Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah"

Transkript

1 Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům... 5 Velikost populace... 5 Změny oproti minulosti... 6 Management... 7 Závěr Literatura Přílohy Doporučená citace díla: MOLITOR, P Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Bílovec: s. a 12 s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 Úvod a cíl práce Přírodní rezervace Džungle se nachází východně od obce Slezské Pavlovice (okres Bruntál) ve čtverci 5672 sítě mezinárodního mapování organismů (PRUNER et MÍKA 1996). Hlavním předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva rozprostírající se v lužním lese s řadou mohutných dubů letních (Quercus robur). Lokalita je proslulá bohatým výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). V roce 2010 byl v období od ledna do října proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum rezervace. Cílem práce bylo zjištění celkové druhové diverzity obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia) a ptáků (Aves) PR a jejího ochranného pásma. Výsledky byly po ukončení průzkumu sumarizovány, taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995). K jednotlivým taxonům byl přidělen charakter výskytu, přičemž u zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byl přidán komentář k charakteru výskytu. V neposlední řadě byla provedena konfrontace výskytu živočichů oproti minulosti a návrh managementu. Metodika V období od ledna do října 2010 bylo uskutečněno celkem 12 kontrol. V období února až června zasahovaly 3 kontroly i do nočního období. Přehled kontrol je uveden v tab. č. 1. Tab. č. 1: Data a časy kontrol Datum Čas :30 14: :00 14: :00 22: :00 14: :00 22: :00 22: :00 17: :00 17: :00 12: :00 17: :00 14: :00 14:00 Během každého terénního průzkumu, jehož trasa vedla tak, aby pokryla maximum plochy PR, byl zapisován výskyt a biotop všech druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Trdliště 2

3 obojživelníků a hnízdiště ochranářsky významných druhů ptáků byly značeny do mapy a byla pořízena jejich fotodokumentace. Přehled biotopů je uveden v tab. 2. Tab. č. 2: Biotopy a příslušné značky Biotop Mokřad Rákosina Lužní les Okolí Značka M R L O Pozn.: Okolí rezervace bylo sledováno v dosahu cca 100 m od hranice rezervace. Obojživelníci byli sledováni jak vizuálně, a to bezkontaktním pozorováním (vč. pomocí baterky) i přímým odchytem, tak akusticky. Hlavní důraz při průzkumu batrachofauny byl kladen na průzkum mokřadů, které byly v době rozmnožování ze břehu proloveny síťkou s oky o průměru cca 1 mm. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií (larev čolků nebo pulců žab). Chycení jedinci ze skupiny zelených skokanů byli určováni pouze na základě tvaru patního (metatarzálního) hrbolu. Plazi byli sledováni vizuálně na vhodných stanovištích. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií. U ptáků byly vizuálně a akusticky zaznamenávány i hnízdní projevy. Hnízdní projevy byly po ukončení posledního průzkumu sumarizovány a každému druhu byla přidělena jedna z kategorií hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) používaná během mapování hnízdního rozšíření ptáků. Kategorie výskytu vybraných skupin živočichů a základní kategorie hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) jsou uvedeny v tab. č. 3. 3

4 Tab. č. 3: Kategorie výskytu a hnízdění Kategorie Obojživelníci a plazi Rozmnožování Možné rozmnožování Výskyt Ptáci Přelet Tahový výskyt Hnízdění Značka R mr možné B Hnízdění pravděpodobné C prokázané D V P T H Zjištěné taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995), přičemž u každého taxonu byla uvedena nejvyšší zjištěná kategorie výskytu. V komentáři ke zvláště chráněným druhům podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byla uvedena: a) velikost populace, b) změny oproti minulosti (konfrontace s publikovanými a nepublikovanými zdroji z provedené rešerše souhrnných prací o avifauně PR), c) návrh managementu. Výsledky Přehled zjištěných druhů Během batrachologického, herpetologického a ornitologického průzkumu rezervace v roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků. Ze 7 druhů obojživelníků se na území rezervace prokazatelně rozmnožují pouze dva druhy skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). U zbylých druhů nebylo rozmnožování prokázáno ani nálezem snůšky, ani larválních stádií. Z plazů se na území rezervace rozmnožují dva druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U obou druhů byli nalezeni juvenilní jedinci. U ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) je rozmnožování možné. 4

5 Z 98 druhů ptáků hnízdilo na území rezervace 55 druhů, 43 druhů bylo zjištěno na tahu nebo přeletu přes území rezervace. Mezi nevzácnější přeletující druhy patřil orel mořský (Haliaeetus albicilla) a raroh velký (Falco cherrug). U obou druhů dravců nelze vyloučit hnízdění v okolí rezervace, jelikož byli pozorováni dospělí jedinci i v době hnízdění. Mezi další význačné přeletující nebo táhnoucí druhy patřili čáp černý (Ciconia nigra), vodouš rudonohý (Tringa totanus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulík říční (Charadrius dubius), bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo strnad luční (Miliaria calandra). Podrobnosti k daným druhům jsou uvedeny v tab. č. 4. Z celkového počtu 98 druhů bylo zjištěno celkem 51 zvláště chráněných druhů ptáků, z čehož 21 druhů na území rezervace přímo hnízdilo. Podle Červeného seznamu ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) hnízdilo v roce 2010 na území rezervace 6 málo dotčených druhů (LC), 8 zranitelných druhů (VU), 4 téměř ohrožené druhy (NT), 2 ohrožené druhy (EN) a 1 kriticky ohrožený druh (CR). Podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. hnízdily z kategorie ohrožených druhů tito zástupci: moták pochop (Circus aeruginosus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a krkavec velký (Corvus corax). Z kategorie silně ohrožených druhů bylo zaznamenáno hnízdění u krahujce obecného (Accipiter nisus), holuba doupňáka (Columba oenas), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z kriticky ohrožených druhů hnízdil na daném území jeřáb popelavý (Grus grus). Přehled ohrožených druhů včetně stupně ohrožení podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a podle Červeného seznamu obratlovců ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) je uveden v tab. č. 4. Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům Velikost populace Většina druhů obojživelníků a plazů dosahovala na území rezervace poměrně nízkých populační hustot. Výjimkou byl pouze skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U těchto druhů bylo prokázáno rozmnožování. U ropuchy obecné byli zaznamenáni 3 ad. jedinci; rozmnožování nebylo potvrzeno. Stejně tak u čolka obecného (Lissotriton 5

6 vulgaris), kuňky obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). V těchto případech byly zmíněné druhy zjištěny pouze jednou v počtu 1 exempláře. Většina zvláště chráněných druhů ptáků hnízdila na území rezervace v počtu 1 páru. Výjimkou byl pouze slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Tyto druhy hnízdily v rezervaci v rozmezí počtu 2 5 párů. Velikost populace u zvláště chráněných druhů je uvedena v tab. č. 4. Změny oproti minulosti Ke srovnání aktuální stavu batrachofauny, herpetofauny a avifauny rezervace s důrazem na zvláště chráněné druhy byly využity práce ZWACHA (1995, 1996) a KOČVARY (2004). Celkově bylo na území rezervace nově zaznamenáno 16 zvláště chráněných druhů 1 druh obojživelníka a 15 druhů ptáků. Ve srovnání se ZWACHEM (1995, 1996) i KOČVAROU (2004) byl nově zjištěn skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). 1 exemplář byl chycen a určen podle metatarzálního kloubu Naproti tomu nebyl zjištěn výskyt skokana ostronosého (Rana arvalis) ani s. krátkonohého (Pelophylax lessonae), které zmiňují oba autoři (ZWACH 1995, 1996, KOČVARA 2004) byl v mokřadu chycen 1 ex. kuňky obecné (Bombina bombina), kterou uvádí ZWACH (1995). Populace kuňky obecné (Bombina bombina) je nejen v rezervaci, ale i v bližším okolí vážně ohrožena (KOČVARA in verb. 2010) a její výskyt v dalších letech je velice nepravděpodobný. Z 15 nově zaznamenaných zvláště chráněných ptáků druhů bylo zjištěno hnízdění u slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), datla černého (Dryocopus martius), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides). Významné je pravděpodobné hnízdění slavíka modráčka středoevropského. Pár včetně hnízdních projevů byl nepravidelně pozorován po celé hnízdní období. U cvrčilky slavíkové je hnízdění pouze možné, jelikož byl zpívající samec slyšen pouze jednou, Hnízdiště nově hnízdících druhů jsou vyznačena v mapě č. 3 v příloze. Oproti ZWACHOVI (1995, 1996) a KOČVAROVI (2004) nebyl potvrzen výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus). Další konfrontace s aktuálním seznamem druhů s ostatními autory je uvedena v tab. č. 4. 6

7 Jednoznačně nejvzácnější hnízdící pták rezervace je jeřáb popelavý (Grus grus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy. KOČVARA (2004) uvádí jeho výskyt v rezervaci a zároveň upozorňuje na možné hnízdění v dalších letech. Jeho tvrzení bylo potvrzeno v roce (GAHURA 2009, KONDĚLKA et PETRO 2008). Hnízdění bylo rovněž potvrzeno i v roce 2010 pozorováním páru po celé hnízdní období. Pár byl poprvé pozorován Po tomto datu byl brán velký zřetel na nerušený průběh hnízdění a kontroly nejbližšího okolí hnízdiště probíhaly až do po co možná nejkratší dobu byl totiž pár s 1 juvenilním jedincem pozorován na poli asi 300 m JZ od hranice rezervace. Management Management rezervace by měl směřovat k zachování hnízdiště jeřába popelavého (Grus grus) a dutinových hnízdičů. Zásadně by nemělo dojít k odvodnění území [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. Další doporučení: 1. vyhloubení nových tůní podpora rozmnožování obojživelníků. Tůně (hloubka alespoň 1 m) by se měly hloubit pokud možno mimo lesní porost v místech s vyšším sloupcem spodní vody; 2. omezit užívání pesticidů a hnojiv v okolí rezervace v případě výraznějších srážek dochází ke splachování půdy, což negativně může ovlivňovat kvalitu vody v tůních, a tím výskyt a rozmnožování obojživelníků; 3. ponechat lesní porost přirozenému vývoji podpora hnízdění dutinových ptáků (strakapouda prostředního, lejska bělokrkého apod.); 4. zabránit sukcesi v rákosině především náletu břízy a olše z důvodu hnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus); 5. prosekat část mokřadu s porostem vrb (Salix sp.) možnost vzniku vhodnějšího hnízdního prostředí pro jeřába [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]; 6. omezit medializaci území vzhledem k hnízdění jeřába popelavého možnost rušení z řad široké veřejnosti a amatérských fotografů přírody; 7. omezit mysliveckou činnost v rezervaci a nejbližším okolí rušení hnízdících ptáků a dalších živočichů [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. 7

8 Tab. č. 4: Přehled zjištěných druhů a jejich charakteristika Obojživelníci Amphibia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Čolek obecný Lissotriton vulgaris Kuňka obecná Bombina bombina Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Skokan hnědý Rana temporaria Skokan zelený Pelophylax esculentus Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus mr M SO LC 1 ex. M x x mr M O EN 1 ex x mr L O LC 3 ex. x x x mr M SO NT 1 ex. M x x R L LC x x x R M SO NT 1 10 ex. x x x mr M KO NT 1 ex Plazi Reptilia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Ještěrka obecná Lacerta agilis Ještěrka živorodá Zootoca vivipara Slepýš křehký Anguis fragilis Užovka obojková Natrix natrix mr L SO NT 1 ex. M x x mr L SO NT x mr L SO LC 1 ex x x mr M O LC x x x 8

9 Ptáci Aves Taxon Výskyt KH Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Kormorán velký Phalacrocorax carbo Volavka popelavá Ardea cinerea Čáp černý Ciconia nigra Čáp bílý Ciconia ciconia Husa polní Anser fabalis Husa velká Anser anser Kachna divoká Anas platyrhynchos Orel mořský Haliaeetus albicilla Moták pochop Circus aeruginosus Jestřáb lesní Accipiter gentilis Krahujec obecný Accipiter nisus Káně lesní Buteo buteo Poštolka obecná Falco tinnunculus Raroh velký Falco cherrug Koroptev polní Perdix perdix P O O VU 5 ex P M NT x x x P O SO VU 2 ex x P O O NT x x T O T O EN 11 ex x P M P O KO CR H C5 R O VU 1 p. x H D16 L O NT 1 p. x H C4 L SO NT 1 p. x H D16 L P O P O KO CR x P O O NT 1 p x 9

10 Křepelka polní Coturnix coturnix Bažant obecný Phasianus colchicus Slípka zelenonohá Gallinula chloropus Jeřáb popelavý Grus grus Kulík říční Charadrius dubius Čejka chocholatá Vanellus vanellus Bekasina otavní Gallinago gallinago Vodouš rudonohý Tringa totanus Vodouš kropenatý Tringa ochropus Racek chechtavý Larus ridibundus Racek bouřní Larus canus Racek bělohlavý/středomořský Larus cachinnans/michahellis Holub domácí Columba livia f. domestica Holub doupňák Columba oenas Holub hřivnáč Columba palumbus Kukačka obecná Cuculus canorus Puštík obecný Strix aluco P O SO NT 1 ex. vm x x H D12 L H B1 M NT 1 p. H D12 M KO CR 1 p. x P O VU 1 ex P O VU x x T O SO EN 4 ex T O KO CR 1 ex T O SO EN 1 ex P O VU P O VU P O VU P O H B2 L SO VU 1 p. x x H D11 L H C4 L H B2 L 10

11 Kalous ušatý Asio otus Rorýs obecný Apus apus Žluna šedá Picus canus Žluna zelená Picus viridis Datel černý Dryocopus martius Strakapoud velký Dendrocopos major Strakapoud prostřední Dendrocopos medius Strakapoud malý Dendrocopos minor Skřivan polní Alauda arvensis Vlaštovka obecná Hirundo rustica Jiřička obecná Delichon urbicum Linduška lesní Anthus trivialis Linduška luční Anthus pratensis Konipas bílý Motacilla alba Střízlík obecný Troglodytes troglodytes Pěvuška modrá Prunella modularis Červenka obecná Erithacus rubecula P L LC P R H B1 L VU 1 p. x H C4 L LC 1 p. x H C3 L LC 1 p. H D14 L H D14 L O VU 1 p. x H C3 L VU 1 p. x P O P O O LC x P O NT H C4 L T O LC 6 ex P O H C4 L H C4 L H C9 L 11

12 Slavík obecný Luscinia megarhynchos Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula Bramborníček hnědý Saxicola rubetra Bramborníček černohlavý Saxicola torquatus Kos černý Turdus merula Drozd kvíčala Turdus pilaris Drozd zpěvný Turdus philomelos Cvrčilka říční Locustella fluviatilis Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus Sedmihlásek hajní Hippolais icterina Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix Budníček menší Phylloscopus colybitta Budníček větší Phylloscopus trochilus H C4 L O LC 3 5p. H C4 R SO EN 1 p. P R LC 1 ex. M H D12 R O VU 1 p. x H D15 L P O H D16 L H C4 R H B2 R SO EN 1 ex. M H C4 R H C4 R O VU 1 p. H C4 L H C4 R H D12 L H C4 L H C4 L H C4 L x 12

13 Lejsek šedý Muscicapa striata Lejsek bělokrký Ficedula albicollis Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus Sýkora koňadra Parus major Brhlík lesní Sitta europaea Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla Žluva hajní Oriolus oriolus Ťuhýk obecný Lanius collurio Ťuhýk šedý Lanius excubitor Sojka obecná Garrulus glandarius Straka obecná Pica pica Kavka obecná Corvus monedula Havran polní Corvus frugilegus Vrána obecná šedá Corvus corone cornix Krkavec velký Corvus corax H C3 L O LC 1 p. x H D13 L LC 3 5 p. x H C9 L 1 p. H D13 L H D12 L H D13 L H C4 L H C4 L H C4 L SO LC 2 3 p. x x H C7 L O NT 1 p. x x P O O VU 1 ex x H B1 L P O T O O NT 12 ex T O VU 25 ex P O H C5 L O VU 1 p. x 13

14 Špaček obecný Sturnus vulgaris Vrabec domácí Passer domesticus Vrabec polní Passer montanus Pěnkava obecná Fringilla coelebs Zvonek zelený Carduelis chloris Čížek lesní Carduelis spinus Konopka obecná Carduelis cannabina Čečetka zimní Carduelis flammea Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes Strnad obecný Emberiza citrinella Strnad rákosní Emberiza schoeniclus Strnad luční Miliaria calandra H D14 L P O LC P L LC H D15 L H C4 L T L H B1 L T ML NT 11 ex T L H D12 L H C9 L H C4 R P O KO VU 1 ex x 14

15 Vysvětlivky k tabulce Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (KO ČR) Červený seznam obratlovců ČR (ČS ČR) O ohrožený druh LC málo dotčený druh SO silně ohrožený druh VU zranitelný druh KO kriticky ohrožený druh NT téměř ohrožený druh E ohrožený druh CD druh závislý na ochraně CR kriticky ohrožený druh KH kategorie hnízdění Zw 95 ZWACH (1995) A velikost populace Zw 96 ZWACH (1996) P/S pohlaví/stáří Ko 04 KOČVARA (2004) M samec vm volající samec F samice ad. dospělý jedinec juv. mladý pták ex. exemplář Pozn. U druhů, které byly v roce 2010 na území rezervace pozorovány pouze jednou, je uvedeno datum pozorování. Závěr V roce 2010 byl proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum PR Džungle. Celkově bylo zjištěno 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků, přičemž 55 druhů na území rezervace hnízdilo. Z celkového počtu ptáků bylo 51 zvláště chráněných druhů. Za nejvýznamnější lze pokládat hnízdění jeřába popelavého (Grus grus). Hnízdění by bylo vhodné podpořit vhodným managementem rezervace. 15

16 Literatura BUREŠ, L Navrhovaná přírodní rezervace Džungle: plán péče Světlá Hora: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. GAHURA, V První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji. Crex, 2009, roč. 29, s ISSN X. HUDEC, K., CHYTIL, J., ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Ptáci České republiky. Sylvia, 1995, roč. 31, č. 2, s ISSN KOČVARA, R Zoologický průzkum přírodní rezervace Džungle (herpetologický a ornitologický). Chropyně: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. KONDĚLKA, D., PETRO, R Prvé známé případy prokázaného hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na Moravě a ve Slezsku. Sylvia, 2008, roč. 44, s ISSN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Červený seznam ptáků České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice vyd. Praha: Aventinum, ISBN ZAVADIL, V., MORAVEC, J Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ZWACH, I Monitoring obratlovců se zaměřením na herpetofaunu v npp Studnice (Džungle) v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. ZWACH, I Jarní monitoring 1996 obratlovců, především herpetofauny v PR Studnice Džungle jako dodatek ke zprávě ze dne v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 16

17 Přílohy Seznam fotografií: Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis), Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus), Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria), Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus), Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix), Pozn.: Autor všech fotografií Mgr. Patrik Molitor. 17

18 Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula),

19 Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis),

20 Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus),

21 Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria),

22 Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus),

23 Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix),

24 Mapa č. 1: Mapa k fotografiím 24

25 Mapa č. 2: Výskyt obojživelníků a plazů včetně trdlišť obojživelníků 25

26 Mapa č. 3: Hnízdiště nových zvláště chráněných druhů ptáků 26

27 Mapa č. 4: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období nepěvci 27

28 Mapa č. 5: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období pěvci 28

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE. na období 2013-2020

Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE. na období 2013-2020 Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE na období 2013-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2206 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Závěrečná zpráva projektu Foto: J. Maštera Jan

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Plán péče o NPP Chropyňský rybník

Plán péče o NPP Chropyňský rybník Plán péče o NPP Chropyňský rybník na období 2011 2017 Zpracovatel: SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lazecká 6, 779 00 Olomouc tel./fax: 585228438, mobil: 605524385, e-mail: sagittaria@volny.cz

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Ornitologické zajímavosti

Ornitologické zajímavosti Panurus 18 (2009): 87 94 87 Ornitologické zajímavosti Ornithological notes Martin Paclík (ed.) Dolany 90, 533 45; e-mail: martin.paclik@post.sk Tato nová rubrika je doplňkem k již tradiční rubrice Ornitologická

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Ptáci (Aves)

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 77 89. ISSN 1212-3560 DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE CHANGES OF AVIFAUNA ON THE ŠAFOV FISHPONDS

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze PANURUS, 14 (2004): 53-65 53 Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha Jiøí Mlíkovský Zoologické

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř Tel.: 603 847 189 e-mail: coracias@seznam.cz IČO: 67441076 http://www.jarojaromer.cz ČS a.s. Jaroměř č.ú.

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy Radarová stanice na kótě 718,8 ve Vojenském újezdu Brdy (výtah) podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.:

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 12 (2002): 87 98 87 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1.2001, Žernov (5562), cca 40 ex., T. Diviš

Více

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Závěrečná zpráva Zpracovatel: fa Karel Poprach - TYTO Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz ~

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN METODIKA ORNITOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO ZÁMĚRY VÝSTAVBY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR Česká společnost ornitologická BirdLife Czech Republic Praha 2009 Zpracovali: Mgr.

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav Faunistický průzkum plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB Etapa I. - výstavba veřejného hřiště Praha Zbraslav Březen červen 2006 Jiří Mařík Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd Skalka

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2009 číslo 5 Editorial Milí kolegové ornitologové, dostává se vám do rukou další v pořadí již 5. číslo našeho "Zpravodaje. Doufám, že vám přinese

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Moudivláček 2/2015 str. 2

Moudivláček 2/2015 str. 2 Obsah Jak dopadl VTV Březná?...2 Zemědělský projekt...3 CES v Záhlinicích.....5 Nový červený seznam ptáků...7 Zvěř a doprava.....9 Podzimní exkurze MOS..11 Publikujte v Moudivláčkovi.... 12 Navštivte kanál

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první publikace vysvětlující téma cross-compliance, označované také jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Rádi bychom vám touto

Více

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Karel Poprach 1, Karel Maton 2 & Ivo Machar 3 1 Nenakonice 500, CZ-783 75

Více

Slovník historických českých názvů ptáků

Slovník historických českých názvů ptáků Slovník historických českých názvů ptáků Sestavil Karel Hudec, únor 2012 Slovník obsahuje vybrané dříve používané české názvy ptáků a jim ekvivalentní platné české názvy dle Faunistické komie ČSO. Pro

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Spring arrival of migratory birds in southern Moravia (Czech Republic) in 1997 1999 Zdeněk Hubálek 1, Karel Hudec 2 & Jiří Vačkař 3 1 Ústav biologie

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 195-207 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance

Více

Slovo na úvod nové Columby

Slovo na úvod nové Columby Slovo na úvod nové Columby Libor Schröpfer Vážení přátelé, druhé číslo XIII. ročníku informačního zpravodaje Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Columba vychází

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm.

Ptáci do 15 cm. Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Ptáci do 15 cm Sýkora modřinka se vyskytuje celoročně a dorůstá velikosti 10 až 12 cm. Jak napovídá její jméno, malá sýkora modřinka má peří částečně zbarvené do modra: hlavu má modrobílou, křídla a ocas

Více

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev.

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. - Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. Pedagogická činnost Publikační činnost Kontakt Školitelství Narozen: 11.4.1977 v Příbrami Jazyky: - aktivně

Více

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VELTRUSY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2011-2020 NA OBDOBÍ

PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VELTRUSY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) 2011-2020 NA OBDOBÍ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VELTRUSY (NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ) NA OBDOBÍ 2011-2020 Zpracoval NT NATURAM O.S. OSTROH 58, 350 02 CHEB & HUTUR O.S. J. PURKYNĚ 1616, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ kontaktní osoby OLDŘICH

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Birds in abandoned military training sites in the Czech Republic: species composition and conservation

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Přehled lokalit...2 Metodika sledování lokalit...3 Excerpce publikovaných údajů...3 Komentář k metodice stanovení výše náhrad škod...3 Výsledky...4 Mimohnízdní populace...4

Více

Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy

Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Bakalářská práce Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech význam pohybu atrapy Miroslav Bažant

Více

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka

Více

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny Chelčického 4, 702 00 Ostrava 1, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: +420 596 114 469, e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy

Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Průzkum mortality obratlovců po srážce s vozidly na pozemních komunikacích I. až III. Třídy, se zřetelem na drobné druhy Martin Sládeček, Lukáš Nehasil, Šimon Kapic, Dominika Adamcová, Daniel Jančařík,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více