Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah"

Transkript

1 Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům... 5 Velikost populace... 5 Změny oproti minulosti... 6 Management... 7 Závěr Literatura Přílohy Doporučená citace díla: MOLITOR, P Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Bílovec: s. a 12 s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 Úvod a cíl práce Přírodní rezervace Džungle se nachází východně od obce Slezské Pavlovice (okres Bruntál) ve čtverci 5672 sítě mezinárodního mapování organismů (PRUNER et MÍKA 1996). Hlavním předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva rozprostírající se v lužním lese s řadou mohutných dubů letních (Quercus robur). Lokalita je proslulá bohatým výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). V roce 2010 byl v období od ledna do října proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum rezervace. Cílem práce bylo zjištění celkové druhové diverzity obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia) a ptáků (Aves) PR a jejího ochranného pásma. Výsledky byly po ukončení průzkumu sumarizovány, taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995). K jednotlivým taxonům byl přidělen charakter výskytu, přičemž u zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byl přidán komentář k charakteru výskytu. V neposlední řadě byla provedena konfrontace výskytu živočichů oproti minulosti a návrh managementu. Metodika V období od ledna do října 2010 bylo uskutečněno celkem 12 kontrol. V období února až června zasahovaly 3 kontroly i do nočního období. Přehled kontrol je uveden v tab. č. 1. Tab. č. 1: Data a časy kontrol Datum Čas :30 14: :00 14: :00 22: :00 14: :00 22: :00 22: :00 17: :00 17: :00 12: :00 17: :00 14: :00 14:00 Během každého terénního průzkumu, jehož trasa vedla tak, aby pokryla maximum plochy PR, byl zapisován výskyt a biotop všech druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Trdliště 2

3 obojživelníků a hnízdiště ochranářsky významných druhů ptáků byly značeny do mapy a byla pořízena jejich fotodokumentace. Přehled biotopů je uveden v tab. 2. Tab. č. 2: Biotopy a příslušné značky Biotop Mokřad Rákosina Lužní les Okolí Značka M R L O Pozn.: Okolí rezervace bylo sledováno v dosahu cca 100 m od hranice rezervace. Obojživelníci byli sledováni jak vizuálně, a to bezkontaktním pozorováním (vč. pomocí baterky) i přímým odchytem, tak akusticky. Hlavní důraz při průzkumu batrachofauny byl kladen na průzkum mokřadů, které byly v době rozmnožování ze břehu proloveny síťkou s oky o průměru cca 1 mm. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií (larev čolků nebo pulců žab). Chycení jedinci ze skupiny zelených skokanů byli určováni pouze na základě tvaru patního (metatarzálního) hrbolu. Plazi byli sledováni vizuálně na vhodných stanovištích. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií. U ptáků byly vizuálně a akusticky zaznamenávány i hnízdní projevy. Hnízdní projevy byly po ukončení posledního průzkumu sumarizovány a každému druhu byla přidělena jedna z kategorií hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) používaná během mapování hnízdního rozšíření ptáků. Kategorie výskytu vybraných skupin živočichů a základní kategorie hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) jsou uvedeny v tab. č. 3. 3

4 Tab. č. 3: Kategorie výskytu a hnízdění Kategorie Obojživelníci a plazi Rozmnožování Možné rozmnožování Výskyt Ptáci Přelet Tahový výskyt Hnízdění Značka R mr možné B Hnízdění pravděpodobné C prokázané D V P T H Zjištěné taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995), přičemž u každého taxonu byla uvedena nejvyšší zjištěná kategorie výskytu. V komentáři ke zvláště chráněným druhům podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byla uvedena: a) velikost populace, b) změny oproti minulosti (konfrontace s publikovanými a nepublikovanými zdroji z provedené rešerše souhrnných prací o avifauně PR), c) návrh managementu. Výsledky Přehled zjištěných druhů Během batrachologického, herpetologického a ornitologického průzkumu rezervace v roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků. Ze 7 druhů obojživelníků se na území rezervace prokazatelně rozmnožují pouze dva druhy skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). U zbylých druhů nebylo rozmnožování prokázáno ani nálezem snůšky, ani larválních stádií. Z plazů se na území rezervace rozmnožují dva druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U obou druhů byli nalezeni juvenilní jedinci. U ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) je rozmnožování možné. 4

5 Z 98 druhů ptáků hnízdilo na území rezervace 55 druhů, 43 druhů bylo zjištěno na tahu nebo přeletu přes území rezervace. Mezi nevzácnější přeletující druhy patřil orel mořský (Haliaeetus albicilla) a raroh velký (Falco cherrug). U obou druhů dravců nelze vyloučit hnízdění v okolí rezervace, jelikož byli pozorováni dospělí jedinci i v době hnízdění. Mezi další význačné přeletující nebo táhnoucí druhy patřili čáp černý (Ciconia nigra), vodouš rudonohý (Tringa totanus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulík říční (Charadrius dubius), bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo strnad luční (Miliaria calandra). Podrobnosti k daným druhům jsou uvedeny v tab. č. 4. Z celkového počtu 98 druhů bylo zjištěno celkem 51 zvláště chráněných druhů ptáků, z čehož 21 druhů na území rezervace přímo hnízdilo. Podle Červeného seznamu ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) hnízdilo v roce 2010 na území rezervace 6 málo dotčených druhů (LC), 8 zranitelných druhů (VU), 4 téměř ohrožené druhy (NT), 2 ohrožené druhy (EN) a 1 kriticky ohrožený druh (CR). Podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. hnízdily z kategorie ohrožených druhů tito zástupci: moták pochop (Circus aeruginosus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a krkavec velký (Corvus corax). Z kategorie silně ohrožených druhů bylo zaznamenáno hnízdění u krahujce obecného (Accipiter nisus), holuba doupňáka (Columba oenas), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z kriticky ohrožených druhů hnízdil na daném území jeřáb popelavý (Grus grus). Přehled ohrožených druhů včetně stupně ohrožení podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a podle Červeného seznamu obratlovců ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) je uveden v tab. č. 4. Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům Velikost populace Většina druhů obojživelníků a plazů dosahovala na území rezervace poměrně nízkých populační hustot. Výjimkou byl pouze skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U těchto druhů bylo prokázáno rozmnožování. U ropuchy obecné byli zaznamenáni 3 ad. jedinci; rozmnožování nebylo potvrzeno. Stejně tak u čolka obecného (Lissotriton 5

6 vulgaris), kuňky obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). V těchto případech byly zmíněné druhy zjištěny pouze jednou v počtu 1 exempláře. Většina zvláště chráněných druhů ptáků hnízdila na území rezervace v počtu 1 páru. Výjimkou byl pouze slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Tyto druhy hnízdily v rezervaci v rozmezí počtu 2 5 párů. Velikost populace u zvláště chráněných druhů je uvedena v tab. č. 4. Změny oproti minulosti Ke srovnání aktuální stavu batrachofauny, herpetofauny a avifauny rezervace s důrazem na zvláště chráněné druhy byly využity práce ZWACHA (1995, 1996) a KOČVARY (2004). Celkově bylo na území rezervace nově zaznamenáno 16 zvláště chráněných druhů 1 druh obojživelníka a 15 druhů ptáků. Ve srovnání se ZWACHEM (1995, 1996) i KOČVAROU (2004) byl nově zjištěn skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). 1 exemplář byl chycen a určen podle metatarzálního kloubu Naproti tomu nebyl zjištěn výskyt skokana ostronosého (Rana arvalis) ani s. krátkonohého (Pelophylax lessonae), které zmiňují oba autoři (ZWACH 1995, 1996, KOČVARA 2004) byl v mokřadu chycen 1 ex. kuňky obecné (Bombina bombina), kterou uvádí ZWACH (1995). Populace kuňky obecné (Bombina bombina) je nejen v rezervaci, ale i v bližším okolí vážně ohrožena (KOČVARA in verb. 2010) a její výskyt v dalších letech je velice nepravděpodobný. Z 15 nově zaznamenaných zvláště chráněných ptáků druhů bylo zjištěno hnízdění u slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), datla černého (Dryocopus martius), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides). Významné je pravděpodobné hnízdění slavíka modráčka středoevropského. Pár včetně hnízdních projevů byl nepravidelně pozorován po celé hnízdní období. U cvrčilky slavíkové je hnízdění pouze možné, jelikož byl zpívající samec slyšen pouze jednou, Hnízdiště nově hnízdících druhů jsou vyznačena v mapě č. 3 v příloze. Oproti ZWACHOVI (1995, 1996) a KOČVAROVI (2004) nebyl potvrzen výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus). Další konfrontace s aktuálním seznamem druhů s ostatními autory je uvedena v tab. č. 4. 6

7 Jednoznačně nejvzácnější hnízdící pták rezervace je jeřáb popelavý (Grus grus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy. KOČVARA (2004) uvádí jeho výskyt v rezervaci a zároveň upozorňuje na možné hnízdění v dalších letech. Jeho tvrzení bylo potvrzeno v roce (GAHURA 2009, KONDĚLKA et PETRO 2008). Hnízdění bylo rovněž potvrzeno i v roce 2010 pozorováním páru po celé hnízdní období. Pár byl poprvé pozorován Po tomto datu byl brán velký zřetel na nerušený průběh hnízdění a kontroly nejbližšího okolí hnízdiště probíhaly až do po co možná nejkratší dobu byl totiž pár s 1 juvenilním jedincem pozorován na poli asi 300 m JZ od hranice rezervace. Management Management rezervace by měl směřovat k zachování hnízdiště jeřába popelavého (Grus grus) a dutinových hnízdičů. Zásadně by nemělo dojít k odvodnění území [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. Další doporučení: 1. vyhloubení nových tůní podpora rozmnožování obojživelníků. Tůně (hloubka alespoň 1 m) by se měly hloubit pokud možno mimo lesní porost v místech s vyšším sloupcem spodní vody; 2. omezit užívání pesticidů a hnojiv v okolí rezervace v případě výraznějších srážek dochází ke splachování půdy, což negativně může ovlivňovat kvalitu vody v tůních, a tím výskyt a rozmnožování obojživelníků; 3. ponechat lesní porost přirozenému vývoji podpora hnízdění dutinových ptáků (strakapouda prostředního, lejska bělokrkého apod.); 4. zabránit sukcesi v rákosině především náletu břízy a olše z důvodu hnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus); 5. prosekat část mokřadu s porostem vrb (Salix sp.) možnost vzniku vhodnějšího hnízdního prostředí pro jeřába [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]; 6. omezit medializaci území vzhledem k hnízdění jeřába popelavého možnost rušení z řad široké veřejnosti a amatérských fotografů přírody; 7. omezit mysliveckou činnost v rezervaci a nejbližším okolí rušení hnízdících ptáků a dalších živočichů [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. 7

8 Tab. č. 4: Přehled zjištěných druhů a jejich charakteristika Obojživelníci Amphibia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Čolek obecný Lissotriton vulgaris Kuňka obecná Bombina bombina Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Skokan hnědý Rana temporaria Skokan zelený Pelophylax esculentus Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus mr M SO LC 1 ex. M x x mr M O EN 1 ex x mr L O LC 3 ex. x x x mr M SO NT 1 ex. M x x R L LC x x x R M SO NT 1 10 ex. x x x mr M KO NT 1 ex Plazi Reptilia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Ještěrka obecná Lacerta agilis Ještěrka živorodá Zootoca vivipara Slepýš křehký Anguis fragilis Užovka obojková Natrix natrix mr L SO NT 1 ex. M x x mr L SO NT x mr L SO LC 1 ex x x mr M O LC x x x 8

9 Ptáci Aves Taxon Výskyt KH Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Kormorán velký Phalacrocorax carbo Volavka popelavá Ardea cinerea Čáp černý Ciconia nigra Čáp bílý Ciconia ciconia Husa polní Anser fabalis Husa velká Anser anser Kachna divoká Anas platyrhynchos Orel mořský Haliaeetus albicilla Moták pochop Circus aeruginosus Jestřáb lesní Accipiter gentilis Krahujec obecný Accipiter nisus Káně lesní Buteo buteo Poštolka obecná Falco tinnunculus Raroh velký Falco cherrug Koroptev polní Perdix perdix P O O VU 5 ex P M NT x x x P O SO VU 2 ex x P O O NT x x T O T O EN 11 ex x P M P O KO CR H C5 R O VU 1 p. x H D16 L O NT 1 p. x H C4 L SO NT 1 p. x H D16 L P O P O KO CR x P O O NT 1 p x 9

10 Křepelka polní Coturnix coturnix Bažant obecný Phasianus colchicus Slípka zelenonohá Gallinula chloropus Jeřáb popelavý Grus grus Kulík říční Charadrius dubius Čejka chocholatá Vanellus vanellus Bekasina otavní Gallinago gallinago Vodouš rudonohý Tringa totanus Vodouš kropenatý Tringa ochropus Racek chechtavý Larus ridibundus Racek bouřní Larus canus Racek bělohlavý/středomořský Larus cachinnans/michahellis Holub domácí Columba livia f. domestica Holub doupňák Columba oenas Holub hřivnáč Columba palumbus Kukačka obecná Cuculus canorus Puštík obecný Strix aluco P O SO NT 1 ex. vm x x H D12 L H B1 M NT 1 p. H D12 M KO CR 1 p. x P O VU 1 ex P O VU x x T O SO EN 4 ex T O KO CR 1 ex T O SO EN 1 ex P O VU P O VU P O VU P O H B2 L SO VU 1 p. x x H D11 L H C4 L H B2 L 10

11 Kalous ušatý Asio otus Rorýs obecný Apus apus Žluna šedá Picus canus Žluna zelená Picus viridis Datel černý Dryocopus martius Strakapoud velký Dendrocopos major Strakapoud prostřední Dendrocopos medius Strakapoud malý Dendrocopos minor Skřivan polní Alauda arvensis Vlaštovka obecná Hirundo rustica Jiřička obecná Delichon urbicum Linduška lesní Anthus trivialis Linduška luční Anthus pratensis Konipas bílý Motacilla alba Střízlík obecný Troglodytes troglodytes Pěvuška modrá Prunella modularis Červenka obecná Erithacus rubecula P L LC P R H B1 L VU 1 p. x H C4 L LC 1 p. x H C3 L LC 1 p. H D14 L H D14 L O VU 1 p. x H C3 L VU 1 p. x P O P O O LC x P O NT H C4 L T O LC 6 ex P O H C4 L H C4 L H C9 L 11

12 Slavík obecný Luscinia megarhynchos Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula Bramborníček hnědý Saxicola rubetra Bramborníček černohlavý Saxicola torquatus Kos černý Turdus merula Drozd kvíčala Turdus pilaris Drozd zpěvný Turdus philomelos Cvrčilka říční Locustella fluviatilis Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus Sedmihlásek hajní Hippolais icterina Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix Budníček menší Phylloscopus colybitta Budníček větší Phylloscopus trochilus H C4 L O LC 3 5p. H C4 R SO EN 1 p. P R LC 1 ex. M H D12 R O VU 1 p. x H D15 L P O H D16 L H C4 R H B2 R SO EN 1 ex. M H C4 R H C4 R O VU 1 p. H C4 L H C4 R H D12 L H C4 L H C4 L H C4 L x 12

13 Lejsek šedý Muscicapa striata Lejsek bělokrký Ficedula albicollis Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus Sýkora koňadra Parus major Brhlík lesní Sitta europaea Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla Žluva hajní Oriolus oriolus Ťuhýk obecný Lanius collurio Ťuhýk šedý Lanius excubitor Sojka obecná Garrulus glandarius Straka obecná Pica pica Kavka obecná Corvus monedula Havran polní Corvus frugilegus Vrána obecná šedá Corvus corone cornix Krkavec velký Corvus corax H C3 L O LC 1 p. x H D13 L LC 3 5 p. x H C9 L 1 p. H D13 L H D12 L H D13 L H C4 L H C4 L H C4 L SO LC 2 3 p. x x H C7 L O NT 1 p. x x P O O VU 1 ex x H B1 L P O T O O NT 12 ex T O VU 25 ex P O H C5 L O VU 1 p. x 13

14 Špaček obecný Sturnus vulgaris Vrabec domácí Passer domesticus Vrabec polní Passer montanus Pěnkava obecná Fringilla coelebs Zvonek zelený Carduelis chloris Čížek lesní Carduelis spinus Konopka obecná Carduelis cannabina Čečetka zimní Carduelis flammea Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes Strnad obecný Emberiza citrinella Strnad rákosní Emberiza schoeniclus Strnad luční Miliaria calandra H D14 L P O LC P L LC H D15 L H C4 L T L H B1 L T ML NT 11 ex T L H D12 L H C9 L H C4 R P O KO VU 1 ex x 14

15 Vysvětlivky k tabulce Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (KO ČR) Červený seznam obratlovců ČR (ČS ČR) O ohrožený druh LC málo dotčený druh SO silně ohrožený druh VU zranitelný druh KO kriticky ohrožený druh NT téměř ohrožený druh E ohrožený druh CD druh závislý na ochraně CR kriticky ohrožený druh KH kategorie hnízdění Zw 95 ZWACH (1995) A velikost populace Zw 96 ZWACH (1996) P/S pohlaví/stáří Ko 04 KOČVARA (2004) M samec vm volající samec F samice ad. dospělý jedinec juv. mladý pták ex. exemplář Pozn. U druhů, které byly v roce 2010 na území rezervace pozorovány pouze jednou, je uvedeno datum pozorování. Závěr V roce 2010 byl proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum PR Džungle. Celkově bylo zjištěno 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků, přičemž 55 druhů na území rezervace hnízdilo. Z celkového počtu ptáků bylo 51 zvláště chráněných druhů. Za nejvýznamnější lze pokládat hnízdění jeřába popelavého (Grus grus). Hnízdění by bylo vhodné podpořit vhodným managementem rezervace. 15

16 Literatura BUREŠ, L Navrhovaná přírodní rezervace Džungle: plán péče Světlá Hora: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. GAHURA, V První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji. Crex, 2009, roč. 29, s ISSN X. HUDEC, K., CHYTIL, J., ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Ptáci České republiky. Sylvia, 1995, roč. 31, č. 2, s ISSN KOČVARA, R Zoologický průzkum přírodní rezervace Džungle (herpetologický a ornitologický). Chropyně: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. KONDĚLKA, D., PETRO, R Prvé známé případy prokázaného hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na Moravě a ve Slezsku. Sylvia, 2008, roč. 44, s ISSN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Červený seznam ptáků České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice vyd. Praha: Aventinum, ISBN ZAVADIL, V., MORAVEC, J Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ZWACH, I Monitoring obratlovců se zaměřením na herpetofaunu v npp Studnice (Džungle) v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. ZWACH, I Jarní monitoring 1996 obratlovců, především herpetofauny v PR Studnice Džungle jako dodatek ke zprávě ze dne v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 16

17 Přílohy Seznam fotografií: Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis), Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus), Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria), Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus), Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix), Pozn.: Autor všech fotografií Mgr. Patrik Molitor. 17

18 Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula),

19 Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis),

20 Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus),

21 Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria),

22 Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus),

23 Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix),

24 Mapa č. 1: Mapa k fotografiím 24

25 Mapa č. 2: Výskyt obojživelníků a plazů včetně trdlišť obojživelníků 25

26 Mapa č. 3: Hnízdiště nových zvláště chráněných druhů ptáků 26

27 Mapa č. 4: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období nepěvci 27

28 Mapa č. 5: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období pěvci 28

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae ptáci Aves Neognathae Neognathae skřivanovití Alaudidae skřivan polní Alauda arvensis chocholouš obecný Galerida cristata Neognathae vlaštovkovití Hirundinidae vlaštovka obecná Hirundo rustica jiřička

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 B) Pěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] únor 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality RNDr. Oldřich Bušek Mgr. Michal Němec ing. Martin Lípa srpen 009 Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Jakubov-sady společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod

Více

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010 DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRN PTCTV Záchranná stanice živočichů Zábělská 75, 312 00 Plzeň tel: 37 74 600 88 (záznamník) mobil: 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777 www: desop.cz E-mail: makon@desop.cz

Více

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality srpen 009 RNDr. Oldřich Bušek Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod Sledovaná lokalita (Příl.) se nachází

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮ VODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví kapitola ptáci Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮVODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí. Praha: 9. 11. 2015 Číslo jednací: 134992/2015/KUSK Spisová značka: SZ-134992/2015/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007 Panurus 17 (2008): 59-64 59 VVT Králicko 2007 Spring avifauna of the Králíky region in 2007 the results of a one-weekend expedition Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Více

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák 1.22.4. Ornitologický průzkum na území PR Skučák Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák Autor: Mgr. Martin Mandák OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných taxonů...3 Komentář

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na ptáky spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Mgr. RADIM KOČVARA Autorizovaná osoba podle 45i

Více

Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE. na období 2013-2020

Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE. na období 2013-2020 Plán péče o přírodní rezervaci DŽUNGLE na období 2013-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2206 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Závěrečná zpráva projektu Foto: J. Maštera Jan

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Materiál a metodika...2 Materiál...2 Metodika přepisu údajů...3 Prioritní ZCHD...3 Ostatní ZCHD...4 Výsledky...5 Stručný komentář k prioritním ZCHD...7 Literatura...9 Doporučená citace

Více

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová,

Více

Ornitologické zajímavosti

Ornitologické zajímavosti Panurus 18 (2009): 87 94 87 Ornitologické zajímavosti Ornithological notes Martin Paclík (ed.) Dolany 90, 533 45; e-mail: martin.paclik@post.sk Tato nová rubrika je doplňkem k již tradiční rubrice Ornitologická

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vè. sb. pøír. Práce a studie, 14 (2007): 181-198 ISBN: 978-80-86046-94-5 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vertebrates of the Choltická obora Nature Reserve near Pardubice (East

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Plán péče o NPP Chropyňský rybník

Plán péče o NPP Chropyňský rybník Plán péče o NPP Chropyňský rybník na období 2011 2017 Zpracovatel: SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lazecká 6, 779 00 Olomouc tel./fax: 585228438, mobil: 605524385, e-mail: sagittaria@volny.cz

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Ptáci (Aves)

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ. 1. 07/1. 3. 11/02. 0007 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších PANURUS, 11 (2001): 81-99 81 Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších Population dynamics and seasonal changes of birds in the Krkonoše Mts. Petr Miles Sídliště

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 00 Český svaz ochránců přírody Základní organizace 0/0, Pátek, 0 0 Poděbrady Strana Výroční zpráva 00 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Ing. Marta Bryndová,

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE

PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE Zpracoval: Pavel BENDA (listopad 2004) Aktualizace: Pavel BENDA (srpen 2004) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zahrnuje celé území Národního parku České

Více

VVT Hradecké lesy 2010

VVT Hradecké lesy 2010 Panurus 20 (2011): 93 100 93 VVT Hradecké lesy 2010 Weekend research camp Hradecké lesy 2010 Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz Úvod Víkendový výzkumný tábor

Více

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 77 89. ISSN 1212-3560 DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE CHANGES OF AVIFAUNA ON THE ŠAFOV FISHPONDS

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Petr Macháček Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášená v roce 1953 na rozloze 552,5 ha, je jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Jaroslav Koleček řád: potápky (Podicipediformes) čeleď: potápkovití (Podicipedidae) potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR, PR Kotvice Michal

Více

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku a přilehlých mokřadů Zpracovatel: Mgr. Jan Dvořák Dobronín 345, PSČ 588 12 e-mail: dvorak.jenda@centrum.cz tel.: 605 070 438 (774 070 438) září

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 PTÁCI 2.část Řád: PĚVCI (Passeriformes) - více jak polovina ptačích druhů (skoro 6000 druhů v asi 100 čeledích), rozmanitá skupina

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze PANURUS, 14 (2004): 53-65 53 Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha Jiøí Mlíkovský Zoologické

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 2013 Petr Pavelčík KUZL 6804 /2013 KUSP 6804/2013

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř Tel.: 603 847 189 e-mail: coracias@seznam.cz IČO: 67441076 http://www.jarojaromer.cz ČS a.s. Jaroměř č.ú.

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

Obojživelníci Literatura

Obojživelníci Literatura Obojživelníci Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR: Obojživelníci. Academia, Praha. Diesener G., Reichholf J. & Diesenerová R. 1997: Obojživelníci a plazi. Ikar, Praha. Dungel J. & Řehák

Více

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy Radarová stanice na kótě 718,8 ve Vojenském újezdu Brdy (výtah) podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.:

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více