- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A"

Transkript

1 - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje zadavatele 2 A.1.b. Identifikační údaje pořizovalete 2 A.1.c. Identifikační údaje zpracovatele územní studie 2 A.1.d. Předmět řízení charakteristika akce 2 A.1.e. Stavební pozemky 2 A.1.f. Majetkoprávní vztahy 2 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 B.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 3 B.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3 B.3. LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 5 B.3.a. Přírodní a technické limity 5 B.3.b. Požadavky zadavatele 5 B.3.c. Požadavky dotčených orgánů 6 B.4. URBANISTICKÁ KONCEPCE 7 B.5. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH REGULUJÍCÍCH PRVKŮ 8 B.5.a. Doplnění a upřesnění k regulativům 8 B.6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 9 B.6.a. Rozvody elektrické energie 9 B.6.b. Rozvody plynu 9 B.6.c. Rozvody vody 10 B.6.d. Kanalizace - splašková 10 B.6.e. Likvidace dešťových vod 10 B.6.f. Veřejné osvětlení 10 B.6.g. Odpadové hospodářství 10 B.7. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 11 B.7.a. Dopravní napojení 11 B.7.b. Komunikační systém v území 11 B.7.c. Doprava v klidu 12 B.7.d. Pěší a cyklistické trasy 12 B.8. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE 12 C. VÝKRESOVÁ ČÁST 13 D. DOKLADY O PROJEDNÁNÍ 14 str.

2 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1. Identifikace dokumentace A.1.a. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Mgr. Jiřina Jehličková U Větrolamu 702/25, Dolní Chabry Praha - Dolní Chabry MUDr. Hubert Rosický Počernická 354/69, Malešice, Praha 10 A.1.b. Identifikační údaje pořizovalete Pořizovatel: Ivana Brožová úřad územního plánování, stavebního úřadu MěÚ Slaný, Velvarská 136 A.1.c. Identifikační údaje zpracovatele územní studie Autor návrhu: Kupros s.r.o. Ing. arch. Jan Chramosta (ČKA ) Vlkova 23, Praha 3 Konzultant dopravního řešení: GK Plavec-Michalec Ing. Ladislav Čabrádek Geodedická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, Písek A.1.d. Předmět řízení charakteristika akce Název akce Územní studie lokality BI20 Typ dokumentace Územně plánovací podklad Je řešena rozvojová plocha - obytné území na jihozápadním okraji města Slaný katastrální území Kvíc (v sousedství lokalit Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni) s využitím přilehlých polních a úvozových cest. A.1.e. Stavební pozemky Parc.č. Výměra v m 2 Dotčená část Druh pozemku 383/ celý ostatní plocha část ostatní plocha celý orná půda 401/ celý orná půda 401/ část orná půda A.1.f. Majetkoprávní vztahy Vlastníci pozemků dotčených územní studií: parc.č. 383/2, 386, 390, k.ú. Kvíc Mgr. Jiřina Jehličková, U Větrolamu 702/25, Dolní Chabry, Praha - Dolní Chabry, ½ MUDr. Hubert Rosický, Počernická 354/69, Malešice, Praha 10, ½ parc.č. 401/1, k.ú. Kvíc Havlák Jiří, Na Čihadlech 1940, Roudnice nad Labem, ¾ Řízková Eva, Komenského 1193, Roudnice nad Labem, ¼ parc.č. 401/2, k.ú. Kvíc Havlák Jiří, Na Čihadlech 1940, Roudnice nad Labem, ½ Řízková Eva, Komenského 1193, Roudnice nad Labem, ½ Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 2

3 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Tento text je zpracován s využitím textu zadání Územní studie Slaný BI 20 K Rovinám, zpracovaného paní Ivanou Brožovou, úřad územního plánování, stavebního úřadu MěÚ Slaný. B.1. Důvody pro pořízení a účel zpracování územní studie Důvodem k pořízení územní studie je potřeba prověřit rozvojové území před jeho využitím pro výstavbu objektů pro bydlení v návaznosti na stávající zastavěné plochy a přilehlé zemědělsky využívané pozemky podrobnější dokumentací. Požadavek na zpracování podrobnější dokumentace byl určen v územním plánu Slaný, který byl vydán a nabyl účinnosti Smyslem studie je prokázat možnost realizace záměrů na výstavbu staveb pro bydlení v rodinných a řadových domech v ploše BI 20 bydlení v rodinných domech městské a příměstské, případně pojmenovat problémy a stanovit další postup při jejich řešení tak, aby výstavba včetně související infrastruktury mohla být projednána v navazujícím řízení, kde budou stanoveny podrobnější požadavky a podmínky pro realizaci jednotlivých staveb. Tato územní studie řeší území o rozloze cca 5,48 ha na jihozápadním okraji města Slaný. Navrhuje optimální dělení pozemků (parcelaci) a schematické umístění rodinných domů, vymezuje veřejná prostranství a obslužné komunikace pro obsluhu jednotlivých stavebních pozemků. Stanoví funkční a prostorové podmínky pro využití území vycházející z územního plánu. Navrhuje řešení pro umístění veřejných prostranství a napojení plánované výstavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na stávající zastavěné plochy, které přiléhají k rozvojové lokalitě na jejím východním a jihovýchodním okraji. Územní studie prověřuje možnosti prostorového využití a uspořádání budoucí zástavby lokality,,bi 20 K rovinám s ohledem na technické a přírodní limity řešeného území, včetně dalších úkolů stanovených na základě vyhodnocení požadavků dotčených orgánů (odboru dopravy a životního prostředí Městského úřadu Slaný ad.) a města Slaný. Územní studie navrhuje celkovou urbanistickou koncepci daného rozvojového území v rozsahu platného územního plánu při respektování stávajících podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zvláště definuje základní prostorové a kapacitní limity pro obytnou výstavbu. Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a jejím zanesení do evidence územně plánovací činnosti, bude územní studie sloužit stavebnímu úřadu jako podklad pro navazující územní řízení. Jedná se o řízení k dělení pozemků a umisťování staveb a inženýrských sítí v lokalitě, dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona. B.2. Vymezení řešeného území Je řešena rozvojová plocha - obytné území na jihozápadním okraji města Slaný katastrální území Kvíc (v sousedství lokalit Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni). Parc.č. Výměra v m 2 Dotčená část Druh pozemku 383/ celý ostatní plocha část ostatní plocha celý orná půda 401/ celý orná půda 401/ část orná půda Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 3

4 Znázornění pozemků, které jsou dotčeny územní studií do ortofotomapy: Vymezení plochy řešené území v souladu s platným ÚP Slaný. Výřez ÚP Slaný, plocha,,bi 20 K rovinám s podmínkou územní studie: Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 4

5 Lokalita dle katastru nemovitostí: B.3. Limity v řešeném území B.3.a. Přírodní a technické limity Území, pro které je územní studie pořizována, částečně ovlivňují tyto přírodní a technické limity (zdroj: územně analytické podklady 2012): 1) Hraniční kontakt s pozemky určenými pro funkci lesa a následná 50 m vzdálenost od okraje lesa na severu a jihu území. Návrh je v souladu s upřesňujícími požadavky OŽP. Viz B.3.c.1) 2) Lokální biocentrum těsně sousedící na severu lokality. Návrh respektuje polohu lokálního biocentra. 3) Celá plocha leží ve zranitelné oblasti z hlediska vodohospodářského. Návrh respektuje polohu ve zranitelné oblasti z hlediska vodohospodářského. 4) Chráněné ložiskové území celá lokalita. Návrh respektuje polohu v chráněném ložiskovém území. 5) Nadzemní vedení elektrické energie 22 kv, přes severní část území. Je navržena přeložka vedení elektrické energie. Předpoklad realizace severní části etapy3. B.3.b. Požadavky zadavatele 1) Zajistit prostupnost území pro těžkou zemědělskou techniku. Požadavek je zohledněn v návrhu komunikačního systému a v jeho dimenzování. 2) Navrhnout dopravní řešení s využitím přístupu ulicemi Na Výsluní a Ve stráni. Požadavek je zohledněn v návrhu. Na ulici Ve stráni je napojena 1.etapa. Na ulici Na Výsluní je napojena 2.etapa. Třetí etapa je napojena v souladu s požadavkem ODSH z ulice Na Výsluní. 3) Prověřit možnost komunikačního propojení lokality úvozovou cestou p.č. 386 pro pěší a cyklisty Úvozová cesta bude sloužit pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 4) Prověřit možnost využití stávající polní cesty p.č.617/2 a 608/1 ve vlastnictví města Slaný pro využití pěším a cyklistickým provozem od jihu. Úvozovou cestu je pro provoz pěších a cyklistů možno využít. Je využívána již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 5) Prověřit možnost využití stávající polní cesty p.č. 608/1 pro přístup do lokality od severu pro pěší a cyklistický provoz, případně pro krizové využití (sanitní vůz, hasiči) Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 5

6 Úvozovou cestu je pro provoz pěších a cyklistů možno využít. Je využívána již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. Vzhledem výškovým a šířkovým poměrům není využití pro krizové využití navrženo. 6) Navrhnout hlavní veřejný prostor dětské hřiště na pozemku parc.č.383/2 a 386. Hlavní veřejný prostor s dětským hřištěm je navržen na uvedených pozemcích. 7) Zvážit a prověřit nutnost posílení elektrizační soustavy. Vychází z požadavku provozovatele distribuční sítě. 8) Navrhnout etapizaci území. Zástavba území je rozdělena na tři etapy. B.3.c. Požadavky dotčených orgánů 1) Ponechat v plochách 50m od okraje lesa m pruh, který bude určen pouze pro zahrady rodinných domů, přičemž ve vzdálenosti do 10 m od lesa nebude navrženo ani oplocení, hřiště, silnice a veškeré zpevněné plochy. Požadavek na pásmo 10m je plně respektován. V pásmu do 20m jsou pouze zahrady. 2) Navrhnout v podmínkách prostorového uspořádání zástavbu v souladu s charakterem území, spíše však venkovského typu vzhledem ke značné exponovanosti lokality a umístění na periferii města Návrh prostorového uspořádání je v souladu. 3) Pro veřejná prostranství navrhnout max.množství zeleně a umisťovat je s přihlédnutím k možnosti posílení současných ekologicky stabilnějších ploch. Zeleň na veřejných plochách je v přímé návaznosti na lesní pozemky, ekologicky stabilní plochy. 4) Polní cesty a úvozové cesty na pozemcích p.č.617/2, 608/1 a 386 využít maximálně jako pěší trasy či cyklostezky. (OŽP doporučuje ponechání úvozů ve stávajícím přírodním stavu). Úvozové cesty jsou navrženy pro provoz pěších a cyklistů. Jsou využívány již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 5) Likvidaci dešťových vod řešit zasakováním, splaškové vody kanalizací. Při nemožnosti napojení na ČOV navrhnout jímky. Hromadné využití DČOV nepřipadá v úvahu, protože rozstřikování vody po pozemku lze pouze v individuálních případech. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemcích rodinných domů. Možnost napojení splaškové kanalizace je podmíněna intenzifikací městské ČOV. Dle informací platných v době zpracování studie by měla být intenzifikace hotova před zahájením výstavby rodinných domů. V případě, že zástavba bude dříve než čistička, budou vybudovány jímky, pro každý dům samostatně. Stavebník bude povinen předložit doklady o smluvním zajištění likvidace splaškových vod. Hromadné využití DČOV není navrženo. 6) Vymezit prostor pro umístění nejméně 4 nádob na separovaný odpad. Prostor je definován ve výkresové dokumentaci. 7) Napojit jihovýchodní část řešené lokality odděleně na ulici Ve Stráni. Etapa 1 zástavby je napojena v souladu s touto podmínkou. 8) Podmínkou dopravního napojení lokality BI 20 na ulici Na Vyhlídce je rekonstrukce ulice Na Vyhlídce v normových parametrech a provedením spojovací komunikace na pozemku p.č. 373/2 mezi stávající panelovou místní komunikací na poz.p.č.373/3 a místní komunikací u řadových domů poz.p.č.373/59 (k odbočce ul. Na Výsluní) a demontáží panelové vozovky k železničnímu viaduktu. Vzhledem k výše uvedeným podmínkám realizace napojení z ulice Na Vyhlídce a dalším uvedeným v kapitole Dopravní infrastruktura je toto napojení přístupovou trasou pro třetí etapu výstavby. Viz kapitola Dopravní infrastruktura. 9) Nové komunikace v této lokalitě musí splňovat normové parametry hlavně podélný sklon. Návrh je v souladu. 10) Jako alternativní řešení využít stávající ulici Na Výsluní vzhledem k lepší konfiguraci terénu pro propojení BI 20 s touto ulicí. Návrh využívá stávající ulici Na Výsluní jako hlavní přístupovou trasu pro druhou etapu výstavby. Viz kapitola Dopravní infrastruktura. 11) Zvážit využití úvozu na parc.č.386 vzhledem k vyústění do středu budoucí zástavby. Úvoz je přístupovou pěší trasou k veřejné ploše s dětským hřištěm. 12) Zvážit umístění dětského hřiště vzhledem k poloze stávajícího dětského hřiště na poz.p.č.373/2 Dětské hřiště je navrženo na veřejném prostoru na pozemku parc.č.383/2 vzhledem k jeho chráněné poloze a snadné dostupnosti. Umístění v tomto prostoru umožní jeho využití i pro obyvatele ze Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 6

7 stávající zástavby na jih od řešeného území. Stávající hřiště na pozemku parc.č.373/2 je ze severozápadního konce území vzdáleno více než 500m. Umístění nového hřiště je tedy na místě. 13) Zachovat průchod mezi domy č.p. 185 a 128 (pozemky p.č. 376/2 a 376/1) severním směrem v celé délce. Návrh zachovává stávající průchod a trasu v celé její délce na východní hranici území rozšiřuje o cca 2m. 14) Systém nových komunikací včetně jejich rozměrů musí být znám před parcelací pozemků. Systém nových komunikací, včetně jejich rozměrů je v návrhu definován. B.4. Urbanistická koncepce Rozvojová plocha BI 20 je ÚP určena k ověření územní studií Návrh vychází z podmínek zadání připravených a zaslaných pořizovatelem Nová výstavba navazuje na jihovýchodě na zastavěné území. Na lokality Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni, kde jsou rodinné, řadové i bytové domy. Na severní straně se rozkládá les, za kterým se nacházejí plochy pro rekreaci. Na severozápadní straně řešené plochy je územním plánem navržena veřejná zeleň a jihozápadní část obklopují pole. Řešení dopravní obsluhy celé lokality vychází ze systému průjezdných zokruhovaných obytných ulic. V části se jedná o jednosměrnou komunikaci. Slepé ulice jsou v návrhu vyloučeny s výjimkou komunikace navazující na stávající systém polních cest, splňující podmínku zadání na prostupnost území pro zemědělskou techniku. Návrh počítá se zachováním stávajících pěších a cyklistických tras po obvodu území. Stávající polní úvozové cesty na západě a jihozápadě území. Pro stávající trasu na východě území vyčleňuje část pozemků pro vytvoření prostorové rezervy na rozšíření této trasy. Stávající úvozová cesta zabíhající do území od jihu je součástí komunikační sítě v území. Slouží pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm na pozemku 383/2. Území je, vzhledem k jeho rozsáhlosti rozděleno do tří prostorově ucelených etap. Celková výměra území je 5,48 ha. Je navrženo celkem 54 parcel pro rodinné domy. Pro solitérní rodinné domy o výměrách 800 až 1364 m2. Dále pak dvě plochy po šesti řadových domech o výměrách 1990m2 a 1968m2. Jedna plocha pro skupinu pěti řadových rodinných domů o výměře 1646m2. Etapa 1 4 rodinné domy Etapa 2 19 rodinných domů Etapa 3 31 rodinných domů (z toho 17 řadových) Využití ploch v rámci území dle funkce. výměra m2 % z plochy území Parcely pro rodinné domy ,0 Veřejný prostor a pěšiny ,6 Komunikace a chodníky - zpevněné plochy ,4 Veřejná zeleň ,0 Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 7

8 B.5. Podmínky pro využití řešeného území včetně případných dalších regulujících prvků Dle územního plánu je území určeno pro zástavbu s charakteristikou Bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Hlavní využití Přípustné využití Podmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Podmínky prostorového uspořádání rodinné domy a řadové domy kompaktní ulicová zástavba související občanská vybavenost veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil parkovací stání v rámci uličního prostoru garáže související s hlavním využitím nezbytná dopravní a technická infrastruktura cyklostezky a pěší turistické stezky dětská hřiště prvky drobné architektury izolační zeleň oplocení drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše drobné stavby za podmínky, že budou souviset s hlavním využitím hromadné garáže a parkoviště mobilheimy, sruby, roubené stavby a jiné stavby nepodobné charakteru okolní zástavby veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví (u stávajících objektů je možné využití podkroví ve třetím nadzemním podlaží bez zvyšování hlavního hřebene střechy), nesmí být však převýšena hladina okolní zástavby podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 40% velikost stavebních pozemků min. 800 m 2 maximální počet rodinných domů v rámci 1 bloku řadové zástavby je 6 na minimální ploše 1800m 2 podíl zpevněných ploch řadové výstavby max. 30% v rámci pozemku podíl zastavěných ploch řadové výstavby max. 25% v rámci pozemku umístění a charakter nových staveb nesmí narušit dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa, nebo narušit architektonickou jednotu celku, například souvislou zástavbu v ulici apod. B.5.a. Doplnění a upřesnění k regulativům - Na ploše, která se nachází ve vzdálenosti do 10 m od lesa nebude ani oplocení, hřiště, silnice a ani veškeré zpevněné plochy. - Plocha parcel rodinných domů od okraje lesa 20m je určena pouze pro zahrady. Nebude zastavěna. - Plocha parcel rodinných domů od okraje lesa 20 až 30m je určena především pro zahrady. Zástavba na této ploše je přípustná. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 8

9 - Vzhledem k charakteru území a umístění na periferii města, je preferována zástavba venkovského typu. Podélná hmota se sedlovou střechou. Moderní stavby splňující podmínky stanovené územním plánem nejsou vyloučeny. - Garáž hmotově spojená s domem bude alespoň 5 m od komunikace. Před ní bude prostor pro příležitostné parkování v rámci pozemku. - Umístění drobných staveb související s hlavním využitím (jako je např. bazén, krytá terasa, skleník apod.) je přípustné. Podmínka pro maximální procento zastavění musí být dodržena. - Oplocení pozemků bude průhledné o celkové výšce max. 1,8m. Pevná podezdívka max. do výšky 0,75m. - Stavba rodinného domu může být umístěna v rámci zastavitelného okna pozemku definovaného ve výkresové části. 5m od komunikace, 3,5m od společné hranice mezi rodinnými domy a 2m od hranice pozemku s volným prostorem. - Stanovení % netradičního architektonického řešení pro městskou zástavbu není definováno. Při návrhu musí být zachovány podmínky stanovené územním plánem. Možnosti reparcelace územní studie: - V případě reparcelace je nutné zachování koncepce komunikačního řešení a provedení reparcelace v rámci celého bloku domů. Je nutné dodržení limitů výstavby dle podmínek územního plánu. - Reparcelace ve prospěch řadových rodinných domů je možná pouze v rámci třetí etapy. - Při reparcelaci nelze pro solitérní domy připustit stavební pozemky menší než 800m2. Horní limit plochy parcely není stanoven. Lze tedy provést sloučení dvou a více parcel pro stavbu jednoho rodinného domu. B.6. Technická infrastruktura Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny dle technické mapy města a ověřeny u správců sítí. Viz dokladová část. Technické podmínky napojení na inženýrské sítě byly konzultovány s provozovateli sítí. B.6.a. Rozvody elektrické energie V prostoru řešeného území se nachází trasa nadzemního vedení VN. Jeho přeložka do nové podzemní trasy je podmínkou realizace zástavby na sever od nové komunikace ve třetí etapě výstavby. Dále je v severovýchodním cípu území, v ochranném pásmu lesa, umístěna trafostanice. Zástavba s ní není v kolizi. Po východní hranici území prochází podzemní trasa NN vedení. Před realizací zpevněných ploch nových komunikací je nutno ověřit její skutečné provedení a případně provést ve spolupráci s provozovatelem úpravu trasy. Ostatní stávající sítě se nachází mimo řešené území. Výstavba rodinných domů na sever od komunikace v rámci třetí etapy je podmíněna realizací přeložky stávajícího nadzemního vedení VN. Je navržena přeložka do nové trasy v ochranném pásmu lesa a změna na podzemní trasu. Napojení nové výstavby na rozvody elektro bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele pro druhou a třetí etapu ve stávající trafostanici. Pro první etapu bude napojovacím bodem stávající rozvodná skříň v ulici Ve Stráni. Detailní technické podmínky pro realizaci přeložky a připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.b. Rozvody plynu V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa plynovodu. Nejbližší rozvody STL plynovodu se nachází v ulicích Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Mezi ulicemi Na Vyhlídce a Na Výsluní je souběžně s východní hranicí provedeno propojení tras plynovodu. Před realizací zpevněných ploch nových komunikací je nutno ověřit její skutečné provedení a případně provést ve spolupráci s provozovatelem úpravu trasy. Napojení nové výstavby na rozvody plynu bude provedeno, v souladu s podmínkami provozovatele, na stávající sítě v ulicích Na Výsluní a Ve stráni. Rozvody budou v rámci lokality zokruhovány. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 9

10 B.6.c. Rozvody vody V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa vodovodu. Nejbližší rozvody vodovodu se nachází v ulicích Na Výsluní a Ve Stráni. Mezi ulicemi Na Výsluní a Ve Stráni je souběžně s východní hranicí území, v prostoru stávající komunikace provedeno propojení tras vodovodu. Dále je trasa vodovodu v ulici K.H. Borovského jižně od území. Napojení nové výstavby na rozvody vody bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele následujícím způsobem. 1.etapa napojení v ulici Ve Stráni. 2. a 3.etapa napojení v ulici Na Vyhlídce ve východní části. Podmínkou připojení je vybudování vodovodního řadu v celé délce ulice Na Vyhlídce. Rozvody budou v rámci lokality zokruhovány. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.d. Kanalizace - splašková V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa kanalizace. Nejbližší trasy kanalizace se nachází v ulicích Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Dále je trasa kanalizace v ulici K.H. Borovského jižně od území. Napojení nové výstavby na kanalizaci bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele následujícím způsobem. 1.etapa napojení v ulici Ve Stráni. 2. a 3.etapa napojení v ulici Na Výsluní Kapacita stávající stokové sítě je dostatečná pro odvedení splaškových odpadních vod. Vzhledem k omezené kapacitě stávající čistírny odpadních vod je vlastní napojení rodinných domů na kanalizaci možné realizovat až po rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dle informací platných v době zpracování studie by měla být intenzifikace ČOV hotova před zahájením výstavby rodinných domů. Pokud bude výstavba rodinných domů realizována dříve, budou splaškové odpadní vody svedeny do jímek na pozemcích jednotlivých rodinných domů a po provedení intenzifikace čistírny odpadních vod bude provedeno přepojení na stokovou kanalizační síť. Stoková kanalizační síť bude vybudována v rámci realizace komunikací a to i v případě, že v době realizace nebude ještě dokončena intenzifikace ČOV. Stavebník bude povinen předložit doklady o smluvním zajištění likvidace splaškových vod. Hromadné využití DČOV není navrženo. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.e. Likvidace dešťových vod Dle podmínky provozovatele kanalizace není možné zaústit dešťové vody z pozemků rodinných domů do systému kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích rodinných domů vsakem. Možností je i využití dešťových vod pro zálivku zahrady, nebo ji po úpravě využít pro potřeby rodinného domu. U srážkových vod z nově vzniklých zpevněných veřejných ploch je navržen kombinovaný systém likvidace. Srážkové vody budou přednostně likvidovány zasakováním do ozeleněných pásů podél komunikací. Ostatní pak budou svedeny dešťovou kanalizací do drenážního tělesa v zeleném pásu u lesa. Možností je i osazení retenčních nádrží před drenážními tělesy a využití dešťových vod pro zálivku veřejných ploch, nebo ji po úpravě využít pro potřeby rodinných domů. Návrh systému likvidace dešťových vod bude součástí další projekční fáze. B.6.f. Veřejné osvětlení Veškeré nové komunikace a veřejné prostory budou vybaveny veřejným osvětlením. Napojení na distribuční síť elektro bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele. B.6.g. Odpadové hospodářství Domovní odpad z rodinných domů bude lokalizován v odpadových nádobách na pozemcích rodinných domů. Odvoz bude smluvně zajištěn. Pro systém recyklace surovin je vyčleněn prostor pro umístění nádob na separovaný odpad. Dle vyjádření OŽP město Slaný v současné době nepodporuje realizaci podzemních nádob na tříděné složky komunálního odpadu. Situaci bude řešena stejně jako ve zbylých částech města nadzemními kontejnery. (OŽP nevylučuje možnost zbudování podzemních nádob do budoucna, avšak v současné době by se jednalo o jediné stanoviště s takto řešeným uložením nádob, což za předpokladu speciální Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 10

11 svozové techniky spolu s případnými náklady na samotnou realizaci podzemních nádob je značně neekonomické) B.7. Dopravní infrastruktura B.7.a. Dopravní napojení Komunikační napojení lokality na stávající komunikační systém města je možný pouze na východní straně území z prostoru ulic Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Napojení na ulici Ve stráni je navrženo pro 1.etapu se čtyřmi rodinnými domy. Hlavní dopravní napojení lokality pro 2.etapu bude z ulice Na Výsluní. Jedná se, dle podmínek zadání, o alternativní řešení vjezdu do území. Dopravní napojení z ulice Na Výsluní je vzhledem k parametrům této ulice, která byla dimenzována v projekční fázi jako komunikace, která tvoří základ komunikačního systému pro další výstavbu uvažovanou ve směrném územním plánu v prostoru Na Rovinách. Ve fázi třetí etapy bude dle požadavku ODSH vybudováno dopravní napojení na ulici Na Vyhlídce. Provedení tohoto napojení je podmíněno prodloužením ulice Na Vyhlídce západním směrem až na hranici řešeného území. Je to úsek cca 55m překonávající výškový rozdíl cca 2,5m. V trase prodloužení komunikace se nachází vzrostlé stromy, které bude nutno odstranit. Toto dopravní napojení je dále podmíněno realizací činností třetí stranou. Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce v normových parametrech a provedením spojovací komunikace na pozemku parc.č. 373/2 mezi stávající panelovou místní komunikací na pozemku parc.č.373/3 a místní komunikací u řadových domů pozemek parc.č.373/59 (k odbočce ul. Na Výsluní) a demontáží panelové vozovky k železničnímu viaduktu. Vzhledem k šířkovým poměrům stávající komunikace ve východní části je předpokladem realizace komunikace v normových parametrech odkoupení částí pozemků od třetích stran (vlastníků rodinných domů). Vlastník komunikace vejde v jednání s těmito subjekty. Dopravní napojení 3.etapy lokality BI20 na ulici Na Vyhlídce bude dle vyjádření ODSH umožněno až v době po realizaci rekonstrukce. Výstavba rodinného domu na pozemku za Cadenzou (parc.č.st.33/3) je podmíněna úpravou stávající nezpevněné komunikace. Vybudování dopravního napojení od jihu pro celou lokalitu v prostoru stávající úvozové cesty není navrženo vzhledem k výškovým a prostorovým možnostem. Na délce cca 150m je překonáván výškový rozdíl 16m. Realizace komunikace by znamenala zásah do lesního pozemku a jeho ochranného pásma 10m, který je v podmínkách životního prostředí vyloučen. V každé etapě výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu zemědělské techniky na obdělávané pozemky. B.7.b. Komunikační systém v území Vzhledem ke konfiguraci terénu komunikační systém pro první etapu oddělen od celkového systému lokality. V přímé návaznosti na ulici Ve Stráni vznikne pouze záliv, ze kterého jsou přístupné čtyři parcely rodinných domů. Základem komunikačního systému pro druhou a třetí etapu výstavby je okružní komunikace. Na tento okruh navazuje z východu příjezdová komunikace a ze západu pak komunikace umožňující napojení na stávající systém polních cest a splnění podmínky prostupnosti území pro zemědělskou techniku. Příjezdová komunikace, jižní komunikace okruhu a komunikace napojení na polní cesty jsou navrženy dvoupruhové, obousměrné. Severní část okruhu je navržena jako jednopruhová, jednosměrná. Dimenzování komunikací kategorie C vychází z návrhové rychlosti 30 km/h. Příjezdová komunikace na východě v profilu 9,5m (5,5m vozovka, 2x2m chodník) Okružní komunikace v jižní části v profilu 11,5m (5,5m vozovka, 2x2m chodník, 2m pás zeleně a odstavných stání) Okružní komunikace v severní části v profilu 7,8m (3m vozovka, 2m chodník, 1,8m pás zeleně a odstavných stání) Okružní komunikace ve východní a západní části v profilu 8,8m (3m vozovka, 2x2m chodník, 1,8m pás zeleně a odstavných stání, 1m bezpečnostní pás - zeleň) Komunikace napojení na polní cesty v profilu 8m (5,5m vozovka, 2m chodník, 0,5m bezpečnostní pás - zeleň) Komunikace pro napojení RD za Cadenzou v profilu 5m (3m vozovka, 2m chodník) Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 11

12 B.7.c. Doprava v klidu Parkovací a garážová stání pro potřeby bydlení v rodinných domech budou umístěna vždy na pozemku rodinného domu. Parkovací místa v uličním prostoru jsou krátkodobá, určená pouze pro návštěvy. B.7.d. Pěší a cyklistické trasy Návrh počítá se zachováním stávajících pěších a cyklistických tras po obvodu území. Nejedná se o oficiální cyklistické trasy, ale o trasy cyklisty využívané. Stávající polní úvozová cesta parc. č.617/2 a 608/1 na západě a jihozápadě území. Stávající úvozová cesta parc.č.386 zabíhající do území od jihu je součástí komunikační sítě v území. Slouží pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm na pozemku parc.č.383/2 a 386. Vzhledem k požadavku OŽP na udržení přírodního charakteru budou mít charakter mlatové cesty. Pro stávající trasu na východě území vyčleňuje část pozemků pro vytvoření prostorové rezervy na rozšíření této trasy. B.8. Odůvodnění koncepce Územní studie lokality Slaný BI 20 K Rovinám navrhuje základní prostorovou strukturu nové výstavby navazující na jihozápadě města na zastavěné území. Rozvojová plocha na východě sousedí s lokalitami Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni, kde jsou rodinné, řadové i bytové domy. Na jižní straně sousedí s původní urbanistickou strukturou obce Kvíček s usedlostmi. Na severní straně se rozkládá les, za kterým se nacházejí plochy pro rekreaci. Na severozápadní stran ě řešené plochy je územním plánem navržena veřejná zeleň a jihozápadní část obklopují pole. Návrh respektuje stávající urbanistickou strukturu města a doplňuje ji o novou kvalitu. Území sice na hranici městské zástavby, ale prostupné pro pěší i cyklistickou dopravu a respektující i požadavek na prostupnost území pro zemědělskou techniku. Koncepce vychází především z vybudování funkčního dopravního napojení obytné zóny (pěšího i automobilového) na strukturu města a z vybudování přehledného členění v rámci lokality. Základem řešení je okružní komunikace, bez slepých apendixů, umožňují snadnou orientaci v prostoru. Dimenzování uličního prostoru počítá i se zelenými pásy. Při návrhu jejich osázení je třeba zohlednit požadavek na jejich snadnou údržbu. Šíře trávníku na jeden záběr traktoru, výběr odolných keřů a stromů, které nejsou v dané lokalitě cizím prvkem. Zelené pásy jsou plošnou rezervou pro odklízení sněhu v zimním období. Většina navržených parcel je pro solitérní rodinné domy. Tři skupiny řadových rodinných domů jsou navrženy ve třetí etapě. Lokalita Slaný BI 20 K Rovinám je celkově řešena tak, aby se stala příjemnou oázou pro klidné bydlení ve městě, ale přesto v těsném sepětí s okolní přírodou. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 12

13 C. Výkresová část 001. Širší vztahy, M = 1 : Katastrální mapa se zákresem lokality, M = 1 : Komplexní urbanistické řešení, M = 1: Prostorové uspořádání, M = 1: Technická infrastruktura a příp. podmiňující investice, M = 1: Dopravní infrastruktura, M = 1: Dopravní infrastruktura (napojení z ulice Na Vyhlídce ve třetí etapě), M = 1:1000 Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 13

14 D. Doklady o projednání 001. RWE Distribuční služby s.r.o. Stanovisko z hlediska existence plynárenských zařízení 002. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti 003. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření k možnosti připojení 004. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření k možnosti provedení přeložky nadzemního vedení VN 005. ČEZ ICT Services, a. s., - Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti 006. Středočeské vodárny a.s., - Vyjádření o existenci sítí a možnosti připojení 007. TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 008. Policie ČR Písemné vyjádření k územní studii Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 14

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více