NXR0D8 V 19. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NXR0D8 V 19. STOLETÍ"

Transkript

1 . Wh'. OT/CZKÁU obllt OVACÍCH A SJEENOC OVACÍCH SNAH BALKŮJSitfcH NXR0D8 V 19. STOLETÍ Václav Zátek, Praha -v..t.vté století Je v dějinách balkánských národů, nesvoioi )jo osviibozujíeíeh se, stoletím Jejich přeformování v novoí aé. '.' jríoasli Jako vedoucí s;oleíenskou složkou, řídící Jejich ná- s..v.zw.zki a osvobozenecké J s l l l. Obrozovací proces, který u vět-.,, ti-v.o núrodfl spadá do 1.poloviny 19.století, projevoval se, máme-. i >. J ry-ill převládající slovanskou skupinu těchto národa, postupným.!')iiiovmini sltotenovépříbuznosti, kulturní a náboženské sounáleži-,tl - isfoň u vétáiny z nich. Jsouce podřízeni společnému utlafovatel- -'mu a/jtému tureckému, zjáati také rakouskému, spatřovaly ve vmomí.umí a kulturní příbuznosti základnu pro svá emanclps'ní tlsilí, Jel VA vyvinutéjsl font* mělo být vedeno spolesně za vzc =ané pomoci.i.i clhodláním setrvat ve spojení i po dosažení národní svobody.^ J i - slovy, koneiným cílem této vrcholná etapy národněemrneipačniris úsilí celo být vytvoření společné státní nadstavby, soustátí, federace, přiíomž ae vždy nepřihlíželo k celému prostoru Balkánského poloostrova, nýbrž íasto Jen k Jeho Části, zvláště byla-11 osídlena národy etnicky přiduznýml. Rozsah takto vzniklých státních celků, soustátí, byl v představách navrhovatelů předurčován buď hranicemi utlagovatelského státu 'Turecko, Rakousko) nebo geografickými podmínkami (Balkánský poloostrov, bazén řeky Dunaje). Podle toho vznikaly pak dvě skupiny plánů na raorpmlzaei Jihovýchodní Evropy po osvobození Jejich národů, t j. plány balkánské a dunajské federace. Sleiujcso-ll snahy balkánských národů takto naznadeným směrem, musí ne vyjít e J -rvého grbského povstání r.lb04. Jet se eetkalo s přízni- - = 'II -< :.z. ech balkánských národů, 1 kdy! JeStě bezvědomého limyslu tv;ř.. -.ÍJ jkou novou státní organizaci. Zde štafl převzít závěr rakouského Historika Kallaye, že váechny Dotlačené národy na Balkáne povazovaly tehdy osvobozenecký boj Srbů za svůj vlastni, Dal31 hlstorlxo- vé Jenom rozváděli tuto myšlenku. 2^ Z hlediska cílevědomosti osvobozeneckých snah pokroilll dále Bekové, kdy! JeStě před svým slavným povstáním vyetouplli přlilnsnía Konstantina Ipeilantiho s plánem velkého :\!-:a řecko-balkánského a po něm s námětem Jiřího Capo ďlstrla na vytvořeni konfederace Valalsks, Mul t.in sta a Srbska.''' V souvislosti s řeckým povstáním a přípravami k němu vyvinula obzvláštní

2 117 činnost v osvobozeneckém sjednocovacím duchu tajná řecká apolesnoat T Oděa* Phllikl Hetalrls založená r.1814 a r07.8ířené po celém poloostrově. V Jejím vývoji možno pozorovat množství rozličných emanelpaffnlch programe, počítajících stejnou mír: J a Seky 1 balkánekými Sljvar.i. Za slovanských členů Hets:-'i byl nejvýznamněji! JIM Karadjordje, l i jící ve vyhnanstvl v Besaracll. Zde Jej vedeni spolku pověřilo úkolem připravit v Srbsku nové povstání bez ohledu na konsolidační tišili knížata UlloSa Obrenoviee. Své posláni do Srbska zaplatil ži/ctas.*^ Koncentrační úloha Srbata. *terá mu byla Již v této době připisovaná, nezanikla a znovu ožila ve 40.lstech, kly ae JI ujala vznikající srbská buržoazie. Bělehrad ae postupně stával nejvážnějilm střediskem, v němí ee uvalovalo o atfeaenl tureckého Jha a o sloučení takto osvobozeních národů ve společném svazku národních státu. Výhodou Srbů v Bělehradě ve srovnáni a ostatními nesvobodnými národy na Balkáně bylo, že ve svém vaaalakáa atáteíku požívali poměrně značnou autonomii, která Jim umožňovala pokouěet ae o samostatnou politiku, snít o úplném vyproštění z tureckého vlivu. Převratná leta 1642 a 1643 v Srbsku, kdy zde doělo k vystřídání Obrenovléů Karadjadjevici na srbském trůně, využila mladá buržoazie rozporů velmocí o vliv v Srbsku a zapojila Je do oblasti zájmu západních velmocí a otevřela přílivu pokrokových západních vlivů, meai nimi demokratičnosti a konstitucionallamu. S tím vzrostl 1 zájem o sousední nesvobodné národy, zvláště slovanské. Tento zájem byl po svém probuzeni udržován a posilován slovanskou propagandou polské emigrace konservutlvnlho směru kn. Czartoryského, která ve službách politiky západních velmoci udržovala v zemi protlruskou náladu a působila na Srby, aby z politických důvodů neusilovali Ještě o úplnou' emancipaci od Turecka, nýbrž aby ee zatím spokojili ae zlakáváním dílčích ústupků. Tuto politiku vštěpovali Srbům političtí agenti Czartorysicého v Bělehradě, z nichž nejúapěšnějši byl Cech František Zach, který tam působil od podzimu r do Jara r.1848.^ Zach, odchovanec české budltelské Školy, byl horlivým vyznavačem myšlenky slovanské vzájemnosti, naděeným pro vše, co mohlo véat ke sblížení slovanských národů. V Bělehradě se mu podařilo získat pro tuto myšlenku srbského ministra vnitra Garašenlna, nejbystfejšlho srbského politika té doby, avšak na rozdíl od slovanstvím planoucího Zacha střízlivého realisty, a společní s ním připravil plán- politického sblížení Ji - hoslovunů, známý v dějeplsectvl Jako Garaěanlr.c o MačertaniJe z r. 1844^ Bylo výsledkem několika Zachových rozhovorů s jarašaninem o možnostech slovenské politiky, po nichž srbský státník vyzv ti svého hosta, aby mu

3 118 vypracoval plán slovanská politiky Srbska, která by byla v souladu se slovanskou politikou Czartoryského a západních velmoci. VSeslovansky nadšený Za cíl vypracoval plán opravdu vsaslovanaky, zaměřil Jej na všechny Jižní Slovany a dokonce pamatoval v něm : vztah ke vzdáleným Cechům. Srbské vládě ukládal Ja*r směrnici pracovat ke -řízeni Jlhoalovanského státu, který by byl pfe.-^kju pronikáni ruakéna a rakouského vlivu do Jihovýchodní Evropy. V tom směru byl poplatným politický! potřebám svých polských zaměstnavatelů. Jako rakousky Slovan podtrhl ve svém návrhu protlrakouský akcent, připouštějící 1 oežnost rozpadu monarchie. Avšak byl tc plán nadmeme rozmáchlý, v současné lobě nereálný, přesahující omezené možnosti vasalského srbského státu. -' - si byl dobře vědom GaraSanln, a proto podrobil povodní.iaehův plán podstatné redukci. Pro svou dobu upustil od velkého Jihoslovanského státu a soustředil se na Je J lnou reálnou možnost arbjté politiky, toti2 pracovat ke sjednocení Jlhoslovanů v Turecku, Jako nejslabsl síle utlačující Slovany. Na práci mezi rakouskými Slovany, kterou Zach tolik zdůrazňoval, bylo podle Garasanlna Srbsko Ještě velmi slabé. Proto ve zredukovaném Záchovu plánu, v onom slavném Nafiertanljl pohlížel Jeho autor zdrženlivě nejen na Chorvatsko, Slavonii a Dalmácii, nýbrž 1 na srbský Srem, Bačku a Banát a na agitaci mezi Jejich obyvatelstvem. Myšlenku sjednocení váech Jižních Slovana odsunul na příhodnější dobu. Vzato regionálně, měl na mysli srbskou práci v Bosně, Hercegovině, Jižním Srbsku, Makedonii a západním Bulharsku. První etapou sjednocovacího úsilí mělo být spojení těchto zemí s knížectvím Srbským. Do konečné redakce plánu nepřevzal Záchovu kapitolu o vztazích mezi Srbskem a Chorvatskem a zcela vypustil odstavec o stycích s Cechy. Zdrženlivé stanovisko Garašanlnovo odráží se i v názvech Jednotlivých částí plánu. Zatíoco Zach zvolil pro prvou Sáat plánu název Slavenska politika Srblje. zkrátil Jej Oeraáanin na Politika Srbi Je. proti rozmáchlému Zachová názvu <lné části 0 prostředcích, ktgrýml by mohlo být uskutečněno sjednoceni vsech Jižních Sloveno čteme v konečné versi O prostředcích, kterými by se mohlo dosáhnout cíle Srbska. Vzájemný pomír těchto názvů objasňuje přesvědčivě poměr mezi Zachovým návrhem a GaraSanlnovou versí. Iiám-11 uzavřít, bylo Načertanije výsledkem politických "rad" polského knížete, Jejich adaptace a doplnění českým agentem a kritického přehodnocení GaraSanlnem, i když se mažeme domýšlet, za značného Zachová přispění. Inlciatlvnost podnětů Czartoryského a Zacha nijak nezmenšují velký význam GaraSaninova plánu, který byl po celé 19.století směrnicí srbské zahraniční politiky, zvláště pokud Slo o poměr Srbska k sousedním Slovanům. Znovu ožil v 60.letech, opět Garasanlnovým přlči-

4 119 něnlm. Jeho politická il In noa t skonílla a} r realizací požadavků původního elaborátu českého navrnovatele. vf.i.xy Zápatnl sousedé Srba, Chorvata, nedospěli * X-í Jasnému s^é.-.:'j- Jlcímu programu Jako Srbové. Vystoupili alce a veikji narodné-v--".im programem lljrlsau. který měl v pivodní versi obsáhnout váachnv Jii.n.: Slovan; a eblltlt Je Jazykově a literárně a teprve v dal3lei', disiadcic. 7/ měl na mysli 1 politickou spolupráci." Pokus ztroskotal; poiitlc*y llyrlsmus se neprosadil a Jeho místo zaujal kroatismus. Kladny- výsledkem llyrského hnutí byla srbske-chorvatska čahoda o spolainés.t arvatském literárním Jazyku. Pfea politicky -í-spéch lir.eehal li;-.*.*. : i po sobě dva projevy, nastiňující geografická obrysy ajednocen*. Ilyrle. R.1852 Jeden ze zakladatelů hnutí nr.j.sraskcvlé představivši si ve své Disertaci Velkou Ilyrll Jako r.árodn*?olltlcký Otvar slolený z Chorvátská, Slavonie, Vojenské hranice, Rijelrv, Dalmácie, 3oky Kotorské a části Bosny (až k řece Vrbnsu). Naproti tomu L.GaJ ve svém řr>glasu. otlitěném v Daniel r.l6j5, rozuměl pod pojmem Velká Ilyrle c»lý slovanský Jih, Ozemní trojúhelník mezi městy Bělákem, Skadres s Yarr.-.i. Ve výčtu Jednotlivých zemi ci -.jrutan a l po Bulharsko neuvedl V3a* Makedonii. Obě tyto představy byly proneseny v počátečním období Horského hnutí JeStě před eplaněníc Jano politizcé komponenty v kroatlsmus. V letech buržoasnl revoluce 1848 a 1849 dostaly se Jihosljvanské sje<*nocovacl plány do souvislosti s podunajskými federalistickými kombinacemi lladarů a Rumunů, osnovanými fiasto za účasti Poláku, zvláště Jejich konservatlvní emigrace. 3// Polský knize Czartoryski a jeho generál Bern, bojující na straně UaSarů proti Vil... zaoývall se v zá mu svých usmíření Uajarů, Rumunů a Jihoslovanů a rozbití obou utlačují'- ch mocností, Rakouska 1 Turecka, z kterého nejvíce prospěchu kynul: orbcm. Proto zaměřil Czartoryski na ně své přesvědčovací ušili. Srbové L polských plánů otázkou dunajské konfederace. Předpokladem bylo na..^nelni podporovali protíturecké hnutí v Bosně a boj»o u* Inských Srbu proti KaČTŮn. V rámci konfederačních snah Jednal Czartoryski také s Rumuny, lete.'.,-nill o dáko-rumunské Měl, sjednocující váechny Rumuny. Žádali nejen Sedmihradsko, ale 1 část Banátu, čími se dotýkali integrity Uher. Ve svých konfederačních snahách orientovali se hlavně na Francii. Proto předložil i ministru Bastldeovl svij plán východoevropské konfederace, který měl vyrovnat protivy mezi ItaSary, Chorvaty, Rumuny a Srby. Současně navrhl francouzský publicista H.Sasprez, znalý poměrů v Jihovýchodní Evropě, zřízení ze Vlach balkánských zemí velkého zfederovaného státu. Mělo se tak stát ca francouzské pomoci, avšak za ponechání omezené turecké sví

5 -2C : '.ovwrioat i. UaSarská revoluční vlád* se zprvu stavěla k těmto plánům r.ogativně, později > - s blížícím se neoezpečím ruské Intervence zadala ustupovat a vyhledávat styky a balkánekými národy, zvi. aa Srby. 1. : :lidem toho je poslání mladého Jjl.Andrássyho do Caflhradu v červnu nabídkou konfederace, k níž Oy patřily Uhry a dunajské provinci*. Psilí masarské představy mela tato konfederace Nový vzrůst tendenci ke spolupráci balkánských národu a nahradit rozbité Rakousko. JíaSarské akce vyvrcholily r Kossuthovým plánem dunajské federace. federatlvnicu spojení Jejich zemí do-tavll aa v 60.letech, vlastně Již r. 1859, <*> v s o u v i s l o s t i a válkou Baxouska v Itálii vypracovala masarská eml- 9/ :--^c? olftn dunajské konfederace, v němí se pohltalo ae arsáíem. V t<í době se Již na obnovených akcích podílely všechny balkánské národy; ;\"i:h úvahy a plány přesahovaly do dunajské oblasti a dotýkaly ae soj";.-oýeh nebo nedávných piř-> maíarských.jestliže vezmeme v dvahu pou-ze srbskou oblast, zjistíme dví ohniska těchto úvah: srbskou Vc.-voj a Bělehrad. V prvém případě Slo o velký plén a.polita De^inílée?-r klovaný nejvýrazněji v brožuře Pie orientallsche Frage und ínre r- : ;;r,s. LSn::^ (Wlen 1862). 1 1 / Politovl Slo v podatats o vytvoření v, í-,i.í.ir.né konfederace svobodných národních států na způsob Jakéhosi 'výcnodniho Švýcarska", které by v Jihovýchodní Evropě převzalo úlohu Turecka. Také politicky vůdce vojvodinských Srbů Svetozar Uiletic roave svém spisu Dia Orlentfrage (1877) myšlenku federace nebo konfeii-r-^e oalkánskyen národů. i2/ Stojí za to vyhledat základní politická v;, chodiaka obou autorů: Zatímco řoiit hledal oporu pro realiaacl svých představ v zahraničních činitelích a zájmy Balkánu snažil se zkoordino- 3 ^vropakýici, opíral se Uil^tlt: předevslm o balkánské osvobozenečtí jeho radixjllsmu. K problematice východní otázky a Jejího řasení ď.itou feivrallzace balkánských zemí vyslovilo ae několik politických myslitelů blízkých Sjednocené Srbeké Ctaladlně Jako Jovan Pavlovic, v lad. Jovanovlc, Svetozar Uarkovic aj. Z nich Markovic zastával řesenl.lni" otázky revolufiní cestou. Výklad o Jejich názorech by nadměrně rozšířil ná3 přehled na djmu návrhů z Jiných íástí poloostrova. 1 ''' Názory Polltovy a ostatních sbližovaly tuto skupinu a podobně uvalujícími představiteli bulharského revolučního hnutí. Z nich nejvýznam- -i>jíí byl LJuben Karavelov, spolupracující ae Srby, mezi nimiž určitou dobu žil. B y l hlasatelem federace Jižních Slovanů a osvobozenecké spo- jíly a vycházel z "přirozeného práva" národa na boj za svobodu. Polnov-i koncepce ryla projevem Jeho liberalismu, Hlleticova pak manifesi-i "orlen-

6 121 luprico irbsko-bulharské, o které dlouho Jednal se srbským knížetem :'.ich r ilem a Garaáanlnefn. Vrcholem spolupráce byl dohodnutý Program politicko? odnosa.la Srbo-Bugera (Buftaro-Sr - 0 i l l njlhov ardaěan spo ra zua z r.lšá'/. V dodatcích k němu mluvil.;. a o "Srbo-Bugarskom Kral- Jeatvu", později o "Juaosl&venskom earstvi. a dynaatii Obrenovlca v Šelf-, mřství" knížete :.'.icnala aělo je skládat ze Srbska, Bulharska, r ti-.-.j.j n -aiíedonle; os.a/.ní slovanská části poloostrova nejsou v pro- : -lizu jrsonovité uvedeny. KJ/ž se po násilná smrti Michalové r. 1B68 rozplynuly sny o jlho.-lovanstói čerství, dohodli se r.1872 členové bulharrxir.o revoluinlho výboru na širokém programu federace Bulharska, Srbsku, íarné Hory, Albánie a V^kedonle, popř. i fieeke. omrt Levekého, hlavního rjulharpkého bojovníku tň AOZIJ : i : 1 i -1 tohoto plánu. za národní osvobození, zabránila přikročit /j h.juíásti Č:.: pí.i.rfiv k v«lictfmu osvobozeneckému boji v3e6 :.-»l.:ái:-jkýcii narodí,>roi.j Tij.-*ům; prato kníže Vjjejnável Jat s uznanými národními vládami ífttjico, C^.rná Hora), tak s revolučními výbory J':dnánl k.iíiete Mícha? s revolučními Bulhary, vedenými Xaravelo- (Bulhaři i j. ;. 1'roto nepřekvapuje, že v době koli \ r.1962 zrodilo se v Bělehradě, zvláště u knížecího dvora, více dvah o příštím uspořádání poloostrova, ui bude osvobozenecký b o j vítězní dobojován. Jednu z n i c h z a choval nési známý již Frantiiok Zach, tentoi rat již v srbských službách, v dopis? pražskému příteli r Předpokládala přeměnu Rakouska ve spolkový stát, který by na Jihu vzrostl o značnou část poloostrova obývanou Slovany (až k l i n i i Skadreské Jezero-5ar planina - Kara-dag - Balkán;, takže by na Jihu sahal od Jadranu k Černému moři. V dalším rozvíjení této myšlenky objevil se 1 názor, že by se Bělehrad mohl stát hlavním nebo kongresovým mí-tem soustátí se slovanskou vétáinou. Na Jih od uvedené linie bylo by soustátí albánsko-řecko-bulharská, gravltující k Egejskému moři. Kromě tohoto rozdělení poloostrova registroval Zach toká uvažované rozdílení podle Jihovýchodní, lirrt* ^ odůvodňované gravitací Srbů k Adriatickému moři a Bulhaři k mnřfccurndmrfa. B y l y to plány málo reálná, avsak vyvolávaly a živily víru v osvobozenecké poslání knížete. Víra váak přerůstala v nespokojenost, když kníže odkládal dát povel * k osvobozeneckému beji. Nakonec se stal r Její obětí. FeélnSJSÍ byly pokusy Bělehradu orientovat svou sjednocovací politiku západním smírem do chorvatského prostředí, v nímž v daláích důsledcích přispěla k upev-iění.uhoslovonská mv31(.t>y JMko dědice přežilá ideje 1 lyrismu. Cllý politický život v chorvatskách zemích po r inspiroval bělehradskou vládu K Jednání s chorvatskými předáky, Jež koncem

7 122 r.1860 skončilo rámcovou srbsko-chorvatskou dohodou o spolupráci, dohodou, v níjt slovo "Ilyrie" bylo nahrazeno "Jugoslávii" a v níž se "Jugosl&vcl" zavazovali k vytvořeni společného federatívnlho státu, který by byl složen ze tří větvi jižních Slovanů, srbské, chorvatské a bulharské. Za Chorvaty podepsal úmluvu bývalý "Hyř" P.Cavlovlé, za srbskou vládu F.Hrlstló. K pokusu realizovat dohodu odhodlaly se ob* strany, představované Garaša/.inem a Strcssmayerem, roku 1866 přípravou společné akce, jíž měli být osvobozeni "Jihoalované" v Turecku i Rakousku a pak na celém osvobozeném území zřízen společný stát. Podle zachovaného dokladu z března 1667 mely být do tohoto státu zapojeny tyto země: Srbski, Sosna a Hercegovina, Černá Hora, severní Albánie, Makedonie, BulharsVo, značná část Thrákie, Chorvatsko, Srem, Dalmácie, Istrie, Kraňsko, Korutany a jižní část Štýrska. Byla to rozšířené adaptace Qarašaninova Nažerte nl.1a z r.1844 ve smyslu vlce slovanském a hrajme Jihoslovanukém, k čemuž před 20 nemel ještě Garaáanin odvahu.^^chorvatstl partneři byli srozuměni s Garašaninovou nabídkuu a v květnu 1867 zřídili k tomu účelu zvláětnl výbor za předsednictví M.Mrazoviée, blízkého spolupracovníka Strosmayera; chorvatský sněm pak veřejně deklaroval "totožnost a rovnost prav" Srbů v Chorvatsku a Caorvaty. Další vývoj událostí r.1868, smrt knížete Michala, odchod Garaáanina z politického života a chorvatsko-uherské vyrovnáni, odsoudil tento plán do řlse nesplněných úvah. Stejný osud stihl současný (1866) ještě rozsáhlejší plán Garašaninův velké konfederace středoevropských národů od Balte k Adrii jako činitele politické rovnováhy mezi Ruskem a Německem. Positivním následkem všech jednání mezi Bělehradem a Záhřebem bylo zakořenění jlhoslovanské myšlenky r..>zi Srby a Chorvaty. V bezprostředně následujících le tech připadla při jejím rozvíjeni větší úloha Chorvatům, zvláště zásluhou Jejího velkého teoretika a hlasatele biskupa Strossmayera, který j i se zvláštním úspěchem rozšířil do kulturní oblasti. Svůj výběr projevů sjednocovaclho úsilí balkánských národů v 19. století končím uprostřed Jeho druhá poloviny. Činím tak z toho důvodu, že v té době končil jejich obrozenecký proces a ie jejich vedení bylo již až na malá výjimky plně v rukou národních buržoasil. Jejich počínající hospodářský vzestup vytvářel podmínky pro růst třídních protikladů, vznikání dělnická třídy a Její úsilí o podii na utváření osudu národů. Její internacionalistlcký přistup k řesení naclonálních problémů uplatňoval se v následujících sbližovacleh a sjednocovacleh programech a plánech a dodával jim novou kvalitu, z které ae dále rozvíjí"ly. To je dalěi důvod,proč zde končím výběr sjednocovacích představ a planř balkánských

8 123 národi. Z výběru je vidět, jak ae tyto plány prolínaly a křížily, Jak byly přijímány a odmítány, odkazovány dále z roku na rok, jak, i když bezprostředně neměly úspěch, přiopilý k vytvoření nešporního společenství zájmů národů poloostrova a k Jejich vzájemně podpoře v boji za dosažení národní svobody. Navrhovaná nebo udržovaná formy této spolupráce zasluhují, aby byly studovány intenzivněji než dosud, co Je pro řás důležitá, v širších souvislostech, zvláště se zřetelem k jejich odrazu mimo Balkánsky poloostrov. Fo snámky 1/ Přehled těchto náhodně osvobozeneckých snah balkánských národů podal Slm.PJard.levlc' ve svém referátu na XII. mezinárodním kongresu historiků ve Vídni r.1965, který pak rozšířen vyšel knižně pod názvem Réyolutlons nationalea des peuples balcanlques ííe-rgrad 1965, str / B.Kallay, Qeschlchte des serblschen Aufstandea Wien 1910, 132: V. Cubrlloyic, Istorlja politické mleli u Srbiii XIX velte. Beograd : Prví srpski ustanakl oosanslcl Srbi, aeograd 1939; J.Jovanovié, Crnogorsko-srpakl odnosi za vrijeme prvoc: arpskog ustenka.istorljski zapisl ; Vl.Sto.^ncevlc. Prví srpski ustar.ak i lužnoslovgnske zemlje, Ist.pregled Pryl srpski ustanak prema Bugarako.', 1 BuKarina. Ist.Blasnlk 1954, 1-2; M. Lascarls" Lě~ role des (jrecs dana 1 lnsurrectlon Serbe sous ^araneorť.es. Les balcana 1933; K.botzarís Vlsiona oalcž.-.iques dana la preparát ion de la révolutlon gre;ue (17BT-1H31). Paris / K. aatowskl. Le mouvement pan-calcanlque et les différents aspects des relations lnterbalcanlques dana le passé, Kevue Internationale dea étudea balranlj,ues 111, sv.il.193b; viz Laščarla l.c / Mendelsohn-Earthold.v.Dle Heteria, Hlst. Zeitschrift XYI, 1866; N.Todorov. La narticlpatlon dea Bulgares a 1'lnsurrectlon hátalrlste dans les Princlpaiitéa Danubiennea, Etudes balcanluues : M.Ua%rllovié. ^iloš Obrenovlc i. Seograd 1908, 350-3ÓJ. 5/ Z literatury tykající ae pflmo Zaena uvádím: V. Gábler, Ze života generála Zacha. Csvěta 1392; J.2.2uborič, Oenprál Frant. A. Zn~.h, Praha 190b, a zvi. V.Zátek, Čechové a~?oláci roku x34b i. ť.-ana 1947, a Česká Uťast při pokusech o politické sblíženi Charvátů a Srbů v 40.1etecn 19. století. Slovanské hist.studie VI.Praha 19b6. O Zachovi Jednají také studie citované v následující poznámce. 6/ Literatura o nám je obrovská, Jihoslovanská i, mezinárodní. Zde uvádím jen některé speciální studie: U.VukiJevic, Prograa spol'ne politlke Srbl.le na iconcu 1844 godlne. Dela, knj.38; Beograd 190b, 51.Jovar.ovlc. thtavpbranltel.il i n/lhcva vláda. Beograd'1912; Erag. Stran-akovlc. ia^oslovenski naclonalnl 1 državnl proraram Knežeylm orbl.ie lz 18*44 Kod.. Srem.Karlovcl 1931 (zvi.otisk z lilaanlxa lst. druatva u N.Sadu,1931), Vláda ustavobranltel.la 16^ eograd 1932, a zvi. Kako je postálo iiaraaanlnovo "Wacertanl,)e_. Spomenlk 3KA XCI, Beorrad 1939: M. Kandeláman. Czartor.yskl.Mcolaa Ier et la questjgn du 1-roche Orient. Paris 1934.~Aďaa Czartoryskl. II. Harszawa 1949; v.jubruoylc. iatorija polltigte alallu arctjl XIX veka. Beograd 19?a (od atr.15?'/: V.J.Vuakovlc, Učežce Hrvata u prlsresl Oarasaninovop "Nagertanl.la". Jugesl.revija za cedjunar.právo 1554, sv.3. M'.ez :illo9 1 osnovna politická ml9ao u GaraSanlnovoa "Naďerta-

9 124 ni.ju", tamže 1957, a zvi. Prllog proučavanju poatanka ''Naiertani.ja" n8?4; 1 "Oanoviidh mlall" ' aw^e sv.t: IMalentic Konceocljti aaraáanlnoye "NaCer"-ani.ia" (1644). HÍH.prn-.l.od 2, 1961; R.Perevlc. Oko "Načertani f-)a" iz J844 fiodine. Istor.Glaurá.< 196<j» br. 1: V. Zžček. Ceako 1 pol.jsko učeace u postanku Garaáaninoya "Ňai črtaní.je" 1.844, Hist. Sbornik (Zai-reb), 1b. J963: Ch.Jelavich. Garasanlns Hafiértani.le und daa Krosaerbiache Propram. Sudont-Forschungen XXVII, " 7/ z velké literatury o ilyrlsmu odkazuji; D.Surmin. Hrvataki preporod,? av, (do 1843), Zagreb I9Q3-4; tó.prelog, Sluven^ka renenanaa (1760- I848), Zagreb 1924; F.Sišic, Ju(<o3loven»:'a~m^a"o7~lleo )-i-act Vznik a obecná charakteristika ilyrakélio hnutí, ial-.iihoslovanská revue O stogodlsn.ilci illrskofl pokreta. Ljetopis JAZU O, 1937; F.Fancev. lllrstvo u hrvatakom prerorodu. Ljetopia JAZU 48, 1937; Jar, Slďak. Južnosloveliška ideja u llyrakúm pokret.u, Jugosl. iat.íasopis 3, 1 6T. «' J03.Thlm.Ble BalkanfóderatlonsDlfino. Donaueuropa 1942; Z.I.TÓth, A magyar-roman szsvetaég 1848-ban (Otázka spolku madarako-rumunského r7l84b). Századok Balcescu Miklós élcte (2ivot ;«'. Bllceaca ), Budapest 1958; J. KUhl, Foderationaplar.e ia Donauraum und in Oatmitteleuropa, Hiinchen~T95B; R.',', i?rer, Der Fbderalismus lm"6onauraum. Urata-koln 1960; G.Hére.y. Ft»' '-rationsplá- He in Slidoateuropa und dle Habs b ur i?er Monarchii; in den Jahren 1B , Nouvelles études hisloriques publiésj a 1 occasion du ongrea Inter.des Sciences Hiatoriquea par la Coraciaalon National e des Hiatoriens Hongrois II, Cudapest V» Pasou, (Jn pian de conféderaticn danubienne roumano-maityaro-a^rbe en \isyj, Revue de Transylvánie v.1939; V.A.L)r< cnia. L alliance des Roum ína et des Hongrois en Bucuresti 1M94. 10/ Kromě citované již základní prače V.Cubrilovir-e (Istorija politické r.,lali.,.) uvádím v této souvislosti jeaté stulíi K.Milutinovlče. Prvi Ideolozi federalistické misii kod jučnlh ilavena, flad JA2U, knj. 330, Zagreb 1962, t) / 0 Politových plánech viz zvláště: K. Mllutlnc-A:. Mlhailo Polit Desančic kao lstorigar. N.Sad 1936, Polltova interpretaci.ia lstočnog pitan.ja. beograd 1931: V. PopovIčT~l3točno pltan.ie uťolitovo.j politicko.; ideologlji. Letopis Matice srpske sý. 337: H-JakSlcI Polltova Istočna Sva.lcarska i Košutova Dunavaka federaci.la. tamže 1433, sv.,33b. 12/ 0 Mileticovl viz kromě V.CubrJlovíce (Iatorl.ja...) N.Petrovic. Svatozář Mlletíc. Beograd 195B, a edici pramenů téhož autora Svetozsr Mlletic i narodna stránka I-II, Srem.Karlovcl / Krom* studil v.cubrlloylce a K.Milutinovlče cituji v této souvislost i ještě: K.Milutlnovlc. Jovan Pavlovic, Rad vojvodjanokih muzeja III,,N.Sad 1954: Sv. MarkovTc. aabrant~snlsi. Beqgrad 1960; Sl.Jovanovic, Svatozář Markovlc. Beograd 1903: J.Skerlic. Svetozar JargovTc. Beograd 1922; D.Prodanovic, Shvatan.le Svetozara Markovlca o državl. Beograd 1961: W.Mc Clellan. Svetozar Markovic and the Origins ó? Balcan Sociallam. Princeton / Kromě citované studie K.Milutinovlče (Prvi ideolozi-...) odkazuji: i\koyačevic, Ljuben KaraVelov 1 avetuzar MarkovrčT"^etopis Sfatice srpske 1946, knj. 35t); M.Dimltrov. L.luben Karavelov. Sofia 1959; I.Konev, LJuben Karavelov 1 Srbi, izveštija na ln-ta za b lgarska literatura 3. aofia 1955; Ch.Gandev. Vasil Levskl. Sofia 1946; H.Batowski. Le mouvement panbalcaniquě et les ďlffárenta aapects des relatlona lnterbalcanlquea dana le passé. Revue des études balcaniques, Beograd, 193b, III, i>' Iiurkovlc. Prilofi proučavanju nropaftandnog rada za oslobod.ien.1e

10 125 1 u.jedln.1en.ie J u.ymlav r?na 16& Iatorljski zaplsl XXI, 1,1964; D. stranliaitoviá. Rualj» 1 ^ r v - "otitl?kl plssnl aporasum izmedlu 5rba li Hrvata gudlna. ^manlk Srpake oravo3í.cr'ívg 9.IX irovnej.anonymní soudobou brožuru oodalavlache Plán?. *ien G.Jíikílé - V.J.VuJkovlc. Spol.ína politika iiruije za vlade kneza Mlhaila. gfilor.a ;.9; Prc^r^a Juy.oalavenajre pqlltike pr»dlozen~od strun? larasanirva Strosmg.lžru (marta) lubt.godlne. beograd lífcj. 4J4-504.

11 126 ON SOUE PROBL3Í3 HELATDJG RAPPROCHEMENT AND NATIONAL UNIFICATICfl -OF THE BALKÁN NATIONS IN THE 19th CENTURY The study preaents a seleetlon of tne most lmportant plane relating rapprochement and natlon.1 uniíication oř projects for federallzatlon of the faalkan naticns and covers the period from the f i r s t Serbian uprising in 1604 to the 1670 's or 1880's. A limit was set to these years because t;!e revivaliat period of a l l Balkán nrtiona as nations of modem times was finished and besides that it was given new oualities by _nterventions of the new formed working class in its affaira. Central attention is paid to Serbs who were the firat to consider the rapprochement as early as their uprlsing and who above a l l inspirec! Garašanin with the great plana in 1840's (Načertaníje-1844) and 1. ;~j'a (an agreement with Bulgarlan revolutionary' committee and nego- -.iations with unity). Croatiens in accordance with an idea toward Southern SI: As to tne ether nations both the attitude of Greeks toward the - r:an unity during their preparation of uprising (Philiki Heteiria) is taken ínto account. as well aa the Illyrian movement tnward unity of V. jats and the beginnings their Southem Slav concept in 1860's i.j trossmayer). Rumaniana are talked about in the study as participsirts in the plans for the Danubian federatlon in the yeara I848 and 1849 which were proposed mostly by Hungarians. These proposals of both Rumanie.n onfi Hungarian provenance intervened both with Southern Slav ethnic ret-ior. itself (Vojvodina, Serbla itself) as we"..l as with the Balkán area itself (in eases of Danubian - Balkán alliancea). The yiurpose of the study is to call attention to the significance of research of these themes in wider Central European context.

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 SBORNÍK PRACÍ HISTORICKÝCH XX Univerzita

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie STATI Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů Pohled historické sociologie JIŘÍ MUSIL * Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Urban Development and Planning in

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Krajané v USA a vznik ČSR

Krajané v USA a vznik ČSR Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Václav Vondrášek František Hanzlík Václav Vondrášek František Hanzlík Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích Ministerstvo obrany

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Stanislav Holubec 2 přehledové stati Social Conflicts and Revolutions in Historical Sociology

Více

Etiopie v současné severovýchodní Africe: vnitropolitický a mezinárodně-politický pohled

Etiopie v současné severovýchodní Africe: vnitropolitický a mezinárodně-politický pohled Etiopie v současné severovýchodní Africe: vnitropolitický a mezinárodně-politický pohled Jan Záhořík Summary: In this study I will present an issue of contemporary Ethiopia both with its internal and external

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj

Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj Olympijské hnutí Olympijské hnutí - podle Olympijské charty mezinárodní společenské hnutí podporující rozvoj sportu a mezinárodní spolupráci - představuje svornou,

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více