Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností"

Transkript

1 Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, Organizačním řádu (příslušného OÚ) a Pracovním úřadu (příslušného OÚ), přísluší této pracovní funkci výkon zejména těchto dalších činností: 1. Zajišťuje komplexní výkon agendy péče o staré občany a osoby se zdravotním postiţením. 2. Zajišťuje agendu na úseku sociálních sluţeb, poskytování příspěvku na péči osobám v nepříznivé sociální situaci. 3. Vykonává správní řízení na úseku sociálních sluţeb, vyjma práva podpisu. 4. Zajišťuje evidenci a zpracování ţádostí o poskytnutí příspěvku na péči, průběţně aktualizuje databázi. 5. Provádí sociální depistáţ (šetření v terénu) pro účely posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. 6. Spolupracuje s Městskou správou sociálního zabezpečení poskytuje lékařům posudkové sluţby podklady pro posouzení zdravotního stavu ţadatele za účelem poskytnutí příspěvku na péči. 7. Zpracovává rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči. 8. Zpracovává podklady pro výplatu příspěvku na péči. 9. Ustanovuje zvláštního příjemce příspěvku v zákonech daných situací. 10. Vydává potvrzení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 11. Průběţně kontroluje způsob vyuţívání poskytovaných příspěvků na péči. 12. Zajišťuje dostupnost informací o poskytování sociálních sluţeb. 13. Zabezpečuje činnosti odboru související s výkonem správce rozpočtových prostředků jako příkazce operace (výdaje). 14. Zabezpečuje činnosti odboru související s výkonem správce rozpočtu u správce rozpočtových prostředků. 15. Průběţně se seznamuje se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou. 16. Plní další úkoly na úrovni svěřené funkce podle platných předpisů a pokynů nadřízených. 1

2 Příloha č. 2 Přehled současné platné legislativy v systému sociální pomoci: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 2

3 Příloha č. 3 ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je zaloţena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodrţování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od těchto kodexů odvíjejí Sociální pracovník respektuje jedinečnost kaţdého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboţenské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na ţivotě celé společnosti Sociální pracovník respektuje právo kaţdého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdruţení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků Sociální pracovník musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Sluţby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni. 2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka 2.1. Ve vztahu ke klientovi Sociální pracovník vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů Sociální pracovník pomáhá stejným úsilím a bez jakékoliv diskriminace všem klientům Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace poţaduje s ohledem na potřebnost při zajištění sluţeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a pouţití. Ţádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, kdyţ jsou ohroţeny další osoby. V případech správního řízení umoţňuje účastníkům tohoto řízení nahlíţet do spisů, které se tohoto řízení týkají Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrţeli všechny sluţby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých sluţeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné problémy klienta týkající se dalších sfér jeho ţivota Sociální pracovník hledá moţnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. 3

4 2.2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umoţní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu Snaţí se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň sluţeb poskytovaných klientům Ve vztahu ke svým kolegům Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních sluţeb Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti Sociální pracovník dbá na udrţení a zvyšování prestiţe svého povolání Neustále se snaţí o udrţení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vţdy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním Je zodpovědný za své soustavné celoţivotní vzdělávání a výcvik, coţ je základ pro udrţení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy Pro svůj odborný růst vyuţívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce Ve vztahu ke společnosti Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, ţe podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní Upozorňuje na moţnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují Působí na rozšíření moţností a příleţitostí ke zlepšení kvality ţivota pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiţeným jedincům a skupinám Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují váţnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo. 4

5 Etické problémové okruhy Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl zaměřen na specifika sociální práce v různých oblastech. Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat moţnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvaţuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o pouţití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův ţivot. A. Základní etické problémy jsou - kdy vstupovat či zasahovat do ţivota občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky neţádoucí situace), - kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení, - kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneuţití, - kdy přestat se sociální terapií a poskytováním sluţeb a dávek sociální pomoci. B. Další problémové okruhy, které se občas vyskytují a vyţadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do střetu zájmů - při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta, - při konfliktu klienta a jiného občana, - při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů, - při konfliktu zájmu klientů a ostatní společnosti, - při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky. C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka, který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyţadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role, a do jaké míry je tato role přijatelné z hlediska základních hodnot sociální práce. Postupy při řešení etických problémů 1. Závaţné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci Společnosti sociálních pracovníků. Sociální pracovník má mít moţnost diskutovat, zvaţovat, analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, eventuálně i za účasti stran, kterých se týkají. 2. Společnost sociálních pracovníků v ČR můţe doplnit a přizpůsobit etické zásady pro ty oblasti terénní sociální práce, kde jsou etické problémy komplikované a závaţné. 3. Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti sociálních pracovníků pomáhat jednotlivým sociálním pracovníkům analyzovat a řešit jednotlivé problémy. Platnost kodexu od

6 Příloha č. 4 PŘEPSANÉ ROZHOVORY SE SOCIÁLNÍMI PRACOVNICEMI Sociální pracovnice A Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 57 let Praxe v sociální práci 7 let Předchozí zaměstnání v domově pro seniory Dosaţené vzdělání střední zdravotní škola, 2 roky Institut dalšího doškolování, zkouška odborné způsobilosti 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? V sociální oblasti pracuji, protoţe mě baví práce s lidmi. I ve svém předchozím povolání jsem pracovala s lidmi v domově pro seniory, kde jsem před odchodem do státní správy vykonávala funkci vrchní sestry. Byla jsem tak v přímé obsluţné péči, určitě i s lidmi v bliţším kontaktu, neţ na úřadě. Protoţe však tato práce je velmi namáhavá, ale protoţe jsem taky nechtěla opustit práci s lidmi, přijala jsem nabídku místa sociální pracovnice na úřadě. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? 7 let praxe Střední zdravotní škola ZOZ sociální oblast Baví práce s lidmi Nechci opustit práci s lidmi Zcela mě naplňuje Ano, zcela mě naplňuje. Jak jsem jiţ řekla, celý ţivot jsem pracovala s lidmi, protoţe mě práce s nimi baví. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Někdy, pokud klient nemá uspokojené své nároky a potřeby dle vlastních představ, začne křičet nebo neprávem si hned chce stěţovat nebo si dokonce hned stěţuje nadřízenému, tak to chvíli bere člověku chuť a potěšení z práce. To stejné média, pokud píší nesmysly! 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Myslím, ţe dobré vztahy na pracovišti jsou velmi důleţité, pokud pracovník chodí do práce rád, je to znát i na jeho výkonu. Nespokojený klient Křičí a neprávem si stěţuje Bere chuť a potěšení z práce Média píší nesmysly Velmi důleţité Chodí do práce rád 6

7 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Vcelku dobré. Já osobně nemá problému komunikovat s kýmkoliv, takţe ani s jinými institucemi. U mě jde především o vztahy s posudkovými lékaři a někdy také městskými úřady v případech, které by měli pomoci řešit. I kdyţ nemohu říci, ţe vţdy je to spolupráce ideální, ale vţdy se nakonec nějak dohodneme. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Tak především velká administrativa, která práci často zbytečně protahuje a klientovi se to velmi těţko vysvětluje a zdůvodňuje. Často vyslechneme nadávky, jací jsme byrokrati, přitom jde pouze o zákonný postup. Ale zkuste to vysvětlit rozzlobenému klientovi! Dalším problémem jsou neúplné nebo někdy i mylné informace médií. Klienti pak chodí a doţadují se sluţeb, na které nemají nárok. Člověk se děsí, kdyţ první věta klienta začíná v televizi říkali nebo já jsem v novinách četl., je to pravda? A někdy je to opravdu zbytečné popuzování lidí. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Co se týká administrativy, tak určitě zjednodušit, aby hlavně naši klienti nebyli přehlceni papíry a aby se v těch všech papírech, co musí podepsat, vyznali. No a s médii to bude asi těţší. Tady nám nezbývá, neţ se obrnit trpělivostí a klientům nedostatečné informace doplňovat a uvádět na pravou míru, i kdyţ síla médií je bohuţel někdy mnohem větší, neţ informace sociálního pracovníka, hlavně kdyţ jsou v jeho neprospěch. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Ne, nikdy. Ale to souvisí s tím, co uţ jsem říkala. Práce s lidmi mě baví a jinou si nedovedu představit, i přes občasné potíţe. Ale práce s lidmi je těţká a bez kladného přístupu se dělat nedá. No a problémy jsou od toho, aby se vţdycky řešily. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Jednoznačně to, ţe jste lidem, kteří to opravdu potřebují uţiteční a pomáháte. Je to krásný pocit vidět spokojené tváře a vědět tak, ţe má naše práce smysl. Vcelku dobré Nemám problém komunikovat Ne vţdy ideální Vţdy se dohodneme Velká administrativa Neúplné a mylné informace médií Zbytečné popuzování lidí Zjednodušit administrativu Obrnit trpělivostí Jinou práci si nedovedu představit Práce je těţká Problémy jsou od toho, aby se řešily Jsme potřební a uţitečný Práce má smysl 7

8 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Myslím, ţe vysoká škola pro terénního sociálního pracovníka je zbytečná. Při výběru sociálního pracovníka by se spíše měly dělat psychologické testy sociální inteligence. Škola jistě dá určité vzdělání i v sociální oblasti, ale bez správného přístupu a empatie k lidem a k jejich problémům se tahle práce nedá dělat. A co víc, sami klienti to vycítí. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Moje bývalá práce ve zdravotnictví a 18 let v domově pro seniory mi dala mnoho zkušeností. Jednak zkušenosti z přímé péče o lidi jak v nemocnici, tak v domově. Potom jsem jako jednu z činností v domově dělala s lékařem podklady zdravotního stavu ţadatelů o bezmocnost. Myslím si, ţe mám velkou empatii pro seniory a nemám problém s nimi komunikovat. Bez komunikace je práce s lidmi téměř nemoţná. Důleţité je tedy navázat správný vztah s klientem, a k tomu mi předešlé povolání nesmírně pomohlo. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? S novým zákonem v sociálních pomoci nastala významná změna tam, kde rodina pečuje o svého blízkého, ať jiţ seniory nebo jinak postiţeného, s láskou a dobře, ţe ji některé dávky a hlavně příspěvek na péči umoţní některé sluţby zaplatit. Tím si pečující osoby uleví a senior můţe zůstat ve svém prostředí, coţ bylo asi záměrem zákona. Na druhé straně mají někteří senioři pocit, ţe je příspěvek na péči zvýšení důchodu a mohou s těmito penězi nakládat, jak sami uznají za vhodné. Třeba přispívat svým dětem nebo vnukům, nebo si to sami šetří. A kdyţ přijdete na kontrolu, tak zjistíte, ţe nevyuţívají ani pečovatelskou sluţbu, který by jim uklidila a děti to neudělají. Takţe, i kdyţ mají příspěvek na péči tak stejně mnohdy ţijí v nedůstojném prostředí. Záměr zákona asi správným směrem, ale asi to není zcela dotaţeno do konce. VŠ zbytečná Testy sociální inteligence Správný přístup a empatie Klient to vycítí Zkušenosti z nemocnice a domova pro seniory Velká empatie pro seniory Důleţitá komunikace Významná změna, kde pečuje rodina Ve svém prostředí PnP zvýšení důchodu Přispívat dětem a vnukům Záměr správný, není dotaţeno 8

9 Sociální pracovnice B Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 37 let Praxe v sociální práci 14 let Předchozí zaměstnání pouze ve státní správě Dosaţené vzdělání střední ekonomická škola, zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti, v současné době doplňování vysokoškolského studia 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? Na sociální odbor jsem nastoupila hned po škole, a dodnes toho nelituji, i kdyţ mé původní zaměření je ekonomické. Nedovedu si představit práci bez kaţdodenního kontaktu s lidmi, a co víc, kdyţ můţete a umíte těm potřebným pomáhat. Takţe nikdy mě od té doby nenapadla jiná práce, neţ s lidmi. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? Jak jsem jiţ řekla, práci bez lidí si nedovedu představit. Je to strašně krásný pocit, kdyţ vidíte, ţe vaše práce má smysl. I kdyţ ne vţdy je ve vašich silách všem vyhovět a všem umět pomoci, ale i jedna spokojená tvář denně, vás dokáţe i přes jiné nepříjemné okolnosti, nakopnout. Nevím ale, jestli to dovede pochopit někdo, kdo pro lidi nepracuje a nemá tak v podstatě i jakousi odpovědnost za svoji práci, kdy můţe spoustu ţivotů ovlivnit. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? S okolím je to komplikované. Musíme si uvědomit, ţe za námi chodí lidé, kteří potřebují a očekávají naši pomoc a radu, a tady se nemůţeme nechat ovlivnit jejich přístupem a často i nevhodným chováním. Jsme od toho, abychom tyto situace zvládali. Větším a těţší nepřítelem pro naši práci jsou bohuţel sdělovací prostředky. Snad ne vţdy se špatným úmyslem, ale tolik potřebné informace ze sociální sféry nejsou vţdy správně a přesně podány, a někdy je to těţký aţ marný boj špatně informované klienty zklidňovat a vše uvádět na pravou míru. Ale co je mnohem horší, alespoň pro mě, ţe práce sociálních pracovníků je médii představována většinou z toho negativního pohledu, kdy sociální pracovník je ten nechápající, neochotný, špatný. Takţe klient uţ jde někdy na sociální odbor s určitou averzí vůči pracovníkovi, který mu 14 let praxe Střední ekonomická škola ZOZ sociální oblast Dodnes toho nelituji Můţete a umíte pomáhat bez lidí si nedovedu představit práce má smysl spokojená tvář dokáţe nakopnout ovlivnit ţivoty jiných Komplikované Zvládat situace Nepřítel sdělovací prostředky Marný boj se silnými médii Negativní pohled na soc. pracovníka Averze klienta 9

10 chce pomoci a od kterého vlastně sám pomoc očekává. V tomto případě je potřeba hodně, hodně trpělivosti. 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Je důleţité, aby pracovní vztahy zůstaly především vztahy pracovními, a zbytečně se neřešily jiné věci, které by sociální pracovníky při tolik náročné práce s klienty, ještě více vyčerpávaly. Takţe by si lidé, kteří spolu pracují a tráví spolu tolik času, neměli přidělávat nějaké problémy. Dobré pracovní vztahy jsou základem kaţdé práce. Člověk by měl do své práce chodit rád a být v rámci moţností spokojený v daném pracovním kolektivu, pokud nepracuje sám. Tohle všechno se pak odráţí i na samotné práci, a spokojený, vyrovnaný a klidný sociální pracovník můţe potom řešit a pomáhat řešit problémy jiným. 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Za sebe mohu konstatovat, ţe dobré. Já sama nemám problém s nikým komunikovat, takţe pokud narazím na člověka, který spolupráci nechce komplikovat, tak není co řešit. Myslím, ţe v rámci naší práce je všem zainteresovaným institucím jasné, ţe našim společným cílem je pomáhat. A pokud nám jde o tento stejný cíl a dokáţeme se na něm shodnout, tak je spolupráce ideální. Samozřejmě, ţe někdy je třeba zvolit vhodnou taktiku, ale pokud je to pro dobrou věc, tak je to na místě. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Problémů, potíţí, nedostatků či překáţek aţ, aţ ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Důleţité je, aby byla vůle je řešit, a ta často chybí. Někdy i snaha se cení Ale co je váţně velkým snad ne problémem, ale obtíţí, co naši práci komplikuje, je spousta papírů a papírů a papírů. Jenomţe to není jen v sociální práci. Co je ale problém, ţe tato přemíra administrativy práci s klienty v nepříznivé situaci velmi komplikuje, stojí mnoho sil vše nezbytné klientům vysvětlit, a bohuţel to naši práci zbytečně protahuje. Takţe určitě je důleţité, aby všechno mělo svůj řád, ale zjednodušení naší práce by bylo na místě. Někdy jde opravdu o čas! A s tím souvisí také přetíţenost sociálních pracovníků, kteří musí řešit mnohonásobně více případů, neţ by bylo záhodno pro kvalitně odvedenou práci. Ale v tomhle bohuţel zatím zlepšení neočekáváme. Stále více ţadatelů a klientů, omezené mnoţství vůči SP Hodně, hodně trpělivosti Aby zůstaly pracovními vztahy Nesmí vyčerpávat Nepřidělávat problémy Dobré pracovní vztahy základem Spokojený, vyrovnaný a klidný dobré Nemám problém komunikovat Společný cíl pomáhat Spolupráce ideální Vhodná taktika pro dobrou věc Vůle problémy řešit Papíry, papíry, papíry Přemíra administrativy Práci protahuje Přetíţenost sociálních pracovníků Začarovaný kruh 10

11 sociálních pracovníků a velká administrativa. Takţe začarovaný kruh, který bohuţel můţe vést k nespokojenému klientovi, ať sociální pracovník dělá, co můţe. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Samozřejmě sníţení nebo zjednodušení administrativy na prvním místě. Dobré pracovní vztahy, pochopení a pomoc ze strany nadřízených. Také média by mohla být k naší práci vstřícnější a ohleduplnější. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Abych pravdu řekla, tak mi slova, ţe okamţitě podávám výpověď jiţ několikrát vyšla z úst, ale jako slova beznaděje a neschopnosti něco změnit a hnout se z místa. Pravda je, ţe si jinou práci, neţ pomáhat lidem, sdílet jejich bolesti a umět je alespoň zmírnit, nedovedu představit. Někdy se uţ těším po náročném týdnu na víkend bez lidí, ale po dvou dnech volna a načerpání nové energie, uţ mi moje práce chybí. Je to moc krásný pocit vidět lidi odcházet spokojené, byť jen za pomoci vašich slov. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Tak na tuhle otázku jsem jiţ odpověděla. Motivací je kaţdý spokojený klient, ale i ten nespokojený, který vás ţene dopředu k tomu, abyste se na jeho problém více zaměřili a i tady zkusili pomoci. Je to velice náročné a vyčerpávající povolání, ale smysluplné. Podle mě je pomáhat lidem to nejkrásnější povolání. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Nechci, aby to vypadalo, jako ţe si chci stěţovat, ţe díky nově poţadovanému VŠ vzdělání musím i já studovat. Tak to rozhodně není a studium není v ţádném případě na škodu. Jen si nejsem jistá, zda kromě jistých vědomostí a znalostí, nejsou daleko důleţitější pro práci s lidmi určité osobností předpoklady a schopnosti jedince. Ani vysoká škola Vám nezaručí dobrého sociálního pracovníka, a jaký asi bude VŠ vzdělaný sociální pracovník, který nemá rád lidi? A bohuţel mám s takovými lidmi své zkušenosti. Taky postrádám jistou hierarchii v organizaci úřadu, kdy sociální pracovník, který je na samém konci pyramidy má mnohdy vyšší či odbornější vzdělání, Nespokojený klient Sníţení administrativy Dobré pracovní vztahy Pochopení ze strany nadřízených Vstřícnější média Beznaděj, neschopnost něco změnit Nedovedu si jinou práci představit Práce mi chybí Spokojený klient Spokojený klient Nespokojený ţene dopředu Smysluplné Nejkrásnější povolání Důleţitější osobnostní předpoklady a schopnosti VŠ nezaručí dobrého sociálního pracovníka Postrádám hierarchii 11

12 neţ řídící pracovníci. V rámci svého povolání musel kaţdý pracovník sociálního odboru vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, a to jak z obecního a správního řízení, tak především z oblasti sociální práce. V rámci celoţivotního vzdělávání se průběţně účastníme různých seminářů a školení, takţe si myslím, ţe i středoškolsky vzdělaný sociální pracovník můţe kvalitně vykonávat tuto práci, pokud ji dělá s láskou a má rád lidi. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Jsou k nezaplacení. Jedině vlastní zkušeností a praxí a samozřejmě kvalitním lidským přístupem, můţe sociální pracovník svoji práci vykonávat dobře. Jistě by nebylo na škodu, kdyby absolventi škol, neţ začnou vykonávat práci sociálního pracovníka, nejprve získali také praktické zkušenosti s přímou péčí o člověka. Nesmí ovšem chybět důleţitá empatie k lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci. Nesoudit a neodsuzovat, ale tohle nás naučí většinou aţ ţivot. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Celkem jsem přesvědčena o správném záměru zákona, pomáhat lidem zůstat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle, pomoci pečujícím rodinám, aby byli schopni tuto péči doma zvládnout. Myšlenka dobrá, ale to bych jiţ neřekla o samotném zákoně. Ve spoustě bodů a situací je nedořešen a nedotaţen, sociální pracovníci nebyli na nový zákon připraveni, byli nedostatečné informace, také program na zpracovávání informací nebyl připraven. A ani po třech letech není všech dopracováno, zákon se neustále novelizuje, a bohuţel ne kaţdá změna je k lepšímu. V poslední době se spíše mluví, a to veřejně od nejvyšších politiků, ţe systém není dokonalý, dávky se bohuţel často zneuţívají, nevrací se do systému sociálních sluţeb, jak bylo asi předpokladem. No a nyní nastupují úsporná opatření, která nejsou populární a opět sociální práci ztěţují. Osobně se mě dotklo nově poţadované vzdělání, které já osobně spíše vidím jako novou výzvu, ale nemyslím si, ţe moje práce bude lepší a kvalitnější. Svoji práci dělám i nyní jak nejlépe umím. Celoţivotní vzdělávání Kvalitní středoškolák Práce s láskou Mít rád lidi Zkušenosti k nezaplacení Kvalitní lidský přístup Nejprve praktické zkušenosti Empatie Nesoudit, neodsuzovat Naučí ţivot Správný záměr Dobrá myšlenka Zůstat v přirozeném prostředí Zákon není dopracován Neustálé novelizace Zneuţívání dávek Úsporná opatření Vzdělání jako nová výzva 12

13 Sociální pracovnice C Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 56 let Praxe v sociální práci 17 let Předchozí zaměstnání sociální pracovnice ve zdravotnictví, pedagogicko - psychologická poradna, DD a KÚ /to byl začátek/ Dosaţené vzdělání USO sociálně právní péče 17 let praxe Střední odborné vzdělání sociálně právní ZOZ 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? Proč jsem se rozhodla právě pro sociální zaměření, to uţ si ni nepamatuji, ale myslím, ţe to bylo ze stejných důvodů, proč jsem v sociální práci dosud - práce s lidmi, zajímavé příběhy - hlavně motivace a vedení v rodině vlastní. A do státní správy jsem se dostala během praxe. Ţádná extra touha to nebyla. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? Ano, pro jiţ uvedené důvody zajímavá a hlavně smysluplná práce s lidmi. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Někdy na odstřel. Ţádná váţnost, i sociální pracovník je v očích všech především úředník poskok. Ani ve vlastní rodině se nemohu šířit o své práci, není to pro muţskou hlavu. To jsou taky funkce, kde by se muţ neuplatnil. Dle nejbliţšího okolí je to mrhání penězi. 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Vztahy na jakémkoliv pracovišti jsou vţdy velmi důleţité, bohuţel na udrţování vztahů a kolektivu na pracovišti není časový prostor. 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Spolupráce je dobrá. Myslím, ţe není nutné uvádět jednotlivé instituce, vţdy je to o komunikaci, a tom, ţe se musíme vţdy domluvit ve prospěch klientů. Práce s lidmi Zajímavé příběhy Motivace a vedení v rodině vlastní Zajímavá a smysluplná práce s lidmi Ţádná váţnost Úředník poskok Funkce, kde by se muţ neuplatnil Vztahy jsou velmi důleţité Není časový prostor Dobrá spolupráce Komunikace Ve prospěch klientů 13

14 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Nadměrná administrativa Jednoznačně nadměrná administrativa. Všechno ostatní se vţdy nějak vyřeší. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Představa by byla, ale obávám se, ţe v daném systému není reálná. S postupným odstraňováním překáţek a jejich zjednodušováním, administrativy spíše stále přibývá. Dvojí a více vedení agendy jak v počítačové evidenci, tak stále zůstává zachována písemná podoba vedení spisu. Stále větší ochrana osobních údajů a dat, avšak někdy na úkor samotné rychlé pomoci potřebným. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Nikdy jsem o změně neuvaţovala. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Tady se budu opět opakovat jako na začátku je to stále práce s lidmi, komunikace, schopnost pomáhat atp. Proto jsem také v sociální oblasti jiţ tolik let. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Vysokoškolské vzdělání na tomto místě nepovaţuji za odpovídající. Další vzdělávání v kaţdém oboru je nutné stejně tak v sociální péči. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Nesmírný. Rozhodně ho stavím nad VŠ vzdělání. Praxe a vlastní zkušenost není moţné ničím nahradit především v práci s lidmi. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Zavedení nového zákona se mě dotklo přímo, a po roce uvedení v praxi se jím aktivně kaţdodenně zabývám. V době účinnosti zákona jsem pracovala na úseku hmotné nouze, V daném systému nereálná Administrativy stále spíše přibývá Dvojí a více vedení agendy Na úkor rychlé pomoci Nikdy jsem o změně neuvaţovala Práce s lidmi Komunikace Schopnost pomáhat VŠ vzdělání nepovaţuji za odpovídající Další vzdělávání je nutné Nesmírný Není moţné ničím nahradit Dotklo se mě přímo Hmotná nouze a následně PnP Chybí svázané 14

15 takţe se mě dotklo zavedení jak tohoto zákona, tak současně dalších zákonů o hmotné nouzi a existenčním a ţivotním minimu. Tyhle změny jsem tedy sledovala současně. Později jsem přešla na příspěvek na péči. Co mi v zákoně chybí svázané ruce např. konkrétně s vyuţíváním příspěvku na péči. Asi se to moc nepodařilo. Málo peněz se od příjemců příspěvků dostává k poskytovatelům sociálních sluţeb. Dávky jsou především v 1. a 2.stupni zbytečně příliš vysoké. ruce Asi se to moc nepodařilo Peníze se nedostávají k poskytovatelům sociálních sluţeb Dávky jsou zbytečně vysoké 15

16 Sociální pracovnice D Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 26 let Praxe v sociální práci 3 roky Předchozí zaměstnání krátkodobé zaměstnání, brigády Dosaţené vzdělání ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu, obor sociální pedagogika, Pedagogická fakulta MU 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? O svém budoucím povolání jsem se rozhodovala uţ na střední škole, kdy jsem po maturitě chtěla pokračovat ve studiu na vysoké škole a tím se i specializovat na určitý obor. Studium bylo věnované z části pedagogice, výchovně vzdělávací činnosti a z části sociální práci. Obě části mi byly blízké, takţe konečné rozhodnutí věnovat se práci sociálního pracovníka ve státní správě rozhodla nabídka aktuálního zaměstnání v době, kdy jsem hledala práci. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? I práce sociálního pracovníka můţe být různá podle toho, kdo je zaměstnavatelem. Nemám problémy vykonávat svou současnou práci, ale zatím si nedokáţu představit, ţe bych na stejné pozici zůstala aţ do důchodového věku. Takţe má práce mě naplňuje natolik, ţe mi zajistí obţivu, nemám problémy s prací v sociální oblasti ani v současném zaměstnání, ale nenaplňuje mě asi natolik, abych v budoucnu nezkusila i jiné zaměstnání. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Myslím, ţe okolí mě při výkonu mého povolání nijak výrazně neovlivňuje. Své povolání se snaţím dělat bez ohledu na vlivy okolí, coţ ovšem neznamená, ţe určitý vliv necítím. Ze strany klientů můţe dojít aţ ke dvěma extrémům. Pokud se setkám s klienty, kteří znevaţují nejen práci, ale i mou osobu, rozumná komunikace není moţná, tak se toto chování a jednání klienta můţe projevit na samotné práci ne na jejím výsledku, ale spíše na přístupu k práci. Nebo naopak se můţeme setkat s klienty, kteří jsou opakem těch zmíněných. Při jednání jsou velmi milí, pochválí vaše jednání apod. Oběma extrémům se snaţím 3 roky praxe VŠ sociální pedagogika Jiţ na střední škole pedagogika i sociální práce Obojí mi bylo blízké Nabídka aktuálního zaměstnání v době hledání práce Nedokáţu si představit současnou práci aţ do důchodu Práce mi zajistí obţivu Nenaplňuje mě asi natolik, abych v budoucnu nezkusila i jiné zaměstnání Cítím určitý vliv, ale při výkonu mě nijak výrazně neovlivňuje Lidé znevaţují naši práci, ale i pochválí I já jsem jen člověk 16

17 samozřejmě vyhýbat a přistupovat ke všem klientům stejně, ale i já jsem jen člověk. Vliv médií není podle mého názoru patrný na mém výkonu. Spíš bych řekla, ţe se můţe negativně projevovat na náladě, názoru na práci médií. Pokud se obecně v sociální práci setkáme s médii informace v tisku, v televizi, na internetu, většinou tyto informace jsou negativního rázu. Je to určitě pochopitelné. Zprávy o tom, ţe někdo něco udělal dobře, nejsou natolik zajímavé, aby byly prezentovány. V tomto případě mi vadí, jak je naše práce znevaţována, mnohdy nedojde ani k tomu, aby měl úřad nebo odpovědná osoba moţnost se vyjádřit k danému problému a lidé místo toho, aby něco řešili přímo s úřadem, tak raději hned volají televizi. Vytvořený obraz toho, jak jeden úřad, respektive úředník udělal chybu, pak dopadá i na ostatní úřady. Média ovšem neposkytují jen informace o jednotlivých případech, ale také o fungování úřadu, novelách zákona souvisejících s chodem úřadu, o povinnostech atd. Ale nejednou se stalo, ţe podané informace nebyly úplné nebo nebyly řečeny důleţité detaily a díky tomu došlo k dezinformaci klientů. Coţ následně nezpůsobuje problém médiím, ale samotnému úřadu. Je pak sloţité vysvětlovat lidem, ţe to, co bylo řečeno v televizi, není tak úplně pravda. Protoţe kdyţ bylo něco řečeno v televizi, tak to musí být přeci pravda. Média by měly informovat objektivně, tudíţ dát prostor oběma stranám. A v případě poskytování nových informací by měly vycházet z ověřených a relevantních informací. Co se týká ovlivňováním rodiny a zahrnula bych sem i blízké okolí, setkávám se více s negativním hodnocením. Nebo moţná je to tak na půl, ale to negativní více pociťuji. Většinou se jedná o znevaţování mé práce. Ze strany rodina jsem byla i několikrát atakována, jestli není čas změnit práci. Tak si říkám, jestli takový názor sdílí má rodina a blízké okolí, jak je pohlíţeno na práci sociální pracovnice širokou veřejností? 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Vztahy na pracovišti jsou pro mě velmi důleţité. Negativní nebo napjatá atmosféra na pracovišti můţe vést ke zhoršování výsledků a výkonů v práci. Nemyslím tím, ţe je nutné vycházet se všemi nadmíru přátelsky, ale je nutné mít kolegiální atmosféru, vědět, ţe se na někoho můţu obrátit a někdo jiný příště na mě. Ze strany vedoucího povaţuji za důleţité, aby výrazně neupřednostňoval některé pracovníky nad jinými, protoţe pokud ostatní cítí, ţe se něco takového děje a nepovaţují to za oprávněné, můţe se to opět odrazit na zhoršení vztahů v pracovním kolektivu. A i kdyţ je to otřepaná fráze, někdy stačí pouze zlepšit komunikaci a dojde následně i ke zlepšení vztahů. Pokud bych to měla shrnout, tak špatné vztahy na pracovišti by mohly být jedním z důvodů, proč bych se rozhodla opustit i tu práci, která mě baví. Informace v médiích většinou negativního rázu Práce je znevaţována Místo řešení problém s úřadem volají lidé televizi Informace médii Neúplné informace dezinformace Vycházet z ověřených a relevantních informací Více negativní hodnocení Není čas změnit práci? Velmi důleţité Není nutné nadmíru přátelsky Kolegiální atmosféra Neupřednostňovat Zlepšit komunikaci Špatné vztahy důvod opustit práci 17

18 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Zkušenosti jsou různé. Při spolupráci s jinými úřady není problém v samotném jednání, spíše mám občas problémy v odvedené práci, o které mám jinou představu. A dokáţe mě rozčílit, ţe i kdyţ všichni jednáme podle stejných pravidel, stejného zákona a předpisů, tak samotný výsledek a přístup k práci můţe být natolik rozdílný. Při jednání s ostatními institucemi jako jsou např. pečovatelské sluţby, domovy pro seniory, ÚSP, nemocnice, LDN, hospice apod. mám zkušenosti spíše kladné. Ve většině případů se totiţ snaţíme pomoci našim klientům, takţe spolupráce je většinou bez problémů, rychlá a vstřícná. Musím ale podotknout, ţe pokud jsem jednala jako soukromá osoba, mé zkušenosti uţ tak kladné nebyly. Ale tento problém nepřičítám institucím jako spíše konkrétnímu pracovníkovi v konkrétním zařízení. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Pracuji ve státní správě a největším problémem je úřednická činnost. Nemám problémy s tím, ţe má pracovní činnost je podřízena příslušným zákonům a správnímu řízení, to mi přijde i pochopitelné. Ale vadí mi, kolik to s sebou přináší papírování. Kaţdý provedený krok musí mít odpovídající dokument a následně je díky tomu sociální práce omezena na minimum. A kdyţ uţ se pracovník dostane přímo k sociální práci, sociálnímu šetření, tak na něj nemá odpovídající čas, protoţe musí jít zpět do kanceláře a opět ho papírově zpracovat. A čím více udělá sociální práce v terénu, tím více má pak té papírové práce. Samotná pracovní činnost je pak rozdělena na větší část úřednické a menší část sociální. Můţe to být demotivující. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Odstranění uvedeného nedostatku asi není ve státní správě reálné. Jediná moţnost, která mě napadla a je pouţitelná pro konkrétní činnost, kterou vykonáváme, je rozdělení práce. Úřednickou činnost, zpracování dokumentů, by mohla dělat část pracovníků, kteří nemusí mít odpovídající vzdělávání na povolání sociálního pracovníka. A terénní, sociální práci, by se věnovali ostatní pověření pracovníci. Jak by to ovšem fungovalo v praxi a jestli je to opravdu reálné, je otázkou. Zkušenosti různé Není problém v jednání Přístup k práci rozdílný S poskytovateli sluţeb zkušenosti kladné Snaha pomáhat klientům Úřednická činnost Papírování Sociální práce omezena na minimum Není odpovídající čas Můţe být demotivující Asi není reálné Rozdělení práce na úřednickou a sociální Úředníci s niţším vzděláním neţ sociální pracovníci 18

19 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? O změně jsem jiţ uvaţovala O změně zaměstnání jsem jiţ uvaţovala a nejen díky uvedeným nedostatkům. Okolností a důvodů, kvůli kterým jsem uvaţovala o změně zaměstnání, bylo více. Konkrétní důvody pro změnu zaměstnání, i proto, proč jsem doposud zůstala v současné práci, uvádět nebudu. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Nevím, jestli motivující, ale jako klad se dá uvést jistota zaměstnání a pravidelného příjmu, coţ je v současné době vysoké nezaměstnanosti velká výhoda. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Zvyšující se nároky na odbornost a vzdělání povaţuji za kladné (mám na mysli vzdělání vysokoškolského typu, vyššího odborného, ne 6hodinových akreditovaných kurzů v rámci práce, kde se stejně opakuje pořád to samé). V budoucnu se tím zvýší úroveň sociální práce. Nicméně samotné vzdělání nezajistí dobrého pracovníka, to vţdy ukáţe aţ praxe. V současné době mi vadí, ţe i kdyţ má pracovník dostatečné vzdělání i pracovní zkušenosti, v rámci praxe je to pořád jen úředník, který jen zpracovává dokumenty a vydává rozhodnutí na základě podkladů. To, co by mělo vzdělání do praxe přinést - samostatnost, rozhodování, stát si za svou prací, v současné době nefunguje. Zatím je sociální pracovník pouze vzdělaný úředník. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Zkušenost získaná praxí je velmi důleţitá, nezaplatitelná, nepřenosná. Nový pracovník by měl podle mého názoru vţdy strávit nějaký čas s někým zkušenějším, popř. i s více pracovníky, aby poznal práci z více stran. Na začátku má pouze teoretické znalosti, a i kdyţ mu ostatní kolegové předají ústně své zkušenosti, nemůţe pochopit význam praxe, dokud si ji sám neproţije. V sociální práci je zkušenost hodně důleţitá, kaţdý případ je jiný, kaţdý klient má jiné problémy, ke kaţdému se přistupuje jinak. Klad je jistota zaměstnání a pravidelného příjmu Zvyšující se nároku povaţuji za kladné Samotné vzdělání nezajistí dobrého pracovníka V rámci praxe je to pořád jen úředník Samostatnost, rozhodování nefunguje Sociální pracovník pouze vzdělaný úředník Velmi důleţitá, nezaplatitelná, nepřenosná Kaţdý případ je jiný 19

20 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Povolání sociální pracovnice vykonávám 3 roky, od účinnosti nového zákona. Nemůţu tedy zhodnotit změny, přínosy a nedostatky oproti předchozí právní úpravě. Tudíţ ani nejsem schopna řádně zhodnotit, jestli něco nový zákon neřeší a měl by. O chystaném zákoně jsem se dozvěděla v rámci studia a praxe na vysoké škole. Věděla jsem pouze to, ţe zákon byl připravovaný dlouho a jeho účinností dojde k výrazným změnám v sociálních sluţbách. O jaké změny jde a co všechno s sebou přináší, jsem se fakticky dozvěděla aţ v rámci svého zaměstnání. Během tří let, kdy zákon funguje, došlo k mnoha úpravám, které práci sociálním pracovníkům nezjednodušeli. V současném zákonu jsou neustále nedostatky, které by bylo potřeba zoptimalizovat a rozhodně je diskutabilní forma vyplácení PnP v I. stupni od roku Nicméně jde pořád o zákon, podle kterého je nutné se řídit. O zákoně jsem se dozvěděla v rámci studia Během tří let došlo k úpravám, které práci nezjednodušili Neustále nedostatky 20

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více