NXR0D8 V 19. STOLETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NXR0D8 V 19. STOLETÍ"

Transkript

1 . Wh'. OT/CZKÁU obllt OVACÍCH A SJEENOC OVACÍCH SNAH BALKŮJSitfcH NXR0D8 V 19. STOLETÍ Václav Zátek, Praha -v..t.vté století Je v dějinách balkánských národů, nesvoioi )jo osviibozujíeíeh se, stoletím Jejich přeformování v novoí aé. '.' jríoasli Jako vedoucí s;oleíenskou složkou, řídící Jejich ná- s..v.zw.zki a osvobozenecké J s l l l. Obrozovací proces, který u vět-.,, ti-v.o núrodfl spadá do 1.poloviny 19.století, projevoval se, máme-. i >. J ry-ill převládající slovanskou skupinu těchto národa, postupným.!')iiiovmini sltotenovépříbuznosti, kulturní a náboženské sounáleži-,tl - isfoň u vétáiny z nich. Jsouce podřízeni společnému utlafovatel- -'mu a/jtému tureckému, zjáati také rakouskému, spatřovaly ve vmomí.umí a kulturní příbuznosti základnu pro svá emanclps'ní tlsilí, Jel VA vyvinutéjsl font* mělo být vedeno spolesně za vzc =ané pomoci.i.i clhodláním setrvat ve spojení i po dosažení národní svobody.^ J i - slovy, koneiným cílem této vrcholná etapy národněemrneipačniris úsilí celo být vytvoření společné státní nadstavby, soustátí, federace, přiíomž ae vždy nepřihlíželo k celému prostoru Balkánského poloostrova, nýbrž íasto Jen k Jeho Části, zvláště byla-11 osídlena národy etnicky přiduznýml. Rozsah takto vzniklých státních celků, soustátí, byl v představách navrhovatelů předurčován buď hranicemi utlagovatelského státu 'Turecko, Rakousko) nebo geografickými podmínkami (Balkánský poloostrov, bazén řeky Dunaje). Podle toho vznikaly pak dvě skupiny plánů na raorpmlzaei Jihovýchodní Evropy po osvobození Jejich národů, t j. plány balkánské a dunajské federace. Sleiujcso-ll snahy balkánských národů takto naznadeným směrem, musí ne vyjít e J -rvého grbského povstání r.lb04. Jet se eetkalo s přízni- - = 'II -< :.z. ech balkánských národů, 1 kdy! JeStě bezvědomého limyslu tv;ř.. -.ÍJ jkou novou státní organizaci. Zde štafl převzít závěr rakouského Historika Kallaye, že váechny Dotlačené národy na Balkáne povazovaly tehdy osvobozenecký boj Srbů za svůj vlastni, Dal31 hlstorlxo- vé Jenom rozváděli tuto myšlenku. 2^ Z hlediska cílevědomosti osvobozeneckých snah pokroilll dále Bekové, kdy! JeStě před svým slavným povstáním vyetouplli přlilnsnía Konstantina Ipeilantiho s plánem velkého :\!-:a řecko-balkánského a po něm s námětem Jiřího Capo ďlstrla na vytvořeni konfederace Valalsks, Mul t.in sta a Srbska.''' V souvislosti s řeckým povstáním a přípravami k němu vyvinula obzvláštní

2 117 činnost v osvobozeneckém sjednocovacím duchu tajná řecká apolesnoat T Oděa* Phllikl Hetalrls založená r.1814 a r07.8ířené po celém poloostrově. V Jejím vývoji možno pozorovat množství rozličných emanelpaffnlch programe, počítajících stejnou mír: J a Seky 1 balkánekými Sljvar.i. Za slovanských členů Hets:-'i byl nejvýznamněji! JIM Karadjordje, l i jící ve vyhnanstvl v Besaracll. Zde Jej vedeni spolku pověřilo úkolem připravit v Srbsku nové povstání bez ohledu na konsolidační tišili knížata UlloSa Obrenoviee. Své posláni do Srbska zaplatil ži/ctas.*^ Koncentrační úloha Srbata. *terá mu byla Již v této době připisovaná, nezanikla a znovu ožila ve 40.lstech, kly ae JI ujala vznikající srbská buržoazie. Bělehrad ae postupně stával nejvážnějilm střediskem, v němí ee uvalovalo o atfeaenl tureckého Jha a o sloučení takto osvobozeních národů ve společném svazku národních státu. Výhodou Srbů v Bělehradě ve srovnáni a ostatními nesvobodnými národy na Balkáně bylo, že ve svém vaaalakáa atáteíku požívali poměrně značnou autonomii, která Jim umožňovala pokouěet ae o samostatnou politiku, snít o úplném vyproštění z tureckého vlivu. Převratná leta 1642 a 1643 v Srbsku, kdy zde doělo k vystřídání Obrenovléů Karadjadjevici na srbském trůně, využila mladá buržoazie rozporů velmocí o vliv v Srbsku a zapojila Je do oblasti zájmu západních velmocí a otevřela přílivu pokrokových západních vlivů, meai nimi demokratičnosti a konstitucionallamu. S tím vzrostl 1 zájem o sousední nesvobodné národy, zvláště slovanské. Tento zájem byl po svém probuzeni udržován a posilován slovanskou propagandou polské emigrace konservutlvnlho směru kn. Czartoryského, která ve službách politiky západních velmoci udržovala v zemi protlruskou náladu a působila na Srby, aby z politických důvodů neusilovali Ještě o úplnou' emancipaci od Turecka, nýbrž aby ee zatím spokojili ae zlakáváním dílčích ústupků. Tuto politiku vštěpovali Srbům političtí agenti Czartorysicého v Bělehradě, z nichž nejúapěšnějši byl Cech František Zach, který tam působil od podzimu r do Jara r.1848.^ Zach, odchovanec české budltelské Školy, byl horlivým vyznavačem myšlenky slovanské vzájemnosti, naděeným pro vše, co mohlo véat ke sblížení slovanských národů. V Bělehradě se mu podařilo získat pro tuto myšlenku srbského ministra vnitra Garašenlna, nejbystfejšlho srbského politika té doby, avšak na rozdíl od slovanstvím planoucího Zacha střízlivého realisty, a společní s ním připravil plán- politického sblížení Ji - hoslovunů, známý v dějeplsectvl Jako Garaěanlr.c o MačertaniJe z r. 1844^ Bylo výsledkem několika Zachových rozhovorů s jarašaninem o možnostech slovenské politiky, po nichž srbský státník vyzv ti svého hosta, aby mu

3 118 vypracoval plán slovanská politiky Srbska, která by byla v souladu se slovanskou politikou Czartoryského a západních velmoci. VSeslovansky nadšený Za cíl vypracoval plán opravdu vsaslovanaky, zaměřil Jej na všechny Jižní Slovany a dokonce pamatoval v něm : vztah ke vzdáleným Cechům. Srbské vládě ukládal Ja*r směrnici pracovat ke -řízeni Jlhoalovanského státu, který by byl pfe.-^kju pronikáni ruakéna a rakouského vlivu do Jihovýchodní Evropy. V tom směru byl poplatným politický! potřebám svých polských zaměstnavatelů. Jako rakousky Slovan podtrhl ve svém návrhu protlrakouský akcent, připouštějící 1 oežnost rozpadu monarchie. Avšak byl tc plán nadmeme rozmáchlý, v současné lobě nereálný, přesahující omezené možnosti vasalského srbského státu. -' - si byl dobře vědom GaraSanln, a proto podrobil povodní.iaehův plán podstatné redukci. Pro svou dobu upustil od velkého Jihoslovanského státu a soustředil se na Je J lnou reálnou možnost arbjté politiky, toti2 pracovat ke sjednocení Jlhoslovanů v Turecku, Jako nejslabsl síle utlačující Slovany. Na práci mezi rakouskými Slovany, kterou Zach tolik zdůrazňoval, bylo podle Garasanlna Srbsko Ještě velmi slabé. Proto ve zredukovaném Záchovu plánu, v onom slavném Nafiertanljl pohlížel Jeho autor zdrženlivě nejen na Chorvatsko, Slavonii a Dalmácii, nýbrž 1 na srbský Srem, Bačku a Banát a na agitaci mezi Jejich obyvatelstvem. Myšlenku sjednocení váech Jižních Slovana odsunul na příhodnější dobu. Vzato regionálně, měl na mysli srbskou práci v Bosně, Hercegovině, Jižním Srbsku, Makedonii a západním Bulharsku. První etapou sjednocovacího úsilí mělo být spojení těchto zemí s knížectvím Srbským. Do konečné redakce plánu nepřevzal Záchovu kapitolu o vztazích mezi Srbskem a Chorvatskem a zcela vypustil odstavec o stycích s Cechy. Zdrženlivé stanovisko Garašanlnovo odráží se i v názvech Jednotlivých částí plánu. Zatíoco Zach zvolil pro prvou Sáat plánu název Slavenska politika Srblje. zkrátil Jej Oeraáanin na Politika Srbi Je. proti rozmáchlému Zachová názvu <lné části 0 prostředcích, ktgrýml by mohlo být uskutečněno sjednoceni vsech Jižních Sloveno čteme v konečné versi O prostředcích, kterými by se mohlo dosáhnout cíle Srbska. Vzájemný pomír těchto názvů objasňuje přesvědčivě poměr mezi Zachovým návrhem a GaraSanlnovou versí. Iiám-11 uzavřít, bylo Načertanije výsledkem politických "rad" polského knížete, Jejich adaptace a doplnění českým agentem a kritického přehodnocení GaraSanlnem, i když se mažeme domýšlet, za značného Zachová přispění. Inlciatlvnost podnětů Czartoryského a Zacha nijak nezmenšují velký význam GaraSaninova plánu, který byl po celé 19.století směrnicí srbské zahraniční politiky, zvláště pokud Slo o poměr Srbska k sousedním Slovanům. Znovu ožil v 60.letech, opět Garasanlnovým přlči-

4 119 něnlm. Jeho politická il In noa t skonílla a} r realizací požadavků původního elaborátu českého navrnovatele. vf.i.xy Zápatnl sousedé Srba, Chorvata, nedospěli * X-í Jasnému s^é.-.:'j- Jlcímu programu Jako Srbové. Vystoupili alce a veikji narodné-v--".im programem lljrlsau. který měl v pivodní versi obsáhnout váachnv Jii.n.: Slovan; a eblltlt Je Jazykově a literárně a teprve v dal3lei', disiadcic. 7/ měl na mysli 1 politickou spolupráci." Pokus ztroskotal; poiitlc*y llyrlsmus se neprosadil a Jeho místo zaujal kroatismus. Kladny- výsledkem llyrského hnutí byla srbske-chorvatska čahoda o spolainés.t arvatském literárním Jazyku. Pfea politicky -í-spéch lir.eehal li;-.*.*. : i po sobě dva projevy, nastiňující geografická obrysy ajednocen*. Ilyrle. R.1852 Jeden ze zakladatelů hnutí nr.j.sraskcvlé představivši si ve své Disertaci Velkou Ilyrll Jako r.árodn*?olltlcký Otvar slolený z Chorvátská, Slavonie, Vojenské hranice, Rijelrv, Dalmácie, 3oky Kotorské a části Bosny (až k řece Vrbnsu). Naproti tomu L.GaJ ve svém řr>glasu. otlitěném v Daniel r.l6j5, rozuměl pod pojmem Velká Ilyrle c»lý slovanský Jih, Ozemní trojúhelník mezi městy Bělákem, Skadres s Yarr.-.i. Ve výčtu Jednotlivých zemi ci -.jrutan a l po Bulharsko neuvedl V3a* Makedonii. Obě tyto představy byly proneseny v počátečním období Horského hnutí JeStě před eplaněníc Jano politizcé komponenty v kroatlsmus. V letech buržoasnl revoluce 1848 a 1849 dostaly se Jihosljvanské sje<*nocovacl plány do souvislosti s podunajskými federalistickými kombinacemi lladarů a Rumunů, osnovanými fiasto za účasti Poláku, zvláště Jejich konservatlvní emigrace. 3// Polský knize Czartoryski a jeho generál Bern, bojující na straně UaSarů proti Vil... zaoývall se v zá mu svých usmíření Uajarů, Rumunů a Jihoslovanů a rozbití obou utlačují'- ch mocností, Rakouska 1 Turecka, z kterého nejvíce prospěchu kynul: orbcm. Proto zaměřil Czartoryski na ně své přesvědčovací ušili. Srbové L polských plánů otázkou dunajské konfederace. Předpokladem bylo na..^nelni podporovali protíturecké hnutí v Bosně a boj»o u* Inských Srbu proti KaČTŮn. V rámci konfederačních snah Jednal Czartoryski také s Rumuny, lete.'.,-nill o dáko-rumunské Měl, sjednocující váechny Rumuny. Žádali nejen Sedmihradsko, ale 1 část Banátu, čími se dotýkali integrity Uher. Ve svých konfederačních snahách orientovali se hlavně na Francii. Proto předložil i ministru Bastldeovl svij plán východoevropské konfederace, který měl vyrovnat protivy mezi ItaSary, Chorvaty, Rumuny a Srby. Současně navrhl francouzský publicista H.Sasprez, znalý poměrů v Jihovýchodní Evropě, zřízení ze Vlach balkánských zemí velkého zfederovaného státu. Mělo se tak stát ca francouzské pomoci, avšak za ponechání omezené turecké sví

5 -2C : '.ovwrioat i. UaSarská revoluční vlád* se zprvu stavěla k těmto plánům r.ogativně, později > - s blížícím se neoezpečím ruské Intervence zadala ustupovat a vyhledávat styky a balkánekými národy, zvi. aa Srby. 1. : :lidem toho je poslání mladého Jjl.Andrássyho do Caflhradu v červnu nabídkou konfederace, k níž Oy patřily Uhry a dunajské provinci*. Psilí masarské představy mela tato konfederace Nový vzrůst tendenci ke spolupráci balkánských národu a nahradit rozbité Rakousko. JíaSarské akce vyvrcholily r Kossuthovým plánem dunajské federace. federatlvnicu spojení Jejich zemí do-tavll aa v 60.letech, vlastně Již r. 1859, <*> v s o u v i s l o s t i a válkou Baxouska v Itálii vypracovala masarská eml- 9/ :--^c? olftn dunajské konfederace, v němí se pohltalo ae arsáíem. V t<í době se Již na obnovených akcích podílely všechny balkánské národy; ;\"i:h úvahy a plány přesahovaly do dunajské oblasti a dotýkaly ae soj";.-oýeh nebo nedávných piř-> maíarských.jestliže vezmeme v dvahu pou-ze srbskou oblast, zjistíme dví ohniska těchto úvah: srbskou Vc.-voj a Bělehrad. V prvém případě Slo o velký plén a.polita De^inílée?-r klovaný nejvýrazněji v brožuře Pie orientallsche Frage und ínre r- : ;;r,s. LSn::^ (Wlen 1862). 1 1 / Politovl Slo v podatats o vytvoření v, í-,i.í.ir.né konfederace svobodných národních států na způsob Jakéhosi 'výcnodniho Švýcarska", které by v Jihovýchodní Evropě převzalo úlohu Turecka. Také politicky vůdce vojvodinských Srbů Svetozar Uiletic roave svém spisu Dia Orlentfrage (1877) myšlenku federace nebo konfeii-r-^e oalkánskyen národů. i2/ Stojí za to vyhledat základní politická v;, chodiaka obou autorů: Zatímco řoiit hledal oporu pro realiaacl svých představ v zahraničních činitelích a zájmy Balkánu snažil se zkoordino- 3 ^vropakýici, opíral se Uil^tlt: předevslm o balkánské osvobozenečtí jeho radixjllsmu. K problematice východní otázky a Jejího řasení ď.itou feivrallzace balkánských zemí vyslovilo ae několik politických myslitelů blízkých Sjednocené Srbeké Ctaladlně Jako Jovan Pavlovic, v lad. Jovanovlc, Svetozar Uarkovic aj. Z nich Markovic zastával řesenl.lni" otázky revolufiní cestou. Výklad o Jejich názorech by nadměrně rozšířil ná3 přehled na djmu návrhů z Jiných íástí poloostrova. 1 ''' Názory Polltovy a ostatních sbližovaly tuto skupinu a podobně uvalujícími představiteli bulharského revolučního hnutí. Z nich nejvýznam- -i>jíí byl LJuben Karavelov, spolupracující ae Srby, mezi nimiž určitou dobu žil. B y l hlasatelem federace Jižních Slovanů a osvobozenecké spo- jíly a vycházel z "přirozeného práva" národa na boj za svobodu. Polnov-i koncepce ryla projevem Jeho liberalismu, Hlleticova pak manifesi-i "orlen-

6 121 luprico irbsko-bulharské, o které dlouho Jednal se srbským knížetem :'.ich r ilem a Garaáanlnefn. Vrcholem spolupráce byl dohodnutý Program politicko? odnosa.la Srbo-Bugera (Buftaro-Sr - 0 i l l njlhov ardaěan spo ra zua z r.lšá'/. V dodatcích k němu mluvil.;. a o "Srbo-Bugarskom Kral- Jeatvu", později o "Juaosl&venskom earstvi. a dynaatii Obrenovlca v Šelf-, mřství" knížete :.'.icnala aělo je skládat ze Srbska, Bulharska, r ti-.-.j.j n -aiíedonle; os.a/.ní slovanská části poloostrova nejsou v pro- : -lizu jrsonovité uvedeny. KJ/ž se po násilná smrti Michalové r. 1B68 rozplynuly sny o jlho.-lovanstói čerství, dohodli se r.1872 členové bulharrxir.o revoluinlho výboru na širokém programu federace Bulharska, Srbsku, íarné Hory, Albánie a V^kedonle, popř. i fieeke. omrt Levekého, hlavního rjulharpkého bojovníku tň AOZIJ : i : 1 i -1 tohoto plánu. za národní osvobození, zabránila přikročit /j h.juíásti Č:.: pí.i.rfiv k v«lictfmu osvobozeneckému boji v3e6 :.-»l.:ái:-jkýcii narodí,>roi.j Tij.-*ům; prato kníže Vjjejnável Jat s uznanými národními vládami ífttjico, C^.rná Hora), tak s revolučními výbory J':dnánl k.iíiete Mícha? s revolučními Bulhary, vedenými Xaravelo- (Bulhaři i j. ;. 1'roto nepřekvapuje, že v době koli \ r.1962 zrodilo se v Bělehradě, zvláště u knížecího dvora, více dvah o příštím uspořádání poloostrova, ui bude osvobozenecký b o j vítězní dobojován. Jednu z n i c h z a choval nési známý již Frantiiok Zach, tentoi rat již v srbských službách, v dopis? pražskému příteli r Předpokládala přeměnu Rakouska ve spolkový stát, který by na Jihu vzrostl o značnou část poloostrova obývanou Slovany (až k l i n i i Skadreské Jezero-5ar planina - Kara-dag - Balkán;, takže by na Jihu sahal od Jadranu k Černému moři. V dalším rozvíjení této myšlenky objevil se 1 názor, že by se Bělehrad mohl stát hlavním nebo kongresovým mí-tem soustátí se slovanskou vétáinou. Na Jih od uvedené linie bylo by soustátí albánsko-řecko-bulharská, gravltující k Egejskému moři. Kromě tohoto rozdělení poloostrova registroval Zach toká uvažované rozdílení podle Jihovýchodní, lirrt* ^ odůvodňované gravitací Srbů k Adriatickému moři a Bulhaři k mnřfccurndmrfa. B y l y to plány málo reálná, avsak vyvolávaly a živily víru v osvobozenecké poslání knížete. Víra váak přerůstala v nespokojenost, když kníže odkládal dát povel * k osvobozeneckému beji. Nakonec se stal r Její obětí. FeélnSJSÍ byly pokusy Bělehradu orientovat svou sjednocovací politiku západním smírem do chorvatského prostředí, v nímž v daláích důsledcích přispěla k upev-iění.uhoslovonská mv31(.t>y JMko dědice přežilá ideje 1 lyrismu. Cllý politický život v chorvatskách zemích po r inspiroval bělehradskou vládu K Jednání s chorvatskými předáky, Jež koncem

7 122 r.1860 skončilo rámcovou srbsko-chorvatskou dohodou o spolupráci, dohodou, v níjt slovo "Ilyrie" bylo nahrazeno "Jugoslávii" a v níž se "Jugosl&vcl" zavazovali k vytvořeni společného federatívnlho státu, který by byl složen ze tří větvi jižních Slovanů, srbské, chorvatské a bulharské. Za Chorvaty podepsal úmluvu bývalý "Hyř" P.Cavlovlé, za srbskou vládu F.Hrlstló. K pokusu realizovat dohodu odhodlaly se ob* strany, představované Garaša/.inem a Strcssmayerem, roku 1866 přípravou společné akce, jíž měli být osvobozeni "Jihoalované" v Turecku i Rakousku a pak na celém osvobozeném území zřízen společný stát. Podle zachovaného dokladu z března 1667 mely být do tohoto státu zapojeny tyto země: Srbski, Sosna a Hercegovina, Černá Hora, severní Albánie, Makedonie, BulharsVo, značná část Thrákie, Chorvatsko, Srem, Dalmácie, Istrie, Kraňsko, Korutany a jižní část Štýrska. Byla to rozšířené adaptace Qarašaninova Nažerte nl.1a z r.1844 ve smyslu vlce slovanském a hrajme Jihoslovanukém, k čemuž před 20 nemel ještě Garaáanin odvahu.^^chorvatstl partneři byli srozuměni s Garašaninovou nabídkuu a v květnu 1867 zřídili k tomu účelu zvláětnl výbor za předsednictví M.Mrazoviée, blízkého spolupracovníka Strosmayera; chorvatský sněm pak veřejně deklaroval "totožnost a rovnost prav" Srbů v Chorvatsku a Caorvaty. Další vývoj událostí r.1868, smrt knížete Michala, odchod Garaáanina z politického života a chorvatsko-uherské vyrovnáni, odsoudil tento plán do řlse nesplněných úvah. Stejný osud stihl současný (1866) ještě rozsáhlejší plán Garašaninův velké konfederace středoevropských národů od Balte k Adrii jako činitele politické rovnováhy mezi Ruskem a Německem. Positivním následkem všech jednání mezi Bělehradem a Záhřebem bylo zakořenění jlhoslovanské myšlenky r..>zi Srby a Chorvaty. V bezprostředně následujících le tech připadla při jejím rozvíjeni větší úloha Chorvatům, zvláště zásluhou Jejího velkého teoretika a hlasatele biskupa Strossmayera, který j i se zvláštním úspěchem rozšířil do kulturní oblasti. Svůj výběr projevů sjednocovaclho úsilí balkánských národů v 19. století končím uprostřed Jeho druhá poloviny. Činím tak z toho důvodu, že v té době končil jejich obrozenecký proces a ie jejich vedení bylo již až na malá výjimky plně v rukou národních buržoasil. Jejich počínající hospodářský vzestup vytvářel podmínky pro růst třídních protikladů, vznikání dělnická třídy a Její úsilí o podii na utváření osudu národů. Její internacionalistlcký přistup k řesení naclonálních problémů uplatňoval se v následujících sbližovacleh a sjednocovacleh programech a plánech a dodával jim novou kvalitu, z které ae dále rozvíjí"ly. To je dalěi důvod,proč zde končím výběr sjednocovacích představ a planř balkánských

8 123 národi. Z výběru je vidět, jak ae tyto plány prolínaly a křížily, Jak byly přijímány a odmítány, odkazovány dále z roku na rok, jak, i když bezprostředně neměly úspěch, přiopilý k vytvoření nešporního společenství zájmů národů poloostrova a k Jejich vzájemně podpoře v boji za dosažení národní svobody. Navrhovaná nebo udržovaná formy této spolupráce zasluhují, aby byly studovány intenzivněji než dosud, co Je pro řás důležitá, v širších souvislostech, zvláště se zřetelem k jejich odrazu mimo Balkánsky poloostrov. Fo snámky 1/ Přehled těchto náhodně osvobozeneckých snah balkánských národů podal Slm.PJard.levlc' ve svém referátu na XII. mezinárodním kongresu historiků ve Vídni r.1965, který pak rozšířen vyšel knižně pod názvem Réyolutlons nationalea des peuples balcanlques ííe-rgrad 1965, str / B.Kallay, Qeschlchte des serblschen Aufstandea Wien 1910, 132: V. Cubrlloyic, Istorlja politické mleli u Srbiii XIX velte. Beograd : Prví srpski ustanakl oosanslcl Srbi, aeograd 1939; J.Jovanovié, Crnogorsko-srpakl odnosi za vrijeme prvoc: arpskog ustenka.istorljski zapisl ; Vl.Sto.^ncevlc. Prví srpski ustar.ak i lužnoslovgnske zemlje, Ist.pregled Pryl srpski ustanak prema Bugarako.', 1 BuKarina. Ist.Blasnlk 1954, 1-2; M. Lascarls" Lě~ role des (jrecs dana 1 lnsurrectlon Serbe sous ^araneorť.es. Les balcana 1933; K.botzarís Vlsiona oalcž.-.iques dana la preparát ion de la révolutlon gre;ue (17BT-1H31). Paris / K. aatowskl. Le mouvement pan-calcanlque et les différents aspects des relations lnterbalcanlques dana le passé, Kevue Internationale dea étudea balranlj,ues 111, sv.il.193b; viz Laščarla l.c / Mendelsohn-Earthold.v.Dle Heteria, Hlst. Zeitschrift XYI, 1866; N.Todorov. La narticlpatlon dea Bulgares a 1'lnsurrectlon hátalrlste dans les Princlpaiitéa Danubiennea, Etudes balcanluues : M.Ua%rllovié. ^iloš Obrenovlc i. Seograd 1908, 350-3ÓJ. 5/ Z literatury tykající ae pflmo Zaena uvádím: V. Gábler, Ze života generála Zacha. Csvěta 1392; J.2.2uborič, Oenprál Frant. A. Zn~.h, Praha 190b, a zvi. V.Zátek, Čechové a~?oláci roku x34b i. ť.-ana 1947, a Česká Uťast při pokusech o politické sblíženi Charvátů a Srbů v 40.1etecn 19. století. Slovanské hist.studie VI.Praha 19b6. O Zachovi Jednají také studie citované v následující poznámce. 6/ Literatura o nám je obrovská, Jihoslovanská i, mezinárodní. Zde uvádím jen některé speciální studie: U.VukiJevic, Prograa spol'ne politlke Srbl.le na iconcu 1844 godlne. Dela, knj.38; Beograd 190b, 51.Jovar.ovlc. thtavpbranltel.il i n/lhcva vláda. Beograd'1912; Erag. Stran-akovlc. ia^oslovenski naclonalnl 1 državnl proraram Knežeylm orbl.ie lz 18*44 Kod.. Srem.Karlovcl 1931 (zvi.otisk z lilaanlxa lst. druatva u N.Sadu,1931), Vláda ustavobranltel.la 16^ eograd 1932, a zvi. Kako je postálo iiaraaanlnovo "Wacertanl,)e_. Spomenlk 3KA XCI, Beorrad 1939: M. Kandeláman. Czartor.yskl.Mcolaa Ier et la questjgn du 1-roche Orient. Paris 1934.~Aďaa Czartoryskl. II. Harszawa 1949; v.jubruoylc. iatorija polltigte alallu arctjl XIX veka. Beograd 19?a (od atr.15?'/: V.J.Vuakovlc, Učežce Hrvata u prlsresl Oarasaninovop "Nagertanl.la". Jugesl.revija za cedjunar.právo 1554, sv.3. M'.ez :illo9 1 osnovna politická ml9ao u GaraSanlnovoa "Naďerta-

9 124 ni.ju", tamže 1957, a zvi. Prllog proučavanju poatanka ''Naiertani.ja" n8?4; 1 "Oanoviidh mlall" ' aw^e sv.t: IMalentic Konceocljti aaraáanlnoye "NaCer"-ani.ia" (1644). HÍH.prn-.l.od 2, 1961; R.Perevlc. Oko "Načertani f-)a" iz J844 fiodine. Istor.Glaurá.< 196<j» br. 1: V. Zžček. Ceako 1 pol.jsko učeace u postanku Garaáaninoya "Ňai črtaní.je" 1.844, Hist. Sbornik (Zai-reb), 1b. J963: Ch.Jelavich. Garasanlns Hafiértani.le und daa Krosaerbiache Propram. Sudont-Forschungen XXVII, " 7/ z velké literatury o ilyrlsmu odkazuji; D.Surmin. Hrvataki preporod,? av, (do 1843), Zagreb I9Q3-4; tó.prelog, Sluven^ka renenanaa (1760- I848), Zagreb 1924; F.Sišic, Ju(<o3loven»:'a~m^a"o7~lleo )-i-act Vznik a obecná charakteristika ilyrakélio hnutí, ial-.iihoslovanská revue O stogodlsn.ilci illrskofl pokreta. Ljetopis JAZU O, 1937; F.Fancev. lllrstvo u hrvatakom prerorodu. Ljetopia JAZU 48, 1937; Jar, Slďak. Južnosloveliška ideja u llyrakúm pokret.u, Jugosl. iat.íasopis 3, 1 6T. «' J03.Thlm.Ble BalkanfóderatlonsDlfino. Donaueuropa 1942; Z.I.TÓth, A magyar-roman szsvetaég 1848-ban (Otázka spolku madarako-rumunského r7l84b). Századok Balcescu Miklós élcte (2ivot ;«'. Bllceaca ), Budapest 1958; J. KUhl, Foderationaplar.e ia Donauraum und in Oatmitteleuropa, Hiinchen~T95B; R.',', i?rer, Der Fbderalismus lm"6onauraum. Urata-koln 1960; G.Hére.y. Ft»' '-rationsplá- He in Slidoateuropa und dle Habs b ur i?er Monarchii; in den Jahren 1B , Nouvelles études hisloriques publiésj a 1 occasion du ongrea Inter.des Sciences Hiatoriquea par la Coraciaalon National e des Hiatoriens Hongrois II, Cudapest V» Pasou, (Jn pian de conféderaticn danubienne roumano-maityaro-a^rbe en \isyj, Revue de Transylvánie v.1939; V.A.L)r< cnia. L alliance des Roum ína et des Hongrois en Bucuresti 1M94. 10/ Kromě citované již základní prače V.Cubrilovir-e (Istorija politické r.,lali.,.) uvádím v této souvislosti jeaté stulíi K.Milutinovlče. Prvi Ideolozi federalistické misii kod jučnlh ilavena, flad JA2U, knj. 330, Zagreb 1962, t) / 0 Politových plánech viz zvláště: K. Mllutlnc-A:. Mlhailo Polit Desančic kao lstorigar. N.Sad 1936, Polltova interpretaci.ia lstočnog pitan.ja. beograd 1931: V. PopovIčT~l3točno pltan.ie uťolitovo.j politicko.; ideologlji. Letopis Matice srpske sý. 337: H-JakSlcI Polltova Istočna Sva.lcarska i Košutova Dunavaka federaci.la. tamže 1433, sv.,33b. 12/ 0 Mileticovl viz kromě V.CubrJlovíce (Iatorl.ja...) N.Petrovic. Svatozář Mlletíc. Beograd 195B, a edici pramenů téhož autora Svetozsr Mlletic i narodna stránka I-II, Srem.Karlovcl / Krom* studil v.cubrlloylce a K.Milutinovlče cituji v této souvislost i ještě: K.Milutlnovlc. Jovan Pavlovic, Rad vojvodjanokih muzeja III,,N.Sad 1954: Sv. MarkovTc. aabrant~snlsi. Beqgrad 1960; Sl.Jovanovic, Svatozář Markovlc. Beograd 1903: J.Skerlic. Svetozar JargovTc. Beograd 1922; D.Prodanovic, Shvatan.le Svetozara Markovlca o državl. Beograd 1961: W.Mc Clellan. Svetozar Markovic and the Origins ó? Balcan Sociallam. Princeton / Kromě citované studie K.Milutinovlče (Prvi ideolozi-...) odkazuji: i\koyačevic, Ljuben KaraVelov 1 avetuzar MarkovrčT"^etopis Sfatice srpske 1946, knj. 35t); M.Dimltrov. L.luben Karavelov. Sofia 1959; I.Konev, LJuben Karavelov 1 Srbi, izveštija na ln-ta za b lgarska literatura 3. aofia 1955; Ch.Gandev. Vasil Levskl. Sofia 1946; H.Batowski. Le mouvement panbalcaniquě et les ďlffárenta aapects des relatlona lnterbalcanlquea dana le passé. Revue des études balcaniques, Beograd, 193b, III, i>' Iiurkovlc. Prilofi proučavanju nropaftandnog rada za oslobod.ien.1e

10 125 1 u.jedln.1en.ie J u.ymlav r?na 16& Iatorljski zaplsl XXI, 1,1964; D. stranliaitoviá. Rualj» 1 ^ r v - "otitl?kl plssnl aporasum izmedlu 5rba li Hrvata gudlna. ^manlk Srpake oravo3í.cr'ívg 9.IX irovnej.anonymní soudobou brožuru oodalavlache Plán?. *ien G.Jíikílé - V.J.VuJkovlc. Spol.ína politika iiruije za vlade kneza Mlhaila. gfilor.a ;.9; Prc^r^a Juy.oalavenajre pqlltike pr»dlozen~od strun? larasanirva Strosmg.lžru (marta) lubt.godlne. beograd lífcj. 4J4-504.

11 126 ON SOUE PROBL3Í3 HELATDJG RAPPROCHEMENT AND NATIONAL UNIFICATICfl -OF THE BALKÁN NATIONS IN THE 19th CENTURY The study preaents a seleetlon of tne most lmportant plane relating rapprochement and natlon.1 uniíication oř projects for federallzatlon of the faalkan naticns and covers the period from the f i r s t Serbian uprising in 1604 to the 1670 's or 1880's. A limit was set to these years because t;!e revivaliat period of a l l Balkán nrtiona as nations of modem times was finished and besides that it was given new oualities by _nterventions of the new formed working class in its affaira. Central attention is paid to Serbs who were the firat to consider the rapprochement as early as their uprlsing and who above a l l inspirec! Garašanin with the great plana in 1840's (Načertaníje-1844) and 1. ;~j'a (an agreement with Bulgarlan revolutionary' committee and nego- -.iations with unity). Croatiens in accordance with an idea toward Southern SI: As to tne ether nations both the attitude of Greeks toward the - r:an unity during their preparation of uprising (Philiki Heteiria) is taken ínto account. as well aa the Illyrian movement tnward unity of V. jats and the beginnings their Southem Slav concept in 1860's i.j trossmayer). Rumaniana are talked about in the study as participsirts in the plans for the Danubian federatlon in the yeara I848 and 1849 which were proposed mostly by Hungarians. These proposals of both Rumanie.n onfi Hungarian provenance intervened both with Southern Slav ethnic ret-ior. itself (Vojvodina, Serbla itself) as we"..l as with the Balkán area itself (in eases of Danubian - Balkán alliancea). The yiurpose of the study is to call attention to the significance of research of these themes in wider Central European context.

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Důvody první světové války

Důvody první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV

PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV I. BILATERÁLNÍ READMISNÍ DOHODY POLSKO Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích podepsána dne:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Frangois Fejta. Rekviem za mrtvou říši. o zkáze Rakouska-Uherska. ... l'

Frangois Fejta. Rekviem za mrtvou říši. o zkáze Rakouska-Uherska. ... l' Frangois Fejta Rekviem za mrtvou říši o zkáze Rakouska-Uherska l' I Památce mého otce, liberála, svobodného zednáře a loajálního občana rakousko-uherské monarchie Rose, Charlesovi, Andrée a mým vnoučatům

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Zeměpis- regiony Evropy. Mgr. Jana Křapková

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Zeměpis- regiony Evropy. Mgr. Jana Křapková Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

JUGOSLÁVIE - ROZPAD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště JUGOSLÁVIE - ROZPAD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jugoslávie - rozpad Autor Zdeněk Hrdina Datum 12.4.2014

Více

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce 1. jméno autora výukového materiálu Martin Hon 2. datum(období), ve kterém byl VM vytvořen září 2011 3. ročník, pro který je VM určen 9. 4. Číslo klíčové aktivity: EU OPVK III/2 Název klíčové aktivity:

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Z á p i s. z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015

Z á p i s. z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015 Z á p i s z 31. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2015 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Z důvodu neodkladných jednání předsedy AV ČR řídil

Více

VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ. Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira.

VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ. Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira. INFORMACE STEM Z VÝZKUMU TRENDY 4/006 VZTAH K ZAHRANIČÍ A HODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ Nejraději máme Slovensko, ze zahraničních státníků Tonyho Blaira. Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1..

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Marek Bach (UČO 182443) Michaela Jakubcová (UČO 170012) Jiří Hejtmánek (UČO 180355) Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

úř ř Á Ř Í É Á Í é ď ž é Í ř ďé ř ů é ý ř ů ů Íé ý ý ú Í éý ý ů ď ý ý ř é ú ž ř ř ň é ý ň é ý ř ř ř ř ř ř ř é Ž ó é é ř é ů ž ů ž ú Á Ú Ú É ť Ť Ř ÁÉ Ť ň Ý úř Ú Ťř ó ú ú ž ř ý ý Á ú ý ř úť Ě Ě Ť Ť Ý ŘÁ

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě...

OBSAH. Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně Zprávy knižní a literární Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... OBSAH Kopřivnice... 11 Sjezd Lidové strany pokrokové v Brně... 13 Zprávy knižní a literární......................................... 18 Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě... 21 Před 25 lety...

Více

Osudové roky české státnosti. Stručný průvodce českou historií 20. století. Jindra Svitáková. 2. rozšířené vydání

Osudové roky české státnosti. Stručný průvodce českou historií 20. století. Jindra Svitáková. 2. rozšířené vydání U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 4 9 4 5 2. rozšířené vydání Osudové roky české státnosti Stručný průvodce českou historií

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas EPS vládní režimy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy prezident

Více