Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003"

Transkript

1 Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 zm ny ke zá í 2003

2 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN ÚVOD CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N METRO Zm ny k TRAMVAJE Zm ny k Zavedení linky PID. 15, zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 8, Zm ny k ukon ení výluky Senovážné nám stí (cca ) Zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 5, 6, AUTOBUSY Zm ny k Zm na provozních parametr linek PID. 102, 144, 152, Zm na provozních parametr linek PID. 122, 177, Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na trasy linek PID. 140, 195 a zm na provozních parametr linek PID. 140, 233, Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm na provozních parametr linky PID Zm ny zastávek PID Zm na provozních parametr linky PID ukon ení sezónního provozu ŽELEZNICE Zm ny k

3 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN ÚVOD Dopravní opat ení sm rovaná ke zm n jízdních ád v termínu vychází ze Zásad organizace Pražské integrované dopravy a z projednání s p íslušnými ú ady, obcemi a dopravci. V tramvajové doprav dochází k úpravám provozu linek v oblasti Prahy 5, 6, 7 a 8. V autobusové doprav dochází k racionalizaci a optimalizaci provozu. Na linkách provozovaných dopravcem SAD Praha Vršovice a.s. dochází od (u licencí vydaných DOP MHMP) a od (u licencí vydaných KÚ St. kraje) ke zm n dopravce - novým dopravcem je Connex Praha, s.r.o. 1

4 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N 2.1 Metro Zm ny k Od nedochází v provozu metra k žádným trvalým zm nám. 2.2 Tramvaje Zm ny k Zavedení linky PID. 15, zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 8, 25 Na základ žádosti M Praha 7 dochází k zavedení nové linky. 15 v trase Vypich - Malovanka - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Osadní - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - St elni ná, která zlepší spojení v rámci M Praha 7 a také propojení M Praha 6 a 7. Tato linka vzniká rozd lením sou asné linky. 25 na dv linky, které jsou provozovány v solovozech. Linka. 15 bude provozována celotýdenn, avšak pouze v omezeném rozsahu provozu. V oblasti Prahy 6 a 7 jsou dále z d vodu zajišt ní lepší sm rové nabídky tramvajové dopravy z oblasti Prahy 6 ke stanici metra linky C Vltavská a do centra m sta zam n ny koncové úseky linek. 8 a 25 mezi zastávkami Hrad anská a Podbaba, resp. Bílá Hora. Touto úpravou dochází k napojení všech t í tramvajových radiál na Praze 6 na stanici metra Vltavská a zárove také k jejich p ímému napojení na centrum m sta tramvajovou dopravou. Tím bude odstran no nerovnom rné zajišt ní sm rové dopravní obsluhy oblasti B evnova a Vít zného nám stí. Linkové vedení 8 PODBABA - Lotyšská - Vít zné nám stí BÍLÁ HORA - Malý B evnov - Vypich - í anova - B evnovský klášter - U kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most - Hrad anská NÁDRAŽÍ VYSO ANY / VYSO ANSKÁ 15 VYPICH - í anova - B evnovský klášter - U Kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most - Hrad anská - Sparta - Letenské nám stí - Kamenická - Strossmayerovo nám stí - Veletržní - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Osadní - U Pr honu (Z) - D lnická (T) - Maniny - Libe ský most - Palmovka - Divadlo pod Palmovkou (Z) - Stejskalova - U K íže - Vosmíkových - Bulovka - Vychovatelna - Okrouhlická - Ke Stírce - ST ELNI NÁ (v provozu pouze v pracovní dny cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.) 25 BÍLÁ HORA - Malý B evnov - Vypich - í anova - B evnovský klášter - U kaštanu - Drinopol - Marjánka - Malovanka - Hládkov - Vozovna St ešovice - Prašný most PODBABA - Lotyšská - Vít zné nám stí - Hrad anská VOZOVNA KOBYLISY 2

5 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i 8 2T T T T T T T T T T T T T T T T T T 9 17 Celkem 1T T 0 0 1T 0 0 vlak 2T T 7 7 2T 7 7 2T T T Legenda: T - typ vozu (1T - 1xT3, T6, 2T - 2xT3, T6, KT8 D5) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le tramvaj (1xT) Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 3

6 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm ny k ukon ení výluky Senovážné nám stí (cca ) Zm na trasy, zastávek a provozních parametr linek PID. 5, 6, 14 Na základ výsledk p epravních pr zkum, vyhodnocení p ipomínek m stských ástí a cestujících dochází k následujícím zm nám v tramvajové doprav. Pro zlepšení tramvajové dopravy v centrální ásti m sta a v oblasti And la dochází k celotýdennímu zavedení provozu sp ažených souprav na lince. 14. S ohledem na p ípravu zahájení provozu na nové TT Hlubo epy - Barrandov budou upraveny trasy linek. 5 a 14 v oblasti Prahy 7 a 8. Linka. 14 bude místo linky. 5 vedena ze zastávky Strossmayerovo nám stí p ímo p es zastávky Veletržní a Výstavišt k nádraží Holešovice a Trojskou ulicí k vozovn Kobylisy. Na TT v Trojské ulici tak zajistí spole n s linkou. 17 kapacitní obsluhu ve vztahu Kobylisy - centrum. Zárove bude linka. 5 v oblasti Holešovic vedena po sou asné trase linky. 14 p es zastávky D lnická a Osadní na obratišt Výstavišt. V úseku Nádraží Holešovice - St elni ná bude (z d vodu dostate né p epravní kapacity linek. 14 a 17) zrušena. Tato úprava trasy umožní zárove nasadit na linku. 5 celotýdenn solovozy. V oblasti Smíchova dochází ke zm n ukon ení linek. 6 a 14. Linka. 6 bude ze zastávky And l vedena trvale p es zastávky Na Knížecí a K ížová na obratišt Laurová s tím, že bude provozována celodenn, celotýdenn a budou na ní nasazeny solovozy. Linka. 14 bude ze zastávky And l vedena ke Smíchovskému nádraží. Linkové vedení 5 OLŠANSKÉ H BITOVY Strossmayerovo nám stí - Veletržní - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Trojská - Nad Trojou - Hercovka - Ke Stírce - St elni ná - Líbeznická - VOZOVNA KOBYLISY Vltavská - Pražská tržnice - D lnická - U Pr honu (T) - Osadní - Nádraží Holešovice - Výstavišt - VÝSTAVIŠT 6* KUBÁNSKÉ NÁM STÍ Na Knížecí - Plze ka - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ K ížová - LAUROVÁ (v provozu celodenn, celotýdenn ) 14 VOZOVNA KOBYLISY - Líbeznická - St elni ná - Ke Stírce - Hercovka - Nad Trojou - Trojská - Nádraží Holešovice - Nádraží Holešovice - Osadní - U Pr honu (Z) - D lnická - Tusarova (T) - Pražská tržnice - Vltavská - Výstavišt - Veletržní - Strossmayerovo nám stí - Náb eží kpt. Jaroše (T) - Dlouhá t ída - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží Na Knížecí - K ížová - LAUROVÁ Plze ka - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 4

7 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i 5 1T T T T T T * 1T T T T T T T T T T T T T Celkem 1T T 8 8 1T 8 8 Vlak 2T T 8 8 2T 8 8 2T T 7 7 2T 7 7 Legenda: T - typ vozu (1T - 1xT3, T6, 2T - 2xT3, T6, KT8 D5) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le tramvaj (1xT) * - 300* - 300* * - do doby zprovozn ní TT And l - Laurová bude linka. 6 provozována v oblasti Smíchova ve výlukové trase (ukon ena na Smíchovském nádraží) a v sou asném rozsahu provozu, tj. v pracovní den cca od 6:00 do 20:00 hod. P epravní výkony nezahrnují plný provoz linky. 6, ale pouze zm nu provozních parametr v. Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Termín realizace: s ukon ením výluky Senovážné nám stí (cca 11. íjna 2003) 5

8 Změna linkového vedení tramvají k pozn.: změny trasy linek č. 5, 6 a 14 budou realizovány k (ukončení výluky Senovážné náměstí) VOZOVNA KOBYLISY STŘELNIČNÁ SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE PODBABA SÍDLIŠTĚ ŘEPY BÍLÁ HORA DIVOKÁ ŠÁRKA (7) PETŘINY VYPICH ČERVENÝ VRCH KOTLÁŘKA MALOVANKA LAUROVÁ DLABAČOV SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ ŠPEJCHAR PODOLSKÁ VODÁRNA VÝSTAVIŠTĚ FLORENC ZVONAŘKA VOZOVNA PANKRÁC ČECHOVO NÁMĚSTÍ OLŠANSKÉ HŘBITOVY PALMOVKA KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ VÁPENKA NÁDRAŽÍ 24 STRAŠNICE NÁDRAŽÍ VYSOČANY / VYSOČANSKÁ 8 HARFA SPOJOVACÍ ČERNOKOSTELECKÁ ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP 7 STARÝ HLOUBĚTÍN 319 LEHOVEC 3 19 HLUBOČEPY 12 DVORCE SPOŘILOV NÁDRAŽÍ 22 HOSTIVAŘ 26 SÍDLIŠTĚ BARRANDOV NÁDRAŽÍ BRANÍK 16 Vysvětlivky provozované tramvajové tratě číslo linky v úseku nově zavedené v úseku zrušené v úseku beze změny úseky ve výstavbě (7) v takto vyznačeném úseku jezdí pouze vybrané spoje SÍDLIŠTĚ MODŘANY / LEVSKÉHO vyznačení obratiště MALOVANKA ukončení linky beze změny nově zavedené ukončení linky zrušené ukončení linky Ing. Radek Bajer, Ropid

9 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Autobusy Zm ny k Zm na provozních parametr linek PID. 102, 144, 152, 200 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum v oblasti Prahy 8 dochází k úprav provozních parametr linek. 102, 144, 152 a 200. U linky. 102 dochází k prodloužení intervalu v odpolední špi ce pracovního dne a k prodloužení dalších dvou pár spoj v pracovní den do Zámk. U linky. 200 dochází ke kapacitnímu posílení konce ranní špi ky, resp. za átku dopoledního období pracovního dne. U všech uvedených linek je sjednocen interval v sobotu i ned li dopoledne i odpoledne na 15 minut. Provozní parametry íslo Pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i P i p I T p i p i T p i p i i S 5 12(6s) 5 12(4s) 7 10(10s) S S (4s)// S 5 12(6s) 5 12(4s) 9 7,5(10s) S S K 9 8/ K K K 9 8/ K K K ,5 K K K ,5 K K K 15 4,8/2, ,5/7,5 K K K 15 4,8/2,4 5 7, ,5/7,5 K K celkem voz S S 5 5 S 4 5 S S 6 5 S 4 6 K K K K K K Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách / - interval platí pro sm r TAM/ZP T s - po et spoj - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní kloubový Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 6

10 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linek PID. 122, 177, 195 Na základ vyhodnocení komplexního p epravního pr zkumu provedeného ve východním sektoru Prahy a dalších p epravních pr zkum provád ných na linkách. 122, 177 a 195 dochází z d vod nedostate né kapacity k úprav provozních parametr v dopoledním období pracovního dne. Na lince. 122 dochází k úprav provozních parametr následovn : v úseku Chodov - Nádraží Hostiva interval 30 minut a každý druhý spoj pokra uje až do zastávky Lé iva. V úseku Volha - Chodov (pouze v uvedeném sm ru) bude základní interval dopln n o vložené spoje tak, aby souhrnný interval byl 15 minut. Spoj linky. 122, který celotýdenn navazoval na poslední metro, bude nahrazen spojem linky. 177 ukon eným v zastávce Skalka. Na linkách. 177 a 195 dochází v období sedla ke zkrácení intervalu z 20 minut na 15 minut. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S (60) 9 7, S //2s 122 S (40) 9 7, S //2s K ,5 K K K ,5 K K S S S S S S celkem voz S S 7 7 S 6 10 S S 7 7 S 6 10 K K K 9 10 K K K 9 10 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p i s - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - po et spoj ( ) - platí pro úsek Nádraží Hostiva - Lé iva - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní + 60 nem ní se nem ní se kloubový nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 7

11 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 131 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozu linky Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 50 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 8

12 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 137 U linky. 137 dochází ke zm n provozních parametr v období ranní a odpolední p epravní špi ky pracovního dne a k úprav provozu v ranním období v sobotu a v ned li. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S ,5 9 4 S ,5 5 7,5 S , S ,5 10 3,3 S ,5 5 7,5 S , Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 9

13 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na trasy linek PID. 140, 195 a zm na provozních parametr linek PID. 140, 233, 274 Na základ dohody s M Praha - akovice na zavedení p ímého p epravního vztahu akovice - Palmovka dochází ke zm n trasy linek. 140 a 195. Sou asn dochází ke zm n provozních parametr linek. 140, 233 a 274. ást spoj linky. 233 je prodloužena jako linka. 140 p es zastávku U Stadionu do akovic. Sou asná linka. 140 ( eskomoravská - akovice) je zrušena. Dále dochází k p esm rování linky. 195 ve sm ru od Proseka do zastávky Avia Let any p es zastávku Krausova. Linkové vedení 140 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - PALMOVKA -U K íže - Kelerka - Prosecká - Prosek - - Trutnovská - ervený mlýn - Nádraží akovice - U pošty - Cukrovar akovice - Ke Stadionu - Nám stí J. Berana - AKOVICE (v provozu celodenn, celotýdenn ) 195 AKOVICE Trutnovská - AVIA LET ANY - Krausova - Fry ovická - Tupolevova JESENICKÁ 233 PALMOVKA ERVENÝ MLÝN (v provozu v pracovní den v období cca od 5:00 do 13:00 hod. a cca od 18:30 do 22:30 hod., v sobotu v období cca od 5:30 do 21:00 hod., v ned li v období cca od 12:30 do 21:00 hod.) Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K K K S S S S S S S K K K K ,5 7 8 K 8 7,5 8 7,5 K , S S S S 6 6 S 6 6 celkem S S 7 7 S 7 7 voz K K 9 9 K 5 9 K K 8 8 K 4 8 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách.. - intervaly se pravideln st ídají - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav 10

14 Změna vedení linek PID č. 140 a 195 ČERVENÝ MLÝN Cukrovar Čakovice 140 ČAKOVICE Nádraží Čakovice Nám. J. Berana Trutnovská 140 Ke stadionu 195 Fryčovická 195 Krausova AVIA 195 LETŇANY Letňany Tupolevova Rychnovská 274 Boletická Dobratická Výstaviště Letňany Nový Prosek Prosecká Prosek Kelerka směr Nad Jetelkou PALMOVKA Vysočanská ČESKOMORAVSKÁ směr JESENICKÁ Letňanská Vysvětlivky Zastávky v uzlu zrušený úsek nebo linka Ing. Radek Bajer, Ropid 001 jednosměrná trasa Nácestná zastávka trasy linek Zrušená zastávka Jednosměrná zastávka ukončené linky KONEČNÁ ZASTÁVKA průběžné značení linek včetně zrušených úseků zrušené ukončení linky, zrušená linka

15 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 405* kloubový * - ve výpo tu není zahrnuto posílení linky. 195 v sedle pracovního dne (zahrnuto v bodu ) Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) Zm na provozních parametr linky PID. 156 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k prodloužení intervalu linky. 156 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 11

16 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 164 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 164 ke zm n provozních parametr v sobotu a ned li. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 12

17 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 167 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 167 k úprav intervalu v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S 15 3, S S S 15 3, ,3 S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 63 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 13

18 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 175 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 175 v dopoledním období pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K 6 7, S S K 6 7, S S Legenda: T - typ vozu (K - kloubový v z, S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - nem ní se nem ní se kloubový Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 14

19 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 187 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 187 k úprav intervalu v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K , K K K , K K Legenda: T - typ vozu (K - kloubový v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový - 90 nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 15

20 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 203 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum a poznatk z provozu dochází k optimalizaci provozu linek PID zajiš ujících spojení sídlišt Novodvorská s linkou C metra. V rámci tohoto opat ení dochází ke zrušení spoj linky. 203 vedených pouze v trase Ka erov - Vav enova (tyto spoje jsou v provozu v dopoledním období pracovního dne, v sobotu cca od 8:00 do 18:00 hod. a v ned li cca od 13:00 do 20:00 hod.). Provoz linky. 203 z stává dále zachován v p epravních špi kách pracovního dne a to v celé trase Vav enova - Jižní M sto. Obsluha oblasti zastávek Nad Havlem a Viš ová je v dostate né mí e zajišt na linkou. 121 v zastávce Viš ová. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S S S Z 0 15 S 3 15 Z 3 15 Z S Z - celkem S S 7 7 S 5 7 voz S S S 5 10 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i Z - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 203 je v pracovní den zajišt n kmenovými vozy linky. 170) - asový interval v minutách - údaj platí pro úsek Ka erov - Vav enova - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 16

21 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 210 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k posílení provozu linky. 210 v ranní p epravní špi ce pracovního dne (pouze ve sm ru Nádraží Holešovice vloženými spoji v trase ervený mlýn - Nádraží Holešovice ) a prodloužení rozsahu odpolední p epravní špi ky pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S 7 20/(10) S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách ( ) - údaj v závorce platí pro úsek ervený mlýn - Nádraží Holešovice - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 17

22 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 216 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S S S S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 18

23 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 222 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 222 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 19

24 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 250 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází k úprav provozních parametr linky. 250 v odpolední p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S ,5 S S // S S S //30 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 20

25 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 271 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 271 k úprav interval v p epravních špi kách pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i K K K K 18 3, ,2 K K Legenda: T - typ vozu (K - kloubový) p i i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový nem ní se nem ní se Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 30. srpna 2003 (sobota) 21

26 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID. 379 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází na lince. 379 k posílení provozu v ranní p epravní špi ce pracovního dne. Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le //, linky ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ve er T p i p i p i T p i p i T p i p i i S s/2s S s/ Legenda: T - typ vozu (S - standardní) p i i - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu - asový interval v minutách - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový není v provozu není v provozu Dopravce: Termín realizace: SAD St ední echy, spol. s r.o. 30. srpna 2003 (sobota) 22

27 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm ny zastávek PID Z ízení zastávek Z d vodu zlepšení dopravní obsluhy území dochází na stávajících linkách PID ke z ízení následujících zastávek. Zastávky uvedené v dopravních opat eních nejsou v této tabulce obsaženy. název sm r linky Bavorská (v zastávce linky. 225) Bílá Hora nov pouze 164 Hostivice, Litovice Zli ín 306, 357 Kavalírka Na Knížecí nov pouze 167 Lib chovská oba 103, 345 Nehvizdy, U studánky oba nov pouze 405 Obchodní centrum Št rboholy oba 163 Stará Stod lecká oba nov pouze 508 Újezd nad Lesy Horní Po ernice nov pouze 562 Termín realizace: 30. srpna 2003 (sobota) Zm na charakteru zastávek Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum dochází ke zm n charakteru následujících zastávek. název charakter zastávky do charakter zastávky od P istoupim, rozc. na znamení stálá Spalovna Malešice na znamení na znamení od 20 do 4 hod., v SO a NE celodenn Termín realizace: 30. srpna 2003 (sobota) 23

28 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN Zm na provozních parametr linky PID ukon ení sezónního provozu Na základ poklesu po tu návšt vník Zoologické zahrady v mimosezónním období dochází ke snížení p epravní nabídky - tj. k prodloužení interval linky ve všech provozních obdobích. Termín realizace: 29. zá í 2003 (pond lí) 2.4 Železnice Zm ny k Od nedochází v provozu železnice k žádným trvalým zm nám. 24

29 P EHLED PROVOZNÍCH PARAMETR STAV K P íloha. 1 a) Metro A DEJVICKÁ - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - M stek - Muzeum - Nám stí Míru - Ji ího z Pod brad - Flora - Želivského - Strašnická - SKALKA B ZLI ÍN - Stod lky - Luka - Lužiny - H rka - NOVÉ BUTOVICE - Jinonice - Radlická - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - And l - Karlovo nám stí - Národní t ída - M stek - Nám stí Republiky - Florenc - K ižíkova - Invalidovna - Palmovka - ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Kolbenova - Hloub tín - Rajská zahrada - ERNÝ MOST (v úsecích Zli ín - Nové Butovice a eskomoravská - erný Most v pracovní dny cca od 7:00 do 15:00 hod., resp. v úseku Nové Butovice - Smíchovské nádraží v pracovní dny cca od 8:30 do 15:00 hod. v provozu pouze ást spoj ) C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Bud jovická - Ka erov - Roztyly - Chodov - Opatov - HÁJE Poznámka: rozsah provozu na všech trasách cca od 4:30 do 0:30 hod.

30 b) Tramvaje Denní linky: 1 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Ohrada - SPOJOVACÍ 2 ERVENÝ VRCH - Dejvická - Prašný most - PET INY (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:00 do 20:00 hod.) 3 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Maniny - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 4 ECHOVO NÁM STÍ - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA (v provozu v pracovní den cca od 5:30 do 23:30 hod., v sobotu cca od 6:30 do 23:30 hod. a v ned li cca od 12:30 hod. do 23:30 hod.) 5 VÝSTAVIŠT - Nádraží Holešovice - D lnická - Vltavská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Flora - OLŠANSKÉ H BITOVY 6 KUBÁNSKÉ NÁM STÍ - Otakarova - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - LAUROVÁ 7 ÚST EDNÍ DÍLNY DP - ernokostelecká - Strašnická - Pr b žná - Koh-i-noor - Otakarova - Výto - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA - Motol - SÍDLIŠT EPY (v úseku Kotlá ka - Sídlišt epy" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 8 PODBABA - Vít zné nám stí - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Florenc - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSO ANY / VYSO ANSKÁ 9 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 10 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 11 ERNOKOSTELECKÁ - Želivského - Flora - Ji ího z Pod brad - Muzeum - I.P.Pavlova - Nám stí brat í Synk - Michelská - SPO ILOV 12 PALMOVKA - Maniny - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Malostranská - Újezd - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 13 linka neobsazena 14 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 15 VYPICH - Malovanka - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Výstavišt - Nádraží Holešovice - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - ST ELNI NÁ (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.) 16 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - NÁDRAŽÍ BRANÍK (v provozu pouze v pracovní den cca od 5:30 do 20:00 hod., v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod.)

31 17 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 18 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Karlovo nám stí - Albertov - Nám stí brat í Synk - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 19 LEHOVEC - Hloub tín - Kolbenova - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Pr b žná - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 20 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - PODBABA 21 LEVSKÉHO - Nádraží Mod any - Nádraží Braník - Dvorce - Výto - Palackého nám stí - Jiráskovo nám stí - Národní t ída - Myslíkova - Jiráskovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne, v sobotu cca od 6:30 do 20:00 hod. a v ned li cca od 12:30 do 20:00 hod. a pouze v uvedeném sm ru) 22 BÍLÁ HORA - Vypich - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 23 MALOVANKA - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 24 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ (Z) 25 BÍLÁ HORA - Malovanka - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - VOZOVNA KOBYLISY 26 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA

32 No ní linky: 51 DIVOKÁ ŠÁRKA - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ (Z) 52 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Florenc - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO (Z) 53 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ládví - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 54 LEHOVEC - Hloub tín - Kolbenova - Nádraží Vyso any - Palmovka - Maniny - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 55 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - Strašnická - ernokostelecká - ÚST EDNÍ DÍLNY DP 56 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - T šnov - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Otakarova - Michelská - SPO ILOV 57 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 58 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY Poznámka: centrální p estupní bod c) Lanová dráha 99 ÚJEZD - Nebozízek - PET ÍN (v provozu cca od 9:00 do 23:30 hod.)

33 d) Autobusy Denní linky: 100 ZLI ÍN - Terminál Jih - LETIŠT RUZYN 101 STRAŠNICKÁ - Nádraží Strašnice - Poliklinika Zahradní M sto - CENTRUM ZAHRADNÍ M STO - Topolová - Na Groši - U Hostiva ského nádraží - PLYNÁRNA M CHOLUPY (v úseku Centrum Zahradní M sto - Plynárna M cholupy v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 102 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Dunajecká - Krakov - Sídlišt Bohnice - STARÉ BOHNICE - ZÁMKY (v úseku Staré Bohnice - Zámky v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den) 103 PALMOVKA - Prosecká - Sídlišt áblice - Kv tnová - Koko ínská - ÁBLICE - B EZIN VES (v úseku áblice - B ezin ves v provozu vybrané spoje) 104 NA KNÍŽECÍ - K ížová - Hlubo epy - SLIVENECKÁ 105 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Barrandovská - FILMOVÉ ATELIÉRY - Slavínského - Lihovar - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze ve sm ru TAM a pouze v pracovní den cca od 8:00 do 13:30 hod.) 106 KAVKAZSKÁ - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Novodvorská - Psohlavc - NÁDRAŽÍ BRANÍK 107 DEJVICKÁ - Podbaba - Kamýcká - Zem d lská univerzita - Internacionální - SUCHDOL 108 ŠPEJCHAR - Hrad anská - Vypich - Bílá Hora - Ruzy ská škola - Divoká Šárka - SÍDLIŠT NA D DIN (v provozu pouze v pracovní den) 109 PALMOVKA - Novovyso anská - Spojovací - Za Horou - Sídlišt Jahodnice - Dolní Po ernice - Nádraží B chovice - VÚ B chovice - Újezd nad Lesy - SÍDLIŠT ROHOŽNÍK (do zastávky VÚ B chovice zajiždí pouze vybrané spoje v pracovní den cca od 6:00 do 17:30 hod., v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru TAM, v odpolední p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 110 ZA AVIÍ - ervený mlýn - Avia Let any - Kbely - Nový Hloub tín - (HLOUB TÍNSKÁ) - Hloub tín - Sídlišt Lehovec - Hejtmanská - Kyje - Sídlišt Jahodnice - Hostavice - DOLNÍ PO ERNICE (v úseku Za Avií - Hloub tín v provozu pouze vybrané spoje v p epravních špi kách pracovního dne, do zastávky Hloub tínská zajíždí v p epravních špi kách pracovního dne pouze vybrané spoje) 111 SKALKA - Myšlínská - V Chotejn - Továrny Hostiva - Dolní M cholupy - Sídlišt Horní M cholupy - Bolevecká - SÍDLIŠT PETROVICE - Jakobiho - K eslice - PITKOVICE (v provozu pouze v pracovní den cca do 18:30 hod.; v úseku Sídlišt Petrovice - Pitkovice v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 112 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Pelc-Tyrolka - Trojská - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA - PODHO Í (v úseku Zoologická zahrada - Podho í v provozu pouze vybrané spoje) 113 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Libuš - Sídlišt Písnice - PÍSNICE 114 KA EROV - Nemocnice Kr - U T í svatých - Kunratice - ŠEBERÁK 115 CHODOV - Chodovec - KEBLOVSKÁ 116 DEJVICKÁ - Podbaba - B etislavka - Na Mlýnku - Jenerálka - BO ISLAVKA

34 117 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Pavlíkova - Sídlišt Libuš - POLIKLINIKA MOD ANY (v provozu pouze v pracovní den cca do 18:30 hod., v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 118 DVORCE - Na Strži - Bud jovická - Na Rolích - Depo Ka erov - Roztylské nám stí - Spo ilov - Sídlišt Spo ilov - Roztyly - Chodov - KOLEJE JIŽNÍ M STO (v úseku Roztyly - Koleje Jižní M sto v odpolední p epravní špi ce pracovního dne v provozu vložené spoje ve sm ru TAM) 119 DEJVICKÁ - Divoká Šárka - D dina - Terminál Jih - LETIŠT RUZYN 120 NA KNÍŽECÍ - K ížová - Hlubo epy - Slivenecká - Poliklinika Barrandov - KLUKOVICE 121 ROZTYLY - Sídlišt Spo ilov (Z) - Spo ilov - Severozápadní - Depo Ka erov - Na Rolích - Bud jovická - Kr ská - Ryšánka (Z) - Nádraží Kr - Novodvorská - Klánova - Na Lysinách - NÁDRAŽÍ BRANÍK 122 CHODOV - Volha - Opatov - Donovalská - Nad Košíkem - Hostiva ské nám stí - NÁDRAŽÍ HOSTIVA - V Chotejn - Myšlínská - LÉ IVA (v provozu pouze v pracovní den cca do 20:00 hod. a vybrané spoje ve er, v ned li cca od 16:00 do 20:00 hod., v úseku Nádraží Hostiva - Lé iva v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den) 123 NA KNÍŽECÍ - And l - Kavalírka - Cibulka - ŠMUKÝ KA 124 KAVKAZSKÁ - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Bud jovická (T) - Poliklinika Bud jovická (Z) - Kr ská (T) - Zelený pruh (Z) - Dobeška - DVORCE 125 linka neobsazena 126 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Geologická - Chaplinovo nám stí - Poliklinika Barrandov - PRAŽSKÁ TVR 127 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - St elni ná - Píse ná - Dunajecká - Krakov - SÍDLIŠT BOHNICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 128 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Geologická - Chaplinovo nám stí - POLIKLINIKA BARRANDOV (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 129 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Malá Chuchle - Lahovice - Zbraslavské nám stí - Žabov esky - BAN 130 NA KNÍŽECÍ - And l - Klamovka - U Waltrovky - Jinonice - Karlštejnská - Nové Butovice - Nušlova - Mládí - SÍDLIŠT STOD LKY 131 HRAD ANSKÁ - Nemocnice Bubene - Zelená - U Mat je - Hanspaulka - BO ISLAVKA 132 linka neobsazena 133 FLORENC - Tachovské nám stí - Basilejské nám stí - T ebešín - Hostýnská - SÍDLIŠT MALEŠICE 134 linka neobsazena 135 FLORENC - Na Smetance - Nám stí Míru - Slovinská - B locerkevská - ŽELIVSKÉHO 136 SÍDLIŠT ÁBLICE - Prosek - Vyso anská - Harfa - Krejcárek - Ohrada - Flora - B locerkevská - Slavia - Bohdalec - Spo ilov - SÍDLIŠT SPO ILOV 137 NA KNÍŽECÍ - Santoška - Malvazinky - U WALTROVKY 138 SKALKA - Zahradní M sto - Centrum Zahradní M sto - Záb hlická škola - Záb hlice - Bohdalec - Svahová - Koh-i-noor (Z) - echovo nám stí (T) - TOLSTÉHO (v provozu pouze cca do 21:00 hod.)

35 139 ŽELIVSKÉHO - B locerkevská - Koda ská - Ukrajinská - Klobou nická - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Novodvorská - Sídlišt Lhotka - Hasova - Družná - Poliklinika Mod any - NA BERÁNKU 140 PALMOVKA - U K íže - Prosek - Tupolevova - ervený mlýn - Ke Stadionu - Nám stí J. Berana - AKOVICE 141 ERNÝ MOST - Doležalova - Hejtmanská - Rajská zahrada - ERNÝ MOST 142 NOVÉ BUTOVICE - Píškova - NAD MALOU OHRADOU (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne) 143 DEJVICKÁ - Malovanka - STADION STRAHOV (v provozu v pracovní den cca od 6:30 do 21:30 hod. a v ned li cca od 18:30 hod.) 144 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Dunajecká - POLIKLINIKA MAZURSKÁ 145 POLIKLINIKA PROSEK - Prosek - Vyso anská - Harfa - Spojovací - Sídlišt Malešice - Skalka - Zahradní M sto - Centrum Zahradní M sto - JESENICKÁ (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 146 ERNÝ MOST - Rajská zahrada - Lehovec - Hut - Satalice - SATALICKÁ OBORA - Satalice - Kbely - Let any - Avia Let any - Tupolevova - Prosek - POLIKLINIKA PROSEK (v provozu celotýdenn s výjimkou p epravních špi ek pracovního dne; v úseku Satalická obora - Poliklinika Prosek v provozu pouze vybrané spoje) 147 DEJVICKÁ - Podbaba - Kamýcká - Budovec - Internacionální - Zem d lská univerzita - VÝHLEDY 148 PODOLSKÁ VODÁRNA - Pražského povstání - KAV Í HORY - Ryšánka - Poliklinika Bud jovická - BUD JOVICKÁ (v úseku Kav í hory - Bud jovická v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den v období cca od 6:30 do 18:00 hod.) 149 DEJVICKÁ - Stadion Strahov - Klamovka - Jinonice - Stará Stod lecká - NOVÉ BUTOVICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 150 KLOBOU NICKÁ - Na Rolích - Ka erov - Nemocnice Kr - Sídlišt Lhotka - Hasova - Družná - POLIKLINIKA MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 151 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - U Pekáren - Klí ovská - Prosek - Nový St ížkov - POLIKLINIKA PROSEK 152 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Ke Stírce - Píse ná - Podhajská pole - SÍDLIŠT IMICE 153 linka neobsazena 154 SKALKA - Zahradní M sto - Na Groši - Nádraží Hostiva - Sídlišt Horní M cholupy - Nádraží Horní M cholupy - Sídlišt Petrovice - Newtonova - Háje - Brechtova - Donovalská - Brodského - Chodov - KOLEJE JIŽNÍ M STO (v ranní p epravní špi ce pracovního dne v provozu vložené spoje v úseku Brodského - Koleje Jižní M sto ) 155 ŽELIVSKÉHO - Pod T ebešínem - Hostýnská - SÍDLIŠT MALEŠICE (v provozu celotýdenn s výjimkou p epravních špi ek pracovního dne) 156 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - Prosek - Boletická - AVIA LET ANY - Tupolevova - Prosek - Vychovatelna - NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne, v ranní p epravní špi ce pouze ve sm ru TAM, v odpolední p epravní špi ce pouze ve sm ru ZP T) 157 NA BERÁNKU - Poliklinika Mod any - Družná - Hasova - Sídlišt Lhotka - Nemocnice Kr - KA EROV (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne ve sm ru TAM)

36 158 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Boletická - Avia Let any - ervený mlýn - U Pošty - AKOVICE - Radonická - MIŠKOVICE (v úseku akovice - Miškovice v provozu v pracovní den do cca do 20:00 hod. pouze vybrané spoje) 159 linka neobsazena 160 DEJVICKÁ - Podbaba - B etislavka - LYSOLAJE 161 DEJVICKÁ - Horom ická - Jenerálka - NEBUŠICE 162 KE STÍRCE - Vozovna Kobylisy - Osecká - DOLNÍ CHABRY 163 SKALKA - ernokostelecká - Pr myslová - ŠT RBOHOLY - Dolní Po ernice - BEZD KOVSKÁ (v úseku Št rboholy - Bezd kovská v provozu pouze vybrané spoje) 164 NOVÉ BUTOVICE - Mototechna - Bílý Beránek - Zli ín - Stavební stroje - Sídlišt epy - Škola epy - Ke Kaménce - Bazovského - Slánská - Žalanského - BÍLÁ HORA (v odpolední p epravní špi ce pracovního dne vložené spoje v úseku Bílý Beránek - Nové Butovice ) 165 JIŽNÍ M STO - Háje - Bachova - Opatov - Šeberov - Hrn í ský h bitov - Šeberák - U T í svatých - Libuš - Poliklinika Mod any - KOMO ANY - Zbraslavské nám stí - NÁDRAŽÍ RADOTÍN - Safírová - CEMENTÁRNA RADOTÍN (v úsecích Komo any - Nádraží Radotín a Nádraží Radotín - Cementárna Radotín v provozu pouze vybrané spoje) 166 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Boletická - Avia Let any - ervený mlýn - U Pošty - akovice (Z) - T EBORADICE - TEPLÁRNA T EBORADICE (v úseku T eboradice - Teplárna T eboradice v provozu pouze vybrané spoje krom odpoledního období sobot a ned lí) 167 NA KNÍŽECÍ - And l - Kotlá ka - Sídlišt Homolka - Nemocnice Motol - NEMOCNICE NA HOMOLCE 168 PALMOVKA - Novovyso anská - Spojovací - Za Horou - Sídlišt Jahodnice - DOLNÍ PO ERNICE (v provozu pouze v ranní p epravní špi ce pracovního dne) 169 linka neobsazena 170 VAV ENOVA - Novodvorská - Nemocnice Kr - Ka erov - Depo Ka erov - Severozápadní - Spo ilov - Chodovec - Mokrá - Brechtova - Háje - JIŽNÍ M STO 171 KA EROV - Nemocnice Kr - Tempo - Libuš - SÍDLIŠT PÍSNICE (v provozu pouze v pracovní den cca do 20:30 hod.) 172 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Lihovar - Malá Chuchle - VELKÁ CHUCHLE - P eštínská - Lahovi ky - Malá Chuchle - Lihovar - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze ve sm ru TAM) 173 NÁSIROVO NÁM STÍ - Poliklinika Mod any - TYRŠOVA TVR - Nádraží Mod any - Baba II - Na Beránku - Cholupice - TO NÁ (v úseku Násirovo nám stí - Tyršova tvr v provozu pouze vybrané spoje cca do 20:00 hod.) 174 ŠPEJCHAR - Hrad anská - Na Malovance - B evnovská - Vypich - Nemocnice Motol - Motol - Mládí - Luka - VELKÁ OHRADA 175 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vychovatelna - KE STÍRCE - Vozovna Kobylisy - ŠIM NKOVA (v úseku Nádraží Holešovice - Ke Stírce v provozu pouze v pracovní den) 176 KARLOVO NÁM STÍ - Kinského zahrada - H ebenka - STADION STRAHOV 177 CHODOV - Volha - Opatov - Donovalská - Na Košíku - Hostiva ské nám stí - Na Groši - Zahradní M sto - Skalka - Sídlišt Malešice - Spojovací - Harfa - Vyso anská - Prosek - St elni ná - Píse ná - Podhajská pole - Odra - POLIKLINIKA MAZURSKÁ 178 linka neobsazena

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k srpen 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k srpen 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 1.9.2001 srpen 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ZÁ Í 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

ZKOUŠKA. PK-Linkové vedení PID

ZKOUŠKA. PK-Linkové vedení PID ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Linkové vedení PID Os. č. Útvar: Linkové vedení PID 1) Linka č.1 ve své pravidelné trase projíždí zastávkami: 1 b. c) a) Větrník - Hládkov - Baterie b) Větrník - Malovanka -

Více

Změny oproti verzi v úterý 4. června:

Změny oproti verzi v úterý 4. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve středu 5. 6. 2013 Změny oproti verzi v úterý 4. června: - obnovení provozu metra do stanice Smíchovské nádraží, dále do stanic Českomoravská, Vysočanská

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok leden 2004

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok leden 2004 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2004 leden 2004 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY NA ROK 2004 1. NÁVRH ORGANIZACE SYSTÉMU PID V ROCE 2004... 1 1.1 SMLUVNÍ

Více

ODŘ - Seznam elektricky ovládaných uzamykatelných výhybek, uzamykatelných výhybek s pomocným světelným návěstidlem a rychlostních výhybek

ODŘ - Seznam elektricky ovládaných uzamykatelných výhybek, uzamykatelných výhybek s pomocným světelným návěstidlem a rychlostních výhybek OBĚŽNÍK DOPRAVNÍHO ŘEDITELE 413-2018 TRAMVAJE Seznam elektricky ovládaných uzamykatelných výhybek, uzamykatelných výhybek s pomocným světelným návěstidlem a rychlostních výhybek Účinnost: od 1.1.2019 (úterý)

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k leden 2002

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k leden 2002 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2002 zm ny k 27.1.2002 leden 2002 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - LEDEN 2002 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016

NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016 Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Nová metropolitní síť od 1.9.2012 Obsah Tramvaje změny na jednotlivých linkách... 1 Tramvaje souhrn linek... 2 Autobusy změny na jednotlivých linkách... 2 Změny souvisejících příměstských

Více

NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTSKÁ ČÁST NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV NÁVRH PŘÍLEŽITOSTÍ DOPLŇKOVÝ NÁVRH VÍDEŇSKÝ Praha 1 Ve špičkách obnoveno spojení Národní třídy s

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k 1.6., a kv ten 2002

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k 1.6., a kv ten 2002 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2002 zm ny k 1.6., 16.6. a 29.6.2002 kv ten 2002 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2002 1. ÚVOD... 1

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zmìny k

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zmìny k Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zmìny k 28.1.2001 leden 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - LEDEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2004

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2004 Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2004 zm ny ke 13.6., 26.6., 1.7.2004 erven 2004 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ERVEN 2004 1. ÚVOD... 1 2. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005 Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005 zm ny ke 12.6.2005 a 1.7.2005 erven 2005 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - ERVEN 2005 1. ÚVOD...1 2. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Linkové vedení PID Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Linkové vedení PID 1) Linka č.1 ve své pravidelné trase projíždí zastávkami: 1 b. c) a) Větrník - Hládkov - Baterie ID otázky:

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 4. září 2000 (Do elektronické podoby převedl Jiří Vařečka JirkaMHD@gmail.com) Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny k 10. 12. 2006 prosinec 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1,

Více

Up esn ní Projektu organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na 2. tvrtletí duben 2000

Up esn ní Projektu organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na 2. tvrtletí duben 2000 Up esn ní Projektu organizace hromadné ravy osob v pražském regionu na 2. tvrtletí 2000 duben 2000 UP ESN NÍ PROJEKTU ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - 2. TVRTLETÍ 2000 I. ÚVOD Up esn

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2016 Vyšlo 01. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (detailně)... 2 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016

Více

Petrovice. Sídli t. Sídli t. M sto. M sto OPATOV. Sídli t. Sídli t. Libu. Lhotka. Poliklinika. Mod any Nádra í. Mod any.

Petrovice. Sídli t. Sídli t. M sto. M sto OPATOV. Sídli t. Sídli t. Libu. Lhotka. Poliklinika. Mod any Nádra í. Mod any. 177 Vltava Sídli t akovice 19 13 Sídli t imice OC akovice akovice Mi kovice 13 1 13 Vozovna Kobylisy 1 13 19 177 13 Staré Bohnice 177 13 1 1 Sídli t Bohnice 19 177 Poliklinika Ma z ursk á 1 177 1 177 Podho

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 zm ny ve 2. tvrtletí erven 2003 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - ERVEN 2003 1. ÚVOD... 1 2. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH

Více

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje SOUČASNÝ STAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační (Z) Letenské náměstí Kamenická

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005 Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2005 změny k 6.3.2005 a 1.4.2005 březen 2005 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY BŘEZEN 2005 1. ÚVOD... 1 2. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH

Více

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 10. 6. 2007 květen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

Jizdní řád tramvaje Sobota Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:32 Depo PA vrata výjezd 4:35 Vozovna Pankrác 4:36 4:36 Na Veselí 4:37

Jizdní řád tramvaje Sobota Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:32 Depo PA vrata výjezd 4:35 Vozovna Pankrác 4:36 4:36 Na Veselí 4:37 Jizdní řád tramvaje 5572 - Sobota Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:32 Depo PA vrata výjezd 4:35 Vozovna Pankrác 4:36 4:36 Na Veselí 4:37 Pražského povstání 4:39 Palouček 4:41 Nuselská radnice 4:42

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny k 2. 9. 2006 srpen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

LINKOVÉ VEDENÍ OD

LINKOVÉ VEDENÍ OD Autobusy stručný popis změn LINKOVÉ VEDENÍ OD 15.10.2016 100: nemění se 101: změna trasy Ve směru od Tolstého ze Záběhlické školy je linka 101 odkloněna na Skalku, vybrané spoje pokračují do zastávky Sídliště

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny od 26. 2. 2006 únor 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

ODŘ - TRAMVAJE PRAHA - Pravidelný stav linkového vedení tramvají

ODŘ - TRAMVAJE PRAHA - Pravidelný stav linkového vedení tramvají OBĚŽNÍK DOPRAVNÍHO ŘEDITELE 001-2019 TRAMVAJE Pravidelný stav linkového vedení tramvají Účinnost: od 3.1.2019 (čtvrtek) Závaznost: 100*, 120000, 140000, 220000, 250000, 900100 Týká se linek: TRAM: 1-26

Více

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Návrh dopravního opatření NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...5 3) Provozní parametry...8 4) Přepravní výkony (vozkm)...10 5) Dopravce...10 6) Termín realizace...10

Více

Úvod. Příprava průzkumu

Úvod. Příprava průzkumu Úvod V rámci pravidelné spolupráce DPP a organizace ROPID při sledování zatížení sítě Pražské integrované dopravy proběhl ve dnech 8. - 10. listopadu 2016 komplexní přepravní průzkum tramvajové sítě PID.

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

Jizdní řád tramvaje Pátek Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:30 Depo PA vrata výjezd 4:33 Vozovna Pankrác 4:34 4:34 Na Veselí 4:35

Jizdní řád tramvaje Pátek Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:30 Depo PA vrata výjezd 4:33 Vozovna Pankrác 4:34 4:34 Na Veselí 4:35 Jizdní řád tramvaje 5572 - Pátek Název Příjezd Odjezd Depo PA výjezd 4:30 Depo PA vrata výjezd 4:33 Vozovna Pankrác 4:34 4:34 Na Veselí 4:35 Pražského povstání 4:37 Palouček 4:39 Nuselská radnice 4:40

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012 PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK od září 2012 2012 Milí sousedé ze čtvrté městské části, držíte v ruce plán změn v městské hromadné dopravě, který pro naši městskou část zpracoval Regionální organizátor

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 10.6.2001 erven 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k srpen 2002

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k srpen 2002 Projkt organizac hromadné dopravy osob v pražském rgionu na rok 2002 zm ny k 31.8.2002 srpn 2002 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ZÁ Í 2002 1. ÚVOD... 1 2. CHARAKTERISTIKA

Více

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012 Vltava 183 195 Sídliště Čakovice Sídliště Čimice 136 136 Sídliště Ďáblice OC Čakovice Čakovice Miškovice 158 Staré Bohnice Vozovna Kobylisy 136 177 140 140 158 102 102 144 200 177 183 183 195 158 Sídliště

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

Příloha č. 1 Vytížení linek

Příloha č. 1 Vytížení linek Příloha č. 1 Vytížení linek Dejvická Čínská Podbaba Hydrologický ústav x V Podbabě x Roztocká x V Sedlci x 8776 8534 8661 8554 8446 8377 8283 Kamýcká 718 Zemědělská univerzita Internacionální Suchdol 1794

Více

1) Popis dopravního řešení

1) Popis dopravního řešení Návrh dopravního opatření NOVÁ METROPOLITNÍ SÍŤ AUTOBUSOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...8 3) Provozní parametry...13 4) Dopravce...13 5) Termín realizace...13 Regionální

Více

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH VÍDEŇSKÝ 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k zá í 2001

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k zá í 2001 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k 30.9.2001 zá í 2001 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ÍJEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA

Více

PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978. Mapové přílohy

PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978. Mapové přílohy PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA 78 PŘEHLED LINEK městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978 Obsah Metro (trasy, stanice, základní provozní údaje) Elektrické

Více

ZKOUŠKA. Linkové vedení + SPP

ZKOUŠKA. Linkové vedení + SPP ZKOUŠKA Jméno: ID testu: Linkové vedení + SPP Os. č. Útvar: Linkové vedení + SPP 1) Jedno zavazadlo, které podléhá placení dovozného, smí přepravovat bezplatně: 1 b. a) a) cestující s časovou jízdenkou

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Platí od 29.

Více

ZKOUŠKA. Linkové vedení + SPP

ZKOUŠKA. Linkové vedení + SPP ZKOUŠKA Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: 1) Jedno zavazadlo, které podléhá placení dovozného, smí přepravovat bezplatně: 1 b. a) a) cestující s časovou jízdenkou (s platností 24 hod. a více) b) cestující

Více

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13 OBLAST SEVEROVÝCHOD PRAHY 152 beze změny trasy (Kobylisy Sídliště Čimice) (v provozu pouze v pracovní den cca 5:30-20:30) 185 PALMOVKA - - Prosek Na Klíčově (Z) Čakovická(Z) Nový Prosek (T) Letňanská(T)

Více

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 29. listopadu až 10. prosice 2006 Testovaná skupina 9. třídy Datum zpracování Zpracoval Název školy Adresa PSČ Městská část IČO Počet tříd

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 15 Vyšlo Aktuální tramvajové výluky v září. Nejvýznamnější autobusové výluky v září. Obsah.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 15 Vyšlo Aktuální tramvajové výluky v září. Nejvýznamnější autobusové výluky v září. Obsah. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 Vyšlo 28. 8. 2008 Obsah Aktuální tramvajové výluky v září... 1 Nejvýznamnější autobusové výluky v září... 1 Nejvýznamnější výluky na železnici v září... 2 Trvalé změny PID

Více

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 Obsah Když přívozy nevypluly... 1 Prázdninový provoz PID 2009... 2 Obnovení provozu tramvají na Letné... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích 2. etapa... 3

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 4. 3. 2007 únor 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

Tramvajová výluka Želivského Vozovna Strašnice

Tramvajová výluka Želivského Vozovna Strašnice INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2012 Vyšlo 16.10.2012 Obsah Tramvajová výluka Želivského Vozovna Strašnice... 1 Tramvajová výluka Malostranská Chotkovy sady... 1 Trvalé změny PID od 10. 10. 2012... 2 20

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2014 Vyšlo 15. 08. 2014 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 9. 8. 2014... 1 Železniční výluky v závěru srpna 2014... 1 Trvalé změny od září 2014... 2 Nové železniční zastávky

Více

Výstaviště Holešovice - Sídliště Barrandov

Výstaviště Holešovice - Sídliště Barrandov a mapa linky 12 Výstaviště Holešovice - Sídliště Barrandov Zobrazit V Režimu Webové Stránky 12 tramvaj linka (Výstaviště Holešovice - Sídliště Barrandov) má 11 cest. Pro běžné pracovní dny jsou jejich

Více

Up esn ní Projektu organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na 1. tvrtletí prosinec 1999

Up esn ní Projektu organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na 1. tvrtletí prosinec 1999 Up sn ní Projktu organizac hromadné ravy osob v pražském rgionu na 1. tvrtltí 2000 prosinc 1999 UP ESN NÍ PROJEKTU ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - 1. TVRTLETÍ 2000 I. ÚVOD... 1 II.

Více

Přepravní průzkum nočních linek PID

Přepravní průzkum nočních linek PID Přepravní průzkum nočních linek PID Praha, listopad 2018 (pátek/sobota) Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 234 704 560 www.pid.cz Úvod V rámci pravidelného

Více

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE Vážení cestující, ke dni 15. října 2016 (sobota) budou ve východní oblasti Prahy provedeny úpravy linkového vedení, které vyplynuly z jednání

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 9. 12. 2007 prosinec 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1,

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny od 26. 2. 2006 únor 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Dodatečné zpřístupnění tramvajových zastávek, identifikace problematických míst a stanovení priorit při úpravách tramvajových zastávek

Dodatečné zpřístupnění tramvajových zastávek, identifikace problematických míst a stanovení priorit při úpravách tramvajových zastávek Dodatečné zpřístupnění tramvajových zastávek, identifikace problematických míst a stanovení priorit při úpravách tramvajových zastávek Při sestavení priorit na zpřístupnění tramvajových zastávek jsme se

Více

TRAMVAJE ZKOUŠKA - Zkouška ověřovací - Organizace a Řízení Tramvajového Provozu (ORTP)

TRAMVAJE ZKOUŠKA - Zkouška ověřovací - Organizace a Řízení Tramvajového Provozu (ORTP) ZKOUŠKA Jméno: ID testu: Zkouška ověřovací - ORTP Os. č. Útvar: Organizace a řízení tramvajového provozu 1) Jedno zavazadlo, které podléhá placení dovozného, smí přepravovat bezplatně: 1 b. a) a) cestující

Více

Návrh rekonstrukcí a oprav na dopravní cestě tramvají, lanové dráhy a metra v I. pololetí roku 2019

Návrh rekonstrukcí a oprav na dopravní cestě tramvají, lanové dráhy a metra v I. pololetí roku 2019 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost Návrh rekonstrukcí a oprav na dopravní cestě tramvají, lanové dráhy a metra v I. pololetí roku 2019 V materiálu uváděné termíny jsou termíny výluky

Více

PRACOVNÍ DEN SMĚR "Z CENTRA" PRACOVNÍ DEN SMĚR "DO CENTRA" Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011

PRACOVNÍ DEN SMĚR Z CENTRA PRACOVNÍ DEN SMĚR DO CENTRA Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011 MODEL VYTÍŽENÍ LINKY 186 (21) Kuchyňka (směr Bulovka) Popis: Průzkum: komplexní 19.1.211 - Zrušení linky 12 v tomto úseku - Zrušení linky 112 v tomto úseku (započteni lidé Od Do Nabídka Poptávka Využití

Více

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2016 Vyšlo 15. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Nová linka 130 propojí Barrandov a Zličín... 2 Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou...

Více

Informace o Pražské integrované dopravě (č. 13)

Informace o Pražské integrované dopravě (č. 13) Informace o Pražské integrované dopravě 31. 7. 2008 (č. 13) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská

Více

Koeficienty prodejnosti - K p

Koeficienty prodejnosti - K p 209 Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. městech Koeficienty prodejnosti - K p Tabulky č. 1 Hlavní město P r a h a Praha 1 1,243 2,747 1,594 2,452 1,653 0,244 3,008 2,362 1,609 2,928 3,511 1,000 3,208

Více

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 Obsah Tramvajová výluka v Kobylisích 3. etapa... 1 Tramvajová výluka na Libeňském mostě... 1 Obnovení provozu vlaků v Dejvicích... 1 Trvalé změny PID

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Posílení dopravy na Mělnické vinobraní. Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou. Číslo 18 / 2017 Vyšlo

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Posílení dopravy na Mělnické vinobraní. Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou. Číslo 18 / 2017 Vyšlo Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18 / 2017 Vyšlo 15. 09. 2017 Posílení dopravy na Mělnické vinobraní... 1 Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou... 1 Den pro Prahu... 2 Pražský železniční den na

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2009 Vyšlo Železniční výluka na linkách S5 a R5. Obsah. Termíny a dopravní opatření: Návaznosti na MHD:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2009 Vyšlo Železniční výluka na linkách S5 a R5. Obsah. Termíny a dopravní opatření: Návaznosti na MHD: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 09/2009 Vyšlo 15.05.2009 Obsah Železniční výluka na linkách S5 a R5... 1 Tramvajová výluka Hradčanská + omezení výstupu z metra... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích... 2 Tramvajová

Více

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2017 Vyšlo 02. 10. 2017 Obsah S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017... 1 V noci rychleji a dále od 8. 10. 2017... 1 Praha má novou zastávkovou kuchařku.

Více

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY Obsah ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY... 1 1. Důvody vzniku dopravního opatření... 2 2. Úprava provozu

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Platí

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH A TRAMVAJOVÝCH LINEK v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín Vážení cestující, k datu otevření nyní rekonstruované tramvajové trati v ulicích

Více

Číslo 11/2010 Vyšlo

Číslo 11/2010 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2010 Vyšlo 26.5.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 1.6.2010... 1 Náhradní vlaková doprava během tramvajové výluky do Řep... 2 Unikátní služba pro cestující elektronické

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

Číslo 15/2010 Vyšlo

Číslo 15/2010 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2010 Vyšlo 16.8.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 1.9.2010... 1 Trvalé změny PID od 1.9.2010... 2 Linka 236 mezi Trojou a Bohnicemi zůstane posílena i v září... 4 Mikrobusy

Více

PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra

PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra V oblasti Jižního Města platí od zahájení provozu na trase metra II

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN NA JEDNOTLIVÝCH TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH OD

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN NA JEDNOTLIVÝCH TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH OD ODŮVODNĚNÍ ZMĚN NA JEDNOTLIVÝCH TRAMVAJOVÝCH LINKÁCH OD 28. 8. 2016 TRAM 1 nemění se SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská

Více

Číslo 18/2012 Vyšlo

Číslo 18/2012 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2012 Vyšlo 16.10.2012 Obsah Tramvajová výluka Ţelivského Vozovna Strašnice... 1 Tramvajová výluka Malostranská Chotkovy sady... 1 Trvalé změny PID od 10. 10. 2012... 2 20

Více

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK Návrh dopravního opatření TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK V OBLASTI MĚLNÍKA A NERATOVIC Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...3 3) Provozní parametry...6

Více