Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému"

Transkript

1 Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného energetického výnosu vzhledem k teoreticky možnému. Je prakticky nezávislý na nasměrování FV systému i na dopadu slunečních paprsků na FV systém. Díky tomu je možné pomocí výkonového poměru porovnávat FV systémy zapojené do rozvodné či distribuční sítě na různých místech kdekoliv na světě. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, co výkonový poměr je a jakou má funkci. Kromě toho se dozvíte, jak můžete výkonový poměr pro svůj FV systém vypočítat a jaké faktory ho ovlivňují. Perfratio-UCZ Verze 1.0 1/9

2 Co je výkonový poměr? 1 Co je výkonový poměr? Výkonový poměr (podle anglického Performance Ratio, performance = výkon, výsledek a ratio = poměr, podíl) je na lokalitě nezávislé měřítko kvality FV systému, a proto se často označuje také jako faktor kvality. Výkonový faktor (Performance Ratio, PR) se udává v procentech a představuje poměr mezi skutečným a požadovaným energetickým výnosem FV systému. Udává tak, jaký podíl elektrické energie je po odečtení energetických ztrát (např. v důsledku tepelných ztrát a ztrát ve vedení) a vlastní spotřeby reálně k dispozici pro dodávku do sítě. Čím více se hodnota PR vypočítaná pro určitý FV systém blíží 100 %, tím efektivněji tento FV systém pracuje. Hodnoty 100 % však ve skutečnosti nelze dosáhnout, protože při provozu FV systému vždy dochází i k takovým ztrátám, kterým se nedá předejít (např. tepelné ztráty v důsledku zahřívání FV panelů). Výkonné FV systémy však dosahují výkonových poměrů až 80 %. 2 Jakou funkci má výkonový poměr? Výkonový poměr vás informuje o energetické účinnosti a spolehlivosti vašeho FV systému. Pomocí výkonového poměru můžete porovnávat energetický výnos svého FV systému s energetickým výnosem jiných FV systémů nebo můžete sledovat stav svého FV systému v průběhu delšího období. Při pravidelném výpočtu výkonového poměru prováděném ve stanovených intervalech však nejde o absolutní srovnání, nýbrž o možnost kontroly vývoje a energetického výnosu: Vycházíme-li při uvedení FV systému do provozu, přičemž předpokládáme, že FV systém v tento okamžik funguje optimálně, z výchozí hodnoty výkonového poměru 100 %, je možné výpočtem dalších hodnot PR v průběhu času identifikovat odchylky a včas realizovat protiopatření. Odchylky hodnoty PR v podobě hodnot pod noremním rozsahem tak včas indikují možnou poruchu vašeho FV systému. Jaké faktory mohou vést k odchylce hodnoty PR, je popsáno v kapitole 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? (Strana 7). SMA Solar Technology AG 2/9

3 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3 Jak se výkonový poměr vypočítá? Abyste mohli vypočítat výkonový poměr svého FV systému, potřebujete znát různé veličiny. Jednak to jsou hodnoty dopadu slunečních paprsků v místě instalace FV systému. Tyto hodnoty můžete zaznamenat pomocí měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox), který měří množství sluneční energie dopadající na váš FV systém. Dále potřebujete znát velikost plochy panelů svého FV systému a účinnost svých FV panelů. Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. Výkonový poměr můžete vypočítat sami (viz strana 3) nebo je možné ho vypočítat automaticky (viz strana 6). Podmínky výpočtu Pokud pro svůj FV systém používáte měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox), který měří přímé ozáření slunečními paprsky, musí být FV panely a měřicí přístroj stejně nasměrované, abyste mohli vypočítat správnou hodnotu PR. Zajistíte tak, aby FV panely a měřicí přístroj byly vystaveny stejné intenzitě ozáření slunečními paprsky a stejné teplotě. Sledované období Optimální sledované období pro výpočet výkonového poměru je 1 rok. Můžete však zvolit i kratší časové intervaly, např. pokud svůj FV systém chcete přímo srovnávat s jinými FV systémy. I v takovém případě byste však měli zvolit sledované období v délce minimálně jednoho měsíce, aby bylo zajištěno, že výpočet nebude příliš ovlivněn podmínkami prostředí, jako je nízká poloha slunce, nízké teploty či zastínění FV panelů a/nebo měřicího přístroje. 3.1 Ruční výpočet Pokud chcete výkonový poměr vypočítat sami, můžete použít následující zjednodušený vzorec: Vzorec pro ruční výpočet výkonového poměru PR = skutečný, odečtený energetický výnos FV systému v kwh za rok vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému v kwh za rok Skutečný energetický výnos FV systému v kwh se odečítá na konci roku na elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému se získá následovně: Vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému celoroční dopad slunečních paprsků na plochu generátoru FV systému účinnost panelů FV systému Hodnota ozáření slunečními paprsky, kterou měří měřicí přístroj, se zaznamenává na úrovni FV panelů a v ideálním případě v průběhu jednoho celého roku. Pro zjištění této hodnoty ozáření se musí z hodnot ozáření zaznamenaných měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) vypočítat průměrná hodnota ozáření za sledované období. Takto zjištěná hodnota ozáření na m 2 se pak musí vynásobit celkovou plochou FV systému (= plochou FV generátoru). Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. SMA Solar Technology AG 3/9

4 Jak se výkonový poměr vypočítá? Příklad: výpočet výkonového poměru za jednoleté sledované období Tento příklad vysvětluje výpočet výkonového poměru pomocí dat přístroje Sunny SensorBox a dataloggeru Sunny WebBox. Ruční výpočet se považuje za alternativu. Společnost SMA Solar Technology AG nabízí automatický výpočet výkonového poměru v portálu Sunny Portal (viz strana 6). Jak registrovat váš FV systém na portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. Pokud však přesto chcete výkonový poměr vypočítat ručně, postupujte následovně. Pro ruční výpočet potřebujete znát následující informace: Sledované období Sledované období předem stanovíte. Optimální sledované období trvá 1 rok. Plocha generátoru FV systému Velikost plochy generátoru vašeho FV systému je známá. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů vašeho FV systému je uvedena v katalogovém listu FV panelů. Skutečný, odečtený energetický výnos FV systému Tuto hodnotu odečtete na konci roku na svém elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému Pro výpočet této hodnoty potřebujete vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému (viz strana 3). Naměřený dopad slunečních paprsků během sledovaného období Pro výpočet této hodnoty potřebujete hodnoty ozáření, které přístroj Sunny SensorBox přenesl do dataloggeru Sunny WebBox. Datalogger Sunny WebBox pravidelně zjišťuje jednotlivé hodnoty naměřené přístrojem Sunny SensorBox. Z těchto jednotlivých hodnot pak datalogger Sunny WebBox počítá denní průměrné hodnoty. Chcete-li získat celkovou hodnotu ozáření slunečními paprsky během sledovaného období, musíte denní průměrné hodnoty ozáření odpovídajícím způsobem sečíst a vydělit. Postupujte při tom následovně. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty dopadu slunečních paprsků na váš FV systém v závislosti na vašich nastaveních v 5-, 10- či 15minutových intervalech. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty za každý měsíc společně s dalšími průměrnými hodnotami vašeho FV systému do odpovídajícím způsobem pojmenovaných adresářů jako soubory.csv či.xml. Chcete-li z uložených denních průměrných hodnot vypočítat hodnotu ozáření například za jeden rok, musíte nejdříve vypočítat měsíční průměrné hodnoty. Tuto hodnotu získáte sečtením denních průměrných hodnot za daný měsíc. Takto získanou celkovou hodnotu pak vydělíte počtem dnů v daném měsící a získáte měsíční průměrnou hodnotu. Tímto způsobem můžete v průběhu roku vypočítat měsíční průměrné hodnoty pro všech 12 měsíců. SMA Solar Technology AG 4/9

5 Jak se výkonový poměr vypočítá? Chcete-li vypočítat roční průměrnou hodnotu, musíte sečíst všech 12 měsíčních průměrných hodnot den a celkový součet vydělit počtem měsíců, tedy 12. Takto vypočítanou hodnotu potom vynásobíte plochou generátoru svého FV systému. Získáte tak jmenovitý energetický výnos FV systému za jednoleté sledované období, který můžete spolu s již známými hodnotami dosadit do vzorce pro výpočet výkonového poměru. Pro náš příklad jsou nyní dány následující konkrétní podmínky a hodnoty: Sledované období: 1rok Naměřený průměrný dopad slunečních paprsků za 1 rok: 120 kwh/m 2 Plocha generátoru FV systému: 10 m 2 Účinnost FV panelů: 15 % Skutečný energetický výnos FV systému dodaný do sítě: 110 kwh Z hodnot ozáření slunečními paprsky naměřených na místě instalace za celé sledované období vyplývá průměrné ozáření 120 kwh/m 2. Tato hodnota ozáření se následujícím způsobem vynásobí plochou panelů FV systému: hodnota ozáření v kwh/m 2 plocha FV systému v m 2 = 120 kwh/m 2 10 m 2 = 1200 kwh Pro následný výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému se získaná hodnota ozáření FV systému vynásobí účinností FV panelů: 1200 kwh 15 % = 1200 kwh 0,15 = 180 kwh Pro zvolené sledované období tak získáme očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému 1200 kwh. Tento očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému odpovídá výkonovému poměru 100 %. Odečtená hodnota energetického výnosu, který FV systém skutečně dodal do sítě, však činí jen 110 kwh. Když tuto hodnotu a vypočítaný jmenovitý energetický výnos FV systému dosadíme do vzorce pro výpočet výkonového poměru, vyjde: PR = 110 kwh 180 kwh = cca 0,61 = cca 61 % Hodnota PR činí cca 61 %. To znamená, že cca 39 % sluneční energie dopadající během sledovaného období na FV systém nebylo v důsledku okolností, jako jsou ztráty ve vedení, tepelné ztráty nebo např. závady na komponentách, využito. Výkonový poměr zde slouží jako indikátor a může být podnětem k provedení přesnější inspekce FV systému, takže například bude možné odstranit znečištění FV panelů nebo opravit či vyměnit vadné komponenty. SMA Solar Technology AG 5/9

6 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3.2 Automatický výpočet Výkonový poměr lze vypočítat i automaticky tak, že příslušné údaje svého FV systému přenesete do portálu Sunny Portal. V portálu Sunny Portal lze výkonový poměr kromě toho také znázornit v podobě grafů. Jak výkonový poměr automaticky vypočítat a jak zobrazit hodnoty PR v podobě grafů, je popsáno v návodu k použití portálu Sunny Portal na adrese Podmínky automatického výpočtu v portálu Sunny Portal Abyste mohli v portálu Sunny Portal vypočítat výkonový poměr, musí být splněny následující podmínky: Máte datalogger Sunny WebBox, který přenáší potřebná data do portálu Sunny Portal. K vašemu dataloggeru Sunny WebBox je připojen přístroj Sunny SensorBox. Používáte senzor ozáření na přístroji Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox naměří na místě instalace vašeho FV systému za hodinu ozáření slunečními paprsky minimálně 60 W/m 2. Jak se můžete prostřednictím dataloggeru Sunny WebBox přihlásit k portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. SMA Solar Technology AG 6/9

7 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Výkonový poměr je čistě definiční veličina, která působením určitých faktorů může nabývat i hodnot vyšších než 100 %. Důvodem je, že se při výpočtu výkonového poměru používají výkonové charakteristiky FV panelů, které byly zjištěny za standardních testovacích podmínek (ozáření 1000 W/m² a teplota FV panelů 25 C). Odlišné podmínky při skutečném provozu proto ovlivňují výkonový poměr. Na hodnotu PR mohou mít vliv následující faktory: Faktory prostředí teplota FV panelů ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) zastínění nebo znečištění FV panelů Další faktory zaznamenávané období ztráty na vedení účinnost FV panelů účinnost střídače rozdíl v technologii FV článků mezi měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) a FV panely nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) 4.1 Faktory prostředí Teplota FV panelů Výkon a účinnost FV článku závisí mimo jiné na teplotě FV panelu. Při nízké teplotě je FV panel mimořádně výkonný. FV panel je například při oblačném počasí v zimě studený. Když se za těchto povětrnostních podmínek na studený FV panel dostane plné sluneční záření, panel pak pracuje velmi efektivně. Krátkodobě tak může vzniknout vysoká hodnota PR. Po určité době se ovšem FV panel zahřeje a jeho účinnost opět klesne. Ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon Ráno, večer a zejména v zimě, když je slunce nízko nad obzorem, se hodnota ozáření slunečními paprsky blíží hodnotě ztraceného výkonu (= rozdíl mezi zachyceným a odevzdaným výkonem) více než v jiné denní a roční doby. Z tohoto důvodu je hodnota PR v případě výpočtů v tyto okamžiky nižší než obvykle. SMA Solar Technology AG 7/9

8 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) V závislosti na místě instalace mohou na měřicí přístroj vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění měřicího přístroje. Zejména při nízké poloze slunce mohou na měřicí přístroj vrhat stín i samotné části FV systému. Částečné či kompletní zastínění měřicího přístroje může vést hodnotám PR převyšujícím 100 %. Kromě toho mohou faktory prostředí jako sníh, prach nebo pyl měřicí přístroj vašeho FV systému znečistit, což rovněž může vést k hodnotám PR převyšujícím 100 %. Zastínění nebo znečištění FV panelů V závislosti na místě instalace mohou na vaše FV panely vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění FV panelů. K zastínění FV panelů může vést i znečištění např. prachem, pylem či sněhem. Toto zastínění vede k tomu, že FV panely dokážou pojmout méně dopadajících slunečních paprsků. Klesá tak účinnost FV panelů, a tím i hodnota PR vašeho FV systému. 4.2 Další faktory Zaznamenávané období Pokud je zaznamenávané období příliš krátké (tj. kratší než 1 měsíc), je k dispozici příliš málo naměřených údajů pro výpočet výkonového poměru. Nízká poloha slunce, nízké a vysoké teploty i zastínění v takovém případě ovlivňují výsledek výpočtu silněji, protože tyto hodnoty se možná zaznamenávají jen nekompletně. Ztráty na vedení Při přenosu elektrické energie ze střídače do elektroměru pro měření dodávky do sítě, poskytnutého provozovatelem rozvodné či distribuční sítě, dochází podle druhu a materiálu použitých kabelů ke ztrátám ve vedení. Těmito ztrátami ve vedení se může hodnota PR snižovat. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů má rozhodující vliv na výkonový poměr vašeho FV systému. Čím vyšší je účinnost FV panelů, tím vyšší je hodnota PR (při odpovídajících rámcových podmínkách, jako je vysoké ozáření slunečními paprsky na místě instalace apod.). Účinnost střídače Pokud střídač používaný ve vašem FV systému má vysokou účinnost, může to vést k vysokým hodnotám PR. Se střídači SMA s účinností nad 90 % je možné dosáhnout hodnot PR i přes 80 %. SMA Solar Technology AG 8/9

9 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Rozdíl v technologii FV článků mezi FV panely a měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) Existují různé typy FV článků pro FV panely. Nejčastěji se používají následující tři typy FV článků: monokrystalické křemíkové články, polykrystalické křemíkové články a tenkovrstvé články. Pokud měřicí přístroj integrovaný do vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) používá jinou technologii FV článků než vaše FV panely, mohou při výpočtu výkonového poměru vzniknout odchylky. Degradace FV článků Stářím podmíněná degradace FV článků vede v průběhu let k nižší hodnotě PR. Monokrystalické a polykrystalické FV články během 20 let zestárnou až o 20 %. Nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) Pokud je součástí vašeho FV systému měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox) a není nasměrován v souladu s FV panely vašeho FV systému, mohou vzhledem k různému dopadu slunečních paprsků vzniknout hodnoty PR přesahující 100 %. SMA Solar Technology AG 9/9

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG) Legislativa EU---------------------------------------------------------------------------------------------- Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie

Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Kapitola 5 Pasivní využití solární energie Úvod Pasivní využití solární energie představuje termín, který se používá k popisu interakce mezi slunečním sáláním a budovami, kdy se k přenosu energie nevyžaduje

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více