípravy podkladů před vyhlášením výběrového řízení, ale také stále trvající malé povědomí o metodě a z toho vyplývající nedůvěra v její spolehlivost. Na rozhodujících úrovních, jejichž spektrum je poměrně rozsáhlé, panuje stále ještě neochota zvolit netradiční metodu pro vyřešení energetické nehospodárnosti vlastněných objektů. Dalším problémem, který brání širšímu rozšíření, je fakt, že přestože se jedná o splácení investic z rozpočtu, který by za normálního provozu pokrýval pouze náklady na energie, ve finančních bilancích státních organizací figurují splátky jako splátky za úvěr. Což vyvolává pocit, že jde o další zadlužení státu. 6

7 ČESKÁ REPUBLIKA: VÝBĚR MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ Ukazatel Ukazatele reálné ekonomiky HDP mld. Kč, b. c , , , , , ,8 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c HDP %, r/r, reálně 3,1-4,5 2,5 1,8-1,0-0,9 Vývoz zboží a služeb %, r/r, reálně 3,9-10,9 15,5 9,5 4,4 0,1 Dovoz zboží a služeb %, r/r, reálně 2,7-12,0 15,5 7,0 2,2 0,6 Průmysl tržby %, r/r, běžné ceny -0,3-15,9 9,5 7,6 1,7 1,4 Stavební produkce %, r/r, reálně 0,0-0,9-7,4-3,6-7,6-6,7 Služby tržby %, r/r, reálně 0,2-9,9-1,4-1,9-0,4-0,9 Zemědělství tržby %, r/r, reálně -3,8 7,1 6,4 8,2 3,1-0,7 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r 1,4 2,3 0,7 0,6-0,6-1,3 Míra inflace %, r/r, průměr 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 Měnové ukazatele CZK/EUR průměr 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143 25,974 CZK/USD průměr 17,035 19,057 19,111 17,688 19,583 19,565 Fiskální ukazatele Vládní deficit (přebytek) mld. Kč -85,9-218,3-179,1-122,3-170,4-106,6 Vládní deficit (přebytek)/hdp % -2,2-5,8-4,7-3,2-4,4-2,7 Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč -20,0-192,4-156,4-142,8-101,0-81,3 Saldo SR/HDP % -0,5-5,1-4,1-3,7-2,6-2,1 Vládní dluh mld. Kč 1 104, , , , , ,1 Dluh sektoru vlády v procentech HDP % 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46,9 Státní dluh mld. Kč 999, , , , , ,3 Státní dluh/hdp % 26,0 31,3 35,5 39,2 43,4 43,3 Poznámky: r/r meziroční změna; údaj není k dispozici; 1) na přepočtené počty, celé národní hospodářství 7

8 12 Vývoj HDP a vývoj PMI Vývoj HDP meziročně v % Zdroj: a ČSÚ rok 2000 = V tuzemsku V zahraničí Hrubý domácí produkt je klíčovým ukazatelem vývoje národního hospodářství, měří výkonnost ekonomiky. Jde o ukazatel shrnující nově vytvořené hodnoty, který slouží k odhadu ekonomického rozvoje země. HDP ve finančním vyjádření představuje hodnotu všeho, co bylo v zemi nově vytvořeno za sledované období. Hrubý domácí produkt se v 1. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 2,5 %, tj. o půl procentního bodu více, než předpokládal předběžný odhad. 8

9 leden/2012 červenec/2012 leden/2013 červenec/2013 leden/2014 PMI (Purchasing Managers Index) je index nákupních manažerů, který se používá ve více než 30 zemích. Je uváděn v procentech a je založen na každoměsíčních průzkumech soukromého sektoru. Hodnota nad 50 % značí zlepšení, pod 50 % zhoršení ekonomiky výrobního sektoru. Jak je patrno z dlouhodobého vývoje PMI ČR, od poloviny roku 2013 roste jeho hodnota nad 50 %, což znamená, že se zvyšuje důvěra manažerů v českou ekonomiku. Souhrn ekonomické situace Z výše uvedeného ekonomického rozboru minulého období vyplývá, že investice do chátrajících objektů ve vlastnictví státu se značně omezily. V rozpočtech jednotlivých státních organizací se počítá s penězi pro provoz budov a zařízení, ale investice byly významně seškrtány. Tento fakt a zvyšující se povědomí o účinnosti metody EPC způsobily, že v poslední dekádě se zvýšil počet projektů a výběrových řízení s požadavkem uplatnění této metody. Rovněž se zvětšila velikost jednotlivých projektů, čímž narostl i celkový roční objem. Výkyvy mezi jednotlivými roky jsou způsobeny tím, že přípravy projektů a výběrová řízení jsou časově náročné a mnohdy se protáhnou na dobu delší než jeden rok. Potenciál v oblasti aplikace projektů se zaručenou úsporou značně převyšuje současné využití n Investice v mil. Kč (vč. DPH) Výpadek objemů v letech 1995 a 1996 byl zapříčiněn novým zákonem o veřejných zakázkách, který vešel v platnost Příchodem nového zákona se celý proces přípravy, vzhledem k organizování výběrových řízení, značně prodloužil. Došlo tak ke zrušení řady projektů nebo k jejich posunu. Složená roční míra růstu CAGR za posledních 10 let je 16,75 %. To znamená, že trh EPC v poslední dekádě roste rychlostí 16,75 % ročně. 9

10 12 Politická situace v ČR Vzhledem k tomu, že metoda EPC se uplatňuje především u budov ve vlastnictví státu, ať již na celostátních, krajských nebo městských úrovních, má na ni aktuální politická situace veliký vliv. Každá povolební změna s sebou nese změnu lidí na rozhodujících úrovních, což velice často vede k prodloužení nebo odložení výběrových řízení. Zvláště v posledních letech, kdy byla politická nestabilita poměrně značná. Zároveň se k tomu přidává obava státních pracovníků účastnit se projektů delších, než je jedno volební období. Na podzim roku 2014 se konají komunální volby, což již dnes značným způsobem ovlivňuje chování zastupitelů na všech úrovních. Jednotlivá rozhodnutí o přípravě VŘ jsou odložena na dobu po volbách. Dokonce některá již vyhlášená a dosoutěžená VŘ se pozastavují nebo odkládají, u některých projektů bohužel i na řadu let. Podle zákona o veřejných zakázkách není stanoven termín, dokdy má vyhlašovatel povinnost uzavřít s vítězem smlouvu. Z hlediska všech účastníků je to veliká škoda, protože příprava i účast ve výběrovém řízení jsou dost nákladnou záležitostí a všechny zúčastněné stála hodně času a námahy. Legislativa V roce 2012 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, 2012/27/EU; EED). Jejím cílem je snižovat závislost členských států na fosilních palivech, šetřit výdaje států a domácností za energii a přispět k čistšímu životnímu prostředí. Do roku 2020 by měla Evropská unie snížit spotřebu energie o 20 %. MPO vyčíslilo náklady na transpozici EED do českého prostředí na 180 miliard Kč do roku 2020, což by mělo zajistit úsporu energie v hodnotě 48 PJ. Energetické služby jsou jedním z nástrojů, pomocí kterých by mělo být dosaženo těchto ambiciózních cílů. EED proto rozvoj energetických služeb výrazně podporuje. EED mj. v příloze č. XIII stanoví minimální výčet povinných náležitostí smlouvy o poskytování energetických služeb pro využití ve veřejném sektoru. Dle čl. 18 odst. 2 písm. (b) EED jsou členské státy povinny podporovat řádné fungování trhu energetických služeb a přijmout opatření k odstranění regulatorních a neregulatorních překážek, které brání uzavírání smluv o energetických službách. Dle ustanovení čl. 19 EED je povinností každého členského státu odstranit regulatorní a neregulatorní překážky energetické účinnosti s cílem zajistit, aby jednotlivé veřejné subjekty nebyly odrazovány od uzavírání smluv o energetických službách. Požadavky EED jsou nebo budou postupně zapracovány do českého právního prostředí a měly by být zohledněny v novele zákona o hospodaření energií. Podpora energetických služeb (EPC) by podle EED měla být promítnuta i do implementace článku 5 EED, který členským státům stanoví povinnost energeticky úsporně zrenovovat 3 % podlahové plochy budov ústředních orgánů státní správy ročně. Legislativa Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zdroj: a APES Na základě usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 22. února 2012 bylo ministrovi průmyslu a obchodu uloženo připravit vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting metoda EPC) a publikovat ji do 30. června 2012 na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zveřejněná vzorová smlouva a její přílohy jsou beze změn použitelné nejen pro příspěvkové organizace státu, ale i pro všechny ostatní zájemce o metodu EPC, například vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů apod. S výhodou lze metodu EPC využít ke snížení provozních nákladů zejména na objektech či veřejném osvětlení v majetku obcí nebo krajů. Metodu EPC bohužel nemohou stále uplatnit organizační složky státu (stav k ). Na podporu rozvoje energetických služeb byl v roce 2012 zpracován etický kodex energetických služeb se zárukou a manuál procesu přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC. Na bázi znění etického kodexu, přijatého na úrovni Evropské Unie, byl v roce 2014 novelizován. Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Základním strategickým dokumentem ČR v oblasti hospodaření energií je Státní energetická koncepce. Ta byla v roce 2012 aktualizována a byla vzata vládou ČR na vědomí. Mezi pět strategických priorit patří zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech. Mezi opatřeními je uvedena 10

11 i podpora zavádění energetického managementu a metody EPC ve veřejném a podnikatelském sektoru. Směrnice o energetické účinnosti EED a metoda EPC Směrnice EP a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění cíle uspořit 20 % primárních zdrojů energie. Články, které mají přímou vazbu na rozvoj energetických úspor Článek 4 Renovace budov Článek 5 Příkladná úloha budov veřejných subjektů Článek 16 Dostupnost systémů kvalifikace, akreditace a certifikace Článek 18 Energetické služby Z pohledu prosazování projektů EPC ve státní sféře nás nejvíce zajímá článek 5, který hovoří o příkladné úloze budov veřejných subjektů. Článek 5 předepisuje členským státům, aby počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně renovována 3 % celkové podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň minimální požadavky na energetickou náročnost, které stanovil na základě článku 4 směrnice 2010/31/EU. Členský stát do 31. prosince 2013 vypracuje a zpřístupní veřejnosti soupis vytápěných nebo chlazených budov ústředních vládních institucí s celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m² a následně do 9. července 2015 nad 250 m², kromě určitých kategorií budov (historické, bezpečnostní, náboženské). Na základě těchto pokynů bylo vybráno celkem 499 budov, které jsou ve vlastnictví 40 státních institucí (Ministerstvo dopravy ČR; Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo obrany ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Poslanecká sněmovna PČR; Senát PČR; Kancelář prezidenta republiky; Český statistický úřad; Český úřad zeměměřičský a katastrální; Úřad průmyslového vlastnictví; Úřad pro ochranu osobních údajů; Bezpečnostní informační služba; Národní bezpečnostní úřad; Česká akademie věd; Vězeňská služba; Český báňský úřad; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Správa státních hmotných rezerv; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Česká národní banka; Energetický regulační úřad; Úřad vlády České republiky; Ústavní soud; Nejvyšší soud; Nejvyšší správní soud; Nejvyšší státní zastupitelství; Nejvyšší kontrolní úřad; Kancelář veřejného ochránce práv; Grantová agentura České republiky; Státní úřad inspekce práce; Český telekomunikační úřad). Byla zvolena alternativní opatření a byl proveden přepočet na ekvivalentní množství uspořené energie. Podlahová plocha budov nad 250 m 2, které nesplňují EN, je 770 tisíc m 2 a podlahová plocha k renovaci 3 % nesplňujících EN je 148 tisíc m 2. Roční úspory jsou odhadovány na asi GJ a kumulované ve výši GJ. Náklady byly odhadnuty na 1,3 mld. Kč. Další kroky obsahují zahrnutí budov do monitoringu, zpracování a předložení plánu rekonstrukce objektů pro rok 2015 a s výhledem do roku 2020 a vyhlašování výzev z OPŽP pro budovy využívané institucemi podle článku 5. Stav rozvoje metody EPC v ČR a její podpora státu Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, byl schválen vládou a předložen do PSP. Definuje nové pojmy jako energetická služba, smlouva o energetických službách a poskytovatel energetických služeb. Dále definuje obsah smlouvy o energetických službách a zavádí seznam poskytovatelů energetických služeb. V rámci programu EFEKT MPO podporuje především neinvestiční aktivity, pořádání seminářů, vydávání publikací a bezplatné poradenství pro veřejnost EKIS. Mezi aktivity podporující zavádění EM a EPC patří zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO (kraje, statutární města) a příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (výběr vhodných objektů před výběrovým řízením na poskytovatele energetických služeb krajů, měst a obcí). Dále pak realizace metodiky pro použití EPC pro příspěvkové a následně i OSS. Komunikace s MF, ČSÚ, ÚV, ÚZSVM a systém monitorování spotřeby energie vládních objektů. Zdroj: Prezentace Mgr. Milana Kyseláka (MPO) Uvedené přílohy najdete na konci této publikace v oddílu Přílohy. Legislativa a EPC ve zdravotnictví Zdroj: Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2012 č. 109 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR metodiku přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC a vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví ČR mohou tuto metodu využít v rámci programů reprodukce majetku ev. č. 235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic, ev. č. 235V120 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví a 235V130 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů. Do těchto programů reprodukce majetku byla zapracována možnost přijetí dodavatelského úvěru a Ministerstvo financí ČR dokumentaci programů schválilo. Zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a které nesplňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je povinno nechat si zpracovat energetický audit ( 14 zákona č. 406/2000 Sb.). Výjimečně lze metodu EPC využít i u takových opatření, kdy celá investice nemůže být splacena výhradně z dosahovaných úspor. 11

12 13 VÝVOJ V TEPLÁRENSTVÍ TEPLÁRENSKÝ SEKTOR V ČR STUDIE VŠB, ČSÚ (ZÁKLADNÍ ÚDAJE) Počet domácností zásobovaných teplem z CZT 1,48 milionu Podíl obyvatel ČR zásobovaných teplem 0,381 Počet evidovaných zdrojů centrálně vyrábějících teplo Počet evidovaných zdrojů nad 5 MWt výkonu vyrábějících centrálně teplo Počet evidovaných zdrojů od 0,2 do 5 MWt výkonu vyrábějících teplo Podíl z celkové spotřeby paliv v energetice využívaný při výrobě tepla 0,31 Podíl zdrojů paliv při výrobě tepla z CZT pocházející z ČR 0,68 Podíl dodávek tepla z velkých zdrojů nad 300 MWt 0,57 Podíl dodávek tepla z malých zdrojů do 30 MWt 0,21 Délka tepelných sítí km Podíl tepla vyrobeného v KVET (v kogeneraci) 0,75 Počet subjektů centrálně vyrábějících teplo spadající do systému obchodu s povolenkami 400 Spotřeba tepla v ČR celkem (bez tepla na výrobu elektřiny) z toho domácnosti z toho průmysl TJ TJ TJ Vývoj konečné spotřeby tepla podle sektorů spotřeby n Spotřeba v průmyslu n Spotřeba v domácnostech n Spotřeba v zemědělství a lesnictví n Spotřeba ve stavebnictví n Spotřeba v dopravě n Spotřeba ostatních odvětví Studie stavu teplárenství prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., a kolektiv 12

13 Výroba tepla v ČR v TJ Zdroj: Český statistický úřad Rekonstrukce zdrojů tepla a řada dalších úsporných opatření v rekonstruovaných objektech vede k tomu, že dochází ke snižování spotřeby tepla. Tato situace měla na výrobce tepla značný vliv a způsobila, že se řada z nich začala také zajímat o energeticky úsporné projekty. Top 5 uskupení dodavatelů tepla 2012 n EPH Energetický a průmyslový holding (United Energy, Plzeňská energetika, Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská a MIBRAG) 25 % n ČEZ, a.s. 23 % n Dalkia Česká republika, a.s. 18 % n Teplárny Brno, a.s. 5 % n MVV Energie CZ, a.s. 4 % n Zbytek trhu 25 % Zdroj: Ročenka členů Teplárenského sdružení; výroční zprávy jednotlivých společností 13

14 13 Top 10 jednotlivých dodavatelů tepla 2012 (dodávky tepla v TJ) n ČEZ, a.s. n Dalkia Česká republika, a.s. n Pražská teplárenská, a.s. n Teplárny Brno, a.s. n Elektrárny Opatovice, a.s. n MVV Energie CZ, a.s. n Plzeňská teplárenská, a.s. n Teplárna České Budějovice, a.s. n United Energy, a.s. n Energetika Třinec, a.s. n Zbytek trhu Zdroj: Ročenka členů Teplárenského sdružení; výroční zprávy jednotlivých společností Přehled cen tepla v Kč/GJ 2014 (na vstupu do objektu odebírajícího teplo, včetně DPH) Pardubice, Chrudim 2 Hradec Králové 3 Plzeň 4 Ostrava 5 Ústí nad Labem 6 Most 7 Chomutov 8 Písek 9 Litvínov 10 Havířov 11 Sokolov 12 Přerov 13 České Budějovice 14 Praha 15 Teplice 16 Otrokovice 17 Příbram 18 Zlín 19 Olomouc 20 Prostějov 21 Karlovy Vary 22 Strakonice 23 Jílové 24 Frýdek-Místek 25 Tábor 26 Opava 27 Vsetín 28 Brno 29 Děčín 30 Liberec Zdroj: Ročenka členů Teplárenského sdružení; výroční zprávy jednotlivých společností 14

15 Poměrně značné rozdíly v ceně tepla v různých regionech jsou způsobeny především druhem paliva použitým pro výrobu a vzdáleností od zdroje. Do cen se však rovněž promítají investice dodavatelů tepla do svých vlastních technologií. Dle diskuzí se zástupci dodavatelů tepla je však mnohem více vypovídajícím faktorem náklad na teplo na metr čtvereční. Ten podle nich lépe vystihuje skutečnou cenu tepla. Stejným směrem se orientují i direktivy EU, které již podobný faktor zavedly. U nás se s ním můžete setkat u fakturace plynu maloodběratelů, kde se veškerá spotřeba plynu v m 3 přepočítává na MWh. Přehled cen tepla v Kč/GJ (na vstupu do objektu odebírajícího teplo, včetně DPH) n 2013 n 2012 n 2011 n 2010 n Pardubice, Chrudim 2 Hradec Králové 3 Plzeň 4 Ostrava 5 Ústí nad Labem 6 Most 7 Chomutov 8 Písek 9 Litvínov 10 Havířov 11 Sokolov 12 Přerov 13 České Budějovice 14 Praha 15 Teplice 16 Otrokovice 17 Příbram 18 Zlín 19 Olomouc 20 Prostějov 21 Karlovy Vary 22 Strakonice 23 Jílové 24 Frýdek-Místek 25 Tábor 26 Opava 27 Vsetín 28 Brno 29 Děčín 30 Liberec 31 Jablonec nad Nisou 15

16 14 VÝVOJ V PRŮMYSLU Meziroční vývoj indexu průmyslové produkce v % Zdroj: Jak je vidět z předchozího grafu, průmysl zaznamenal po velké krizi v období mezi 10/2008 a 10/2009 druhou vlnu krize v období mezi 3/2012 a 7/2013. V současné době se zdá, že český průmysl nastartoval k dlouhodobějšímu růstu. Průmyslová produkce v květnu 2014 meziročně vzrostla reálně o 2,5 % a hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,7 %. Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,1 %. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2014 meziročně vzrostly o 6,0 % a tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,7 %. 16

17 VYBRANÉ UKAZATELE ČR A KRAJŮ Průmysl vybrané ukazatele ČR a krajů Průměrný počet podniků Tržby z průmyslové činnosti (v tis. Kč) Průměrný evidenční počet zaměstnanců Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč, fyz. osoby) Česká republika Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Energetické projekty se zaručenou úsporou lze realizovat i v oblasti soukromých společností. Řada výrobních závodů je na tom obdobně jako zdravotnická zařízení. Dlouhá léta se neinvestovalo do jejich rekonstrukcí, a pokud ano, nešlo o rekonstrukce spojené se zvýšením efektivnosti energetické spotřeby objektů. I přes toto úskalí se daří stále více pronikat do soukromé sféry. Vznikají tak EPC projekty v oblasti tepelného hospodářství, jako projekt pro výrobní závod Siemens Elektromotory Mohelnice s návratností 3 roky nebo projekt Osvětlení výrobní haly PEGA-VEL s návratností 5 let. Problematika uplatnění metody EPC v soukromé sféře představuje snahu zkrácení návratnosti investice na minimum, zpravidla na 3 4 roky, což ve srovnání s projekty ve státní sféře znamená zkrácení doby trvání projektu téměř na polovinu, někdy i více. 17

18 15 VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Vývoj ve stavebnictví 2007 červen 2014 (zveřejněno ČSÚ ) Meziroční vývoj indexu stavební výroby v % Průběh krize od roku 2008 asi nejvíce zasáhl stavebnictví a související obory. Některé segmenty stavebnictví, jako třeba výstavba nových bytů, v letech dosáhly až 40% roční pokles trhu. Na poklesu trhu měla rovněž vliv politická nestabilita a skandály ve výběrových řízeních státního sektoru. Vzpomeňme například problematiku výstavby dálnic. Vlivem politické nestability byla řada státních investic do stavebnictví pozastavena, odložena nebo úplně zrušena. Od prosince 2013 však již sedmý měsíc po sobě trh stavebnictví konečně meziročně roste. I když podle komentářů Svazu podnikatelů ve stavebnictví má na výsledky vliv letošní teplá zima, je to rozhodně pozitivní trend, který snad povede ke stabilizaci trhu stavebnictví a následných oborů. Stavební firmy, jak vyplývá z analýzy inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha, získaly od ledna do konce července letošního roku od veřejné správy zakázky za 80,755 mld. Kč, což je meziročně o 38,7 % více. Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby, tedy hlavně na budovy, za sedm měsíců roku vzrostla meziročně o 12,9 % na 20,246 mld. Kč. Objem zakázek na inženýrské stavby stoupl velmi výrazně, a to o 50,2 % na 60,5 mld. Kč. Čísla ovlivnila novela zákona o veřejných zakázkách platná od letošního ledna. Ta zvýšila limit pro zveřejňování podlimitních stavebních zakázek z původních tří milionů bez DPH na dvojnásobek. 18

19 Proto mohl být srovnatelný meziroční růst počtu a hodnoty zadaných zakázek ještě vyšší, výrazněji se tento metodický vliv s ohledem na postup zadávacích řízení projeví až v následujících měsících, upozornil ředitel pro inženýrskou činnost ÚRS Zdeněk Kunc. Veřejnou zakázku na stavební práce získalo během sedmi měsíců 979 společností, nejúspěšnější byla společnost Skanska, která vyhrála 49 tendrů za 4,325 mld. Kč. Z dalších 447 mil. Kč bude mít podíl díky sdružení s jinými firmami. Hodnota zakázek zadaných vládním sektorem vzrostla meziročně o 20,8 % na 32,762 mld. Kč. Města a obce zadaly stavební zakázky za 40,21 miliardy, meziročně o 73,6 % více. STAVEBNÍ PRÁCE S V ČESKÉ REPUBLICE PODLE KRAJŮ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 20 A VÍCE PRACOVNÍKŮ Kraj místa stavby Rok Stavební práce S * celkem (v mil. CZK) Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský * Stavební práce S provedené podle dodavatelských smluv představují hodnotu vlastních výkonů ze stavební činnosti (vč. zabudovaných materiálů) a přijatých poddodávek stavebních prací od jiných podniků (cizích výkonů). Jde tedy o součet všech výkonů (vlastních či cizích), které byly provedeny na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele (stavebníka). Nepatří sem poddodávky pro jiné dodavatele stavebních prací ani dodávky stavebních prací realizované mezi závodovými jednotkami vlastního podniku. Zdroj: 19

20 15 Stavební produkce propad od roku 2008 Kumulativně 434,5 mld. Kč za 5 roků odhad n 402,4 n 431,4 n 472,6 n 521,5 n 547, (odhad) n 520,9 n 488,7 n 464 n 424 n 390 n 26,7 n 58,9 n 83,6 n 123,6 n 157,5 Zdroj: Jak je patrné ze statistik Svazu podnikatelů ve stavebnictví, od roku 2008 došlo k celkovému poklesu trhu stavebnictví téměř o 30 %. Kumulativně to dělá 434,5 mld. Kč, což je více než roční produkce stavebnictví v roce Za tu dobu zkrachovalo 41 větších firem a o práci v sektoru přišlo až lidí. Vývoj stavebního trhu od počátku roku 2014 nám však dává naději, že po dlouhém období soustavného poklesu nastartoval dlouhodobý růst. Z pohledu počtu nových stavebních zakázek (u společností s 50 a více zaměstnanci) došlo v 1. čtvrtletí 2014 meziročně k růstu o 4,2 procenta. Společnosti v tuzemsku uzavřely téměř 8,5 tisíce zakázek. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla až o 52,9 % a činila necelých 34 mld. Kč, v pozemním stavitelství skoro 12 mld. Kč (růst o 29,4 %) a v inženýrském stavitelství přibližně 22 mld. Kč (růst o 68,9 %). Stavební společnosti s 50 a více zaměstnanci měly ke konci 1. čtvrtletí 2014 celkem smluvně uzavřeno více než 12 tisíc zakázek, což znamenalo rovněž nárůst, a to o 10,2 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě téměř 150 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí 2013 zvýšil o 10,4 %. 20

21 Bytová výstavba n byty zahájené n byty dokončené V roce 2013 bylo zahájeno 50,5 % bytů oproti stavu roku V roce 2013 bylo dokončeno 60,6 % bytů oproti stavu roku Zdroj: V roce 2007 došlo k poměrně výraznému přechodnému zvýšení objemu bytové výstavby, částečně způsobenému obavou stavebníků z podstatného nárůstu cen v roce 2008 v souvislosti s uzákoněným zvýšením DPH. V letech již počet dokončených bytů mírně klesal a roku 2011 dokonce zaznamenal prudký meziroční pokles (postavilo se o 7,8 tis. bytů, tj. o 21,5 % méně než v roce 2010). To znamená, že ekonomická krize, která začala na podzim 2008, se v letech 2009 a 2010 projevovala pouze částečně, v roce 2011 však zasáhla bytovou výstavbu naplno. Ve sledovaném období stále roste podíl bytů dokončených v nových rodinných domech, naproti tomu neustále klesá podíl bytů získaných v nástavbách, přístavbách a vestavbách (s výjimkou roku 2011). Počet zahajovaných staveb bytů až do roku 2008 převyšoval počet bytů dokončených. Jak je patrno z grafu, v následujících letech tomu bylo již naopak. Po hlubokém meziročním propadu (téměř o polovinu) mezi roky 2009 a 2010 zaznamenala zahajovaná výstavba bytů v nových bytových domech další, i když mírnější pokles. 21

22 16 VÝVOJ VE ZDRAVOTNICTVÍ Koncem roku 2012 bylo v České republice evidováno zdravotnických zařízení (včetně detašovaných pracovišť) o 303 více než v roce 2011, z toho samostatných ambulantních ordinací (oproti roku 2011 nárůst o 103 zařízení). Pro uplatnění metody EPC je rozhodující, kdo je zřizovatelem zařízení, proto se dále budeme zabývat nejen regionálním rozložením, ale i typem vlastnictví. V rámci jednoho zřizovatele se tak mohou sestavit balíčky vhodných objektů pro metodu EPC, které jsou kombinací zdravotnických objektů a škol, sportovních nebo kulturních objektů. Rozdělení dle zřizovatele 213 zařízení bylo státních 117 zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR 96 zřizovatel ostatní centrální orgány zařízení bylo nestátních 149 zřizovatel kraj 169 zřizovatel město nebo obec zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba Ve dvacetileté historii používání metody EPC v České republice se nejvíce úspor vytvořilo ve zdravotnictví. Byly zde realizovány největší investice na jeden objekt a rovněž zde bylo dosaženo i nejvyšších garantovaných úspor v rámci jednoho objektu. Důvodem byl a bohužel stále ještě je katastrofální stav energetického hospodaření ve většině zdravotnických zařízení v České republice. Ve zdravotnických objektech se nachází řada energeticky velice náročných provozů. Kromě kotelen pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody jsou zde prádelny, jídelny a zařízení pro výrobu technologické páry. Navíc u řady zdravotních zařízení se stále používá pára jako primární médium pro výrobu tepla, což je vysoce neefektivní. Započítáme-li k tomu náročná vzduchotechnická zařízení operačních sálů a vnitřní osvětlení objektu, najdeme zde celou řadu možností úspory energií všeho druhu. Není tedy náhodou, že první energetické projekty s garantovanou úsporou v ČR byly realizovány v oblasti zdravotnictví. V roce 1994 tak vznikly projekty na rekonstrukci tepelného hospodářství v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. Celkově se jednalo o investici více než 90 milionů Kč s roční úsporou téměř 30 milionů Kč. V současnosti evidujeme více než 150 zdravotnických zařízení, která již využila výhody metody EPC. Mezi poslední velké realizované projekty patří Pardubická krajská nemocnice a Psychiatrická léčebna Kroměříž. V součtu se jedná o investice převyšující 150 milionů Kč. 22

23 SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení počet lůžka Fakultní nemocnice (včetně ambulantní části) Nemocnice (včetně ambulantní části) Nemocnice násl. péče (včetně ambulantní části) Nemocnice celkem Léčebny pro dlouhodobě nemocné Léčebny TBC a respiračních nemocí dospělí Psychiatrické léčebny dospělí Rehabilitační ústavy dospělí Ostatní odborné léčebné ústavy dospělí Dětské psychiatrické léčebny Ostatní dětské odborné léčebné ústavy Ozdravovny a sanatoria (celodenní) Hospice Další lůžková zařízení Odborné léčebné ústavy celkem Lázeňské léčebny dospělí Dětské lázeňské léčebny Lázeňské léčebny celkem Struktura lůžek v nemocnicích podle zřizovatele n MZ ČR 27,2 % n Kraj 13,7 % n Město, obec 6,5 % n Fyzická osoba, církev, jiná práv. osoba 50,3 % n Ostatní centrální orgány 2,3 % Zdroj: Ročenka zdravotnictví

24 16 Síť nemocnic k Fakultní nemocnice Ostatní nemocnice akutní péče Nemocnice následné péče Zdroj: Ročenka zdravotnictví

25 Síť odborných léčebných ústavů k Léčebna dlouhodobě nemocných Léčebna TRN pro dospělé Psychiatrická léčebna pro dospělé Psychiatrická léčebna pro děti Rehabilitační ústav pro dospělé Ostatní odborné léčebny pro dospělé Ostatní odborné léčebny pro děti Ozdravovna Hospic Ostatní lůžková zařízení Zdroj: Ročenka zdravotnictví

26 17 VÝVOJ VE ŠKOLSTVÍ Školství České republiky je rovněž sférou, kde je nedostatek finančních prostředků investičního charakteru. O to více se zde nachází příležitostí pro využití nestandardních metod financovaní. Většinou se jedná ve srovnání se zdravotnictvím o menší investice v hodnotách stovek tisíc nebo několika milionů korun, ale najdou se i projekty, kde investice dosahují částky více než 140 milionů Kč, jak tomu je v případě 32 škol Prahy 13. Pomocí metody EPC se zde společnost ESCO zavázala k úsporám ve výši 25,6 milionu Kč za rok. Z níže uvedených tabulek je patrné, že v ČR se nachází celá řada vzdělávacích a opatrovnických zařízení různého typu. Pro mnohá z nich by metoda garantovaných úspor byla významným přínosem. REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ ŠKOL V RÁMCI ČR 2011/2012 Zařízení MŠ ZŠ SŠ Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

27 VZDĚLÁVACÍ A OPATROVNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ČR Počet dětí 2013 Dětí na zařízení 2013 MŠ Mateřské školy ZŠ základní školy SŠ střední školy údaj není k dispozici údaj není k dispozici Konzervatoře Vyšší odborné školy Umělecké školy Výchovná zařízení dětský domov Výchovná zařízení výchovný ústav Výchovná zařízení diagnostický ústav Výchovná zařízení dětský domov se školou Domovy mládeže údaj není k dispozici údaj není k dispozici počet lůžek 140 počet lůžek Vysoké školy Počet objektů celkem Poznámky k tabulce: Předškolní vzdělávání poskytují mateřské školy, mateřské školy při zdravotnickém zařízení, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním na základních školách a přípravné stupně základních škol speciálních. Od roku 2009/10 do roku 2013/14 přibylo celkem 259 nových mateřských škol. Z toho 153 škol bylo zřízeno privátním sektorem a 93 škol zřídily obce. Některá zařízení, hlavně MŠ a ZŠ menšího charakteru, ojediněle i ZŠ a SŠ v malých obcích, používají jednu společnou budovu. Rovněž řada MŠ se nachází v objektech, které primárně slouží jinému účelu (administrativní budovy), proto je celkový počet objektů ve skutečnosti asi o 12 % nižší. 27

28 18 EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) Popis metody EPC Budovy spotřebovávají 40 % celosvětově vyrobené energie. V souvislosti s globálním růstem cen paliv a energií nabývá snižování energetické náročnosti budov stále většího významu. Nabízí se zde větší prostor pro zavádění energeticky úsporných opatření, která jsou ekonomicky návratná, šetří neobnovitelné zdroje energie a snižují emise skleníkových plynů. Snižování energetické náročnosti tedy znamená nejen finanční úspory pro provozovatele objektů, ale také větší ohleduplnost vůči životnímu prostředí a důraz na trvale udržitelný rozvoj. Snížení energetické náročnosti budov lze dosáhnout díky vyšší efektivitě využívání energetických zdrojů. Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je využití metody Energy Performance Contracting (EPC) neboli energetických služeb se zárukou. Její princip spočívá v návrhu a instalaci úsporných opatření, včetně zajištění finančních prostředků prostřednictvím splácení investice ze skutečně dosažených a dodavatelem zaručených úspor. Performance Contracting nabízí řešení pro: modernizaci technického zařízení budov snížení nákladů na spotřebu energie zvýšení spolehlivosti zvýšení hodnoty majetku snížení znečištění životního prostředí minimalizaci investičních rizik zabezpečení financování modernizace budov garanci dlouhodobé efektivity provozu Model financování a dosahovaných úspor Od počátku realizace úsporných opatření až do konce projektu jsou veškerá realizovaná opatření financována na základě dosažených úspor. Garance úspor znamená, že v případě nedosažení smluvně zaručených úspor je dodavatel povinen uhradit rozdíl mezi dosaženou úsporou a smluvně sjednanou garantovanou úsporou ve výši aktuálních cen. Ekonomický výsledek projektu je tak pro zákazníka naprosto předvídatelný. V rámci projektu EPC dodavatel zabezpečí: analýzu současného stavu objektů návrh modernizačních a provozních opatření vedoucích ke zvýšení energetické hospodárnosti v souladu s potřebami zákazníka (jaký komfort, finanční objem investice a návratnost se očekává) projekt realizace dodavatelský systém projektový management uvedení do provozu energetický management dosahování energetických úspor během trvání smlouvy 28

29 Charakteristika metody EPC Energy Performance Contracting umožňuje realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vynaložení vlastních investičních prostředků v době instalace opatření. Představuje metodu, na jejímž základě dodavatel energetických služeb (dále jen ESCO Energy Service Company) nabízí komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby tzv. na klíč zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, pravidelnou údržbu, zaškolení obsluhy i financování projektu. ESCO smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie, a tím i uspořených finančních nákladů. Nestane-li se tak vinou na straně ESCO, má tento povinnost uhradit klientovi vzniklý rozdíl mezi zaručenou a reálně dosaženou úsporou. Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou ale nejsou ani deseti- či víceleté projekty) a po tuto dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů na poskytnutí finančních prostředků (pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování) a nákladů na aplikovaný energetický management. Metoda EPC bývá velmi často zaměňována pouze za způsob, jak financovat energeticky úsporný projekt, nicméně jejím základním atributem je záruka výsledku projektu. Výhody EPC Stejný zájem zákazníka i dodavatele: uspořit co nejvíce energie Projekt realizovaný metodou EPC je komplexní služba: návrh, projekt, realizace, uvedení do provozu, zodpovědnost za správný způsob provozu, sledování a vyhodnocování úspor Realizace projektu metodou EPC nenarušuje cash flow zákazníka Smluvní garance dosažené výše úspor Výhodný typ budov a opatření Metoda EPC není aplikovatelná na všechny typy budov a jejich technické zařízení. Opatření v projektech jsou zaměřena především na správné technologické řešení, modernizaci a doplnění systémů vytápění, přípravy teplé užitkové vody, výměníkových stanic tepla, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, osvětlení, kotlů, chladicích strojů, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, rekuperačních zařízení, solárních zařízení a instalaci nových systémů měření a regulace integrovaných do centrálního řídicího systému budovy. Velmi frekventovaná jsou opatření na zlepšení systémů automatizace a manažerské úrovně energetického managementu tepla, elektrické energie, nákupu energetických médií atd. V odůvodněných případech je nutné realizovat i zásadní změny změny primárního média, rekonstrukce potrubních rozvodů, úpravy stavební části budovy. V zásadě platí, že pro mnoho budov v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury, sportu či administrativy ve veřejném sektoru je použití tohoto typu projektu racionálním řešením. Realizace projektu Klient by se měl vždy nejprve rozhodnout, zda vůbec chce energetický systém rekonstruovat. Měl by si zjistit, jaké možnosti připadají v úvahu, a ujasnit si, v jakém rozsahu chce rekonstrukci systému provést. Může si nechat zpracovat projektovou dokumentaci na konkrétní řešení nebo si nechá připravit nabídku komplexního řešení metodou EPC. V případě volby EPC a po podpisu smlouvy o energetických službách je zahájena fáze přípravy a následné implementace úsporných opatření. Po ukončení této fáze a zprovoznění instalovaných zařízení je provedeno zaškolení obsluhy klienta a instalovaná zařízení jsou předána do jeho majetku. Následuje období zaručených úspor, během něhož ESCO provádí energetický management, tedy sleduje spotřebu energií, vyhodnocuje dosahované úspory, koriguje je s ohledem na vnější vlivy, v případě potřeby předkládá návrhy na optimalizaci provozu energetického systému klienta a zároveň poskytuje různé formy servisní činnosti. 29

30 18 Poradci organizátoři výběrových řízení V posledních letech se stále častěji objevují u EPC projektů poradci. Ne že by v minulosti nebyli, ale s rostoucím počtem EPC projektů a vzhledem k náročnosti jejich příprav se z kapacitních důvodů o potenciál trhu nemohou starat pouze ESCO společnosti. Poradci jsou nezbytní pro vytipování vhodných objektů a pro tvorbu zadávací dokumentace pro vyhlášení jednacího řízení s uveřejněním na realizátora, tedy na společnost ESCO. Výběr poradce se u státních organizací rovněž realizuje pomocí výběrového řízení. Příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení je poměrně náročná. Zpravidla jí předchází energetický audit, který odhalí všechny zvýšené spotřeby a neekonomické provozy. Na základě tohoto auditu jsou ve spolupráci s majitelem, správcem nebo provozovatelem vytipovány objekty, které by bylo možno zařadit do tzv. balíčku pro aplikaci metody EPC. Balíček je soubor budov různého typu, u kterých je předpoklad, že po jistých úpravách dojde k zásadním úsporám, jež mohou ve stanovené době pokrýt nezbytnou investici. V balíčku tak můžete najít školu, nemocnici, bazén či jakoukoliv jinou budovu. Přínosy jednotlivých budov jsou různé. U některých se jedná o zásadní příspěvek, u jiných jde zase pouze o drobný přínos, který je však zásadní pro celek. Je potřeba si uvědomit, že i drobná úprava může z dlouhodobého hlediska zásadním způsobem změnit pohled na hospodaření a využití objektu. Hlavním přínosem balíčků je to, že úpravy a investice proběhnou i u objektů, u kterých by v případě, že by se řešily samostatně, nedošlo k ekonomické návratnosti a tím pádem ani k investici. Jak bylo již řečeno, příprava výběrového řízení je poměrně náročná činnost. Je vždy spojená s cestováním, protože budovy mohou být rozptýleny po celém kraji či městě. Vždy je potřeba nastudovat dokumentaci k objektu, pokud je k dispozici, a následně celý objekt důkladně prohlédnout, spočítat potenciál pro úsporu a posoudit, zda je objekt pro balíček vhodný. Na základě všech těchto poznatků vzniknou podklady pro vyhlášení výběrového řízení. Ceny za zpracování dokumentace se mohou od sebe velice lišit. Jak je patrno z předešlého, cena především závisí na počtu objektů a na množství cestování, což zásadním způsobem ovlivňuje výslednou částku. Ceny se tak pohybují v rozmezí tisíc Kč. Pokrytí této částky může být zahrnuto v podmínkách výběru realizátora a rovněž na ni lze získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Po vyhlášení VŘ se přihlašují jeho účastníci. Ti se pak obdobným způsobem jako poradce seznámí s dokumentací a jednotlivými objekty a navrhnou svá řešení. V následných kolech výběrových řízení vyhlašovatel spolu s poradcem posuzují jednotlivá řešení a po několika kolech vyberou realizátora. ESCO poskytovatel energetických služeb ESCO neboli Energy Service Company jsou společnosti, které vám zajistí realizaci investice s následnou garantovanou úsporou. Jejich hlavním úkolem je navrhnout technické řešení tak, aby byly dosaženy minimálně takové úspory, které v požadované době investici splatí. Kromě realizace projektu se pomocí energetického managementu po celou dobu trvání zaručeného období starají o jeho maximální hospodárnost. Energetický management pomáhá vyhodnocovat a dále zlepšovat ekonomické i environmentální výsledky každého realizovaného projektu. 30

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti

Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Metoda EPC příklady dobrých řešení a mezinárodní zkušenosti Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektívy EPC na Slovensku, Bratislava, 11. apríla 2013

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Manuál: Energetické služby se zárukou

Manuál: Energetické služby se zárukou 2013 Manuál: Energetické služby se zárukou Jaroslav Emmer Energetická agentura Vysočiny ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU Obsah Co znamená metoda EPC?... 2 Nejdůležitější rozhodnutí v EPC... 3 Popis metody

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY

ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY ENERGETICKE SLUZBY SE ZARUKOU KUCHARKA PRO ZAKAZNIKY Přehled kapitol 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Co je metoda EPC? Tři hlavní rozhodnutí Obecné fáze projektu EPC Pro koho je metoda EPC určena? Na

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Současná situace v poskytování energetických služeb v České Republice

Současná situace v poskytování energetických služeb v České Republice Současná situace v poskytování energetických služeb v České Republice Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 1 Oblasti uplatnění energetických služeb

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting

MODEL nástroje energetického managementu. EPC Energy Performance Contracting MODEL nástroje energetického managementu EPC Energy Performance Contracting 1 Dozvíte se... Co je to metoda EPC Průběh projektu EPC Ekonomické přínosy projektu Kdy je vhodné EPC použít Specifika projektů

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ENERGETICKY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH

ENERGETICKY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ZÁRUKY ZA DOSAŽENÍ ÚSPOR PO INSTALACI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ A MOŽNOST PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ ETICKÉHO KODEXU PRO EPC DŮLEŽITÉ Ů CHARAKTERISTIKY EPC ZÁRUKY Smlouva mezi poskytovatelem projektu EPC

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ ÍKLAD Ů PROJEKTŮ

KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ ÍKLAD Ů PROJEKTŮ ZPŮSOB VYUŽITÍ ETICKÉHO KODEXU PRO EPC U KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ PROJEKTŮ VYUŽITÍ ETICKÉHO KODEXU V RÁMCI TRANSPARENSE Evropský manažer etického kodexu pro EPC koordinátor projektu Transparense (do září 2015)

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. TÉMATA PŘEDNÁŠKY základní data

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více