USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne"

Transkript

1 USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne /18/Z/2009 Technologické centrum Jirkov I. bere na vědomí studii o zřízení Technologického centra Jirkov II. ukládá RM dopracovat vliv rizik možného realizovaného projektu na hospodaření města, včetně předložení smluv a informací o možném využití. T: /18/Z/2009 Odpisový plán na rok 2009 bere na vědomí odpisový plán na rok 2009 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů, ZŠ Studentská, ZŠ Krušnohorská, DDM, ZUŠ, MŠ, MěÚSS, LMJ a KVIZ Jirkov dle předložené zprávy. 3/18/Z/2009 Rozpočtová opatření č. 1-4 I. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 4 II. rozpočtová opatření č /18/Z/2009 Prodej p.č. 140/1 a části p.č. 141/1 - ČH prodej pozemku p.č. 140/1 o výměře 303 m2 a části pozemku p.č. 141/1 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Červený Hrádek za účelem využívání zahrady a příjezdové cesty k soukromému vlastnictví manželům M. a K. B., bytem Jirkov a to za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu + náklady na vyhotovení GP). 1

2 5/18/Z/2009 Prodej části p.p.č. 238/4 v k.ú. Zákoutí prodej části pozemku p.č. 238/4 v k.ú. Zákoutí (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) manželům M. a G. Ch., bytem Blatno za účelem chovu koní za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s tím, že přesná výměra bude určena GP. 6/18/Z/2009 Prodej části pozemku p.č v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č v k.ú. Jirkov (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zahrady manželům L. a. J.Š., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu a náklady na vyhotovení GP). 7/18/Z/2009 Prodej pozemků - Zátiší - Jirkov a) prodej částí pozemků p.č. 3901, 3902 a 3903/1 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemky p.č. 3901/2, 3902/3 a 3903/1) v k.ú. Jirkov o celkové výměře 393 m2 manželům P. a I. N., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. b) prodej pozemků p.č. 3903/2 o výměře 22 m2, p.č. 3903/3 o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 3903/1 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemek p.č. 3903/4 o výměře 311 m2 v k.ú. Jirkov manželům M. a I. Č, bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 8/18/Z/2009 Prodej části pozemku p.č. 1980/9 v k.ú. Jirkov Prodej části pozemku p.č. 1980/9 v k.ú. Jirkov o výměře 298 m2 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemek p.č. 1980/52) manželům Š. a A. K., bytem Jirkov za účelem využívání zahrady k rodinnému domu za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 9/18/Z/2009 Prodej částí pozemku p.č v k.ú. Jirkov prodej částí pozemku p.č v k.ú. Jirkov (přesné výměry budou určeny geometrickým plánem) za účelem využívání zahrad u domu čp a to za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu + náklady na vyhotovení GP) následovně: a) manželům B. a J. V., bytem Jirkov b) paní K. Š., bytem Jirkov. 10/18/Z/2009 Prodej p.p.č v k.ú. Jirkov 2

3 prodej pozemku p.č o výměře 115 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady manželům J. a M. Š., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 11/18/Z/2009 Prodej pozemku p.č. 444/2 v k.ú. Březenec prodej pozemku p.č. 444/2 v k.ú. Březenec o výměře 234 m2 manželům K. a J. L., bytem Jirkov za účelem využívání zázemí k domu za smluvní kupní cenu ,- Kč. 12/18/Z/2009 Prodej pozemků p.č. 433/45,346/2 - Březenec prodej pozemků p.č. 433/45 o výměře 302 m2 a p.č. 346/2 o výměře 209 m2 v k.ú. Březenec společnosti Bonstav s.r.o., se sídlem Brdlíkova 288/1e, Praha 5 za účelem začlenění pozemků do přístupové komunikace za smluvní kupní cenu ,- Kč. Do doby vybudování komunikace a inž. sítí pro lokalitu rodinných domků Březenec - Jižní stráň bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, která bude omezena dobou platnosti do /18/Z/2009 Prodej p.p.č. 4294/4 a 3052/1 v k.ú. Jirkov prodej pozemků p.č. 4294/4 o výměře 5830 m2 a p.č. 3052/1 o výměře 6949 m2 v k.ú. Jirkov Ústeckému kraji - Krajskému úřadu z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi za celkovou smluvní kupní cenu ,-- Kč. 14/18/Z/2009 Převod pozemku p.č. 1744/4 v k.ú. Jirkov změnu v usnesení č. 20/14/Z/2008 ze dne (převod pozemků v k.ú. Jirkov a Březenec) v části týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 1744/4 v k.ú. Jirkov o výměře 180 m2 a to tak, že se tento pozemek z usnesení vyjme. 15/18/Z/2009 Převod p.p.č v k.ú. Jirkov bezúplatný převod pozemku p.č v k.ú. Jirkov o výměře 64 m2 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Jirkova z důvodu majetkoprávního vypořádání objektu občanské vybavenosti čp /18/Z/2009 Věcné břemeno na p.č.1565/1,1565/5,1566/1 - Jirkov 3

4 zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1565/1, 1565/5 a 1566/1 v k.ú. Jirkov za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav vedení veřejné telekomunikační sítě ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, Praha-Michle. Věcné břemeno se zřizuje po dobu životnosti vedení veřejné telekomunikační sítě za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 17/18/Z/2009 Zřízení věcného břemene - plynovod Gazela I. výjimku ze Zásad pro zřizování věcných břemen schválené zastupitelstvem města dne usnesením č. 10/17/Z/2009, která se týká stanovení ceny a doby zřízení věcného břemene. II. zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 319/10, 319/12, 319/13 v k.ú. Svahová I, pozemky p.č. 167/1, 167/7, 167/17, 167/18, 167/19, 167/47, 167/65, 167/66, 214/2, 238/17, 238/19, 238/20, 238/23, 238/24, 238/26, 288, 291/1, 294, 297, 319/1, 319/11, 365/1, 365/4 v k.ú. Svahová, pozemek p.č. 161/1 v k.ú. Pyšná a pozemky p.č. 1681, 1686, 1694, 4430/1 v k.ú. Jirkov za účelem umístění, zřízení, provozování a provádění oprav, úprav, revizí a údržby vysokotlakého plynovodu včetně dalších jeho součástí a příslušenství ve prospěch společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 - Strašnice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč + DPH dle platných právních předpisů. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 18/18/Z/2009 VB na p.p.č. 748 v k.ú. Jindřišská zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 748 v k.ú. Jindřišská za účelem umístění, oprav a údržby 1x betonového sloupu s BTR trafostanicí, 1x betonového sloupu s úsekovým odpojovačem a 1x betonového sloupu - křížení pozemku vrchním vodičem VN AIFe pro firmu ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno se zřizuje po dobu životnosti stavby a za finanční náhradu ve výši 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4

5 19/18/Z/2009 VB na pozemcích v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene (třístranná smlouva) práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 4427/1, 759/1, 1196/1, 758/1 a 813 v k.ú. Jirkov za účelem umístění údržby a oprav vodovodu a kanalizace ve prospěch L. F., bytem Jirkov; R. a Z. P., bytem Jirkov; L. P. a P. Z., bytem Chomutov a J. a J. K., bytem Chomutov jako investory a ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice jako oprávněného. Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby a za jednorázovou úplatu 50,-- Kč + DPH za každý započatý bm. Úplata bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 20/18/Z/2009 Plánovací smlouva-vybudování komunikace plánovací smlouvu na vybudování nové příjezdové komunikace k RD na pozemku p.č. 960/1 v k.ú. Březenec v celkové ploše 22 m2 a vybudování finálního živičného povrchu komunikace na pozemku p.č. 960/1 od místní komunikace na pozemku p.č. 422 v k.ú. Březenec k místu napojení na nově budovanou příjezdovou komunikaci v celkové ploše 168 m2 mezi městem Jirkov a manželi V. a I. K., bytem Spořice. 21/18/Z/2009 Smlouva o uzavření smluv bud. kupních - BONSTAV uzavřít smlouvu o smlouvách budoucích kupních na koupi pozemků po komunikací a koupi tělesa komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v budoucí lokalitě rodinných domů Březenec-Jižní stráň mezi městem Jirkov a právnickou osobou BONSTAV s.r.o. 22/18/Z/2009 Aktualizace zásad pro pronájmy a prodeje Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově dle předložené zprávy s účinností od včetně připomínek zastupitelů. 23/18/Z/2009 Plán oprav domů a bytů pro rok 2009 bere na vědomí plán oprav domů a bytů v majetku města pro rok 2009 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5

6 24/18/Z/2009 Prodej hrobky prodej hrobky č. 3 v oddělení 1 na hřbitově v Zaječické ulici paní M. T., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu 9.580,- Kč. 25/18/Z/2009 Stav dopravy občanů ve městě bere na vědomí předloženou zprávu o stavu dopravy občanů ve městě Jirkov. 26/18/Z/2009 Uzavření dohody ve věci vydržení pozemku uzavření dohody o narovnání ve věci vydržení pozemku p.č v k.ú. Jirkov ve prospěch K. P., bytem Pod Jirkov s tím, že vypracování dohody o narovnání a s tím spojenou úhradu nákladů zajistí jmenovaný. 27/18/Z/2009 Prodej bytových jednotek ve městě Jirkově ceny prodávaných bytových jednotek ve městě Jirkově na základě schválených zásad dle předložené zprávy firmy IZ-Real s.r.o. Jirkov. U Sauny čp parcela č. 849/18 - výměra 271 m2 Byty č U Sauny čp parcela č. 849/17 - výměra 238 m2 (pod čp. 1514) čp parcela č. 849/16 - výměra 240 m2 (pod čp. 1515) U Sauny čp Byty č U Sauny čp Byty č

7 Studentská čp. 1271, parcela č výměra 211 m2 (pod čp.1271) 1272, parcela č výměra 211 m2 (pod čp.1272) ======================================================================= Studentská čp Byty č Studentská čp Byty č Schválení ceny nově přiděleného bytu čp. 1665/11, (ostatní ceny bytů v čp byly schváleny ZM dne , kdy byl tento byt volný): Krušnohorská 1665, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) Byt č /18/Z/2009 Prodej bytových jednotek - změny změny již schválených bytových jednotek k prodeji Zastupitelstvem města Jirkova dle předložené zprávy. 1. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: C. M. - prodej bytu č. 18 v čp. 1681, K. Marxe Užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na druha p. L. F., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: K. Marxe 1681/18, parcela č výměra 231 m2 (pod čp. 1680) parcela č výměra 243 m2 (pod čp. 1681) 2. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: B. D. - prodej bytu č. 12 v čp. 1261, ul. Studentská Došlo k výměně bytů, novým uživatelem bytu se stal p. K. P. proto žádáme o nové schválení takto: Studentská 1261/12, parcela č výměra 212 m2 (pod čp. 1261) parcela č výměra 213 m2 (pod čp. 1262) 7

8 3. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. P. - prodej bytu č. 22 v čp. 1261, ul. Studentská P. K. se provdala, převedla užívací právo k bytu na svého syna p. K., který byt vyměnil za b.č. 12, proto žádáme o nové schválení takto: Studentská 1261/22, parcela č výměra 212 m2 (pod čp. 1261) parcela č výměra 213 m2 (pod čp. 1262) 4. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: B. Š. - prodej bytu č. 16 v čp. 1503, ul. U Stadionu P. B. se provdala, proto žádáme o nové schválení takto: U Stadionu 1503/16, parcela č. 1005/7 - výměra 279 m2 5. změna: V. M. - prodej bytu č. 5 v čp. 1506, ul. Alešova Užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na družku p. M., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/5, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 6. změna: K..- prodej bytu č. 7 v čp. 1506, ul. Alešova P. K. byt odevzdala, byt byl přidělen novému nájemníkovi p. Č. (schváleno RM Jirkova , usnesení č. 416/23/R/2008), proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/7, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 7. změna: M. M. - prodej bytu č. 19 v čp. 1506, ul. Alešova P. M. převedla užívací právo k bytu na syna p. J. L., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/19, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 8. změna: L. A. - prodej bytu č. 21 v čp. 1506, ul. Alešova Užívací právo k bytu má i manžel p. L., který má jiný trvalý pobyt, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/21, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 8

9 9. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. P. - prodej bytu č. 16 v čp. 1512, ul. 5. května P. K. se provdala, užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na manžela p. K., proto žádáme o nové schválení takto: 5. května 1512/16, parcela č. 849/20 - výměra 237 m2 10. změna: Usnesením 17. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. J. - prodej bytu č. 4 v čp. 1520, ul. Alešova P. K. provedla výměnu bytu, novou uživatelkou bytu se stala p. D., proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1520/4, parcela č. 849/11 - výměra 352 m2 11. změna: Š. G. - prodej bytu č. 11 v čp. 1521, ul. Alešova Užívací právo k bytu převedla p. Š. na syna p. Š.P., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1521/11, parcela č. 849/10 - výměra 268 m2 12. změna: P. J. - prodej bytu č. 24 v čp. 1521, ul. Alešova Užívací právo k bytu převedla p. P. na syna p. P. J., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1521/24, parcela č. 849/10 - výměra 268 m2 13. změna: K. M. - prodej bytu č. 6 v čp. 1523, ul. Alešova P. K. převedla užívací právo k bytu na dceru K. M. ml., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/6, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 14. změna: N. O. - prodej bytu č. 15 v čp. 1523, ul. Alešova Užívací právo k bytu má také bývalá manželka p. Š. I., která se v bytě delší dobu nezdržuje, ale má zde stále trvalý pobyt a na byt si činí nárok, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/15, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 9

10 15. změna: S. M. - prodej bytu č. 16 v čp. 1523, ul. Alešova P. S. převedla užívací právo k bytu na vnučku S. M.., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/16, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 16. změna: Usnesením 13. ZM ze dne byl schválen prodej takto: M. M., M. J. - prodej bytu č.24 v čp. 1550, Smetanovy sady Manželé M. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze paní M., proto žádáme o nové schválení takto: Smetanovy sady 1550/24 - parcela č. 849/73 - výměra 281 m2 17. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: D. H., D. G. - prodej bytu č.4 v čp. 1601, Na Borku Manželé D. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze pan D., proto žádáme o nové schválení takto: Na Borku 1601/4 - parcela č. 3670/65 - výměra 241 m2 (pod čp. 1600) parcela č. 3670/64 - výměra 265 m2 (pod čp. 1601) 18. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: Š. I., Š. L. - prodej bytu č. 15 v čp. 1601, Na Borku Manželé Š. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze pan Š. proto žádáme o nové schválení takto: Na Borku 1601/15 - parcela č. 3670/65 - výměra 241 m2 (pod čp. 1600) parcela č. 3670/64 - výměra 265 m2 (pod čp. 1601) 19. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: M. P. - prodej bytu č. 8 v čp. 1613, Na Borku P. M. byt odevzdal, byt byl přidělen na základě vyplacení dluhu nové uživatelce p. E. K., (schváleno RM Jirkova , usnesení č. 170/11/R/2008) Na Borku 1613/8 - parcela č. 3670/30 - výměra 246 m2 (pod čp. 1613) parcela č. 3670/31 - výměra 243 m2 (pod čp. 1614) 20. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: S. R., S. L. - prodej bytu č. 6 v čp. 1650, Krušnohorská ul. P. S. se vzdala užívacího práva, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1650/6, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 10

11 21. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. D. - prodej bytu č. 24 v čp. 1662, Krušnohorská ul. P. K. se provdala, užívací právo k bytu získal i manžel p. G, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1662/24, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 22. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: Š. J.- prodej bytu č. 23 v čp. 1662, Krušnohorská ul. P. Š. provedl směnu bytu s p. O., proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1662/23, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 23. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: C. j., C. Z. - prodej bytu č. 1 v čp. 1666, Krušnohorská ul. Cvoreňovi provedli směnu do bytu č. 2 s p. Novákovou, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1666/1, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) 24. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: N. I. - prodej bytu č. 2 v čp. 1666, Krušnohorská ul. P. N. provedla směnu do bytu č. 1 s C., proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1666/2, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) 29/18/Z/2009 Činnost a výsledky sportovních organizací bere na vědomí činnost a výsledky sportovních organizací za II. pololetí roku /18/Z/2009 Poskytnutí dotace na činnost Kulturního domu I. poskytnutí dotace ve výši 138tis. Kč na činnost Kulturního domu Zdeňka Glückseliga v Jirkově. 11

12 II. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 138tis. Kč na činnost Kulturního domu Zdeňka Glückseliga v Jirkově uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Radkem Štejnarem a společností IZ-Real Jirkov s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ivo Zábranským. III. revokuje usnesení ZM č. 24/17/Z/2009 v bodě II, a č. 25/17/Z/2009 v bodě II ze dne IV. ukládá RM zapracovat do Zásad o poskytnutí dotací a) u dotace do 50 tis. Kč dokladovat bezdlužnost a beztrestnost formou čestného prohlášení b) u dotace nad 50 tis. Kč doložit bezdlužnost od FÚ, OSSZ a doklad o beztrestnosti statutárního orgánu. 31/18/Z/2009 Smlouva o poskytnutí dotace smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300tis. Kč na opravu a rekonstrukci majetku sloužícího ke sportu uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Radkem Štejnarem a Tenisovým klubem Jirkov, zastoupeným předsedou klubu Luďkem Zedkem. 32/18/Z/2009 Podání žádosti o dotaci - Czech POINT I. bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu IOP "E-Government v obcích - Czech POINT" na projekt "Typový projekt - Czech POINT - kontaktní místo (upgrade)". Celkové náklady projektu jsou ,- Kč, dotace činí ,- Kč a vlastní podíl města je ,- Kč. II. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k uvedenému projektu 33/18/Z/2009 Žádosti o dotace Fond hejtmanky ÚK I. podání žádosti o dotace z Fondu hejtmanky ÚK na akce: 1) Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek (celkové náklady ,30 Kč, požadovaná dotace 75%, tj ,. Kč) 2) Parkovací stání před kulturním domem Zdeňka Glückseliga v Jirkově (celkové náklady , 30 Kč, požadovaná dotace 75%, tj ,- Kč) II. možnost předfinancování projektu Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek ve výši celkových nákladů částkou ,30 Kč, a to formou financování z Fondu rezerv a rozvoje nebo formou bankovního úvěru. 34/18/Z/2009 Dohoda o součinnosti mezi ZM a SDH Jirkov potvrzuje dohodu mezi Zastupitelstvem města a Sborem dobrovolných hasičů Jirkov na rok

13 35/18/Z/2009 Pořízení 11. Změny územního plánu v souladu s 6 odst.5 písmeno a) a 44 písmeno d) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pořízení 11.Změny územního plánu sídelního místa Chomutov Jirkov. Pořízení podmiňuje v souladu s 45 odst.4 úplnou úhradou celkových nákladů na její pořízení a na mapové podklady navrhovateli a to poměrem výše celkových nákladů k počtu návrhů zahrnujících samostatný záměr pro jednu celistvou plochu. K součinnosti při pořizování 11.změny územního plánu určuje podle zákona č.183/2006 Sb zastupitele pana Jaroslava Cingela. 36/18/Z/2009 Zpráva z jednání finančního výboru bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru konaného dne včetně přijatých usnesení 37/18/Z/2009 Kontrola usnesení z 17. ZM bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z 17. ZM 38/18/Z/2009 Zpráva o činnosti RM č. 6 10/09 bere na vědomí ústní zprávu o činnosti RM č. 6 10/09 39/18/Z/2009 Dopis zaměstnanců kamerového systému projednalo dopis zaměstnanců kamerového systému a potvrzuje své usnesení č. 21/17/Z/2009 ze dne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ing. Zamazal Libor ověřovatel zápisu Mgr. Stejná Věra ověřovatel zápisu 13

14 Štejnar Radek starosta města Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov. 14

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.2.2008 1/10/Z/2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 a) Návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 313mil.131 tis. Kč včetně "Správy nemovitostí"

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 30.03.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/3/ZM/2011- Odpisový plán na rok 2011 odpisový plán na rok 2011 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.2.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/9/ZM/2012-Komunitní plán města Jirkova přijetí Komunitního plánu města Jirkova 2012-2017 2/9/ZM/2012- Rozpočtová

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 17.9.2014 1/30/ZM/2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí 2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2014. 2/30/ZM/2014-1.

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/6/ZM/2011 - Prezentace firmy Marius Pedersen, a.s. - nabídka společného podniku I. Zastupitelstvo města-bere

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne 28.6.2010 471/23/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná splněná usnesení č.416/19/rm/2010, 424/20/RM/2010, 443/20/RM/2010, 456/21/RM/2010,

Více

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.09.2010 1/29/ZM/2010- Prezentace firmy Komunitní plánování o.p.s. prezentaci firmy Komunitní plánování o.p.s. 2/29/ZM/2010- Volba člena Rady

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 15.12.2014 1/2/ZM/2014 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení p.rodák Milan p.plzák Robert Mgr. Vydržel

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.2.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1 /2/ZM/2011- Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města-vydává Jednací řád Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.12.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/8/ZM/2011- Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. - 3. čtvrtletí 2011 Rozbor hospodaření města Jirkova

Více

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 6. 2016 1/14/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jiráček. Robert

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 1/6/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněné usnesení č. 848/43/RM/2011. 2/6/RM/2011 Komise rozvoje města zprávu

Více

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 21. 9. 2016 1/15/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Jiří

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 19.3.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018.

Více

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.5.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2016 Žádost o dotaci - přeměna porostů náhradních dřevin podání žádosti o dotaci

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 14.1.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/2/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti I. Rada města-bere na vědomí zápis z jednání

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 23.9.2015 1/7/ZM/2015 - Rezignace na mandát člena zastupitelstva Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Lenky Nítkové na mandát

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 17/4/RM/2014. 2/9/RM/2014 Zpráva

Více

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 32. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.11.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/32/RM/2017 Úkoly pro RM z 24. zasedání ZM ze dne 15. 11. 2017 I. Rada města-projednala

Více

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 13.5.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/17/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 4/15/RM/2019. 2/17/RM/2019

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 1/8/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/2/RM/2012, 29/7/RM/2012-bod 1), 2), 30/RM/2012 -bod 2), 3). II. Rada města-schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Usn. č. 1/4/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Ivan Dimun, Mgr. Jiří Jedlička. Usn. č. 2/4/2005

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 14. 12. 2016 1/17/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Robert Plzák. Mgr.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 4. dubna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 1/21/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 19/18/RM/2012, 33/18/RM/2012 bod 1), 2), 2/19/RM/2012, 6/19/RM/2012. 2/21/RM/2012

Více

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.8.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/29/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/26/RM/2016, 8/26/RM/2016,

Více

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 6. 2019 59/2019 Schválení programu jednání. 60/2019 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 61/2019 Kontrola

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 30. 1. 2019, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 24.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 24.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0056/ZM6/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. dubna 2005 Usn. č. 1/2/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: pí Helena Bišová, Ing. Vlastimil Platil. Usn. č. 2/2/2005

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 27 února 2015 U S N E S E N Í ------------------------- ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 28. 5. 2018 v 17 hodin v

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna 2015 04/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.7.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2017 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 54/13/RM/2016, 6/16/RM/2017,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22019 od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/3/RM/2019 Občanská komise zápis z jednání občanské komise ze dne 7. 1. 2019. 2/3/RM/2019

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala 25.11.20109:00 (usn.č. 0001/1 - usn.č. 0011/1) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 1/5/RM/2012 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 19/1/RM/2012, 41/40/RM/2012 (5/8/ZM/2011). 2/5/RM/2012

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 1/40/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 20/31/RM/2011, 22/31/RM/2011, 16/31/RM/2011, 1/33/RM/2011,

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více