Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému"

Transkript

1 Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného energetického výnosu vzhledem k teoreticky možnému. Je prakticky nezávislý na nasměrování FV systému i na dopadu slunečních paprsků na FV systém. Díky tomu je možné pomocí výkonového poměru porovnávat FV systémy zapojené do rozvodné či distribuční sítě na různých místech kdekoliv na světě. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, co výkonový poměr je a jakou má funkci. Kromě toho se dozvíte, jak můžete výkonový poměr pro svůj FV systém vypočítat a jaké faktory ho ovlivňují. Perfratio-UCZ Verze 1.0 1/9

2 Co je výkonový poměr? 1 Co je výkonový poměr? Výkonový poměr (podle anglického Performance Ratio, performance = výkon, výsledek a ratio = poměr, podíl) je na lokalitě nezávislé měřítko kvality FV systému, a proto se často označuje také jako faktor kvality. Výkonový faktor (Performance Ratio, PR) se udává v procentech a představuje poměr mezi skutečným a požadovaným energetickým výnosem FV systému. Udává tak, jaký podíl elektrické energie je po odečtení energetických ztrát (např. v důsledku tepelných ztrát a ztrát ve vedení) a vlastní spotřeby reálně k dispozici pro dodávku do sítě. Čím více se hodnota PR vypočítaná pro určitý FV systém blíží 100 %, tím efektivněji tento FV systém pracuje. Hodnoty 100 % však ve skutečnosti nelze dosáhnout, protože při provozu FV systému vždy dochází i k takovým ztrátám, kterým se nedá předejít (např. tepelné ztráty v důsledku zahřívání FV panelů). Výkonné FV systémy však dosahují výkonových poměrů až 80 %. 2 Jakou funkci má výkonový poměr? Výkonový poměr vás informuje o energetické účinnosti a spolehlivosti vašeho FV systému. Pomocí výkonového poměru můžete porovnávat energetický výnos svého FV systému s energetickým výnosem jiných FV systémů nebo můžete sledovat stav svého FV systému v průběhu delšího období. Při pravidelném výpočtu výkonového poměru prováděném ve stanovených intervalech však nejde o absolutní srovnání, nýbrž o možnost kontroly vývoje a energetického výnosu: Vycházíme-li při uvedení FV systému do provozu, přičemž předpokládáme, že FV systém v tento okamžik funguje optimálně, z výchozí hodnoty výkonového poměru 100 %, je možné výpočtem dalších hodnot PR v průběhu času identifikovat odchylky a včas realizovat protiopatření. Odchylky hodnoty PR v podobě hodnot pod noremním rozsahem tak včas indikují možnou poruchu vašeho FV systému. Jaké faktory mohou vést k odchylce hodnoty PR, je popsáno v kapitole 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? (Strana 7). SMA Solar Technology AG 2/9

3 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3 Jak se výkonový poměr vypočítá? Abyste mohli vypočítat výkonový poměr svého FV systému, potřebujete znát různé veličiny. Jednak to jsou hodnoty dopadu slunečních paprsků v místě instalace FV systému. Tyto hodnoty můžete zaznamenat pomocí měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox), který měří množství sluneční energie dopadající na váš FV systém. Dále potřebujete znát velikost plochy panelů svého FV systému a účinnost svých FV panelů. Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. Výkonový poměr můžete vypočítat sami (viz strana 3) nebo je možné ho vypočítat automaticky (viz strana 6). Podmínky výpočtu Pokud pro svůj FV systém používáte měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox), který měří přímé ozáření slunečními paprsky, musí být FV panely a měřicí přístroj stejně nasměrované, abyste mohli vypočítat správnou hodnotu PR. Zajistíte tak, aby FV panely a měřicí přístroj byly vystaveny stejné intenzitě ozáření slunečními paprsky a stejné teplotě. Sledované období Optimální sledované období pro výpočet výkonového poměru je 1 rok. Můžete však zvolit i kratší časové intervaly, např. pokud svůj FV systém chcete přímo srovnávat s jinými FV systémy. I v takovém případě byste však měli zvolit sledované období v délce minimálně jednoho měsíce, aby bylo zajištěno, že výpočet nebude příliš ovlivněn podmínkami prostředí, jako je nízká poloha slunce, nízké teploty či zastínění FV panelů a/nebo měřicího přístroje. 3.1 Ruční výpočet Pokud chcete výkonový poměr vypočítat sami, můžete použít následující zjednodušený vzorec: Vzorec pro ruční výpočet výkonového poměru PR = skutečný, odečtený energetický výnos FV systému v kwh za rok vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému v kwh za rok Skutečný energetický výnos FV systému v kwh se odečítá na konci roku na elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému se získá následovně: Vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému celoroční dopad slunečních paprsků na plochu generátoru FV systému účinnost panelů FV systému Hodnota ozáření slunečními paprsky, kterou měří měřicí přístroj, se zaznamenává na úrovni FV panelů a v ideálním případě v průběhu jednoho celého roku. Pro zjištění této hodnoty ozáření se musí z hodnot ozáření zaznamenaných měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) vypočítat průměrná hodnota ozáření za sledované období. Takto zjištěná hodnota ozáření na m 2 se pak musí vynásobit celkovou plochou FV systému (= plochou FV generátoru). Účinnost FV panelů je uvedena v jejich katalogovém listu. SMA Solar Technology AG 3/9

4 Jak se výkonový poměr vypočítá? Příklad: výpočet výkonového poměru za jednoleté sledované období Tento příklad vysvětluje výpočet výkonového poměru pomocí dat přístroje Sunny SensorBox a dataloggeru Sunny WebBox. Ruční výpočet se považuje za alternativu. Společnost SMA Solar Technology AG nabízí automatický výpočet výkonového poměru v portálu Sunny Portal (viz strana 6). Jak registrovat váš FV systém na portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. Pokud však přesto chcete výkonový poměr vypočítat ručně, postupujte následovně. Pro ruční výpočet potřebujete znát následující informace: Sledované období Sledované období předem stanovíte. Optimální sledované období trvá 1 rok. Plocha generátoru FV systému Velikost plochy generátoru vašeho FV systému je známá. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů vašeho FV systému je uvedena v katalogovém listu FV panelů. Skutečný, odečtený energetický výnos FV systému Tuto hodnotu odečtete na konci roku na svém elektroměru pro měření dodávky do sítě. Vypočítaný, jmenovitý energetický výnos FV systému Pro výpočet této hodnoty potřebujete vzorec pro výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému (viz strana 3). Naměřený dopad slunečních paprsků během sledovaného období Pro výpočet této hodnoty potřebujete hodnoty ozáření, které přístroj Sunny SensorBox přenesl do dataloggeru Sunny WebBox. Datalogger Sunny WebBox pravidelně zjišťuje jednotlivé hodnoty naměřené přístrojem Sunny SensorBox. Z těchto jednotlivých hodnot pak datalogger Sunny WebBox počítá denní průměrné hodnoty. Chcete-li získat celkovou hodnotu ozáření slunečními paprsky během sledovaného období, musíte denní průměrné hodnoty ozáření odpovídajícím způsobem sečíst a vydělit. Postupujte při tom následovně. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty dopadu slunečních paprsků na váš FV systém v závislosti na vašich nastaveních v 5-, 10- či 15minutových intervalech. Datalogger Sunny WebBox ukládá denní průměrné hodnoty za každý měsíc společně s dalšími průměrnými hodnotami vašeho FV systému do odpovídajícím způsobem pojmenovaných adresářů jako soubory.csv či.xml. Chcete-li z uložených denních průměrných hodnot vypočítat hodnotu ozáření například za jeden rok, musíte nejdříve vypočítat měsíční průměrné hodnoty. Tuto hodnotu získáte sečtením denních průměrných hodnot za daný měsíc. Takto získanou celkovou hodnotu pak vydělíte počtem dnů v daném měsící a získáte měsíční průměrnou hodnotu. Tímto způsobem můžete v průběhu roku vypočítat měsíční průměrné hodnoty pro všech 12 měsíců. SMA Solar Technology AG 4/9

5 Jak se výkonový poměr vypočítá? Chcete-li vypočítat roční průměrnou hodnotu, musíte sečíst všech 12 měsíčních průměrných hodnot den a celkový součet vydělit počtem měsíců, tedy 12. Takto vypočítanou hodnotu potom vynásobíte plochou generátoru svého FV systému. Získáte tak jmenovitý energetický výnos FV systému za jednoleté sledované období, který můžete spolu s již známými hodnotami dosadit do vzorce pro výpočet výkonového poměru. Pro náš příklad jsou nyní dány následující konkrétní podmínky a hodnoty: Sledované období: 1rok Naměřený průměrný dopad slunečních paprsků za 1 rok: 120 kwh/m 2 Plocha generátoru FV systému: 10 m 2 Účinnost FV panelů: 15 % Skutečný energetický výnos FV systému dodaný do sítě: 110 kwh Z hodnot ozáření slunečními paprsky naměřených na místě instalace za celé sledované období vyplývá průměrné ozáření 120 kwh/m 2. Tato hodnota ozáření se následujícím způsobem vynásobí plochou panelů FV systému: hodnota ozáření v kwh/m 2 plocha FV systému v m 2 = 120 kwh/m 2 10 m 2 = 1200 kwh Pro následný výpočet jmenovitého energetického výnosu FV systému se získaná hodnota ozáření FV systému vynásobí účinností FV panelů: 1200 kwh 15 % = 1200 kwh 0,15 = 180 kwh Pro zvolené sledované období tak získáme očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému 1200 kwh. Tento očekávatelný, jmenovitý energetický výnos FV systému odpovídá výkonovému poměru 100 %. Odečtená hodnota energetického výnosu, který FV systém skutečně dodal do sítě, však činí jen 110 kwh. Když tuto hodnotu a vypočítaný jmenovitý energetický výnos FV systému dosadíme do vzorce pro výpočet výkonového poměru, vyjde: PR = 110 kwh 180 kwh = cca 0,61 = cca 61 % Hodnota PR činí cca 61 %. To znamená, že cca 39 % sluneční energie dopadající během sledovaného období na FV systém nebylo v důsledku okolností, jako jsou ztráty ve vedení, tepelné ztráty nebo např. závady na komponentách, využito. Výkonový poměr zde slouží jako indikátor a může být podnětem k provedení přesnější inspekce FV systému, takže například bude možné odstranit znečištění FV panelů nebo opravit či vyměnit vadné komponenty. SMA Solar Technology AG 5/9

6 Jak se výkonový poměr vypočítá? 3.2 Automatický výpočet Výkonový poměr lze vypočítat i automaticky tak, že příslušné údaje svého FV systému přenesete do portálu Sunny Portal. V portálu Sunny Portal lze výkonový poměr kromě toho také znázornit v podobě grafů. Jak výkonový poměr automaticky vypočítat a jak zobrazit hodnoty PR v podobě grafů, je popsáno v návodu k použití portálu Sunny Portal na adrese Podmínky automatického výpočtu v portálu Sunny Portal Abyste mohli v portálu Sunny Portal vypočítat výkonový poměr, musí být splněny následující podmínky: Máte datalogger Sunny WebBox, který přenáší potřebná data do portálu Sunny Portal. K vašemu dataloggeru Sunny WebBox je připojen přístroj Sunny SensorBox. Používáte senzor ozáření na přístroji Sunny SensorBox. Přístroj Sunny SensorBox naměří na místě instalace vašeho FV systému za hodinu ozáření slunečními paprsky minimálně 60 W/m 2. Jak se můžete prostřednictím dataloggeru Sunny WebBox přihlásit k portálu Sunny Portal, je popsáno v návodu k obsluze dataloggeru Sunny WebBox. SMA Solar Technology AG 6/9

7 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? 4 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Výkonový poměr je čistě definiční veličina, která působením určitých faktorů může nabývat i hodnot vyšších než 100 %. Důvodem je, že se při výpočtu výkonového poměru používají výkonové charakteristiky FV panelů, které byly zjištěny za standardních testovacích podmínek (ozáření 1000 W/m² a teplota FV panelů 25 C). Odlišné podmínky při skutečném provozu proto ovlivňují výkonový poměr. Na hodnotu PR mohou mít vliv následující faktory: Faktory prostředí teplota FV panelů ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) zastínění nebo znečištění FV panelů Další faktory zaznamenávané období ztráty na vedení účinnost FV panelů účinnost střídače rozdíl v technologii FV článků mezi měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) a FV panely nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) 4.1 Faktory prostředí Teplota FV panelů Výkon a účinnost FV článku závisí mimo jiné na teplotě FV panelu. Při nízké teplotě je FV panel mimořádně výkonný. FV panel je například při oblačném počasí v zimě studený. Když se za těchto povětrnostních podmínek na studený FV panel dostane plné sluneční záření, panel pak pracuje velmi efektivně. Krátkodobě tak může vzniknout vysoká hodnota PR. Po určité době se ovšem FV panel zahřeje a jeho účinnost opět klesne. Ozáření slunečními paprsky a ztracený výkon Ráno, večer a zejména v zimě, když je slunce nízko nad obzorem, se hodnota ozáření slunečními paprsky blíží hodnotě ztraceného výkonu (= rozdíl mezi zachyceným a odevzdaným výkonem) více než v jiné denní a roční doby. Z tohoto důvodu je hodnota PR v případě výpočtů v tyto okamžiky nižší než obvykle. SMA Solar Technology AG 7/9

8 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Zastínění nebo znečištění měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) V závislosti na místě instalace mohou na měřicí přístroj vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění měřicího přístroje. Zejména při nízké poloze slunce mohou na měřicí přístroj vrhat stín i samotné části FV systému. Částečné či kompletní zastínění měřicího přístroje může vést hodnotám PR převyšujícím 100 %. Kromě toho mohou faktory prostředí jako sníh, prach nebo pyl měřicí přístroj vašeho FV systému znečistit, což rovněž může vést k hodnotám PR převyšujícím 100 %. Zastínění nebo znečištění FV panelů V závislosti na místě instalace mohou na vaše FV panely vrhat stín rostliny a stavby, a tím způsobovat fázové, nebo dokonce trvalé zastínění FV panelů. K zastínění FV panelů může vést i znečištění např. prachem, pylem či sněhem. Toto zastínění vede k tomu, že FV panely dokážou pojmout méně dopadajících slunečních paprsků. Klesá tak účinnost FV panelů, a tím i hodnota PR vašeho FV systému. 4.2 Další faktory Zaznamenávané období Pokud je zaznamenávané období příliš krátké (tj. kratší než 1 měsíc), je k dispozici příliš málo naměřených údajů pro výpočet výkonového poměru. Nízká poloha slunce, nízké a vysoké teploty i zastínění v takovém případě ovlivňují výsledek výpočtu silněji, protože tyto hodnoty se možná zaznamenávají jen nekompletně. Ztráty na vedení Při přenosu elektrické energie ze střídače do elektroměru pro měření dodávky do sítě, poskytnutého provozovatelem rozvodné či distribuční sítě, dochází podle druhu a materiálu použitých kabelů ke ztrátám ve vedení. Těmito ztrátami ve vedení se může hodnota PR snižovat. Účinnost FV panelů Účinnost FV panelů má rozhodující vliv na výkonový poměr vašeho FV systému. Čím vyšší je účinnost FV panelů, tím vyšší je hodnota PR (při odpovídajících rámcových podmínkách, jako je vysoké ozáření slunečními paprsky na místě instalace apod.). Účinnost střídače Pokud střídač používaný ve vašem FV systému má vysokou účinnost, může to vést k vysokým hodnotám PR. Se střídači SMA s účinností nad 90 % je možné dosáhnout hodnot PR i přes 80 %. SMA Solar Technology AG 8/9

9 Jaké faktory ovlivňují výkonový poměr? Rozdíl v technologii FV článků mezi FV panely a měřicím přístrojem (např. Sunny SensorBox) Existují různé typy FV článků pro FV panely. Nejčastěji se používají následující tři typy FV článků: monokrystalické křemíkové články, polykrystalické křemíkové články a tenkovrstvé články. Pokud měřicí přístroj integrovaný do vašeho FV systému (např. Sunny SensorBox) používá jinou technologii FV článků než vaše FV panely, mohou při výpočtu výkonového poměru vzniknout odchylky. Degradace FV článků Stářím podmíněná degradace FV článků vede v průběhu let k nižší hodnotě PR. Monokrystalické a polykrystalické FV články během 20 let zestárnou až o 20 %. Nasměrování měřicího přístroje (např. Sunny SensorBox) Pokud je součástí vašeho FV systému měřicí přístroj (např. Sunny SensorBox) a není nasměrován v souladu s FV panely vašeho FV systému, mohou vzhledem k různému dopadu slunečních paprsků vzniknout hodnoty PR přesahující 100 %. SMA Solar Technology AG 9/9

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. ENA s.r.o. Založena v r.1992 jako specializovaná konzultační firma zaměřená

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak

Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Řízení zastínění Efektivní provoz částečně zastíněných FV systémů s funkcí OptiTrac Global Peak Obsah Ne vždy je možné předejít tomu, aby střešní vikýře, komíny nebo stromy vrhaly stín na FV systémy. Aby

Více

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower

Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX

Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Přístroj pro řízení výkonu FV systémů POWER REDUCER BOX Kontrolní seznam k uvedení do provozu Tento kontrolní seznam vám pomůže při uvádění přístroje Power Reducer Box s firmwarem ve verzi 1.7.0 nebo vyšší

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM16-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

Podrobnosti o produktu

Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro přístroj SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Obsah Přístroj Sunny String-Monitor SSM24-11 je koncipován speciálně pro sledování činnosti

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

technické informace Jistič vedení

technické informace Jistič vedení technické informace Jistič vedení 1 Úvod Výběr správného jističe vedení závisí na různých faktorech. Speciálně u FV systémů mají některé faktory větší vliv než v případě obvyklých elektroinstalací. Nebere-li

Více

Jednoduše bezpečné monitorování

Jednoduše bezpečné monitorování Jednoduše bezpečné monitorování FV monitorovací systémy od společnosti SMA FV monitorovací systémy od společnosti SMA MONITOROVÁNÍ, INFORMOVÁNÍ, PREZENTOVÁNÍ Snadná ochrana energetických výnosů pro malé,

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Jednoduše bezpečné monitorování

Jednoduše bezpečné monitorování Jednoduše bezpečné monitorování FV monitorovací systémy od společnosti SMA FV monitorovací systémy od společnosti SMA Monitorování, informování, prezentování Snadná ochrana energetických výnosů pro malé,

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte?

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte? Kolik energie opravdu vyrábíte? Kontrola výkonů a kvality solárních panelů Zjištění možné závady sledováním neodpovídajícího výkonu solární elektrárny, nebo profesionálním monitoringem Proměření pomocí

Více

Název zařízení / sestavy:

Název zařízení / sestavy: Počet sestav: 10 Bateriový systém na napájení měřícího zařízení Sestava musí obsahovat 4 baterie, 2 skříně na baterie,2 nabíječky akumulátorů a 1 solární panel. Nabíječky a baterie slouží k dobíjení venkovních

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Dohled systému SUNNY PORTAL

Dohled systému SUNNY PORTAL Dohled systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze Portal-BCZ084720 Verze 2.0 CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Cílová skupina...................................... 5 1.2

Více

Třífázová síťová přípojka

Třífázová síťová přípojka Třífázová síťová přípojka s přístrojem SUNNY MINI CENTRAL Obsah Střídače rodiny výrobků Sunny Mini Central jsou koncipovány speciálně pro využití ve třífázových napájecích systémech. Tyto technické informace

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Technické informace Communit

Technické informace Communit Technické informace Communit Communit-TI-A1-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Obsah SMA Solar Technology AG Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu...................................................3 2 Podrobnosti

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva.

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Třífázový střídač (nejen) pro rodinné domy. NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva. SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOVINKA také ve variantách 10 kva a 12 kva Výnosný Flexibilní

Více

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge the PowerRouter Product overview 2012-2013 přehled produktů the PowerRouter you re in charge POWER ROUTER INFORMACE 1) POWER ROUTER má 2 plně nezávislé MPP trackery pro maximální výnos a flexibilní konfuguraci

Více

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY TEPLA REGULACÍ

OPTIMALIZACE SPOTŘEBY TEPLA REGULACÍ V současnosti používané typy regulace lze nahradit kombinovanou automatickou regulací auto adaptivní inteligentní řízení spotřeby tepla s prediktivní funkcí. Stávající regulace: Ekvitermní regulace - kvalitativní

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

Systémy pro využití sluneční energie

Systémy pro využití sluneční energie Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie

Více

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.) Technologie solárních panelů M. Simandl (i4wifi a.s.) Co je to solární panel? Sběrač energie ze slunce Termální ohřívá se tekutina (Přímý) zisk tepla Fotovoltaický (PV) přímá přeměna na el. energii Přímé

Více

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Náhodné (statistické) chyby přímých měření Náhodné (statistické) chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně

Více

Měření odporu ohmovou metodou

Měření odporu ohmovou metodou ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího

Více

Základní typy článků:

Základní typy článků: Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Dohled systému SUNNY SENSORBOX

Dohled systému SUNNY SENSORBOX Dohled systému SUNNY SENSORBOX Instalační vedení Sensorbox-ICZ084413 98-0010913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 7 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou,

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou, 108 VYHLÁŠKA ze dne 14. dubna 2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-cs-40 Verze 4.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Protokol o údržbě Transformer Compact Station

Protokol o údržbě Transformer Compact Station Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly Tomáš Matuška Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze PODPORA FV INSTALACÍ Operační program

Více

Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER

Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER Optimalizace vlastní spotřeby SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER Návod k projektování SBU_HoMan-PL-UCS123013 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace

Více

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí 1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí Cíle kapitoly: Cílem laboratorní úlohy je změřit výkonové a V-A charakteristiky

Více

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy V Y H L Á Š KA č. I Energetického regulačního úřadu ze dne, kterou se stanoví podrobnosti o vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a o. 1 Předmět úpravy

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ

13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 13, díl 7, kapitola 4, str. 1 13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ Čím dokonaleji potřebujeme

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám oken a dveří K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme pro Vás návod k obsluze, údržbě a opravám. Stejně jako např. Vaše auto, vyžadují i Vaše okna-dveře určitou péči a údržbu. Pokud

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS "Akumulace jako efektivní spotřeba přebytků energie z fotovoltaiky Jakub Halamíček Praha, říjen 2011 MIT STARKEN IDEEN DIE WELT VERÄNDERN CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS 2011 IBC SOLAR Zvýšení

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Nehřející radiátorové těleso není vždy ukazatelem zda funguje nebo nefunguje vytápění. Rozhodující je teplota v místnosti. Pravidla pro

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Název: Fyzika v kuchyni

Název: Fyzika v kuchyni Název: Fyzika v kuchyni Téma: měření teploty, účinnost Čas: 90 minut Věk: 13-16 Diferenciace: Připomínky, ICT podpora: Pokud možno, použijte termální kameru s možností prezentace snímku přes dataprojektor

Více

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru SUNNY CENTRAL Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru 1 Úvod Někteří výrobci modulů doporučují případně vyžadují při použití tenkostěnných FV modulů a modulů s kontaktem na zadní straně záporné nebo kladné

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,25 hodiny

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 1,25 hodiny Fyzikální praktikum III 15 3. PROTOKOL O MĚŘENÍ V této kapitole se dozvíte: jak má vypadat a jaké náležitosti má splňovat protokol o měření; jak stanovit chybu měřené veličiny; jak vyhodnotit úspěšnost

Více

Stavební integrace. fotovoltaických systémů

Stavební integrace. fotovoltaických systémů Tywoniak J., Staněk K., Ženka M. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6, email: kamil.stanek@fsv.cvut.cz http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz Stavební

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie

Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie Mikroměnič Nová fotovoltaická technologie Mikroměničje zařízení, které je připojeno k jednomu fotovoltaickému(fv) panelu a mění stejnosměrný proud (DC) z tohoto panelu na střídavý (AC), který je v síti.

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Název: Studium záření

Název: Studium záření Název: Studium záření Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie (ochrana života a zdraví) Ročník: 5. (3.

Více

S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie.

S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie. S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie. Všude kolem velký potenciál Využití plochých střech k výrobě energie pomalu patří k běžnému obrazu

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více