ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní obor: Stavba jaderně energetických zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace Autor: Bc. Václav WALDMANN Vedoucí práce: Ing. Jaroslav ŠTĚCH Akademický rok 2013/2014

2 Téma Základní znění téma diplomové práce: Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. Generace (úloha pro 1 studenta) Navrhněte kondenzační parní turbínu pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace Zadání diplomové práce. Navrhněte kondenzační parní turbínu s přihříváním páry pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace. Návrh bude zpracován pro následující parametry: nominální tepelný výkon reaktoru tlak admisní páry N t = 3390 MWt p A = 24 MPa teplota admisní páry t A = 550 C teplota napájecí vody teplota chladící vody t nv 300 C t v1 = 20 C otáčky turbiny n = 3000 min -1 Regulace turbiny je škrtící s klouzavým tlakem. Parní turbinu navrhněte s výstupem dolů do vodou chlazených kondenzátorů, se separací vlhkosti před přihříváním. Přihřívání se provádí párou z odběru a z admisní páry. Množství admisní páry m A stanovte ze zadaného tepelného výkonu reaktoru. Vhodně zvolte materiály rotoru, těles. Vhodně zvolte regeneraci, která se bude sestávat z VT ohříváků, odplyňováku s napájecí nádrží a NT ohříváků. Teplotu odplynění a napájecí vody uvažujte klouzavou v závislosti na zatížení turbiny. Další nespecifikované parametry cyklu vhodně zvolte. 2

3 Spočtěte bilanční schéma pro výše uvedené nominální parametry. Proveďte návrh VT dílu turbiny se základními konstrukčními a pevnostními výpočty a nakreslete jeho podélný řez. Proveďte konstrukční návrh vnitřního VT tělesa včetně MKP pevnostního výpočtu. Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Štěch tel: Konzultant: Ing. Richard Fichtl tel: Doporučená literatura: 1) Tsiklauri, Georgi; Talbert, Robert; Schmitt, Bruce; Filippov, Gennady; Bogoyavlensky, Roald; Grishanin, Evgenei (2005). Supercritical steam cycle for nuclear power plant. Nuclear Engineering and Design. 2) MacDonald, Philip; Buongiorno, Jacopo; Davis, Cliff; Witt, Robert (2003), Feasibility Study of Supercritical Light Water Cooled Reactors for Electric Power Production - Progress Report for Work Through September nd Annual Report and 8th Quarterly Report 3) Bečvář, Josef; Král, Václav. Tepelné turbíny. Praha : SNTL, s. 4) Škopek, Jan. Tepelné turbíny a turbokompresory. 1. Vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, s. ISBN

4 Prohlášení o autorství Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce. V Plzni dne: podpis autora Autorská práva Podle Zákona o právu autorském. č.35/1965 Sb. (175/1996 Sb. ČR) 17 a Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledku diplomové práce, včetně uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoliv nakládání s nimi možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora a Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. 4

5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu této diplomové práce Ing. Jaroslavu Štěchovi a konzultantu Ing. Richardu Fichtlovi za poskytnuté materiály, vstřícný přístup, odborné rady a konzultace, bez nichž by tato práce nemohla být realizována. Dále bych chtěl poděkovat kolegům z oddělení Návrhy turbín, Tepelné výpočty a Pevnostní výpočty z firmy Doosan Škoda Power za poskytnuté rady a trpělivost, kterou se mnou měli jmenovitě: Ing. Zdeňkovi Kubišovi, Ing. Václavu Urbánkovi, Ing. Martinu Sládkovi, Ing. Václavu Stehlíkovi, Ing. Ondřeji Rozumovi a Ing. Dušanu Mihalíkovi. Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Jaroslavu Burešovi za umožnění vypracování této diplomové práce na výpočetní technice v Doosan Škoda Power. 5

6 ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE AUTOR Příjmení Waldmann Jméno Václav STUDIJNÍ OBOR 2302T041 Stavba jaderně energetických zařízení VEDOUCÍ PRÁCE PRACOVIŠTĚ Příjmení (včetně titulů) Ing. Štěch ZČU-FST-KKE Jméno Jaroslav DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ NEHODÍCÍ ŠKRTNĚTE NÁZEV PRÁCE Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace FAKULTA Strojní KATEDRA KKE ROK ODEVZD Počet stran (A4 a ekvivalentů A4) CELKEM 72 TEXTOVÁ ČÁST 70 GRAFICKÁ ČÁST 1 STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY KLÍČOVÁ SLOVA ZPRAVIDLA JEDNOSLOVNÉ POJMY, KTERÉ VYSTIHUJÍ PODSTATU PRÁCE V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci návrhu kondenzační parní turbíny. Práce obsahuje návrh tepelného výpočtu cyklu, konstrukční návrh a pevnostní výpočet vnitřního VT tělesa kondenzační parní turbíny pro Superkritický vodní reaktor IV. generace. Tepelný výpočet, bilanční schéma, nadkritická, turbína, SRWR. 6

7 SUMMARY OF DIPLOMA THESIS AUTHOR Surname Waldmann Name Václav FIELD OF STUDY 2302T041 Nuclear Power Equipment Design SUPERVISOR Surname (inclusive of degree) Ing. Štěch Name Jaroslav INSTITUTION ZČU-FST-KKE TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELOR Delete when not applicable TITTLE OF THE WORK Condensing steam turbine with nuclear reactor IV. generation FACULTY Mechanical Engineering DEPARTMENT Power System Engineering SUBMITTED IN 2014 NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4) TOTALLY 72 TEXT PART 70 GRAPHICAL PART 1 BRIEF DESCRIPTION (MAX 10 ŘÁDEK) TOPIC,GOAL,RESULTS AND CONTRIBUTIONS Theoretical part is processed for successful realization of the proposal of condensing steam turbine. This work contains thermodynamic calculation of the turbine operation, structural proposal and the strength calculation of the HP inner casing for condensing steam turbine for Supercritical water reactor IV. generation. KEY WORDS Thermodynamic calculation, heat balancing diagram, supercritical, turbine, SCWR. 7

8 Seznam použitých označení, indexů a jednotek Označení a jednotky veličin A [mm 2 ] plocha závěsu b [cm] délka tětivy profilu b b [m] šířka bandáže b 0 [mm] skutečná délka tětivy profilu b 1,2 [mm] šířka prstů závěsu B [cm] šířka lopatky c p [J.kg -1.K -1 ] měrná tepelná kapacita vody c [m.s -1 ] výstupní rychlost z roz. kola d k [mm] průměr kolíku d 0 [mm] maximální průměr hřídele D b [m] střední průměr bandáže D p [m] patní průměr D s [m] střední průměr lopatkování D Tz [m] těžištní průměr závěsu E [MPa] modul pružnosti v tahu F u [N] obvodová síla na jednu lopatku G [kg] celková hmotnost rotoru h [kj.kg -1 ] užitečný spát zpracovaný ve stupni h RK [mm] šířka rozváděcího kola H [kj.kg -1 ] užitečný spád zpracovaný v daném úseku i [kj.kg -1 ] entalpie k [-] součinitel odlehčení L [m] ložisková vzdálenost L [m] délka hrany lopatky L opt [m] optimální délka lopatky L p [m] skutečná délka rozváděcí lopatky L red [m] redukovaná délka rozváděcí lopatky L t [m] délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku [kg.s -1 ] hmotnostní průtok m [kg] hmotnost Ma [-] Machovo číslo M k [N.m] krouticí moment M o [N.m] ohybový moment na jednu lopatku n [min -1 ] počet otáček n k [-] počet kolíků n ostř [-] zohlednění dělení partiálního ostřiku n v [-] počet rozvidlení O [N] odstředivá síla 8

9 9 p [MPa] tlak p ko [MPa] namáhání kolíku na otlačení P ST [kw] vnitřní výkon stupně r f [-] součinitel zpětně využitého tepla R [mm] vnější poloměr rozváděcího kola R p [-] stupeň reakce na patě R s [-] stupeň reakce na středu s [kj.kg -1.K -1 ] entropie S 0 [cm 2 ] plocha profilu na patním průměru S z [m 2 ] plocha závěsu t [ C] teplota t [mm] rozteč lopatek t l [m] vzdálenost těžiště závěsu od paty lopatky t o [mm] skutečná rozteč oběžných lopatek t opt [-] optimální poměrná rozteč lopatek [ C] povrchová teplota [ C] povrchová teplota t r [mm] skutečná rozteč rozváděcích lopatek t T [m] těžištní rozteč závěsu u [m.s -1 ] obvodová rychlost v [m 3.kg -1 ] měrný objem v b [m] výška bandáže w [m.s -1 ] relativní rychlost W 0min [cm 3 ] ohybový průřezový modul profilu x [-] suchost y [-] poměrný hmotnostní průtok y DOV [mm] velikost maximálního průhybu y max [mm] maximální průhyb z [-] počet stupňů v daném úseku z šk [-] ztráta škrcením z 0 [kj.kg -1 ] ztráta v rozváděcím kole [-] počet ostříknutých lopatek Z [-] energetická ztráta 1 [ ] výstupní úhel z rozváděcích lopatek [ ] úhel relativní rychlosti [ ] úhel nastavení profilu v lopatkové mříži [mm] přesah lopatek [ C] navýšení teploty [MPa] přetlak na jednotlivé rozváděcí kolo [ C] o kolik C se přihřeje pára nebo napájecí voda [ C] ohřátí chladicí vody [-] oprava na odchylný průměr

10 [-] parciálnost r [-] kontrakční součinitel zohledňující tloušťku výstupní hrany rozváděcí lopatky [-] účinnost odplyňováku [-] účinnost ohříváku [-] tlaková ztráta přihřátím páry [-] termodynamická účinnost stupně [-] termodynamická účinnost NT dílu [-] termodynamická účinnost VT dílu [-] účinnost nekonečně dlouhé lopatky [-] součinitel pro výpočet průhybu rozváděcího kola [kg.m -3 ] hustota oceli [MPa] namáhání závěsu tahem [MPa] celkové napětí [MPa] dovolené napětí závěsu v tahu [MPa] maximální napětí [MPa] napětí v ohybu [MPa] dovolené napětí v ohybu [MPa] napětí v tahu [MPa] dovolené namáhání kolíku ve smyku [MPa] namáhání kolíku smykem [-] rychlostní ztrátový součinitel RK [-] součinitel pro výpočet namáhání rozváděcích kol [-] rychlostní ztrátový součinitel pro oběžné lopatky [s -1 ] úhlová rychlost [s -1 ] úhlová rychlost navýšena o 10% Indexy a [-] axiální složka o [-] oběžná OL [-] oběžná lopatková řada r [-] rozváděcí RL [-] rozváděcí lopatková řada u [-] obvodová složka iz [-] izoetropický 0 [-] vstup do rozváděcího stupně 1 [-] výstup z rozváděcího stupně 2 [-] výstup z oběžného stupně 10

11 Obsah 1 Úvod Superkritický vodní reaktor (SCWR) Tepelný výpočet turbíny Průběh expanze v turbíně Tepelný výpočet regenerace VTO VTO VTO Separátor vlhkosti První přihřátí páry Druhé přihřátí páry Napájecí nádrž s odplyňovákem NTO NTO NTO NTO Výpočet množství páry v jednotlivých odběrech Výkon turbíny Návrh průtočné části turbíny Výpočet základních parametrů průtočného kanálu Použité vzorce Tabulka vypočtených hodnot Lopatkový plán Shrnutí základních parametrů turbíny

12 4.2 Volba profilů a délek lopatek Rychlostní trojúhelníky Profily lopatek Parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami Délky lopatek Pevnostní výpočet Namáhání oběžných lopatek Namáhání rozváděcích kol Kritické otáčky rotoru Návrh a MKP vnitřního VT tělesa Návrh vnitřního VT tělesa MKP vnitřního VT tělesa Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

13 1 Úvod Tématem diplomové práce je kondenzační parní turbína pro Superkritický vodní reaktor IV. generace. Uvnitř reaktoru dochází k ohřátí napájecí vody a dále k přehřátí páry do nadkritické oblasti páry. Tato nadkritická pára je přiváděna do kondenzační parní turbíny, kde dochází k efektivnímu využití energie obsažené v páře. Díky systému rozváděcích a oběžných kol je tato energie přeměněna na rotační pohyb rotoru a za pomoci elektrického generátoru je tento pohyb přeměněn na elektrickou energii. Cílem této práce je pro zadané parametry navrhnout vícetělesovou kondenzační parní turbínu. Kde bude podrobnější tepelný a konstrukční návrh VT tělesa. Celé turbosoustrojí má osm neregulovaných odběrů: první čtyři jsou vedeny do nízkotlaké regenerace, jeden slouží pro termický odplyňovák, tři slouží pro vysokotlakovou regeneraci, kde jeden je zároveň společný i pro přihřátí páry. Přihřívání páry se provádí i ostrou parou. Pro uvedené zapojení musí být vypracované bilanční schéma, která slouží jako podklad pro následující výpočty. Dále pro vlastní návrh VT turbíny, který se skládá z optimálního počtu stupňů, návrhu průměru a délky lopatek. V další řadě je to rovněž pevnostní výpočet, díky němuž bylo možné rozkreslit tvar průtočného kanálu. Ten posloužil i pro návrh 3D modelu vnitřního tělesa, který byl poté podroben pevnostnímu výpočtu. 13

14 2 Superkritický vodní reaktor (SCWR) Superkritický vodní reaktor je jedním z typů reaktorů IV. generace. Jedná se o vysokoteplotní reaktor, který je chlazen vodou s nadkritickými parametry. Díky využití nadkritické chladící vody je možné dosáhnout vyšší tepelné účinnosti cyklu než u reaktorů tlakovodních. Na obr. 1 je základní schéma elektrárny. U tohoto typu reaktoru se nevyužívá parogenerátorů pro výrobu páry pro turbínu. Namísto toho pára vzniká v samotném reaktoru. Toto má za následek značné zjednodušení oběhu, kde již oběh není rozdělen na primární a sekundární část, jak je to u PWR (VVER) typu, ale je jednookruhový. Protože reaktor pracuje s tepelnými neutrony, chladivo má zároveň funkci moderátoru. Jedná se v principu o lehkovodní reaktor chlazený a moderovaný vodou za vysoké teploty a tlaku. Hodnoty teploty a tlaku překračují hodnoty pro nadkritický bod ve fázovém diagramu (374,15 C a 22,12 MPa). Tento typ reaktoru je založen na dvou známých a dobře vyzkoušených technologiích. První, jak již bylo zmíněno dříve, technologií jsou lehkovodní reaktory, které patří k nejpoužívanějším a nejspolehlivějším reaktorům v současné době. Jako palivo by se i zde využíval oxid uranu. Došlo by pouze ke změně použitého pokrytí, neboť zirkoniové pokrytí je nevhodné, protože při vyšších teplotách reaguje s vodou. Namísto zirkonia by se zde využilo nerezových ocelí nebo niklových slitin. Druhý princip je využití vody v nadkritické fázi. Tento princip se již běžně užívá u klasických elektráren. Pro regulaci neutronového toku se využívá stejného principu jako na PWR (VVER) a to zasouváním regulačních tyčí, které jsou umístěny v horní části reaktoru. Obr. 1 Základní schéma oběhu se SCWR [6] 14

15 3 Tepelný výpočet turbíny Tepelný výpočet turbíny slouží především pro určení parametrů a hmotnostních průtoků páry popř. vody v celém tepelném oběhu, ve kterém daná turbína pracuje. Mezi nejdůležitější parametry patří parametry na vstupu a výstupu z VT dílu, které slouží jako podklad pro návrh průtočné části turbíny. Pro celý výpočet byl využit program Microsoft Excel 2007 s doplňkem pro výpočet parametrů páry dle IF95. Za pomoci toho balíčku byly určeny parametry páry v jednotlivých bodech bilančního schématu. 3.1 Průběh expanze v turbíně Pro stanovení průběhu expanze je důležité stanovení jejího začátku a konce, zároveň předběžného určení vnitřní termodynamické účinnosti turbíny. Jelikož v tomto případě by jedno tělesová kondenzační parní turbína dosahovala nereálních rozměrů, turbína byla rozdělena na více těles. Jako nejoptimálnější řešení je tří tělesová koncepce (VT těleso a dvě NT tělesa). Jelikož se jedná o vícetělesovou parní turbínu je potřeba stanovit dělicí tlak na kterém skončí expanze VT dílu. Tento tlak je volen s ohledem na vstupní tlak do separátoru přihřívače. Protože se jedná o složité zařízení, byl využit obdobný tlak jako ve vzorové zprávě [2]. V separátoru přihřívači dochází k separaci vodních kapek z páry a za pomoci odběru páry a ostré páry dochází k přihřátí páry a zlepšení celkové účinnosti cyklu. V zadání diplomové práce jsou parametry páry na výstupu z reaktoru. Samotná expanze ale začíná až po průchodu páry rychlozávěrným a regulačním ventilem. V obou ventilech dochází vlivem škrcení páry ke ztrátám, tedy mírnému snížení vstupních parametrů. Je zde uvažován izoentalpický děj. Jedná se o děj, kde hodnota entalpie po škrcení je stejná jako před škrcením, zbylé parametry se vlivem tlakové ztráty zmenší. 15

16 Bod 0 Obr. 2 Základní schéma oběhu Tlak admisní páry: Teplota admisní páry: Entalpie admisní páry: Bod 1 Tlak admisní páry: Entalpie admisní páry: Teplota admisní páry: Entropie: Bod 2 iz Entropie: Tlak p 2 (voleno dle vzoru): Teplota: Entalpie: 16

17 Izoentropický tepelný spád: Skutečný tepelný spád: Bod 2 Tlak: Entalpie: Teplota: Entropie: Suchost: Separátor vlhkosti Tlak: Teplota: Entalpie páry po separaci: Entalpie vody po separaci: První přihřátí páry párou z odběru Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie na vstupu: Tlak na výstupu: Teplota na výstupu: 17

18 Entalpie na výstupu: Druhé přihřátí páry admisní parou Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie na vstupu: Tlak na výstupu: Teplota na výstupu: Entalpie na výstupu: Bod 5 Tlak: Entalpie: Teplota: Entropie: Určení tlaku v kondenzátoru Teplota chladicí vody vstup: Ohřátí vody (volím) : Navýšení teploty: Teplota chladicí vody výstup: Teplota kondenzátu: Saturační (nasycený) tlak: Bod 6 iz Tlak: 18

19 Entropie: Entalpie: Teplota: Izoentropický tepelný spád: Skutečný tepelný spád: Bod 6 Tlak: Entalpie: Teplota: Suchost: Bod 7 Tlak admisní páry: Teplota admisní páry: Entalpie admisní páry: 3.2 Tepelný výpočet regenerace Systém regenerace slouží ke zvýšení ohřevu kondenzátu a napájecí vody vstupující do reaktoru a zároveň i ke zvýšení tepelné účinnosti celého oběhu. Regenerace je rozdělena na nízkotlakou a vysokotlakou část. Nízkotlaká regenerace obsahuje čtyři nízkotlaké ohříváky. Vysokotlaká regenerace obsahuje tři vysokotlaké ohříváky. Počet ohříváků byl zvolen dle optimálního ohřátí v jednom ohříváku. Kondenzát z NTO4 je vlivem tlakového spádu postupně kaskádován do NTO3 a pak dále do NTO2 a NTO1, dále do uzlu, ve kterém se mísí 19

20 s kondenzátem vystupujícím z kondenzátoru. Vysokotlaká regenerace má obdobné zapojení. Kondenzát z VTO3 je vlivem tlakového spádu postupně kaskádován přes VTO2 a VTO1 až do termického odplyňováku. Kondenzát z prvního a druhého přihřátí páry je zaveden do VTO1 a jeho zbytkové teplo je zde využito a dále pokračuje do termického odplyňováku. Jelikož po první expanzi ve VT dílu je pára v oblasti mokré páry, je ještě před samotným přihříváním páry umístěn separátor páry. Odloučená voda je pak převedena do termického odplyňováku VTO3 Vysokotlaké ohříváky jsou povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. Parametry Obr. 3 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO3 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: 20

21 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO3 bude: Poměrný hmotnostní průtok Kde, VTO2 Parametry Obr. 4 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO2 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: 21

22 Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO2 bude: Poměrný hmotnostní průtok VTO1 Parametry Obr. 5 Tepelná bilance a průběh teplot ve VTO1 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: 22

23 Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve VTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do VTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do VTO1 bude: Poměrný hmotnostní průtok + 23

24 3.2.4 Separátor vlhkosti Jedná se o zařízení, kde pára prochází přes systém žaluzií. Na žaluziích se zachytí kapičky vody, které jsou pak odváděny do systému regenerace. Parametry Obr. 6 Tepelná bilance ve separátoru vlhkosti Tlak na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Entalpie vody po separaci: Poměrný hmotnostní průtok První přihřátí páry Konstrukce je obdobná jako u VTO. Jedná se o povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. 24

25 Parametry Obr. 7 Tepelná bilance a průběh teplot v prvním přihřátí Tlak páry na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Teplota na výstupu: Tlak přihřáté páry na výstupu: Entalpie přihřáté páry na výstupu: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: 25

26 Poměrný hmotnostní průtok Druhé přihřátí páry Parametry Obr. 8 Tepelná bilance a průběh teplot v druhém přihřátí Tlak páry na vstupu: Teplota na vstupu: Entalpie páry po separaci: Teplota na výstupu: Tlak přihřáté páry na výstupu: Entalpie přihřáté páry na výstupu: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu: Entalpie páry při iz. expanzi: Teplota páry na vstupu: 26

27 Poměrný hmotnostní průtok Napájecí nádrž s odplyňovákem Jedná se o směšovací výměník. Přenos tepla zde neprobíhá jako u předchozích zařízení na teplonosné ploše, ale přímím stykem páry s kondenzátem. Koncový teplotní rozdíl je tedy roven nule. Úkol odplyňováku je zvýšení teploty přiváděného kondenzátu na bod varu, při kterém dochází k vypuzování ve vodě rozpustných plynů. Odplyněný kondenzát potom opouští napájecí nádrž a přes systém vysokotlaké regenerace vstupuje do reaktoru. Parametry Obr. 9 Tepelná bilance a průběh teplot v napájecí nádrži Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve O: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak v odběru: Sk. entalpie p. na vstupu do O: 27

28 Teplota páry na vstupu: Poměrný hmotnostní průtok NTO4 Nízkotlaké ohříváky jsou povrchové výměníky, ve kterých přenos tepla probíhá kondenzací páry na teplonosných plochách trubek. Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Obr. 10 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO4 Teplota nap. vody na výstupu: 28

29 Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO4 bude: Poměrný hmotnostní průtok NTO3 Obr. 11 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO3 29

30 Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do NTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO3 bude: Poměrný hmotnostní průtok 30

31 NTO2 Parametry Obr. 12 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO2 Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO2 bude: 31

32 Poměrný hmotnostní průtok NTO1 Obr. 13 Tepelná bilance a průběh teplot v NTO1 Parametry Teplota nap. vody na vstupu: Teplota nap. vody na výstupu: Měrná tepelná kapacita vody: Teplota vody zkondenzované páry: Tlak kondenzace páry ve NTO: Entalpie vody zkondenzované páry: Tlak páry na vstupu do NTO: Tlak v odběru: Entalpie páry při iz. expanzi: 32

33 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Sk. entalpie p. na vstupu do VTO: Teplota páry na vstupu: Odběr do NTO1 bude: Poměrný hmotnostní průtok 3.3 Výpočet množství páry v jednotlivých odběrech Jelikož předpokládaný výkon turbosoustrojí je 1600MW e, bylo by obtížné tento výkon přenést v jednom turbosoustrojí. Proto již při výpočtu hmotnostních průtoků páry v odběrech je uvažováno, že reaktor bude pohánět dvě turbosoustrojí o výkonu 800 MW e, z tohoto důvodu je uvažován pouze poloviční hmotnostní průtok páry. Celkový hmotnostní průtok reaktorem: Celkový hmotnostní průtok na jednu turbínu: 33

34 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Množství páry v odběru pro VTO3: Množství páry v odběru pro VTO2: Množství páry v odběru pro VTO1: Množství páry v odběru pro první přihřátí páry: Množství páry v odběru pro druhé přihřátí páry: Množství páry po separaci: Množství páry v odběru pro odplyňovák: Množství páry v odběru pro NTO4: Množství páry v odběru pro NTO3: Množství páry v odběru pro NTO2: Množství páry v odběru pro NTO1: 3.4 Výkon turbíny Výkon turbíny slouží k ověření dosažení výkonu. V první řadě bude určen vnitřní výkon VT části a NT části, který jsou dány hmotnostními průtoky páry v jednotlivých úsecích a 34

35 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 odpovídajícím entalpickým spádům. Skutečný výkon celého turbosoustrojí bude nižší o mechanické ztráty a ztráty v elektrickém generátoru. Množství páry v jednotlivých úsecích: Úsek I: Úsek II: Úsek III: Úsek IV: Úsek V: Úsek VI: Úsek VII: Úsek VIII: Úsek IX: Entalpické spády mezi odběry: Úsek I: Úsek II: Úsek III: Úsek IV: Úsek V: Úsek VI: Úsek VII: Úsek VIII: Úsek IX: 35

36 Vnitřní výkon turbíny: Skutečný výkon turbosoustrojí: Mechanické ztráty: Účinnost el generátoru: 4 Návrh průtočné části turbíny Průtočná část parní turbíny je nejdůležitější částí. Je složena z jednotlivých stupňů, kde každý stupeň je tvořen statorovou a oběžnou řadou lopatek. Jelikož práce byla vypracována ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power, byla zvolena stejná koncepce lopatkování. Firma v součastné době využívá rovnotlakého lopatkování. Rovnotlaké (akční) lopatkování se vyznačuje tím, že k expanzy páry dochází pouze při průchodu páry přes rozváděcí řadu lopatek. Při průchodu páry oběžnou řadou lopatek již k expanzi nedochází. Rozváděcí lopatky jsou vloženy do disků, které jsou horizontálně rozděleny. Spodní část kola je vložena do spodního tělesa turbíny. Po vložení rotoru je horní polovina rozváděcího kola přišroubována ke spodní. Oběžné lopatky jsou vsazeny do oběžných kol rotoru. Principem přeměny tepelné energie páry na elektrickou energii generátoru je, že pára při průchodu oběžným kanálem přeměňuje svojí tepelnou energii na mechanickou energii v podobě otáčejícího rotoru. Pára nejprve prochází rozváděcím kolem, zde dochází k expanzi páry a zároveň přeměny tepelné energie na kinetickou energii páry. Proud páry následně vstupuje do oběžného kola, kde je kinetická energie páry předávána rotoru, který se začne otáčet. 36

37 Jelikož návrh průtočné části parní turbíny je složitý úkol, bude rozdělen do jednotlivých části. Nejdříve budou určeny základní parametry průtočného kanálu, následně budou vybrány vhodné profily lopatek a jejich délky. Na závěr bude provedena kontrola zvolených lopatek pevnostním výpočtem a budou vypočteny kritické otáčky rotoru. 4.1 Výpočet základních parametrů průtočného kanálu Výsledkem této kapitoly bude výpočet a základní stanovení parametrů průtočného kanálu, určení vnitřního výkonu VT dílu a skutečné vnitřní účinnosti VT dílu. Stanovení základních rozměrů lopatek bude zobrazeno v grafu lopatkového plánu, viz obr. 14. Výpočet parametrů průtočného kanálu byl propojen s tepelnými výpočty a probíhal iteračně. Po určení skutečných tlaků za stupni před jednotlivými odběry bylo původní bilanční schéma přepočítáno. Díky tomu došlo ke změně jednotlivých průtoků danými odběry Použité vzorce Patní průměr lopatkování: Voleno Střední průměr lopatkování: Obvodová rychlost (na D s ): Rychlostní poměr na D s: Voleno Izoentropická výstupní rychlost z rozváděcího kola: Skutečná výstupní rychlost z rozváděcího kola:, kde. 37

38 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Izoentropický spád zpracovaný ve stupni: Izoentropická entalpie za rozváděcím kolem: Ztráta v rozváděcím kole: Entalpie za rozváděcím kolem: Měrný objem za rozváděcím kolem: Výstupní úhel z rozváděcích lopatek: Voleno Délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku: kde. Optimální délka rozváděcí lopatky: ( ) Parciálnost: kde. 38

39 Redukovaná délka rozváděcí lopatky: -jedná se o fiktivní délku lopatky, s níž by při totálním ostřiku dosáhla stejné účinnosti jako při parciálním ostřiku s délkou L opt ( ) ( ) Skutečná délka rozváděcí lopatky: Voleno dle pravidel: Volen parciální ostřik; Volen totální ostřik; potom potom Typ lopatek: válcové lopatky (označení V) zkroucené lopatky (označení Z) Účinnost nekonečně dlouhé lopatky: ( ) Ztráta konečnou délkou lopatky: Ztráta parciálním ostřikem: 39

40 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Ztráta ventilací neostříknutých lopatek: Ztráta rozvějířením: Ztráta třením disku: Oprava na odchylný průměr (platí pro D s <1m): Ztráta vlivem vlhkosti páry: Termodynamická účinnost stupně: Užitečný spád zpracovaný ve stupni: Vnitřní výkon stupně: Parametry páry na výstupu z oběžného kola (parametry za stupněm): Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: Suchost: 40

41 4.1.2 Tabulka vypočtených hodnot, sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň m kg/s 780,8 780,8 780,8 780,8 715,3 715,3 288,4 288,4 288,4 268,9 268,9 i 0 kj/kg p 0 MPa 23,4 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 t 0 C 547,8 506,9 476,0 444,5 412,5 381,4 349,1 320,3 291,0 262,5 216,2 v 0 m 3 /kg 0,014 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 s 0 kj/kgk 6,221 6,235 6,244 6,253 6,263 6,273 6,284 6,298 6,312 6,325 6,346 x D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 1,171 1,180 1,193 1,226 1,244 u m/s 176,6 178,3 179,7 181,6 184,7 188,0 183,9 185,4 187,4 192,6 195,4 (u/c) s - 0,45 0,53 0,53 0,53 0,545 0,54 0,55 0,55 0,57 0,45 0,46 c 0 m/s 388,0 336,4 339,1 342,1 338,9 346,4 332,0 334,6 331,6 424,2 428,9 c 1 m/s 376,8 326,6 329,2 332,2 329,1 336,4 322,4 324,9 322,0 411,9 416,4 h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 i 1iz kj/kg z 0 kj/kg 4,30 3,23 3,29 3,35 3,28 3,43 3,15 3,20 3,14 5,14 5,26 i 1 kj/kg v 1 m3/kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,046 0,056 0,069 0,097 0, L t mm 48,1 59,5 68,8 80,0 75,9 71,1 45,6 54,5 66,4 75,9 93,2 L opt mm 78,8 72,6 78,1 84,1 79,1 77,1 59,9 65,5 70,3 100,3 111,0-0,610 0,820 0,881 0,951 0,960 0,922 0,761 0,832 0,944 0,756 0,840 L red mm 43,7 45,9 50,5 55,7 53,6 51,4 38,0 42,7 48,5 57,3 64,6 L p mm L p /D s - 0,044 0,053 0,060 0,070 0,065 0,060 0,039 0,047 0,057 0,062 0,076 Typ lopatek V V V V V V V V V V V h - 0,927 0,932 0,932 0,931 0,927 0,928 0,924 0,924 0,919 0,927 0,928 z L - 0,055 0,045 0,039 0,033 0,035 0,037 0,058 0,049 0,039 0,035 0,029 z p z v z rozv - 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 z VK - 0,006 0,008 0,007 0,006 0,007 0,008 0,013 0,011 0,009 0,004 0,004 D z X tdi - 0,865 0,877 0,884 0,890 0,883 0,881 0,852 0,864 0,869 0,886 0,893 h kj/kg 65,14 49,63 50,79 52,06 50,72 52,88 46,99 48,34 47,79 79,67 82,09 P ST kw i 2 kj/kg p 2 MPa 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 1,28 t 2 C 506,9 476,0 444,5 412,5 381,4 349,1 320,3 291,0 262,5 216,2 190,9 v 2 m3/kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 0,001 s 2 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,30 6,31 6,33 6,35 6,37 x ,969 Tab. 4-1 Základní parametry průtočného kanálu 41

42 R [mm] Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Lopatkový plán Průtočná část byla navržena tak, aby při co nejmenším počtu stupňů bylo zajištěno plynulé proudění páry. Počet stupňů byl také limitován ložiskovou vzdáleností, která má dopad do kritických otáček. Zvětšením počtu stupňů má za následek celkové zvětšení rotoru, který se tak stává provozně nerealizovatelným. Pokud by byl VT díl navržen v jednoproudém provedení, pro koncové lopatky by bylo obtížné navrhnout vhodné závěsy, které by vydržely velkou odstředivou sílu. Díky velkému přenášenému výkonu by vycházela velká axiální síla. Pro zmenšení axiální síly a zmenšení koncových lopatek VT dílu, byl zvolen princip tzv. optiflow. Principem tohoto návrhu je, že ostrá pára, která přichází do turbíny, nejdříve vykoná práci v prvních šesti stupních, které jsou vloženy do vnitřního tělesa. Poté se pára rozdělí na dva proudy. První proud pokračuje dále v expanzi v dalších stupních. Druhý proud obtéká vnitřní těleso a pokračuje ve své expanzi. Díky tomuto řešení vyjde poloviční velikost koncových lopatek, pro které již není problém navrhnout vhodný závěs. Na obr. 14 je schematické zobrazení průtočného kanálu v meridiálním řezu. Zobrazena je pouze jedna polovina rozděleného proudu, druhá je přesně symetrická. 700 Lopatkový plán Stupeň Obr. 14 Lopatkový plán Průtočná část je složena ze šestnácti kolových stupňů. Prvních šest stupňů je umístěno v jednoproudém provedení. Zbylých deset kolových stupňů je rozděleno do symetrického dvouproudu po pěti kolech na každé straně. Za čtvrtým, šestým a devátým kolem jsou neregulované odběry. 42

43 4.1.4 Shrnutí základních parametrů turbíny Zde jsou shrnuty nejdůležitější parametry turbíny. Mezi tyto parametry patří vnitřní výkon a termodynamická účinnost. Tabulka je rozdělena podle jednotlivých kol a sekcí podle regeneračních odběrů Použité vzorce Vnitřní výkon daného úseku: kde z = počet stupňů v daném úseku. Užitečný spád zpracovaný v daném úseku: Izoentropický spád zpracovaný v daném úseku: Termodynamická účinnost daného úseku: Součinitel zpětně využitého tepla: Tabulka vypočtených hodnot Úsek I II III IV P i kw , H kj/kg 217,63 104,00 143,00 161, H iz kj/kg 247,87 117,00 166,00 181, i 0 kj/kg 3350, , , , i 2iz kj/kg 3126, , , , H iz kj/kg 224,09 110,72 150,32 171, tdi % 97,12 93,57 95,21 94,25 95,33 r f - 0,1061 0,0607 0,1048 0,0600 0,0861 Tab. 4-2 Shrnutí důležitých parametrů turbíny 43

44 Přepočet skutečného výkonu turbosoustrojí: Skutečný výkon turbosoustrojí: 4.2 Volba profilů a délek lopatek Cílem této kapitoly je vhodně zvolit profily lopatek pro jednotlivé řady na základě rychlostních trojúhelníků a charakteru proudění v lopatkových mřížích. Závěrem této kapitoly budou podle zvolených profilů určeny skutečné délky oběžných a rozváděcích lopatek Rychlostní trojúhelníky V této části práce již nebude uvažováno čistě rovnotlaké proudění. V praxi se z důvodu menších ztrát a stabilnějšího proudu zavádí mírná reakce. Pára neexpanduje pouze při průchodu v rozváděcí řadě lopatek, ale dochází i k mírné expanzi při průchodu oběžnou řadou lopatek. Po konzultaci ve společnosti Doosan Škoda Power byla tato reakce zvolena 0, Použité vzorce Stupeň reakce na D p : Voleno Stupeň reakce na D s : Obvodová rychlost: - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Úhel absolutní rychlosti c 1 : Voleno Absolutní rychlost na výstupu z rozváděcích lopatek: 44

45 Axiální složka rychlosti c 1 : Axiální složka rychlosti w 1 : Obvodová složka rychlosti c 1 : Obvodová složka rychlosti w 1 : Relativní rychlost na výstupu z rozváděcích lopatek: Úhel relativní rychlosti w 1 : Rychlostní ztrátový součinitel pro oběžné lopatky: Úhel relativní rychlosti w 2 : Voleno dle profilů Relativní rychlost na výstupu z oběžných lopatek: Axiální složka rychlosti w 2 : Axiální složka rychlosti c 2 : 45

46 Obvodová složka rychlosti w 2 : Obvodová složka rychlosti c 2 : Absolutní rychlost na výstupu z oběžných lopatek: Úhel absolutní rychlosti c 2 : Tabulka vypočtených hodnot Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 1,171 1,18 1,193 1,226 1,244 h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 Typ lopatek V V V V V V V V V V V - 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 R p - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 R s - 0,104 0,119 0,131 0,147 0,137 0,125 0,095 0,107 0,124 0,134 0,153 u m/s 176,6 178,3 179,7 181,6 184,7 176,7 176,7 176,7 176,7 180,6 180, c 1 m/s 356,6 306,6 306,8 306,7 305,8 314,6 306,6 306,9 301,3 383,3 383,3 c 1a m/s 80,2 74,2 74,2 74,2 84,3 107,6 84,5 84,6 83,1 92,7 112,1 w 1a m/s 80,2 74,2 74,2 74,2 84,3 107,6 84,5 84,6 83,1 92,7 112,1 c 1u m/s 347,4 297,4 297,7 297,6 294,0 295,6 294,7 295,0 289,7 371,9 366,5 w 1u m/s 170,9 119,2 118,0 116,1 109,2 118,9 118,0 118,3 112,9 191,2 185,9 w 1 m/s 188,8 140,4 139,4 137,8 138,0 160,4 145,2 145,5 140,2 212,5 217,0 25,1 31,9 32,2 32,6 37,7 42,1 35,6 35,6 36,3 25,9 31,1-0,870 0,890 0,890 0,891 0,899 0,897 0,896 0,896 0,897 0,872 0, w 2 m/s 197,3 162,1 165,5 169,6 167,6 181,0 159,2 163,2 163,7 229,5 243,7 w 2a m/s 80,2 76,1 77,7 79,6 78,7 67,8 74,8 76,6 76,9 93,4 114,4 c 2a m/s 80,2 76,1 77,7 79,6 78,7 67,8 74,8 76,6 76,9 93,4 114,4 w 2u m/s 180,2 143,1 146,1 149,7 147,9 167,8 140,6 144,1 144,6 209,7 215,2 c 2u m/s 3,7-35,2-33,6-31,9-36,8-8,9-36,1-32,6-32,1 29,0 34,5 c 2 m/s 80,3 83,8 84,6 85,7 86,8 68,4 83,0 83,3 83,3 97,8 119,5 87,4 114,8 113,4 111,8 115,1 97,5 115,8 113,1 112,7 72,7 73,2 Tab. 4-3 Rychlostní trojúhelníky 46

47 Pro plynulý průchod páry z jednotlivých stupňů na další, je důležité, aby výstupní úhel absolutní rychlosti lopatek byl okolo 90. V současném řešení zvolených typů lopatek úhly vychází více než 90. Je to z důvodu malého výběru typů lopatek, které byly k dispozici Profily lopatek Podle rychlosti proudění v jednotlivých lopatkových mřížích se dané profily dělí na čtyři typy: A 0,7 < Ma < 0,9 podzvukové proudění, B 0,9 < Ma < 1,15 transonické, C 1,1 < Ma < 1,3 nadzvukové, D 1,1 < Ma < 1,5 rozšiřující se Lavalova dýza. Machova čísla Rychlost páry na výstupu z lopatkové mříže: c 1 resp. w 2 Rychlost zvuku: - přehřátá pára: - mokrá pára: [ ] Machovo číslo: Ve všech kontrolovaných místech vychází podzvukové proudění. Charakteristiky profilů Délka tětivy profilu: 47

48 Plocha profilu na patním průměru: Ohybový průřezový modul profilu: Optimální poměrná rozteč lopatek: Voleno Úhel nastavení profilu v lopatkové mříži: ( ) ( ) kde. Počet a rozteč lopatek Při určování skutečného počtu lopatek dochází k zaokrouhlování směrem nahoru. Počet rozváděcích lopatek se zaokrouhluje na liché číslo. Počet oběžných lopatek se zaokrouhluje na sudé číslo. Toto se dělá, aby se předešlo případné rezonanci, která by mohla vzniknout vlivem úplavů za rozváděcími lopatkami. Rozteč lopatek: resp.. Počet lopatek: Skutečná rozteč lopatek: 48

49 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň c 1 m/s 356,58 306,55 306,83 306,75 305,81 314,60 a 1 m/s 628,90 616,65 604,55 592,36 579,94 566,99 Ma 1-0,5670 0,4971 0,5075 0,5178 0,5273 0,5549 Označení profilu S A S A S A S A S A S A rozsah 1 10 až až až až až až 20 rozsah 0 70 až až až až až až 120 rozsah t opt - 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,72 až 0,87 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 (b r ) cm 6,25 6,25 6,25 6,25 4,71 4,71 (S 0 ) cm 2 4,09 4,09 4,09 4,09 2,72 2,72 (W 0min ) cm 3 0,575 0,575 0,575 0,575 0,333 0,333 t opt - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 y r 66,42 66,42 66,42 66,42 57,94 57,94 t r mm 50,00 50,00 50,00 50,00 37,68 35,33 (Z r ) (t r ) mm 49,73 48,85 49,23 49,75 37,32 35,14 Tab. 4-4a Profily rozváděcích lopatek Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň c 1 m/s 306,63 306,93 301,33 383,26 383,27 a 1 m/s 554,57 542,73 530,64 509,29 503,20 Ma 1-0,5529 0,5655 0,5679 0,7525 0,7617 Označení profilu S A S A S A S A S A rozsah 1 16 až až až až až 20 rozsah 0 70 až až až až až 120 rozsah t opt - 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 0,70 až 0,80 0,72 až 0,87 0,70 až 0,80 (b r ) cm 4,71 4,71 4,71 6,25 4,71 (S 0 ) cm 2 2,72 2,72 2,72 4,09 2,72 (W 0min ) cm 3 0,333 0,333 0,333 0,575 0,333 t opt - 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 y r 57,94 57,94 57,94 66,42 57,94 t r mm 37,68 35,33 35,33 46,88 35,33 (Z r ) (t r ) mm 37,16 35,31 35,03 46,40 35,21 Tab. 4-4b Profily rozváděcích lopatek 49

50 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň w 2 m/s 197,26 162,09 165,47 169,57 167,56 181,00 a 2 m/s 627,91 615,49 603,22 590,78 578,51 565,81 Ma 2-0,3142 0,2633 0,2743 0,2870 0,2896 0,3199 Označení profilu R A R A R A R A R A R A rozsah 2 19 až až až až až až 28 rozsah 1 25 až až až až až až 50 rozsah t opt - 0,58 až 0,68 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 (b o ) cm 2,56 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 (S 0 ) cm 2 1,85 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 (W 0min ) cm 3 0,234 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 t opt - 0,62 0,62 0,62 0,62 0,65 0,6 y o 12,43 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 t o mm 15,87 15,75 15,75 15,75 16,51 15,24 (Z o ) (t o ) mm 15,76 15,64 15,63 15,65 16,49 15,16 Tab. 4-5a Profily oběžných lopatek Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň w 2 m/s 159,24 163,18 163,75 229,53 243,68 a 2 m/s 553,81 541,77 529,36 507, ,73 Ma 2-0,2875 0,3012 0,3093 0,4524 0,1792 Označení profilu R A R A R A R A R A rozsah 2 22 až až až až až 28 rozsah 1 30 až až až až až 50 rozsah t opt - 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,55 až 0,65 0,58 až 0,68 0,55 až 0,65 (b o ) cm 2,54 2,54 2,54 2,56 2,54 (S 0 ) cm 2 1,62 1,62 1,62 1,85 1,62 (W 0min ) cm 3 0,168 0,168 0,168 0,234 0,168 t opt - 0,62 0,6 0,6 0,6 0,6 y o 10,18 10,18 10,18 12,43 10,18 t o mm 15,75 15,24 15,24 15,36 15,24 (Z o ) (t o ) mm 15,72 15,19 15,24 15,28 15,15 Tab. 4-5b Profily oběžných lopatek Parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami V této části práce je již potřeba znát jednotlivé parametry páry za jednotlivými lopatkovými řadami pro další výpočty. Zjištění těchto parametrů bude za pomoci vyčíslení jednotlivých ztrát. 50

51 Použité vzorce Izoentropický spád zpracovaný v rozváděcí lopatkové řadě - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Energetické ztráty v rozváděcí lopatkové řadě: Parametry páry za rozváděcí lopatkovou řadou: Izoentropická entalpie: Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: Izoentropický spád zpracovaný v oběžné lopatkové řadě - válcové lopatky: - zkroucené lopatky: Energetické ztráty v oběžné lopatkové řadě: Parametry páry za oběžnou lopatkovou řadou: Izoentropická entalpie: Entalpie: Tlak: Teplota: Měrný objem: Entropie: 51

52 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Tabulka vypočtených hodnot Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň h iz kj/kg 75,29 56,58 57,48 58,52 57,44 60,00 55,12 55,97 54,99 89,97 91,96 R p - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 R s - 0,104 0,119 0,131 0,147 0,137 0,125 0,095 0,107 0,124 0,134 0,153 RL h iz kj/kg 67,43 49,84 49,92 49,90 49,60 52,49 49,86 49,96 48,15 77,90 77,90 Z RL kj/kg 3,85 2,85 2,85 2,85 2,83 3,00 2,85 2,86 2,75 4,45 4,45 RL i 1iz kj/kg RL i 1 kj/kg RL p 1 MPa 18,87 15,58 12,82 10,43 8,39 6,63 5,25 4,15 3,26 2,18 1,38 RL t 1 C 509,5 478,6 447,7 416,3 384,6 352,1 321,5 292,8 264,8 220,9 194,3 RL v 1 m 3 /kg 0,016 0,019 0,022 0,026 0,031 0,038 0,046 0,055 0,067 0,093 0,139 RL s 1 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,32 6,33 6,36 OL h iz kj/kg 7,86 6,74 7,55 8,62 7,85 7,51 5,26 6,01 6,83 12,07 14,06 Z OL kj/kg 4,32 2,05 2,02 1,96 1,82 2,52 2,08 2,09 1,92 5,42 4,96 OL i 2iz kj/kg OL i 2 kj/kg OL p 2 MPa 18,39 15,23 12,48 10,11 8,15 6,44 5,14 4,04 3,16 2,05 1,28 OL t 2 C 506,3 475,3 443,9 412,0 380,7 348,6 319,2 290,1 261,6 216,1 190,9 OL v 2 OL s 2 m 3 /kg 0,017 0,019 0,023 0,027 0,032 0,039 0,047 0,057 0,069 0,098 0,149 kj/kgk 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,31 6,32 6,35 6,37 Tab. 4-6 Parametry páry mezi jednotlivými řadami Délky lopatek Délky lopatek již byly určeny v předešlé kapitole. Pro výpočet délek oběžných lopatek byla využita nejdříve rovnice kontinuity. Skutečná délka rozváděcí lopatky:. Jedná se velikost její výstupní hrany. Vstupní hrana je volena stejná. Některé lopatky jsou z důvodu plynulosti průtočného kanálu voleny pod určitým sklonem. Délka vstupní hrany oběžné lopatky: Skutečná délka vstupní hrany oběžné lopatky: kde. 52

53 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/2014 Kontrola úhlu 1 podle skutečné délky L OL1 : Délka výstupní hrany oběžné lopatky: Skutečná délka výstupní hrany oběžné lopatky: Kontrola úhlu 2 podle skutečné délky L OL2 : Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň L RL mm L OL1 mm 49,77 62,29 72,28 84,47 79,78 74,23 47,07 56,50 69,23 77,71 94,84 L OL1 mm c 1a m/s 78,27 74,51 75,57 75,53 86,22 107,94 82,87 83,86 82,14 92,37 110, ,68 14,07 14,26 14,25 16,38 20,07 15,68 15,86 15,82 13,95 16,79 L OL2 mm 50,92 61,89 70,63 80,84 87,65 120,88 54,24 63,82 76,79 81,37 99,40 L OL2 mm w 2a m/s 80,11 75,97 77,28 77,54 88,40 110,76 84,47 85,77 84,33 97,39 118, ,96 27,95 27,84 27,21 31,84 37,73 32,04 31,71 31,00 25,11 29,09 Tab. 4-7 Délky lopatek 53

54 4.3 Pevnostní výpočet Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní části. Nejdříve budou zkontrolovány oběžné lopatky a budou zvoleny a zkontrolovány jejich závěsy. Dále budou zkontrolována rozváděcí kola Namáhání oběžných lopatek Oběžné lopatky Přepočet charakteristik profilů podle skutečné šířky oběžné lopatky B 0 : Délka tětivy profilu: Plocha profilu na patním průměru: Ohybový průřezový modul profilu: Skutečný počet a rozteč lopatek Rozteč lopatek: Skutečná rozteč lopatek: Skutečná rozteč lopatek: Namáhání ohybem Krouticí moment na jednu lopatku: kde. 54

55 Obvodová síla na jednu lopatku: - válcové lopatky:, - zkroucené lopatky:. Ohybový moment na jednu lopatku: Napětí v ohybu: Dovolené napětí v ohybu: pro řadové stupně, pro každý stupeň před odběrem, pro regulační a poslední stupeň. Namáhání tahem Hmotnost listu lopatky: Odstředivá síla listu lopatky: kde. kde - uvažováno o 10% navýšení otáček. Hmotnost jedné bandáže: kde, 55

56 . Odstředivá síla jedné bandáže: Odstředivá síla na jednu lopatku: Napětí v tahu: Celkové napětí Celkové napětí musí být menší než. To závisí na volbě materiálu. Rozhodujícím faktorem je ještě teplota, které bude daný materiál vystaven. Povrchová teplota lopatek bude uvažována o 50 C nižší než je teplota páry. 56

57 Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň D p m 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,125 D s m 1,124 1,135 1,144 1,156 1,176 1,197 L OL mm B o mm b o mm 76,8 76,2 81,3 91,4 81,3 81,3 S 0 cm 2 16,65 14,58 16,59 21,00 16,59 16,59 W 0min cm 3 6,32 4,54 5,51 7,84 5,51 5,51 t 0 mm 47,6 46,5 49,6 55,8 52,0 48,0 z t 0 mm 46,46 45,71 48,57 55,03 51,31 47,01 P ST kw z M k Nm 2130,4 1581,4 1706,0 1960,7 1603,7 1505,0 F u N 3790,8 2786,6 2982,6 3392,2 2727,4 2514,6 M o Nm 96,7 86,4 105,9 140,8 106,4 93,0 o MPa 15,3 19,0 19,2 18,0 19,3 16,9 odov MPa m L kg 0,67 0,71 0,92 1,37 1,02 0,96 m L kg 50,66 55,35 68,42 90,28 73,13 77,09 O L N b mm v b mm D b m 1,181 1,203 1,221 1,245 1,260 1,277 m b kg 0,17 0,17 0,20 0,25 0,21 0,19 m b kg 13,11 13,35 14,45 16,58 14,92 15,12 O b N O (L+b) N k t MPa 34,2 41,4 46,7 53,9 52,4 50,2 c MPa 64,8 79,5 85,1 89,8 91,0 84,0 C 459,5 428,6 397,7 366,3 334,6 302,1 X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV Materiál DOV MPa Tab. 4-8a Namáhání oběžných lopatek t p OL X22CrMoV

58 Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň D p m 1,125 1,125 1,125 1,150 1,150 D s m 1,171 1,180 1,193 1,226 1,244 L OL mm B o mm b o mm 40,6 40,6 50,8 51,2 71,1 S 0 cm 2 4,15 4,15 6,48 7,40 12,70 W 0min cm 3 0,69 0,69 1,34 1,87 3,69 t 0 mm 24,8 24,0 30,0 30,0 42,0 z t 0 mm 24,53 23,76 29,75 29,63 41,58 P ST kw z M k Nm 287,6 284,5 348,2 524,6 747,5 F u N 491,2 482,2 583,8 855,7 1201,8 M o Nm 11,8 13,7 20,4 33,4 57,7 o MPa 17,1 20,0 15,2 17,8 15,6 odov MPa m L kg 0,16 0,19 0,36 0,45 0,96 m L kg 23,44 28,95 44,87 58,90 89,97 O L N b mm v b mm D b m 1,225 1,243 1,269 1,310 1,346 m b kg 0,05 0,05 0,07 0,07 0,15 m b kg 7,25 7,36 9,39 9,69 13,94 O b N O (L+b) N k t MPa 34,9 40,0 47,9 52,7 65,4 c MPa 69,1 79,9 78,3 88,4 96,6 t p OL Materiál C 271,5 242,8 214,8 170,9 144,3 X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV X22CrMoV 12-1 DOV MPa Tab. 4-8b Namáhání oběžných lopatek 58

59 Závěsy oběžných lopatek Při návrhu závěsů bylo vycházeno ze skutečných závěsů, které využívá firma Doosan Škoda Power. Vlivem velkých odstředivých sil jsou veškeré závěsy voleny jako vidličkové. Liší se pouze v počtech a tloušťce jednotlivých prstů. Použité vzorce Těžištní průměr závěsu: Těžištní rozteč závěsu: Hmotnost závěsu: Odstředivá síla závěsu: Celková odstředivá síla na jednu lopatku: Obr. 15 Vidličkový závěs [5] Vidličkový závěs Plocha závěsu namáhaná tahem: Plocha kolíku namáhaná smykem: Plocha kolíku namáhaná otlačením: 59

60 Namáhání závěsu tahem: Namáhání kolíku smykem: Namáhání kolíku na otlačení: Úsek sekce 1 sekce 2 sekce 3 sekce 4 Stupeň B o mm x mm y mm b 1 mm ,5 11, b 2 mm ,5 11, d k mm 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 9,0 12,5 t mm 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 20,4 20,4 28,6 28,6 36,4 S Z mm D p mm D Tz mm t T mm 41,4 40,4 42,6 47,7 44,8 41,3 22,7 21,8 26,6 26,4 36,0 m z kg 1,33 1,29 1,36 1,53 1,44 1,33 0,29 0,28 0,46 0,46 1,15 m z kg 101,0 101,0 101,0 101,0 103,5 106,0 42,9 42,9 58,2 59,6 108,5 O z N O celk kn 136,4 137,9 159,1 204,7 175,1 166,5 33,0 34,4 60,5 68,9 157,3 m celk kg 164,7 169,7 183,8 207,8 191,5 198,2 73,6 79,3 112,5 128,2 212,4 A mm nv nk A Tk mm A Pk mm MPa 88,7 92,6 100,1 114,9 103,4 108,6 91,3 100,8 118,3 136,5 145,5 Dov MPa 287,0 310,0 336,0 352,0 368,0 382,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 T k MPa 169,6 171,4 197,8 201,1 217,7 207,1 107,2 111,7 79,2 90,3 80,1 T Dov MPa 186,6 201,5 218,4 228,8 239,2 248,3 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 p MPa 370,7 374,6 432,2 494,3 475,8 452,6 204,9 213,6 231,7 264,0 273,5 p Dov MPa 430,5 465,0 504,0 528,0 552,0 573,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 Tab. 4-9 Závěsy oběžných lopatek 60

61 4.3.2 Namáhání rozváděcích kol Rozváděcí kola jsou horizontálně půlené desky, jejichž pevnost snižují vložené lopatky. Vlivem expanze páry při průchodu skrz rozváděcí kola je tlak před rozváděcím kolem vyšší než tlak za rozváděcím kolem. Toto způsobuje ohybové namáhání a průhyb rozváděcího kola Rozváděcí kola Použité vzorce Maximální napětí: Maximální průhyb: kde. Úsek sekce 1 sekce 2 Stupeň L RL mm V prk mm V mrk mm ,5 144 D 1 m 1,273 1,295 1,313 1,337 1,352 1,369 D 2 m 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837-1,2 1,215 1,23 1,245 1,255 1,26-0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 E MPa p MPa 4,53 2,81 2,41 2,05 1,71 1,51 R mm 636,5 647,5 656,5 668, ,5 h mm max MPa 120,89 118,25 115,91 103,29 98,19 98,85 RK t p C 497,80 456,88 425,98 394,53 362,52 331,39 X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV materiál Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 DOV MPa y max mm 1,030 1,230 1,296 1,195 1,198 1,296 y DOV mm 1,273 1,295 1,313 1,337 1,352 1,369 Tab. 4-10a Namáhání rozváděcích kol 61 Obr. 16 Rozváděcí kolo [3]

62 Úsek sekce 3 sekce 4 Stupeň L RL mm V prk mm V mrk mm ,5 156,5 D 1 m 1,317 1,335 1,361 1,402 1,438 D 2 m 0,837 0,837 0,837 0,837 0,837-1,23 1,245 1,26 1,265 1,9-0,64 0,65 0,67 0,68 0,7 E MPa p MPa 1,19 0,99 0,78 0,98 0,67 R mm 658,5 667,5 680, h mm max MPa 87,66 85,50 81,15 84,25 117,67 RK t p C 299,12 270,26 241,01 212,48 166,19 X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoV X10CrMoVN X10CrMoV materiál Nb9-1 Nb9-1 Nb9-1 b9-1 Nb9-1 DOV MPa y max mm 1,152 1,219 1,287 1,247 1,403 y DOV mm 1,317 1,335 1,361 1,402 1,438 Tab. 4-10b Namáhání rozváděcích kol 4.4 Kritické otáčky rotoru Pro zabránění případné havárie rotoru z důvodu shodných nebo velice podobných nominálních otáček s otáčkami, které vybudí vlastní frekvenci rotorové soustavy, kontrolujeme, v jaké oblasti se nacházejí kritické otáčky rotoru. Když by turbína byla provozována v oblasti kritických otáček, došlo by k rozvibrování celé soustavy, které by vedlo k jejímu zničení. Podle vzájemné velikosti kritických a provozních otáček, dělíme rotory na dvě skupiny: - tuhé rotory - elastické rotory Obecně se kritické otáčky pohybují v oblasti 0,6 až 0,7 otáček nominálních. V přepočtu se jedná o otáčky 1800 až 2100 min -1. Pro určení kritických otáček využijeme následující vztah: 62

63 Západočeská Univerzita v Plzni. Fakulta Strojní. Diplomová práce, akad. rok 2013/ Návrh a MKP vnitřního VT tělesa Závěrem této práce je navržení a vymodelování vnitřního VT tělesa a jeho pevnostní výpočet. Model byl vytvořen v programu Catia. Pro samotné MKP modelu byl využit program Workbench Návrh vnitřního VT tělesa Pro 3D návrh byl využit podélný řez vnitřního VT tělesa. Při tvorbě návrhu bylo potřeba zohlednit určité faktory. Mezi tyto faktory patřilo určení počtu vstupů ostré páry do VT tělesa, určení výšky příruby pro šrouby, vyvedení tlaku za prvním kolem, vyvedení odběru z vnitřního VT tělesa, uložení vnitřního VT tělesa ve vnějším VT tělese. Pro určení počtu vstupů do vnitřního VT tělesa, bylo potřeba zohlednit, aby část páry, která obtéká vnitřní VT těleso, měla co nejvíce prostoru a co nejméně překážek. Nakonec byla zvolena koncepce se dvěma vstupy. Jeden vstup ve spodní polovině a druhý v horní polovině tělesa. Pro výpočet potřebného průměru vstupního potrubí byl využit následující vzorec: kde = hmotnostní průtok do vnitřního VT tělesa, měrný objem páry, w = rychlost páry; voleno 50 m.s -1, n = počet vstupních potrubí. Pro určení velikosti příruby pro šrouby byl využit osvědčený způsob, který mi byl doporučen ve firmě Doosan Škoda Power. Těleso bylo rozkresleno v kritickém místě v příčném řezu. Zde byla vytvořena kružnice, jejíž střed byl o 50 mm níže než střed vnitřní stěny vnitřního VT tělesa. Vytvořená kružnice byla velikosti, která byla rovna výšce vnitřního VT tělesa v daném místě v podélném řezu. Poté byly vedeny kolmice do takové výšky, kde matice šroubů by již nevnikaly do původního tělesa. Takto byla zjištěna potřebná výška příruby pro šrouby. Dalším krokem bylo potřeba vymyslet řešení měření tlaku za prvním oběžným kolem. Toto měření je důležité z důvodu např. garančního měření. Díky koncepci dvou vstupů nebylo možné toto měření vyvést kolmo vzhůru, protože v tomto místě je příruba vstupního potrubí. 63

64 Další možností bylo vyvedení měření pod úhlem z boku tělesa. Od tohoto řešení bylo upuštěno z důvodu montáže, kde běžně docházelo při demontáži a zvedání vnějšího tělesa ke zničení měřícího kanálu, protože se zapomněl demontovat před samotným zvedáním tělesa. Nakonec bylo zvoleno řešení, kde na tělese bude nálitek a za pomoci dvou kolmých a jedné šikmé díry je tento tlak vyveden kolmo nahoru. Jako další krok bylo řešeno vyvedení odběru pro VTO3. Jelikož mezi rozváděcími koly nebylo dostatek prostoru pro potřebné množství páry, je proto na dolní polovině tělesa nalita kapsa, ze které je odebírána pára. Toto provedení má výhodu, že není potřeba nijak posunovat rozváděcí kola a tím zvětšovat ložiskovou vzdálenost turbíny. Dalším krokem bylo navržení uložení tělesa ve vnějším VT tělese. Zároveň bylo potřeba zvolit místo tak, aby se nekrylo s umístěním závěsných čepů, které slouží pro manipulaci s tělesem. Tyto dva prvky bylo potřeba vhodně zkombinovat. Nakonec nejlepší řešení byl návrh zadní patky jako jednodílné a přední patka byla rozdělena na dvě části. První část pro zajištění axiálního uložení a druhá část, která sedí na patkách vnějšího VT tělesa. Mezi těmito částmi je nalit závěsný čep. Pro radiální uložení tělesa jsou nalita ramena, která jsou umístěna tak, aby co nejméně bránila průtoku páry. Obr. 17 Model vnitřního VT tělesa 64

65 5.2 MKP vnitřního VT tělesa Jak již bylo zmíněno dříve, MKP výpočet byl proveden v programu Workbench Jako vstupní model sloužil model vnitřního VT tělesa. Pro samotné potřeby výpočtu muselo dojít k zjednodušení modelu, aby výpočet netrval dlouho a zároveň nebyl náročný na výpočetní techniku. Prvním krokem bylo zjednodušení spojení horní a dolní poloviny vnitřního VT tělesa, aby se těleso chovalo jako jeden celek. Jelikož je těleso osově symetrické, této vlastnosti bylo využito a pro samotný výpočet byla využita pouze jedna polovina tělesa. Dále byly odstraněny otvory sloužící pro uložení rozváděcích kol v tělese a zároveň všechny závity, které se na tělese nacházely. Na závěr zjednodušení byl odstraněn otvor pro měření tlaku za prvním kolem. Tento otvor vzhledem ke své velikosti nijak neovlivňoval tuhost tělesa. Druhým krokem bylo samotné síťování tělesa. Síťování probíhalo ve stejném programu jako samotný výpočet. Ve třetím kroku byly nastaveny tlaky, které působí na těleso. K tomuto účelu posloužily tlaky z tabulky tab Čtvrtým krokem byly vytvořeny silové náhrady za rozváděcí kola a vnitřní ucpávku. Jelikož při samotném výpočtu těleso tyto prvky neobsahuje, jejich vliv byl přepočítán na síly, které v daných místech působí na těleso. Jelikož pro samotný výpočet byla využita pouze polovina tělesa, bylo potřeba použít i poloviční hodnoty silových náhrad. Jedinou výjimkou bylo první rozváděcí kolo. Kde silová náhrada od tohoto kola vzhledem k jeho uložení je rozdělena na dvě místa. Z tohoto důvodu je velikost této síly rozdělena na dvě. Přehled těchto silových náhrad je shrnut v Tab

66 Kolo RK1 RK2 RK3 RK4 Před Za Před Za Před Za Před Za Pozice kolem kolem kolem kolem kolem kolem kolem kolem D RK mm D rot mm p MPa 23,40 18,39 18,39 15,23 15,23 12,48 12,48 10,11 S RK mm F RK kn F RKcelk kn F RKcelk1/2 kn F RK1 kn 1545 Tab. 5-1a Silové náhrady od rozváděcích kol a ucpávky Kolo RK5 RK6 Vnitřní ucpávka Před Za Před Za Pozice kolem kolem kolem kolem Před uc. Za uc. D RK mm D rot mm p MPa 10,11 8,15 8,15 6,44 23,40 6,44 S RK mm F RK kn F RKcelk kn F RKcelk1/2 kn Tab. 5-1b Silové náhrady od rozváděcích kol a ucpávky Obr. 18 Výpočtová síť Na obr. 19 a obr. 20 je výsledek MKP zkoušky. Na obr. 19 jsou barevně odstupňovány deformace materiálu, které vzniknou vlivem vysokého tlaku a teploty admisní páry. Největší deformace jsou v horní části vstupním kanálu. Jejich hodnota je 0,87 mm. Dochází zde k rozevírání kanálu. Toto rozevírání by vedlo k částečné deformaci rozváděcích lopatek prvního stupně. V praxi jsou tyto lopatky dimenzovány, aby určité tepelné posunutí vydržely. Pro eliminaci tohoto posuvu by bylo potřeba v tomto kritickém místě vytvořit žebro. Došlo by 66

67 tak k lokálnímu zpevnění materiálu. Toto řešení by ale vytvářelo velké lokální napětí, které by mohlo způsobit iniciaci trhlin a vést k poškození vnitřního tělesa. Obr. 19 Celkové deformace Na obr. 20 je výsledek celkového napětí, které působí na těleso. Největšího maxima nabývá v oblasti vstupního kanálu v dělící rovině, kde bylo využito krčku. Tento krček slouží pro propojení vstupního kanálu. Pára takto může vstupovat v celém obvodu na rozváděcí lopatky. Tento krček způsobuje eliminaci tepelné dilatace v tomto místě. Toto vede ke vzniku velkého lokálního napětí. Další zvýšené napětí vzniká v uložení rozváděcích kol, kde vlivem rozdílu tlaků vznikají obrovské síly. Tato vzniklá napění nepřekračují dovolené napětí materiálu. Obr. 20 Celkové napětí 67

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PARNÍ TURBINA PRO TEPLÁRNU STEAM TURBINE CHP

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.7. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 Točivé redukce www.g-team.cz redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 G - Team Společnost G - Team, a.s je firmou pohybující se v oblasti elektrárenských a teplárenských zařízení. V současné době je významným

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh úpravy turbínového spouštěče

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma:

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Martin Herčík Semestr: letní 2009 Vodní elektrárna Srdcem malé vodní elektrárny DVE je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU w w w K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍ 167039 Int. CL- G 21 D 3/00 Přihlášeno 23. X. 1973 (PV 7283-73) OKAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY Zveřejněno 15. VII.

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 158861 MPT G 21 c 15/16 ^ S á i Přihlášeno 07. VI. 1973 (PV 4118-73) PT 21 g 21/24 Zveřejněno 28. II. 1974 ÚŘAD PRO

Více

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Konference ANSYS 2011 Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Bartoloměj Rudas, Zdeněk Šimka, Petr Milčák, Ladislav Tajč, Michal Hoznedl ŠKODA POWER, A Doosan Copany bartolomej.rudas@doosan.com

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

VÝPOČET RELATIVNÍCH POSUVŮ TURBINY

VÝPOČET RELATIVNÍCH POSUVŮ TURBINY VÝPOČET RELATIVNÍCH POSUVŮ TURBINY Ing. Miroslav Hajšman, Ph.D. Anotace : Důležitou součástí návrhu každého stroje je výpočet relativních posuvů turbiny (axiální posuv rotorové části mínus axiální posuv

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 256987 (Bl) (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 (51) Int Cl* P 28 D 1/04 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1 ) о») (51) Int Cl.' G 21 С 19/04. (75) Autor vynálezu ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 30 08 82 (21) PV 6295-82 226 382 о») (Bl) (51) Int Cl.' G 21 С 19/04

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo, 1 VODNÍ TURBÍNY Zařízení měnící energii vody v energii pohybovou a následně v mechanickou práci. Hlavními částmi turbín jsou : rozváděcí ústrojí oběžné kolo. pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

FU/FH Filtr mechanických

FU/FH Filtr mechanických FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace:

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: Bazala Zdeněk Doc. Ing.

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla Teorie přenosu tepla Následující stránky vám pomohou lépe porozumnět tomu, jak fungují výměníky tepla. Jasně a jednoduše popíšeme základní principy přenosu tepla.

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Petr Sváta Waltrova 12, 318 00 Plzeň Česká republika

Petr Sváta Waltrova 12, 318 00 Plzeň Česká republika FUNKČNÍ SCHÉMA PÁRA VODA PRO PARNÍ TURBÍNU S PŘÍSLUŠENSTVÍM SVOČ FST 2009 Petr Sváta Waltrova 12, 318 00 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Příspěvek vychází z diplomové práce, koncipované jako nabídkový podklad

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC BQO 426 2.98 81.03 Použití Čerpadlové

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Hydrostatické mechanizmy Ing.

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více