Mgr. Jana Šišková. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Šišková. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění"

Transkript

1 Mgr. Jana Šišková Modul 1 Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání.

2 Obsah Úvod... 1 Mechanika... 3 Objem těles z pevné látky...3 Určení hustoty kapalin pomocí spojitých nádob...4 Tíhová síla...6 Skládání sil...7 Dvouramenná páka...9 Pevná kladka Volná kladka Kladkostroj Práce na nakloněné rovině Třecí síla Práce potřebná k překlopení tělesa Stabilita těles Spojité nádoby Vztlaková síla Archimédův zákon Model hustoměru Hydrostatický tlak Prodloužení pružiny Rovnoměrný pohyb Rovnoměrně zrychlený pohyb Volný pád... 48

3 Obsah Molekulová fyzika a termika Délková roztažnost pevných látek Bimetal Teplotní objemová roztažnost kovové kuličky Objemová roztažnost kapalin Objemová roztažnost různých kapalin Povrchová vrstva kapalin Povrchová síla Závislost povrchového napětí na druhu kapaliny I Závislost povrchového napětí na druhu kapalin II Kapilarita Objemová roztažnost vzduchu při konstantním tlaku Vedení tepla u různých kovů Proudění tepla Tepelné záření Tepelná izolace Měrná tepelná kapacita pevných látek Teplota tání Skupenské teplo tuhnutí Teplota varu Destilace Mechanické kmitání a vlnění Doba kmitu matematického kyvadla Doba kmitu pružinového oscilátoru Doba kmitu ploché pružiny Časový průběh kmitavého pohybu ploché pružiny

4 Obsah Měření gravitačního zrychlení Dynamické měření tuhosti pružiny Spřažená kyvadla Chvění ladičky Chvění kovových desek Závěr

5 Úvod Tento výukový materiál vznikl jako jeden z hlavních výstupů projektu zaměřeného na modernizaci výukových metod fyzikálního vzdělávání na 2. stupni základních škol a školách středních s názvem Učme fyziku jinak! Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Klade si za cíl výrazným způsobem zefektivnit, zjednodušit a urychlit práci vyučujícího fyziky při zavádění nejmodernějších forem výuky. Hlavní podporu tento materiál zřejmě přinese ve fázi přípravy vyučujícího na vyučovací hodinu, ale může být též námětem např. pro samostatnou práci žáků ve fyzikální laboratoři. Celý projekt pokrývá výuku ve čtyřech základních modulech: 1. Reálný fyzikální experiment I. - mechanika, molekulová fyzika a termika, kmitání a vlnění 2. Reálný fyzikální experiment II. - elektřina, magnetismus, optika 3. IT podpora reálného fyzikálního experimentu 4. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Tento výukový materiál je určen pro výuku modulu č. 1, zabývajícího se reálným fyzikálním experimentem v oblasti mechanika, molekulová fyzika a termika, mechanické kmitání a vlnění. Jde o přímou práci s fyzikálními pomůckami, o klasické experimenty, které jsou součástí výuky fyziky na všech stupních škol. text je rozdělen do tří kapitol, jejich dělení je určeno názvy celků fyziky. První část textu obsahuje pokusy z oblasti mechaniky jde o měření fyzikálních veličin, pohyby těles, síla, skládání sil, práce, mechanika kapalin a plynů. Druhá část obsahuje pokusy z kapitoly molekulová fyzika a termika jde o délkovou a objemovou roztažnost látek, povrchovou vrstvu, povrchovou sílu, povrchové napětí, kapilaritu, vedení tepla, skupenské přeměny. Poslední část nabízí pokusy z oblasti mechanické kmitání a vlnění matematické kyvadlo, pružinový oscilátor, plochá pružina, chvění. 1

6 Úvod Pokusy byly prováděny především s nově pořízenými žákovskými a demonstračními soupravami DIDAKTIK šlo o soupravy MECHANIKA I, MECHANIKA II, NAUKA O TEPLE a STATIVOVÝ MATERIÁL, při některých bylo využito starších pomůcek ze sbírky fyziky na GJW. 2

7 Mechanika Název pokusu: Objem těles z pevné látky Cíl pokusu: ukázky různých způsobů zjišťování objemu těles pravidelných i nepravidelných Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium Pomůcky: hliníkový kvádr, závaží, držák závaží, odměrný válec, délkové měřidlo Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 15 minut Pomocí délkového měřidla změříme hrany hliníkového kvádru. Dle vzorce vypočteme objem kvádru. Měříme objem hliníkového kvádru pomocí objemu vytlačené vody. 3

8 Mechanika Název pokusu: Určení hustoty kapalin pomocí spojitých nádob Cíl pokusu: zjištění hustoty kapaliny porovnáním s kapalinou známé hustoty Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: 2 trubičky, hadička, stativ, stativové tyče, objímky univerzální a válcová, petrolej, délkové měřidlo Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Obě trubičky naplníme vodou, vyznačíme výšku hladiny v obou ramenech, pak jednu plníme petrolejem a měříme v obou ramenech výšku sloupce kapalin nad původní dělicí čarou. 4

9 Mechanika : : 5

10 Mechanika Název pokusu: Tíhová síla Cíl pokusu: zjištění souvislosti mezi hmotností a tíhovou silou Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, závaží, siloměr Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Zavěsíme závaží různé hmotnosti a zjišťujeme velikost tíhové síly a její závislost na hmotnosti. 6

11 Mechanika Název pokusu: Skládání sil Cíl pokusu: najít výslednici dvou nerovnoběžných sil, určení rovnoběžníku sil Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativy, stativové tyče, závaží, 2 siloměry, pravoúhlý trojúhelník Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut V této poloze zjistíme stav siloměrů, který považujeme za nulovou výchozí pozici. 7

12 Mechanika Siloměry svírají pravý úhel, změříme velikost sil na siloměrech, odečteme výchozí sílu. Kolmo dolů působí síla 0,6N (držák + závaží). Výsledná síla má velikost výslednice v rovnoběžníku sil. 8

13 Mechanika Název pokusu: Dvouramenná páka Cíl pokusu: podmínka rovnováhy dvouramenné páky, na jejíž obou stranách působí síly Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, závaží různé hmotnosti Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Najdeme podmínku rovnováhy páky. 9

14 Mechanika Rovnováha je splněna, pokud 10

15 Mechanika Název pokusu: Pevná kladka Cíl pokusu: demonstrace použití pevné kladky, určení podmínek rovnováhy, porovnání velikostí působících sil Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, pevná kladka, siloměr, závaží, provázek Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Zavěsíme závaží a udržujeme rovnováhu siloměrem. Pevnou kladkou neušetříme sílu, pouze můžeme měnit směr síly za lépe vyhovující. 11

16 Mechanika Název pokusu: Volná kladka Cíl pokusu: demonstrace použití volné kladky, určení podmínek rovnováhy, porovnání velikostí působících sil Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, volná kladka, siloměr, závaží, provázek Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Síla nutná k udržení volné kladky v rovnováze je poloviční vzhledem k tíze závaží. 12

17 Mechanika Název pokusu: Kladkostroj (2 kladky) Cíl pokusu: demonstrace použití kladkostroje, určení podmínek rovnováhy, porovnání velikostí působících sil, porovnání dráhy volné kladky s dráhou působiště tahové síly, porovnání mechanické práce v jednotlivých případech Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: magnetická tabule, pevná kladka, volná kladka, provázek, závaží, siloměr, barevné šipky, délkové měřidlo Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Základní sestavení kladkostroje bez závaží (volnou kladku je nutné před začátkem pokusu vyvážit na volném konci lana vhodným závažím) 13

18 Mechanika Rovnovážná poloha kladkostroje (na volné kladce je závaží o dvojnásobné hmotnosti než na volném konci lana) Rozdílné dráhy volné kladky a konce lana (volný konec lana urazí dvojnásobnou dráhu než volná kladka) 14

19 Mechanika Rozdílné velikosti tíhové a tahové síly (na volný konec lana působí síla o poloviční velikosti) 15

20 Mechanika Název pokusu: Práce na nakloněné rovině Cíl pokusu: zjištění, zda pomocí nakloněné roviny lze ušetřit práci Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, závaží, vozík, provázek, siloměr Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Sestavíme nakloněnou rovinu délky 60 cm, jejíž výška je 36 cm. 16

21 Mechanika Pomocí siloměru vytáhneme vozík po dráze nahoru. Práce, kde je délka nakloněné roviny. Porovnáme s prací vykonanou při kolmém vytáhnutí vozíku se závažím do stejné výšky. Dokážeme, že pomocí nakloněné roviny práci neušetříme. 17

22 Mechanika 0,9 0,6 1,5 0,36 18

23 Mechanika 10Název pokusu: Třecí síla Cíl pokusu: demonstrace závislosti velikosti třecí síly na hmotnosti a na materiálu podložky, demonstrace valivého tření Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: hliníkový kvádr, železný kvádr menší, vozík, siloměr, závaží, podložky různých materiálů Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Tahem siloměru uvedeme železný kvádr do rovnoměrného pohybu. Měříme velikost síly smykového tření. 19

24 Mechanika Malý železný kvádr se dvěma závažími má stejnou hmotnost jako kvádr v předchozí části, mění se jen velikost styčných ploch. Smykové tření na velikosti styčných ploch nezávisí. Při odebrání jednoho závaží se mění hmotnost smýkaného tělesa, siloměr ukazuje menší sílu. Smykové tření závisí na hmotnosti smýkaného tělesa. 20

25 Mechanika Při změně materiálu podložky dochází ke změně velikosti síly, kterou ukazuje siloměr. Smykové tření tedy závisí na materiálu styčných ploch. 21

26 Mechanika Název pokusu: Práce potřebná k překlopení tělesa Cíl pokusu: závislost práce potřebné k překlopení tělesa na poloze těžiště Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: siloměr, listová pružina, stativová tyč, provázek Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Síla potřebná k překlopení tělesa má velikost 0,14N. 22

27 Mechanika Měříme sílu, kterou je třeba vynaložit na překlopení tělesa. Velikost síly je větší než v předchozí části, protože těleso má větší stabilitu. 23

28 Mechanika Název pokusu: Stabilita těles Cíl pokusu: zjištění, na čem závisí stabilita tělesa Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: 2 železné kvádry různé velikosti, 1 hliníkový kvádr, siloměr, listová pružina Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Určíme velikost síly potřebné k překlopení hliníkového kvádru přes listovou pružinu. 24

29 Mechanika Opět změříme velikost síly potřebné k překlopení železného kvádru stejné hmotnosti jako měl kvádr hliníkový. Tentokrát měříme velikost síly potřebné k překlopení železného kvádru, jehož hmotnost je dvojnásobná. 25

30 Mechanika Název pokusu: Spojité nádoby Cíl pokusu: hladina vody je ve spojitých nádobách s rozdílným průměrem ve stejné výšce Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, hadička, 2 trubičky různého průměru, odměrný válec Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Do trubičky s větším průměrem nalijeme vodu a sledujeme hladinu vody ve spojité nádobě. 26

31 Mechanika I při naklánění celého zařízení je hladina vody v obou ramenech ve stejné výšce. 27

32 Mechanika Název pokusu: Vztlaková síla Cíl pokusu: demonstrace závislosti velikosti vztlakové síly na objemu ponořené části Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, hliníkový kvádr, železný kvádr, železný kvádr menší, odměrný válec, siloměr, provázek Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut 28

33 Mechanika Zjistíme pomocí siloměru tíhu každého závaží. Pomocí odměrného válce zjistíme objem každého z těles. 29

34 Mechanika Vztlaková síla nezávisí na hmotnosti ponořeného tělesa ani na materiálu. Závisí na objemu ponořené části tělesa. 30

35 Mechanika 15. Název pokusu: Archimédův zákon Cíl pokusu: Velikost vztlakové síly je rovna tíze vytlačené kapaliny Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, hliníkový kvádr, dutý kvádr, kádinka, odměrný válec, provázek, siloměr Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Dutý kvádr má stejný objem, jako je objem kapaliny, kterou vytlačí hliníkový kvádr. Na siloměru zjistíme tíhu zavěšené soustavy. 31

36 Mechanika Hliníkový kvádr je ponořený ve vodě, dutý kvádr je nad hladinou. Měříme tíhu nadlehčovaného tělesa. 32

37 Mechanika Dutý kvádr naplníme vodou a měříme tíhu soustavy. Vztlaková síla je rovna tíze vytlačené kapaliny. 33

38 Mechanika Název pokusu: Model hustoměru Cíl pokusu: vytvoření modelu hustoměru, určení hustot kapalin Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium Pomůcky: zkumavka, odměrný válec, vyvažovací broky, petrolej, cukr, papír Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Model hustoměru ponoříme do válce s vodou, sledujeme, kam se zkumavka ponořila. Toto místo odpovídá hustotě vody (v našem případě po značku 26 ml). Vodu nahradíme petrolejem, postup opakujeme. Zkumavka se ponořila po značku 20 ml, což odpovídá hustotě petroleje ( 0,8 ). Lze ukázat i s cukerným roztokem (100 g vody a 100 g cukru), jehož hustota je 1,2 x větší než hustota vody, takže zkumavka se ponoří méně než ve válci s vodou. 34

39 Mechanika Název pokusu: Hydrostatický tlak Cíl pokusu: hydrostatický tlak roste s hloubkou, v daném místě je stejný ze všech stran Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, 2 skleněné trubičky, hadice z PVC, barvivo, ponorné sondy Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Pomocí dvou trubiček a hadice z PVC vytvoříme manometr, naplníme ho zabarvenou vodou. Odměrný válec naplníme vodou a uděláme značku v hloubce 5 a 10 cm. 35

40 Mechanika Po značku 5 cm pod hladinou ponoříme nejprve přímou sondu pro měření tlaku zdola, pak ponornou sondu pro měření tlaku z boku a nakonec sondu pro měření tlaku shora. Ve všech případech je výškový rozdíl vodní hladiny v trubičkách manometru stejný. 36

41 Mechanika 37

42 Mechanika Provedeme totéž v hloubce 10cm. Výškový rozdíl je opět ve všech případech stejný a je větší než v hloubce 5 cm. 38

43 Mechanika 39

44 Mechanika Název pokusu: Prodloužení pružiny ( Hookův zákon ) Cíl pokusu: zjištění závislosti prodloužení pružiny na působící síle Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, závaží 2 různé pružiny, délkové měřidlo Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Na pružinu zavěsíme držák závaží a měříme vzdálenost mezi držákem a deskou stolu. 40

45 Mechanika Na držák přidáváme závaží a zjišťujeme vzdálenost mezi držákem a deskou stolu. 41

46 Mechanika Totéž zopakujeme s pevnější pružinou. Zjistíme, že prodloužení je přímo úměrné působící síle. Pevnější pružina se při působení stejně velké síly natáhne méně. 42

47 Mechanika Název pokusu: Rovnoměrný pohyb Cíl pokusu: při rovnoměrném pohybu jsou uražené dráhy za stejný čas stejné Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: 2 dráhy 50cm, spojka, stativová tyč, vozík, závaží, snímač časového průběhu, vozík s pohonem, běžec, vodiče, zdroj střídavého napětí, metalizovaný papír Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Snímač časového průběhu připojíme na zdroj 12 V. Při lehkém postrčení by se měl vozík pohybovat rovnoměrně, ne zpomaleně. Spínač snímače nastavíme na 100 ms a postrčíme vozík. Snímač vyznačil na pásce dráhy, kterými prošel vozík za časové intervaly 0,1 s. 43

48 Mechanika Vozík vyměníme za vozík s vlastním pohonem a pokus zopakujeme. 44

49 Mechanika Při rovnoměrném přímočarém pohybu jsou vzdálenosti mezi vyznačenými body na pásce stejné. 45

50 Mechanika Název pokusu: Rovnoměrně zrychlený pohyb Cíl pokusu: za stejné časové úseky se uražené dráhy rovnoměrně zvětšují Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: 2 dráhy 50cm, spojka, stativová tyč, vozík, závaží, snímač časového průběhu, vozík s pohonem, běžec, vodiče, zdroj střídavého napětí, metalizovaný papír Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Spojením dvou drah vytvoříme 100 cm dlouhou dráhu, ze které pomocí stativové tyče vytvoříme nakloněnou rovinu. Snímač časového průběhu připojíme na zdroj 12 V. Spínač snímače nastavíme na 100 ms a uvolníme vozík. Snímač vyznačil na pásce dráhy, kterými prošel vozík za časové intervaly 0,1 s. 46

51 Mechanika Vzdálenosti mezi značkami odpovídají drahám, které vozík prošel za 0,1 s. 47

52 Mechanika Název pokusu: Volný pád Cíl pokusu: výpočet zrychlení pomocí snímače časového průběhu Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: dráha 50cm. Stolová svorka, držák závaží, závaží, snímač časového průběhu, metalizovaný papír, vodiče, zdroj střídavého napětí 12V, pásmo Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut 48

53 Mechanika Snímač časového průběhu nastavíme na 10 ms a uvolníme pásek. Po dopadu závaží vypneme snímač časového průběhu a pásek vytáhneme. Pro zrychlení platí: ; kde je přírůstek dráhy a je 0,01s. Lze tedy vypočítat zrychlení pomocí údajů zaznamenaných snímačem. 49

54 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Délková roztažnost pevných látek Cíl pokusu: s rostoucí teplotou se hliníková tyč prodlužuje Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: délkový dilatometr, líh, zápalky Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Kovová tyč je upevněna v držácích dilatometru. Prodloužení tyče bude převedeno pákovým převodem na pohyb ručičky. 50

55 Molekulová fyzika a termika Tyč zahříváme. Pozorujeme prodloužení tyče přenášené pákovým převodem. Při ochlazování pozorujeme zkrácení tyče. 51

56 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Bimetal Cíl pokusu: dokázat, že různé kovy se s rostoucí teplotou roztahují různě Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držák, bimetalový pásek, kahan, zápalky Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Upevníme bimetalový pásek do stojanu nad kahan. 52

57 Molekulová fyzika a termika Ohříváme bimetalový pásek a sledujeme jeho chování. Po ochlazení ho upneme do stojanu obráceně a znovu zahříváme. Pásek se v obou případech zkroutí díky různé tepelné roztažnosti obou kovů, které bimetal tvoří. 53

58 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Teplotní objemová roztažnost kovové kuličky Cíl pokusu: s rostoucí teplotou se objem kovové kuličky zvětšuje Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, kroužek s držákem, kulička, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Kulička při pokojové teplotě projde těsně kroužkem. 54

59 Molekulová fyzika a termika Kuličku zahřejeme nad plamenem kahanu. Po zahřátí kulička zvětší svůj objem a neprojde kroužkem. Necháme ji ležet na kroužku. 55

60 Molekulová fyzika a termika Po určité době kulička teplota kuličky o něco klesne a kulička sama propadne kroužkem, protože zmenšila svůj objem. 56

61 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Objemová roztažnost kapalin Cíl pokusu: s rostoucí teplotou roste objem kapaliny Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, držák, síťka, kádinka, trubička z umělé hmoty, zátka, zkumavka, teploměr, kahan, voda, barvivo Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 15 minut Obarvenou vodu nalijeme do kádinky, uzavřeme zátkou s otvorem, kterým prostrčíme trubičku. Na trubičce poznačíme výšku hladiny vody. 57

62 Molekulová fyzika a termika Při zahřívání kapalina zvětšuje svůj objem, proto vystoupí v trubičce nad původní značku. Vypneme kahan, poznačíme novou hladinu vody a sledujeme stav při ochlazování. 58

63 Molekulová fyzika a termika Při ochlazování kapalina svůj objem zmenšuje. 59

64 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Objemová roztažnost různých kapalin Cíl pokusu: různé kapaliny mění při stejné změně teploty svůj objem různě Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držáky, síťka, kádinka, trubičky z umělé hmoty, zátky, zkumavky, teploměr, kahan, voda, petrolej Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut V pravé zkumavce je voda, v levé petrolej. Původní výšku hladiny každé kapaliny označíme tužkou. 60

65 Molekulová fyzika a termika Při zahřívání vodní lázně, ve které jsou zkumavky ponořeny, se zvětšuje teplota kapalin ve zkumavkách, proto se zvětšuje jejich objem. Objem petroleje se zvětšuje rychleji než objem vody. 61

66 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Existence povrchové vrstvy kapaliny Cíl pokusu: ukázat, že volný povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána a závislost povrchového napětí na druhu kapaliny Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: miska s vodou, lehké mince, saponát Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Na volný povrch opatrně položíme mince. Povrch kapaliny se prohne, předměty se nepotopí, i když mají větší hustotu než voda. 62

67 Molekulová fyzika a termika Kápneme-li do vody trochu saponátu, mince se potopí. Došlo ke snížení povrchového napětí. 63

68 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Povrchová síla Cíl pokusu: existence povrchové síly Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: drátěný rámeček s očkem z niti, jehla, nádoba se saponátovým nebo mýdlovým roztokem Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Na drátěném rámečku, na jehož sousedních dvou stranách je volně uvázaná nit, vytvoříme blánu. Pokud blánu uvnitř očka protrhneme jehlou, zanikne povrchová síla a nit se napne do oblouku. 64

69 Molekulová fyzika a termika 65

70 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Závislost povrchového napětí na druhu kapaliny Cíl pokusu: změnou povrchového napětí se mění velikost povrchové síly Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: fotomiska, saponát, polystyrénová loďka Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Pokud se špejlí namočenou do saponátu dotkneme povrchu vody za lodičkou, loďka prudce vyletí. Došlo ke snížení povrchového napětí vody a zmenšení povrchové síly působící na lodičku. 66

71 Molekulová fyzika a termika 67

72 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Závislost povrchového napětí na druhu kapaliny Cíl pokusu: změnou povrchového napětí se mění velikost povrchové síly Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: fotomiska, zápalky saponát Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Jde o obměnu předchozí úlohy. Na povrch čisté vody položíme zápalky. Mezi konce zápalek kápneme trochu saponátu. 68

73 Molekulová fyzika a termika Zápalky rychle odplují k okraji misky. 69

74 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Kapilarita Cíl pokusu: demonstrace rozdílných výšek hladin kapaliny v kapilárách různého průměru Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: kádinka, sada kapilárních trubiček, barvivo, voda Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Kapilární trubičky mají různý vnitřní průměr, sledujeme závislost mezi výškou hladiny vody v kapiláře a jejím průměrem. 70

75 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Objemová roztažnost vzduchu při konstantním tlaku Cíl pokusu: s rostoucí teplotou se objem plynu zvětšuje Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držáky, síťka, kádinka, baňka, skleněná trubička, zátka, hadice z PVC, kahan, voda Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Sestavíme pokus baňka se uzavře zátkou s otvorem, kterým se protáhne skleněná trubička. Hadice se nasadí na trubičku, druhý konec ponoříme do kádinky s vodou. Baňku postavíme na síťku, opatrně ohříváme vzduch v baňce a pozorujeme hadici v kádince. 71

76 Molekulová fyzika a termika Při zahřívání vidíme v kádince vystupovat bublinky vzduchu. Nyní kahan zhasneme. 72

77 Molekulová fyzika a termika Při ochlazování vzduch svůj objem zmenšuje, čímž se dostane voda z kádinky do hadice. 73

78 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Vedení tepla u různých kovů Cíl pokusu: dva různé kovy vedou teplo různě Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držáky, hliníková e železná trubka, vosk, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Hliníkovou a železnou tyč stejného průměru upevníme do stojanů tak, aby se jejich konce vzájemně dotýkaly. Pod styčné místo umístíme stojan. Na obě tyče přilepíme 3 voskové kuličky do stejných vzdáleností. 74

79 Molekulová fyzika a termika Po třech minutách odpadla první vosková kulička z hliníkové tyče. 75

80 Molekulová fyzika a termika Po pěti minutách od začátku zahřívání odpadla první kulička ze železné tyče, v tuto dobu začíná již sjíždět druhá kulička z hliníkové tyče. 76

81 Molekulová fyzika a termika Po osmi minutách kahan zhasneme. Na hliníkové tyči zůstala jedna kulička, která již začíná sjíždět, na železné tyči zůstávají dvě voskové kuličky. Hliník je tedy lepší vodič tepla než železo. 77

82 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Proudění tepla Cíl pokusu: určení směru proudění ohřátého vzduchu Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držák, zalomená jehlice do pravého úhlu, spirála, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Papírovou spirálu nasadíme na špici jehlice, uchycené ve stativu. Zapálíme kahan. Spirála se začne otáčet, což dokazuje, že ohřátý vzduch stoupá vzhůru. 78

83 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Tepelné záření Cíl pokusu: světlé a lesklé plochy pohlcují méně tepelného záření než tmavé a matné Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držáky, 2 tělesa pro tepelné záření, 2 teploměry, žárovka Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Tělesa pro tepelné záření upneme do držáků a zasuneme do nich teploměr. Počáteční teplota je stejná. 79

84 Molekulová fyzika a termika Obě tělesa zahříváme žárovkou, teploměr v tmavém tělese již po krátké době ukazuje vyšší teplotu než teploměr ve světlém tělese. 80

85 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Tepelná izolace Cíl pokusu: při dobré tepelné izolaci uniká teplo pomalu Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, 2 držáky, síťka, kádinka, 2 teploměry, kalorimetr, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut 200 ml vody zahřejeme kahanem na 66 C, 100 ml nalijeme do hliníkové nádoby, zbylých 100 ml nalijeme do kalorimetru. Měříme teplotu vody po 1; 3; 5 minutách. 81

86 Molekulová fyzika a termika Teploměry ukazují teplotu vody po jedné minutě. 82

87 Molekulová fyzika a termika Teploty po třech minutách. 83

88 Molekulová fyzika a termika Kalorimetr je vhodný pro tepelnou izolaci. 84

89 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Měrná tepelná kapacita pevných látek Cíl pokusu: různé látky mají různou měrnou tepelnou kapacitu Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, držáky, síťka, kádinka, odměrný válec, teploměr, kvádr hliníkový a železný stejné hmotnosti, kalorimetr, kahan, provázek Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 15 minut 85

90 Molekulová fyzika a termika Hliníkový i železný kvádr stejné hmotnosti ponoříme do kádinky s vodou. Vodu kahanem zahřejeme. Do kalorimetru nalijeme 100 ml vody a změříme teplotu. 86

91 Molekulová fyzika a termika Hliníkové těleso přeneseme do kalorimetru a zjistíme, o kolik se zvýšila teplota vody v kalorimetru. 87

92 Molekulová fyzika a termika Hliníkové těleso vytáhneme a do kalorimetru vložíme těleso železné. Zjistíme zvýšení teploty vody v kalorimetru. Měrná kapacita železa je větší než měrná tepelná kapacita hliníku. 88

93 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Teplota tání Cíl pokusu: pevná látka se při dosažení teploty tání a dodání skupenského tepla tání stává látkou kapalnou Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, držáky, kruhový držák, síťka, kádinka, zkumavka, teploměr, thiosíran, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Zkumavku naplníme thiosíranem sodným a ponoříme do kádinky s vodou. Ohříváme vodu kahanem a sledujeme teplotu ve zkumavce. 89

94 Molekulová fyzika a termika Při dosažení teploty 40 C začíná thiosíran tát. 90

95 Molekulová fyzika a termika Teplota vystoupí na 48, což je teplota tání thiosíranu. Teplota nestoupá do té doby, než všechen thiosíran roztaje. Teprve poté začne teplota opět stoupat. 91

96 Molekulová fyzika a termika Thiosíran je v kapalném stavu, teploměr ukazuje teplotu 57 C. 92

97 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Skupenské teplo tuhnutí Cíl pokusu: při tuhnutí látky se uvolňuje teplo Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, držáky, kádinka, síťka, zkumavka, teploměr, kruhový držák, thiosíran sodný Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Thiosíran necháme roztavit ve zkumavce ponořené do kádinky s vodou. Nyní ho necháme ochlazovat a pozorujeme teploměr. 93

98 Molekulová fyzika a termika Teplota klesla na 32 C, kapalina ještě neztuhla, i když teplota tuhnutí je 48 C. 94

99 Molekulová fyzika a termika Vhodíme do zkumavky několik krystalků thiosíranu, nyní látka tuhne rychleji. Teplota stoupá, protože látka při tuhnutí odevzdává teplo. Uchopíme li zkumavku do ruky, cítíme oteplení. 95

100 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Teplota varu Cíl pokusu: porovnání teploty varu vody a teploty varu solného roztoku Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, držáky, síťka, kádinka, teploměr, kruhový držák, zkumavka Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Ohříváme kahanem vodu ve zkumavce na bod varu. Při dosažení teploty varu už teplota na teploměru nestoupá. Teplo se spotřebovává k vypařování vody. 96

101 Molekulová fyzika a termika Pokud do vařící vody vhodíme kuchyňskou sůl, teplota začne stoupat solný roztok má teplotu varu větší než voda. 97

102 Molekulová fyzika a termika Název pokusu: Destilace Cíl pokusu: ze zabarvené vody znovu uděláme vodu bezbarvou Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, kruhový držák, síťka, kádinka, zkumavka, baňka, odměrný válec, skleněná trubička, zátka s otvorem, trubička z umělé hmoty, barvivo, kahan Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Do baňky nalijeme obarvenou vodu, baňku uzavřeme zátkou s otvorem, kterým protáhneme skleněnou trubičku. Na ni nasadíme hadičku z PVC, na její druhý konec připevníme druhou skleněnou trubičku, kterou ponoříme do zkumavky postavené do kádinky se studenou vodou. Obarvenou vodu zahříváme kahanem. 98

103 Molekulová fyzika a termika 99

104 Molekulová fyzika a termika Vodní pára je vedena hadičkou do zkumavky, v níž kondenzuje díky studené vodě v kádince. 100

105 Molekulová fyzika a termika Ve zkumavce je bezbarvá voda, barevná látka po odpaření zůstala v baňce. 101

106 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Doba kmitu matematického kyvadla Cíl pokusu: doba kmitu matematického kyvadla závisí na délce kyvadla Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, stolová svorka, držák závaží, závaží, provázek, stopky Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 15 minut Závaží s držákem má hmotnost 110 g, délka kyvadla je 40 cm. Kyvadlo vychýlíme z rovnovážné polohy asi 5 cm a měříme dobu 10 kmitů a vypočteme dobu jednoho kmitu ( 1,2 ). Nyní kyvadlo vychýlíme z rovnovážné polohy asi 10 cm a měříme dobu 10 kmitů a určíme dobu jednoho kmitu ( 1,2 ). Nakonec přidáme ještě jedno závaží a ze změřené doby 10 kmitů určíme dobu jednoho kmitu ( 1,2 ). 102

107 Mechanické kmitání a vlnění Zvětšíme délku kyvadla na 80 cm a změříme délku 10 kmitů. Doba jednoho kmitu je 1,8. Zkrátíme-li délku kyvadla na 20 cm, zjistíme dobu jednoho kmitu 0,9. Zjistíme, že doba kmitu matematického kyvadla nezávisí na hmotnosti kyvadla a při malých úhlech ani na amplitudě výchylky, závisí na délce kyvadla. Porovnáme naměřené hodnoty se vztahem 2. ( 1,256 ; 0,89 ; 1,78 ). 103

108 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Doba kmitu pružinového oscilátoru Cíl pokusu: doba kmitu pružinového oscilátoru závisí na hmotnosti tělesa a tuhosti pružiny Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, stolová svorka, 2 pružiny, držák závaží, závaží, stopky Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 15 minut Na jemnější pružinu zavěsíme držák závaží a změříme vzdálenost spodní části držáku a spodní části objímky. Totéž provedeme s tužší pružinou. 104

109 Mechanické kmitání a vlnění Na každou pružinu zavěsíme závaží 50 g a změříme vzdálenost spodní částí držáku a objímky. Ze vztahu vypočteme tuhost každé pružiny 3,46., 19,62.. Na jemnější pružině necháme závaží o hmotnosti 50 g, hmotnost celková je tedy 60 g, změříme dobu 10 kmitů a vypočteme dobu jednoho kmitu ( 0,9 ). Pokus opakujeme se dvěma závažími, takže hmotnost je nyní 110 g. Doba jednoho kmitu je 1,2. Totéž zopakujeme s tužší pružinou ( 4 ; 5 ). Porovnáme s hodnotami vypočtenými dle vzorce 2. ( 0,83 ; 1,12 ; 0,35 ; 0,47 ). Doba kmitu pružinového oscilátoru závisí na hmotnosti tělesa a tuhosti pružiny. 105

110 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Doba kmitu ploché pružiny Cíl pokusu: doba kmitu závisí na délce pružiny a hmotnosti, nezávisí na amplitudě kmitů Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stolová svorka, běžec pro upevnění pružiny, závitová tyč, závaží, stopky, plochá pružina Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut K ploché pružině jsou pomocí závitové tyče připevněna 2 závaží o hmotnosti 50 g. Měříme dobu 10 kmitů při amplitudě kmitů 4 cm. Vypočteme dobu jednoho kmitu ( 0,5 ). Změníme amplitudu na 8 cm, změříme dobu 10 kmitů a vypočteme dobu jednoho kmitu. Zjistíme, že 0,5. Doba kmitu ploché pružiny tedy nezávisí na amplitudě kmitů. Nyní přidáme na každou stranu pružiny po jednom závaží o hmotnosti 50 g a vypočteme dobu jednoho kmitu ( 0,8 ). S rostoucí hmotností se doba kmitu zvětšuje. 106

111 Mechanické kmitání a vlnění Nyní zkrátíme délku pružiny a změříme dobu deseti kmitů Doba jednoho kmitu je 0,3. Kratší pružina má kratší dobu kmitu. 107

112 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Časový průběh kmitavého pohybu ploché pružiny Cíl pokusu: časový průběh kmitavého pohybu ploché pružiny je znázorněn sinusoidou Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stolová svorka, běžec pro uchycení ploché pružiny, držák pera, závitová tyč, závaží, plochá pružina, pero Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Na konec ploché pružiny umístíme držák, do kterého nasadíme tužku. Rozkmitáme plochou pružinu a v průběhu kmitání táhneme papír pokud možno rovnoměrně. Poté zkrátíme délku pružiny na polovinu a opět provedeme záznam pohybu. Časový průběh je vyjádřen sinusoidou. 108

113 Mechanické kmitání a vlnění Čím kratší je pružina, tím větší je frekvence. 109

114 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Měření gravitačního zrychlení Cíl pokusu: pomocí matematického kyvadla lze vypočítat velikost gravitačního zrychlení Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: stativ, stativové tyče, stolová svorka, držák závaží, závaží, provázek, stopky Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Těžiště soustavy je přibližně mezi oběma závažími. Délka kyvadla je 86 cm. Změříme dobu 10 kmitů a určíme dobu jednoho kmitu 1,86. Z rovnice 2 vyjádříme gravitační zrychlení. Po dosazení naměřených hodnot vypočítáme 9,

115 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Dynamické měření tuhosti pružiny Cíl pokusu: tuhost pružiny určíme z doby kmitu pružinového oscilátoru Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium Pomůcky: stativ, stativová tyč, stolová svorka, držák závaží, závaží, 2 pružiny, stopky Časová náročnost na přípravu pokusu: 10 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Použijeme pevnější pružinu. Na držáku o hmotnosti 10 g jsou zavěšena tři závaží, každé o hmotnosti 50 g. Hmotnost soustavy je tedy 160 g. Měříme dobu 10 kmitů a určíme dobu 1 kmitu 0,57. Tuhost pružiny vyjádříme ze vztahu 2. 19,

116 Mechanické kmitání a vlnění Pokus opakujeme s jemnější pružinou, na kterou zavěsíme držák o hmotnosti 10 g s jedním závažím o hmotnosti 50 g. Doba jednoho kmitu je 0,85. Tuhost této pružiny po dosazení do vzorce vyjde 3,

117 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Spřažená kyvadla Cíl pokusu: demonstrace vzájemné periodické výměny energie mezi spřaženými kyvadly Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: spřažená kyvadla, malé závaží Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Vychýlíme první kyvadlo kolmo na rovinu kyvadel, necháme ho volně kývat. Zjistíme, že amplituda výchylky tohoto kyvadla se zmenšuje, druhé kyvadlo se začíná kývat s rostoucí amplitudou výchylky. Když se první kyvadlo zastaví, druhé kývá s amplitudou výchylky. Děj se periodicky opakuje. 113

118 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Chvění ladičky Cíl pokusu: dokázat chvění ladičky vydávající zvuk Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: ladička, stojánek se zavěšeným korálkem Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 5 minut Úderem kladívka rozezvučíme ladičku a přiblížíme k ní stojánek se zavěšeným korálkem. Korálek od ladičky odskakuje, což dokazuje chvění ladičky. 114

119 Mechanické kmitání a vlnění Název pokusu: Chvění kovových desek Cíl pokusu: prokázat chvění desek vydávajících zvuk Určeno pro: 2. stupeň základní školy, nižší gymnázium, vyšší gymnázium Pomůcky: kovové desky pro demonstraci Chladniho obrazců, smyčec, jemný písek Časová náročnost na přípravu pokusu: 5 minut Délka trvání pokusu: 10 minut Kovovou desku posypeme jemným pískem, rozezvučíme ji tahem smyčce po okraji desky kolmo na její rovinu. V důsledku chvění desky odskakují zrnka písku, protože se přemísťují do uzlových čar a tím vytváří tzv. Chladniho obrazce. 115

120 Závěr V materiálu, který máte před sebou, jsou uvedeny základní pokusy z daných kapitol. Je jistě spoustu dalších pokusů, které lze provádět při výuce fyziky na základní či střední škole. Snahou bylo uvést typové demonstrační pokusy, většinu z nich lze provádět jako pokusy žákovské. Některé úlohy jsou natolik základní, že jsou vhodné pro základní školu či nižší třídy víceletých gymnázií, jiné jsou vhodné i pro učivo střední školy. 116

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV51 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles, síly Téma: Nakloněná rovina Metodický

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier

Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy SEKUNDA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky. Studijní modul ŠKOLNÍ POKUSY. František Látal

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky. Studijní modul ŠKOLNÍ POKUSY. František Látal Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul ŠKOLNÍ POKUSY František Látal Olomouc 2012 Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část:

Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Název: Řízení robota senzorem teploty II. Tematický celek: Termodynamika. Komplexní úloha - 2. část: Použijte konstrukci robota popsanou v rvs_i_29. Naprogramujte robota tak, aby rozhodl, které z kapalných

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN SE SYSTÉMEM VERNIER

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN SE SYSTÉMEM VERNIER Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042 MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN SE SYSTÉMEM VERNIER 2. část pro střední školy Václav Pazdera Olomouc 2012 Zpracováno

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

Pracovní listy SEXTA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy SEXTA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy SEXTA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků z činnostního učení fyziky ve fyzikálním

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1)

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1) 17. ročník, úloha I. E... absolutní nula (8 bodů; průměr 4,03; řešilo 40 studentů) S experimentálním vybavením dostupným v době Lorda Celsia změřte teplotu absolutní nuly (v Celsiově stupnici). Poradíme

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²)

Více

Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu. Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School

Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu. Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School Inovace výuky fyziky na základní škole a gymnáziu Physics Education the Innovation at Primary and Grammer School Josef Janás 9 Abstrakt In the article two themes from the kinematics and the hydromechanics

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více