EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž"

Transkript

1

2 REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z r realizovat od ve všech v studijních a učebních oborech, které v 1. ročníku vyučuje. uje. V organizaci i v obsahu výuky došlo k výrazným změnám. m. Aby bylo možné výsledky výchovně vzdělávac vací práce objektivně vyhodnotit a předchp edcházet případným p padným problémům, m, je nutné provádět t průběž ěžná hodnocení dosažených výsledků.

3 REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aby hodnocení výsledků výchovně vzdělávac vací práce mělo m s ohledem na přílip liš krátkou dobu od začátku školního roku potřebnou vypovídaj dající hodnotu, bylo rozhodnuto získat z požadovan adované informace dvěma způsoby : 1. Hodnocení jednotlivých žáků provedené pedagogickými pracovníky 2. Získání názorů na dosavadní průběh h studia od žáků 1. ročníku

4 REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Hodnocení žáků provedené pedagogickými pracovníky : Hodnocení společně provedli ve dnech 17. aža třídní učitelé a učitelu itelé odborného výcviku. Při P i posuzování získaných údajů je nutné přihlédnout k následujn sledujícímu : údaje o prospěchu mají pouze předbp edběžný informační charakter, protože žáci zatím m získali z malý počet známek a někten kteří ještě nebyli klasifikováni ve všech v předmp edmětech pedagogičtí pracovníci ci mají zatím m omezené poznatky o jednotlivých žácíchch

5 REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2. Názory žáků 1. ročníku na dosavadní průběh h studia : Pro hodnocení byly zpracovány dotazníky, ve kterých se žáci anonymně vyjadřovali k dosavadnímu průběhu studia. Dotazníky byly žákům m předp edány dne Při P posuzování získaných údajů je nutné brát t v úvahu : v otázk zkách se nezjišťuj ují důvody, proč má žák k určitý názor na dosavadní průběh h studia odpovědi di zaměř ěřené na oblibu předmp edmětů jsou značně ovlivněny ny zkušenostmi ze základnz kladní školy

6 VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků 1. ročníku 154 Počet hodnocených žáků 154 Průměrn rná klasifikace žáka v období 2,87 Počet žáků, kterým v některn kterém m z předmp edmětů hrozí neprospěch 20 Celkový počet předmp edmětů, ve kterých žákům m hrozí neprospěch 26

7 VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ Podle názorn zorů pedagogických pracovníků má 60% žáků zájem o studium a zvolený obor, zodpovědn dně plní zadané úkoly a cílevc levědomě usiluje o dosažen ení co nejlepší ších výsledků, 8% žáků zájem neprojevuje. Chování 72% žáků je v souladu s pravidly slušného chování,, u 8% byly shledány nedostatky. O dosažen ení co nejlepší docházky do školy a dodržov ování pravidel omlouvání absence usiluje 86% žáků,, problémy byly shledány u 4% žáků 1. ročníku.

8 VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ Podle názorn zorů pedagogických pracovníků lze o 27% žáků 1. ročníku prohlásit, že e jsou výraznými a v kolektivu uznávanými osobnostmi, 10% je hodnoceno opačně. Kladný vliv na spolužáky mám 38% žáků,, opačný vliv byl ve větším m nebo menší ším m rozsahu vypozorován n u 10% žáků. Údaje o žácích ch s negativním m vlivem a o žácích, ch, kteří jsou z kolektivu vyřazov azováni, jsou důled ležité pro sledování vzájemných vztahů ve třídět nebo učebnu ební skupině a předchp edcházení případů nevhodného chování vůči i některým n jednotlivcům.

9 VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ Podle názoru n pedagogických pracovníků je nutné ze zdravotních, psychických nebo jiných osobních důvodd vodů přistupovat individuáln lně k 21 žákům, z hlediska prospěchu bude nutné věnovat zvýšenou pozornost 27 žákům, z hlediska chování 10 žákům m (u 1 je nutné kázeňské přestupky řešit), z hlediska docházky do školy 8 žákům m (u 3 je zapotřeb ebí docházku řešit). Podrobné informace o hodnocení žáků je možné získat z údajů uvedených v následujn sledujících ch grafech :

10 Žák má zájem o studium a zvolený obor, zodpovědně plní zadané úkoly a cílevědomě usiluje o dosažení co nejlepších výsledků ,08% 46,53% 47,06% ,69% 30,69% 31,37% 2 1 9,62% 14,85% 13,07% 7,69% 7,92% 7,84% rozhodně ano spíše ano nelze hodnotit kladně ani záporně spíše ne 1,92% 0,65% rozhodně ne učební obory studijní obory 1. ročník celkem

11 Žák se chová v souladu s pravidly slušného chování ,82% ,69% 40,13% 25,49% 35,64% rozhodně ano spíše ano nelze hodnotit kladně ani záporně 32,24% 11,76% 23,76% 19,74% 3,92% 9,90% spíše ne 7,89% rozhodně ne učební obory studijní obory 1. ročník celkem

12 Žák usiluje o dosažení co nejlepší docházky do školy, dodržuje pravidla o omlouvání absence ,33% 60,78% 5 48,08% 4 34,62% ,79% 25,49% 1 rozhodně ano spíše ano nelze hodnotit kladně ani záporně 9,62% 9,90% 9,80% 1,92% 1,98% spíše ne 1,96% 5,77% 1,96% rozhodně ne učební obory studijní obory 1. ročník celkem

13 Žák je výraznou a uznávanou osobností ,59% 57,43% 61,84% ,89% 7,24% 17,65% 21,78% rozhodně ano spíše ano nelze hodnotit kladně ani záporně 20,39% 9,80% 9,90% spíše ne 9,87% 1,96% 0,66% rozhodně ne učební obory studijní obory 1. ročník celkem

14 Žák má kladný vliv na spolužáky ,59% 6 51,32% ,62% 41,58% 3 26,97% 2 1 5,88% 13,86% 11,18% 5,88% 11,76% 2,97% 5,92% 5,88% 3,96% 4,61% rozhodně ano spíše ano nelze hodnotit kladně ani záporně spíše ne rozhodně ne učební obory studijní obory 1. ročník celkem

15 VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ Celkový počet žáků 1. ročníku 154 Počet dotazovaných žáků celkem 137 v učebnu ebních oborech 44 ve studijních oborech 93 ve strojírenských renských oborech 75 v metalurgických oborech 24 v elektrotechnických oborech 38

16 VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ Ke spokojenosti s dosavadním m průběhem studia se přiklání 65% žáků,, u 17% převap evažuje nespokojenost. U 41% žáků převažuje názor, n že e studium na naší škole je náron ročné,, 40% žáků se domnívá, že e náron ročnost je přimp iměřená,, podle 19% žáků není studium náron ročné. S požadavky studia na naší škole se dokáže vyrovnat 68% žáků,, 7% je opačného názoru. n Podle názoru n žáků věnuje přípravp pravě na vyučov ování dostatek času 44% z nich, 33% mám opačný názor. n

17 VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ Vynaložen enému studijnímu úsilí a přípravp pravě na vyučov ování odpovídaj dají výsledky podle 55% žáků,, podle 21% dotázaných nejsou výsledky odpovídaj dající. Spokojenost i nespokojenost s dosavadními studijním m i výsledky vyjádřilo shodně 42% žáků. Podle 29% žáků jsou i rodiče e spokojeni s jejich studijními výsledky, 34% z nich mám opačný názor. n Případné neúsp spěchy ve studiu dokáže e zvýšeným úsilím m napravit 73% žáků,, 8% dotázaných se domnívá, že e toho nejsou schopni.

18 VYHODNOCENÍ NÁZORŮ ŽÁKŮ Podle 63% žáků budou rozší šířené odborné znalosti přínosem pro jejich přípravu, p pravu, 19% dotázaných je opačného názoru. n Je potěšiteln itelné, že e vzájemn jemné vztahy mezi spolužáky ve třídět hodnotí jako dobré 88% dotázaných, pouze 4% žáků mají opačný názor. n Podrobnější grafech : hodnocení je uvedeno v následujn sledujících ch

19 Jste s dosavadním průběhem studia na naší škole spokojen? 18,18% 11,36% 20,45% 5,38% 20,43% 15,05% 1,08% 15,79% 18,42% 15,79% 8,00% 12,00% 22,67% 1,33% 4,17% 9,49% 17,52% 16,79% 0,73% 33,33% 5 58,06% 5 56,00% 62,50% 55,47% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

20 Je studium na naší škole pro Vás náročné? 2,27% 6,82% 4,30% 1,08% 5,26% 7,89% 2,63% 4,00% 2,67% 4,17% 3,65% 2,92% 13,64% 12,90% 17,33% 16,67% 16,06% 22,73% 25,00% 32,26% 32,00% 54,55% 49,46% 39,47% 44,74% 44,00% 54,17% 37,96% 39,42% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano náročnost vyhovuje spíše ne rozhodně ne ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

21 Dokážete se vyrovnávat s požadavky, které na Vás studium na naší škole klade? ,73% 59,14% 60,53% 68,00% 54,17% 63,50% ,45% 26,88% 28,95% 21,33% 29,17% 24,82% 1 4,55% 2,27% 4,30% 9,68% 2,63% 7,89% 4,00% 6,67% 8,33% 8,33% 4,38% 7,30% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

22 Domníváte se, že věnujete přípravě na vyučování dostatek času? 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 29,55% 18,18% 34,09% 39,78% 23,66% 27,96% 39,47% 26,32% 23,68% 36,00% 21,33% 30,67% 33,33% 16,67% 37,50% 36,50% 21,90% 29,93% 15,00% 1 5,00% 9,09% 9,09% 7,53% 10,53% 6,67% 5,33% 8,33% 1,08% 4,17% 8,03% 3,65% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

23 Odpovídají Vaše výsledky Vašemu studijnímu úsilí a přípravě na vyučování? 7 66,67% 6 54,55% ,01% 47,37% 34,21% 4 46,72% ,82% 20,45% 15,91% 2,27% 9,68% 24,73% 20,43% 2,15% 2,63% 15,79% 12,00% 18,67% 25,33% 4,00% 8,33% 20,83% 4,17% 8,76% 23,36% 18,98% 2,19% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

24 Jste se svými dosavadními studijními výsledky spokojen? 6,82% 22,73% 22,73% 6,45% 29,03% 13,98% 7,53% 23,68% 26,32% 2,63% 5,33% 13,33% 5,33% 20,83% 12,50% 16,67% 8,33% 6,57% 16,79% 5,11% 47,73% 43,01% 47,37% 36,00% 4 41,67% 35,04% 36,50% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

25 Domníváte se, že jsou také Vaši rodiče spokojeni s výsledky Vašeho studia? 5 45,00% 44,74% 45,83% 4 35,00% 3 25,00% 2 27,27% 34,09% 25,00% 20,43% 38,71% 29,03% 18,42% 23,68% 26,67% 30,67% 28,00% 16,67% 33,33% 22,63% 37,23% 27,74% 15,00% 1 5,00% 11,36% 2,27% 3,23% 8,60% 10,53% 2,63% 4,00% 10,67% 4,17% 5,84% 6,57% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

26 Dokážete případné neúspěchy ve studiu napravit zvýšeným úsilím? 6,82% 2,27% 5,38% 2,15% 5,26% 4,00% 4,00% 5,84% 2,19% 22,73% 15,91% 27,96% 19,35% 13,16% 21,05% 17,33% 20,83% 16,67% 12,50% 26,28% 18,25% 52,27% 45,16% 34,67% ,45% 60,53% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

27 Domníváte se, že rozšířené odborné znalosti z většího počtu technických profesí strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměřeníbudou mít pro Vás přínos? 6 54,17% ,18% 43,18% 13,64% 13,64% 11,36% 29,03% 34,41% 20,43% 11,83% 15,79% 42,11% 21,05% 15,79% 32,00% 29,33% 18,67% 10,67% 4,30% 5,26% 20,83% 25,55% 37,23% 18,25% 9,33% 12,50% 12,50% 12,41% 6,57% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

28 Můžete hodnotit vzájemné vztahy mezi spolužáky ve Vaší třídě jako dobré? ,64% 52,69% 57,89% 61,33% 58,33% 56,20% ,56% 31,58% 37,50% 31,39% ,45% 22,67% 1 6,82% 6,82% 2,27% 9,68% 1,08% 10,53% 9,33% 5,33% 1,33% 4,17% 8,76% 2,92% 0,73% učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne

29 OBLIBA VYUČOVAC OVACÍCH CH PŘEDMP EDMĚTŮ Podle očeko ekávání patří mezi oblíben bené předměty TĚLESNÁ VÝCHOVA (60% žáků) ) a ODBORNÝ VÝCVIK (71% žáků). OčekO ekávali jsme většív oblibu předmětu INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE výpočetn etní technika (36% žáků). Mezi nejméně oblíben bené předměty patří podle očekávání MATEMATIKA (58% žáků) ) a překvapivp ekvapivě TECHNICKÁ DOKUMENTACE (59% žáků).

30 OBLIBA VYUČOVAC OVACÍCH CH PŘEDMP EDMĚTŮ Mezi nejméně oblíben bené předměty zařadili adili žáci STROJÍRENSKOU RENSKOU TECHNOLOGII (36% žáků) ) a STROJNICTVÍ (23% žáků) ) a to i ve studijních oborech, kde se tento předmp edmět t nevyučuje. uje. PředmP edmět ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY si ve většív míře oblíbili bili pouze žáci v elektrotechnických oborech, kteří zase naopak mezi neoblíben bené předměty zařazuj azují předmět t TECHNOLOGIE. Obliba předmp edmětůčeský JAZYK a CIZÍ JAZYK odpovídá předpokladům.

31 OBLIBA VYUČOVAC OVACÍCH CH PŘEDMP EDMĚTŮ Činitelů,, na základz kladě kterých označuj ují žáci předmp edmět za oblíbený bený nebo neoblíbený bený je celá řada. Oblibu předmětů proto není možné jednoduše e srovnávat vat s prací vyučuj ujících, ch, což vyplývá i z celkové spokojenosti žáků s dosavadním m průběhem studia a s jeho celkovou náročností. Při i podrobném m prostudování výsledků se nabízí závěr, že žákům m přílip liš nevyhovují předměty, ve kterých jsou kladeny nároky n na logické myšlen lení,, představivost p a schopnost zařadit adit získanz skané poznatky do souvislostí.

32 Celková obliba všeobecně vzdělávacích předmětů u žáků 1. ročníku -36,36% -27,96% -63,16% -30,67% -30,66% -27,27% -58,06% -6-41,67% -12,90% -10,53% -13,33% -2,27% -25,00% -42,11% -47,45% -17,52% -16,67% -4,00% -20,83% 20,83% 19,35% 13,16% 6,67% 29,17% 12,41% 4,55% 8,60% 7,89% 41,67% 7,30% 29,55% 20,43% 28,95% 34,67% 23,36% 4,17% 11,83% 10,53% 16,06% 25,00% 22,67% 54,55% 59,14% 57,89% 52,00% 57,66% 75,00% český jazyk cizí jazyk občanská nauka matematika fyzika inf. technologie chemie - ekologie tělesná výchova učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

33 Celková obliba odborných předmětů u žáků 1. ročníku -63,44% -62,67% -62,50% -56,93% -57,89% -43,18% -42,11% -20,45% -29,03% -17,33% -4,17% -26,28% -34,09% -10,75% -23,68% -17,33% -12,50% -18,25% -4,55% -16,00% -8,33% -13,98% -31,58% -2,92% 3,23% 0,73% 20,45% 6,67% 12,50% 39,47% 47,73% 76,34% 68,42% 66,67% 66,67% 67,15% technická dokumentace strojírenská technologie strojnictví základy elektrotechniky technologie odborný výcvik učební obory studijní obory elektrotechnické obory strojírenské obory metalurgické obory 1. ročník celkem ŽĎÁR NAD S R NAD SÁZAVOU

34 ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Cílem hodnocení žáků pedagogickými pracovníky a průzkumu provedeného mezi žáky bylo posoudit dosavadní výsledky výchovně vzdělávac vací práce školy při i nové organizaci výuky 1. ročníku podle projektu Adaptabilní školy počáte teční vzdělávání.. Další ším úkolem bylo získat z informace o žácích, ch, kteří mohou mít m při i studiu různr zné prospěchov chové nebo kázek zeňské problémy. Můžeme konstatovat, že e názory n pedagogických pracovníků i žáků se většinou v shodují a vzájemn jemně doplňuj ují.

35 ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Převážná většina žáků má ke studiu kladný přístup, p studium splňuje jejich představy, p jeho náron ročnost je přiměřená a většina v žáků se s požadavky dokáže vyrovnat. Údaje o prospěchu a o počtech žáků,, kteří mají studijní problémy, je nutné považovat ovat s ohledem na krátkou dobu od začátku školního roku pouze za orientační. Většina žáků zastává názor, že e rozší šířená výuka odborného základu z mám pro něn zřejmě přínos.

36 ZÁVĚRY PROVEDENÉHO PRŮZKUMU Kladně lze hodnotit i vztahy v jednotlivých třídnt dních kolektivech i skutečnost, že e pouze malý počet žáků negativně ovlivňuje spolužáky. Rovněž počet žáků, kteří vyžaduj adují individuáln lní přístup nebo podrobnější sledování je poměrn rně malý. Celkově můžeme konstatovat, že e dosavadní výsledky výchovně vzdělávac vací práce školy v 1. ročníku odpovídaj dají stanoveným cílům c m a jsou vytvořeny předpoklady k úspěšnému průběhu studia všech v žáků 1. ročníku.

37 DĚKUJEME ZA POZORNOST

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž PŘÍPRAVA PRAVA ODBORNÍKŮ PRO SLÉVÁRENSKOU VÝROBU V současn asné době roste na trhu práce potřeba kvalifikovaných pracovníků v metalurgických profesích. MěníM se požadavky na obsah odborných vědomostí a

Více

itelů na 1. stupni ZŠZ

itelů na 1. stupni ZŠZ Využit ití společného evropského referenčního rámce v další ším m vzdělávání neaprobovaných učitelu itelů na 1. stupni ZŠZ Reflexe zkušenost eností s kurzy MEJA a BJ 2005/06-2007 2007 MEJA Rozvojové programy

Více

ratingový dotazník k V.Hrabala, st.

ratingový dotazník k V.Hrabala, st. VIP-Kari Kariéra ra Prezenční forma DVPP Sociometricko-ratingový ratingový dotazník k V.Hrabala, st. PhDr. Ivana Slavíkov ková SOCIOMETRIE socius + metrus = měřm ěření druhého ho J. L. Moreno: - Who shall

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Motorické učení a osvojování sportovních dovedností

Motorické učení a osvojování sportovních dovedností Motorické učení a osvojování sportovních dovedností UČENÍ Učení řadíme mezi základní lidské činnosti (těmi dalšími jsou hra a práce). Obecně se učením rozumí aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozený

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

stí 440, 767 01 Kroměř 2005-2010 www.zskomenskeho zskomenskeho.cz komen.km@.km@zskomenskeho.cz IČO O 708 799 40

stí 440, 767 01 Kroměř 2005-2010 www.zskomenskeho zskomenskeho.cz komen.km@.km@zskomenskeho.cz IČO O 708 799 40 Základní škola Kroměř ěříž,, Komenského náměstn stí 440, příspěvková organizace 767 01 Kroměř ěříž Projekt Bezpečná škola 2005-2010 www.zskomenskeho zskomenskeho.cz zs.komen komen.km@.km@zskomenskeho.cz

Více

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS PLÁN N SOCIOTERAPIE Mgr. Jana Zierhutová Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS Úvod Def. socioterapie = jeden z prostředk edků resocializace,, zaměř ěřený na (re)integraci člověka nácvik

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

energetická gramotnost

energetická gramotnost Odborné vzdělávání a energetická gramotnost Berta Rychlíkov ková Ostravská univerzita v Ostravě Energetická gramotnost Energetickou gramotnost je nutné formulovat z hlediska potřeb společnosti, současn

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody Systémov mové pojetí lní práce Mgr. Jana Zierhutová Úvod Systemický přístup je současným trendem nejen v lní práci, ale i v psychoterapii, psychologii, pedagogice, sociologii, apod. Formoval se od poloviny

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY

ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY 5.ročník k PFO LEKCE 2.: BENCHMARKING (Mezipodnikové srovnávání.) 1 DEFINICE BENCHMARKINGU Benchmarking je soustavný systematický proces, zaměř ěřující se na porovnávání vlastního

Více

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor

ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor 1 ISKŘ MS Project případová studie, řešení kritická cesta (CPM) PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů

asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Současn asné trendy v digitalizaci novodobých dokumentů Jiří Polišenský Obsah příspp spěvku Národní program Kramerius VISK 7 Norské fondy Tvorba fulltextu a OCR Národní digitáln lní knihovna a národnn

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

reformované SZP Zdeněk k Trnka Ministerstvo zemědělstv lství Pardubice 3/4/2014

reformované SZP Zdeněk k Trnka Ministerstvo zemědělstv lství Pardubice 3/4/2014 Přímé platby v nové reformované SZP Seminář AK Pardubice 3/4/2014 Zdeněk k Trnka odbor přímých p plateb Ministerstvo zemědělstv lství Vývoj výdajů na SZP v mil. Exportní refundace Na produkci vázané přímé

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY

PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY PLÁNY UDRŽITELNÉ DOPRAVY Jiří Galatík CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU Struktura 1, Výzkum dopravních strategií měst 2, Management mobility 3, Projekt URBIDO integrace územního a dopravního plánování 4, Udržitelný

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Automobil v podnikání. Eva Dvořáková

Automobil v podnikání. Eva Dvořáková Automobil v podnikání 1FU350 Daně v účetnictví ČR 13. března b 2008 Eva Dvořáková Provozování automobilu Registr silničních vozidel podle bydliště nebo místa m podnikání lze zapsat vozidla se schválenou

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí

nehodí vůbec Mé dítě chodí do školy rádo 125 70 8 hodí DOTAZNÍK RODIČE (207 odevzdaných dotazníků) A. Podtrhněte prosím odpovídající tvrzení: hodí hodí částečně nehodí vůbec Mé dítě chodí do rádo 125 70 8 Škola mé dítě přetěžuje 7 36 149 K většině učitelů

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie Konference EET: Zkušenosti a očekávání Praha, 16. června 2015 EET shodné principy českého a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 vanus@vsb.czvsb.

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 vanus@vsb.czvsb. Základy Systémov mové techniky budov 6 přednáška Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus vanus@vsb.czvsb.cz http://sweb sweb.cz/jan.vanus Lidé stále více pociťují potřebu zajištění vlastního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

ství prostřednictv úsporami energie

ství prostřednictv úsporami energie Příběh h o realizaci komplexní modernizace energetického hospodářstv ství Národního divadla s využit itím m alternativních zdrojů a realizovaného prostřednictv ednictvím m energetických služeb se zaručenými

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

asná situace v prevenci

asná situace v prevenci Současn asná situace v prevenci rizikového chování aneb Myslíme to všichni v s prevencí opravdu upřímn mně? Jiří Pilař odbor speciáln lního vzdělávání a institucionáln lní výchovy MŠMTM MT pilar@msmt.cz

Více

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 9.11. 10.11.2011 hotel Mesit, Horní Bečva - 1 - O projektu doba řešení 2009-2011 2011 evropská územní spolupráce,

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Hlavní město Praha původce komunáln lního odpadu Zákon 185/2001 Sb zákon o odpadech ukládá obci povinnost nakládat s komunáln lním m

Více

VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE

VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Michael L. Smith Praha, 25.9.2008 1 Prezentace: O projektu Shrnutí knihy - hlavní zjištění Co dál? 2 O projektu Finanční podpora: Hlavní finanční podporu výzkumu

Více

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007 Možnosti financování projektů z EU Hana Janatová Státn tní zdravotní ústav 14. února 2007 Národní seminář Strategické iniciativy k otázk zkám m nerovností ve zdraví Zdroje Finance EU pro využit ití v členských

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Relační databázové systémy (3. část)

Relační databázové systémy (3. část) C3 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (3. část) 1. Prostřed edí programu 2. Tabulky 3. Formuláře 4. Sestavy 5. Dotazy 6. Příklad 2 Pracovní prostřed edí Prostřed edí programu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Politické strany a systémy politických stran Politické strany jsou zprostředkuj edkujícím článkem mezi společnost ností a státem tem umožň žňují fungování demokratického politického systému ve stranách

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion PomezíČech,Moravy ech,moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík

Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík Bez ohledu na konkrétní náplň pracovní činnosti roste CO TLAK CO na JE zaměstnance! ZDE MĚNIT, KDY Pro zaměstnavatele

Více

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Nedostatky rezervačních smluv a smluv o smlouvách budoucích ch kupních Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Úvod Standardní smluvní dokumentace pro rezidenční projekty a transakce: - rezervační smlouvy

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více