ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní obor: Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace Autor: Bc. Václav WALDMANN Vedoucí práce: Ing. Jaroslav ŠTĚCH Akademický rok 2013/2014

2 Téma Základní znění téma diplomové práce: Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. Generace (úloha pro 1 studenta) Navrhněte kondenzační parní turbínu pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace Zadání diplomové práce. Navrhněte kondenzační parní turbínu s přihříváním páry pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace. Návrh bude zpracován pro následující parametry: nominální tepelný výkon reaktoru tlak admisní páry N t = 3390 MWt p A = 24 MPa teplota admisní páry t A = 550 C teplota napájecí vody teplota chladící vody t nv 300 C t v1 = 20 C otáčky turbiny n = 3000 min -1 Regulace turbiny je škrtící s klouzavým tlakem. Parní turbinu navrhněte s výstupem dolů do vodou chlazených kondenzátorů, se separací vlhkosti před přihříváním. Přihřívání se provádí párou z odběru a z admisní páry. Množství admisní páry m A stanovte ze zadaného tepelného výkonu reaktoru. Vhodně zvolte materiály rotoru, těles. Vhodně zvolte regeneraci, která se bude sestávat z VT ohříváků, odplyňováku s napájecí nádrží a NT ohříváků. Teplotu odplynění a napájecí vody uvažujte klouzavou v závislosti na zatížení turbiny. Další nespecifikované parametry cyklu vhodně zvolte. 2

3 Spočtěte bilanční schéma pro výše uvedené nominální parametry. Proveďte návrh VT dílu turbiny se základními konstrukčními a pevnostními výpočty a nakreslete jeho podélný řez. Proveďte konstrukční návrh vnitřního VT tělesa včetně MKP pevnostního výpočtu. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Štěch tel: Konzultant: Ing. Richard Fichtl tel: Doporučená literatura: 1) Tsiklauri, Georgi; Talbert, Robert; Schmitt, Bruce; Filippov, Gennady; Bogoyavlensky, Roald; Grishanin, Evgenei (2005). Supercritical steam cycle for nuclear power plant. Nuclear Engineering and Design. 2) MacDonald, Philip; Buongiorno, Jacopo; Davis, Cliff; Witt, Robert (2003), Feasibility Study of Supercritical Light Water Cooled Reactors for Electric Power Production - Progress Report for Work Through September nd Annual Report and 8th Quarterly Report 3) Bečvář, Josef; Král, Václav. Tepelné turbíny. Praha : SNTL, s. 4) Škopek, Jan. Tepelné turbíny a turbokompresory. 1. Vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, s. ISBN

4 Prohlášení o autorství Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce. V Plzni dne: podpis autora Autorská práva Podle Zákona o právu autorském. č.35/1965 Sb. (175/1996 Sb. ČR) 17 a Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledku diplomové práce, včetně uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoliv nakládání s nimi možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora a Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. 4

5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu této diplomové práce Ing. Jaroslavu Štěchovi a konzultantu Ing. Richardu Fichtlovi za poskytnuté materiály, vstřícný přístup, odborné rady a konzultace, bez nichž by tato práce nemohla být realizována. Dále bych chtěl poděkovat kolegům z oddělení Návrhy turbín, Tepelné výpočty a Pevnostní výpočty z firmy Doosan Škoda Power za poskytnuté rady a trpělivost, kterou se mnou měli jmenovitě: Ing. Zdeňkovi Kubišovi, Ing. Václavu Urbánkovi, Ing. Martinu Sládkovi, Ing. Václavu Stehlíkovi, Ing. Ondřeji Rozumovi a Ing. Dušanu Mihalíkovi. Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Jaroslavu Burešovi za umožnění vypracování této diplomové práce na výpočetní technice v Doosan Škoda Power. 5

6 ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE AUTOR Příjmení Waldmann Jméno Václav STUDIJNÍ OBOR 2302T041 Stavba jaderně energetických zařízení VEDOUCÍ PRÁCE PRACOVIŠTĚ Příjmení (včetně titulů) Ing. Štěch ZČU-FST-KKE Jméno Jaroslav DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ NEHODÍCÍ ŠKRTNĚTE NÁZEV PRÁCE Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace FAKULTA Strojní KATEDRA KKE ROK ODEVZD Počet stran (A4 a ekvivalentů A4) CELKEM 72 TEXTOVÁ ČÁST 70 GRAFICKÁ ČÁST 1 STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY KLÍČOVÁ SLOVA ZPRAVIDLA JEDNOSLOVNÉ POJMY, KTERÉ VYSTIHUJÍ PODSTATU PRÁCE V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci návrhu kondenzační parní turbíny. Práce obsahuje návrh tepelného výpočtu cyklu, konstrukční návrh a pevnostní výpočet vnitřního VT tělesa kondenzační parní turbíny pro Superkritický vodní reaktor IV. generace. Tepelný výpočet, bilanční schéma, nadkritická, turbína, SRWR. 6

7 SUMMARY OF DIPLOMA THESIS AUTHOR Surname Waldmann Name Václav FIELD OF STUDY 2302T041 Nuclear Power Equipment Design SUPERVISOR Surname (inclusive of degree) Ing. Štěch Name Jaroslav INSTITUTION ZČU-FST-KKE TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELOR Delete when not applicable TITTLE OF THE WORK Condensing steam turbine with nuclear reactor IV. generation FACULTY Mechanical Engineering DEPARTMENT Power System Engineering SUBMITTED IN 2014 NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4) TOTALLY 72 TEXT PART 70 GRAPHICAL PART 1 BRIEF DESCRIPTION (MAX 10 ŘÁDEK) TOPIC,GOAL,RESULTS AND CONTRIBUTIONS Theoretical part is processed for successful realization of the proposal of condensing steam turbine. This work contains thermodynamic calculation of the turbine operation, structural proposal and the strength calculation of the HP inner casing for condensing steam turbine for Supercritical water reactor IV. generation. KEY WORDS Thermodynamic calculation, heat balancing diagram, supercritical, turbine, SCWR. 7

8 Seznam použitých označení, indexů a jednotek Označení a jednotky veličin A [mm 2 ] plocha závěsu b [cm] délka tětivy profilu b b [m] šířka bandáže b 0 [mm] skutečná délka tětivy profilu b 1,2 [mm] šířka prstů závěsu B [cm] šířka lopatky c p [J.kg -1.K -1 ] měrná tepelná kapacita vody c [m.s -1 ] výstupní rychlost z roz. kola d k [mm] průměr kolíku d 0 [mm] maximální průměr hřídele D b [m] střední průměr bandáže D p [m] patní průměr D s [m] střední průměr lopatkování D Tz [m] těžištní průměr závěsu E [MPa] modul pružnosti v tahu F u [N] obvodová síla na jednu lopatku G [kg] celková hmotnost rotoru h [kj.kg -1 ] užitečný spát zpracovaný ve stupni h RK [mm] šířka rozváděcího kola H [kj.kg -1 ] užitečný spád zpracovaný v daném úseku i [kj.kg -1 ] entalpie k [-] součinitel odlehčení L [m] ložisková vzdálenost L [m] délka hrany lopatky L opt [m] optimální délka lopatky L p [m] skutečná délka rozváděcí lopatky L red [m] redukovaná délka rozváděcí lopatky L t [m] délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku [kg.s -1 ] hmotnostní průtok m [kg] hmotnost Ma [-] Machovo číslo M k [N.m] krouticí moment M o [N.m] ohybový moment na jednu lopatku n [min -1 ] počet otáček n k [-] počet kolíků n ostř [-] zohlednění dělení partiálního ostřiku n v [-] počet rozvidlení O [N] odstředivá síla 8

9 9 p [MPa] tlak p ko [MPa] namáhání kolíku na otlačení P ST [kw] vnitřní výkon stupně r f [-] součinitel zpětně využitého tepla R [mm] vnější poloměr rozváděcího kola R p [-] stupeň reakce na patě R s [-] stupeň reakce na středu s [kj.kg -1.K -1 ] entropie S 0 [cm 2 ] plocha profilu na patním průměru S z [m 2 ] plocha závěsu t [ C] teplota t [mm] rozteč lopatek t l [m] vzdálenost těžiště závěsu od paty lopatky t o [mm] skutečná rozteč oběžných lopatek t opt [-] optimální poměrná rozteč lopatek [ C] povrchová teplota [ C] povrchová teplota t r [mm] skutečná rozteč rozváděcích lopatek t T [m] těžištní rozteč závěsu u [m.s -1 ] obvodová rychlost v [m 3.kg -1 ] měrný objem v b [m] výška bandáže w [m.s -1 ] relativní rychlost W 0min [cm 3 ] ohybový průřezový modul profilu x [-] suchost y [-] poměrný hmotnostní průtok y DOV [mm] velikost maximálního průhybu y max [mm] maximální průhyb z [-] počet stupňů v daném úseku z šk [-] ztráta škrcením z 0 [kj.kg -1 ] ztráta v rozváděcím kole [-] počet ostříknutých lopatek Z [-] energetická ztráta 1 [ ] výstupní úhel z rozváděcích lopatek [ ] úhel relativní rychlosti [ ] úhel nastavení profilu v lopatkové mříži [mm] přesah lopatek [ C] navýšení teploty [MPa] přetlak na jednotlivé rozváděcí kolo [ C] o kolik C se přihřeje pára nebo napájecí voda [ C] ohřátí chladicí vody [-] oprava na odchylný průměr

10 [-] parciálnost r [-] kontrakční součinitel zohledňující tloušťku výstupní hrany rozváděcí lopatky [-] účinnost odplyňováku [-] účinnost ohříváku [-] tlaková ztráta přihřátím páry [-] termodynamická účinnost stupně [-] termodynamická účinnost NT dílu [-] termodynamická účinnost VT dílu [-] účinnost nekonečně dlouhé lopatky [-] součinitel pro výpočet průhybu rozváděcího kola [kg.m -3 ] hustota oceli [MPa] namáhání závěsu tahem [MPa] celkové napětí [MPa] dovolené napětí závěsu v tahu [MPa] maximální napětí [MPa] napětí v ohybu [MPa] dovolené napětí v ohybu [MPa] napětí v tahu [MPa] dovolené namáhání kolíku ve smyku [MPa] namáhání kolíku smykem [-] rychlostní ztrátový součinitel RK [-] součinitel pro výpočet namáhání rozváděcích kol [-] rychlostní ztrátový součinitel pro oběžné lopatky [s -1 ] úhlová rychlost [s -1 ] úhlová rychlost navýšena o 10% Indexy a [-] axiální složka o [-] oběžná OL [-] oběžná lopatková řada r [-] rozváděcí RL [-] rozváděcí lopatková řada u [-] obvodová složka iz [-] izoetropický 0 [-] vstup do rozváděcího stupně 1 [-] výstup z rozváděcího stupně 2 [-] výstup z oběžného stupně 10

11 Obsah 1 Úvod Superkritický vodní reaktor (SCWR) Tepelný výpočet turbíny Průběh expanze v turbíně Tepelný výpočet regenerace VTO VTO VTO Separátor vlhkosti První přihřátí páry Druhé přihřátí páry Napájecí nádrž s odplyňovákem NTO NTO NTO NTO Výpočet množství páry v jednotlivých odběrech Výkon turbíny Návrh průtočné části turbíny Výpočet základních parametrů průtočného kanálu Použité vzorce Tabulka vypočtených hodnot Lopatkový plán Shrnutí základních parametrů turbíny

12 4.2 Volba profilů a délek lopatek Rychlostní trojúhelníky Profily lopatek Parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami Délky lopatek Pevnostní výpočet Namáhání oběžných lopatek Namáhání rozváděcích kol Kritické otáčky rotoru Návrh a MKP vnitřního VT tělesa Návrh vnitřního VT tělesa MKP vnitřního VT tělesa Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

13 1 Úvod Tématem diplomové práce je kondenzační parní turbína pro Superkritický vodní reaktor IV. generace. Uvnitř reaktoru dochází k ohřátí napájecí vody a dále k přehřátí páry do nadkritické oblasti páry. Tato nadkritická pára je přiváděna do kondenzační parní turbíny, kde dochází k efektivnímu využití energie obsažené v páře. Díky systému rozváděcích a oběžných kol je tato energie přeměněna na rotační pohyb rotoru a za pomoci elektrického generátoru je tento pohyb přeměněn na elektrickou energii. Cílem této práce je pro zadané parametry navrhnout vícetělesovou kondenzační parní turbínu. Kde bude podrobnější tepelný a konstrukční návrh VT tělesa. Celé turbosoustrojí má osm neregulovaných odběrů: první čtyři jsou vedeny do nízkotlaké regenerace, jeden slouží pro termický odplyňovák, tři slouží pro vysokotlakovou regeneraci, kde jeden je zároveň společný i pro přihřátí páry. Přihřívání páry se provádí i ostrou parou. Pro uvedené zapojení musí být vypracované bilanční schéma, která slouží jako podklad pro následující výpočty. Dále pro vlastní návrh VT turbíny, který se skládá z optimálního počtu stupňů, návrhu průměru a délky lopatek. V další řadě je to rovněž pevnostní výpočet, díky němuž bylo možné rozkreslit tvar průtočného kanálu. Ten posloužil i pro návrh 3D modelu vnitřního tělesa, který byl poté podroben pevnostnímu výpočtu. 13

14 2 Superkritický vodní reaktor (SCWR) Superkritický vodní reaktor je jedním z typů reaktorů IV. generace. Jedná se o vysokoteplotní reaktor, který je chlazen vodou s nadkritickými parametry. Díky využití nadkritické chladící vody je možné dosáhnout vyšší tepelné účinnosti cyklu než u reaktorů tlakovodních. Na obr. 1 je základní schéma elektrárny. U tohoto typu reaktoru se nevyužívá parogenerátorů pro výrobu páry pro turbínu. Namísto toho pára vzniká v samotném reaktoru. Toto má za následek značné zjednodušení oběhu, kde již oběh není rozdělen na primární a sekundární část, jak je to u PWR (VVER) typu, ale je jednookruhový. Protože reaktor pracuje s tepelnými neutrony, chladivo má zároveň funkci moderátoru. Jedná se v principu o lehkovodní reaktor chlazený a moderovaný vodou za vysoké teploty a tlaku. Hodnoty teploty a tlaku překračují hodnoty pro nadkritický bod ve fázovém diagramu (374,15 C a 22,12 MPa). Tento typ reaktoru je založen na dvou známých a dobře vyzkoušených technologiích. První, jak již bylo zmíněno dříve, technologií jsou lehkovodní reaktory, které patří k nejpoužívanějším a nejspolehlivějším reaktorům v současné době. Jako palivo by se i zde využíval oxid uranu. Došlo by pouze ke změně použitého pokrytí, neboť zirkoniové pokrytí je nevhodné, protože při vyšších teplotách reaguje s vodou. Namísto zirkonia by se zde využilo nerezových ocelí nebo niklových slitin. Druhý princip je využití vody v nadkritické fázi. Tento princip se již běžně užívá u klasických elektráren. Pro regulaci neutronového toku se využívá stejného principu jako na PWR (VVER) a to zasouváním regulačních tyčí, které jsou umístěny v horní části reaktoru. Obr. 1 Základní schéma oběhu se SCWR [6] 14

15 3 Tepelný výpočet turbíny Tepelný výpočet turbíny slouží především pro určení parametrů a hmotnostních průtoků páry popř. vody v celém tepelném oběhu, ve kterém daná turbína pracuje. Mezi nejdůležitější parametry patří parametry na vstupu a výstupu z VT dílu, které slouží jako podklad pro návrh průtočné části turbíny. Pro celý výpočet byl využit program Microsoft Excel 2007 s doplňkem pro výpočet parametrů páry dle IF95. Za pomoci toho balíčku byly určeny parametry páry v jednotlivých bodech bilančního schématu. 3.1 Průběh expanze v turbíně Pro stanovení průběhu expanze je důležité stanovení jejího začátku a konce, zároveň předběžného určení vnitřní termodynamické účinnosti turbíny. Jelikož v tomto případě by jedno tělesová kondenzační parní turbína dosahovala nereálních rozměrů, turbína byla rozdělena na více těles. Jako nejoptimálnější řešení je tří tělesová koncepce (VT těleso a dvě NT tělesa). Jelikož se jedná o vícetělesovou parní turbínu je potřeba stanovit dělicí tlak na kterém skončí expanze VT dílu. Tento tlak je volen s ohledem na vstupní tlak do separátoru přihřívače. Protože se jedná o složité zařízení, byl využit obdobný tlak jako ve vzorové zprávě [2]. V separátoru přihřívači dochází k separaci vodních kapek z páry a za pomoci odběru páry a ostré páry dochází k přihřátí páry a zlepšení celkové účinnosti cyklu. V zadání diplomové práce jsou parametry páry na výstupu z reaktoru. Samotná expanze ale začíná až po průchodu páry rychlozávěrným a regulačním ventilem. V obou ventilech dochází vlivem škrcení páry ke ztrátám, tedy mírnému snížení vstupních parametrů. Je zde uvažován izoentalpický děj. Jedná se o děj, kde hodnota entalpie po škrcení je stejná jako před škrcením, zbylé parametry se vlivem tlakové ztráty zmenší. 15

16 Bod 0 Obr. 2 Základní schéma oběhu Tlak admisní páry: Teplota admisní páry: Entalpie admisní páry: Bod 1 Tlak admisní páry: Entalpie admisní páry: Teplota admisní páry: Entropie: Bod 2 iz Entropie: Tlak p 2 (voleno dle vzoru): Teplota: Entalpie: 16

17 Izoentropický tepelný spád: Skutečný tepelný spád: Bod 2 Tlak: Entalpie: Teplota: Entropie: Suchost: Separátor vlhkosti Tlak: Teplota: Entalpie páry po separaci: Entalpie vody po separaci: První přihřátí páry párou z odběru Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie na vstupu: Tlak na výstupu: Teplota na výstupu: 17

18 Entalpie na výstupu: Druhé přihřátí páry admisní parou Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie na vstupu: Tlak na výstupu: Teplota na výstupu: Entalpie na výstupu: Bod 5 Tlak: Entalpie: Teplota: Entropie: Určení tlaku v kondenzátoru Teplota chladicí vody vstup: Ohřátí vody (volím) : Navýšení teploty: Teplota chladicí vody výstup: Teplota kondenzátu: Saturační (nasycený) tlak: Bod 6 iz Tlak: 18

19 Entropie: Entalpie: Teplota: Izoentropický tepelný spád: Skutečný tepelný spád: Bod 6 Tlak: Entalpie: Teplota: Suchost: Bod 7 Tlak admisní páry: Teplota admisní páry: Entalpie admisní páry: 3.2 Tepelný výpočet regenerace Systém regenerace slouží ke zvýšení ohřevu kondenzátu a napájecí vody vstupující do reaktoru a zároveň i ke zvýšení tepelné účinnosti celého oběhu. Regenerace je rozdělena na nízkotlakou a vysokotlakou část. Nízkotlaká regenerace obsahuje čtyři nízkotlaké ohříváky. Vysokotlaká regenerace obsahuje tři vysokotlaké ohříváky. Počet ohříváků byl zvolen dle optimálního ohřátí v jednom ohříváku. Kondenzát z NTO4 je vlivem tlakového spádu postupně kaskádován do NTO3 a pak dále do NTO2 a NTO1, dále do uzlu, ve kterém se mísí 19

20 s kondenzátem vystupujícím z kondenzátoru. Vysokotlaká regenerace má obdobné zapojení. Kondenzát z VTO3 je vlivem tlakového spádu postupně kaskádován přes VTO2 a VTO1 až do termického odplyňováku. Kondenzát z prvního a druhého přihřátí páry je zaveden do VTO1 a jeho zbytkové teplo je zde využito a dále pokračuje do termického odplyňováku. Jelikož po první expanzi ve VT dílu je pára v oblasti mokré páry, je ještě před samotným přihříváním páry umístěn separátor páry. Odloučená voda je pak převedena do termického odplyňováku VTO3 Vysokotlaké ohříváky jsou povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. Parametry Obr. 3 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO3 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: 20

21 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO3 bude: Poměrný hmotnostní průtok Kde, VTO2 Parametry Obr. 4 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO2 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: 21

22 Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO2 bude: Poměrný hmotnostní průtok VTO1 Parametry Obr. 5 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO1 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: 22

23 Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO1 bude: Poměrný hmotnostní průtok + 23

24 3.2.4 Separátor vlhkosti Jedná se o zařízení, kde pára prochází přes systém žaluzií. Na žaluziích se zachytí kapičky vody, které jsou pak odváděny do systému regenerace. Parametry Obr. 6 Tepelná bilance ve separátoru vlhkosti Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Entalpie vody po separaci: Poměrný hmotnostní průtok První přihřátí páry Konstrukce je obdobná jako u VTO. Jedná se o povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. 24

25 Parametry Obr. 7 Tepelná bilance a průběh teplot v prvním přihřátí Tlak páry na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Teplota na výstupu: Tlak přihřáté páry na výstupu: Entalpie přihřáté páry na výstupu: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: 25

26 Poměrný hmotnostní průtok Druhé přihřátí páry Parametry Obr. 8 Tepelná bilance a průběh teplot v druhém přihřátí Tlak páry na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Teplota na výstupu: Tlak přihřáté páry na výstupu: Entalpie přihřáté páry na výstupu: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu: Entalpie páry při iz. expanzi: Teplota páry na vstupu: 26

27 Poměrný hmotnostní průtok Napájecí nádrž s odplyňovákem Jedná se o směšovací výměník. Přenos tepla zde neprobíhá jako u předchozích zařízení na teplonosné ploše, ale přímím stykem páry s kondenzátem. Koncový teplotní rozdíl je tedy roven nule. Úkol odplyňováku je zvýšení teploty přiváděného kondenzátu na bod varu, při kterém dochází k vypuzování ve vodě rozpustných plynů. Odplyněný kondenzát potom opouští napájecí nádrž a přes systém vysokotlaké regenerace vstupuje do reaktoru. Parametry Obr. 9 Tepelná bilance a průběh teplot v napájecí nádrži Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve O: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak v odběru: Sk. entalpie p. na vstupu do O: 27

28 Teplota páry na vstupu: Poměrný hmotnostní průtok NTO4 Nízkotlaké ohříváky jsou povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Obr. 10 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO4 Teplota nap. vody na výstupu: 28

29 Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO4 bude: Poměrný hmotnostní průtok NTO3 Obr. 11 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO3 29

30 Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO3 bude: Poměrný hmotnostní průtok 30

31 NTO2 Parametry Obr. 12 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO2 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO2 bude: 31

32 Poměrný hmotnostní průtok NTO1 Obr. 13 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO1 Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: 32

33 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO1 bude: Poměrný hmotnostní průtok 3.3 Výpočet množství páry v jednotlivých odběrech Jelikož předpokládaný výkon turbosoustrojí je 1600MW e, bylo by obtížné tento výkon přenést v jednom turbosoustrojí. Proto již při výpočtu hmotnostních průtoků páry v odběrech je uvažováno, že reaktor bude pohánět dvě turbosoustrojí o výkonu 800 MW e, z tohoto důvodu je uvažován pouze poloviční hmotnostní průtok páry. Celkový hmotnostní průtok reaktorem: Celkový hmotnostní průtok na jednu turbínu: 33

34 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Množství páry v odběru pro VTO3: Množství páry v odběru pro VTO2: Množství páry v odběru pro VTO1: Množství páry v odběru pro první přihřátí páry: Množství páry v odběru pro druhé přihřátí páry: Množství páry po separaci: Množství páry v odběru pro odplyňovák: Množství páry v odběru pro NTO4: Množství páry v odběru pro NTO3: Množství páry v odběru pro NTO2: Množství páry v odběru pro NTO1: 3.4 Výkon turbíny Výkon turbíny slouží k ověření dosažení výkonu. V první řadě bude určen vnitřní výkon VT části a NT části, který jsou dány hmotnostními průtoky páry v jednotlivých úsecích a 34

35 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 odpovídajícím entalpickým spádům. Skutečný výkon celého turbosoustrojí bude nižší o mechanické ztráty a ztráty v elektrickém generátoru. Množství páry v jednotlivých úsecích: Úsek I: Úsek II: Úsek III: Úsek IV: Úsek V: Úsek VI: Úsek VII: Úsek VIII: Úsek IX: Entalpické spády mezi odběry: Úsek I: Úsek II: Úsek III: Úsek IV: Úsek V: Úsek VI: Úsek VII: Úsek VIII: Úsek IX: 35

36 Vnitřní výkon turbíny: Skutečný výkon turbosoustrojí: Mechanické ztráty: Účinnost el generátoru: 4 Návrh průtočné části turbíny Průtočná část parní turbíny je nejdůležitější částí. Je složena z jednotlivých stupňů, kde každý stupeň je tvořen statorovou a oběžnou řadou lopatek. Jelikož práce byla vypracována ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power, byla zvolena stejná koncepce lopatkování. Firma v součastné době využívá rovnotlakého lopatkování. Rovnotlaké (akční) lopatkování se vyznačuje tím, že k expanzy páry dochází pouze při průchodu páry přes rozváděcí řadu lopatek. Při průchodu páry oběžnou řadou lopatek již k expanzi nedochází. Rozváděcí lopatky jsou vloženy do disků, které jsou horizontálně rozděleny. Spodní část kola je vložena do spodního tělesa turbíny. Po vložení rotoru je horní polovina rozváděcího kola přišroubována ke spodní. Oběžné lopatky jsou vsazeny do oběžných kol rotoru. Principem přeměny tepelné energie páry na elektrickou energii generátoru je, že pára při průchodu oběžným kanálem přeměňuje svojí tepelnou energii na mechanickou energii v podobě otáčejícího rotoru. Pára nejprve prochází rozváděcím kolem, zde dochází k expanzi páry a zároveň přeměny tepelné energie na kinetickou energii páry. Proud páry následně vstupuje do oběžného kola, kde je kinetická energie páry předávána rotoru, který se začne otáčet. 36

37 Jelikož návrh průtočné části parní turbíny je složitý úkol, bude rozdělen do jednotlivých části. Nejdříve budou určeny základní parametry průtočného kanálu, následně budou vybrány vhodné profily lopatek a jejich délky. Na závěr bude provedena kontrola zvolených lopatek pevnostním výpočtem a budou vypočteny kritické otáčky rotoru. 4.1 Výpočet základních parametrů průtočného kanálu Výsledkem této kapitoly bude výpočet a základní stanovení parametrů průtočného kanálu, určení vnitřního výkonu VT dílu a skutečné vnitřní účinnosti VT dílu. Stanovení základních rozměrů lopatek bude zobrazeno v grafu lopatkového plánu, viz obr. 14. Výpočet parametrů průtočného kanálu byl propojen s tepelnými výpočty a probíhal iteračně. Po určení skutečných tlaků za stupni před jednotlivými odběry bylo původní bilanční schéma přepočítáno. Díky tomu došlo ke změně jednotlivých průtoků danými odběry Použité vzorce Patní průměr lopatkování: Voleno Střední průměr lopatkování: Obvodová rychlost (na D s ): Rychlostní poměr na D s: Voleno Izoentropická výstupní rychlost z rozváděcího kola: Skutečná výstupní rychlost z rozváděcího kola:, kde. 37

38 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Izoentropický spád zpracovaný ve stupni: Izoentropická entalpie za rozváděcím kolem: Ztráta v rozváděcím kole: Entalpie za rozváděcím kolem: Měrný objem za rozváděcím kolem: Výstupní úhel z rozváděcích lopatek: Voleno Délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku: kde. Optimální délka rozváděcí lopatky: ( ) Parciálnost: kde. 38

39 Redukovaná délka rozváděcí lopatky: -jedná se o fiktivní délku lopatky, s níž by při totálním ostřiku dosáhla stejné účinnosti jako při parciálním ostřiku s délkou L opt ( ) ( ) Skutečná délka rozváděcí lopatky: Voleno dle pravidel: Volen parciální ostřik; Volen totální ostřik; potom potom Typ lopatek: válcové lopatky (označení V) zkroucené lopatky (označení Z) Účinnost nekonečně dlouhé lopatky: ( ) Ztráta konečnou délkou lopatky: Ztráta parciálním ostřikem: 39

40 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Ztráta ventilací neostříknutých lopatek: Ztráta rozvějířením: Ztráta třením disku: Oprava na odchylný průměr (platí pro D s <1m): Ztráta vlivem vlhkosti páry: Termodynamická účinnost stupně: Užitečný spád zpracovaný ve stupni: Vnitřní výkon stupně: Parametry páry na výstupu z oběžného kola (parametry za stupněm): Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: Suchost: 40

41 4.1.2 Tabulka vypočtených hodnot, sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň m kg/s 780,8 780,8 780,8 780,8 715,3 715,3 288,4 288,4 288,4 268,9 268,9 i 0 kj/kg p 0 MPa 23,4 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 t 0 C 547,8 506,9 476,0 444,5 412,5 381,4 349,1 320,3 291,0 262,5 216,2 v 0 m 3 /kg 0,014 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 s 0 kj/kgk 6,221 6,235 6,244 6,253 6,263 6,273 6,284 6,298 6,312 6,325 6,346 x D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 1,171 1,180 1,193 1,226 1,244 u m/s 176,6 178,3 179,7 181,6 184,7 188,0 183,9 185,4 187,4 192,6 195,4 (u/c) s - 0,45 0,53 0,53 0,53 0,545 0,54 0,55 0,55 0,57 0,45 0,46 c 0 m/s 388,0 336,4 339,1 342,1 338,9 346,4 332,0 334,6 331,6 424,2 428,9 c 1 m/s 376,8 326,6 329,2 332,2 329,1 336,4 322,4 324,9 322,0 411,9 416,4 h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 i 1iz kj/kg z 0 kj/kg 4,30 3,23 3,29 3,35 3,28 3,43 3,15 3,20 3,14 5,14 5,26 i 1 kj/kg v 1 m3/kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,046 0,056 0,069 0,097 0, L t mm 48,1 59,5 68,8 80,0 75,9 71,1 45,6 54,5 66,4 75,9 93,2 L opt mm 78,8 72,6 78,1 84,1 79,1 77,1 59,9 65,5 70,3 100,3 111,0-0,610 0,820 0,881 0,951 0,960 0,922 0,761 0,832 0,944 0,756 0,840 L red mm 43,7 45,9 50,5 55,7 53,6 51,4 38,0 42,7 48,5 57,3 64,6 L p mm L p /D s - 0,044 0,053 0,060 0,070 0,065 0,060 0,039 0,047 0,057 0,062 0,076 Typ lopatek V V V V V V V V V V V h - 0,927 0,932 0,932 0,931 0,927 0,928 0,924 0,924 0,919 0,927 0,928 z L - 0,055 0,045 0,039 0,033 0,035 0,037 0,058 0,049 0,039 0,035 0,029 z p z v z rozv - 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 z VK - 0,006 0,008 0,007 0,006 0,007 0,008 0,013 0,011 0,009 0,004 0,004 D z X tdi - 0,865 0,877 0,884 0,890 0,883 0,881 0,852 0,864 0,869 0,886 0,893 h kj/kg 65,14 49,63 50,79 52,06 50,72 52,88 46,99 48,34 47,79 79,67 82,09 P ST kw i 2 kj/kg p 2 MPa 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 1,28 t 2 C 506,9 476,0 444,5 412,5 381,4 349,1 320,3 291,0 262,5 216,2 190,9 v 2 m3/kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 0,001 s 2 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,30 6,31 6,33 6,35 6,37 x ,969 Tab. 4-1 Základní parametry průtočného kanálu 41

42 R [mm] Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Lopatkový plán Průtočná část byla navržena tak, aby při co nejmenším počtu stupňů bylo zajištěno plynulé proudění páry. Počet stupňů byl také limitován ložiskovou vzdáleností, která má dopad do kritických otáček. Zvětšením počtu stupňů má za následek celkové zvětšení rotoru, který se tak stává provozně nerealizovatelným. Pokud by byl VT díl navržen v jednoproudém provedení, pro koncové lopatky by bylo obtížné navrhnout vhodné závěsy, které by vydržely velkou odstředivou sílu. Díky velkému přenášenému výkonu by vycházela velká axiální síla. Pro zmenšení axiální síly a zmenšení koncových lopatek VT dílu, byl zvolen princip tzv. optiflow. Principem tohoto návrhu je, že ostrá pára, která přichází do turbíny, nejdříve vykoná práci v prvních šesti stupních, které jsou vloženy do vnitřního tělesa. Poté se pára rozdělí na dva proudy. První proud pokračuje dále v expanzi v dalších stupních. Druhý proud obtéká vnitřní těleso a pokračuje ve své expanzi. Díky tomuto řešení vyjde poloviční velikost koncových lopatek, pro které již není problém navrhnout vhodný závěs. Na obr. 14 je schematické zobrazení průtočného kanálu v meridiálním řezu. Zobrazena je pouze jedna polovina rozděleného proudu, druhá je přesně symetrická. 700 Lopatkový plán Stupeň Obr. 14 Lopatkový plán Průtočná část je složena ze šestnácti kolových stupňů. Prvních šest stupňů je umístěno v jednoproudém provedení. Zbylých deset kolových stupňů je rozděleno do symetrického dvouproudu po pěti kolech na každé straně. Za čtvrtým, šestým a devátým kolem jsou neregulované odběry. 42

43 4.1.4 Shrnutí základních parametrů turbíny Zde jsou shrnuty nejdůležitější parametry turbíny. Mezi tyto parametry patří vnitřní výkon a termodynamická účinnost. Tabulka je rozdělena podle jednotlivých kol a sekcí podle regeneračních odběrů Použité vzorce Vnitřní výkon daného úseku: kde z = počet stupňů v daném úseku. Užitečný spád zpracovaný v daném úseku: Izoentropický spád zpracovaný v daném úseku: Termodynamická účinnost daného úseku: Součinitel zpětně využitého tepla: Tabulka vypočtených hodnot Úsek I II III IV P i kw , H kj/kg 217,63 104,00 143,00 161, H iz kj/kg 247,87 117,00 166,00 181, i 0 kj/kg 3350, , , , i 2iz kj/kg 3126, , , , H iz kj/kg 224,09 110,72 150,32 171, tdi % 97,12 93,57 95,21 94,25 95,33 r f - 0,1061 0,0607 0,1048 0,0600 0,0861 Tab. 4-2 Shrnutí důležitých parametrů turbíny 43

44 Přepočet skutečného výkonu turbosoustrojí: Skutečný výkon turbosoustrojí: 4.2 Volba profilů a délek lopatek Cílem této kapitoly je vhodně zvolit profily lopatek pro jednotlivé řady na základě rychlostních trojúhelníků a charakteru proudění v lopatkových mřížích. Závěrem této kapitoly budou podle zvolených profilů určeny skutečné délky oběžných a rozváděcích lopatek Rychlostní trojúhelníky V této části práce již nebude uvažováno čistě rovnotlaké proudění. V praxi se z důvodu menších ztrát a stabilnějšího proudu zavádí mírná reakce. Pára neexpanduje pouze při průchodu v rozváděcí řadě lopatek, ale dochází i k mírné expanzi při průchodu oběžnou řadou lopatek. Po konzultaci ve společnosti Doosan Škoda Power byla tato reakce zvolena 0, Použité vzorce Stupeň reakce na D p : Voleno Stupeň reakce na D s : Obvodová rychlost: - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Úhel absolutní rychlosti c 1 : Voleno Absolutní rychlost na výstupu z rozváděcích lopatek: 44

45 Axiální složka rychlosti c 1 : Axiální složka rychlosti w 1 : Obvodová složka rychlosti c 1 : Obvodová složka rychlosti w 1 : Relativní rychlost na výstupu z rozváděcích lopatek: Úhel relativní rychlosti w 1 : Rychlostní ztrátový součinitel pro oběžné lopatky: Úhel relativní rychlosti w 2 : Voleno dle profilů Relativní rychlost na výstupu z oběžných lopatek: Axiální složka rychlosti w 2 : Axiální složka rychlosti c 2 : 45

46 Obvodová složka rychlosti w 2 : Obvodová složka rychlosti c 2 : Absolutní rychlost na výstupu z oběžných lopatek: Úhel absolutní rychlosti c 2 : Tabulka vypočtených hodnot Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 1,171 1,18 1,193 1,226 1,244 h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 Typ lopatek V V V V V V V V V V V - 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 R p - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 R s - 0,104 0,119 0,131 0,147 0,137 0,125 0,095 0,107 0,124 0,134 0,153 u m/s 176,6 178,3 179,7 181,6 184,7 176,7 176,7 176,7 176,7 180,6 180, c 1 m/s 356,6 306,6 306,8 306,7 305,8 314,6 306,6 306,9 301,3 383,3 383,3 c 1a m/s 80,2 74,2 74,2 74,2 84,3 107,6 84,5 84,6 83,1 92,7 112,1 w 1a m/s 80,2 74,2 74,2 74,2 84,3 107,6 84,5 84,6 83,1 92,7 112,1 c 1u m/s 347,4 297,4 297,7 297,6 294,0 295,6 294,7 295,0 289,7 371,9 366,5 w 1u m/s 170,9 119,2 118,0 116,1 109,2 118,9 118,0 118,3 112,9 191,2 185,9 w 1 m/s 188,8 140,4 139,4 137,8 138,0 160,4 145,2 145,5 140,2 212,5 217,0 25,1 31,9 32,2 32,6 37,7 42,1 35,6 35,6 36,3 25,9 31,1-0,870 0,890 0,890 0,891 0,899 0,897 0,896 0,896 0,897 0,872 0, w 2 m/s 197,3 162,1 165,5 169,6 167,6 181,0 159,2 163,2 163,7 229,5 243,7 w 2a m/s 80,2 76,1 77,7 79,6 78,7 67,8 74,8 76,6 76,9 93,4 114,4 c 2a m/s 80,2 76,1 77,7 79,6 78,7 67,8 74,8 76,6 76,9 93,4 114,4 w 2u m/s 180,2 143,1 146,1 149,7 147,9 167,8 140,6 144,1 144,6 209,7 215,2 c 2u m/s 3,7-35,2-33,6-31,9-36,8-8,9-36,1-32,6-32,1 29,0 34,5 c 2 m/s 80,3 83,8 84,6 85,7 86,8 68,4 83,0 83,3 83,3 97,8 119,5 87,4 114,8 113,4 111,8 115,1 97,5 115,8 113,1 112,7 72,7 73,2 Tab. 4-3 Rychlostní trojúhelníky 46

47 Pro plynulý průchod páry z jednotlivých stupňů na další, je důležité, aby výstupní úhel absolutní rychlosti lopatek byl okolo 90. V současném řešení zvolených typů lopatek úhly vychází více než 90. Je to z důvodu malého výběru typů lopatek, které byly k dispozici Profily lopatek Podle rychlosti proudění v jednotlivých lopatkových mřížích se dané profily dělí na čtyři typy: A 0,7 < Ma < 0,9 podzvukové proudění, B 0,9 < Ma < 1,15 transonické, C 1,1 < Ma < 1,3 nadzvukové, D 1,1 < Ma < 1,5 rozšiřující se Lavalova dýza. Machova čísla Rychlost páry na výstupu z lopatkové mříže: c 1 resp. w 2 Rychlost zvuku: - přehřátá pára: - mokrá pára: [ ] Machovo číslo: Ve všech kontrolovaných místech vychází podzvukové proudění. Charakteristiky profilů Délka tětivy profilu: 47

48 Plocha profilu na patním průměru: Ohybový průřezový modul profilu: Optimální poměrná rozteč lopatek: Voleno Úhel nastavení profilu v lopatkové mříži: ( ) ( ) kde. Počet a rozteč lopatek Při určování skutečného počtu lopatek dochází k zaokrouhlování směrem nahoru. Počet rozváděcích lopatek se zaokrouhluje na liché číslo. Počet oběžných lopatek se zaokrouhluje na sudé číslo. Toto se dělá, aby se předešlo případné rezonanci, která by mohla vzniknout vlivem úplavů za rozváděcími lopatkami. Rozteč lopatek: resp.. Počet lopatek: Skutečná rozteč lopatek: 48

49 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň c 1 m/s 356,58 306,55 306,83 306,75 305,81 314,60 a 1 m/s 628,90 616,65 604,55 592,36 579,94 566,99 Ma 1-0,5670 0,4971 0,5075 0,5178 0,5273 0,5549 Označení profilu S A S A S A S A S A S A rozsah 1 10 až až až až až až 20 rozsah 0 70 až až až až až až 120 rozsah t opt - 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 (b r ) cm 6,25 6,25 6,25 6,25 4,71 4,71 (S 0 ) cm 2 4,09 4,09 4,09 4,09 2,72 2,72 (W 0min ) cm 3 0,575 0,575 0,575 0,575 0,333 0,333 t opt - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 y r 66,42 66,42 66,42 66,42 57,94 57,94 t r mm 50,00 50,00 50,00 50,00 37,68 35,33 (Z r ) (t r ) mm 49,73 48,85 49,23 49,75 37,32 35,14 Tab. 4-4a Profily rozváděcích lopatek Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň c 1 m/s 306,63 306,93 301,33 383,26 383,27 a 1 m/s 554,57 542,73 530,64 509,29 503,20 Ma 1-0,5529 0,5655 0,5679 0,7525 0,7617 Označení profilu S A S A S A S A S A rozsah 1 16 až až až až až 20 rozsah 0 70 až až až až až 120 rozsah t opt - 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 0,72 až 0,87 0,70 až 0,80 (b r ) cm 4,71 4,71 4,71 6,25 4,71 (S 0 ) cm 2 2,72 2,72 2,72 4,09 2,72 (W 0min ) cm 3 0,333 0,333 0,333 0,575 0,333 t opt - 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 y r 57,94 57,94 57,94 66,42 57,94 t r mm 37,68 35,33 35,33 46,88 35,33 (Z r ) (t r ) mm 37,16 35,31 35,03 46,40 35,21 Tab. 4-4b Profily rozváděcích lopatek 49

50 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň w 2 m/s 197,26 162,09 165,47 169,57 167,56 181,00 a 2 m/s 627,91 615,49 603,22 590,78 578,51 565,81 Ma 2-0,3142 0,2633 0,2743 0,2870 0,2896 0,3199 Označení profilu R A R A R A R A R A R A rozsah 2 19 až až až až až až 28 rozsah 1 25 až až až až až až 50 rozsah t opt - 0,58 až 0,68 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 (b o ) cm 2,56 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 (S 0 ) cm 2 1,85 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 (W 0min ) cm 3 0,234 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 t opt - 0,62 0,62 0,62 0,62 0,65 0,6 y o 12,43 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 t o mm 15,87 15,75 15,75 15,75 16,51 15,24 (Z o ) (t o ) mm 15,76 15,64 15,63 15,65 16,49 15,16 Tab. 4-5a Profily oběžných lopatek Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň w 2 m/s 159,24 163,18 163,75 229,53 243,68 a 2 m/s 553,81 541,77 529,36 507, ,73 Ma 2-0,2875 0,3012 0,3093 0,4524 0,1792 Označení profilu R A R A R A R A R A rozsah 2 22 až až až až až 28 rozsah 1 30 až až až až až 50 rozsah t opt - 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,58 až 0,68 0,55 až 0,65 (b o ) cm 2,54 2,54 2,54 2,56 2,54 (S 0 ) cm 2 1,62 1,62 1,62 1,85 1,62 (W 0min ) cm 3 0,168 0,168 0,168 0,234 0,168 t opt - 0,62 0,6 0,6 0,6 0,6 y o 10,18 10,18 10,18 12,43 10,18 t o mm 15,75 15,24 15,24 15,36 15,24 (Z o ) (t o ) mm 15,72 15,19 15,24 15,28 15,15 Tab. 4-5b Profily oběžných lopatek Parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami V této části práce je již potřeba znát jednotlivé parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami pro další výpočty. Zjištění těchto parametrů bude za pomoci vyčíslení jednotlivých ztrát. 50

51 Použité vzorce Izoentropický spád zpracovaný v rozváděcí lopatkové řadě - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Energetické ztráty v rozváděcí lopatkové řadě: Parametry páry za rozváděcí lopatkovou řadou: Izoentropická entalpie: Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: Izoentropický spád zpracovaný v oběžné lopatkové řadě - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Energetické ztráty v oběžné lopatkové řadě: Parametry páry za oběžnou lopatkovou řadou: Izoentropická entalpie: Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: 51

52 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Tabulka vypočtených hodnot Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 R p - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 R s - 0,104 0,119 0,131 0,147 0,137 0,125 0,095 0,107 0,124 0,134 0,153 RL h iz kj/kg 67,43 49,84 49,92 49,90 49,60 52,49 49,86 49,96 48,15 77,90 77,90 Z RL kj/kg 3,85 2,85 2,85 2,85 2,83 3,00 2,85 2,86 2,75 4,45 4,45 RL i 1iz kj/kg RL i 1 kj/kg RL p 1 MPa 18,87 15,58 12,82 10,43 8,39 6,63 5,25 4,15 3,26 2,18 1,38 RL t 1 C 509,5 478,6 447,7 416,3 384,6 352,1 321,5 292,8 264,8 220,9 194,3 RL v 1 m 3 /kg 0,016 0,019 0,022 0,026 0,031 0,038 0,046 0,055 0,067 0,093 0,139 RL s 1 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,32 6,33 6,36 OL h iz kj/kg 7,86 6,74 7,55 8,62 7,85 7,51 5,26 6,01 6,83 12,07 14,06 Z OL kj/kg 4,32 2,05 2,02 1,96 1,82 2,52 2,08 2,09 1,92 5,42 4,96 OL i 2iz kj/kg OL i 2 kj/kg OL p 2 MPa 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 1,28 OL t 2 C 506,3 475,3 443,9 412,0 380,7 348,6 319,2 290,1 261,6 216,1 190,9 OL v 2 OL s 2 m 3 /kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 0,149 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,31 6,32 6,35 6,37 Tab. 4-6 Parametry páry mezi jednotlivými řadami Délky lopatek Délky lopatek již byly určeny v předešlé kapitole. Pro výpočet délek oběžných lopatek byla využita nejdříve rovnice kontinuity. Skutečná délka rozváděcí lopatky:. Jedná se velikost její výstupní hrany. Vstupní hrana je volena stejná. Některé lopatky jsou z důvodu plynulosti průtočného kanálu voleny pod určitým sklonem. Délka vstupní hrany oběžné lopatky: Skutečná délka vstupní hrany oběžné lopatky: kde. 52

53 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Kontrola úhlu 1 podle skutečné délky L OL1 : Délka výstupní hrany oběžné lopatky: Skutečná délka výstupní hrany oběžné lopatky: Kontrola úhlu 2 podle skutečné délky L OL2 : Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň L RL mm L OL1 mm 49,77 62,29 72,28 84,47 79,78 74,23 47,07 56,50 69,23 77,71 94,84 L OL1 mm c 1a m/s 78,27 74,51 75,57 75,53 86,22 107,94 82,87 83,86 82,14 92,37 110, ,68 14,07 14,26 14,25 16,38 20,07 15,68 15,86 15,82 13,95 16,79 L OL2 mm 50,92 61,89 70,63 80,84 87,65 120,88 54,24 63,82 76,79 81,37 99,40 L OL2 mm w 2a m/s 80,11 75,97 77,28 77,54 88,40 110,76 84,47 85,77 84,33 97,39 118, ,96 27,95 27,84 27,21 31,84 37,73 32,04 31,71 31,00 25,11 29,09 Tab. 4-7 Délky lopatek 53

54 4.3 Pevnostní výpočet Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní části. Nejdříve budou zkontrolovány oběžné lopatky a budou zvoleny a zkontrolovány jejich závěsy. Dále budou zkontrolována rozváděcí kola Namáhání oběžných lopatek Oběžné lopatky Přepočet charakteristik profilů podle skutečné šířky oběžné lopatky B 0 : Délka tětivy profilu: Plocha profilu na patním průměru: Ohybový průřezový modul profilu: Skutečný počet a rozteč lopatek Rozteč lopatek: Skutečná rozteč lopatek: Skutečná rozteč lopatek: Namáhání ohybem Krouticí moment na jednu lopatku: kde. 54

55 Obvodová síla na jednu lopatku: - válcové lopatky:, - zkroucené lopatky:. Ohybový moment na jednu lopatku: Napětí v ohybu: Dovolené napětí v ohybu: pro řadové stupně, pro každý stupeň před odběrem, pro regulační a poslední stupeň. Namáhání tahem Hmotnost listu lopatky: Odstředivá síla listu lopatky: kde. kde - uvažováno o 10% navýšení otáček. Hmotnost jedné bandáže: kde, 55

56 . Odstředivá síla jedné bandáže: Odstředivá síla na jednu lopatku: Napětí v tahu: Celkové napětí Celkové napětí musí být menší než. To závisí na volbě materiálu. Rozhodujícím faktorem je ještě teplota, které bude daný materiál vystaven. Povrchová teplota lopatek bude uvažována o 50 C nižší než je teplota páry. 56

57 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 L OL mm B o mm b o mm 76,8 76,2 81,3 91,4 81,3 81,3 S 0 cm 2 16,65 14,58 16,59 21,00 16,59 16,59 W 0min cm 3 6,32 4,54 5,51 7,84 5,51 5,51 t 0 mm 47,6 46,5 49,6 55,8 52,0 48,0 z t 0 mm 46,46 45,71 48,57 55,03 51,31 47,01 P ST kw z M k Nm 2130,4 1581,4 1706,0 1960,7 1603,7 1505,0 F u N 3790,8 2786,6 2982,6 3392,2 2727,4 2514,6 M o Nm 96,7 86,4 105,9 140,8 106,4 93,0 o MPa 15,3 19,0 19,2 18,0 19,3 16,9 odov MPa m L kg 0,67 0,71 0,92 1,37 1,02 0,96 m L kg 50,66 55,35 68,42 90,28 73,13 77,09 O L N b mm v b mm D b m 1,181 1,203 1,221 1,245 1,260 1,277 m b kg 0,17 0,17 0,20 0,25 0,21 0,19 m b kg 13,11 13,35 14,45 16,58 14,92 15,12 O b N O (L+b) N k t MPa 34,2 41,4 46,7 53,9 52,4 50,2 c MPa 64,8 79,5 85,1 89,8 91,0 84,0 C 459,5 428,6 397,7 366,3 334,6 302,1 X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV Materiál DOV MPa Tab. 4-8a Namáhání oběžných lopatek t p OL X22CrMoV

58 Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň D p m 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,171 1,180 1,193 1,226 1,244 L OL mm B o mm b o mm 40,6 40,6 50,8 51,2 71,1 S 0 cm 2 4,15 4,15 6,48 7,40 12,70 W 0min cm 3 0,69 0,69 1,34 1,87 3,69 t 0 mm 24,8 24,0 30,0 30,0 42,0 z t 0 mm 24,53 23,76 29,75 29,63 41,58 P ST kw z M k Nm 287,6 284,5 348,2 524,6 747,5 F u N 491,2 482,2 583,8 855,7 1201,8 M o Nm 11,8 13,7 20,4 33,4 57,7 o MPa 17,1 20,0 15,2 17,8 15,6 odov MPa m L kg 0,16 0,19 0,36 0,45 0,96 m L kg 23,44 28,95 44,87 58,90 89,97 O L N b mm v b mm D b m 1,225 1,243 1,269 1,310 1,346 m b kg 0,05 0,05 0,07 0,07 0,15 m b kg 7,25 7,36 9,39 9,69 13,94 O b N O (L+b) N k t MPa 34,9 40,0 47,9 52,7 65,4 c MPa 69,1 79,9 78,3 88,4 96,6 t p OL Materiál C 271,5 242,8 214,8 170,9 144,3 X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV 12-1 DOV MPa Tab. 4-8b Namáhání oběžných lopatek 58

59 Závěsy oběžných lopatek Při návrhu závěsů bylo vycházeno ze skutečných závěsů, které využívá firma Doosan Škoda Power. Vlivem velkých odstředivých sil jsou veškeré závěsy voleny jako vidličkové. Liší se pouze v počtech a tloušťce jednotlivých prstů. Použité vzorce Těžištní průměr závěsu: Těžištní rozteč závěsu: Hmotnost závěsu: Odstředivá síla závěsu: Celková odstředivá síla na jednu lopatku: Obr. 15 Vidličkový závěs [5] Vidličkový závěs Plocha závěsu namáhaná tahem: Plocha kolíku namáhaná smykem: Plocha kolíku namáhaná otlačením: 59

60 Namáhání závěsu tahem: Namáhání kolíku smykem: Namáhání kolíku na otlačení: Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň B o mm x mm y mm b 1 mm ,5 11, b 2 mm ,5 11, d k mm 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 9,0 12,5 t mm 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 20,4 20,4 28,6 28,6 36,4 S Z mm D p mm D Tz mm t T mm 41,4 40,4 42,6 47,7 44,8 41,3 22,7 21,8 26,6 26,4 36,0 m z kg 1,33 1,29 1,36 1,53 1,44 1,33 0,29 0,28 0,46 0,46 1,15 m z kg 101,0 101,0 101,0 101,0 103,5 106,0 42,9 42,9 58,2 59,6 108,5 O z N O celk kn 136,4 137,9 159,1 204,7 175,1 166,5 33,0 34,4 60,5 68,9 157,3 m celk kg 164,7 169,7 183,8 207,8 191,5 198,2 73,6 79,3 112,5 128,2 212,4 A mm nv nk A Tk mm A Pk mm MPa 88,7 92,6 100,1 114,9 103,4 108,6 91,3 100,8 118,3 136,5 145,5 Dov MPa 287,0 310,0 336,0 352,0 368,0 382,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 T k MPa 169,6 171,4 197,8 201,1 217,7 207,1 107,2 111,7 79,2 90,3 80,1 T Dov MPa 186,6 201,5 218,4 228,8 239,2 248,3 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 p MPa 370,7 374,6 432,2 494,3 475,8 452,6 204,9 213,6 231,7 264,0 273,5 p Dov MPa 430,5 465,0 504,0 528,0 552,0 573,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 Tab. 4-9 Závěsy oběžných lopatek 60

61 4.3.2 Namáhání rozváděcích kol Rozváděcí kola jsou horizontálně půlené desky, jejichž pevnost snižují vložené lopatky. Vlivem expanze páry při průchodu skrz rozváděcí kola je tlak před rozváděcím kolem vyšší než tlak za rozváděcím kolem. Toto způsobuje ohybové namáhání a průhyb rozváděcího kola Rozváděcí kola Použité vzorce Maximální napětí: Maximální průhyb: kde. Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň L RL mm V prk mm V mrk mm ,5 144 D 1 m 1,273 1,295 1,313 1,337 1,352 1,369 D 2 m 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837-1,2 1,215 1,23 1,245 1,255 1,26-0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 E MPa p MPa 4,53 2,81 2,41 2,05 1,71 1,51 R mm 636,5 647,5 656,5 668, ,5 h mm max MPa 120,89 118,25 115,91 103,29 98,19 98,85 RK t p C 497,80 456,88 425,98 394,53 362,52 331,39 X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV materiál Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 DOV MPa y max mm 1,030 1,230 1,296 1,195 1,198 1,296 y DOV mm 1,273 1,295 1,313 1,337 1,352 1,369 Tab. 4-10a Namáhání rozváděcích kol 61 Obr. 16 Rozváděcí kolo [3]

62 Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň L RL mm V prk mm V mrk mm ,5 156,5 D 1 m 1,317 1,335 1,361 1,402 1,438 D 2 m 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837-1,23 1,245 1,26 1,265 1,9-0,64 0,65 0,67 0,68 0,7 E MPa p MPa 1,19 0,99 0,78 0,98 0,67 R mm 658,5 667,5 680, h mm max MPa 87,66 85,50 81,15 84,25 117,67 RK t p C 299,12 270,26 241,01 212,48 166,19 X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoVN X10CrMoV materiál Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 b9-1 Nb9-1 DOV MPa y max mm 1,152 1,219 1,287 1,247 1,403 y DOV mm 1,317 1,335 1,361 1,402 1,438 Tab. 4-10b Namáhání rozváděcích kol 4.4 Kritické otáčky rotoru Pro zabránění případné havárie rotoru z důvodu shodných nebo velice podobných nominálních otáček s otáčkami, které vybudí vlastní frekvenci rotorové soustavy, kontrolujeme, v jaké oblasti se nacházejí kritické otáčky rotoru. Když by turbína byla provozována v oblasti kritických otáček, došlo by k rozvibrování celé soustavy, které by vedlo k jejímu zničení. Podle vzájemné velikosti kritických a provozních otáček, dělíme rotory na dvě skupiny: - tuhé rotory - elastické rotory Obecně se kritické otáčky pohybují v oblasti 0,6 až 0,7 otáček nominálních. V přepočtu se jedná o otáčky 1800 až 2100 min -1. Pro určení kritických otáček využijeme následující vztah: 62

63 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Návrh a MKP vnitřního VT tělesa Závěrem této práce je navržení a vymodelování vnitřního VT tělesa a jeho pevnostní výpočet. Model byl vytvořen v programu Catia. Pro samotné MKP modelu byl využit program Workbench Návrh vnitřního VT tělesa Pro 3D návrh byl využit podélný řez vnitřního VT tělesa. Při tvorbě návrhu bylo potřeba zohlednit určité faktory. Mezi tyto faktory patřilo určení počtu vstupů ostré páry do VT tělesa, určení výšky příruby pro šrouby, vyvedení tlaku za prvním kolem, vyvedení odběru z vnitřního VT tělesa, uložení vnitřního VT tělesa ve vnějším VT tělese. Pro určení počtu vstupů do vnitřního VT tělesa, bylo potřeba zohlednit, aby část páry, která obtéká vnitřní VT těleso, měla co nejvíce prostoru a co nejméně překážek. Nakonec byla zvolena koncepce se dvěma vstupy. Jeden vstup ve spodní polovině a druhý v horní polovině tělesa. Pro výpočet potřebného průměru vstupního potrubí byl využit následující vzorec: kde = hmotnostní průtok do vnitřního VT tělesa, měrný objem páry, w = rychlost páry; voleno 50 m.s -1, n = počet vstupních potrubí. Pro určení velikosti příruby pro šrouby byl využit osvědčený způsob, který mi byl doporučen ve firmě Doosan Škoda Power. Těleso bylo rozkresleno v kritickém místě v příčném řezu. Zde byla vytvořena kružnice, jejíž střed byl o 50 mm níže než střed vnitřní stěny vnitřního VT tělesa. Vytvořená kružnice byla velikosti, která byla rovna výšce vnitřního VT tělesa v daném místě v podélném řezu. Poté byly vedeny kolmice do takové výšky, kde matice šroubů by již nevnikaly do původního tělesa. Takto byla zjištěna potřebná výška příruby pro šrouby. Dalším krokem bylo potřeba vymyslet řešení měření tlaku za prvním oběžným kolem. Toto měření je důležité z důvodu např. garančního měření. Díky koncepci dvou vstupů nebylo možné toto měření vyvést kolmo vzhůru, protože v tomto místě je příruba vstupního potrubí. 63

64 Další možností bylo vyvedení měření pod úhlem z boku tělesa. Od tohoto řešení bylo upuštěno z důvodu montáže, kde běžně docházelo při demontáži a zvedání vnějšího tělesa ke zničení měřícího kanálu, protože se zapomněl demontovat před samotným zvedáním tělesa. Nakonec bylo zvoleno řešení, kde na tělese bude nálitek a za pomoci dvou kolmých a jedné šikmé díry je tento tlak vyveden kolmo nahoru. Jako další krok bylo řešeno vyvedení odběru pro VTO3. Jelikož mezi rozváděcími koly nebylo dostatek prostoru pro potřebné množství páry, je proto na dolní polovině tělesa nalita kapsa, ze které je odebírána pára. Toto provedení má výhodu, že není potřeba nijak posunovat rozváděcí kola a tím zvětšovat ložiskovou vzdálenost turbíny. Dalším krokem bylo navržení uložení tělesa ve vnějším VT tělese. Zároveň bylo potřeba zvolit místo tak, aby se nekrylo s umístěním závěsných čepů, které slouží pro manipulaci s tělesem. Tyto dva prvky bylo potřeba vhodně zkombinovat. Nakonec nejlepší řešení byl návrh zadní patky jako jednodílné a přední patka byla rozdělena na dvě části. První část pro zajištění axiálního uložení a druhá část, která sedí na patkách vnějšího VT tělesa. Mezi těmito částmi je nalit závěsný čep. Pro radiální uložení tělesa jsou nalita ramena, která jsou umístěna tak, aby co nejméně bránila průtoku páry. Obr. 17 Model vnitřního VT tělesa 64

65 5.2 MKP vnitřního VT tělesa Jak již bylo zmíněno dříve, MKP výpočet byl proveden v programu Workbench Jako vstupní model sloužil model vnitřního VT tělesa. Pro samotné potřeby výpočtu muselo dojít k zjednodušení modelu, aby výpočet netrval dlouho a zároveň nebyl náročný na výpočetní techniku. Prvním krokem bylo zjednodušení spojení horní a dolní poloviny vnitřního VT tělesa, aby se těleso chovalo jako jeden celek. Jelikož je těleso osově symetrické, této vlastnosti bylo využito a pro samotný výpočet byla využita pouze jedna polovina tělesa. Dále byly odstraněny otvory sloužící pro uložení rozváděcích kol v tělese a zároveň všechny závity, které se na tělese nacházely. Na závěr zjednodušení byl odstraněn otvor pro měření tlaku za prvním kolem. Tento otvor vzhledem ke své velikosti nijak neovlivňoval tuhost tělesa. Druhým krokem bylo samotné síťování tělesa. Síťování probíhalo ve stejném programu jako samotný výpočet. Ve třetím kroku byly nastaveny tlaky, které působí na těleso. K tomuto účelu posloužily tlaky z tabulky tab Čtvrtým krokem byly vytvořeny silové náhrady za rozváděcí kola a vnitřní ucpávku. Jelikož při samotném výpočtu těleso tyto prvky neobsahuje, jejich vliv byl přepočítán na síly, které v daných místech působí na těleso. Jelikož pro samotný výpočet byla využita pouze polovina tělesa, bylo potřeba použít i poloviční hodnoty silových náhrad. Jedinou výjimkou bylo první rozváděcí kolo. Kde silová náhrada od tohoto kola vzhledem k jeho uložení je rozdělena na dvě místa. Z tohoto důvodu je velikost této síly rozdělena na dvě. Přehled těchto silových náhrad je shrnut v Tab

66 Kolo RK1 RK2 RK3 RK4 Před Za Před Za Před Za Před Za Pozice kolem kolem kolem kolem kolem kolem kolem kolem D RK mm D rot mm p MPa 23,40 18,39 18,39 15,23 15,23 12,48 12,48 10,11 S RK mm F RK kn F RKcelk kn F RKcelk1/2 kn F RK1 kn 1545 Tab. 5-1a Silové náhrady od rozváděcích kol a ucpávky Kolo RK5 RK6 Vnitřní ucpávka Před Za Před Za Pozice kolem kolem kolem kolem Před uc. Za uc. D RK mm D rot mm p MPa 10,11 8,15 8,15 6,44 23,40 6,44 S RK mm F RK kn F RKcelk kn F RKcelk1/2 kn Tab. 5-1b Silové náhrady od rozváděcích kol a ucpávky Obr. 18 Výpočtová síť Na obr. 19 a obr. 20 je výsledek MKP zkoušky. Na obr. 19 jsou barevně odstupňovány deformace materiálu, které vzniknou vlivem vysokého tlaku a teploty admisní páry. Největší deformace jsou v horní části vstupním kanálu. Jejich hodnota je 0,87 mm. Dochází zde k rozevírání kanálu. Toto rozevírání by vedlo k částečné deformaci rozváděcích lopatek prvního stupně. V praxi jsou tyto lopatky dimenzovány, aby určité tepelné posunutí vydržely. Pro eliminaci tohoto posuvu by bylo potřeba v tomto kritickém místě vytvořit žebro. Došlo by 66

67 tak k lokálnímu zpevnění materiálu. Toto řešení by ale vytvářelo velké lokální napětí, které by mohlo způsobit iniciaci trhlin a vést k poškození vnitřního tělesa. Obr. 19 Celkové deformace Na obr. 20 je výsledek celkového napětí, které působí na těleso. Největšího maxima nabývá v oblasti vstupního kanálu v dělící rovině, kde bylo využito krčku. Tento krček slouží pro propojení vstupního kanálu. Pára takto může vstupovat v celém obvodu na rozváděcí lopatky. Tento krček způsobuje eliminaci tepelné dilatace v tomto místě. Toto vede ke vzniku velkého lokálního napětí. Další zvýšené napětí vzniká v uložení rozváděcích kol, kde vlivem rozdílu tlaků vznikají obrovské síly. Tato vzniklá napění nepřekračují dovolené napětí materiálu. Obr. 20 Celkové napětí 67

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA ENERETIKY STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE Návrh řešení chlazení plynu z teploty 000 ºC na teplotu 600 ºC Autor: Bc. Zdeněk Schee OSTRAVA 20 ANOTACE STUDENTSKÉ

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Brno Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP 2 1 V parní turbíně se přeměňuje energie

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního

Více

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Konference Alternativní zdroje energie 0. až. července 0 Kroměříž TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Michal Broum, Jan Sedlář, Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Regulus spol. s.r.o. Univerzitní

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Abstrakt Studie zabývající se vlivem kondenzace na rychlost proudění v mezitrubkovém prostoru pomocí zjednodušeného modelu v programu Fluent.

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o 31 12 73 (21) (PV 9217-73) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ 21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ Stanislav Hes ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky 1. Úvod do problematiky V dnešní době

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více