Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003"

Transkript

1 Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 zm ny ke zá í 2003

2 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN ÚVOD CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N METRO Zm ny k TRAMVAJE Zm ny k Zavedení linky PID. 15, zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 8, Zm ny k ukon ení výluky Senovážné nám stí (cca ) Zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 5, 6, AUTOBUSY Zm ny k Zm na provozních parametr linek PID. 102, 144, 152, Zm na provozních parametr linek PID. 122, 177, Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na trasy linek PID. 140, 195 a zm na provozních parametr linek PID. 140, 233, Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm ny zastávek PID Zm na provozních parametr linky PID ukon ení sezónního provozu ŽELEZNICE Zm ny k

3 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN ÚVOD Dopravní opat ení sm rovaná ke zm n jízdních ád v termínu vychází ze Zásad organizace Pražské integrované dopravy a z projednání s p íslušnými ú ady, obcemi a dopravci. V tramvajové doprav dochází k úpravám provozu linek v oblasti Prahy 5, 6, 7 a 8. V autobusové doprav dochází k racionalizaci a optimalizaci provozu. Na linkách provozovaných dopravcem SAD Praha Vršovice a.s. dochází od (u licencí vydaných DOP MHMP) a od (u licencí vydaných KÚ St. kraje) ke zm n dopravce - novým dopravcem je Connex Praha, s.r.o. 1

4 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N 2.1 Metro Zm ny k Od nedochází v provozu metra k žádným trvalým zm nám. 2.2 Tramvaje Zm ny k Zavedení linky PID. 15, zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 8, 25 Na základ žádosti M Praha 7 dochází k zavedení nové linky. 15 v trase Vypich - Malovanka - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Osadní - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - St elni ná, která zlepší spojení v rámci M Praha 7 a také propojení M Praha 6 a 7. Tato linka vzniká rozd lením sou asné linky. 25 na dv linky, které jsou provozovány v solovozech. Linka. 15 bude provozována celotýdenn, avšak pouze v omezeném rozsahu provozu. V oblasti Prahy 6 a 7 jsou dále z d vodu zajišt ní lepší sm rové nabídky tramvajové dopravy z oblasti Prahy 6 ke stanici metra linky C Vltavská a do centra m sta zam n ny koncové úseky linek. 8 a 25 mezi zastávkami Hrad anská a Podbaba, resp. Bílá Hora. Touto úpravou dochází k napojení všech t í tramvajových radiál na Praze 6 na stanici metra Vltavská a zárove také k jejich p ímému napojení na centrum m sta tramvajovou dopravou. Tím bude odstran no nerovnom rné zajišt ní sm rové dopravní obsluhy oblasti B evnova a Vít zného nám stí. Linkové vedení 8 PODBABA - Lotyšská - Vít zné nám stí BÍLÁ HORA - Malý B evnov - Vypich - í anova - B evnovský klášter - U kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most - Hrad anská NÁDRAŽÍ VYSO ANY / VYSO ANSKÁ 15 VYPICH - í anova - B evnovský klášter - U Kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most - Hrad anská - Sparta - Letenské nám stí - Kamenická - Strossmayerovo nám stí - Veletržní - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Osadní - U Pr honu (Z) - D lnická (T) - Maniny - Libe ský most - Palmovka - Divadlo pod Palmovkou (Z) - Stejskalova - U K íže - Vosmíkových - Bulovka - Vychovatelna - Okrouhlická - Ke Stírce - ST ELNI NÁ (v provozu pouze v pracovní dny cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.) 25 BÍLÁ HORA - Malý B evnov - Vypich - í anova - B evnovský klášter - U kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most PODBABA - Lotyšská - Vít zné nám stí - Hrad anská VOZOVNA KOBYLISY 2

5 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i 8 2T T T T T T T T T T T T T T T T T T 9 17 Celkem 1T T 0 0 1T 0 0 vlak 2T T 7 7 2T 7 7 2T T T Legenda: T - typ vozu (1T - 1xT3, T6, 2T - 2xT3, T6, KT8 D5) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le tramvaj (1xT) Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 3

6 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm ny k ukon ení výluky Senovážné nám stí (cca ) Zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 5, 6, 14 Na základ výsledk p epravních pr zkum, vyhodnocení p ipomínek m stských ástí a cestujících dochází k následujícím zm nám v tramvajové doprav. Pro zlepšení tramvajové dopravy v centrální ásti m sta a v oblasti And la dochází k celotýdennímu zavedení provozu sp ažených souprav na lince. 14. S ohledem na p ípravu zahájení provozu na nové TT Hlubo epy - Barrandov budou upraveny trasy linek. 5 a 14 v oblasti Prahy 7 a 8. Linka. 14 bude místo linky. 5 vedena ze zastávky Strossmayerovo nám stí p ímo p es zastávky Veletržní a Výstavišt k nádraží Holešovice a Trojskou ulicí k vozovn Kobylisy. Na TT v Trojské ulici tak zajistí spole n s linkou. 17 kapacitní obsluhu ve vztahu Kobylisy - centrum. Zárove bude linka. 5 v oblasti Holešovic vedena po sou asné trase linky. 14 p es zastávky D lnická a Osadní na obratišt Výstavišt. V úseku Nádraží Holešovice - St elni ná bude (z d vodu dostate né p epravní kapacity linek. 14 a 17) zrušena. Tato úprava trasy umožní zárove nasadit na linku. 5 celotýdenn solovozy. V oblasti Smíchova dochází ke zm n ukon ení linek. 6 a 14. Linka. 6 bude ze zastávky And l vedena trvale p es zastávky Na Knížecí a K ížová na obratišt Laurová s tím, že bude provozována celodenn, celotýdenn a budou na ní nasazeny solovozy. Linka. 14 bude ze zastávky And l vedena ke Smíchovskému nádraží. Linkové vedení 5 OLŠANSKÉ H BITOVY Strossmayerovo nám stí - Veletržní - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Trojská - Nad Trojou - Hercovka - Ke Stírce - St elni ná - Líbeznická - VOZOVNA KOBYLISY Vltavská - Pražská tržnice - D lnická - U Pr honu (T) - Osadní - Nádraží Holešovice - Výstavišt - VÝSTAVIŠT 6* KUBÁNSKÉ NÁM STÍ Na Knížecí - Plze ka - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ K ížová - LAUROVÁ (v provozu celodenn, celotýdenn ) 14 VOZOVNA KOBYLISY - Líbeznická - St elni ná - Ke Stírce - Hercovka - Nad Trojou - Trojská - Nádraží Holešovice - Nádraží Holešovice - Osadní - U Pr honu (Z) - D lnická - Tusarova (T) - Pražská tržnice - Vltavská - Výstavišt - Veletržní - Strossmayerovo nám stí - Náb eží kpt. Jaroše (T) - Dlouhá t ída - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží Na Knížecí - K ížová - LAUROVÁ Plze ka - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 4

7 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i 5 1T T T T T T * 1T T T T T T T T T T T T T Celkem 1T T 8 8 1T 8 8 Vlak 2T T 8 8 2T 8 8 2T T 7 7 2T 7 7 Legenda: T - typ vozu (1T - 1xT3, T6, 2T - 2xT3, T6, KT8 D5) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le tramvaj (1xT) * - 300* - 300* * - do doby zprovozn ní TT And l - Laurová bude linka. 6 provozována v oblasti Smíchova ve výlukové trase (ukon ena na Smíchovském nádraží) a v sou asném rozsahu provozu, tj. v pracovní den cca od 6:00 do 20:00 hod. P epravní výkony nezahrnují plný provoz linky. 6, ale pouze zm nu provozních parametr v. Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Termín realizace: s ukon ením výluky Senovážné nám stí (cca 11. íjna 2003) 5

8 Změna linkového vedení tramvají k pozn.: změny trasy linek č. 5, 6 a 14 budou realizovány k (ukončení výluky Senovážné náměstí) VOZOVNA KOBYLISY STŘELNIČNÁ SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE PODBABA SÍDLIŠTĚ ŘEPY BÍLÁ HORA DIVOKÁ ŠÁRKA (7) PETŘINY VYPICH ČERVENÝ VRCH KOTLÁŘKA MALOVANKA LAUROVÁ DLABAČOV SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ ŠPEJCHAR PODOLSKÁ VODÁRNA VÝSTAVIŠTĚ FLORENC ZVONAŘKA VOZOVNA PANKRÁC ČECHOVO NÁMĚSTÍ OLŠANSKÉ HŘBITOVY PALMOVKA KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ VÁPENKA NÁDRAŽÍ 24 STRAŠNICE NÁDRAŽÍ VYSOČANY / VYSOČANSKÁ 8 HARFA SPOJOVACÍ ČERNOKOSTELECKÁ ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP 7 STARÝ HLOUBĚTÍN 319 LEHOVEC 3 19 HLUBOČEPY 12 DVORCE SPOŘILOV NÁDRAŽÍ 22 HOSTIVAŘ 26 SÍDLIŠTĚ BARRANDOV NÁDRAŽÍ BRANÍK 16 Vysvětlivky provozované tramvajové tratě číslo linky v úseku nově zavedené v úseku zrušené v úseku beze změny úseky ve výstavbě (7) v takto vyznačeném úseku jezdí pouze vybrané spoje SÍDLIŠTĚ MODŘANY / LEVSKÉHO vyznačení obratiště MALOVANKA ukončení linky beze změny nově zavedené ukončení linky zrušené ukončení linky Ing. Radek Bajer, Ropid

9 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Autobusy Zm ny k Zm na provozních parametr linek PID. 102, 144, 152, 200 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum v oblasti Prahy 8 dochází k úprav provozních parametr linek. 102, 144, 152 a 200. U linky. 102 dochází k prodloužení intervalu v odpolední špi ce pracovního dne a k prodloužení dalších dvou pár spoj v pracovní den do Zámk. U linky. 200 dochází ke kapacitnímu posílení konce ranní špi ky, resp. za átku dopoledního období pracovního dne. U všech uvedených linek je sjednocen interval v sobotu i ned li dopoledne i odpoledne na 15 minut. Provozní parametry íslo Pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i P i p I T p i p i T p i p i i S 5 12(6s) 5 12(4s) 7 10(10s) S S (4s)// S 5 12(6s) 5 12(4s) 9 7,5(10s) S S K 9 8/ K K K 9 8/ K K K ,5 K K K ,5 K K K 15 4,8/2, ,5/7,5 K K K 15 4,8/2,4 5 7, ,5/7,5 K K celkem voz S S 5 5 S 4 5 S S 6 5 S 4 6 K K K K K K Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách / - interval platí pro sm r TAM/ZP T s - po et spoj - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní kloubový Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 6

10 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linek PID. 122, 177, 195 Na základ vyhodnocení komplexního p epravního pr zkumu provedeného ve východním sektoru Prahy a dalších p epravních pr zkum provád ných na linkách. 122, 177 a 195 dochází z d vod nedostate né kapacity k úprav provozních parametr v dopoledním období pracovního dne. Na lince. 122 dochází k úprav provozních parametr následovn : v úseku Chodov - Nádraží Hostiva interval 30 minut a každý druhý spoj pokra uje až do zastávky Lé iva. V úseku Volha - Chodov (pouze v uvedeném sm ru) bude základní interval dopln n o vložené spoje tak, aby souhrnný interval byl 15 minut. Spoj linky. 122, který celotýdenn navazoval na poslední metro, bude nahrazen spojem linky. 177 ukon eným v zastávce Skalka. Na linkách. 177 a 195 dochází v období sedla ke zkrácení intervalu z 20 minut na 15 minut. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S (60) 9 7, S //2s 122 S (40) 9 7, S //2s K ,5 K K K ,5 K K S S S S S S celkem voz S S 7 7 S 6 10 S S 7 7 S 6 10 K K K 9 10 K K K 9 10 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p i s - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - po et spoj ( ) - platí pro úsek Nádraží Hostiva - Lé iva - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní + 60 nem ní se nem ní se kloubový nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 7

11 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 131 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozu linky Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 50 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 8

12 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 137 U linky. 137 dochází ke zm n provozních parametr v období ranní a odpolední p epravní špi ky pracovního dne a k úprav provozu v ranním období v sobotu a v ned li. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S ,5 9 4 S ,5 5 7,5 S , S ,5 10 3,3 S ,5 5 7,5 S , Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 9

13 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na trasy linek PID. 140, 195 a zm na provozních parametr linek PID. 140, 233, 274 Na základ dohody s M Praha - akovice na zavedení p ímého p epravního vztahu akovice - Palmovka dochází ke zm n trasy linek. 140 a 195. Sou asn dochází ke zm n provozních parametr linek. 140, 233 a 274. ást spoj linky. 233 je prodloužena jako linka. 140 p es zastávku U Stadionu do akovic. Sou asná linka. 140 ( eskomoravská - akovice) je zrušena. Dále dochází k p esm rování linky. 195 ve sm ru od Proseka do zastávky Avia Let any p es zastávku Krausova. Linkové vedení 140 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - PALMOVKA -U K íže - Kelerka - Prosecká - Prosek - - Trutnovská - ervený mlýn - Nádraží akovice - U pošty - Cukrovar akovice - Ke Stadionu - Nám stí J. Berana - AKOVICE (v provozu celodenn, celotýdenn ) 195 AKOVICE Trutnovská - AVIA LET ANY - Krausova - Fry ovická - Tupolevova JESENICKÁ 233 PALMOVKA ERVENÝ MLÝN (v provozu v pracovní den v období cca od 5:00 do 13:00 hod. a cca od 18:30 do 22:30 hod., v sobotu v období cca od 5:30 do 21:00 hod., v ned li v období cca od 12:30 do 21:00 hod.) Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K K K S S S S S S S K K K K ,5 7 8 K 8 7,5 8 7,5 K , S S S S 6 6 S 6 6 celkem S S 7 7 S 7 7 voz K K 9 9 K 5 9 K K 8 8 K 4 8 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách.. - intervaly se pravideln st ídají - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav 10

14 Změna vedení linek PID č. 140 a 195 ČERVENÝ MLÝN Cukrovar Čakovice 140 ČAKOVICE Nádraží Čakovice Nám. J. Berana Trutnovská 140 Ke stadionu 195 Fryčovická 195 Krausova AVIA 195 LETŇANY Letňany Tupolevova Rychnovská 274 Boletická Dobratická Výstaviště Letňany Nový Prosek Prosecká Prosek Kelerka směr Nad Jetelkou PALMOVKA Vysočanská ČESKOMORAVSKÁ směr JESENICKÁ Letňanská Vysvětlivky Zastávky v uzlu zrušený úsek nebo linka Ing. Radek Bajer, Ropid 001 jednosměrná trasa Nácestná zastávka trasy linek Zrušená zastávka Jednosměrná zastávka ukončené linky KONEČNÁ ZASTÁVKA průběžné značení linek včetně zrušených úseků zrušené ukončení linky, zrušená linka

15 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 405* kloubový * - ve výpo tu není zahrnuto posílení linky. 195 v sedle pracovního dne (zahrnuto v bodu ) Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) Zm na provozních parametr linky PID. 156 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k prodloužení intervalu linky. 156 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 11

16 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 164 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 164 ke zm n provozních parametr v sobotu a ned li. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 12

17 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 167 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 167 k úprav intervalu v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S 15 3, S S S 15 3, ,3 S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 63 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 13

18 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 175 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 175 v dopoledním období pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K 6 7, S S K 6 7, S S Legenda: T - typ vozu (K - kloubový v z, S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - nem ní se nem ní se kloubový Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 14

19 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 187 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 187 k úprav intervalu v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K , K K K , K K Legenda: T - typ vozu (K - kloubový v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový - 90 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 15

20 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 203 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum a poznatk z provozu dochází k optimalizaci provozu linek PID zajiš ujících spojení sídlišt Novodvorská s linkou C metra. V rámci tohoto opat ení dochází ke zrušení spoj linky. 203 vedených pouze v trase Ka erov - Vav enova (tyto spoje jsou v provozu v dopoledním období pracovního dne, v sobotu cca od 8:00 do 18:00 hod. a v ned li cca od 13:00 do 20:00 hod.). Provoz linky. 203 z stává dále zachován v p epravních špi kách pracovního dne a to v celé trase Vav enova - Jižní M sto. Obsluha oblasti zastávek Nad Havlem a Viš ová je v dostate né mí e zajišt na linkou. 121 v zastávce Viš ová. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S S S Z 0 15 S 3 15 Z 3 15 Z S Z - celkem S S 7 7 S 5 7 voz S S S 5 10 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i Z - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 203 je v pracovní den zajišt n kmenovými vozy linky. 170) - asový interval v minutách - údaj platí pro úsek Ka erov - Vav enova - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 16

21 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 210 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k posílení provozu linky. 210 v ranní p epravní špi ce pracovního dne (pouze ve sm ru Nádraží Holešovice vloženými spoji v trase ervený mlýn - Nádraží Holešovice ) a prodloužení rozsahu odpolední p epravní špi ky pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S 7 20/(10) S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách ( ) - údaj v závorce platí pro úsek ervený mlýn - Nádraží Holešovice - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 17

22 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 216 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 18

23 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 222 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 222 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 19

24 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 250 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 250 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S ,5 S S // S S S //30 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 20

25 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 271 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 271 k úprav interval v p epravních špi kách pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K K K K 18 3, ,2 K K Legenda: T - typ vozu (K - kloubový) p i i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 21

26 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 379 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 379 k posílení provozu v ranní p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S s/2s S s/ Legenda: T - typ vozu (S - standardní) p i i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: SAD St ední echy, spol. s r.o. 30. srpna 2003 (sobota) 22

27 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm ny zastávek PID Z ízení zastávek Z d vodu zlepšení dopravní obsluhy území dochází na stávajících linkách PID ke z ízení následujících zastávek. Zastávky uvedené v dopravních opat eních nejsou v této tabulce obsaženy. název sm r linky Bavorská (v zastávce linky. 225) Bílá Hora nov pouze 164 Hostivice, Litovice Zli ín 306, 357 Kavalírka Na Knížecí nov pouze 167 Lib chovská oba 103, 345 Nehvizdy, U studánky oba nov pouze 405 Obchodní centrum Št rboholy oba 163 Stará Stod lecká oba nov pouze 508 Újezd nad Lesy Horní Po ernice nov pouze 562 Termín realizace: 30. srpna 2003 (sobota) Zm na charakteru zastávek Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází ke zm n charakteru následujících zastávek. název charakter zastávky do charakter zastávky od P istoupim, rozc. na znamení stálá Spalovna Malešice na znamení na znamení od 20 do 4 hod., v SO a NE celodenn Termín realizace: 30. srpna 2003 (sobota) 23

28 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID ukon ení sezónního provozu Na základ poklesu po tu návšt vník Zoologické zahrady v mimosezónním období dochází ke snížení p epravní nabídky - tj. k prodloužení interval linky ve všech provozních obdobích. Termín realizace: 29. zá í 2003 (pond lí) 2.4 Železnice Zm ny k Od nedochází v provozu železnice k žádným trvalým zm nám. 24

29 P EHLED PROVOZNÍCH PARAMETR STAV K P íloha. 1 a) Metro A DEJVICKÁ - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - M stek - Muzeum - Nám stí Míru - Ji ího z Pod brad - Flora - Želivského - Strašnická - SKALKA B ZLI ÍN - Stod lky - Luka - Lužiny - H rka - NOVÉ BUTOVICE - Jinonice - Radlická - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - And l - Karlovo nám stí - Národní t ída - M stek - Nám stí Republiky - Florenc - K ižíkova - Invalidovna - Palmovka - ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Kolbenova - Hloub tín - Rajská zahrada - ERNÝ MOST (v úsecích Zli ín - Nové Butovice a eskomoravská - erný Most v pracovní dny cca od 7:00 do 15:00 hod., resp. v úseku Nové Butovice - Smíchovské nádraží v pracovní dny cca od 8:30 do 15:00 hod. v provozu pouze ást spoj ) C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Bud jovická - Ka erov - Roztyly - Chodov - Opatov - HÁJE Poznámka: rozsah provozu na všech trasách cca od 4:30 do 0:30 hod.

30 b) Tramvaje Denní linky: 1 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Ohrada - SPOJOVACÍ 2 ERVENÝ VRCH - Dejvická - Prašný most - PET INY (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:00 do 20:00 hod.) 3 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Maniny - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 4 ECHOVO NÁM STÍ - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA (v provozu v pracovní den cca od 5:30 do 23:30 hod., v sobotu cca od 6:30 do 23:30 hod. a v ned li cca od 12:30 hod. do 23:30 hod.) 5 VÝSTAVIŠT - Nádraží Holešovice - D lnická - Vltavská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Flora - OLŠANSKÉ H BITOVY 6 KUBÁNSKÉ NÁM STÍ - Otakarova - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - LAUROVÁ 7 ÚST EDNÍ DÍLNY DP - ernokostelecká - Strašnická - Pr b žná - Koh-i-noor - Otakarova - Výto - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA - Motol - SÍDLIŠT EPY (v úseku Kotlá ka - Sídlišt epy" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 8 PODBABA - Vít zné nám stí - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Florenc - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSO ANY / VYSO ANSKÁ 9 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 10 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 11 ERNOKOSTELECKÁ - Želivského - Flora - Ji ího z Pod brad - Muzeum - I.P.Pavlova - Nám stí brat í Synk - Michelská - SPO ILOV 12 PALMOVKA - Maniny - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Malostranská - Újezd - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 13 linka neobsazena 14 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 15 VYPICH - Malovanka - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - ST ELNI NÁ (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.) 16 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - NÁDRAŽÍ BRANÍK (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.)

31 17 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 18 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Karlovo nám stí - Albertov - Nám stí brat í Synk - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 19 LEHOVEC - Hloub tín - Kolbenova - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Pr b žná - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 20 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - PODBABA 21 LEVSKÉHO - Nádraží Mod any - Nádraží Braník - Dvorce - Výto - Palackého nám stí - Jiráskovo nám stí - Národní t ída - Myslíkova - Jiráskovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne, v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod. a pouze v uvedeném sm ru) 22 BÍLÁ HORA - Vypich - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 23 MALOVANKA - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 24 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ (Z) 25 BÍLÁ HORA - Malovanka - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - VOZOVNA KOBYLISY 26 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA

32 No ní linky: 51 DIVOKÁ ŠÁRKA - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ (Z) 52 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Florenc - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 53 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ládví - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 54 LEHOVEC - Hloub tín - Kolbenova - Nádraží Vyso any - Palmovka - Maniny - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 55 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - Strašnická - ernokostelecká - ÚST EDNÍ DÍLNY DP 56 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - T šnov - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Otakarova - Michelská - SPO ILOV 57 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 58 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY Poznámka: centrální p estupní bod c) Lanová dráha 99 ÚJEZD - Nebozízek - PET ÍN (v provozu cca od 9:00 do 23:30 hod.)

33 d) Autobusy Denní linky: 100 ZLI ÍN - Terminál Jih - LETIŠT RUZYN 101 STRAŠNICKÁ - Nádraží Strašnice - Poliklinika Zahradní M sto - CENTRUM ZAHRADNÍ M STO - Topolová - Na Groši - U Hostiva ského nádraží - PLYNÁRNA M CHOLUPY (v úseku Centrum Zahradní M sto - Plynárna M cholupy v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 102 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Dunajecká - Krakov - Sídlišt Bohnice - STARÉ BOHNICE - ZÁMKY (v úseku Staré Bohnice - Zámky v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den) 103 PALMOVKA - Prosecká - Sídlišt áblice - Kv tnová - Koko ínská - ÁBLICE - B EZIN VES (v úseku áblice - B ezin ves v provozu vybrané spoje) 104 NA KNÍŽECÍ - K ížová - Hlubo epy - SLIVENECKÁ 105 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Barrandovská - FILMOVÉ ATELIÉRY - Slavínského - Lihovar - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze ve sm ru TAM a pouze v pracovní den cca od 8:00 do 13:30 hod.) 106 KAVKAZSKÁ - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Novodvorská - Psohlavc - NÁDRAŽÍ BRANÍK 107 DEJVICKÁ - Podbaba - Kamýcká - Zem d lská univerzita - Internacionální - SUCHDOL 108 ŠPEJCHAR - Hrad anská - Vypich - Bílá Hora - Ruzy ská škola - Divoká Šárka - SÍDLIŠT NA D DIN (v provozu pouze v pracovní den) 109 PALMOVKA - Novovyso anská - Spojovací - Za Horou - Sídlišt Jahodnice - Dolní Po ernice - Nádraží B chovice - VÚ B chovice - Újezd nad Lesy - SÍDLIŠT ROHOŽNÍK (do zastávky VÚ B chovice zajiždí pouze vybrané spoje v pracovní den cca od 6:00 do 17:30 hod., v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru TAM, v odpolední p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 110 ZA AVIÍ - ervený mlýn - Avia Let any - Kbely - Nový Hloub tín - (HLOUB TÍNSKÁ) - Hloub tín - Sídlišt Lehovec - Hejtmanská - Kyje - Sídlišt Jahodnice - Hostavice - DOLNÍ PO ERNICE (v úseku Za Avií - Hloub tín v provozu pouze vybrané spoje v p epravních špi kách pracovního dne, do zastávky Hloub tínská zajíždí v p epravních špi kách pracovního dne pouze vybrané spoje) 111 SKALKA - Myšlínská - V Chotejn - Továrny Hostiva - Dolní M cholupy - Sídlišt Horní M cholupy - Bolevecká - SÍDLIŠT PETROVICE - Jakobiho - K eslice - PITKOVICE (v provozu pouze v pracovní den cca do 18:30 hod.; v úseku Sídlišt Petrovice - Pitkovice v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 112 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Pelc-Tyrolka - Trojská - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA - PODHO Í (v úseku Zoologická zahrada - Podho í v provozu pouze vybrané spoje) 113 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Libuš - Sídlišt Písnice - PÍSNICE 114 KA EROV - Nemocnice Kr - U T í svatých - Kunratice - ŠEBERÁK 115 CHODOV - Chodovec - KEBLOVSKÁ 116 DEJVICKÁ - Podbaba - B etislavka - Na Mlýnku - Jenerálka - BO ISLAVKA

34 117 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Pavlíkova - Sídlišt Libuš - POLIKLINIKA MOD ANY (v provozu pouze v pracovní den cca do 18:30 hod., v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 118 DVORCE - Na Strži - Bud jovická - Na Rolích - Depo Ka erov - Roztylské nám stí - Spo ilov - Sídlišt Spo ilov - Roztyly - Chodov - KOLEJE JIŽNÍ M STO (v úseku Roztyly - Koleje Jižní M sto v odpolední p epravní špi ce pracovního dne v provozu vložené spoje ve sm ru TAM) 119 DEJVICKÁ - Divoká Šárka - D dina - Terminál Jih - LETIŠT RUZYN 120 NA KNÍŽECÍ - K ížová - Hlubo epy - Slivenecká - Poliklinika Barrandov - KLUKOVICE 121 ROZTYLY - Sídlišt Spo ilov (Z) - Spo ilov - Severozápadní - Depo Ka erov - Na Rolích - Bud jovická - Kr ská - Ryšánka (Z) - Nádraží Kr - Novodvorská - Klánova - Na Lysinách - NÁDRAŽÍ BRANÍK 122 CHODOV - Volha - Opatov - Donovalská - Nad Košíkem - Hostiva ské nám stí - NÁDRAŽÍ HOSTIVA - V Chotejn - Myšlínská - LÉ IVA (v provozu pouze v pracovní den cca do 20:00 hod. a vybrané spoje ve er, v ned li cca od 16:00 do 20:00 hod., v úseku Nádraží Hostiva - Lé iva v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den) 123 NA KNÍŽECÍ - And l - Kavalírka - Cibulka - ŠMUKÝ KA 124 KAVKAZSKÁ - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Bud jovická (T) - Poliklinika Bud jovická (Z) - Kr ská (T) - Zelený pruh (Z) - Dobeška - DVORCE 125 linka neobsazena 126 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Geologická - Chaplinovo nám stí - Poliklinika Barrandov - PRAŽSKÁ TVR 127 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - St elni ná - Píse ná - Dunajecká - Krakov - SÍDLIŠT BOHNICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 128 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Geologická - Chaplinovo nám stí - POLIKLINIKA BARRANDOV (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 129 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Malá Chuchle - Lahovice - Zbraslavské nám stí - Žabov esky - BAN 130 NA KNÍŽECÍ - And l - Klamovka - U Waltrovky - Jinonice - Karlštejnská - Nové Butovice - Nušlova - Mládí - SÍDLIŠT STOD LKY 131 HRAD ANSKÁ - Nemocnice Bubene - Zelená - U Mat je - Hanspaulka - BO ISLAVKA 132 linka neobsazena 133 FLORENC - Tachovské nám stí - Basilejské nám stí - T ebešín - Hostýnská - SÍDLIŠT MALEŠICE 134 linka neobsazena 135 FLORENC - Na Smetance - Nám stí Míru - Slovinská - B locerkevská - ŽELIVSKÉHO 136 SÍDLIŠT ÁBLICE - Prosek - Vyso anská - Harfa - Krejcárek - Ohrada - Flora - B locerkevská - Slavia - Bohdalec - Spo ilov - SÍDLIŠT SPO ILOV 137 NA KNÍŽECÍ - Santoška - Malvazinky - U WALTROVKY 138 SKALKA - Zahradní M sto - Centrum Zahradní M sto - Záb hlická škola - Záb hlice - Bohdalec - Svahová - Koh-i-noor (Z) - echovo nám stí (T) - TOLSTÉHO (v provozu pouze cca do 21:00 hod.)

35 139 ŽELIVSKÉHO - B locerkevská - Koda ská - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Novodvorská - Sídlišt Lhotka - Hasova - Družná - Poliklinika Mod any - NA BERÁNKU 140 PALMOVKA - U K íže - Prosek - Tupolevova - ervený mlýn - Ke Stadionu - Nám stí J. Berana - AKOVICE 141 ERNÝ MOST - Doležalova - Hejtmanská - Rajská zahrada - ERNÝ MOST 142 NOVÉ BUTOVICE - Píškova - NAD MALOU OHRADOU (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne) 143 DEJVICKÁ - Malovanka - STADION STRAHOV (v provozu v pracovní den cca od 6:30 do 21:30 hod. a v ned li cca od 18:30 hod.) 144 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Dunajecká - POLIKLINIKA MAZURSKÁ 145 POLIKLINIKA PROSEK - Prosek - Vyso anská - Harfa - Spojovací - Sídlišt Malešice - Skalka - Zahradní M sto - Centrum Zahradní M sto - JESENICKÁ (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 146 ERNÝ MOST - Rajská zahrada - Lehovec - Hut - Satalice - SATALICKÁ OBORA - Satalice - Kbely - Let any - Avia Let any - Tupolevova - Prosek - POLIKLINIKA PROSEK (v provozu celotýdenn s výjimkou p epravních špi ek pracovního dne; v úseku Satalická obora - Poliklinika Prosek v provozu pouze vybrané spoje) 147 DEJVICKÁ - Podbaba - Kamýcká - Budovec - Internacionální - Zem d lská univerzita - VÝHLEDY 148 PODOLSKÁ VODÁRNA - Pražského povstání - KAV Í HORY - Ryšánka - Poliklinika Bud jovická - BUD JOVICKÁ (v úseku Kav í hory - Bud jovická v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den v období cca od 6:30 do 18:00 hod.) 149 DEJVICKÁ - Stadion Strahov - Klamovka - Jinonice - Stará Stod lecká - NOVÉ BUTOVICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 150 KLOBOU NICKÁ - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Sídlišt Lhotka - Hasova - Družná - POLIKLINIKA MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 151 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - U Pekáren - Klí ovská - Prosek - Nový St ížkov - POLIKLINIKA PROSEK 152 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Podhajská pole - SÍDLIŠT IMICE 153 linka neobsazena 154 SKALKA - Zahradní M sto - Na Groši - Nádraží Hostiva - Sídlišt Horní M cholupy - Nádraží Horní M cholupy - Sídlišt Petrovice - Newtonova - Háje - Brechtova - Donovalská - Brodského - Chodov - KOLEJE JIŽNÍ M STO (v ranní p epravní špi ce pracovního dne v provozu vložené spoje v úseku Brodského - Koleje Jižní M sto ) 155 ŽELIVSKÉHO - Pod T ebešínem - Hostýnská - SÍDLIŠT MALEŠICE (v provozu celotýdenn s výjimkou p epravních špi ek pracovního dne) 156 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Prosek - Boletická - AVIA LET ANY - Tupolevova - Prosek - Vychovatelna - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne, v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru TAM, v odpolední p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 157 NA BERÁNKU - Poliklinika Mod any - Družná - Hasova - Sídlišt Lhotka - Nemocnice Kr - KA EROV (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne ve sm ru TAM)

36 158 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Boletická - Avia Let any - ervený mlýn - U Pošty - AKOVICE - Radonická - MIŠKOVICE (v úseku akovice - Miškovice v provozu v pracovní den do cca do 20:00 hod. pouze vybrané spoje) 159 linka neobsazena 160 DEJVICKÁ - Podbaba - B etislavka - LYSOLAJE 161 DEJVICKÁ - Horom ická - Jenerálka - NEBUŠICE 162 KE STÍRCE - Vozovna Kobylisy - Osecká - DOLNÍ CHABRY 163 SKALKA - ernokostelecká - Pr myslová - ŠT RBOHOLY - Dolní Po ernice - BEZD KOVSKÁ (v úseku Št rboholy - Bezd kovská v provozu pouze vybrané spoje) 164 NOVÉ BUTOVICE - Mototechna - Bílý Beránek - Zli ín - Stavební stroje - Sídlišt epy - Škola epy - Ke Kaménce - Bazovského - Slánská - Žalanského - BÍLÁ HORA (v odpolední p epravní špi ce pracovního dne vložené spoje v úseku Bílý Beránek - Nové Butovice ) 165 JIŽNÍ M STO - Háje - Bachova - Opatov - Šeberov - Hrn í ský h bitov - Šeberák - U T í svatých - Libuš - Poliklinika Mod any - KOMO ANY - Zbraslavské nám stí - NÁDRAŽÍ RADOTÍN - Safírová - CEMENTÁRNA RADOTÍN (v úsecích Komo any - Nádraží Radotín a Nádraží Radotín - Cementárna Radotín v provozu pouze vybrané spoje) 166 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Boletická - Avia Let any - ervený mlýn - U Pošty - akovice (Z) - T EBORADICE - TEPLÁRNA T EBORADICE (v úseku T eboradice - Teplárna T eboradice v provozu pouze vybrané spoje krom odpoledního období sobot a ned lí) 167 NA KNÍŽECÍ - And l - Kotlá ka - Sídlišt Homolka - Nemocnice Motol - NEMOCNICE NA HOMOLCE 168 PALMOVKA - Novovyso anská - Spojovací - Za Horou - Sídlišt Jahodnice - DOLNÍ PO ERNICE (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne) 169 linka neobsazena 170 VAV ENOVA - Novodvorská - Nemocnice Kr - Ka erov - Depo Ka erov - Severozápadní - Spo ilov - Chodovec - Mokrá - Brechtova - Háje - JIŽNÍ M STO 171 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Libuš - SÍDLIŠT PÍSNICE (v provozu pouze v pracovní den cca do 20:30 hod.) 172 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Malá Chuchle - VELKÁ CHUCHLE - P eštínská - Lahovi ky - Malá Chuchle - Lihovar - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze ve sm ru TAM) 173 NÁSIROVO NÁM STÍ - Poliklinika Mod any - TYRŠOVA TVR - Nádraží Mod any - Baba II - Na Beránku - Cholupice - TO NÁ (v úseku Násirovo nám stí - Tyršova tvr v provozu pouze vybrané spoje cca do 20:00 hod.) 174 ŠPEJCHAR - Hrad anská - Na Malovance - B evnovská - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Mládí - Luka - VELKÁ OHRADA 175 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - KE STÍRCE - Vozovna Kobylisy - ŠIM NKOVA (v úseku Nádraží Holešovice - Ke Stírce v provozu pouze v pracovní den) 176 KARLOVO NÁM STÍ - Kinského zahrada - H ebenka - STADION STRAHOV 177 CHODOV - Volha - Opatov - Donovalská - Na Košíku - Hostiva ské nám stí - Na Groši - Zahradní M sto - Skalka - Sídlišt Malešice - Spojovací - Harfa - Vyso anská - Prosek - St elni ná - Píse ná - Podhajská pole - Odra - POLIKLINIKA MAZURSKÁ 178 linka neobsazena

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 10.6.2001 erven 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014 Obsah Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji... 1 Velikonoční výluka metra A... 2 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 Dočasná změna

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část III. Trvalý stav linkového vedení k 10. 8. 2002 Aktuálně probíhající významnější výluky: o Palmovka Dělnická

Více

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07)

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07) Informace o Pražské integrované dopravě 5.4.2008 (č. 07) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 5 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská

Více

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 DP Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PŘÍLOHA kontakt duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 Linky metra PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ

Více

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků Seznam linek PID (trvalý stav) ČERVENEC 2013 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL... 2 METRO... 4 TRAMVAJE... 5 AUTOBUSY... 10 LANOVKA... 67 PŘÍVOZY... 68 VLAKY... 69 ZÁZNAMY O ZMĚNÁCH... 75 Sestavil a

Více

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY Materiál popisuje změny ve fungování linek metra, tramvají a autobusů navržené organizací ROPID jako pomyslnou první etapu s předpokládánou realizací po částech

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky Sledovací akce VIII pondělí 27.10.2008 www.autobusy.org 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky LINKY DP PRAHA, LINKY OST.DOPRAVCŮ V RÁMCI PRAHY na sledování

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská) INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Výluka metra A od 5.7. do 8.7.2012... 2 Autobusová výluka v Michelské ulici... 3 Prázdninový provoz PID

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012 Obsah Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012... 1 Nový BUSpruh na Zahradním Městě... 1 Nový BUSpruh od Petrovic na Jižní Město... 3 Změna autobusových

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Tramvajové výluky v září 2011 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží 2 Nová midibusová linka 156

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013 VÝROČNÍ ZPRÁV ROPID Červen ÚVODNÍ SLOVO RDNÍHO PRO DOPRVU Rok byl především rokem stabilizace linkového vedení městské hromadné dopravy po její výrazné proměně v září. Zároveň v tomto roce oslavila organizace

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2014 Vyšlo 01. 12. 2014 Obsah Posílení tramvajové linky 5 od 29. 11. 2014... 1 Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky... 1 Mikulášský Cyklohráček vyjede do Braníka...

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A ZÁPAD 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 7 3) Provozní parametry... 9 4) Dopravce... 9 5) Termín

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR Platí od 1. dubna 2011 verze 04 1.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR Sokol Vyšehrad HM: Sokolovna TJ, Praha 2, Rašínovo nábřeží 24 MHD: TR 3,7,17,21 - st. Výtoň TJ Pankrác HM: Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 MHD: Metro C - st. Pražského povstání TJ Praga HM: Sokolovská

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 18.9.2010... 1 Den PID v rámci Evropského týdne mobility 21.9.2010... 1 Posílení přívozu P5 na akci Pražské cyklozvonění...

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od. června VYSVĚTLIVKY: 4 p/0 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 2 4 7 # pro danou

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle

Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle A Bořislavka 0040 Albertov 0876 Botanická zahrada 0042 Ametystová 1274 Botanická zahrada Troja 0557 Amforová 1029 Branické náměstí 0245 Anděl

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: ZÁŘÍ 2012 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE 1/20 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE PRACOVNÍ MATERIÁL

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

Sčítání bezdomovců Praha 2004 postup zpracování výsledků

Sčítání bezdomovců Praha 2004 postup zpracování výsledků Sčítání bezdomovců Praha 2004 postup zpracování výsledků Mária Myšáková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. ÚVOD 3 1.1 Formulace zadání 3 1.2 Cíl projektu 3 1.3 Metodika 4 2. POŘIZOVÁNÍ DAT 5 2.1 Definice cílové

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179 6. Koncepce dopravní infrastruktury 6.1 Silniční doprava 6.1.1 VÝCHOZÍ STAV Praha je významnou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. Uspořádání silniční a

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18 Vyšlo 9.10.2008 Obsah Aktuální tramvajové výluky v říjnu... 1 Nejvýznamnější autobusové výluky v říjnu... 2 Nejvýznamnější výluky na železnici v říjnu... 2 Podzimní a předvánoční

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA 9 Možný přestup: Ústí n.l. na příměstskou autobusovou linku PID 72 na přívoz Sedlec Zámky Mělník 11 7 Automat na prodej jednotlivých jízdenek PID: Louny 111 Mladá oleslav Vraňany umístěný v železniční

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014. Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014. Obsah

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014. Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2014 Vyšlo 01. 08. 2014 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 19. 7. 2014... 1 Nová vlaková zastávka Praha-Podbaba... 2 Nové železniční zastávky od 1. září 2014 na Praze-západ...

Více

1a) 2/2013 116 ze dne 17. 9. 2013 a v 135 ze dne 14. 11. 2013 m. Prahy Z uveden h KPP v. OCP, OPP). Praha 19 Kbely 1938/1 U 840 u parc. Skanska a.s. 79989 m2 OCP) Suchdol Suchdol U 857 30003 m2 Suchdol

Více

8. Koncepce ekonomické infrastruktury

8. Koncepce ekonomické infrastruktury 8. Koncepce ekonomické infrastruktury Rozsah a funkční uspořádání zastavitelných a přestavbových území navrhované v územním plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji.

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma PŘÍLOHA kontakt září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma Protipovodňový systém byl postaven v souladu s Povodňovým plánem hl. m. Prahy pouze na stoletou vodu, ale přišla pětisetletá, a to rozhodlo, tvrdí ředitel

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Aktuální převody soutěží Divize muži Divize ženy Soutěž 1 Sparta Praha B 1 TJ Slovan Bohnice C 5.třída muži 2 TJ Sokol Michle Praha B 2 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 Obsah Příměstské autobusy od Říčan opustí Depo Hostivař, nově pojedou na Háje... 1 Úpravy autobusových linek v Radotíně... 4 Úpravy obsluhy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Cenová mapa prodejních cen

Cenová mapa prodejních cen Cenová mapa prodejních cen Představení webové aplikace Miliony nemovitostí pro bydlení Statisíce evidovaných prodejů Desetitisíce nových transakcí každé čtvrtletí Tisíce developerských projektů Stovky

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Úvodem. Rádi bychom Vás pravidelně informovali a seznamovali Vás s novinkami nejen v dopravě, ale i dění ve škole, kultuře, sportu atd.

Úvodem. Rádi bychom Vás pravidelně informovali a seznamovali Vás s novinkami nejen v dopravě, ale i dění ve škole, kultuře, sportu atd. 1 Úvodem. Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou další vydání časopisu týmu studentů Jedu do školy. Mnozí z Vás již naši činnost zaznamenali na Facebooku a v prostorách naší školy. Rádi bychom Vás pravidelně

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012

Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2012 Vyšlo 15.2.2012 Obsah Tramvajová výluka Nábřeží Kapitána Jaroše... 1 Vyjádření organizace ROPID ke změnám v roce 2012... 1 Vyhodnocení standardů kvality autobusy 4. čtvrtletí

Více

Kalendář skupiny 01. 1. kolo - 12.-16.1. 2015

Kalendář skupiny 01. 1. kolo - 12.-16.1. 2015 Kalendář skupiny 01 1. kolo - 12.-16.1. 2015 0111 ŠK Sokol Vyšehrad C - Holdia DP Praha C po 12.1. 18.00 0112 GROP B - SK Loko Praha A čt 15.1. 18.00 0113 Bohemians Praha C - TJ Praga Praha A čt 15.1.

Více