Zákony hromadění chyb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákony hromadění chyb."

Transkript

1 Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 1 / 27

2 Obsah přednášky 1 Chyby a jejich dělení 2 Zákon hromadění náhodných chyb 3 Zákon hromadění skutečných chyb 4 Zákon hromadění středních chyb Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 2 / 27

3 1. Úvod V přírodních vědách nás zajímají jak kvalitativní tak kvantitativní charakteristiky. Kvantitativní charakteristiky zpravidla určovány měřením: délka, úhel, čas, odrazivost... Při opakovaném měření získáme různý výsledek rušivé vlivy. Zvýšení přesnosti: lepší metodika, přesnější přístroj, snížení vlivu okolních chyb. Výsledek měření náhodnou veličinou. Cílem vyrovnání nalezení nejspolehlivější hodnoty (střední hodnota) a stanovení meze spolehlivosti (chyba). Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 3 / 27

4 Chyby a jejich dělení 2. Veličina a její chyba Přibližná x (měřená) a skutečná X (neznámá) Skutečná chyba ε ε = X x ε > X > x ε < X < x. Určení skutečné hodnoty X = x + ε. Odhad skutečné chyby ε x ε = X x ε x. Platí x ε X X x+ε x X = x ± ε x. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 4 / 27

5 Chyby a jejich dělení 3. Veličina a její chyba Jedno měření = žádné měření Skutečná chyba Skutečná hodnota x 1 = X ε 1, x 2 = X ε 2,..., x n = X ε n ε i = X x i. (1) X = x i + ε i. X nebývá známa, místo ní zavádíme vyrovnanou hodnotu x. Oprava Relativní chyba v i = x x i. (2) ε r = ε X. (3). Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 5 / 27

6 Chyby a jejich dělení 4. Typy chyb Existují čtyři základní skupiny chyb: 1 Omyly Špatná metodika, nesprávný postup, omyl. 2 Hrubé chyby Měření za nepříznivých okolností. Odstranění opakovaným měřením, možno detekovat v datech. Každá metoda a postup má stanovenu přesnost: chyby v mezích jsou nevyhnutelné, nad tyto meze hrubé. 3 Náhodné chyby Náhodné hodnoty, vzájemně nezávislé. 4 Systematické chyby c Podobné hodnoty, vzájemně závislé. Náhodné a systematické chyby patří mezi nevyhnutelné chyby, nelze je eliminovat žádnou měřickou technikou. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 6 / 27

7 Chyby a jejich dělení 5. Náhodné a systematické chyby Náhodné chyby Náhodný charakter, proměnlivé za stejných podmínek, stejné metodice. Vzájemně nezávislé, nelze jejich hodnoty předvídat. E( ) =. Systematické chyby c Nabývají podobných hodnot, ovlivněny nějakým faktorem v podobné míře. Mají stejnou systematickou složku, vzájemně závislé (korelované). Konstantní: stejná velikost a znaménko, nelze vyloučit měřením/výpočtem: x 1 = X c, x 2 = X c,..., x n = X c Proměnlivé: Hodnoty rámcově proměnlivé, avšak nikoliv zcela náhodné, E(c) = c. Skutečná chyba ε i = i + c i. (4) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 7 / 27

8 Zákon hromadění náhodných chyb 6. Zákon hromadění náhodných chyb Náhodné chyby jednotlivě nepodléhají zákonitostem, jako celek pro ně platí pravidla jako u náhodných jevů. Tři Gaussovy zákonitosti: Z1: Malé chyby se vyskytují častěji než velké chyby. Z2: Chyby nad určitou mez se nevyskytují. Z3: Pravděpodobnost vzniku kladné/záporné chyby je stejná. Elementární chyba δ Náhodná chyb vzniká lineární kombinací většího počtu elementárních chyb δ různé velikosti, jejichž znaménko je náhodné (sečtou se či odečtou). Velká chyba: střet elementárních chyb s kladnými znaménky. Malá chyba: střet elementárních chyb s různými znaménky. m ε = δ j. (5) Veličina x i = X ε i, ε i = j=1 m m δ j,i x i = X j=1 Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 8 / 27 j=1 δ j,i

9 Zákon hromadění náhodných chyb 7. Ukázka rozložení chyb Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartogra 9 / 27

10 Zákon hromadění náhodných chyb 8. Základní soubor a rozložení chyb Veličinu X určujeme z konečného počtu měření tvořící aproximaci základního souboru. Rozložení hodnot přibližně odpovídá Gaussovu rozdělení. Střední hodnoty chyb a veličin Předpoklad působení náhodných chyb E(δ) =, E(ε) =, E(x) = X. (6) n i=1 lim ε i n n i=1 =, lim x i n = X. Předpoklad působení systematických chyb n i=1 lim ε i n n i=1 = c, lim x i n = X c. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a1 kartogra / 27

11 Zákon hromadění náhodných chyb 9. Ukázka polohy c: systematické chyby Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a11 kartogra / 27

12 Zákon hromadění náhodných chyb 1. Přesnost veličiny X Hodnotu veličiny X lze odhadnout (měřit) různými metodami s různými hodnotami elementární chyby. Každou z metod lze charakterizovat různým souborem hodnot ε i. Za přesnější označujeme takovou metodu, která má vůči jiné metodě menší rozptyl x i kolem střední hodnoty. Hodnotu rozptylu lze měřit střední chybou σ, σ 2 = V (x). průměrnou chybou, pravděpodobnou chybou. Variance V (x) Druhý centrální moment V (x) = E(x E(x)) 2 = E( 2 ) = σ 2. U skutečných chyb definujeme základní střední (kvadratickou) chybu m m 2 = E(x X) 2 = E(ε 2 ) m = E(ε 2 ). Mocnina základní střední chyby je střední hodnota ze čtverce skutečné chyby. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a12 kartogra / 27

13 Zákon hromadění náhodných chyb 11. Vlastnosti základní střední chyby Charakterizuje soubor hodnot jako celek, hodnotí jeho přesnost. Čím větší hodnota m, tím menší přesnost. Platí i při výskytu systematických chyb, bývá nazývána úplnou variancí. Pozor: E( 2 ) E(ε 2 ) E(ε 2 ) = E(( + c) 2 ) = E( c + c 2 ) Pak Platí E(ε 2 ) = E( 2 ) + 2E( )E(c) + E(c 2 ) m 2 = σ 2 + c 2. (7) Základní střední chyba obsahuje vliv náhodné i systematické složky. Čtverec základní střední chyby je součtem čtverců variance a střední hodnoty systematické složky (poloha centra). Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a13 kartogra / 27

14 Zákon hromadění náhodných chyb 12. Další charakteristiky přesnosti Empirická střední chyba m Náhodná veličina, spočtená z konečného souboru n měření. Odmocnina z průměrné hodnoty čtverce chyb n i=1 m = ε2 i. (8) n Mezní chyba ε α Největší přípustná chyba. Volena jako 2-3 násobek základní střední chyby (do intervalu padne 95% měření). ε α 2m, 3m. (9) Průměrná chyba v První moment, průměrná hodnota absolutní chyby. v = E( ε ). (1) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a14 kartogra / 27

15 Zákon hromadění skutečných chyb 13. Zákon hromadění skutečných chyb Ukazuje vliv chyb vstupních veličin na jejich funkce. Jeho znalost umožňuje volit metody a přístroje poskytující výsledek s požadovanou přesností. Předpoklad: chyby vstupních veličin vzájemně nezávislé. Dána: Funkce f n proměnných x 1, x 2,..., x n, diferencovatelná, spojitá y = f (x 1, x 2,..., x n ). Vstupní chyby argumentů ε 1, ε 2,..., ε n. Hledáme: Chybu funkce ε f. Odvození diferenciálem nebo Taylorovým rozvojem. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a15 kartogra / 27

16 Zákon hromadění skutečných chyb 14. Odvození zákonu hromadění skutečných chyb Platí f + ε f = f (x 1 + ε 1, x 2 + ε 2,..., x n + ε n ) Taylorův rozvoj, neuvažujeme chyby vyšších řádů, existence derivací f + ε f = f (x 1, x 2,..., x n )/ + / ε 1 + / ε / ε n + R 2 x 1 x 2 x n Pak ε f = / x 1 Zákon hromadění skutečných chyb: n / ε f = x i ε 1 + / ε / ε n + R 2 x 2 x n i=1 ε i. (11) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a16 kartogra / 27

17 Zákon hromadění skutečných chyb 15. Varianta: levá strana také funkcí Složitější případ, levá strana vztahu též funkcí Pak f + g / g(f ) = f (x 1, x 2,..., x n). ε f = f (x 1, x 2,..., x n)/ + / ε 1 + / ε / ε n + R 2. x 1 x 2 x n Modifikovaná varianta zákona hromadění skutečných chyb Použití: kosínová věta ε f = 1 / g c = a 2 + b 2... ε c = 1 2 (...) 1/2 ε a +... n i=1 c 2 = a 2 + b 2... ε c = 1 [(2a +...)εa c / ε i. (12) x i Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a17 kartogra / 27

18 Zákon hromadění skutečných chyb 16. Obrácená úloha Určení skutečných chyb argumentů tak, aby chyba funkce nepřekročila za danou hodnotu. Chyby vstupních hodnot opět nezávislé. Rovnice o více proměnných, lze řešit pouze při stanovení vhodných počátečních podmínek. Dána: Funkce f n proměnných x 1, x 2,..., x n, diferencovatelná, spojitá y = f (x 1, x 2,..., x n). Chyba funkce ε f. Hledáme: Chyby argumentů ε 1, ε 2,..., ε n. Dvě základní varianty: Princip stejného vlivu, Rovnost odhadu absolutních chyb. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a18 kartogra / 27

19 Zákon hromadění skutečných chyb 17. Princip stejného vlivu Platí ε f = / x 1 ε 1 + / ε / ε n x 2 x n Podmínka: jednotlivé členy rozvoje se uplatní stejnou hodnotou / ε 1 = / ε 2 =... = / ε n. x 1 x 2 x n Pak Výsledný vztah ε f = n / ε i. x i ε i = ε f n x i /. (13) V některých případech nelze použít, příliš vysoké požadavky přesnosti na argumenty. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a19 kartogra / 27

20 Zákon hromadění skutečných chyb 18. Rovnost odhadu absolutních chyb Předpokládáme, že všechny argumenty mají být určeny se stejnou hodnotou skutečné chyby. Vliv jednotlivých členů bude různý. Podmínka ε 1 = ε 2 =... = ε n = ε. Pak Výsledný vztah ε f = ε( / + / x 1 x 2 n / ε f = ε x i i=1 ε =. n i=1 ε f x i / / ). x n. (14) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a2 kartogra / 27

21 Zákon hromadění středních chyb 19. Zákon hromadění středních chyb Skutečné chyby v praxi nebývají, na rozdíl od středních chyb, známy. Předpoklady: Sudé rozdělení pravděpodobnosti, E(ε i ) = Chyby jsou vzájemně nezávislé. Funkce jsou spojité a diferencovatelné. Dána: Funkce f n proměnných x 1, x 2,..., x n, diferencovatelná, spojitá y = f (x 1, x 2,..., x n). Vstupní chyby argumentů m 1, m 2,..., m n. Hledáme: Chybu funkce m f. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a21 kartogra / 27

22 Zákon hromadění středních chyb 2. Odvození zákona hromadění středních chyb (1/2) Vyjdeme ze vztahu ε f = Umocníme na druhou a přeuspořádáme / ε 1 + / ε / ε n. x 1 x 2 x n ε f ε f = ( / ) 2 ( / ) 2 ( / ) ε 1 + ε ε n + 2 x 1 x 2 x n +2 / / / ε 1 ε 2... ε n +... x 1 x 2 x n Aplikujeme E E(ε f ε f ) = E [ ( / x 1 / 2E( x 1 ) ] 2 ε 1 + E / ε 1 )E( x 2 [ ( / ) ] [ 2 ( / ε E x 2 x n ε 2 )...E( / ε n) +... x n ) ] 2 ε n Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a22 kartogra / 27

23 Zákon hromadění středních chyb 21. Odvození zákona hromadění středních chyb (2/2) Platí Všechny smíšené členy vypadnou. Pak ( / m 2 f = x 1 m 2 i = E(ε 2 i ) E(ε i ) =. ) 2 ( / ) 2 ( / ) 2 m 1 + m m n +. x 2 x n Zákon hromadění středních chyb m 2 f = n ( / i=1 x i m i ) 2 (15) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a23 kartogra / 27

24 Zákon hromadění středních chyb 22. Varianta: levá strana také funkcí (1/2) Složitější případ, levá strana vztahu též funkcí Pak g(f ) = f (x 1, x 2,..., x n). ( / ) g 2 ε f = ( / ) 2 ( / ) 2 ( / ) ε 1 + ε ε n + x 1 x 2 x n +2 / / / ε 1 ε 2... ε n +... x 1 x 2 x n Aplikace střední hodnoty E [ ( / ) ] g 2 ε f = E [ ( / x 1 / +2E( x 1 ) ] 2 ε 1 + E ε 1 )E( x 2 [ ( / ) ] [ 2 ( / ε E x 2 x n / ε 2 )...E( / ε n) +... x n ) ε n Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a24 kartogra / 27

25 Zákon hromadění středních chyb 23. Varianta: levá strana také funkcí (2/2) Pak m 2 f ( / ) g 2 ε f = ( / ) 2 ( / m 1 + x 1 x 2 ( / ) m n. x n m 2 ) Modifikovaná varianta zákona hromadění středních chyb m 2 f = ( g 1 n ( / / ) 2 ε x i f i=1 m i ) 2 (16) Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a25 kartogra / 27

26 Zákon hromadění středních chyb 24. Obrácená úloha Určení skutečných chyb argumentů tak, aby chyba funkce nepřekročila za danou hodnotu. Dána: Funkce f n proměnných x 1, x 2,..., x n, diferencovatelná, spojitá y = f (x 1, x 2,..., x n). Chyba funkce m f. Hledáme: Chyby argumentů m 1, m 2,..., m n. Dvě základní varianty: Princip stejného vlivu, Rovnost odhadu absolutních chyb. Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a26 kartogra / 27

27 Zákon hromadění středních chyb 25. Princip stejného vlivu Jednotlivé členy mají stejný vliv ( / x 1 ) 2 ( / m 1 = x 2 ) 2 ( / m 2 = x n m n ) 2 Pak Výsledný vztah ( / ) 2 m 2 f = n m i x i m i = m f. (17) n x i / Tomáš Bayer (PřírodovědeckáZákony fakultahromadění Univerzity Karlovy chyb. v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a27 kartogra / 27

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Problémy a algoritmy

Problémy a algoritmy Problémy a algoritmy Algoritmus. Vlastnosti algoritmů. Dělení algoritmů. Složitost algoritmů. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

SeminářČSJ. Odborná skupina statistické metody. 19.1.2012 Praha

SeminářČSJ. Odborná skupina statistické metody. 19.1.2012 Praha SeminářČSJ Odborná skupina statistické metody 19.1.2012 Praha Kvalita měřicího procesu - Chyby měření a měřicích přístrojů Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc. Tůmová 2 Murfyho zákony doporučují 1. měřit se nemá!

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více