NXR0D8 V 19. STOLETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NXR0D8 V 19. STOLETÍ"

Transkript

1 . Wh'. OT/CZKÁU obllt OVACÍCH A SJEENOC OVACÍCH SNAH BALKŮJSitfcH NXR0D8 V 19. STOLETÍ Václav Zátek, Praha -v..t.vté století Je v dějinách balkánských národů, nesvoioi )jo osviibozujíeíeh se, stoletím Jejich přeformování v novoí aé. '.' jríoasli Jako vedoucí s;oleíenskou složkou, řídící Jejich ná- s..v.zw.zki a osvobozenecké J s l l l. Obrozovací proces, který u vět-.,, ti-v.o núrodfl spadá do 1.poloviny 19.století, projevoval se, máme-. i >. J ry-ill převládající slovanskou skupinu těchto národa, postupným.!')iiiovmini sltotenovépříbuznosti, kulturní a náboženské sounáleži-,tl - isfoň u vétáiny z nich. Jsouce podřízeni společnému utlafovatel- -'mu a/jtému tureckému, zjáati také rakouskému, spatřovaly ve vmomí.umí a kulturní příbuznosti základnu pro svá emanclps'ní tlsilí, Jel VA vyvinutéjsl font* mělo být vedeno spolesně za vzc =ané pomoci.i.i clhodláním setrvat ve spojení i po dosažení národní svobody.^ J i - slovy, koneiným cílem této vrcholná etapy národněemrneipačniris úsilí celo být vytvoření společné státní nadstavby, soustátí, federace, přiíomž ae vždy nepřihlíželo k celému prostoru Balkánského poloostrova, nýbrž íasto Jen k Jeho Části, zvláště byla-11 osídlena národy etnicky přiduznýml. Rozsah takto vzniklých státních celků, soustátí, byl v představách navrhovatelů předurčován buď hranicemi utlagovatelského státu 'Turecko, Rakousko) nebo geografickými podmínkami (Balkánský poloostrov, bazén řeky Dunaje). Podle toho vznikaly pak dvě skupiny plánů na raorpmlzaei Jihovýchodní Evropy po osvobození Jejich národů, t j. plány balkánské a dunajské federace. Sleiujcso-ll snahy balkánských národů takto naznadeným směrem, musí ne vyjít e J -rvého grbského povstání r.lb04. Jet se eetkalo s přízni- - = 'II -< :.z. ech balkánských národů, 1 kdy! JeStě bezvědomého limyslu tv;ř.. -.ÍJ jkou novou státní organizaci. Zde štafl převzít závěr rakouského Historika Kallaye, že váechny Dotlačené národy na Balkáne povazovaly tehdy osvobozenecký boj Srbů za svůj vlastni, Dal31 hlstorlxo- vé Jenom rozváděli tuto myšlenku. 2^ Z hlediska cílevědomosti osvobozeneckých snah pokroilll dále Bekové, kdy! JeStě před svým slavným povstáním vyetouplli přlilnsnía Konstantina Ipeilantiho s plánem velkého :\!-:a řecko-balkánského a po něm s námětem Jiřího Capo ďlstrla na vytvořeni konfederace Valalsks, Mul t.in sta a Srbska.''' V souvislosti s řeckým povstáním a přípravami k němu vyvinula obzvláštní

2 117 činnost v osvobozeneckém sjednocovacím duchu tajná řecká apolesnoat T Oděa* Phllikl Hetalrls založená r.1814 a r07.8ířené po celém poloostrově. V Jejím vývoji možno pozorovat množství rozličných emanelpaffnlch programe, počítajících stejnou mír: J a Seky 1 balkánekými Sljvar.i. Za slovanských členů Hets:-'i byl nejvýznamněji! JIM Karadjordje, l i jící ve vyhnanstvl v Besaracll. Zde Jej vedeni spolku pověřilo úkolem připravit v Srbsku nové povstání bez ohledu na konsolidační tišili knížata UlloSa Obrenoviee. Své posláni do Srbska zaplatil ži/ctas.*^ Koncentrační úloha Srbata. *terá mu byla Již v této době připisovaná, nezanikla a znovu ožila ve 40.lstech, kly ae JI ujala vznikající srbská buržoazie. Bělehrad ae postupně stával nejvážnějilm střediskem, v němí ee uvalovalo o atfeaenl tureckého Jha a o sloučení takto osvobozeních národů ve společném svazku národních státu. Výhodou Srbů v Bělehradě ve srovnáni a ostatními nesvobodnými národy na Balkáně bylo, že ve svém vaaalakáa atáteíku požívali poměrně značnou autonomii, která Jim umožňovala pokouěet ae o samostatnou politiku, snít o úplném vyproštění z tureckého vlivu. Převratná leta 1642 a 1643 v Srbsku, kdy zde doělo k vystřídání Obrenovléů Karadjadjevici na srbském trůně, využila mladá buržoazie rozporů velmocí o vliv v Srbsku a zapojila Je do oblasti zájmu západních velmocí a otevřela přílivu pokrokových západních vlivů, meai nimi demokratičnosti a konstitucionallamu. S tím vzrostl 1 zájem o sousední nesvobodné národy, zvláště slovanské. Tento zájem byl po svém probuzeni udržován a posilován slovanskou propagandou polské emigrace konservutlvnlho směru kn. Czartoryského, která ve službách politiky západních velmoci udržovala v zemi protlruskou náladu a působila na Srby, aby z politických důvodů neusilovali Ještě o úplnou' emancipaci od Turecka, nýbrž aby ee zatím spokojili ae zlakáváním dílčích ústupků. Tuto politiku vštěpovali Srbům političtí agenti Czartorysicého v Bělehradě, z nichž nejúapěšnějši byl Cech František Zach, který tam působil od podzimu r do Jara r.1848.^ Zach, odchovanec české budltelské Školy, byl horlivým vyznavačem myšlenky slovanské vzájemnosti, naděeným pro vše, co mohlo véat ke sblížení slovanských národů. V Bělehradě se mu podařilo získat pro tuto myšlenku srbského ministra vnitra Garašenlna, nejbystfejšlho srbského politika té doby, avšak na rozdíl od slovanstvím planoucího Zacha střízlivého realisty, a společní s ním připravil plán- politického sblížení Ji - hoslovunů, známý v dějeplsectvl Jako Garaěanlr.c o MačertaniJe z r. 1844^ Bylo výsledkem několika Zachových rozhovorů s jarašaninem o možnostech slovenské politiky, po nichž srbský státník vyzv ti svého hosta, aby mu

3 118 vypracoval plán slovanská politiky Srbska, která by byla v souladu se slovanskou politikou Czartoryského a západních velmoci. VSeslovansky nadšený Za cíl vypracoval plán opravdu vsaslovanaky, zaměřil Jej na všechny Jižní Slovany a dokonce pamatoval v něm : vztah ke vzdáleným Cechům. Srbské vládě ukládal Ja*r směrnici pracovat ke -řízeni Jlhoalovanského státu, který by byl pfe.-^kju pronikáni ruakéna a rakouského vlivu do Jihovýchodní Evropy. V tom směru byl poplatným politický! potřebám svých polských zaměstnavatelů. Jako rakousky Slovan podtrhl ve svém návrhu protlrakouský akcent, připouštějící 1 oežnost rozpadu monarchie. Avšak byl tc plán nadmeme rozmáchlý, v současné lobě nereálný, přesahující omezené možnosti vasalského srbského státu. -' - si byl dobře vědom GaraSanln, a proto podrobil povodní.iaehův plán podstatné redukci. Pro svou dobu upustil od velkého Jihoslovanského státu a soustředil se na Je J lnou reálnou možnost arbjté politiky, toti2 pracovat ke sjednocení Jlhoslovanů v Turecku, Jako nejslabsl síle utlačující Slovany. Na práci mezi rakouskými Slovany, kterou Zach tolik zdůrazňoval, bylo podle Garasanlna Srbsko Ještě velmi slabé. Proto ve zredukovaném Záchovu plánu, v onom slavném Nafiertanljl pohlížel Jeho autor zdrženlivě nejen na Chorvatsko, Slavonii a Dalmácii, nýbrž 1 na srbský Srem, Bačku a Banát a na agitaci mezi Jejich obyvatelstvem. Myšlenku sjednocení váech Jižních Slovana odsunul na příhodnější dobu. Vzato regionálně, měl na mysli srbskou práci v Bosně, Hercegovině, Jižním Srbsku, Makedonii a západním Bulharsku. První etapou sjednocovacího úsilí mělo být spojení těchto zemí s knížectvím Srbským. Do konečné redakce plánu nepřevzal Záchovu kapitolu o vztazích mezi Srbskem a Chorvatskem a zcela vypustil odstavec o stycích s Cechy. Zdrženlivé stanovisko Garašanlnovo odráží se i v názvech Jednotlivých částí plánu. Zatíoco Zach zvolil pro prvou Sáat plánu název Slavenska politika Srblje. zkrátil Jej Oeraáanin na Politika Srbi Je. proti rozmáchlému Zachová názvu <lné části 0 prostředcích, ktgrýml by mohlo být uskutečněno sjednoceni vsech Jižních Sloveno čteme v konečné versi O prostředcích, kterými by se mohlo dosáhnout cíle Srbska. Vzájemný pomír těchto názvů objasňuje přesvědčivě poměr mezi Zachovým návrhem a GaraSanlnovou versí. Iiám-11 uzavřít, bylo Načertanije výsledkem politických "rad" polského knížete, Jejich adaptace a doplnění českým agentem a kritického přehodnocení GaraSanlnem, i když se mažeme domýšlet, za značného Zachová přispění. Inlciatlvnost podnětů Czartoryského a Zacha nijak nezmenšují velký význam GaraSaninova plánu, který byl po celé 19.století směrnicí srbské zahraniční politiky, zvláště pokud Slo o poměr Srbska k sousedním Slovanům. Znovu ožil v 60.letech, opět Garasanlnovým přlči-

4 119 něnlm. Jeho politická il In noa t skonílla a} r realizací požadavků původního elaborátu českého navrnovatele. vf.i.xy Zápatnl sousedé Srba, Chorvata, nedospěli * X-í Jasnému s^é.-.:'j- Jlcímu programu Jako Srbové. Vystoupili alce a veikji narodné-v--".im programem lljrlsau. který měl v pivodní versi obsáhnout váachnv Jii.n.: Slovan; a eblltlt Je Jazykově a literárně a teprve v dal3lei', disiadcic. 7/ měl na mysli 1 politickou spolupráci." Pokus ztroskotal; poiitlc*y llyrlsmus se neprosadil a Jeho místo zaujal kroatismus. Kladny- výsledkem llyrského hnutí byla srbske-chorvatska čahoda o spolainés.t arvatském literárním Jazyku. Pfea politicky -í-spéch lir.eehal li;-.*.*. : i po sobě dva projevy, nastiňující geografická obrysy ajednocen*. Ilyrle. R.1852 Jeden ze zakladatelů hnutí nr.j.sraskcvlé představivši si ve své Disertaci Velkou Ilyrll Jako r.árodn*?olltlcký Otvar slolený z Chorvátská, Slavonie, Vojenské hranice, Rijelrv, Dalmácie, 3oky Kotorské a části Bosny (až k řece Vrbnsu). Naproti tomu L.GaJ ve svém řr>glasu. otlitěném v Daniel r.l6j5, rozuměl pod pojmem Velká Ilyrle c»lý slovanský Jih, Ozemní trojúhelník mezi městy Bělákem, Skadres s Yarr.-.i. Ve výčtu Jednotlivých zemi ci -.jrutan a l po Bulharsko neuvedl V3a* Makedonii. Obě tyto představy byly proneseny v počátečním období Horského hnutí JeStě před eplaněníc Jano politizcé komponenty v kroatlsmus. V letech buržoasnl revoluce 1848 a 1849 dostaly se Jihosljvanské sje<*nocovacl plány do souvislosti s podunajskými federalistickými kombinacemi lladarů a Rumunů, osnovanými fiasto za účasti Poláku, zvláště Jejich konservatlvní emigrace. 3// Polský knize Czartoryski a jeho generál Bern, bojující na straně UaSarů proti Vil... zaoývall se v zá mu svých usmíření Uajarů, Rumunů a Jihoslovanů a rozbití obou utlačují'- ch mocností, Rakouska 1 Turecka, z kterého nejvíce prospěchu kynul: orbcm. Proto zaměřil Czartoryski na ně své přesvědčovací ušili. Srbové L polských plánů otázkou dunajské konfederace. Předpokladem bylo na..^nelni podporovali protíturecké hnutí v Bosně a boj»o u* Inských Srbu proti KaČTŮn. V rámci konfederačních snah Jednal Czartoryski také s Rumuny, lete.'.,-nill o dáko-rumunské Měl, sjednocující váechny Rumuny. Žádali nejen Sedmihradsko, ale 1 část Banátu, čími se dotýkali integrity Uher. Ve svých konfederačních snahách orientovali se hlavně na Francii. Proto předložil i ministru Bastldeovl svij plán východoevropské konfederace, který měl vyrovnat protivy mezi ItaSary, Chorvaty, Rumuny a Srby. Současně navrhl francouzský publicista H.Sasprez, znalý poměrů v Jihovýchodní Evropě, zřízení ze Vlach balkánských zemí velkého zfederovaného státu. Mělo se tak stát ca francouzské pomoci, avšak za ponechání omezené turecké sví

5 -2C : '.ovwrioat i. UaSarská revoluční vlád* se zprvu stavěla k těmto plánům r.ogativně, později > - s blížícím se neoezpečím ruské Intervence zadala ustupovat a vyhledávat styky a balkánekými národy, zvi. aa Srby. 1. : :lidem toho je poslání mladého Jjl.Andrássyho do Caflhradu v červnu nabídkou konfederace, k níž Oy patřily Uhry a dunajské provinci*. Psilí masarské představy mela tato konfederace Nový vzrůst tendenci ke spolupráci balkánských národu a nahradit rozbité Rakousko. JíaSarské akce vyvrcholily r Kossuthovým plánem dunajské federace. federatlvnicu spojení Jejich zemí do-tavll aa v 60.letech, vlastně Již r. 1859, <*> v s o u v i s l o s t i a válkou Baxouska v Itálii vypracovala masarská eml- 9/ :--^c? olftn dunajské konfederace, v němí se pohltalo ae arsáíem. V t<í době se Již na obnovených akcích podílely všechny balkánské národy; ;\"i:h úvahy a plány přesahovaly do dunajské oblasti a dotýkaly ae soj";.-oýeh nebo nedávných piř-> maíarských.jestliže vezmeme v dvahu pou-ze srbskou oblast, zjistíme dví ohniska těchto úvah: srbskou Vc.-voj a Bělehrad. V prvém případě Slo o velký plén a.polita De^inílée?-r klovaný nejvýrazněji v brožuře Pie orientallsche Frage und ínre r- : ;;r,s. LSn::^ (Wlen 1862). 1 1 / Politovl Slo v podatats o vytvoření v, í-,i.í.ir.né konfederace svobodných národních států na způsob Jakéhosi 'výcnodniho Švýcarska", které by v Jihovýchodní Evropě převzalo úlohu Turecka. Také politicky vůdce vojvodinských Srbů Svetozar Uiletic roave svém spisu Dia Orlentfrage (1877) myšlenku federace nebo konfeii-r-^e oalkánskyen národů. i2/ Stojí za to vyhledat základní politická v;, chodiaka obou autorů: Zatímco řoiit hledal oporu pro realiaacl svých představ v zahraničních činitelích a zájmy Balkánu snažil se zkoordino- 3 ^vropakýici, opíral se Uil^tlt: předevslm o balkánské osvobozenečtí jeho radixjllsmu. K problematice východní otázky a Jejího řasení ď.itou feivrallzace balkánských zemí vyslovilo ae několik politických myslitelů blízkých Sjednocené Srbeké Ctaladlně Jako Jovan Pavlovic, v lad. Jovanovlc, Svetozar Uarkovic aj. Z nich Markovic zastával řesenl.lni" otázky revolufiní cestou. Výklad o Jejich názorech by nadměrně rozšířil ná3 přehled na djmu návrhů z Jiných íástí poloostrova. 1 ''' Názory Polltovy a ostatních sbližovaly tuto skupinu a podobně uvalujícími představiteli bulharského revolučního hnutí. Z nich nejvýznam- -i>jíí byl LJuben Karavelov, spolupracující ae Srby, mezi nimiž určitou dobu žil. B y l hlasatelem federace Jižních Slovanů a osvobozenecké spo- jíly a vycházel z "přirozeného práva" národa na boj za svobodu. Polnov-i koncepce ryla projevem Jeho liberalismu, Hlleticova pak manifesi-i "orlen-

6 121 luprico irbsko-bulharské, o které dlouho Jednal se srbským knížetem :'.ich r ilem a Garaáanlnefn. Vrcholem spolupráce byl dohodnutý Program politicko? odnosa.la Srbo-Bugera (Buftaro-Sr - 0 i l l njlhov ardaěan spo ra zua z r.lšá'/. V dodatcích k němu mluvil.;. a o "Srbo-Bugarskom Kral- Jeatvu", později o "Juaosl&venskom earstvi. a dynaatii Obrenovlca v Šelf-, mřství" knížete :.'.icnala aělo je skládat ze Srbska, Bulharska, r ti-.-.j.j n -aiíedonle; os.a/.ní slovanská části poloostrova nejsou v pro- : -lizu jrsonovité uvedeny. KJ/ž se po násilná smrti Michalové r. 1B68 rozplynuly sny o jlho.-lovanstói čerství, dohodli se r.1872 členové bulharrxir.o revoluinlho výboru na širokém programu federace Bulharska, Srbsku, íarné Hory, Albánie a V^kedonle, popř. i fieeke. omrt Levekého, hlavního rjulharpkého bojovníku tň AOZIJ : i : 1 i -1 tohoto plánu. za národní osvobození, zabránila přikročit /j h.juíásti Č:.: pí.i.rfiv k v«lictfmu osvobozeneckému boji v3e6 :.-»l.:ái:-jkýcii narodí,>roi.j Tij.-*ům; prato kníže Vjjejnável Jat s uznanými národními vládami ífttjico, C^.rná Hora), tak s revolučními výbory J':dnánl k.iíiete Mícha? s revolučními Bulhary, vedenými Xaravelo- (Bulhaři i j. ;. 1'roto nepřekvapuje, že v době koli \ r.1962 zrodilo se v Bělehradě, zvláště u knížecího dvora, více dvah o příštím uspořádání poloostrova, ui bude osvobozenecký b o j vítězní dobojován. Jednu z n i c h z a choval nési známý již Frantiiok Zach, tentoi rat již v srbských službách, v dopis? pražskému příteli r Předpokládala přeměnu Rakouska ve spolkový stát, který by na Jihu vzrostl o značnou část poloostrova obývanou Slovany (až k l i n i i Skadreské Jezero-5ar planina - Kara-dag - Balkán;, takže by na Jihu sahal od Jadranu k Černému moři. V dalším rozvíjení této myšlenky objevil se 1 názor, že by se Bělehrad mohl stát hlavním nebo kongresovým mí-tem soustátí se slovanskou vétáinou. Na Jih od uvedené linie bylo by soustátí albánsko-řecko-bulharská, gravltující k Egejskému moři. Kromě tohoto rozdělení poloostrova registroval Zach toká uvažované rozdílení podle Jihovýchodní, lirrt* ^ odůvodňované gravitací Srbů k Adriatickému moři a Bulhaři k mnřfccurndmrfa. B y l y to plány málo reálná, avsak vyvolávaly a živily víru v osvobozenecké poslání knížete. Víra váak přerůstala v nespokojenost, když kníže odkládal dát povel * k osvobozeneckému beji. Nakonec se stal r Její obětí. FeélnSJSÍ byly pokusy Bělehradu orientovat svou sjednocovací politiku západním smírem do chorvatského prostředí, v nímž v daláích důsledcích přispěla k upev-iění.uhoslovonská mv31(.t>y JMko dědice přežilá ideje 1 lyrismu. Cllý politický život v chorvatskách zemích po r inspiroval bělehradskou vládu K Jednání s chorvatskými předáky, Jež koncem

7 122 r.1860 skončilo rámcovou srbsko-chorvatskou dohodou o spolupráci, dohodou, v níjt slovo "Ilyrie" bylo nahrazeno "Jugoslávii" a v níž se "Jugosl&vcl" zavazovali k vytvořeni společného federatívnlho státu, který by byl složen ze tří větvi jižních Slovanů, srbské, chorvatské a bulharské. Za Chorvaty podepsal úmluvu bývalý "Hyř" P.Cavlovlé, za srbskou vládu F.Hrlstló. K pokusu realizovat dohodu odhodlaly se ob* strany, představované Garaša/.inem a Strcssmayerem, roku 1866 přípravou společné akce, jíž měli být osvobozeni "Jihoalované" v Turecku i Rakousku a pak na celém osvobozeném území zřízen společný stát. Podle zachovaného dokladu z března 1667 mely být do tohoto státu zapojeny tyto země: Srbski, Sosna a Hercegovina, Černá Hora, severní Albánie, Makedonie, BulharsVo, značná část Thrákie, Chorvatsko, Srem, Dalmácie, Istrie, Kraňsko, Korutany a jižní část Štýrska. Byla to rozšířené adaptace Qarašaninova Nažerte nl.1a z r.1844 ve smyslu vlce slovanském a hrajme Jihoslovanukém, k čemuž před 20 nemel ještě Garaáanin odvahu.^^chorvatstl partneři byli srozuměni s Garašaninovou nabídkuu a v květnu 1867 zřídili k tomu účelu zvláětnl výbor za předsednictví M.Mrazoviée, blízkého spolupracovníka Strosmayera; chorvatský sněm pak veřejně deklaroval "totožnost a rovnost prav" Srbů v Chorvatsku a Caorvaty. Další vývoj událostí r.1868, smrt knížete Michala, odchod Garaáanina z politického života a chorvatsko-uherské vyrovnáni, odsoudil tento plán do řlse nesplněných úvah. Stejný osud stihl současný (1866) ještě rozsáhlejší plán Garašaninův velké konfederace středoevropských národů od Balte k Adrii jako činitele politické rovnováhy mezi Ruskem a Německem. Positivním následkem všech jednání mezi Bělehradem a Záhřebem bylo zakořenění jlhoslovanské myšlenky r..>zi Srby a Chorvaty. V bezprostředně následujících le tech připadla při jejím rozvíjeni větší úloha Chorvatům, zvláště zásluhou Jejího velkého teoretika a hlasatele biskupa Strossmayera, který j i se zvláštním úspěchem rozšířil do kulturní oblasti. Svůj výběr projevů sjednocovaclho úsilí balkánských národů v 19. století končím uprostřed Jeho druhá poloviny. Činím tak z toho důvodu, že v té době končil jejich obrozenecký proces a ie jejich vedení bylo již až na malá výjimky plně v rukou národních buržoasil. Jejich počínající hospodářský vzestup vytvářel podmínky pro růst třídních protikladů, vznikání dělnická třídy a Její úsilí o podii na utváření osudu národů. Její internacionalistlcký přistup k řesení naclonálních problémů uplatňoval se v následujících sbližovacleh a sjednocovacleh programech a plánech a dodával jim novou kvalitu, z které ae dále rozvíjí"ly. To je dalěi důvod,proč zde končím výběr sjednocovacích představ a planř balkánských

8 123 národi. Z výběru je vidět, jak ae tyto plány prolínaly a křížily, Jak byly přijímány a odmítány, odkazovány dále z roku na rok, jak, i když bezprostředně neměly úspěch, přiopilý k vytvoření nešporního společenství zájmů národů poloostrova a k Jejich vzájemně podpoře v boji za dosažení národní svobody. Navrhovaná nebo udržovaná formy této spolupráce zasluhují, aby byly studovány intenzivněji než dosud, co Je pro řás důležitá, v širších souvislostech, zvláště se zřetelem k jejich odrazu mimo Balkánsky poloostrov. Fo snámky 1/ Přehled těchto náhodně osvobozeneckých snah balkánských národů podal Slm.PJard.levlc' ve svém referátu na XII. mezinárodním kongresu historiků ve Vídni r.1965, který pak rozšířen vyšel knižně pod názvem Réyolutlons nationalea des peuples balcanlques ííe-rgrad 1965, str / B.Kallay, Qeschlchte des serblschen Aufstandea Wien 1910, 132: V. Cubrlloyic, Istorlja politické mleli u Srbiii XIX velte. Beograd : Prví srpski ustanakl oosanslcl Srbi, aeograd 1939; J.Jovanovié, Crnogorsko-srpakl odnosi za vrijeme prvoc: arpskog ustenka.istorljski zapisl ; Vl.Sto.^ncevlc. Prví srpski ustar.ak i lužnoslovgnske zemlje, Ist.pregled Pryl srpski ustanak prema Bugarako.', 1 BuKarina. Ist.Blasnlk 1954, 1-2; M. Lascarls" Lě~ role des (jrecs dana 1 lnsurrectlon Serbe sous ^araneorť.es. Les balcana 1933; K.botzarís Vlsiona oalcž.-.iques dana la preparát ion de la révolutlon gre;ue (17BT-1H31). Paris / K. aatowskl. Le mouvement pan-calcanlque et les différents aspects des relations lnterbalcanlques dana le passé, Kevue Internationale dea étudea balranlj,ues 111, sv.il.193b; viz Laščarla l.c / Mendelsohn-Earthold.v.Dle Heteria, Hlst. Zeitschrift XYI, 1866; N.Todorov. La narticlpatlon dea Bulgares a 1'lnsurrectlon hátalrlste dans les Princlpaiitéa Danubiennea, Etudes balcanluues : M.Ua%rllovié. ^iloš Obrenovlc i. Seograd 1908, 350-3ÓJ. 5/ Z literatury tykající ae pflmo Zaena uvádím: V. Gábler, Ze života generála Zacha. Csvěta 1392; J.2.2uborič, Oenprál Frant. A. Zn~.h, Praha 190b, a zvi. V.Zátek, Čechové a~?oláci roku x34b i. ť.-ana 1947, a Česká Uťast při pokusech o politické sblíženi Charvátů a Srbů v 40.1etecn 19. století. Slovanské hist.studie VI.Praha 19b6. O Zachovi Jednají také studie citované v následující poznámce. 6/ Literatura o nám je obrovská, Jihoslovanská i, mezinárodní. Zde uvádím jen některé speciální studie: U.VukiJevic, Prograa spol'ne politlke Srbl.le na iconcu 1844 godlne. Dela, knj.38; Beograd 190b, 51.Jovar.ovlc. thtavpbranltel.il i n/lhcva vláda. Beograd'1912; Erag. Stran-akovlc. ia^oslovenski naclonalnl 1 državnl proraram Knežeylm orbl.ie lz 18*44 Kod.. Srem.Karlovcl 1931 (zvi.otisk z lilaanlxa lst. druatva u N.Sadu,1931), Vláda ustavobranltel.la 16^ eograd 1932, a zvi. Kako je postálo iiaraaanlnovo "Wacertanl,)e_. Spomenlk 3KA XCI, Beorrad 1939: M. Kandeláman. Czartor.yskl.Mcolaa Ier et la questjgn du 1-roche Orient. Paris 1934.~Aďaa Czartoryskl. II. Harszawa 1949; v.jubruoylc. iatorija polltigte alallu arctjl XIX veka. Beograd 19?a (od atr.15?'/: V.J.Vuakovlc, Učežce Hrvata u prlsresl Oarasaninovop "Nagertanl.la". Jugesl.revija za cedjunar.právo 1554, sv.3. M'.ez :illo9 1 osnovna politická ml9ao u GaraSanlnovoa "Naďerta-

9 124 ni.ju", tamže 1957, a zvi. Prllog proučavanju poatanka ''Naiertani.ja" n8?4; 1 "Oanoviidh mlall" ' aw^e sv.t: IMalentic Konceocljti aaraáanlnoye "NaCer"-ani.ia" (1644). HÍH.prn-.l.od 2, 1961; R.Perevlc. Oko "Načertani f-)a" iz J844 fiodine. Istor.Glaurá.< 196<j» br. 1: V. Zžček. Ceako 1 pol.jsko učeace u postanku Garaáaninoya "Ňai črtaní.je" 1.844, Hist. Sbornik (Zai-reb), 1b. J963: Ch.Jelavich. Garasanlns Hafiértani.le und daa Krosaerbiache Propram. Sudont-Forschungen XXVII, " 7/ z velké literatury o ilyrlsmu odkazuji; D.Surmin. Hrvataki preporod,? av, (do 1843), Zagreb I9Q3-4; tó.prelog, Sluven^ka renenanaa (1760- I848), Zagreb 1924; F.Sišic, Ju(<o3loven»:'a~m^a"o7~lleo )-i-act Vznik a obecná charakteristika ilyrakélio hnutí, ial-.iihoslovanská revue O stogodlsn.ilci illrskofl pokreta. Ljetopis JAZU O, 1937; F.Fancev. lllrstvo u hrvatakom prerorodu. Ljetopia JAZU 48, 1937; Jar, Slďak. Južnosloveliška ideja u llyrakúm pokret.u, Jugosl. iat.íasopis 3, 1 6T. «' J03.Thlm.Ble BalkanfóderatlonsDlfino. Donaueuropa 1942; Z.I.TÓth, A magyar-roman szsvetaég 1848-ban (Otázka spolku madarako-rumunského r7l84b). Századok Balcescu Miklós élcte (2ivot ;«'. Bllceaca ), Budapest 1958; J. KUhl, Foderationaplar.e ia Donauraum und in Oatmitteleuropa, Hiinchen~T95B; R.',', i?rer, Der Fbderalismus lm"6onauraum. Urata-koln 1960; G.Hére.y. Ft»' '-rationsplá- He in Slidoateuropa und dle Habs b ur i?er Monarchii; in den Jahren 1B , Nouvelles études hisloriques publiésj a 1 occasion du ongrea Inter.des Sciences Hiatoriquea par la Coraciaalon National e des Hiatoriens Hongrois II, Cudapest V» Pasou, (Jn pian de conféderaticn danubienne roumano-maityaro-a^rbe en \isyj, Revue de Transylvánie v.1939; V.A.L)r< cnia. L alliance des Roum ína et des Hongrois en Bucuresti 1M94. 10/ Kromě citované již základní prače V.Cubrilovir-e (Istorija politické r.,lali.,.) uvádím v této souvislosti jeaté stulíi K.Milutinovlče. Prvi Ideolozi federalistické misii kod jučnlh ilavena, flad JA2U, knj. 330, Zagreb 1962, t) / 0 Politových plánech viz zvláště: K. Mllutlnc-A:. Mlhailo Polit Desančic kao lstorigar. N.Sad 1936, Polltova interpretaci.ia lstočnog pitan.ja. beograd 1931: V. PopovIčT~l3točno pltan.ie uťolitovo.j politicko.; ideologlji. Letopis Matice srpske sý. 337: H-JakSlcI Polltova Istočna Sva.lcarska i Košutova Dunavaka federaci.la. tamže 1433, sv.,33b. 12/ 0 Mileticovl viz kromě V.CubrJlovíce (Iatorl.ja...) N.Petrovic. Svatozář Mlletíc. Beograd 195B, a edici pramenů téhož autora Svetozsr Mlletic i narodna stránka I-II, Srem.Karlovcl / Krom* studil v.cubrlloylce a K.Milutinovlče cituji v této souvislost i ještě: K.Milutlnovlc. Jovan Pavlovic, Rad vojvodjanokih muzeja III,,N.Sad 1954: Sv. MarkovTc. aabrant~snlsi. Beqgrad 1960; Sl.Jovanovic, Svatozář Markovlc. Beograd 1903: J.Skerlic. Svetozar JargovTc. Beograd 1922; D.Prodanovic, Shvatan.le Svetozara Markovlca o državl. Beograd 1961: W.Mc Clellan. Svetozar Markovic and the Origins ó? Balcan Sociallam. Princeton / Kromě citované studie K.Milutinovlče (Prvi ideolozi-...) odkazuji: i\koyačevic, Ljuben KaraVelov 1 avetuzar MarkovrčT"^etopis Sfatice srpske 1946, knj. 35t); M.Dimltrov. L.luben Karavelov. Sofia 1959; I.Konev, LJuben Karavelov 1 Srbi, izveštija na ln-ta za b lgarska literatura 3. aofia 1955; Ch.Gandev. Vasil Levskl. Sofia 1946; H.Batowski. Le mouvement panbalcaniquě et les ďlffárenta aapects des relatlona lnterbalcanlquea dana le passé. Revue des études balcaniques, Beograd, 193b, III, i>' Iiurkovlc. Prilofi proučavanju nropaftandnog rada za oslobod.ien.1e

10 125 1 u.jedln.1en.ie J u.ymlav r?na 16& Iatorljski zaplsl XXI, 1,1964; D. stranliaitoviá. Rualj» 1 ^ r v - "otitl?kl plssnl aporasum izmedlu 5rba li Hrvata gudlna. ^manlk Srpake oravo3í.cr'ívg 9.IX irovnej.anonymní soudobou brožuru oodalavlache Plán?. *ien G.Jíikílé - V.J.VuJkovlc. Spol.ína politika iiruije za vlade kneza Mlhaila. gfilor.a ;.9; Prc^r^a Juy.oalavenajre pqlltike pr»dlozen~od strun? larasanirva Strosmg.lžru (marta) lubt.godlne. beograd lífcj. 4J4-504.

11 126 ON SOUE PROBL3Í3 HELATDJG RAPPROCHEMENT AND NATIONAL UNIFICATICfl -OF THE BALKÁN NATIONS IN THE 19th CENTURY The study preaents a seleetlon of tne most lmportant plane relating rapprochement and natlon.1 uniíication oř projects for federallzatlon of the faalkan naticns and covers the period from the f i r s t Serbian uprising in 1604 to the 1670 's or 1880's. A limit was set to these years because t;!e revivaliat period of a l l Balkán nrtiona as nations of modem times was finished and besides that it was given new oualities by _nterventions of the new formed working class in its affaira. Central attention is paid to Serbs who were the firat to consider the rapprochement as early as their uprlsing and who above a l l inspirec! Garašanin with the great plana in 1840's (Načertaníje-1844) and 1. ;~j'a (an agreement with Bulgarlan revolutionary' committee and nego- -.iations with unity). Croatiens in accordance with an idea toward Southern SI: As to tne ether nations both the attitude of Greeks toward the - r:an unity during their preparation of uprising (Philiki Heteiria) is taken ínto account. as well aa the Illyrian movement tnward unity of V. jats and the beginnings their Southem Slav concept in 1860's i.j trossmayer). Rumaniana are talked about in the study as participsirts in the plans for the Danubian federatlon in the yeara I848 and 1849 which were proposed mostly by Hungarians. These proposals of both Rumanie.n onfi Hungarian provenance intervened both with Southern Slav ethnic ret-ior. itself (Vojvodina, Serbla itself) as we"..l as with the Balkán area itself (in eases of Danubian - Balkán alliancea). The yiurpose of the study is to call attention to the significance of research of these themes in wider Central European context.

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013

Jadranské státy. HOR_52_INOVACE_Z.7.30.notebook. September 04, 2013 Jadranské státy HOR_52_INOVACE_Z.7.30 Mgr. Jana Horná 7. ročník ( V/2 EU OPVK) 4. 5. 2012 Zeměpis 7. ročník; Jadranské státy 1 Výukový materiál je připraven pro 7. ročník s využitím interaktivní tabule.

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země)

Jihovýchodní Evropa. (Balkánské země) Jihovýchodní Evropa (Balkánské země) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa regionální geografie II. Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Malé státy jižní Evropy

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002

Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy. Nakladatelství Libri Praha 2002 Vlastislav Lacina Jan Hájek KDY NÁM BYLO NEJLÉPE? Od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy Nakladatelství Libri Praha 2002 ÚVOD Dějinný vývoj českých zemí byl odedávna spoluurčován vývojem

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce 1 Obsah Úvod 3 Historické pozadí konfliktu 3 Balkán v područí Osmanů 3 Nacionalistická hnutí 4 První a druhá světová válka 4 Království SHS, Jugoslávie 4 Titova Jugoslávie

Více

Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie

Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie JUGOSLÁVIE Oficiální název: od r. 1963 Socialistická federativní republika Jugoslávie Bývalý stát v jihovýchodní Evropě, na balkánském poloostrově; Rozloha:

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko

JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko JV EVROPA - státy Balkánského poloostrova - býv.social.státy - Makedonie, Srbsko vnitrozemská poloha - ostatní přímořská poloha : Č.moře Rumunsko, Bulharsko Jader.moře Albánie, Slovinsko, Chorvatsko, B+H,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

á Ř ň ř á Ý Č Í Á Č Š ž ů ř á ů Ž Ý á ú á á Ř ň ř á Ř ř ř ř á á Š Š Č Ř ř Č á Š Š á á é á Š á á ď á ř á ř ů ř á ř ň á ň á ň á ň ň ř áň á Š ň ř áň á ď á é á á á ř é á Ú á á žá ů á Ú á ů ř žá é á é Š á á

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Terénní exkurze Kosovo 2012

Terénní exkurze Kosovo 2012 Terénní exkurze Kosovo 2012 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Kosovo 2012, kde se dosti unikátním způsobem slučuje obor kulturní antropologie s problematikou tzv. peacebuildingu

Více

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc

EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H. MountBlanc EVROPA ČASOVÁ PÁSMA GREENWICH VELKÁ BRITÁNIE NULTÝ POLEDNÍK PRAHA +1H MountBlanc HRANICÍ JE POHOŘÍ URAL A ŘEKA EMBA ZÁPAD KASPICKÉHO MOŘE ČERNÉ MOŘE STŘEDOZEMNÍ MOŘE ATLANTIK SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN ATLANT.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 4 bodů Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby 4 bodů Níže je seznam deseti regionů a měst Evropy a deseti produktů či hospodářských

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více