Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému"

Transkript

1 Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného energetického výnosu vzhledem k teoreticky možnému. Je prakticky nezávislý na nasměrování FV systému i na dopadu slunečních paprsků na FV systém. Díky tomu je možné pomocí výkonového poměru porovnávat FV systémy zapojené do rozvodné či distribuční sítě na různých místech kdekoliv na světě. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, co výkonový poměr je a jakou má funkci. Kromě toho se dozvíte, jak můžete výkonový poměr pro svůj FV systém vypočítat a jaké faktory ho ovlivňují. Perfratio-UCZ Verze 1.0 1/9

2 Co je výkonový poměr? 1 Co je výkonový poměr? Výkonový poměr (podle anglického Performance Ratio, performance = výkon, výsledek a ratio = poměr, podíl) je na lokalitě nezávislé měřítko kvality FV systému, a proto se často označuje také jako faktor kvality. Výkonový faktor (Performance Ratio, PR) se udává v procentech a představuje poměr mezi skutečným a požadovaným energetickým výnosem FV systému. Udává tak, jaký podíl elektrické energie je po odečtení energetických ztrát (např. v důsledku tepelných ztrát a ztrát ve vedení) a vlastní spotřeby reálně k dispozici pro dodávku do sítě. Čím více se hodnota PR vypočítaná pro určitý FV systém blíží 100 %, tím efektivněji tento FV systém pracuje. Hodnoty 100 % však ve skutečnosti nelze dosáhnout, protože při provozu FV systému vždy dochází i k takovým ztrátám, kterým se nedá předejít (např. tepelné ztráty v důsledku zahřívání FV panelů). Výkonné FV systémy však dosahují výkonových poměrů až 80 %. 2 Jakou funkci má výkonový poměr? Výkonový poměr vás informuje o energetické účinnosti a spolehlivosti vašeho FV systému. Pomocí výkonového poměru můžete porovnávat energetický výnos svého FV systému s energetickým výnosem jiných FV systémů nebo můžete sledovat stav svého FV systému v průběhu delšího období. Při pravidelném výpočtu výkonového poměru prováděném ve stanovených intervalech však nejde o absolutní srovnání, nýbrž o možnost kontroly vývoje a energetického výnosu: Vycházíme-li při uvedení FV systému do provozu, přičemž předpokládáme, že FV systém v tento okamžik funguje optimálně, z výchozí hodnoty výkonového poměru 100 %, je možné výpočtem dalších hodnot PR v průběhu času identifikovat odchylky a včas realizovat protiopatření. Odchylky hodnoty PR v podobě hodnot pod noremním rozsahem tak včas indikují možnou poruchu vašeho FV systému. Jaké faktory mohou vést k odchylce hodnoty PR, je popsáno v kapitole 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? (Strana 7). SMA Solar Technology AG 2/9

3 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3 Jak se výkonový poměr vypočítá? Abyste mohli vypočítat výkonový poměr svého FV systému, potřebujete znát různé veličiny. Jednak to jsou hodnoty dopadu slunečních paprsků v místě instalace FV systému. Tyto hodnoty můžete zaznamenat pomocí měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox), který měří množství sluneční energie dopadající na váš FV systém. Dále potřebujete znát velikost plochy panelů svého FV systému a účinnost svých FV panelů. Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. Výkonový poměr můžete vypočítat sami (viz strana 3) nebo je možné ho vypočítat automaticky (viz strana 6). Podmínky výpočtu Pokud pro svůj FV systém používáte měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox), který měří přímé ozáření slunečními paprsky, musí být FV panely a měřicí přístroj stejně nasměrované, abyste mohli vypočítat správnou hodnotu PR. Zajistíte tak, aby FV panely a měřicí přístroj byly vystaveny stejné intenzitě ozáření slunečními paprsky a stejné teplotě. Sledované období Optimální sledované období pro výpočet výkonového poměru je 1 rok. Můžete však zvolit i kratší časové intervaly, např. pokud svůj FV systém chcete přímo srovnávat s jinými FV systémy. I v takovém případě byste však měli zvolit sledované období v délce minimálně jednoho měsíce, aby bylo zajištěno, že výpočet nebude příliš ovlivněn podmínkami prostředí, jako je nízká poloha slunce, nízké teploty či zastínění FV panelů a/nebo měřicího přístroje. 3.1 Ruční výpočet Pokud chcete výkonový poměr vypočítat sami, můžete použít následující zjednodušený vzorec: Vzorec pro ruční výpočet výkonového poměru PR = skutečný, odečtený energetický výnos FV systému v kwh za rok vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému v kwh za rok Skutečný energetický výnos FV systému v kwh se odečítá na konci roku na elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému se získá následovně: Vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému celoroční dopad slunečních paprsků na plochu generátoru FV systému účinnost panelů FV systému Hodnota ozáření slunečními paprsky, kterou měří měřicí přístroj, se zaznamenává na úrovni FV panelů a v ideálním případě v průběhu jednoho celého roku. Pro zjištění této hodnoty ozáření se musí z hodnot ozáření zaznamenaných měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) vypočítat průměrná hodnota ozáření za sledované období. Takto zjištěná hodnota ozáření na m 2 se pak musí vynásobit celkovou plochou FV systému (= plochou FV generátoru). Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. SMA Solar Technology AG 3/9

4 Jak se výkonový poměr vypočítá? Příklad: výpočet výkonového poměru za jednoleté sledované období Tento příklad vysvětluje výpočet výkonového poměru pomocí dat přístroje Sunny SensorBox a dataloggeru Sunny WebBox. Ruční výpočet se považuje za alternativu. Společnost SMA Solar Technology AG nabízí automatický výpočet výkonového poměru v portálu Sunny Portal (viz strana 6). Jak registrovat váš FV systém na portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. Pokud však přesto chcete výkonový poměr vypočítat ručně, postupujte následovně. Pro ruční výpočet potřebujete znát následující informace: Sledované období Sledované období předem stanovíte. Optimální sledované období trvá 1 rok. Plocha generátoru FV systému Velikost plochy generátoru vašeho FV systému je známá. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů vašeho FV systému je uvedena v katalogovém listu FV panelů. Skutečný, odečtený energetický výnos FV systému Tuto hodnotu odečtete na konci roku na svém elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému Pro výpočet této hodnoty potřebujete vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému (viz strana 3). Naměřený dopad slunečních paprsků během sledovaného období Pro výpočet této hodnoty potřebujete hodnoty ozáření, které přístroj Sunny SensorBox přenesl do dataloggeru Sunny WebBox. Datalogger Sunny WebBox pravidelně zjišťuje jednotlivé hodnoty naměřené přístrojem Sunny SensorBox. Z těchto jednotlivých hodnot pak datalogger Sunny WebBox počítá denní průměrné hodnoty. Chcete-li získat celkovou hodnotu ozáření slunečními paprsky během sledovaného období, musíte denní průměrné hodnoty ozáření odpovídajícím způsobem sečíst a vydělit. Postupujte při tom následovně. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty dopadu slunečních paprsků na váš FV systém v závislosti na vašich nastaveních v 5-, 10- či 15minutových intervalech. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty za každý měsíc společně s dalšími průměrnými hodnotami vašeho FV systému do odpovídajícím způsobem pojmenovaných adresářů jako soubory.csv či.xml. Chcete-li z uložených denních průměrných hodnot vypočítat hodnotu ozáření například za jeden rok, musíte nejdříve vypočítat měsíční průměrné hodnoty. Tuto hodnotu získáte sečtením denních průměrných hodnot za daný měsíc. Takto získanou celkovou hodnotu pak vydělíte počtem dnů v daném měsící a získáte měsíční průměrnou hodnotu. Tímto způsobem můžete v průběhu roku vypočítat měsíční průměrné hodnoty pro všech 12 měsíců. SMA Solar Technology AG 4/9

5 Jak se výkonový poměr vypočítá? Chcete-li vypočítat roční průměrnou hodnotu, musíte sečíst všech 12 měsíčních průměrných hodnot den a celkový součet vydělit počtem měsíců, tedy 12. Takto vypočítanou hodnotu potom vynásobíte plochou generátoru svého FV systému. Získáte tak jmenovitý energetický výnos FV systému za jednoleté sledované období, který můžete spolu s již známými hodnotami dosadit do vzorce pro výpočet výkonového poměru. Pro náš příklad jsou nyní dány následující konkrétní podmínky a hodnoty: Sledované období: 1rok Naměřený průměrný dopad slunečních paprsků za 1 rok: 120 kwh/m 2 Plocha generátoru FV systému: 10 m 2 Účinnost FV panelů: 15 % Skutečný energetický výnos FV systému dodaný do sítě: 110 kwh Z hodnot ozáření slunečními paprsky naměřených na místě instalace za celé sledované období vyplývá průměrné ozáření 120 kwh/m 2. Tato hodnota ozáření se následujícím způsobem vynásobí plochou panelů FV systému: hodnota ozáření v kwh/m 2 plocha FV systému v m 2 = 120 kwh/m 2 10 m 2 = 1200 kwh Pro následný výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému se získaná hodnota ozáření FV systému vynásobí účinností FV panelů: 1200 kwh 15 % = 1200 kwh 0,15 = 180 kwh Pro zvolené sledované období tak získáme očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému 1200 kwh. Tento očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému odpovídá výkonovému poměru 100 %. Odečtená hodnota energetického výnosu, který FV systém skutečně dodal do sítě, však činí jen 110 kwh. Když tuto hodnotu a vypočítaný jmenovitý energetický výnos FV systému dosadíme do vzorce pro výpočet výkonového poměru, vyjde: PR = 110 kwh 180 kwh = cca 0,61 = cca 61 % Hodnota PR činí cca 61 %. To znamená, že cca 39 % sluneční energie dopadající během sledovaného období na FV systém nebylo v důsledku okolností, jako jsou ztráty ve vedení, tepelné ztráty nebo např. závady na komponentách, využito. Výkonový poměr zde slouží jako indikátor a může být podnětem k provedení přesnější inspekce FV systému, takže například bude možné odstranit znečištění FV panelů nebo opravit či vyměnit vadné komponenty. SMA Solar Technology AG 5/9

6 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3.2 Automatický výpočet Výkonový poměr lze vypočítat i automaticky tak, že příslušné údaje svého FV systému přenesete do portálu Sunny Portal. V portálu Sunny Portal lze výkonový poměr kromě toho také znázornit v podobě grafů. Jak výkonový poměr automaticky vypočítat a jak zobrazit hodnoty PR v podobě grafů, je popsáno v návodu k použití portálu Sunny Portal na adrese Podmínky automatického výpočtu v portálu Sunny Portal Abyste mohli v portálu Sunny Portal vypočítat výkonový poměr, musí být splněny následující podmínky: Máte datalogger Sunny WebBox, který přenáší potřebná data do portálu Sunny Portal. K vašemu dataloggeru Sunny WebBox je připojen přístroj Sunny SensorBox. Používáte senzor ozáření na přístroji Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox naměří na místě instalace vašeho FV systému za hodinu ozáření slunečními paprsky minimálně 60 W/m 2. Jak se můžete prostřednictím dataloggeru Sunny WebBox přihlásit k portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. SMA Solar Technology AG 6/9

7 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Výkonový poměr je čistě definiční veličina, která působením určitých faktorů může nabývat i hodnot vyšších než 100 %. Důvodem je, že se při výpočtu výkonového poměru používají výkonové charakteristiky FV panelů, které byly zjištěny za standardních testovacích podmínek (ozáření 1000 W/m² a teplota FV panelů 25 C). Odlišné podmínky při skutečném provozu proto ovlivňují výkonový poměr. Na hodnotu PR mohou mít vliv následující faktory: Faktory prostředí teplota FV panelů ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) zastínění nebo znečištění FV panelů Další faktory zaznamenávané období ztráty na vedení účinnost FV panelů účinnost střídače rozdíl v technologii FV článků mezi měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) a FV panely nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) 4.1 Faktory prostředí Teplota FV panelů Výkon a účinnost FV článku závisí mimo jiné na teplotě FV panelu. Při nízké teplotě je FV panel mimořádně výkonný. FV panel je například při oblačném počasí v zimě studený. Když se za těchto povětrnostních podmínek na studený FV panel dostane plné sluneční záření, panel pak pracuje velmi efektivně. Krátkodobě tak může vzniknout vysoká hodnota PR. Po určité době se ovšem FV panel zahřeje a jeho účinnost opět klesne. Ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon Ráno, večer a zejména v zimě, když je slunce nízko nad obzorem, se hodnota ozáření slunečními paprsky blíží hodnotě ztraceného výkonu (= rozdíl mezi zachyceným a odevzdaným výkonem) více než v jiné denní a roční doby. Z tohoto důvodu je hodnota PR v případě výpočtů v tyto okamžiky nižší než obvykle. SMA Solar Technology AG 7/9

8 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) V závislosti na místě instalace mohou na měřicí přístroj vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění měřicího přístroje. Zejména při nízké poloze slunce mohou na měřicí přístroj vrhat stín i samotné části FV systému. Částečné či kompletní zastínění měřicího přístroje může vést hodnotám PR převyšujícím 100 %. Kromě toho mohou faktory prostředí jako sníh, prach nebo pyl měřicí přístroj vašeho FV systému znečistit, což rovněž může vést k hodnotám PR převyšujícím 100 %. Zastínění nebo znečištění FV panelů V závislosti na místě instalace mohou na vaše FV panely vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění FV panelů. K zastínění FV panelů může vést i znečištění např. prachem, pylem či sněhem. Toto zastínění vede k tomu, že FV panely dokážou pojmout méně dopadajících slunečních paprsků. Klesá tak účinnost FV panelů, a tím i hodnota PR vašeho FV systému. 4.2 Další faktory Zaznamenávané období Pokud je zaznamenávané období příliš krátké (tj. kratší než 1 měsíc), je k dispozici příliš málo naměřených údajů pro výpočet výkonového poměru. Nízká poloha slunce, nízké a vysoké teploty i zastínění v takovém případě ovlivňují výsledek výpočtu silněji, protože tyto hodnoty se možná zaznamenávají jen nekompletně. Ztráty na vedení Při přenosu elektrické energie ze střídače do elektroměru pro měření dodávky do sítě, poskytnutého provozovatelem rozvodné či distribuční sítě, dochází podle druhu a materiálu použitých kabelů ke ztrátám ve vedení. Těmito ztrátami ve vedení se může hodnota PR snižovat. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů má rozhodující vliv na výkonový poměr vašeho FV systému. Čím vyšší je účinnost FV panelů, tím vyšší je hodnota PR (při odpovídajících rámcových podmínkách, jako je vysoké ozáření slunečními paprsky na místě instalace apod.). Účinnost střídače Pokud střídač používaný ve vašem FV systému má vysokou účinnost, může to vést k vysokým hodnotám PR. Se střídači SMA s účinností nad 90 % je možné dosáhnout hodnot PR i přes 80 %. SMA Solar Technology AG 8/9

9 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Rozdíl v technologii FV článků mezi FV panely a měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) Existují různé typy FV článků pro FV panely. Nejčastěji se používají následující tři typy FV článků: monokrystalické křemíkové články, polykrystalické křemíkové články a tenkovrstvé články. Pokud měřicí přístroj integrovaný do vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) používá jinou technologii FV článků než vaše FV panely, mohou při výpočtu výkonového poměru vzniknout odchylky. Degradace FV článků Stářím podmíněná degradace FV článků vede v průběhu let k nižší hodnotě PR. Monokrystalické a polykrystalické FV články během 20 let zestárnou až o 20 %. Nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) Pokud je součástí vašeho FV systému měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox) a není nasměrován v souladu s FV panely vašeho FV systému, mohou vzhledem k různému dopadu slunečních paprsků vzniknout hodnoty PR přesahující 100 %. SMA Solar Technology AG 9/9

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. ENA s.r.o. Založena v r.1992 jako specializovaná konzultační firma zaměřená

Více

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Řízení zastínění Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Obsah Ne vždy je možné předejít tomu, aby střešní vikýře, komíny nebo stromy vrhaly stín na FV systémy. Aby

Více

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte?

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte? Kolik energie opravdu vyrábíte? Kontrola výkonů a kvality solárních panelů Zjištění možné závady sledováním neodpovídajícího výkonu solární elektrárny, nebo profesionálním monitoringem Proměření pomocí

Více

Jednoduše bezpečné monitorování

Jednoduše bezpečné monitorování Jednoduše bezpečné monitorování FV monitorovací systémy od společnosti SMA FV monitorovací systémy od společnosti SMA Monitorování, informování, prezentování Snadná ochrana energetických výnosů pro malé,

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Třífázová síťová přípojka

Třífázová síťová přípojka Třífázová síťová přípojka s přístrojem SUNNY MINI CENTRAL Obsah Střídače rodiny výrobků Sunny Mini Central jsou koncipovány speciálně pro využití ve třífázových napájecích systémech. Tyto technické informace

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Dohled systému SUNNY PORTAL

Dohled systému SUNNY PORTAL Dohled systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze Portal-BCZ084720 Verze 2.0 CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Cílová skupina...................................... 5 1.2

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Jednoduše bezpečné monitorování

Jednoduše bezpečné monitorování Jednoduše bezpečné monitorování FV monitorovací systémy od společnosti SMA FV monitorovací systémy od společnosti SMA MONITOROVÁNÍ, INFORMOVÁNÍ, PREZENTOVÁNÍ Snadná ochrana energetických výnosů pro malé,

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge the PowerRouter Product overview 2012-2013 přehled produktů the PowerRouter you re in charge POWER ROUTER INFORMACE 1) POWER ROUTER má 2 plně nezávislé MPP trackery pro maximální výnos a flexibilní konfuguraci

Více

Název: Studium záření

Název: Studium záření Název: Studium záření Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie (ochrana života a zdraví) Ročník: 5. (3.

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Dohled systému SUNNY SENSORBOX

Dohled systému SUNNY SENSORBOX Dohled systému SUNNY SENSORBOX Instalační vedení Sensorbox-ICZ084413 98-0010913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 7 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí 1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

Měření odporu ohmovou metodou

Měření odporu ohmovou metodou ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího

Více

Technické informace Communit

Technické informace Communit Technické informace Communit Communit-TI-A1-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Obsah SMA Solar Technology AG Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu...................................................3 2 Podrobnosti

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie Mikroměničje zařízení, které je připojeno k jednomu fotovoltaickému(fv) panelu a mění stejnosměrný proud (DC) z tohoto panelu na střídavý (AC), který je v síti.

Více

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS "Akumulace jako efektivní spotřeba přebytků energie z fotovoltaiky Jakub Halamíček Praha, říjen 2011 MIT STARKEN IDEEN DIE WELT VERÄNDERN CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS 2011 IBC SOLAR Zvýšení

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

Protokol o údržbě Transformer Compact Station

Protokol o údržbě Transformer Compact Station Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact

Více

Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER

Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER Návod k projektování SBU_HoMan-PL-UCS123013 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace

Více

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU Jaroslav Peterka Fakulta umění a architektury TU v Liberci jaroslav.peterka@tul.cz Konference enef Banská Bystrica 16. 18. 10. 2012 ALTERNATIVNÍ

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

JCSM 210D-JCSM 240D. Elektrické charakteristiky. Mechanická specifikace. Voltampérová charakteristika. Rozměry

JCSM 210D-JCSM 240D. Elektrické charakteristiky. Mechanická specifikace. Voltampérová charakteristika. Rozměry JCSM 210D-JCSM 240D při jmenovitém proud () napětí JCSM210D 210W 15.10% 12,91% 7.42A 28.3V 7.53A () 37.9V JCSM215D 215W 15.46% 13,21% 7.54A 28.5V 7.67A 38.0V JCSM220D 220W 15.82% 13,52% 7.67A 28.7V 7.80A

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Stavební integrace. fotovoltaických systémů Tywoniak J., Staněk K., Ženka M. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6, email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz Stavební

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 34 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 03 34 Nepostradatelný pomocník pro všechny lidi, kteří chtějí vědět, kde se nacházejí. Ať již pojedete na horském kole, budete-li horolezci, nebo jestliže se vydáte na procházku

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více