Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah"

Transkript

1 Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům... 5 Velikost populace... 5 Změny oproti minulosti... 6 Management... 7 Závěr Literatura Přílohy Doporučená citace díla: MOLITOR, P Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Bílovec: s. a 12 s. přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 1

2 Úvod a cíl práce Přírodní rezervace Džungle se nachází východně od obce Slezské Pavlovice (okres Bruntál) ve čtverci 5672 sítě mezinárodního mapování organismů (PRUNER et MÍKA 1996). Hlavním předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva rozprostírající se v lužním lese s řadou mohutných dubů letních (Quercus robur). Lokalita je proslulá bohatým výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). V roce 2010 byl v období od ledna do října proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum rezervace. Cílem práce bylo zjištění celkové druhové diverzity obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia) a ptáků (Aves) PR a jejího ochranného pásma. Výsledky byly po ukončení průzkumu sumarizovány, taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995). K jednotlivým taxonům byl přidělen charakter výskytu, přičemž u zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byl přidán komentář k charakteru výskytu. V neposlední řadě byla provedena konfrontace výskytu živočichů oproti minulosti a návrh managementu. Metodika V období od ledna do října 2010 bylo uskutečněno celkem 12 kontrol. V období února až června zasahovaly 3 kontroly i do nočního období. Přehled kontrol je uveden v tab. č. 1. Tab. č. 1: Data a časy kontrol Datum Čas :30 14: :00 14: :00 22: :00 14: :00 22: :00 22: :00 17: :00 17: :00 12: :00 17: :00 14: :00 14:00 Během každého terénního průzkumu, jehož trasa vedla tak, aby pokryla maximum plochy PR, byl zapisován výskyt a biotop všech druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Trdliště 2

3 obojživelníků a hnízdiště ochranářsky významných druhů ptáků byly značeny do mapy a byla pořízena jejich fotodokumentace. Přehled biotopů je uveden v tab. 2. Tab. č. 2: Biotopy a příslušné značky Biotop Mokřad Rákosina Lužní les Okolí Značka M R L O Pozn.: Okolí rezervace bylo sledováno v dosahu cca 100 m od hranice rezervace. Obojživelníci byli sledováni jak vizuálně, a to bezkontaktním pozorováním (vč. pomocí baterky) i přímým odchytem, tak akusticky. Hlavní důraz při průzkumu batrachofauny byl kladen na průzkum mokřadů, které byly v době rozmnožování ze břehu proloveny síťkou s oky o průměru cca 1 mm. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií (larev čolků nebo pulců žab). Chycení jedinci ze skupiny zelených skokanů byli určováni pouze na základě tvaru patního (metatarzálního) hrbolu. Plazi byli sledováni vizuálně na vhodných stanovištích. Během každého terénního průzkumu byla značena početnost jednotlivých druhů, a to zvlášť dospělých jedinců a zvlášť juvenilních stadií. U ptáků byly vizuálně a akusticky zaznamenávány i hnízdní projevy. Hnízdní projevy byly po ukončení posledního průzkumu sumarizovány a každému druhu byla přidělena jedna z kategorií hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) používaná během mapování hnízdního rozšíření ptáků. Kategorie výskytu vybraných skupin živočichů a základní kategorie hnízdění podle ŠŤASTNÉHO et al. (2006) jsou uvedeny v tab. č. 3. 3

4 Tab. č. 3: Kategorie výskytu a hnízdění Kategorie Obojživelníci a plazi Rozmnožování Možné rozmnožování Výskyt Ptáci Přelet Tahový výskyt Hnízdění Značka R mr možné B Hnízdění pravděpodobné C prokázané D V P T H Zjištěné taxony obojživelníků a plazů byly seřazeny podle systému ZAVADILA et MORAVCE (2003), taxony ptáků pak podle HUDCE et al. (1995), přičemž u každého taxonu byla uvedena nejvyšší zjištěná kategorie výskytu. V komentáři ke zvláště chráněným druhům podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a Červeného seznamu ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) byla uvedena: a) velikost populace, b) změny oproti minulosti (konfrontace s publikovanými a nepublikovanými zdroji z provedené rešerše souhrnných prací o avifauně PR), c) návrh managementu. Výsledky Přehled zjištěných druhů Během batrachologického, herpetologického a ornitologického průzkumu rezervace v roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků. Ze 7 druhů obojživelníků se na území rezervace prokazatelně rozmnožují pouze dva druhy skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). U zbylých druhů nebylo rozmnožování prokázáno ani nálezem snůšky, ani larválních stádií. Z plazů se na území rezervace rozmnožují dva druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U obou druhů byli nalezeni juvenilní jedinci. U ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) je rozmnožování možné. 4

5 Z 98 druhů ptáků hnízdilo na území rezervace 55 druhů, 43 druhů bylo zjištěno na tahu nebo přeletu přes území rezervace. Mezi nevzácnější přeletující druhy patřil orel mořský (Haliaeetus albicilla) a raroh velký (Falco cherrug). U obou druhů dravců nelze vyloučit hnízdění v okolí rezervace, jelikož byli pozorováni dospělí jedinci i v době hnízdění. Mezi další význačné přeletující nebo táhnoucí druhy patřili čáp černý (Ciconia nigra), vodouš rudonohý (Tringa totanus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulík říční (Charadrius dubius), bekasina otavní (Gallinago gallinago) nebo strnad luční (Miliaria calandra). Podrobnosti k daným druhům jsou uvedeny v tab. č. 4. Z celkového počtu 98 druhů bylo zjištěno celkem 51 zvláště chráněných druhů ptáků, z čehož 21 druhů na území rezervace přímo hnízdilo. Podle Červeného seznamu ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) hnízdilo v roce 2010 na území rezervace 6 málo dotčených druhů (LC), 8 zranitelných druhů (VU), 4 téměř ohrožené druhy (NT), 2 ohrožené druhy (EN) a 1 kriticky ohrožený druh (CR). Podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. hnízdily z kategorie ohrožených druhů tito zástupci: moták pochop (Circus aeruginosus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a krkavec velký (Corvus corax). Z kategorie silně ohrožených druhů bylo zaznamenáno hnízdění u krahujce obecného (Accipiter nisus), holuba doupňáka (Columba oenas), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a žluvy hajní (Oriolus oriolus). Z kriticky ohrožených druhů hnízdil na daném území jeřáb popelavý (Grus grus). Přehled ohrožených druhů včetně stupně ohrožení podle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a podle Červeného seznamu obratlovců ČR (ZAVADIL et MORAVEC 2003; ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003) je uveden v tab. č. 4. Komentář ke zvláště chráněným a ohroženým druhům Velikost populace Většina druhů obojživelníků a plazů dosahovala na území rezervace poměrně nízkých populační hustot. Výjimkou byl pouze skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). U těchto druhů bylo prokázáno rozmnožování. U ropuchy obecné byli zaznamenáni 3 ad. jedinci; rozmnožování nebylo potvrzeno. Stejně tak u čolka obecného (Lissotriton 5

6 vulgaris), kuňky obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus), ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). V těchto případech byly zmíněné druhy zjištěny pouze jednou v počtu 1 exempláře. Většina zvláště chráněných druhů ptáků hnízdila na území rezervace v počtu 1 páru. Výjimkou byl pouze slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Tyto druhy hnízdily v rezervaci v rozmezí počtu 2 5 párů. Velikost populace u zvláště chráněných druhů je uvedena v tab. č. 4. Změny oproti minulosti Ke srovnání aktuální stavu batrachofauny, herpetofauny a avifauny rezervace s důrazem na zvláště chráněné druhy byly využity práce ZWACHA (1995, 1996) a KOČVARY (2004). Celkově bylo na území rezervace nově zaznamenáno 16 zvláště chráněných druhů 1 druh obojživelníka a 15 druhů ptáků. Ve srovnání se ZWACHEM (1995, 1996) i KOČVAROU (2004) byl nově zjištěn skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). 1 exemplář byl chycen a určen podle metatarzálního kloubu Naproti tomu nebyl zjištěn výskyt skokana ostronosého (Rana arvalis) ani s. krátkonohého (Pelophylax lessonae), které zmiňují oba autoři (ZWACH 1995, 1996, KOČVARA 2004) byl v mokřadu chycen 1 ex. kuňky obecné (Bombina bombina), kterou uvádí ZWACH (1995). Populace kuňky obecné (Bombina bombina) je nejen v rezervaci, ale i v bližším okolí vážně ohrožena (KOČVARA in verb. 2010) a její výskyt v dalších letech je velice nepravděpodobný. Z 15 nově zaznamenaných zvláště chráněných ptáků druhů bylo zjištěno hnízdění u slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), datla černého (Dryocopus martius), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides). Významné je pravděpodobné hnízdění slavíka modráčka středoevropského. Pár včetně hnízdních projevů byl nepravidelně pozorován po celé hnízdní období. U cvrčilky slavíkové je hnízdění pouze možné, jelikož byl zpívající samec slyšen pouze jednou, Hnízdiště nově hnízdících druhů jsou vyznačena v mapě č. 3 v příloze. Oproti ZWACHOVI (1995, 1996) a KOČVAROVI (2004) nebyl potvrzen výskyt chřástala vodního (Rallus aquaticus). Další konfrontace s aktuálním seznamem druhů s ostatními autory je uvedena v tab. č. 4. 6

7 Jednoznačně nejvzácnější hnízdící pták rezervace je jeřáb popelavý (Grus grus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy. KOČVARA (2004) uvádí jeho výskyt v rezervaci a zároveň upozorňuje na možné hnízdění v dalších letech. Jeho tvrzení bylo potvrzeno v roce (GAHURA 2009, KONDĚLKA et PETRO 2008). Hnízdění bylo rovněž potvrzeno i v roce 2010 pozorováním páru po celé hnízdní období. Pár byl poprvé pozorován Po tomto datu byl brán velký zřetel na nerušený průběh hnízdění a kontroly nejbližšího okolí hnízdiště probíhaly až do po co možná nejkratší dobu byl totiž pár s 1 juvenilním jedincem pozorován na poli asi 300 m JZ od hranice rezervace. Management Management rezervace by měl směřovat k zachování hnízdiště jeřába popelavého (Grus grus) a dutinových hnízdičů. Zásadně by nemělo dojít k odvodnění území [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. Další doporučení: 1. vyhloubení nových tůní podpora rozmnožování obojživelníků. Tůně (hloubka alespoň 1 m) by se měly hloubit pokud možno mimo lesní porost v místech s vyšším sloupcem spodní vody; 2. omezit užívání pesticidů a hnojiv v okolí rezervace v případě výraznějších srážek dochází ke splachování půdy, což negativně může ovlivňovat kvalitu vody v tůních, a tím výskyt a rozmnožování obojživelníků; 3. ponechat lesní porost přirozenému vývoji podpora hnízdění dutinových ptáků (strakapouda prostředního, lejska bělokrkého apod.); 4. zabránit sukcesi v rákosině především náletu břízy a olše z důvodu hnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus); 5. prosekat část mokřadu s porostem vrb (Salix sp.) možnost vzniku vhodnějšího hnízdního prostředí pro jeřába [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]; 6. omezit medializaci území vzhledem k hnízdění jeřába popelavého možnost rušení z řad široké veřejnosti a amatérských fotografů přírody; 7. omezit mysliveckou činnost v rezervaci a nejbližším okolí rušení hnízdících ptáků a dalších živočichů [(ve shodě s BUREŠEM (2002)]. 7

8 Tab. č. 4: Přehled zjištěných druhů a jejich charakteristika Obojživelníci Amphibia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Čolek obecný Lissotriton vulgaris Kuňka obecná Bombina bombina Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Skokan hnědý Rana temporaria Skokan zelený Pelophylax esculentus Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus mr M SO LC 1 ex. M x x mr M O EN 1 ex x mr L O LC 3 ex. x x x mr M SO NT 1 ex. M x x R L LC x x x R M SO NT 1 10 ex. x x x mr M KO NT 1 ex Plazi Reptilia Taxon Výskyt Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Ještěrka obecná Lacerta agilis Ještěrka živorodá Zootoca vivipara Slepýš křehký Anguis fragilis Užovka obojková Natrix natrix mr L SO NT 1 ex. M x x mr L SO NT x mr L SO LC 1 ex x x mr M O LC x x x 8

9 Ptáci Aves Taxon Výskyt KH Biotop KO ČR ČS ČR A P/S DATA Zw 95 Zw 96 Ko 04 Kormorán velký Phalacrocorax carbo Volavka popelavá Ardea cinerea Čáp černý Ciconia nigra Čáp bílý Ciconia ciconia Husa polní Anser fabalis Husa velká Anser anser Kachna divoká Anas platyrhynchos Orel mořský Haliaeetus albicilla Moták pochop Circus aeruginosus Jestřáb lesní Accipiter gentilis Krahujec obecný Accipiter nisus Káně lesní Buteo buteo Poštolka obecná Falco tinnunculus Raroh velký Falco cherrug Koroptev polní Perdix perdix P O O VU 5 ex P M NT x x x P O SO VU 2 ex x P O O NT x x T O T O EN 11 ex x P M P O KO CR H C5 R O VU 1 p. x H D16 L O NT 1 p. x H C4 L SO NT 1 p. x H D16 L P O P O KO CR x P O O NT 1 p x 9

10 Křepelka polní Coturnix coturnix Bažant obecný Phasianus colchicus Slípka zelenonohá Gallinula chloropus Jeřáb popelavý Grus grus Kulík říční Charadrius dubius Čejka chocholatá Vanellus vanellus Bekasina otavní Gallinago gallinago Vodouš rudonohý Tringa totanus Vodouš kropenatý Tringa ochropus Racek chechtavý Larus ridibundus Racek bouřní Larus canus Racek bělohlavý/středomořský Larus cachinnans/michahellis Holub domácí Columba livia f. domestica Holub doupňák Columba oenas Holub hřivnáč Columba palumbus Kukačka obecná Cuculus canorus Puštík obecný Strix aluco P O SO NT 1 ex. vm x x H D12 L H B1 M NT 1 p. H D12 M KO CR 1 p. x P O VU 1 ex P O VU x x T O SO EN 4 ex T O KO CR 1 ex T O SO EN 1 ex P O VU P O VU P O VU P O H B2 L SO VU 1 p. x x H D11 L H C4 L H B2 L 10

11 Kalous ušatý Asio otus Rorýs obecný Apus apus Žluna šedá Picus canus Žluna zelená Picus viridis Datel černý Dryocopus martius Strakapoud velký Dendrocopos major Strakapoud prostřední Dendrocopos medius Strakapoud malý Dendrocopos minor Skřivan polní Alauda arvensis Vlaštovka obecná Hirundo rustica Jiřička obecná Delichon urbicum Linduška lesní Anthus trivialis Linduška luční Anthus pratensis Konipas bílý Motacilla alba Střízlík obecný Troglodytes troglodytes Pěvuška modrá Prunella modularis Červenka obecná Erithacus rubecula P L LC P R H B1 L VU 1 p. x H C4 L LC 1 p. x H C3 L LC 1 p. H D14 L H D14 L O VU 1 p. x H C3 L VU 1 p. x P O P O O LC x P O NT H C4 L T O LC 6 ex P O H C4 L H C4 L H C9 L 11

12 Slavík obecný Luscinia megarhynchos Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula Bramborníček hnědý Saxicola rubetra Bramborníček černohlavý Saxicola torquatus Kos černý Turdus merula Drozd kvíčala Turdus pilaris Drozd zpěvný Turdus philomelos Cvrčilka říční Locustella fluviatilis Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus Sedmihlásek hajní Hippolais icterina Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix Budníček menší Phylloscopus colybitta Budníček větší Phylloscopus trochilus H C4 L O LC 3 5p. H C4 R SO EN 1 p. P R LC 1 ex. M H D12 R O VU 1 p. x H D15 L P O H D16 L H C4 R H B2 R SO EN 1 ex. M H C4 R H C4 R O VU 1 p. H C4 L H C4 R H D12 L H C4 L H C4 L H C4 L x 12

13 Lejsek šedý Muscicapa striata Lejsek bělokrký Ficedula albicollis Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus Sýkora koňadra Parus major Brhlík lesní Sitta europaea Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla Žluva hajní Oriolus oriolus Ťuhýk obecný Lanius collurio Ťuhýk šedý Lanius excubitor Sojka obecná Garrulus glandarius Straka obecná Pica pica Kavka obecná Corvus monedula Havran polní Corvus frugilegus Vrána obecná šedá Corvus corone cornix Krkavec velký Corvus corax H C3 L O LC 1 p. x H D13 L LC 3 5 p. x H C9 L 1 p. H D13 L H D12 L H D13 L H C4 L H C4 L H C4 L SO LC 2 3 p. x x H C7 L O NT 1 p. x x P O O VU 1 ex x H B1 L P O T O O NT 12 ex T O VU 25 ex P O H C5 L O VU 1 p. x 13

14 Špaček obecný Sturnus vulgaris Vrabec domácí Passer domesticus Vrabec polní Passer montanus Pěnkava obecná Fringilla coelebs Zvonek zelený Carduelis chloris Čížek lesní Carduelis spinus Konopka obecná Carduelis cannabina Čečetka zimní Carduelis flammea Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes Strnad obecný Emberiza citrinella Strnad rákosní Emberiza schoeniclus Strnad luční Miliaria calandra H D14 L P O LC P L LC H D15 L H C4 L T L H B1 L T ML NT 11 ex T L H D12 L H C9 L H C4 R P O KO VU 1 ex x 14

15 Vysvětlivky k tabulce Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (KO ČR) Červený seznam obratlovců ČR (ČS ČR) O ohrožený druh LC málo dotčený druh SO silně ohrožený druh VU zranitelný druh KO kriticky ohrožený druh NT téměř ohrožený druh E ohrožený druh CD druh závislý na ochraně CR kriticky ohrožený druh KH kategorie hnízdění Zw 95 ZWACH (1995) A velikost populace Zw 96 ZWACH (1996) P/S pohlaví/stáří Ko 04 KOČVARA (2004) M samec vm volající samec F samice ad. dospělý jedinec juv. mladý pták ex. exemplář Pozn. U druhů, které byly v roce 2010 na území rezervace pozorovány pouze jednou, je uvedeno datum pozorování. Závěr V roce 2010 byl proveden batrachologický, herpetologický a ornitologický průzkum PR Džungle. Celkově bylo zjištěno 7 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů a 98 druhů ptáků, přičemž 55 druhů na území rezervace hnízdilo. Z celkového počtu ptáků bylo 51 zvláště chráněných druhů. Za nejvýznamnější lze pokládat hnízdění jeřába popelavého (Grus grus). Hnízdění by bylo vhodné podpořit vhodným managementem rezervace. 15

16 Literatura BUREŠ, L Navrhovaná přírodní rezervace Džungle: plán péče Světlá Hora: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. GAHURA, V První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji. Crex, 2009, roč. 29, s ISSN X. HUDEC, K., CHYTIL, J., ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Ptáci České republiky. Sylvia, 1995, roč. 31, č. 2, s ISSN KOČVARA, R Zoologický průzkum přírodní rezervace Džungle (herpetologický a ornitologický). Chropyně: s. a přílohy. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. KONDĚLKA, D., PETRO, R Prvé známé případy prokázaného hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na Moravě a ve Slezsku. Sylvia, 2008, roč. 44, s ISSN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V Červený seznam ptáků České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V., HUDEC, K Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice vyd. Praha: Aventinum, ISBN ZAVADIL, V., MORAVEC, J Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In Příroda. Sborník prací z ochrany přírody: 22: Červený seznam ohrožených druhů České republiky: obratlovci. Eds. J. Plesník, V. Hanzal a L. Brejšková. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody ČR, s ISBN ZWACH, I Monitoring obratlovců se zaměřením na herpetofaunu v npp Studnice (Džungle) v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. ZWACH, I Jarní monitoring 1996 obratlovců, především herpetofauny v PR Studnice Džungle jako dodatek ke zprávě ze dne v okrese Bruntál. Rozstání: s. Depon. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava. Nepubl. 16

17 Přílohy Seznam fotografií: Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis), Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus), Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria), Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus), Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix), Pozn.: Autor všech fotografií Mgr. Patrik Molitor. 17

18 Fotografie č. 1: Hranice rezervace, Fotografie č. 2: Hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula),

19 Fotografie č. 3: Jeřáb popelavý (Grus grus), Fotografie č. 4: Hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis),

20 Fotografie č. 5: Lužní les, hnízdiště dutinových ptáků, Fotografie č. 6: Mokřad, v pozadí pravděpodobné místo umístění hnízda jeřába popelavého (Grus grus),

21 Fotografie č. 7: Mokřad, výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea), Fotografie č. 8: Skokan hnědý (Rana temporaria),

22 Fotografie č. 9: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Fotografie č. 10: Skokan zelený (Pelophylax esculentus),

23 Fotografie č. 11: Užovka obojková (Natrix natrix),

24 Mapa č. 1: Mapa k fotografiím 24

25 Mapa č. 2: Výskyt obojživelníků a plazů včetně trdlišť obojživelníků 25

26 Mapa č. 3: Hnízdiště nových zvláště chráněných druhů ptáků 26

27 Mapa č. 4: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období nepěvci 27

28 Mapa č. 5: Výskyt zvláště chráněných druhů ptáků v hnízdním období pěvci 28

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2011 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně kuna skalní) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem Vážení

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Pozvánka na členskou schůzi 1. 12. 2012 Přechodně chráněná plocha Rzy vyhlášena Změny v provozu internetových

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Acta rerum naturalium 3: 37 46, 2007 ISSN 1803-1587 Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Amphibians and reptiles of the Pelhřimov region JIŘÍ MORAVEC Zoologické oddělení, Národní muzeum, CZ 115 79 Praha

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické

Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické Ornitologie věda pro každého Celostátní konference České společnosti ornitologické 7. až 9. října 2011, Mikulov na Moravě, zámek Pátek 7. října 2011 8.00-9.15 Registrace účastníků PROGRAM KONFERENCE Velký

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 129-142 ISBN: 80-86046-41-9 ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Antropic influences to ornithocenose of Labe

Více

Vážení a milí přátelé,

Vážení a milí přátelé, Z činnosti organizace 2012 Vážení a milí přátelé, s koncem roku 2012 uplynulo 10 let od formálního založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice. Držíte tedy v ruce již desátou,

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2008 číslo 4 Editorial Milí kolegové a přátelé, milí čtenáři, dovolte mi v úvodu popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2009 mnoho štěstí, zdraví

Více

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2010/2. Datlík č. 7. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2010/2 Datlík č. 7 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 13.6.2010 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Kroužkování poštolek, ledňáčků, káňat,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 23 Petr Pavelčík KUZL 6370/23 KUSP 6370 /23

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové PANURUS, 11 (2001): 107-114 107 Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové Breeding of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ

BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ BURHINUS Ó, PTAČÍ ZPRAVODAJ Babí léto všude rozhazuje dlouhé provazy pavoučích sítí. Ležím v odpoledním slunci na rozehřáté stráni, a jak tak poslouchám zpěv budníčků, ani se mi nechce věřit, že už začíná

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Program jarní členské schůze Zprávy z výboru Volavka popelavá pobočkový pták roku 2015 Pozvánka na VVT

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ

BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 BZENECKÁ DOUBRAVA STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ Významné ptačí území roku 2007 Ptačí oblast soustavy Natura

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ

VÝROČNÍ ZÁCHRANNÁ STANICE. Personální zajištění CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY INFORMAČNÍ CENTRUM CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ BARTOŠOVICE NA MORAVĚ Personální zajištění aktivit ČSOP Nový Jičín g Výbor organizace pracoval roku 2007 ve složení: Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda), Marcela Orlová (hospodářka), Na a Michálková (jednatelka),

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2011 číslo 7 Editorial Váţení a milí kolegové, kolegyně, milovníci ptactva a přírody, pokud se ohlédnu za uplynulou ornitologickou sezónou, rád

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Ptáci žijí tady s námi, duben

Ptáci žijí tady s námi, duben M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h s p e c i á l Ptáci žijí tady s námi, duben Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky:

Více

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012 Matka Rybníky byli a jsou již po staletí jedinečným typem a součástí naší kulturní krajiny. Jsou významné především z hlediska druhové

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Početnost ptáků zemědělské krajiny v podmínkách šetrného a konvenčního hospodaření Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Martina Štefanová & Miroslav Šálek Fakulta

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ

NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ NATURA 2000 V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRH PTAČÍCH OBLASTÍ Jan Hora, Pavel Marhoul, Tomáš Urban BirdLife INTERNATIONAL Landbouw, natuurbeheer en visserij Publikace NATURA 2000 v České republice: Návrh ptačích

Více

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou

Více

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2011/1. Datlík č. 9. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2011/1 Datlík č. 9 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 6.2.2011 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: Realizace projektu Podpora biodiverzity

Více

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích

Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích Úvodem Pozvánka na VVT Podorličí 2014 Příprava nového adresáře členů pobočky Současný stav internetových

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

/ Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach

/ Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Úvodní slovo editorů Úvodní slovo / Rosnička zelená. Foto:

Více

/ Ekologická obnova. území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach

/ Ekologická obnova. území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin

Více

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. PROGRAM PRO LESNÍ ŠKOLKU Miloš Halda Vedoucí práce: Anežka Koutníková 28. 2. 2015 1 Obsah Úvod... 4 Cíle... 4 Postup práce... 4 Lokality a programy... 5 Popis lokalit a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V NOVÉM JIČÍNĚ ZA ROK 2011 Základní údaje o organizaci Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním organizace je ochrana přírody

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

DES OP Záchranná stanice živočichů Plzeň

DES OP Záchranná stanice živočichů Plzeň DES OP Plzeň izačnímu týmu autorů projektu. e použili jak ilustrace jednotlivých zvířat, tak speciálně ojživelníci, plazi, ptáci a savci) tak, aby si děti co nejvíce enšeninu obrázku a další informace.

Více

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny

Název materiálu: Ptáci otevřené krajiny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více