Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 652/2012 RM 24 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 653/2012 RM 24 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : p. Zdeněk Kašpárek, Mgr. Martin Drietomský. 654/2012 RM 24 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 178/2011-RM 7, 572/2011-RM 19, 629/2011-RM 22, 630/2011-RM 22, 631/2011-RM 22, 632/2011-RM 22, 633/2011-RM 22, 634/2011-RM 22, 638/2012-RM 23, 639/2012-RM 23, 640/2012-RM 23, 642/2012-RM 23, 643/2012-RM 23, 644/2012-RM 23, 645/2012-RM 23, 646/2012-RM 23, 647/2012-RM 23, 648/2012-RM 23, 649/2012-RM 23, 650/2012-RM 23, 651/2012-RM 23. 1

2 655/2012 RM 24 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2011 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2012 RM 24 Doplněk č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností ode dne /2012 RM 24 Revokace usnesení č. 720/ RM 23 Stanovení provozních poplatků spojených s konáním svatebních obřadů 1. RM po projednání revokuje usnesení č. 720/ RM 23 ze dne RM po projednání schvaluje s účinností od provozní poplatky spojené s konáním svatebních obřadů dle předloženého návrhu. 3. RM ukládá vedoucímu Odboru vnitřních věcí zajistit zveřejnění provozních poplatků spojených s konáním svatebních obřadů na vývěsce městského úřadu a webových stránkách města. T: do /2012 RM 24 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Hranice, IČ , na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 2

3 659/2012 RM 24 Plán prevence kriminality města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Lipník nad Bečvou na léta RM po projednání schvaluje do funkce manažera prevence kriminality Pavla Malocha a složení pracovní skupiny pro prevenci kriminality ve složení dle důvodové zprávy. 660/2012 RM 24 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK RM po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do Programu prevence kriminality na rok 2012, b) vstřícný podíl města ve výši 30% z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 661/2012 RM 24 Informace k ubytovně Tyršova RM bere na vědomí materiál týkající se ubytovny na Tyršově ulici v Lipníku nad Bečvou. 662/2012 RM 24 Seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2012 podporovaných městem Lipníkem nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2012 podporovaných městem. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b) zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T:

4 663/2012 RM 24 Projekt Na kole do minulosti Moravské brány a Dolinou Malej Panwi Partnerská smlouva 1. RM po projednání schvaluje účast Lipníku nad Bečvou na projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi. 2. RM po projednání schvaluje 15% spoluúčast a předfinancování dle důvodové zprávy. 3. RM pověřuje starostu podpisem Partnerské smlouvy. T: /2012 RM 24 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 8,00 Kč na jeden odebraný oběd pro žáka, nebo dítě Základní školy a mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do RM po projednání doporučuje ZM schválit znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 665/2012 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T:

5 666/2012 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2012 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelce příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou Mateřská škola Lipník nad Bečvou, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2012 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2012 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitelce příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou Základní škola a mateřská škola Loučka, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T:

6 670/2012 RM 24 Zřizovací listina příspěvkové organizace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zřizovací listinu Střediska volného času, Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace IČ , dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 671/2012 RM 24 Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou zadání zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadání zadávacího řízení zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou, b) zadávací dokumentaci, c) okruh obeslaných zájemců dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: ihned 672/2012 RM 24 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2012 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou: a) závazné ukazatele na rok 2012 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisové plány na rok 2012 dle příloh. 2. RM ukládá zastupující vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2012 RM 24 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,40 Kč v členění dle důvodové zprávy. 6

7 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2012 RM 24 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 675/2012 RM 24 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2011 před finančním vypořádáním ve výši b) finanční vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2011 se Státním rozpočtem ČR ve výši c) postupné zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v roce 2012 ve výši 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM ,34 Kč, ,00 Kč, ,34 Kč. 676/2012 RM 24 Nájemní smlouva k bytu č. 2 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Markem Rýcem,. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

8 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou: s panem Jaroslavem Sivákem,., s panem Lukášem Bohatým,., s panem Josefem Daniškem,., s panem Pavlem Golombem,., s paní Barborou Ottovou,.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 24 Nájemní smlouva k bytu č. 4 v domě č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 186/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Barborou Ottovou,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou: s panem Jaroslavem Sivákem,., s panem Lukášem Bohatým,., s panem Josefem Daniškem,., s panem Pavlem Golombem,., s panem Karlem Wölflem,., s paní Barborou Sivákovou,.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 24 Podnájem bytu č. 6 v domě č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nesouhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 ve III. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou mezi panem Milanem Sivákem,. (jako nájemcem bytu) a panem Vladimírem Jančigou,. (jako podnájemcem bytu), dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 24 Přechod nájmu bytu č. 4 v domě č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 992, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Radomíra Baroše, který zemřel, na paní Alenu Barošovou,., dceru nájemce, a to dle 706 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2012 RM 24 Postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu paní Petře Janoštíkové,., za nabídkovou cenu ,- Kč, za těchto podmínek: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011, za náklady soudního řízení a úrok z prodlení ke dni , tj. za čistý nájem od září 2010 do února 2011 ve výši 8.301,- Kč (a to za září 2010 ve výši 427,- Kč, říjen 2010 ve výši 1.884,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.884,- Kč, leden 2011 ve výši 2.053,- Kč, únor 2011 ve výši 2.053,- Kč), za faktické užívání bytu od března 2011 do října 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2011 ve výši 2.053,- Kč, duben 2011 ve výši 2.053,- Kč, květen 2011 ve výši 2.053,- Kč, červen 2011 ve výši 2.053,- Kč, červenec 2011 ve výši 2.053,- Kč, srpen 2011 ve výši 2.053,- Kč, září 2011 ve výši 2.053,- Kč, říjen 2011 ve výši 2.053,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 (po vyúčtování) ve výši 3.277,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 4.750,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 475,- Kč, únor 2011 ve výši 475,- Kč, březen ve výši 475,- Kč, duben 2011 ve výši 475,- Kč, květen 2011 ve výši 475,- Kč, červen 2011 ve výši 475,- Kč, červenec 2011 ve výši 475,- Kč, srpen 2011 ve výši 475,- Kč, září 2011 ve výši 475,- Kč, říjen 2011 ve výši 475,- Kč), za náklady soudního řízení ve výši 9.604,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 11 C 121/ ze dne ) a poplatek z prodlení ke dni ve výši ,- Kč, za těchto podmínek: 9

10 - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 5.609,- Kč je považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 681/2012 RM 24 Revokace usnesení č. 618/2011 RM 21 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 618/2011 RM 21 ze dne /2012 RM 24 Revokace usnesení č. 583/2011 RM 20 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 583/2011 RM 20 ze dne

11 683/2012 RM 24 Revokace usnesení č. 585/2011 RM 20 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 585/2011 RM 20 ze dne /2012 RM 24 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prodejna o výměře 60,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - kancelář o výměře 3,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 1,40 m 2, za cenu 225,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 22,10 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 86,10 m 2, a to za účelem provozování prodejny na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 4.436,- Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2012 RM 24 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č a 1437 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č trvalý travní porost o výměře 671 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: 11

12 - využití nemovitostí k zemědělským účelům, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být doručena druhému účastníkovi nejpozději do běžného roku, výpovědní lhůta počíná běžet od toho roku, v němž byla výpověď doručena, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - cena za pronájem předmětných nemovitostí je stanovena ve výši 550,- Kč/ha/rok, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 60 dnů ode dne schválení pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1641 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě. 5. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2012 RM 24 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 377/23 v k.ú Lipník nad Bečvou (ul. Na Kopečku) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 377/23 zahrada o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a to za podmínek: - využití za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem činí 3,-Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, 12

13 - nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce s placením nájemného, - jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze se souhlasem pronajímatele, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 24 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1243/5 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za parkem) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc.č. 1243/5 ostatní plocha neplodná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím a) díl a o výměře cca 235 m 2, b) díl b o výměře cca 140 m 2, c) díl c o výměře cca 195 m 2, d) díl d o výměře cca 215 m 2, e) díl e o výměře cca 358 m 2, (viz situační plán), přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Při prodeji pozemku bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Lipník nad Bečvou spočívající v přístupu k ohradní zdi zámeckého parku a ohradní zdi klášterní zahrady za účelem zajištění oprav, údržby a kontroly stavu těchto zdí. Věcným břemenem budou zatíženy všechny díly pozemku. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 1.000,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 13

14 - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, uhrazení nákladů spojených s převodem, a to všech kupních smluv současně. - Žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU P.Č. 1243/5 A,B,C,D nebo E, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Nejnižší nabídková cena za 1 m 2 pozemku činí 75,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 688/2012 RM 24 Prodej pozemků parc.č. 1224/34 a parc.č. st.3110 v k.ú. Lipník nad Bečvou Prodej pozemku parc.č. 1224/45 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: a) pozemků parc.č. 1224/34 zahrada o výměře 513 m 2 a parc.č. st.3110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Miroslavovi a Ing. Heleně Lukačkovým,., za cenu ,- Kč. Prodej předmětných nemovitostí se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad po uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. 14

15 Omezení nakládání s nemovitostí: K pozemku parc.č. 1224/34 je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. b) pozemku parc.č. 1224/45 zahrada o výměře 908 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Janovi a Janě Horalíkovým,., za cenu ,- Kč. Prodej předmětné nemovitosti se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad po uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude tento bod usnesení platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. Omezení nakládání s nemovitostí: K pozemku parc.č. 1224/45 je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 689/2012 RM 24 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 172/7 v k.ú. Podhoří na Moravě Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/7 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 172/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 200 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/7 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 200 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě, za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem skladování dřeva. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 3,- Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - Pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. 15

16 - Jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze se souhlasem pronajímatele. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2012 RM 24 Bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 2424/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (cyklostezka Týn nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 2424/3 o výměře 7100 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 2424/14 trvalý travní porost) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ do vlastnictví obce Týn nad Bečvou, IČ , přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Obec Týn nad Bečvou ponese náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, se sepsáním a vkladem smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí. Upozornění: - Na pozemku se nachází energetické zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 691/2012 RM 24 Bezúplatný převod budovy č.p. 68 s pozemkem parc.č. st.86 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Křižkovského) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod budovy č.p. 68 s pozemkem parc.č. st.86 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257, IČ do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 16

17 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 692/2012 RM 24 Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Sportovní hala Lipník n. Bečvou přípojka plynu v k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz, zastoupenou na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, a to zařízení: STL plynovodu DN 63 o délce cca 164 m a přípojek DN 40 o celkové délce 2,75 m na pozemcích parc.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 1242/3 ostatní plocha sportoviště rekreační plocha, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace, jejímž předmětem je stanovení podmínek napojení uvedeného plynárenského zařízení k distribuční síti a závazek uzavření řádné kupní smlouvy, na jejímž základě bude převedeno na provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) vlastnické právo k určenému plynárenskému zařízení, včetně jeho příslušenství a dále vymezení rozsahu spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v období přípravy a realizace stavby a při jeho předání do vlastnictví PDS za účelem zajištění jeho budoucího provozování; to vše v rámci stavby Sportovní hala Lipník n. Bečvou přípojka plynu v Lipníku nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 693/2012 RM 24 Výstavba výrobny elektriky a tepla 1. RM po projednání souhlasí s výstavbou a napojením výrobny elektriky a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu 1000 kw el a tepelném výkonu 1023 kw tep do veřejné distribuční soustavy v Lipníku nad Bečvou, jedná se instalaci kogenerační jednotky do objektu kotelny Zahradní, situované na pozemku parc. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou, lokalita ulice Na Bečvě 1398, vlastník objektu TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

18 694/2012 RM 24 Analýza bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí informaci o analýze bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit zveřejňování vyhlášených prodejů a pronájmů navrhovaných nemovitostí. T: ihned 695/2012 RM 24 Výměna 130 ks svítidel za svítidla LED 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu 130 ks stávajících svítidel se sodíkovými výbojkami za svítidla používající LED technologii, a to organizací Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p. o. realizací výše uvedené zakázky. T: /2012 RM 24 Prodej částí pozemku parc.č. 1243/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince). 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej částí pozemku parc.č. 1243/1 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 11 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako pozemky parc.č. st.3113 o výměře 8 m 2 a parc.č. 1243/123 o výměře 3 m 2 ) v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Vladimírovi a Janě Kosovým,., za cenu 180 Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek : Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 1.000,-Kč, kterou kupující složili na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 18

19 Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 19

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více