1. M ení místních ztrát na vodní trati

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. M ení místních ztrát na vodní trati"

Transkript

1 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou ztráty zp sobené nit ní drsností potrubí tz. t ecí ztráty. Vzhledem k tomu, že potrubních systémech býají krom t chto roných úsek také r zná kolena, odbo ky, armatury, m icí za ízení, isti e, chladi e, zúžení pr ezu potrubí, rozší ení pr ezu potrubí atd., t chto ástech dochází ke zm n elikosti i sm ru rychlosti proud ní, což yoláá zaí ení tekutiny, pop ípad odtržení proudu spojené z rozptylem energie. Tato energie proudící kapaliny se rozptyluje míst potrubí, kde dochází ke zm n ektoru rychlosti, proto je rozptyl nazýán místními ztrátami. Zkoumání a yhodnocoání místních ztrát jednotliých prk potrubí je zásadní pro spráný nárh jak samotného potrubního systému, tak erpadla, které hání do systému tekutinu ur itou omezenou rychlostí a tlakem na který je dimenzoáno. V extrémním p ípad by se mohlo stát, že odpory potrubního systému budou natolik eliké, že erpadlo tekutinu p es potrubní systém neprotla í. Teoretické stanoení místní ztráty na prku je obtížné a nep esné, proto je nezbytné p esné stanoení odporu proést experimentáln. Pro experimentální stanoení elikosti ztráty n kterých prk byl yto en zkušební obod iz obr obr. 1.1 Zkušební obod 1.. Popis m icího za ízení Zkušební m icí obod se skládá z prk, které mohou to it nap íklad rozod ody rodinném dom. Je n m použito n kolik prk, na kterých dochází k místním ztrátám energie. Jmenoit to jsou tyto prky: clona (C), koleno 90o (K4), kuloý kohout (KK1), zúžení pr ezu potrubí (RH1), rozší ení pr ezu potrubí (RH), elký oblouk (KR, K1, K), 1-1

2 kompenzaní smyka (KS), entil pímý (VP) a koleno 45 o (K3). Dále je obod toen tmito prky: nádrž na odu (N), erpadlo (HG), U trubice (UT1 UT5 a UTC) pro mení rozdílu tlakoé energie a spojoací prky potrubí. Zpsob zapojení je na obr. 1. a obr Princip funkce obodu: erpadlo nasáá odu z instaloané nádrže a hání ji do potrubního systému. V tomto systému jsou umístné prky na nichž je zjišoána tlakoá diference z odbru tlaku ped a za každým prkem pomocí U trubic pipojených na tato odbrná místa. Z potrubního systému je oda odádna zpt do nádrže. obr. 1. Schématické znázornní zkušebního obodu KR, K1, K RH RH1 KK1 UTC KK C K4 KS VP K3 UT1-5 HG obr. 1.3 Realizoaný obod N 1-

3 Tlakoou diferenci je možno zjišoat pi rzných prtocích. Prtok ody je možno reguloat jak pomocí regulace erpadla (HG) (3 stupn prtoku), tak pomocí kuloého kohoutu KK (plynulá regulace prtoku). Zmny tlakoé diference jsou zjišoány na píslušné U trubici (UT1-UT5). Mení rychlosti proudní obodu je realizoáno pomocí clony a U trubice (UTC) zaznamenáající zniklou tlakoou diferenci ta je úmrná rychlosti proudní Specifikace použitých prk Pi realizaci obodu iz obr. obr. 1.3 byly použity tyto prky: Nádrž (N) Objem nádrže: 4 dm 3 Valter Špalek-plexi erpadlo (HG) cirkulaní erpadlo WILO RS 5/4 30 V PN 10 Maximální tlakoý spád: 10 kpa Jmenoité otáky: 100/1650/000 ot.min -1 WILO Clona (C) Vnitní prmr clony: Vnitní prmr potrubí: 14 mm VŠB Potrubí (P1) Vnjší prmr: STRO5P16X 5 mm Potrubí (P) Vnjší prmr: STRO0P16X 0 mm 14,4 mm 1-3

4 Kuloý kohout (KK1, KK) SVEK05XXX Redukce hrdloá (pro zúžení/rozšíení potrubí) (RH1, RH) Vnitní prmr 1: Vnitní prmr : SRE050XX 14,4 mm Kížení (KR) Vnjší prmr: SKR05P0X 5 mm Koleno 45 o (K1, K, K3) SKO0545XX Koleno 90 o (K4) SKO0590XX Kompenzaní smyka (KS) SKS05P0X 1-4

5 Ventil pímý (VP) SVE05XXXX U trubice (UT1, UT, UT3, UT4, UT5, UTC) VŠB CD-ROM 1-Místní_ztráty_oda_popis.wm 1.4. Cejchoní kika clony Pi použití clony jako midla rychlosti je nutné znát tz. cejchoní kiku clony, iz obr. 1.4, pomocí které lze ze ztrátoé ýšky na clon urit prtok, který je této ýšce úmrný Q [m 3 h -1 ] y = 0.088x R = h c [mm] obr. 1.4 Cejchoní kika clony z obodu na mení místních ztrát 1.5. Postup mení a yhodnocení místní ztráty jednotliých prk Postup mení Pi stanoení místní ztráty jednotliých prk je hodné postupoat následujícím zpsobem: 1-5

6 1. Seznámíme se s obodem.. Pipojíme pomocí hadiek U trubici na odbr tlaku ped a za meným prkem. 3. Pipojíme pomocí hadiek U trubici na odbr tlaku ped a za clonou. 4. Zkontrolujeme, zda jsou šechny ostatní odbry tlaku zatsnné pokud ano spustíme erpadlo. 5. Zkontrolujeme, zda jsou šechny kohouty oteeny na plný prtok pokud ne oteeme je. 6. Odeteme hodnotu rozdílu ýšek hladin h p (tlaku) na U trubici pipojené k menému prku a také odeteme hodnotu rozdílu ýšek hladin h c na U trubici pipojené ke clon a pieme mírn kohout KK. Tento postup proádíme s maximálním možným potem opakoání (piírání) až do úplného uzaení kohoutu KK. Namené hodnoty zapíšeme do níže uedené tabulky tab Mené eliiny Poítané eliiny Mení h c [mm] h p [mm] p p [Pa] Q [m 3.h -1 ] [m.s -1 ] Re [1] [1] 1 3. tab. 1.1 Vzoroá tabulka pro namené a ypotené hodnoty 7. Mení lze proádt pro íce prk najednou, pak je teba uprait tabulku rozšíením o další sloupce, tj. h p1, h p,. Vyhodnocení mení Pro ýpoet místní ztráty je nutné znát rychlost proudní potrubí. Tu lze ypoítat z prtoku potrubím Q. Prtok je úmrný ztrátoé ýšce h c na clon. Vyhodnocení namených hodnot a doplnní tab. 1.1 lze tedy shrnout do následujícího postupu: 1. Do ronice cejchoní kiky y = 0,088 x 0,453, iz obr. 1.4, dosadíme za promnnou x rozdíl ztrátoou ýšku na clon h c [mm] a ýpotem této ronice získáme hodnotu prtoku Q [m 3 h -1 ]. Rychlost proudní tekutiny potrubí lze nyní ypoítat z ronice kontinuity. Pi tomto ýpotu je nutné urit prez potrubí. Ten je celém potrubním systému stejný yjma 1-6

7 ásti simulující zúžení a rozšíení potrubí. Pesné hodnoty jsou uedeny e specifikaci prk. Potom: Q = S Q = S 4Q = πd 3. Dále ypoítáme Reynoldsoo íslo následon: d Re = ν kde je rychlost ody potrubí, d prmr potrubí (jeho stlost!), ν kinematická iskozita ody. 4. Ztrátoý souinitel uríme pro daný prtok, resp. rychlost proudní ze ztahu: h z hpg = hp = ζ ζ = g 5. Pepoítáme namenou ztrátoou ýšku na prku h p (rozdíl hladin U trubici meného prku) na tlakoou ztrátu p p. Tento ýpoet se proede jednoduše pomocí ronice pro ýpoet hydrostatického tlaku tj. p = ρg h 6. Celý ýpoet je nutné opakoat pro šechny namené hodnoty. 7. Sestrojíme záislost tlakoé ztráty na objemoém prtoku p = f ( ) p p p Q regrese stanoíme typ a koeficienty záislosti Excelu (spojnice trendu). 8. Namené hodnoty ζ se zakreslí do diagramu ζ = f ( Re), pomocí, pomocí regrese stanoíme typ a koeficienty záislosti. 9. Pokud bylo proedeno mení pro íce prk najednou, pak je teba uprait ýpoetní ást tabulky rozšíením o další sloupce, tj. p p1, p p,... a 1,.... Prtok, rychlost a Re íslo jsou pro dané mení stejné. CD-ROM 1-Místní_ztráty_oda.wm 1.6. Píklad ýsledku mení místní ztráty kompenzaní kiky Prezentoání namených a ypoítaných hodnot je nehodnjší pomocí grafu yhotoeném nap. programu Excel. 1-7

8 obr. 1.5 Kompenzaní smyka Namené a ypotené hodnoty je zyklostí yhodnocoat jednak jako záislost tlaku na prtoku, iz obr. 1.6, a dále jako záislost ztrátoého souinitele na Reynoldso ísle, iz obr p p [Pa] y = 175.6x R = Q [m 3 h -1 ] obr. 1.6 Píklad záislosti tlaku na prtoku 1-8

9 7 6 5 y = 41.96x R = ζ [1] Re [1] obr. 1.7 Píklad záislosti ztrátoého souinitele na Reynoldso ísle S tmito záislostmi je možno pracoat napíklad pi již zmioaném nárhu rozodu ody rodinném dom atd. 1-9

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS

LOW-NOISE VOLTAGE AND CHARGE PREAMPLIFIERS FOR PIEZOSENSORS Czech Society or Nondestructive Testing ND or Saety / DFKTOSKOPI 2010 November 10-12, 2010 - Hotel ngelo, Pilsen - Czech Republic LOW-NOIS VOLTG ND CHRG PRMPLIFIRS FOR PIZOSNSORS NÍZKOŠUMOVÉ NPOVÉ NÁBOJOVÉ

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

ON-LINE ZMNA PROGRAMU

ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Základní princip innosti...3 1.2. Možnosti on-line zmn...3 1.3. Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic...4

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

3.4.2 Geometrie kol automobilu

3.4.2 Geometrie kol automobilu 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více