výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně"

Transkript

1 Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v této oblasti. Ačkoli víme, že integrace je velmi široké pole, které rozhodně nezahrnuje jen oblast vzdělávání, tato diplomová práce se zabývá právě výřezem integrace školské, která, jak jsem se sama přesvědčila, ovlivňuje nejen život integrovaného žáka a jeho rodiny v době školní docházky, ale promítá se i do budoucího života, jeho kvality. Aby byl pohled ještě užší, určíme si cílovou skupinu a zaměříme se na žáky s různým typem a stupněm tělesného postižení, kteří jsou více či méně úspěšně zařazeni do běžného vzdělávacího proudu. Důsledky technické a odborné vyspělosti, hlavně na poli medicíny, které jsou dnes už velmi dobře známé, nám částečně znemožňují zaměřit se pouze na jedince výhradně s postižením tělesným, neboť díky schopnosti eliminovat novorozeneckou úmrtnost, přibývá dětí s množstvím různých vad a postižení, která se vzájemně a různými způsoby kombinují, což se promítlo i do této konkrétní práce. Je třeba také uvést na pravou míru, že ačkoli se v názvu práce a i v jejím obsahu neustále objevuje termín integrace, přikláníme se spíše ke vzdělávání inkluzívnímu, které ve své podstatě podporuje a oceňuje odlišnost jako přínos, nikoli jako překážku. Termín integrace je ovšem všeobecně více rozšířen, proto je v práci užíván. Hlavním cílem diplomové práce je analýza procesu individuální integrace u žáků s tělesným postižením do běžné základní školy. Dílčími cíli je potom zhodnocení procesu individuální integrace žáka s tělesným postižením z pohledu rodiče, třídního učitele, vedení školy a zhodnocení přínosu integrace pro individuálně integrovaného žáka s tělesným postižením. Obsahem diplomové práce je vymezení teoretických východisek, tedy pojmů integrace, inkluze, segregace, exkluze, dále popis významu a vývoje integrace v České republice a zahraničí, edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a legislativních opatření.v další části se uvádí faktory, které ovlivňují úspěšnost integrace, jedná se zejména o rodinu, školu, oblast poradenství a speciálně pedagogickou podporu. Třetí část je věnována tělesnému postižení, vymezení tohoto pojmu, charakteristice jednotlivých postižení, osobnosti jedince s tělesným postižením a konečně charakterizuje specifika výuky žáků s tělesným postižením. A závěrečná čtvrtá část je věnována 5

2 výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně integrovaných do základních škol a nakonec zhodnocení výsledků šetření. Výzkumné šetření proběhlo na dvou základních školách ve Zlíně, ve spolupráci s vedením těchto škol, rodiči a třídními učiteli a samotnými žáky. Při šetření byl důraz kladen na pozorování a metodu rozhovoru. 6

3 1 Teoretická východiska V roce 1998 byl ve Sborníku z odborné konference na počest 50. výročí Pedagogické fakulty UK a 50. výročí vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů uveden příspěvek doc. PaedDr. Jána Jesenského, CSc., který zakončuje konstatováním: Jsme spíše na počátku procesu hlubokého poznání i praktického uceleného řešení problému integrace. Z hlediska ZdP je to dáno skutečností, že konzumní a výkonové hodnoty, které charakterizují postmoderní svět, předem vytvářejí handicap ZdP, který jenom nejvyspělejší z nich mají šance překonat. Dnes se píše rok 2008, uběhlo tedy deset let a my můžeme říci, že konzumní a výkonové hodnoty přetrvávají, přesto v dnešním pojetí představuje integrace, či v lepším případě inkluze, fenomén, který nejenže přetrvává a dále se rozvíjí, ale našel své pevné místo v podmínkách českého školství. 1.1 Vymezení pojmu integrace, inkluze, segregace, exkluze Termín integrace se vyvinul z původně latinského slova integer = nenarušený, úplný (Müller, 2001, s. 11). Termín integrace je potom interpretován jako 1. kniž. a odb. scelení, ucelení, sjednocení. 2. zapojení, začlenění, zařazení někam, do něčeho. Odvozené přídavné jméno integrovaný vysvětluje výkladový slovník jako 1. tvořící vzájemně propojený funkční celek. 2. škol. b) provádějící integrované vzdělávání (tj. zařazující žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a žáky zdravotně postižené do hlavních proudů vzdělávání a běžných škol). (Klimeš, 2005, s. 310, 311) V historickém kontextu v oblasti speciální pedagogiky mění postupně pojem integrace svůj význam a obsah. Jedna z výrazných osobností, která stála u zrodu české speciální pedagogiky, prof. Sovák, uváděl termín integrace jako nejvyšší dosažitelný stupeň socializace jedince se zdravotním postižením, opak tohoto dosaženého stupně tvořila segregace, tedy úplné vyloučení či vyčlenění jedince ze společenského života či participace na něm. Integrace byla tedy chápána jako úplné zapojení individua stiženého vadou, u něhož byly důsledky vady zcela a beze zbytku překonány. (Sovák in Müller, 2001, s. 12) Jakoby v protipólu stojí dnešní odbornou veřejností pojímané inkluzivní vzdělávání, které neklade a priori požadavek, aby byly důsledky vady zcela a beze zbytku překonány, jako nezbytný předpoklad úspěšné integrace. Naopak chápe odlišnost jako jev pozitivní. 7

4 Dnešní speciální pedagogika vidí svůj základní úkol a zároveň cíl v integraci postižených do adekvátní reality (Mühlpachr in Vítková, 2004). Dnes pojímáme integrační snahy jako vzájemný proces, kdy se obě strany k sobě přibližují a mění se, čímž by měla růst oboustranná sounáležitost. Cíl spatřujeme ve vytvoření vzájemného porozumění a akceptace v kontextu rovnosti šancí mezi postiženými a nepostiženými, tedy brát i dávat na obou stranách. (Bürli, 1997) Zejména akcent kladený na spolupráci a aktivitu z obou stran, tedy ze strany minority i majority při integračních snahách, ukazuje výrazný odklon od pohledu na integraci z minulých let, kdy se pozornost věnovala zejména přizpůsobení minority lidí s postižením majoritě, na odbourávání deficitů a dotahování možností na maximum. Dnešní pohled dává šanci jinakosti, vyzdvižení odlišnosti jako přínosu, šanci vidět v osobě zdravotně postiženého především člověka, nikoli jeho handicap a budovat na jeho schopnosti přispět společnosti, nikoli hledat možnosti, jak dotyčného znormalizovat. Jak už bylo zmíněno výše, integrace není doménou pouze v oblasti vzdělávání, Jesenský (1998) chápe integraci jako jev komplexní a rozlišuje integraci osobnosti, sociální, kulturní, pedagogickou, pracovní. Pedagogickou integraci definuje jako dynamický, postupně se rozvíjející jev cílového charakteru, ve kterém dochází k partnerskému soužití, komunikaci a kooperaci postižených a intaktních účastníků pedagogického procesu za podmínky vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání při oboustranně aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací. (Jesenský, 1998, s. 25) O školní integraci jako dynamickém procesu hovoří i Bürli (1997), rozhodně ji, podle něj, nelze chápat jako pevně stanovený stav. Je třeba vycházet více ze specifických vzdělávacích potřeb a méně z kategorií postižení, jimž už jsou předem přidělena vhodná místa k podpoře a výuce. Zejména klade tento přístup velké nároky na schopnost změněného chápání postižení, školní integrace znamená, že se žáci v co možná nejvyšší míře vzdělávají se svými vrstevníky a spíše v běžném typu školy, kde je jim poskytnuta co možná individuální nabídka podpory. Dnešní společnost se dívá na problém soužití minority lidí s postižením jiným pohledem, jednoznačně se dostává do popředí přímá cesta integrace, tuto situaci lze vnímat jako důsledek kritického pohledu na předchozí léta a snahu hledat jiné, lepší přístupy. Integrace má být cestou i cílem, stálou možností sociálního kontaktu se děti s postižením i bez postižení učí poznávat rozdíly mezi lidmi a produktivně je využívat, učí se umění učit se jeden od druhého a zkušenosti získané ve škole jim umožní 8

5 vyrovnat se s budoucí společenskou realitou. Pro žáky integrované plynou z této formy vzdělávání výhody v podobě včasného a realisticky vnímaného poznání vlastních možností. Přímá cesta integrace zkrátka umožňuje lépe pochopit a hlavně se připravit formou společného vzdělávání na budoucí společně sdílený společenský život. (Bartoňová, Vítková 2007) Výše zmiňovaný termín inkluze je v české odborné i laické veřejnosti často užíván jako synonymum, přestože základ integrovaného a inkluzivního vzdělávání není totožný. Přesný překlad anglického pojmu to be included uvádí Nováková (in Vítková 2004) jako být úplnou součástí. Jak autorka uvádí, inkluzivní prostředí či škola je specifické tím, jak je schopno vybudovat systém, jež je inkluzivní a strukturován směrem k plnění všech speciálně pedagogických potřeb každého individua s postižením. (Nováková in Vítková 2004, s. 9) V angloamerické jazykové oblasti vyplývá pojem inkluze z pojmů mainstreaming a inkluze, což v důsledcích znamená zřeknutí se jakékoli formy etiketování žáků a s rozpuštěním speciálních zařízení a speciální pedagogiky. (Bartoňová, Vítková 2007, s. 16) Jak autorky dále uvádějí, tato varianta se ovšem neujala a tak vznikla její varianta responsible inclusion, což jest kontinuum integrativních podpůrných možností. Termín exkluze, výkladový slovník definuje ekvivalentem exkluzive kniž. vyjma, kromě, mimo, nepočítaje v to. (Klimeš, 2005, s. 169) O exkluzi můžeme hovořit jako o vyloučení žáků či mladistvých ze vzdělávacích institucí. Termín segregace definuje Renotiérová (2003, s. 22) jako opak integrace. Je to stav, kdy postižený je ze společnosti intaktních vyčleněn nebo se sám z ní vyčleňuje. V souvislosti se segregací nelze nevzpomenout i zakládání ústavů a specializovaných zařízení pro osoby s různým druhem postižení, což zmiňuje Bartoňová, Vítková (2007), které se dělo zejména na přelomu 18. a 19. století zásluhou několika jednotlivců. Díky těmto snahám byl dán základ a priori oddělenému vzdělávání a společenskému životu jedinců s postižením a osob intaktních. V historickém kontextu a s možností vhledu do let minulých lze vysledovat postupné změny v chápání a pojímání společného soužití a také vzdělávání populace intaktní a osob s různým druhem zdravotního postižení, jejich souvislosti naznačují výrazný posun k humanizaci a demokratickému myšlení v souvislosti s touto problematikou, pro upřesnění můžeme ukázat, jak se tedy vyvíjely integrační formy u nás a zahraničí. 9

6 1.2 Význam a vývoj integrace v České republice a zahraničí Velmi dobře ilustruje vývoj integračních snah, které postupně vyústí do vzdělávání inkluzivního, Bürli (in Bartoňová,Vítková 2007, s. 11), kdy vyděluje jednotlivé speciálněpedagogické vývojové fáze, a sice první stupeň lze označit jako exkluzi, čili jakési vyloučení jedinců s postižením ze školského systému, druhou fází je segregace těchto jedinců do speciálního školství, ve třetí fázi je snaha integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do školského systému a konečná fáze ukazuje možnost diferencované školy pro všechny ve formě inkluzivního vzdělávání. Je nutno zmínit i mezinárodní a národní dokumenty (Michalík in Renotiérová, Ludíková 2003), které se zabývají problematikou formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením a stály na počátku velkoplošných změn směrem k integrovanému vzdělávání, je to zejména dokument OSN Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, schválený Valným shromážděním OSN dne a jeho aplikace Národní plán pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ze dne 14. dubna 1998, což je jasné vyjádření úsilí o respektování ustanovení Standardních pravidel v podmínkách České republiky. Text Standardních pravidel zřetelně preferuje modely integrovaného vzdělávání, vzdělávání postižených zde determinuje Pravidlo 6, kde je uváděno: Státy by měly uznat zásadu zajištění stejných příležitostí základního, středního a vysokoškolského vzdělání pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením v integrovaném prostředí. Měly by zajistit, aby vzdělávání osob se zdravotním postižením bylo integrální součástí vzdělávacího systému. Zde je jasně potvrzena priorita tzv. integrovaného vzdělávání, vzdělávání dětí s postižením ve speciálních školách je chápáno jako výjimečné, a to tam, kde školský systém u různých důvodů (ekonomické, personální) není schopen zabezpečit potřeby dětí s postižením v běžných školách, pokud je tomu tak, pak je třeba, aby se státy zaměřily na postupnou integraci služeb poskytovaných v rámci speciálního školství do školství běžného. Národní plán, který je členěn do 21 oblastí zahrnuje v kapitole 6.2 Školství a přípravu na povolání, zde je zajímavé si uvést některé cíle svých opatření, které si plán stanoví, je to zejména v souladu s doporučením mezinárodních deklarací a norem považovat za přirozené a prioritní umístění dítěte s postižením v prostředí běžné školy se speciálně pedagogickou podporou. A dále zachovat stav solidní úrovně našeho speciálního školství, jeho kapacit však stále více využívat pouze pro děti s nejtěžšími 10

7 postiženími. (Michalík in Renotiérová, Ludíková 2003) Z obou dokumentů tedy jasně vyplývá prointegrační představa budoucího směřování školského systému. Na mezinárodní úrovni funguje rovněž Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO, která také přispěla k řešení problematiky vzdělávání osob se zdravotním postižením. Nováková (in Vítková 2004) uvádí, že se tato organizace začala zabývat touto problematikou koncem šedesátých let, z čehož později vyústila Světová konference speciálního vzdělávání ve španělské Salamance v roce 1994, která se nesla v duchu sloganu Škola pro všechny. Důraz byl tehdy kladen na myšlenku rovnoprávného vzdělávání pro všechny, kterým byla tato možnost odepřena či omezena a to bez rozdílu postižení, nadání, barvi pleti nebo etnika. Zároveň byl představen odborné veřejnosti projekt Special needs in the classroom, který byl aplikován do 14 zemí světa a později přijat ve čtyřiceti státech, ve kterých nechyběla ČR. Zajímavý pohled do zahraničí nabízí Michalík (2002) v publikaci zabývající se problematikou integrace, kde uvádí vývoj těchto tendencí na příkladech zemí, které nikdy nebyly a priori prointegrační, ale naopak jak sám uvádí jejich cesta k integraci byla velmi dlouhá a složitá. Nejprve krátký pohled do sousedního Rakouska, kde se z původně segregovaného modelu vzdělávání podařilo vytvořit fungující systém integrovaného vzdělávání. Vše začalo ve spolkové zemi Burgenland, kde byla protiprávně ustavena integrovaná třída pro děti s mentálním postižením v běžné obecné škole, což bylo důsledkem zvýšeného povědomí odborné i rodičovské veřejnosti o právech zdravotně postižených. Školský úřad byl proti, ale s pomocí médií se podařilo činnost třídy prosadit. A tak již v roce 1987 se poprvé v oficiálním materiálu státní správy deklaruje záměr integrovat děti znevýhodněné do normální školy formou tzv. školních pokusů, což bylo zahrnuto i do 11. novely zákona o školské organizaci o rok později. Nárůst školních pokusů byl obrovský, a tak dnem 1. září 1993 se přijímání dětí s postižením do obecných škol stává obecnou součástí jejich činnosti, což je zaneseno i v 15. novele zákona o školské organizaci, v praxi to znamenalo nástup cca dětí s postižením do obecných škol. Dalším evropským státem je Anglie, zde povoluje právní úprava integraci již v roce 1944, v tehdejším označení jako mainstreaming, ovšem jen u dětí s lehčím postižením. V roce 1945 se v Anglii definitivně ruší pojem nevzdělavatelnost a pod tlakem rodičovských organizací na orgány školské správy je v roce 1965 otevřena první škola pro děti s autismem. Školský zákon z roku 1970 pregnantně potvrzuje právo na vzdělání pro všechny děti, jsou založeny školy pro děti se specifickými vývojovými 11

8 poruchami učení a speciální školy pro mentálně postižené, nahrazující dřívější výcviková centra. Další novela zákona z roku 1976 konstatuje, že všechny děti by měly být vzdělávány na běžných školách, pokud jim to jejich zdravotní stav dovoluje. V roce 1993 se upravuje průběh a organizace diagnostiky a jsou zakotvena práva rodičů a úplné definitivní završení snah o legislativní zrovnoprávnění integrovaného vzdělávání potvrzuje zákon z roku 1996, který potvrdil platnost Praktického kodexu. Ten je účinný od a stanoví přesný postup diagnostiky, stanovení speciálních potřeb a vzdělávací cesty dítěte s postižením. Poslední uváděnou zemí je Francie, kde se stávalo, že odborníci, zejména speciální pedagogové a lékaři, vytvářeli přehrady proti integračnímu úsilí zejména z obavy o pracovní místa. 60. a 70. léta 20. století byla zlatá léta speciálního školství. Právní oporu integračním snahám přinesl až rok 1975 s přijetím Orientačního zákona o handicapovaných osobách, který byl součástí tehdejší antidiskriminační legislativy. Nová vláda později vydala Nařízení ministerstva z roku , kde byla poprvé popsána realizace integrace dětí s postižením do běžných vzdělávacích zařízení, což vyvolalo nejen řadu diskusí, ale dokonce manifestace v ulicích. Dalším zlomem bylo přijetí Orientačního zákona o vzdělávání v roce 1989, kde se uvádí, že školní integrace je zásadním předpokladem procesu sociální a profesní integrace handicapovaných osob. Dnes je Francie zemí s typicky smíšeným modelem speciálního školství. Stejně tak jako ilustrují případy ze zahraničí zdlouhavý a náročný přechod ze segregovaného modelu k integrovanému vzdělávání, tak i v podmínkách České republiky je přechod k možnosti diferencované školy pro všechny velmi pomalý, nejen v nezbytných legislativních opatřeních, ale i v otázce přístupu široké veřejnosti. Přesto je dnes model integrace zahrnut do soustavy vzdělávání a edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. 12

9 1.3 Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školství a celá vzdělávací soustava v České republice prochází nyní mnoha změnami a úpravami, mění se vzdělávací strategie, a to včetně strategií vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento termín je už od sedmdesátých let užíván v angloamerické oblasti místo pojmu postižení, snahou je spíše vycházet ze speciálních potřeb, které vznikají v souvislosti s fenoménem postižení a vztahují se k osobě, které má být poskytnuta opora a k prostředí, které má tuto podporu poskytnout. Devadesátá léta ve školství znamenala naprostou změnu úhlu pohledu od individuálního poškození ke speciálním vzdělávacím potřebám a k podpoře. (Bartoňová, Vítková 2007) Dnes se spíše odkláníme od tradiční kategorizace a klasifikace jednotlivých typů postižení, není snahou adekvátně jedince s postižením vhodně zařadit do odpovídající kategorie s odpovídající intervencí a speciálně pedagogickým přístupem, právě naopak. Jak uvádí Vítková (2003, s.19) nyní se vychází spíše ze stupně a hloubky postižení, postižení se chápe jako dimenze a na speciální potřeby jedince se reaguje speciálními podpůrnými opatřeními. Jedinečnost osobnosti člověka netvoří pouze jeho postižení, ale soubor mnoha kvalit, vnitřních i vnějších. Do nynější vzdělávací soustavy se zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let, které jsou vytvářeny na dvou úrovních, státní a školní. Nové principy jsou zformulovány v tzv. Bílé knize, což je Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy, školní vzdělávací programy jsou pak dokumenty, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Jsou to kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005, s. 108) je část D, která je věnována Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se: 13

10 Zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) Zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) Sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2005) se vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uskutečňuje: Ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky. V samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy. Formou individuální integrace do běžných tříd. Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod. Dále toto vzdělávání vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: Uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka. Umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků. Uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu. Zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče. Zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání. Odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny. Spolupracovat s rodiči, školskými poradenskými zařízeními, odborníky. Spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se SVP. Umožnit využití vyšší časové dotace. Umožnit využití maximální časové dotace k zařazení předmětů SPP. 14

11 Přizpůsobit výběr učiva a upravit očekávané výstupy. Uplatňovat alternativní formy komunikace. Umožnit v souladu s právními předpisy působení asistenta pedagoga ve třídě. (RVP ZV 2005) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), na jejichž úrovni lze přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky a lze stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Součástí ŠVP jsou i speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním potřebám žáků. Jde zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova písma, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP také uvádí, jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů je ve vzdělávání užíváno a je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Obsah a strukturu a doporučený postup při zpracování IVP určuje a upravuje školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 73/2005 Sb. a Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení z roku 2002, které rovněž upravují další legislativní opatření. 15

12 1.4 Legislativní opatření Současná právní úprava je dána zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který nahradil tři dosud platné zákony, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. Novelou zákona č. 561/2004 Sb. je zákon č. 58/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Provádějícím právním předpisem se pro oblast vzdělávání zdravotně postižených stala vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Tento předpis mimo jiné definuje žáka s těžkým zdravotním postižením a stanoví formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, to je zajišťováno: Formou individuální integrace. Formou skupinové integrace. Ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením ( speciální škola ). Kombinací uvedených forem. Individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka: V běžné škole. V případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Novinkou v právní úpravě školské integrace je zařazení institutu individuálního vzdělávacího plánu do obecně závazné právní normy, vyhláška stanoví IVP jako závazný dokument pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, včetně jeho struktury. Také vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, upravuje některé náležitosti školské integrace. Vyjadřuje se zejména k činnosti a obsahu poradenských služeb u pedagogicko psychologických poraden a speciálně - pedagogických center. Podle vyhlášky je obsahem poradenských služeb i činnost napomáhající školské integraci, konkrétně 2 stanoví, že poradenská zařízení přispívají k: Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením. 16

13 Vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Rozvíjení pedagogicko psychologických a speciálněpedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních. Zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. 6 pak upravuje a definuje úkoly speciálněpedagogických center a pedagogicko psychologických poraden v procesu školské integrace. Poprvé právní normy upravují možnost, kdy poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, což vymezuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, který je rovněž účinný od ledna Stejně jako legislativní opatření vycházející z daných pravidel, politiky státu a obecně uznávaných hodnot, tak i ostatní opatření a faktory umožňují integrované vzdělávání. Jde o jednotlivé elementy, které v souladu tvoří prostor pro uplatnění integračních/inkluzívních snah. 17

14 2 Faktory ovlivňující úspěšnost integrace Pokud vnímáme integraci/inkluzi jako proces, pak je třeba také uvést aspekty, díky nimž může tento proces fungovat, jde o jednotlivé faktory, které spoluutvářejí a zároveň umožňují uplatnit integrační tendence v praxi. Jednotlivé faktory uvádíme bez pokusu o jejich klasifikaci, neboť v každém jednotlivém a konkrétním případě bude důležitost jednotlivých aspektů prostupná a proměnlivá. Michalík (2002), z jehož klasifikace faktorů vycházíme, do výčtu záměrně neuvádí samotné integrované dítě, neboť ono samo je hlavním a nejdůležitějším aktérem tohoto procesu, nikoli jeho pouhým faktorem. 2.1 Rodina Rodina je jedním ze zásadních činitelů podílejících se na úspěšnosti integračních snah. Jako základní činitel socializace definuje rodinu Vágnerová (2003) a dále uvádí jednotlivé úkoly rodiny, jejímž členem je dítě s postižením, které jsou ovšem platné i v rodinách s dětmi zdravými. 1) Rodina předává dítěti určitou soustavu hodnot a cílů, které z hodnot vycházejí. 2) V rodině se dítě setkává s různými projevy chování a sociální interakce. 3) Rodina zprostředkovává porozumění a osvojení jednotlivých sociálních rolí. 4) Rodina umožňuje osvojení norem chování, dítě získá zkušenost, že je třeba své chování řídit dle určitých pravidel či norem, které se musí dodržovat. 5) V rámci socializačního vývoje si dítě vytváří různé vztahy k lidem na úrovni dyády, vazeb v malé skupině i ke společnosti jako celku. Rodina tedy jako primární sociální prostor může již v počátku zásadně ovlivnit pozdější šance, možnosti i aspirace dítěte, co se týče integrace, je její role nezastupitelná, zejména v oblasti podpory a poskytnutí zázemí. Jedním ze zásadních faktorů pro úspěšnost integrace/inkluze je aktuální situace rodiny, zejména to, ve které fázi vyrovnání se s postižením dítěte, se nachází. Nebudeme zde jmenovat již mnohokrát uváděné a zmiňované fáze tohoto modelového způsobu vyrovnání se s touto náročnou situací, je třeba pouze uvést, že při hodnocení situace a atmosféry rodiny je třeba vždy přihlédnout k faktu, na jakém vývojovém stupni se nachází a jaký aktuální postoj k dítěti a celé situaci zaujímá. Jak uvádí Ludíková (in Renotiérová 2003) je podstatné pro vývoj dítěte, jak rodiče přijmou 18

15 skutečnost, že se jejich dítě liší od ostatních, jaké postoje zaujmou a jaký styl výchovy zvolí, je totiž možné, že se z důvodu neznalosti uchýlí k některému z nevhodných výchovných přístupů, což může být příliš ochranitelský, rozmazlující či naopak zanedbávající, zavrhující nebo perfekcionalistický výchovný styl. Narození dítěte s postižením do rodiny je pojímáno jako velká zátěž, nejen pro rodiče, ale i pro sourozence narozeného dítěte, postižení dítěte klade na jednotlivé členy zvýšené nároky, přesto rodina plní nadále běžné funkce, jako je domestikační, výchovná, ekonomicko-zabezpečovací a citová (Ludíková in Renotiérová 2003), zajišťuje uspokojování potřeb, které se výrazně neliší od potřeb dětí zdravých, ale obvykle vyžadují individuální přístup. Přesto se v těchto rodinách vyskytují jistá specifika či aspekty, které jsou zvýrazněny a umocněny postižením jednoho z členů, jejich výčet uvádí Michalík (2002, s. 42), jde o: Obavy o osud a zdraví dítěte vedoucí k větší opatrnosti. Mohou vést až k omezování dítěte v jeho přirozených sociálních kontaktech, nevytváření dostatečně podnětného prostředí pro jeho rozvoj. Možný je i opak uvedeného postoje, kdy je výchova dítěte, vzhledem k jeho postižení, náročná až perfekcionistická právě s vědomím větších překážek a obtíží, které bude muset dítě v životě řešit. Nedůvěra a zvýšená citlivost vůči institucím a jejich představitelům. Výrazně pociťovaná ekonomická a sociální nejistota. Větší závislost na poradenských a posudkových institucích a jejich pracovnících. Zvýšená psychická i fyzická unavitelnost. Z uvedeného vyplývá, že postižení dítěte mění od základu životní perspektivy rodiny, rodičovská očekávání jsou bezpředmětná. Dle Schneiberga (in Kraus, 2005) znamená péče o dítě s postižením a jeho výchova těžkou emoční zátěž, má velké časové nároky a je i fyzicky náročná. Psychická zátěž vede mnohdy i k rozpadu rodiny, kdy matka se upíná na péči o postižené dítě, otec rodinu opouští. Jak vyplývá z výzkumů, rodiny s postiženými dětmi mají skutečně vyšší rozvodovost, a také nižší socioekonomickou úroveň. Za zmínku stojí postavení sourozenců dítěte s postižením. Výše zmíněný autor uvádí, že psychické poruchy a jiné vývojové obtíže v souvislosti s postižením sourozence se objevují zřídka, a spíše jen tehdy, doprovází-li celou situaci další 19

16 zátěžové faktory. Okolnostmi trpí v dětském věku zejména sestry postižených dětí, v adolescenci naopak mají problém s prosazením bratři. Na druhé straně se ovšem u těchto dětí častěji objevují pozitivně ceněné hodnoty jako sociální angažovanost, větší sebekritičnost, větší empatie). Celkové vyrovnání se se situací neboli zvládnutí náročné životní situace a sžití se s problémem nazýváme tzv. coping procesem, pro jehož úspěšnost platí několik zásad: Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět. Postižení není neštěstí, ale úkol. Rodiče mají být obětaví, ale nesmějí se obětovat. Rodiče mají být realisty i s výhledem do budoucnosti. Dítě s postižením samo netrpí. Veškerá péče o dítě s postižením se musí dít v pravý čas a v náležité míře. Rodiče s postiženým dítětem nejsou sami. Rodiče dítěte s postižením nejsou ohroženi. Je potřeba chránit manželství a rodinu. Orientace na budoucnost. (Schneiberg in Kraus, 2005) Stejně jako fungování rodiny se výrazně podílí na úspěšnosti integraci, rovněž velký vliv má úroveň spolupráce se školou, kde se dítě vzdělává. 20

17 2.2 Škola Dalším z faktorů, které přímo ovlivňují úspěšnost integračního/inkluzívního procesu, je prostředí školy a rovněž přístup a pohled jednotlivých pedagogů. Situace přijímání dítěte s tělesným postižením či určitým omezením do základní školy ani dnes není jednoznačná, avšak de iure, není možné, aby si škola vybírala, které žáky přijme a které ne, neboť již v Listině základních práv a svobod se uvádí, že škola, instituce, je zákonem zřízena mj. proto, aby umožnila občanům naplnit splnění povinné školní docházky. Stát je tedy povinen vytvořit předpoklady, aby všichni žáci do školy chodit mohli, žáci s různou barvou pleti, různou výší IQ, žáci s dolními končetinami i bez nich (Michalík, 2002) Pravdou je, že přijímání žáků s tělesným postižením nebývá provázeno většími překážkami, zvlášť pokud je hodnocen psychický, sociální a kognitivní vývoj (Vítková, 2006), problém nastává při řešení architektonických bariér, které mnohdy znamenají hlavní překážku integrovaného vzdělávání. Dovolíme si uvést jeden údaj podložený výzkumy, který uvádí Vítková (2006, s. 179), a sice o počtu kojenců z populačního ročníku narozených s trvalým tělesným poškozením, oficiální statistiky udávají přibližně 0,3% těchto dětí, ke kterým když připočteme děti s degenerativním onemocněním a získanou tělesnou vadou, pak se dostaneme k číslu 0,4% žáků plnících školní docházku. Zajímavé tedy je, že pokud bychom počítali zcela relevantně s možností integrace těchto žáků do běžných škol, pak se každý učitel základní školy za svou profesní praxi setká vícekrát s žákem s tělesným postižením. (Vítková, 2006) Tato čísla dávají jednoznačný podnět k aktuálnímu řešení a připravenosti jednotlivých pedagogů na integrované vzdělávání, které vyžaduje nejen odbornou způsobilost a znalosti, ale také osobnostní vyspělost a angažovanost v této problematice. Stejně jako v minulých letech zůstávalo rozděleno do dvou hlavních proudů školství, tak zůstávala oddělena i příprava učitelů, pouze učitelé, kteří byli absolventy oboru Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči, byli kvalifikováni pro působení na speciálních školách. Ostatní učitelské obory se s problematikou vzdělávání žáků s postižením setkávali v rámci svých učebních plánů jen ojediněle a nahodile, což se projevilo začátkem 90. let, po nástupu prvních stovek žáků se zdravotním postižením do běžných škol. (Michalík, 2002) Ještě dnes je situace v mnoha školách velmi podobná a srovnatelná s 90. léty, mnoho postojů jednotlivých pedagogů zůstává tzv. 21

18 protiintegračních, což je jistě z větší části způsobeno neznalostí problematiky a také často neochotou uplatňovat v této věci osobní angažovanost. Myschker, N., Ortmann, (in Vítková 2006, s. 179) uvádí, že společná výchova a výuka žáků klade na pedagogy nové úkoly, předpokladem pro úspěšnou integraci je, aby také učitelé základní školy disponovali základními speciálněpedagogickými znalostmi a byli schopni rozpoznat lehčí poruchy a vhodně s nimi pedagogicky pracovat tak, aby zabránili jejich rozvinutí v těžší postižení. Dále tyto znalosti potřebují ke kompetentní spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a zajištění speciálně pedagogické podpory žákům. Jednoznačnou překážku kvalitní integrace/inkluze žáka s tělesným postižením působí dezinformace učitele o existujících somatických potížích, učitel by měl být rozhodně informován o klinickém obrazu nemoci a z toho plynoucích potřeb žáka, neboť tělesná porucha může být příčinou ovlivnění vývoje, učení a sociální interakce. Pokud dojde k ignorování fyziologických zvláštností postiženého dítěte, pak to znamená přehlížení podstatné části osobnosti člověka, práce s dítětem s tělesným postižením musí obsahovat poznatky medicínské, a také znalosti o působení medicínské intervence a terapie. (Vítková, 2006) V neposlední řadě klade tato práce vysoké nároky na osobnostní výbavu pedagoga, jeho schopnost empatie, ale zároveň přiměřeného a vhodně voleného přístupu k dítěti, které je již jaksi stigmatizováno a je proto třeba, aby sám vyučující byl schopen oproštění se od jakýchkoli předsudků a nežádoucích sociálních reakcí, jako je přehnaný soucit či vnucovaná a nadbytečná pomoc. Tolik tedy k problematice pedagogického sboru, je třeba jistě zmínit i celkovou situaci a prostředí školy, vzdělávání žáků s tělesným postižením je možné relativně na všech typech škol, je ovšem třeba zajistit určité podmínky, Vítková (2006) uvádí, že jde zejména o architektonické uspořádání školní budovy pro vzdělávání žáků s tělesným postižením byly dány předpoklady již v roce 1985, kdy bylo uvedeno ve stavebním zákoně, že: stavební úřad neschválí kolaudaci stavby, která nebude mít části určené veřejnosti uzpůsobené i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bezbariérové prostředí lze upravit také jednoduššími stavebními úpravami, jako je vybudování výtahu, instalací nájezdu, přenosné rampy, zvedací plošiny či použitím schodolezu. V zásadě by měl být respektován princip návštěvy školy nejbližší místu bydliště, což ovšem nelze vždy zajistit, dále náležitosti správního řízení a možnost poskytnutí 22

19 speciálních pomůcek, v neposlední řadě uvést celkovou výchovnou atmosféru ve škole. (Michalík, 2002) Zvlášť významné postavení ve vztahu k integraci/inkluzi má ředitel školy, který má velmi širokou pravomoc v rozhodování, ať už v prospěch či neprospěch integrace/inkluze na jeho škole. Jeho kompetence uvádí Michalík (2002), ředitel školy je klíčovou osobou přijetí dítěte do školy, kromě toho je: Odpovědný za školu jako celek. Rozhodujícím činitelem zejména v počátcích integrace. Rozhodujícím činitelem při jednání s rodiči dítěte. Rozhodujícím činitelem přijímání dítěte do školy a vytváření základních podmínek úspěšného vzdělávání. Odpovědný za optimální složení pedagogického sboru, které ovlivňuje míru prointegrační atmosféry ve škole. Odpovědný za vypracování a naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Odpovědný za jednání s orgány státní správy o finančním zajištění integrace a poskytnutí případných prostředků. Celkově je integrační/inkluzívní vzdělávání byť jen jednoho žáka záležitostí celé školy, neboť jestliže je dítě přijato k plnění školní docházky, pak je třeba již předem domyslet situaci nejen prvního, ale zejména druhého stupně vzdělávání, jestliže má třídní učitel klíčový význam zejména v prvních letech docházky, hlavně v přijetí žáka skupinou třídy, pak přechod na druhý stupeň je záležitostí neméně důležitou, neboť dojde k přemísťování žáků ze tříd a střídání učitelů, jednoznačně lze říci, že integrace/inkluze přináší pro osobu pedagoga tzv. práci navíc, což může tolerovat jeden z pedagogů, ale neznamená to, že totéž bude akceptovat i druhý. Výraznou pomocí v této situaci ovšem může být činnost poradenských zařízení, která většinou plní funkci podpůrnou, metodickou a informační a zajišťují nezbytný servis speciálněpedagogické podpory. 23

20 2.3 Poradenství Oblast poradenství v ČR je legislativně zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb. Součástí desáté části, která upravuje školská zařízení a školské služby, je 116, který řeší problematiku školských poradenských zařízení. Dále je oblast poradenství zakotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Obsahem 1 je poskytování poradenských služeb, tyto služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Poradenské služby zajišťuje: I. Pedagogicko psychologická poradna II. Speciálně pedagogické centrum III. Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Pedagogicko psychologická poradna poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve školách a školských zařízeních. Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve 24

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1 Analýza individuálního přístupu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ STUDIE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Model inkluzivního vzdělávání v ČR Rytmus, o.s. Model inkluzivního vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Adam Gajdoš, Vojtěch Zima, Pavla Baxová 13 Obsah Úvod... 3 1. Vize inkluzivního vzdělávání... 4 1.1 Co je inkluzivní vzdělávání?...

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více