UZNESENIE č.01/2015 z verejného zasadania Obecného zastupiteľstva v Podbieli. z dňa 23.januára Obecné zastupiteľstvo v Podbieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UZNESENIE č.01/2015 z verejného zasadania Obecného zastupiteľstva v Podbieli. z dňa 23.januára Obecné zastupiteľstvo v Podbieli"

Transkript

1 UZNESENIE č.01/2015 Berie na vedomie: Správu hlavného kontrolóra obce Podbiel o výsledku kontroly čerp ' ' čtovania dotácií UZNESENIE č.02/2015 Berie na vedomie: Interpelácie poslancov a občanov UZNESENIE č.03/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva s týmito zmenami: - bod 4 znie: Schválenie členstva obce Podbiel v združení Euroregión Tatry - doterajšie body 4 až 11 sa označia 5 až 12 - v bode č. 10 sa písm.b vypúšťa, doterajšie písm.c) sa označí ako b)

2 UZNESENIE č.04/2015 návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Ľubomír Kuboš Bc. Pavol Kudzbel UZNESENIE č.05/2015 návrh rozpočtu Obce Podbiel na rok 2015 s výhľadom na roky bez programov s týmito zmenami: Schválené úpravy navrhovaného rozpočtu na rok 2015 z výhľadom na roky 2016 a 2017 Od poslancov OZ JUDr.Ľ. Kuboš,Ing. Ján Sitek,Peter Smolár,Michal Sitek, Adam Mikulášik.P. Lofaja a Bc.P. Kudzbela zo dňa Vo výdavkovej časti na rok 2015 Kapitálový rozpočet - výdavky/kv/ Zdroj Položka názov návrh úpravy - čiastka na úpravu v a komentár na v Výstavba nová položka nákup pozemkov Cestná doprava Realizácia -cesta Krivý kút /zmena účelu z chodníka na cestu/bez zmeny rozpočtu Realizácia - cesta Krivý Kút/zmena účelu z chodníka na cestu/bez zmeny rozpočtu Rozvoj obcí nová položka +900C - projekt has.zbrojnice+projekt špor. hala

3 vykurovanie štiepkou Primárne vzdelávanie nová položka projekty - Základná škola- Spolu úprava za KV Bežný rozpočet - výdavky /BV/ Soráva obce úprava o úprava v položke zmena zo 640 na 630-Jednota dôchodcov s tým, že to budú vlastné výdavky v rozpočte obce ZŤP dotácia -úprava v položke zo 640 na 630, s tým že to budú vlastné výdavky obce zvýšenie o +880C -odmeny poslanci zvýšenie položky o odmeny komisie zvýšenie O+100 -propagácia a rekl. Cestná doprava nová položka nákup sypača Rekreačné a športové službv zvýšenie položky o športová hala nákup flobal. mantinelov úprava o dotácia TJ ŠK nová položka dotácia Triklub nová položka dotácia cykloturis. Klub OZ Kultúrne službv úprava o Senková kroje úprava o OZ Xsicht nová položka +500-doprava Neverice úprava zníženie celkom o -150, z toho -200 na Hutu a + 50 na florbal Náboženské a iné službv úprava zvýšenie o dotácia cirkev/erko detský tábor/ Spolu úprava za BV V príjmovej časti na rok 2015 Bežný rozpočet -príjmy / BP/ Zdroj Položka názov návrh úpravy - v čiastka na úpravu a komentár Dane z príjmov a kaoit. maietku Daň z príjmov zvýšenie položky o

4 vyrovnanie rozpočtu Transferv v rámci vereinei sdráw E Bežný transfer na ZŠ 6445 nová položka zostatok nevyč.dotácie z.r.2014 na ZŠ /návrh obce/ Spolu úprava za BP Finančné operácie -príjmy /PFO/ Zdroj Položka názov návrh úpravy - v čiastka na úpravu a komentár Prevod rez. fondu navýšenie o z dôvodu zvýšenie výdavkov v kap. rozpočte- Spolu úprava za PFO Vypracovala J.Dvorská dňa Schválený rozpočet Obce Podbiel na rok 2015 s výhľadom na roky 2016,2017 Schválený rozpočet Obce Podbiel na rok 2()15 v Rok 2016 v Rok 2017 v Bežné príjmy Obec Bežné príjmy RO/ZŠ s MŠ/ Bežné výdavky Obec Bežné výdavky RO/ZŠ s MŠ/ Bežný rozpočet hospodárenie Kapitálové príjmy Obec Kapitálové výdavky Obec Kapitálový rozpočet hospodárenie Finančné operácie príjmové Obec Finančné operácie výdavkové Obec Finančné operácie hospodárenie Celkové hospodárenie

5 UZNESENIE č.06/2015 S ch v a ľ u j e VZN Obce Podbiel o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Podbiel M? Slavomir Korcuska UZNESENIE č.07/2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok 2015

6 UZNESENIE č.08/ v súlade s ustanovením 11 ods.4 písm.a/ zákona č. 369/1990 Zb. v nadväznosti na ustanovenie 9a ods.8 písm.b/ zákona č. 138/1991 Zb. predaj nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť - pozemok parcela registra E-KN č.225/1 o výmere 749 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č na Obec Podbiel v podiele 3/12, výmera podielu 187,25 m2, Mgr.Pavlovi Antalíkovi, bytom Kukučínova 4, Bratislava, za sumu 6,10 za lm2. Za prijatie uznesenia hlasovalo 7 zo 7 poslancov. Slavon ka UZNESENIE č.09/2015 zaslanie prihlášky na členstvo obce Podbiel v Združení Región Tatry a zároveň schvaľuje aj výšku členského poplatku 10 cent/obyvateľ.

7 UZNESENIE č.10/2015 Vyjadruje: predbežný súhlas k žiadosti Jozefa Mačňáka, bytom Podbiel č.445 k budúcemu predaju pozemku vo vlastníctve obce podľa žiadosti doručenej na Obecný úrad v Podbieli dňa , zaevidovanej pod č.34/2015. UZNESENIE č.l 1/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podbiel Neprijíma: ponuku Ivana Bachynca, bytom Mierová č. 1969/20, Dolný Kubín na predaj jeho spoluvlastníckeho podielu na drevenici č. 108 v Podbieli

8 UZNESENIE č.12/2015 Poveruje: starostu obce rokovať so zástupcami gminy Szaflary o naviazaní zmluvnej cezhraničnej spolupráce medzi oboma samosprávami, a to najmä v oblasti výmeny skúseností z riadenia obcí a čerpania fondov z EÚ, v školstve, kultúre, športe, požiarnej ochrane, poľovníctve, cestovnom ruchu, a pod..

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor

Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregion Tábor Dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009

Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3951 Schválení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Oddíl I. Obecná ustanovení 1) Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek) byl založen v souladu s ustanovením 46, odst. 2, písm.b) zákona

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 12. června 2010 v Praze

Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 12. června 2010 v Praze Usnesení Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 12. června 2010 v Praze Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen SZ ČMMJ, o. s. ), konaný v Praze dne

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne 12.5.2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne 12.5.2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne 12.5.2015 Přítomni: Zastupitelé - Hájková, Trojánková, Šťastný, Béda příchod v 19,50 hod. Starostka - Šmoldasová Místostarosta - Lískovec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 2005 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2014 ze dne 5.2.2014 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek.Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Breburdová, Šebek, Jednání

Více