Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností"

Transkript

1 Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, Organizačním řádu (příslušného OÚ) a Pracovním úřadu (příslušného OÚ), přísluší této pracovní funkci výkon zejména těchto dalších činností: 1. Zajišťuje komplexní výkon agendy péče o staré občany a osoby se zdravotním postiţením. 2. Zajišťuje agendu na úseku sociálních sluţeb, poskytování příspěvku na péči osobám v nepříznivé sociální situaci. 3. Vykonává správní řízení na úseku sociálních sluţeb, vyjma práva podpisu. 4. Zajišťuje evidenci a zpracování ţádostí o poskytnutí příspěvku na péči, průběţně aktualizuje databázi. 5. Provádí sociální depistáţ (šetření v terénu) pro účely posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. 6. Spolupracuje s Městskou správou sociálního zabezpečení poskytuje lékařům posudkové sluţby podklady pro posouzení zdravotního stavu ţadatele za účelem poskytnutí příspěvku na péči. 7. Zpracovává rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči. 8. Zpracovává podklady pro výplatu příspěvku na péči. 9. Ustanovuje zvláštního příjemce příspěvku v zákonech daných situací. 10. Vydává potvrzení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 11. Průběţně kontroluje způsob vyuţívání poskytovaných příspěvků na péči. 12. Zajišťuje dostupnost informací o poskytování sociálních sluţeb. 13. Zabezpečuje činnosti odboru související s výkonem správce rozpočtových prostředků jako příkazce operace (výdaje). 14. Zabezpečuje činnosti odboru související s výkonem správce rozpočtu u správce rozpočtových prostředků. 15. Průběţně se seznamuje se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou. 16. Plní další úkoly na úrovni svěřené funkce podle platných předpisů a pokynů nadřízených. 1

2 Příloha č. 2 Přehled současné platné legislativy v systému sociální pomoci: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 2

3 Příloha č. 3 ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je zaloţena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodrţování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od těchto kodexů odvíjejí Sociální pracovník respektuje jedinečnost kaţdého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboţenské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na ţivotě celé společnosti Sociální pracovník respektuje právo kaţdého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdruţení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků Sociální pracovník musí dávat přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Sluţby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni. 2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka 2.1. Ve vztahu ke klientovi Sociální pracovník vede své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů Sociální pracovník pomáhá stejným úsilím a bez jakékoliv diskriminace všem klientům Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace poţaduje s ohledem na potřebnost při zajištění sluţeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a pouţití. Ţádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, kdyţ jsou ohroţeny další osoby. V případech správního řízení umoţňuje účastníkům tohoto řízení nahlíţet do spisů, které se tohoto řízení týkají Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrţeli všechny sluţby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých sluţeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné problémy klienta týkající se dalších sfér jeho ţivota Sociální pracovník hledá moţnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. 3

4 2.2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umoţní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu Snaţí se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň sluţeb poskytovaných klientům Ve vztahu ke svým kolegům Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních sluţeb Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti Sociální pracovník dbá na udrţení a zvyšování prestiţe svého povolání Neustále se snaţí o udrţení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vţdy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím vzděláním Je zodpovědný za své soustavné celoţivotní vzdělávání a výcvik, coţ je základ pro udrţení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy Pro svůj odborný růst vyuţívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce Ve vztahu ke společnosti Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, ţe podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní Upozorňuje na moţnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují Působí na rozšíření moţností a příleţitostí ke zlepšení kvality ţivota pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiţeným jedincům a skupinám Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují váţnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo. 4

5 Etické problémové okruhy Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl zaměřen na specifika sociální práce v různých oblastech. Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat moţnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvaţuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o pouţití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův ţivot. A. Základní etické problémy jsou - kdy vstupovat či zasahovat do ţivota občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky neţádoucí situace), - kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení, - kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneuţití, - kdy přestat se sociální terapií a poskytováním sluţeb a dávek sociální pomoci. B. Další problémové okruhy, které se občas vyskytují a vyţadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do střetu zájmů - při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta, - při konfliktu klienta a jiného občana, - při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů, - při konfliktu zájmu klientů a ostatní společnosti, - při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky. C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka, který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyţadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role, a do jaké míry je tato role přijatelné z hlediska základních hodnot sociální práce. Postupy při řešení etických problémů 1. Závaţné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci Společnosti sociálních pracovníků. Sociální pracovník má mít moţnost diskutovat, zvaţovat, analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, eventuálně i za účasti stran, kterých se týkají. 2. Společnost sociálních pracovníků v ČR můţe doplnit a přizpůsobit etické zásady pro ty oblasti terénní sociální práce, kde jsou etické problémy komplikované a závaţné. 3. Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti sociálních pracovníků pomáhat jednotlivým sociálním pracovníkům analyzovat a řešit jednotlivé problémy. Platnost kodexu od

6 Příloha č. 4 PŘEPSANÉ ROZHOVORY SE SOCIÁLNÍMI PRACOVNICEMI Sociální pracovnice A Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 57 let Praxe v sociální práci 7 let Předchozí zaměstnání v domově pro seniory Dosaţené vzdělání střední zdravotní škola, 2 roky Institut dalšího doškolování, zkouška odborné způsobilosti 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? V sociální oblasti pracuji, protoţe mě baví práce s lidmi. I ve svém předchozím povolání jsem pracovala s lidmi v domově pro seniory, kde jsem před odchodem do státní správy vykonávala funkci vrchní sestry. Byla jsem tak v přímé obsluţné péči, určitě i s lidmi v bliţším kontaktu, neţ na úřadě. Protoţe však tato práce je velmi namáhavá, ale protoţe jsem taky nechtěla opustit práci s lidmi, přijala jsem nabídku místa sociální pracovnice na úřadě. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? 7 let praxe Střední zdravotní škola ZOZ sociální oblast Baví práce s lidmi Nechci opustit práci s lidmi Zcela mě naplňuje Ano, zcela mě naplňuje. Jak jsem jiţ řekla, celý ţivot jsem pracovala s lidmi, protoţe mě práce s nimi baví. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Někdy, pokud klient nemá uspokojené své nároky a potřeby dle vlastních představ, začne křičet nebo neprávem si hned chce stěţovat nebo si dokonce hned stěţuje nadřízenému, tak to chvíli bere člověku chuť a potěšení z práce. To stejné média, pokud píší nesmysly! 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Myslím, ţe dobré vztahy na pracovišti jsou velmi důleţité, pokud pracovník chodí do práce rád, je to znát i na jeho výkonu. Nespokojený klient Křičí a neprávem si stěţuje Bere chuť a potěšení z práce Média píší nesmysly Velmi důleţité Chodí do práce rád 6

7 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Vcelku dobré. Já osobně nemá problému komunikovat s kýmkoliv, takţe ani s jinými institucemi. U mě jde především o vztahy s posudkovými lékaři a někdy také městskými úřady v případech, které by měli pomoci řešit. I kdyţ nemohu říci, ţe vţdy je to spolupráce ideální, ale vţdy se nakonec nějak dohodneme. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Tak především velká administrativa, která práci často zbytečně protahuje a klientovi se to velmi těţko vysvětluje a zdůvodňuje. Často vyslechneme nadávky, jací jsme byrokrati, přitom jde pouze o zákonný postup. Ale zkuste to vysvětlit rozzlobenému klientovi! Dalším problémem jsou neúplné nebo někdy i mylné informace médií. Klienti pak chodí a doţadují se sluţeb, na které nemají nárok. Člověk se děsí, kdyţ první věta klienta začíná v televizi říkali nebo já jsem v novinách četl., je to pravda? A někdy je to opravdu zbytečné popuzování lidí. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Co se týká administrativy, tak určitě zjednodušit, aby hlavně naši klienti nebyli přehlceni papíry a aby se v těch všech papírech, co musí podepsat, vyznali. No a s médii to bude asi těţší. Tady nám nezbývá, neţ se obrnit trpělivostí a klientům nedostatečné informace doplňovat a uvádět na pravou míru, i kdyţ síla médií je bohuţel někdy mnohem větší, neţ informace sociálního pracovníka, hlavně kdyţ jsou v jeho neprospěch. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Ne, nikdy. Ale to souvisí s tím, co uţ jsem říkala. Práce s lidmi mě baví a jinou si nedovedu představit, i přes občasné potíţe. Ale práce s lidmi je těţká a bez kladného přístupu se dělat nedá. No a problémy jsou od toho, aby se vţdycky řešily. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Jednoznačně to, ţe jste lidem, kteří to opravdu potřebují uţiteční a pomáháte. Je to krásný pocit vidět spokojené tváře a vědět tak, ţe má naše práce smysl. Vcelku dobré Nemám problém komunikovat Ne vţdy ideální Vţdy se dohodneme Velká administrativa Neúplné a mylné informace médií Zbytečné popuzování lidí Zjednodušit administrativu Obrnit trpělivostí Jinou práci si nedovedu představit Práce je těţká Problémy jsou od toho, aby se řešily Jsme potřební a uţitečný Práce má smysl 7

8 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Myslím, ţe vysoká škola pro terénního sociálního pracovníka je zbytečná. Při výběru sociálního pracovníka by se spíše měly dělat psychologické testy sociální inteligence. Škola jistě dá určité vzdělání i v sociální oblasti, ale bez správného přístupu a empatie k lidem a k jejich problémům se tahle práce nedá dělat. A co víc, sami klienti to vycítí. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Moje bývalá práce ve zdravotnictví a 18 let v domově pro seniory mi dala mnoho zkušeností. Jednak zkušenosti z přímé péče o lidi jak v nemocnici, tak v domově. Potom jsem jako jednu z činností v domově dělala s lékařem podklady zdravotního stavu ţadatelů o bezmocnost. Myslím si, ţe mám velkou empatii pro seniory a nemám problém s nimi komunikovat. Bez komunikace je práce s lidmi téměř nemoţná. Důleţité je tedy navázat správný vztah s klientem, a k tomu mi předešlé povolání nesmírně pomohlo. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? S novým zákonem v sociálních pomoci nastala významná změna tam, kde rodina pečuje o svého blízkého, ať jiţ seniory nebo jinak postiţeného, s láskou a dobře, ţe ji některé dávky a hlavně příspěvek na péči umoţní některé sluţby zaplatit. Tím si pečující osoby uleví a senior můţe zůstat ve svém prostředí, coţ bylo asi záměrem zákona. Na druhé straně mají někteří senioři pocit, ţe je příspěvek na péči zvýšení důchodu a mohou s těmito penězi nakládat, jak sami uznají za vhodné. Třeba přispívat svým dětem nebo vnukům, nebo si to sami šetří. A kdyţ přijdete na kontrolu, tak zjistíte, ţe nevyuţívají ani pečovatelskou sluţbu, který by jim uklidila a děti to neudělají. Takţe, i kdyţ mají příspěvek na péči tak stejně mnohdy ţijí v nedůstojném prostředí. Záměr zákona asi správným směrem, ale asi to není zcela dotaţeno do konce. VŠ zbytečná Testy sociální inteligence Správný přístup a empatie Klient to vycítí Zkušenosti z nemocnice a domova pro seniory Velká empatie pro seniory Důleţitá komunikace Významná změna, kde pečuje rodina Ve svém prostředí PnP zvýšení důchodu Přispívat dětem a vnukům Záměr správný, není dotaţeno 8

9 Sociální pracovnice B Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 37 let Praxe v sociální práci 14 let Předchozí zaměstnání pouze ve státní správě Dosaţené vzdělání střední ekonomická škola, zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti, v současné době doplňování vysokoškolského studia 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? Na sociální odbor jsem nastoupila hned po škole, a dodnes toho nelituji, i kdyţ mé původní zaměření je ekonomické. Nedovedu si představit práci bez kaţdodenního kontaktu s lidmi, a co víc, kdyţ můţete a umíte těm potřebným pomáhat. Takţe nikdy mě od té doby nenapadla jiná práce, neţ s lidmi. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? Jak jsem jiţ řekla, práci bez lidí si nedovedu představit. Je to strašně krásný pocit, kdyţ vidíte, ţe vaše práce má smysl. I kdyţ ne vţdy je ve vašich silách všem vyhovět a všem umět pomoci, ale i jedna spokojená tvář denně, vás dokáţe i přes jiné nepříjemné okolnosti, nakopnout. Nevím ale, jestli to dovede pochopit někdo, kdo pro lidi nepracuje a nemá tak v podstatě i jakousi odpovědnost za svoji práci, kdy můţe spoustu ţivotů ovlivnit. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? S okolím je to komplikované. Musíme si uvědomit, ţe za námi chodí lidé, kteří potřebují a očekávají naši pomoc a radu, a tady se nemůţeme nechat ovlivnit jejich přístupem a často i nevhodným chováním. Jsme od toho, abychom tyto situace zvládali. Větším a těţší nepřítelem pro naši práci jsou bohuţel sdělovací prostředky. Snad ne vţdy se špatným úmyslem, ale tolik potřebné informace ze sociální sféry nejsou vţdy správně a přesně podány, a někdy je to těţký aţ marný boj špatně informované klienty zklidňovat a vše uvádět na pravou míru. Ale co je mnohem horší, alespoň pro mě, ţe práce sociálních pracovníků je médii představována většinou z toho negativního pohledu, kdy sociální pracovník je ten nechápající, neochotný, špatný. Takţe klient uţ jde někdy na sociální odbor s určitou averzí vůči pracovníkovi, který mu 14 let praxe Střední ekonomická škola ZOZ sociální oblast Dodnes toho nelituji Můţete a umíte pomáhat bez lidí si nedovedu představit práce má smysl spokojená tvář dokáţe nakopnout ovlivnit ţivoty jiných Komplikované Zvládat situace Nepřítel sdělovací prostředky Marný boj se silnými médii Negativní pohled na soc. pracovníka Averze klienta 9

10 chce pomoci a od kterého vlastně sám pomoc očekává. V tomto případě je potřeba hodně, hodně trpělivosti. 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Je důleţité, aby pracovní vztahy zůstaly především vztahy pracovními, a zbytečně se neřešily jiné věci, které by sociální pracovníky při tolik náročné práce s klienty, ještě více vyčerpávaly. Takţe by si lidé, kteří spolu pracují a tráví spolu tolik času, neměli přidělávat nějaké problémy. Dobré pracovní vztahy jsou základem kaţdé práce. Člověk by měl do své práce chodit rád a být v rámci moţností spokojený v daném pracovním kolektivu, pokud nepracuje sám. Tohle všechno se pak odráţí i na samotné práci, a spokojený, vyrovnaný a klidný sociální pracovník můţe potom řešit a pomáhat řešit problémy jiným. 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Za sebe mohu konstatovat, ţe dobré. Já sama nemám problém s nikým komunikovat, takţe pokud narazím na člověka, který spolupráci nechce komplikovat, tak není co řešit. Myslím, ţe v rámci naší práce je všem zainteresovaným institucím jasné, ţe našim společným cílem je pomáhat. A pokud nám jde o tento stejný cíl a dokáţeme se na něm shodnout, tak je spolupráce ideální. Samozřejmě, ţe někdy je třeba zvolit vhodnou taktiku, ale pokud je to pro dobrou věc, tak je to na místě. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Problémů, potíţí, nedostatků či překáţek aţ, aţ ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Důleţité je, aby byla vůle je řešit, a ta často chybí. Někdy i snaha se cení Ale co je váţně velkým snad ne problémem, ale obtíţí, co naši práci komplikuje, je spousta papírů a papírů a papírů. Jenomţe to není jen v sociální práci. Co je ale problém, ţe tato přemíra administrativy práci s klienty v nepříznivé situaci velmi komplikuje, stojí mnoho sil vše nezbytné klientům vysvětlit, a bohuţel to naši práci zbytečně protahuje. Takţe určitě je důleţité, aby všechno mělo svůj řád, ale zjednodušení naší práce by bylo na místě. Někdy jde opravdu o čas! A s tím souvisí také přetíţenost sociálních pracovníků, kteří musí řešit mnohonásobně více případů, neţ by bylo záhodno pro kvalitně odvedenou práci. Ale v tomhle bohuţel zatím zlepšení neočekáváme. Stále více ţadatelů a klientů, omezené mnoţství vůči SP Hodně, hodně trpělivosti Aby zůstaly pracovními vztahy Nesmí vyčerpávat Nepřidělávat problémy Dobré pracovní vztahy základem Spokojený, vyrovnaný a klidný dobré Nemám problém komunikovat Společný cíl pomáhat Spolupráce ideální Vhodná taktika pro dobrou věc Vůle problémy řešit Papíry, papíry, papíry Přemíra administrativy Práci protahuje Přetíţenost sociálních pracovníků Začarovaný kruh 10

11 sociálních pracovníků a velká administrativa. Takţe začarovaný kruh, který bohuţel můţe vést k nespokojenému klientovi, ať sociální pracovník dělá, co můţe. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Samozřejmě sníţení nebo zjednodušení administrativy na prvním místě. Dobré pracovní vztahy, pochopení a pomoc ze strany nadřízených. Také média by mohla být k naší práci vstřícnější a ohleduplnější. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Abych pravdu řekla, tak mi slova, ţe okamţitě podávám výpověď jiţ několikrát vyšla z úst, ale jako slova beznaděje a neschopnosti něco změnit a hnout se z místa. Pravda je, ţe si jinou práci, neţ pomáhat lidem, sdílet jejich bolesti a umět je alespoň zmírnit, nedovedu představit. Někdy se uţ těším po náročném týdnu na víkend bez lidí, ale po dvou dnech volna a načerpání nové energie, uţ mi moje práce chybí. Je to moc krásný pocit vidět lidi odcházet spokojené, byť jen za pomoci vašich slov. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Tak na tuhle otázku jsem jiţ odpověděla. Motivací je kaţdý spokojený klient, ale i ten nespokojený, který vás ţene dopředu k tomu, abyste se na jeho problém více zaměřili a i tady zkusili pomoci. Je to velice náročné a vyčerpávající povolání, ale smysluplné. Podle mě je pomáhat lidem to nejkrásnější povolání. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Nechci, aby to vypadalo, jako ţe si chci stěţovat, ţe díky nově poţadovanému VŠ vzdělání musím i já studovat. Tak to rozhodně není a studium není v ţádném případě na škodu. Jen si nejsem jistá, zda kromě jistých vědomostí a znalostí, nejsou daleko důleţitější pro práci s lidmi určité osobností předpoklady a schopnosti jedince. Ani vysoká škola Vám nezaručí dobrého sociálního pracovníka, a jaký asi bude VŠ vzdělaný sociální pracovník, který nemá rád lidi? A bohuţel mám s takovými lidmi své zkušenosti. Taky postrádám jistou hierarchii v organizaci úřadu, kdy sociální pracovník, který je na samém konci pyramidy má mnohdy vyšší či odbornější vzdělání, Nespokojený klient Sníţení administrativy Dobré pracovní vztahy Pochopení ze strany nadřízených Vstřícnější média Beznaděj, neschopnost něco změnit Nedovedu si jinou práci představit Práce mi chybí Spokojený klient Spokojený klient Nespokojený ţene dopředu Smysluplné Nejkrásnější povolání Důleţitější osobnostní předpoklady a schopnosti VŠ nezaručí dobrého sociálního pracovníka Postrádám hierarchii 11

12 neţ řídící pracovníci. V rámci svého povolání musel kaţdý pracovník sociálního odboru vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, a to jak z obecního a správního řízení, tak především z oblasti sociální práce. V rámci celoţivotního vzdělávání se průběţně účastníme různých seminářů a školení, takţe si myslím, ţe i středoškolsky vzdělaný sociální pracovník můţe kvalitně vykonávat tuto práci, pokud ji dělá s láskou a má rád lidi. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Jsou k nezaplacení. Jedině vlastní zkušeností a praxí a samozřejmě kvalitním lidským přístupem, můţe sociální pracovník svoji práci vykonávat dobře. Jistě by nebylo na škodu, kdyby absolventi škol, neţ začnou vykonávat práci sociálního pracovníka, nejprve získali také praktické zkušenosti s přímou péčí o člověka. Nesmí ovšem chybět důleţitá empatie k lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci. Nesoudit a neodsuzovat, ale tohle nás naučí většinou aţ ţivot. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Celkem jsem přesvědčena o správném záměru zákona, pomáhat lidem zůstat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle, pomoci pečujícím rodinám, aby byli schopni tuto péči doma zvládnout. Myšlenka dobrá, ale to bych jiţ neřekla o samotném zákoně. Ve spoustě bodů a situací je nedořešen a nedotaţen, sociální pracovníci nebyli na nový zákon připraveni, byli nedostatečné informace, také program na zpracovávání informací nebyl připraven. A ani po třech letech není všech dopracováno, zákon se neustále novelizuje, a bohuţel ne kaţdá změna je k lepšímu. V poslední době se spíše mluví, a to veřejně od nejvyšších politiků, ţe systém není dokonalý, dávky se bohuţel často zneuţívají, nevrací se do systému sociálních sluţeb, jak bylo asi předpokladem. No a nyní nastupují úsporná opatření, která nejsou populární a opět sociální práci ztěţují. Osobně se mě dotklo nově poţadované vzdělání, které já osobně spíše vidím jako novou výzvu, ale nemyslím si, ţe moje práce bude lepší a kvalitnější. Svoji práci dělám i nyní jak nejlépe umím. Celoţivotní vzdělávání Kvalitní středoškolák Práce s láskou Mít rád lidi Zkušenosti k nezaplacení Kvalitní lidský přístup Nejprve praktické zkušenosti Empatie Nesoudit, neodsuzovat Naučí ţivot Správný záměr Dobrá myšlenka Zůstat v přirozeném prostředí Zákon není dopracován Neustálé novelizace Zneuţívání dávek Úsporná opatření Vzdělání jako nová výzva 12

13 Sociální pracovnice C Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 56 let Praxe v sociální práci 17 let Předchozí zaměstnání sociální pracovnice ve zdravotnictví, pedagogicko - psychologická poradna, DD a KÚ /to byl začátek/ Dosaţené vzdělání USO sociálně právní péče 17 let praxe Střední odborné vzdělání sociálně právní ZOZ 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? Proč jsem se rozhodla právě pro sociální zaměření, to uţ si ni nepamatuji, ale myslím, ţe to bylo ze stejných důvodů, proč jsem v sociální práci dosud - práce s lidmi, zajímavé příběhy - hlavně motivace a vedení v rodině vlastní. A do státní správy jsem se dostala během praxe. Ţádná extra touha to nebyla. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? Ano, pro jiţ uvedené důvody zajímavá a hlavně smysluplná práce s lidmi. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Někdy na odstřel. Ţádná váţnost, i sociální pracovník je v očích všech především úředník poskok. Ani ve vlastní rodině se nemohu šířit o své práci, není to pro muţskou hlavu. To jsou taky funkce, kde by se muţ neuplatnil. Dle nejbliţšího okolí je to mrhání penězi. 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Vztahy na jakémkoliv pracovišti jsou vţdy velmi důleţité, bohuţel na udrţování vztahů a kolektivu na pracovišti není časový prostor. 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Spolupráce je dobrá. Myslím, ţe není nutné uvádět jednotlivé instituce, vţdy je to o komunikaci, a tom, ţe se musíme vţdy domluvit ve prospěch klientů. Práce s lidmi Zajímavé příběhy Motivace a vedení v rodině vlastní Zajímavá a smysluplná práce s lidmi Ţádná váţnost Úředník poskok Funkce, kde by se muţ neuplatnil Vztahy jsou velmi důleţité Není časový prostor Dobrá spolupráce Komunikace Ve prospěch klientů 13

14 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Nadměrná administrativa Jednoznačně nadměrná administrativa. Všechno ostatní se vţdy nějak vyřeší. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Představa by byla, ale obávám se, ţe v daném systému není reálná. S postupným odstraňováním překáţek a jejich zjednodušováním, administrativy spíše stále přibývá. Dvojí a více vedení agendy jak v počítačové evidenci, tak stále zůstává zachována písemná podoba vedení spisu. Stále větší ochrana osobních údajů a dat, avšak někdy na úkor samotné rychlé pomoci potřebným. 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? Nikdy jsem o změně neuvaţovala. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Tady se budu opět opakovat jako na začátku je to stále práce s lidmi, komunikace, schopnost pomáhat atp. Proto jsem také v sociální oblasti jiţ tolik let. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Vysokoškolské vzdělání na tomto místě nepovaţuji za odpovídající. Další vzdělávání v kaţdém oboru je nutné stejně tak v sociální péči. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Nesmírný. Rozhodně ho stavím nad VŠ vzdělání. Praxe a vlastní zkušenost není moţné ničím nahradit především v práci s lidmi. 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Zavedení nového zákona se mě dotklo přímo, a po roce uvedení v praxi se jím aktivně kaţdodenně zabývám. V době účinnosti zákona jsem pracovala na úseku hmotné nouze, V daném systému nereálná Administrativy stále spíše přibývá Dvojí a více vedení agendy Na úkor rychlé pomoci Nikdy jsem o změně neuvaţovala Práce s lidmi Komunikace Schopnost pomáhat VŠ vzdělání nepovaţuji za odpovídající Další vzdělávání je nutné Nesmírný Není moţné ničím nahradit Dotklo se mě přímo Hmotná nouze a následně PnP Chybí svázané 14

15 takţe se mě dotklo zavedení jak tohoto zákona, tak současně dalších zákonů o hmotné nouzi a existenčním a ţivotním minimu. Tyhle změny jsem tedy sledovala současně. Později jsem přešla na příspěvek na péči. Co mi v zákoně chybí svázané ruce např. konkrétně s vyuţíváním příspěvku na péči. Asi se to moc nepodařilo. Málo peněz se od příjemců příspěvků dostává k poskytovatelům sociálních sluţeb. Dávky jsou především v 1. a 2.stupni zbytečně příliš vysoké. ruce Asi se to moc nepodařilo Peníze se nedostávají k poskytovatelům sociálních sluţeb Dávky jsou zbytečně vysoké 15

16 Sociální pracovnice D Identifikační údaje Věk sociální pracovnice 26 let Praxe v sociální práci 3 roky Předchozí zaměstnání krátkodobé zaměstnání, brigády Dosaţené vzdělání ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu, obor sociální pedagogika, Pedagogická fakulta MU 1. Proč jste se rozhodla pro povolání sociálního pracovníka, a proč právě ve státní správě? O svém budoucím povolání jsem se rozhodovala uţ na střední škole, kdy jsem po maturitě chtěla pokračovat ve studiu na vysoké škole a tím se i specializovat na určitý obor. Studium bylo věnované z části pedagogice, výchovně vzdělávací činnosti a z části sociální práci. Obě části mi byly blízké, takţe konečné rozhodnutí věnovat se práci sociálního pracovníka ve státní správě rozhodla nabídka aktuálního zaměstnání v době, kdy jsem hledala práci. 2. Je povolání sociálního pracovníka to povolání, které Vás naplňuje? I práce sociálního pracovníka můţe být různá podle toho, kdo je zaměstnavatelem. Nemám problémy vykonávat svou současnou práci, ale zatím si nedokáţu představit, ţe bych na stejné pozici zůstala aţ do důchodového věku. Takţe má práce mě naplňuje natolik, ţe mi zajistí obţivu, nemám problémy s prací v sociální oblasti ani v současném zaměstnání, ale nenaplňuje mě asi natolik, abych v budoucnu nezkusila i jiné zaměstnání. 3. Jak vnímáte (jak vás ovlivňuje) okolí při výkonu Vašeho povolání? Myslím, ţe okolí mě při výkonu mého povolání nijak výrazně neovlivňuje. Své povolání se snaţím dělat bez ohledu na vlivy okolí, coţ ovšem neznamená, ţe určitý vliv necítím. Ze strany klientů můţe dojít aţ ke dvěma extrémům. Pokud se setkám s klienty, kteří znevaţují nejen práci, ale i mou osobu, rozumná komunikace není moţná, tak se toto chování a jednání klienta můţe projevit na samotné práci ne na jejím výsledku, ale spíše na přístupu k práci. Nebo naopak se můţeme setkat s klienty, kteří jsou opakem těch zmíněných. Při jednání jsou velmi milí, pochválí vaše jednání apod. Oběma extrémům se snaţím 3 roky praxe VŠ sociální pedagogika Jiţ na střední škole pedagogika i sociální práce Obojí mi bylo blízké Nabídka aktuálního zaměstnání v době hledání práce Nedokáţu si představit současnou práci aţ do důchodu Práce mi zajistí obţivu Nenaplňuje mě asi natolik, abych v budoucnu nezkusila i jiné zaměstnání Cítím určitý vliv, ale při výkonu mě nijak výrazně neovlivňuje Lidé znevaţují naši práci, ale i pochválí I já jsem jen člověk 16

17 samozřejmě vyhýbat a přistupovat ke všem klientům stejně, ale i já jsem jen člověk. Vliv médií není podle mého názoru patrný na mém výkonu. Spíš bych řekla, ţe se můţe negativně projevovat na náladě, názoru na práci médií. Pokud se obecně v sociální práci setkáme s médii informace v tisku, v televizi, na internetu, většinou tyto informace jsou negativního rázu. Je to určitě pochopitelné. Zprávy o tom, ţe někdo něco udělal dobře, nejsou natolik zajímavé, aby byly prezentovány. V tomto případě mi vadí, jak je naše práce znevaţována, mnohdy nedojde ani k tomu, aby měl úřad nebo odpovědná osoba moţnost se vyjádřit k danému problému a lidé místo toho, aby něco řešili přímo s úřadem, tak raději hned volají televizi. Vytvořený obraz toho, jak jeden úřad, respektive úředník udělal chybu, pak dopadá i na ostatní úřady. Média ovšem neposkytují jen informace o jednotlivých případech, ale také o fungování úřadu, novelách zákona souvisejících s chodem úřadu, o povinnostech atd. Ale nejednou se stalo, ţe podané informace nebyly úplné nebo nebyly řečeny důleţité detaily a díky tomu došlo k dezinformaci klientů. Coţ následně nezpůsobuje problém médiím, ale samotnému úřadu. Je pak sloţité vysvětlovat lidem, ţe to, co bylo řečeno v televizi, není tak úplně pravda. Protoţe kdyţ bylo něco řečeno v televizi, tak to musí být přeci pravda. Média by měly informovat objektivně, tudíţ dát prostor oběma stranám. A v případě poskytování nových informací by měly vycházet z ověřených a relevantních informací. Co se týká ovlivňováním rodiny a zahrnula bych sem i blízké okolí, setkávám se více s negativním hodnocením. Nebo moţná je to tak na půl, ale to negativní více pociťuji. Většinou se jedná o znevaţování mé práce. Ze strany rodina jsem byla i několikrát atakována, jestli není čas změnit práci. Tak si říkám, jestli takový názor sdílí má rodina a blízké okolí, jak je pohlíţeno na práci sociální pracovnice širokou veřejností? 4. Jak důležité jsou pro Vás vztahy v pracovním kolektivu pro Vaši práci? Vztahy na pracovišti jsou pro mě velmi důleţité. Negativní nebo napjatá atmosféra na pracovišti můţe vést ke zhoršování výsledků a výkonů v práci. Nemyslím tím, ţe je nutné vycházet se všemi nadmíru přátelsky, ale je nutné mít kolegiální atmosféru, vědět, ţe se na někoho můţu obrátit a někdo jiný příště na mě. Ze strany vedoucího povaţuji za důleţité, aby výrazně neupřednostňoval některé pracovníky nad jinými, protoţe pokud ostatní cítí, ţe se něco takového děje a nepovaţují to za oprávněné, můţe se to opět odrazit na zhoršení vztahů v pracovním kolektivu. A i kdyţ je to otřepaná fráze, někdy stačí pouze zlepšit komunikaci a dojde následně i ke zlepšení vztahů. Pokud bych to měla shrnout, tak špatné vztahy na pracovišti by mohly být jedním z důvodů, proč bych se rozhodla opustit i tu práci, která mě baví. Informace v médiích většinou negativního rázu Práce je znevaţována Místo řešení problém s úřadem volají lidé televizi Informace médii Neúplné informace dezinformace Vycházet z ověřených a relevantních informací Více negativní hodnocení Není čas změnit práci? Velmi důleţité Není nutné nadmíru přátelsky Kolegiální atmosféra Neupřednostňovat Zlepšit komunikaci Špatné vztahy důvod opustit práci 17

18 5. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s dalšími institucemi v sociální oblasti? Zkušenosti jsou různé. Při spolupráci s jinými úřady není problém v samotném jednání, spíše mám občas problémy v odvedené práci, o které mám jinou představu. A dokáţe mě rozčílit, ţe i kdyţ všichni jednáme podle stejných pravidel, stejného zákona a předpisů, tak samotný výsledek a přístup k práci můţe být natolik rozdílný. Při jednání s ostatními institucemi jako jsou např. pečovatelské sluţby, domovy pro seniory, ÚSP, nemocnice, LDN, hospice apod. mám zkušenosti spíše kladné. Ve většině případů se totiţ snaţíme pomoci našim klientům, takţe spolupráce je většinou bez problémů, rychlá a vstřícná. Musím ale podotknout, ţe pokud jsem jednala jako soukromá osoba, mé zkušenosti uţ tak kladné nebyly. Ale tento problém nepřičítám institucím jako spíše konkrétnímu pracovníkovi v konkrétním zařízení. 6. Jaké vidíte hlavní problémy či nedostatky při Vaší práci, co Vám práci ztěžuje? Pracuji ve státní správě a největším problémem je úřednická činnost. Nemám problémy s tím, ţe má pracovní činnost je podřízena příslušným zákonům a správnímu řízení, to mi přijde i pochopitelné. Ale vadí mi, kolik to s sebou přináší papírování. Kaţdý provedený krok musí mít odpovídající dokument a následně je díky tomu sociální práce omezena na minimum. A kdyţ uţ se pracovník dostane přímo k sociální práci, sociálnímu šetření, tak na něj nemá odpovídající čas, protoţe musí jít zpět do kanceláře a opět ho papírově zpracovat. A čím více udělá sociální práce v terénu, tím více má pak té papírové práce. Samotná pracovní činnost je pak rozdělena na větší část úřednické a menší část sociální. Můţe to být demotivující. 7. Máte reálnou představu o tom, jakým způsobem je uvedené nedostatky řešit či odstranit? Odstranění uvedeného nedostatku asi není ve státní správě reálné. Jediná moţnost, která mě napadla a je pouţitelná pro konkrétní činnost, kterou vykonáváme, je rozdělení práce. Úřednickou činnost, zpracování dokumentů, by mohla dělat část pracovníků, kteří nemusí mít odpovídající vzdělávání na povolání sociálního pracovníka. A terénní, sociální práci, by se věnovali ostatní pověření pracovníci. Jak by to ovšem fungovalo v praxi a jestli je to opravdu reálné, je otázkou. Zkušenosti různé Není problém v jednání Přístup k práci rozdílný S poskytovateli sluţeb zkušenosti kladné Snaha pomáhat klientům Úřednická činnost Papírování Sociální práce omezena na minimum Není odpovídající čas Můţe být demotivující Asi není reálné Rozdělení práce na úřednickou a sociální Úředníci s niţším vzděláním neţ sociální pracovníci 18

19 8. Vidíte tyto nedostatky až jako možné důvody pro změnu zaměstnání a již jste o této možnosti někdy uvažovali? O změně jsem jiţ uvaţovala O změně zaměstnání jsem jiţ uvaţovala a nejen díky uvedeným nedostatkům. Okolností a důvodů, kvůli kterým jsem uvaţovala o změně zaměstnání, bylo více. Konkrétní důvody pro změnu zaměstnání, i proto, proč jsem doposud zůstala v současné práci, uvádět nebudu. 9. Co naopak vidíte jako pozitivní či motivující na práci sociálního pracovníka na úřadě? Nevím, jestli motivující, ale jako klad se dá uvést jistota zaměstnání a pravidelného příjmu, coţ je v současné době vysoké nezaměstnanosti velká výhoda. 10. Jaký je Váš názor na současnou požadovanou odbornost a vzdělání sociálních pracovníků? Zvyšující se nároky na odbornost a vzdělání povaţuji za kladné (mám na mysli vzdělání vysokoškolského typu, vyššího odborného, ne 6hodinových akreditovaných kurzů v rámci práce, kde se stejně opakuje pořád to samé). V budoucnu se tím zvýší úroveň sociální práce. Nicméně samotné vzdělání nezajistí dobrého pracovníka, to vţdy ukáţe aţ praxe. V současné době mi vadí, ţe i kdyţ má pracovník dostatečné vzdělání i pracovní zkušenosti, v rámci praxe je to pořád jen úředník, který jen zpracovává dokumenty a vydává rozhodnutí na základě podkladů. To, co by mělo vzdělání do praxe přinést - samostatnost, rozhodování, stát si za svou prací, v současné době nefunguje. Zatím je sociální pracovník pouze vzdělaný úředník. 11. Jaký význam přikládáte ve svém povolání vlastní zkušenosti a praxi? Zkušenost získaná praxí je velmi důleţitá, nezaplatitelná, nepřenosná. Nový pracovník by měl podle mého názoru vţdy strávit nějaký čas s někým zkušenějším, popř. i s více pracovníky, aby poznal práci z více stran. Na začátku má pouze teoretické znalosti, a i kdyţ mu ostatní kolegové předají ústně své zkušenosti, nemůţe pochopit význam praxe, dokud si ji sám neproţije. V sociální práci je zkušenost hodně důleţitá, kaţdý případ je jiný, kaţdý klient má jiné problémy, ke kaţdému se přistupuje jinak. Klad je jistota zaměstnání a pravidelného příjmu Zvyšující se nároku povaţuji za kladné Samotné vzdělání nezajistí dobrého pracovníka V rámci praxe je to pořád jen úředník Samostatnost, rozhodování nefunguje Sociální pracovník pouze vzdělaný úředník Velmi důleţitá, nezaplatitelná, nepřenosná Kaţdý případ je jiný 19

20 12. Můžete říci, jak se Vás, jako sociálního pracovníka, dotklo zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe? Povolání sociální pracovnice vykonávám 3 roky, od účinnosti nového zákona. Nemůţu tedy zhodnotit změny, přínosy a nedostatky oproti předchozí právní úpravě. Tudíţ ani nejsem schopna řádně zhodnotit, jestli něco nový zákon neřeší a měl by. O chystaném zákoně jsem se dozvěděla v rámci studia a praxe na vysoké škole. Věděla jsem pouze to, ţe zákon byl připravovaný dlouho a jeho účinností dojde k výrazným změnám v sociálních sluţbách. O jaké změny jde a co všechno s sebou přináší, jsem se fakticky dozvěděla aţ v rámci svého zaměstnání. Během tří let, kdy zákon funguje, došlo k mnoha úpravám, které práci sociálním pracovníkům nezjednodušeli. V současném zákonu jsou neustále nedostatky, které by bylo potřeba zoptimalizovat a rozhodně je diskutabilní forma vyplácení PnP v I. stupni od roku Nicméně jde pořád o zákon, podle kterého je nutné se řídit. O zákoně jsem se dozvěděla v rámci studia Během tří let došlo k úpravám, které práci nezjednodušili Neustále nedostatky 20

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Etický kodex sociálního pracovníka, terénního asistenta/pracovníka v sociálních službách Týmu Hnízda Čiriklano Kher

Etický kodex sociálního pracovníka, terénního asistenta/pracovníka v sociálních službách Týmu Hnízda Čiriklano Kher Vzájemné soužití o.p.s., Tým Hnízdo Čiriklano Kher, Bieblova ul. 6, 702 00 Ostrava Vzájemné soužití o.p.s. Tým Hnízdo Čiriklano Kher Bieblova 6, 702 00 Ostrava Zpracoval Tým Hnízdo Čiriklano Kher Zapsala:

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování

Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině; F91.1 Nesocializovaná porucha chování; F91.2 Socializovaná porucha chování; F91.3 Porucha opozičního

Více

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Příloha A Mentální retardace Neuropsychický vývoj Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Omezený, opožděný Omezený, výrazně opožděný Celkově omezený Výrazně omezený Somatická postižení Poruchy motoriky Ojedinělá

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX 1 OBSAH 3. Etický kodex... 3 3.1 VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU... 3 3.2 OBECNÁ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU... 3 3.3 ETICKÝ KODEX CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE... 4 3.4

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

PSS: Úvazek HPP 0,50 úvazku. poskytovaných služeb, vyhledává osamělé a pomoc potřebující občany a nabízí pomoc peč. služby.

PSS: Úvazek HPP 0,50 úvazku. poskytovaných služeb, vyhledává osamělé a pomoc potřebující občany a nabízí pomoc peč. služby. Charitní pečovatelská služba Ždánice, Zámecká 848, 696 32 Ždánice: 40HO 412, identifikátor : 7599471 POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pracovní tým charitní peč. služby Ždánice tvoří : Vedoucí pracovnice

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vývoj sociální práce v ČR

Vývoj sociální práce v ČR Vývoj sociální práce v ČR Jako profesionální aktivita se formuje za první republiky, útlum po roce 1948 Nové sociální problémy po roce 1989 prostituce, bezdomovectví, uprchlíci, vězni po amnestii atd.

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Autor: Adam Jarchovský a kol.

Autor: Adam Jarchovský a kol. ETICKÝ KODEX LEKTORŮ SOCIAL CIRKUSU Autor: Adam Jarchovský a kol. social circus network 2 Úvod Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Terénní službě Rebel Vytvořili: Martin Paĺov pracovník v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Martina Petrová koordinátorka dobrovolníků Schválila: Mgr.

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více