- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A"

Transkript

1 - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje zadavatele 2 A.1.b. Identifikační údaje pořizovalete 2 A.1.c. Identifikační údaje zpracovatele územní studie 2 A.1.d. Předmět řízení charakteristika akce 2 A.1.e. Stavební pozemky 2 A.1.f. Majetkoprávní vztahy 2 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 B.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 3 B.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3 B.3. LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 5 B.3.a. Přírodní a technické limity 5 B.3.b. Požadavky zadavatele 5 B.3.c. Požadavky dotčených orgánů 6 B.4. URBANISTICKÁ KONCEPCE 7 B.5. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH REGULUJÍCÍCH PRVKŮ 8 B.5.a. Doplnění a upřesnění k regulativům 8 B.6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 9 B.6.a. Rozvody elektrické energie 9 B.6.b. Rozvody plynu 9 B.6.c. Rozvody vody 10 B.6.d. Kanalizace - splašková 10 B.6.e. Likvidace dešťových vod 10 B.6.f. Veřejné osvětlení 10 B.6.g. Odpadové hospodářství 10 B.7. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 11 B.7.a. Dopravní napojení 11 B.7.b. Komunikační systém v území 11 B.7.c. Doprava v klidu 12 B.7.d. Pěší a cyklistické trasy 12 B.8. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE 12 C. VÝKRESOVÁ ČÁST 13 D. DOKLADY O PROJEDNÁNÍ 14 str.

2 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1. Identifikace dokumentace A.1.a. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Mgr. Jiřina Jehličková U Větrolamu 702/25, Dolní Chabry Praha - Dolní Chabry MUDr. Hubert Rosický Počernická 354/69, Malešice, Praha 10 A.1.b. Identifikační údaje pořizovalete Pořizovatel: Ivana Brožová úřad územního plánování, stavebního úřadu MěÚ Slaný, Velvarská 136 A.1.c. Identifikační údaje zpracovatele územní studie Autor návrhu: Kupros s.r.o. Ing. arch. Jan Chramosta (ČKA ) Vlkova 23, Praha 3 Konzultant dopravního řešení: GK Plavec-Michalec Ing. Ladislav Čabrádek Geodedická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, Písek A.1.d. Předmět řízení charakteristika akce Název akce Územní studie lokality BI20 Typ dokumentace Územně plánovací podklad Je řešena rozvojová plocha - obytné území na jihozápadním okraji města Slaný katastrální území Kvíc (v sousedství lokalit Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni) s využitím přilehlých polních a úvozových cest. A.1.e. Stavební pozemky Parc.č. Výměra v m 2 Dotčená část Druh pozemku 383/ celý ostatní plocha část ostatní plocha celý orná půda 401/ celý orná půda 401/ část orná půda A.1.f. Majetkoprávní vztahy Vlastníci pozemků dotčených územní studií: parc.č. 383/2, 386, 390, k.ú. Kvíc Mgr. Jiřina Jehličková, U Větrolamu 702/25, Dolní Chabry, Praha - Dolní Chabry, ½ MUDr. Hubert Rosický, Počernická 354/69, Malešice, Praha 10, ½ parc.č. 401/1, k.ú. Kvíc Havlák Jiří, Na Čihadlech 1940, Roudnice nad Labem, ¾ Řízková Eva, Komenského 1193, Roudnice nad Labem, ¼ parc.č. 401/2, k.ú. Kvíc Havlák Jiří, Na Čihadlech 1940, Roudnice nad Labem, ½ Řízková Eva, Komenského 1193, Roudnice nad Labem, ½ Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 2

3 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Tento text je zpracován s využitím textu zadání Územní studie Slaný BI 20 K Rovinám, zpracovaného paní Ivanou Brožovou, úřad územního plánování, stavebního úřadu MěÚ Slaný. B.1. Důvody pro pořízení a účel zpracování územní studie Důvodem k pořízení územní studie je potřeba prověřit rozvojové území před jeho využitím pro výstavbu objektů pro bydlení v návaznosti na stávající zastavěné plochy a přilehlé zemědělsky využívané pozemky podrobnější dokumentací. Požadavek na zpracování podrobnější dokumentace byl určen v územním plánu Slaný, který byl vydán a nabyl účinnosti Smyslem studie je prokázat možnost realizace záměrů na výstavbu staveb pro bydlení v rodinných a řadových domech v ploše BI 20 bydlení v rodinných domech městské a příměstské, případně pojmenovat problémy a stanovit další postup při jejich řešení tak, aby výstavba včetně související infrastruktury mohla být projednána v navazujícím řízení, kde budou stanoveny podrobnější požadavky a podmínky pro realizaci jednotlivých staveb. Tato územní studie řeší území o rozloze cca 5,48 ha na jihozápadním okraji města Slaný. Navrhuje optimální dělení pozemků (parcelaci) a schematické umístění rodinných domů, vymezuje veřejná prostranství a obslužné komunikace pro obsluhu jednotlivých stavebních pozemků. Stanoví funkční a prostorové podmínky pro využití území vycházející z územního plánu. Navrhuje řešení pro umístění veřejných prostranství a napojení plánované výstavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na stávající zastavěné plochy, které přiléhají k rozvojové lokalitě na jejím východním a jihovýchodním okraji. Územní studie prověřuje možnosti prostorového využití a uspořádání budoucí zástavby lokality,,bi 20 K rovinám s ohledem na technické a přírodní limity řešeného území, včetně dalších úkolů stanovených na základě vyhodnocení požadavků dotčených orgánů (odboru dopravy a životního prostředí Městského úřadu Slaný ad.) a města Slaný. Územní studie navrhuje celkovou urbanistickou koncepci daného rozvojového území v rozsahu platného územního plánu při respektování stávajících podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zvláště definuje základní prostorové a kapacitní limity pro obytnou výstavbu. Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a jejím zanesení do evidence územně plánovací činnosti, bude územní studie sloužit stavebnímu úřadu jako podklad pro navazující územní řízení. Jedná se o řízení k dělení pozemků a umisťování staveb a inženýrských sítí v lokalitě, dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona. B.2. Vymezení řešeného území Je řešena rozvojová plocha - obytné území na jihozápadním okraji města Slaný katastrální území Kvíc (v sousedství lokalit Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni). Parc.č. Výměra v m 2 Dotčená část Druh pozemku 383/ celý ostatní plocha část ostatní plocha celý orná půda 401/ celý orná půda 401/ část orná půda Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 3

4 Znázornění pozemků, které jsou dotčeny územní studií do ortofotomapy: Vymezení plochy řešené území v souladu s platným ÚP Slaný. Výřez ÚP Slaný, plocha,,bi 20 K rovinám s podmínkou územní studie: Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 4

5 Lokalita dle katastru nemovitostí: B.3. Limity v řešeném území B.3.a. Přírodní a technické limity Území, pro které je územní studie pořizována, částečně ovlivňují tyto přírodní a technické limity (zdroj: územně analytické podklady 2012): 1) Hraniční kontakt s pozemky určenými pro funkci lesa a následná 50 m vzdálenost od okraje lesa na severu a jihu území. Návrh je v souladu s upřesňujícími požadavky OŽP. Viz B.3.c.1) 2) Lokální biocentrum těsně sousedící na severu lokality. Návrh respektuje polohu lokálního biocentra. 3) Celá plocha leží ve zranitelné oblasti z hlediska vodohospodářského. Návrh respektuje polohu ve zranitelné oblasti z hlediska vodohospodářského. 4) Chráněné ložiskové území celá lokalita. Návrh respektuje polohu v chráněném ložiskovém území. 5) Nadzemní vedení elektrické energie 22 kv, přes severní část území. Je navržena přeložka vedení elektrické energie. Předpoklad realizace severní části etapy3. B.3.b. Požadavky zadavatele 1) Zajistit prostupnost území pro těžkou zemědělskou techniku. Požadavek je zohledněn v návrhu komunikačního systému a v jeho dimenzování. 2) Navrhnout dopravní řešení s využitím přístupu ulicemi Na Výsluní a Ve stráni. Požadavek je zohledněn v návrhu. Na ulici Ve stráni je napojena 1.etapa. Na ulici Na Výsluní je napojena 2.etapa. Třetí etapa je napojena v souladu s požadavkem ODSH z ulice Na Výsluní. 3) Prověřit možnost komunikačního propojení lokality úvozovou cestou p.č. 386 pro pěší a cyklisty Úvozová cesta bude sloužit pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 4) Prověřit možnost využití stávající polní cesty p.č.617/2 a 608/1 ve vlastnictví města Slaný pro využití pěším a cyklistickým provozem od jihu. Úvozovou cestu je pro provoz pěších a cyklistů možno využít. Je využívána již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 5) Prověřit možnost využití stávající polní cesty p.č. 608/1 pro přístup do lokality od severu pro pěší a cyklistický provoz, případně pro krizové využití (sanitní vůz, hasiči) Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 5

6 Úvozovou cestu je pro provoz pěších a cyklistů možno využít. Je využívána již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. Vzhledem výškovým a šířkovým poměrům není využití pro krizové využití navrženo. 6) Navrhnout hlavní veřejný prostor dětské hřiště na pozemku parc.č.383/2 a 386. Hlavní veřejný prostor s dětským hřištěm je navržen na uvedených pozemcích. 7) Zvážit a prověřit nutnost posílení elektrizační soustavy. Vychází z požadavku provozovatele distribuční sítě. 8) Navrhnout etapizaci území. Zástavba území je rozdělena na tři etapy. B.3.c. Požadavky dotčených orgánů 1) Ponechat v plochách 50m od okraje lesa m pruh, který bude určen pouze pro zahrady rodinných domů, přičemž ve vzdálenosti do 10 m od lesa nebude navrženo ani oplocení, hřiště, silnice a veškeré zpevněné plochy. Požadavek na pásmo 10m je plně respektován. V pásmu do 20m jsou pouze zahrady. 2) Navrhnout v podmínkách prostorového uspořádání zástavbu v souladu s charakterem území, spíše však venkovského typu vzhledem ke značné exponovanosti lokality a umístění na periferii města Návrh prostorového uspořádání je v souladu. 3) Pro veřejná prostranství navrhnout max.množství zeleně a umisťovat je s přihlédnutím k možnosti posílení současných ekologicky stabilnějších ploch. Zeleň na veřejných plochách je v přímé návaznosti na lesní pozemky, ekologicky stabilní plochy. 4) Polní cesty a úvozové cesty na pozemcích p.č.617/2, 608/1 a 386 využít maximálně jako pěší trasy či cyklostezky. (OŽP doporučuje ponechání úvozů ve stávajícím přírodním stavu). Úvozové cesty jsou navrženy pro provoz pěších a cyklistů. Jsou využívány již dnes. Vzhledem k požadavku OŽP bude mít charakter mlatové cesty. 5) Likvidaci dešťových vod řešit zasakováním, splaškové vody kanalizací. Při nemožnosti napojení na ČOV navrhnout jímky. Hromadné využití DČOV nepřipadá v úvahu, protože rozstřikování vody po pozemku lze pouze v individuálních případech. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemcích rodinných domů. Možnost napojení splaškové kanalizace je podmíněna intenzifikací městské ČOV. Dle informací platných v době zpracování studie by měla být intenzifikace hotova před zahájením výstavby rodinných domů. V případě, že zástavba bude dříve než čistička, budou vybudovány jímky, pro každý dům samostatně. Stavebník bude povinen předložit doklady o smluvním zajištění likvidace splaškových vod. Hromadné využití DČOV není navrženo. 6) Vymezit prostor pro umístění nejméně 4 nádob na separovaný odpad. Prostor je definován ve výkresové dokumentaci. 7) Napojit jihovýchodní část řešené lokality odděleně na ulici Ve Stráni. Etapa 1 zástavby je napojena v souladu s touto podmínkou. 8) Podmínkou dopravního napojení lokality BI 20 na ulici Na Vyhlídce je rekonstrukce ulice Na Vyhlídce v normových parametrech a provedením spojovací komunikace na pozemku p.č. 373/2 mezi stávající panelovou místní komunikací na poz.p.č.373/3 a místní komunikací u řadových domů poz.p.č.373/59 (k odbočce ul. Na Výsluní) a demontáží panelové vozovky k železničnímu viaduktu. Vzhledem k výše uvedeným podmínkám realizace napojení z ulice Na Vyhlídce a dalším uvedeným v kapitole Dopravní infrastruktura je toto napojení přístupovou trasou pro třetí etapu výstavby. Viz kapitola Dopravní infrastruktura. 9) Nové komunikace v této lokalitě musí splňovat normové parametry hlavně podélný sklon. Návrh je v souladu. 10) Jako alternativní řešení využít stávající ulici Na Výsluní vzhledem k lepší konfiguraci terénu pro propojení BI 20 s touto ulicí. Návrh využívá stávající ulici Na Výsluní jako hlavní přístupovou trasu pro druhou etapu výstavby. Viz kapitola Dopravní infrastruktura. 11) Zvážit využití úvozu na parc.č.386 vzhledem k vyústění do středu budoucí zástavby. Úvoz je přístupovou pěší trasou k veřejné ploše s dětským hřištěm. 12) Zvážit umístění dětského hřiště vzhledem k poloze stávajícího dětského hřiště na poz.p.č.373/2 Dětské hřiště je navrženo na veřejném prostoru na pozemku parc.č.383/2 vzhledem k jeho chráněné poloze a snadné dostupnosti. Umístění v tomto prostoru umožní jeho využití i pro obyvatele ze Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 6

7 stávající zástavby na jih od řešeného území. Stávající hřiště na pozemku parc.č.373/2 je ze severozápadního konce území vzdáleno více než 500m. Umístění nového hřiště je tedy na místě. 13) Zachovat průchod mezi domy č.p. 185 a 128 (pozemky p.č. 376/2 a 376/1) severním směrem v celé délce. Návrh zachovává stávající průchod a trasu v celé její délce na východní hranici území rozšiřuje o cca 2m. 14) Systém nových komunikací včetně jejich rozměrů musí být znám před parcelací pozemků. Systém nových komunikací, včetně jejich rozměrů je v návrhu definován. B.4. Urbanistická koncepce Rozvojová plocha BI 20 je ÚP určena k ověření územní studií Návrh vychází z podmínek zadání připravených a zaslaných pořizovatelem Nová výstavba navazuje na jihovýchodě na zastavěné území. Na lokality Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni, kde jsou rodinné, řadové i bytové domy. Na severní straně se rozkládá les, za kterým se nacházejí plochy pro rekreaci. Na severozápadní straně řešené plochy je územním plánem navržena veřejná zeleň a jihozápadní část obklopují pole. Řešení dopravní obsluhy celé lokality vychází ze systému průjezdných zokruhovaných obytných ulic. V části se jedná o jednosměrnou komunikaci. Slepé ulice jsou v návrhu vyloučeny s výjimkou komunikace navazující na stávající systém polních cest, splňující podmínku zadání na prostupnost území pro zemědělskou techniku. Návrh počítá se zachováním stávajících pěších a cyklistických tras po obvodu území. Stávající polní úvozové cesty na západě a jihozápadě území. Pro stávající trasu na východě území vyčleňuje část pozemků pro vytvoření prostorové rezervy na rozšíření této trasy. Stávající úvozová cesta zabíhající do území od jihu je součástí komunikační sítě v území. Slouží pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm na pozemku 383/2. Území je, vzhledem k jeho rozsáhlosti rozděleno do tří prostorově ucelených etap. Celková výměra území je 5,48 ha. Je navrženo celkem 54 parcel pro rodinné domy. Pro solitérní rodinné domy o výměrách 800 až 1364 m2. Dále pak dvě plochy po šesti řadových domech o výměrách 1990m2 a 1968m2. Jedna plocha pro skupinu pěti řadových rodinných domů o výměře 1646m2. Etapa 1 4 rodinné domy Etapa 2 19 rodinných domů Etapa 3 31 rodinných domů (z toho 17 řadových) Využití ploch v rámci území dle funkce. výměra m2 % z plochy území Parcely pro rodinné domy ,0 Veřejný prostor a pěšiny ,6 Komunikace a chodníky - zpevněné plochy ,4 Veřejná zeleň ,0 Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 7

8 B.5. Podmínky pro využití řešeného území včetně případných dalších regulujících prvků Dle územního plánu je území určeno pro zástavbu s charakteristikou Bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Hlavní využití Přípustné využití Podmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Podmínky prostorového uspořádání rodinné domy a řadové domy kompaktní ulicová zástavba související občanská vybavenost veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil parkovací stání v rámci uličního prostoru garáže související s hlavním využitím nezbytná dopravní a technická infrastruktura cyklostezky a pěší turistické stezky dětská hřiště prvky drobné architektury izolační zeleň oplocení drobné komerční podnikání, které nesnižuje kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a je slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše drobné stavby za podmínky, že budou souviset s hlavním využitím hromadné garáže a parkoviště mobilheimy, sruby, roubené stavby a jiné stavby nepodobné charakteru okolní zástavby veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví (u stávajících objektů je možné využití podkroví ve třetím nadzemním podlaží bez zvyšování hlavního hřebene střechy), nesmí být však převýšena hladina okolní zástavby podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 40% velikost stavebních pozemků min. 800 m 2 maximální počet rodinných domů v rámci 1 bloku řadové zástavby je 6 na minimální ploše 1800m 2 podíl zpevněných ploch řadové výstavby max. 30% v rámci pozemku podíl zastavěných ploch řadové výstavby max. 25% v rámci pozemku umístění a charakter nových staveb nesmí narušit dochované historické, urbanistické a architektonické hodnoty daného místa, nebo narušit architektonickou jednotu celku, například souvislou zástavbu v ulici apod. B.5.a. Doplnění a upřesnění k regulativům - Na ploše, která se nachází ve vzdálenosti do 10 m od lesa nebude ani oplocení, hřiště, silnice a ani veškeré zpevněné plochy. - Plocha parcel rodinných domů od okraje lesa 20m je určena pouze pro zahrady. Nebude zastavěna. - Plocha parcel rodinných domů od okraje lesa 20 až 30m je určena především pro zahrady. Zástavba na této ploše je přípustná. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 8

9 - Vzhledem k charakteru území a umístění na periferii města, je preferována zástavba venkovského typu. Podélná hmota se sedlovou střechou. Moderní stavby splňující podmínky stanovené územním plánem nejsou vyloučeny. - Garáž hmotově spojená s domem bude alespoň 5 m od komunikace. Před ní bude prostor pro příležitostné parkování v rámci pozemku. - Umístění drobných staveb související s hlavním využitím (jako je např. bazén, krytá terasa, skleník apod.) je přípustné. Podmínka pro maximální procento zastavění musí být dodržena. - Oplocení pozemků bude průhledné o celkové výšce max. 1,8m. Pevná podezdívka max. do výšky 0,75m. - Stavba rodinného domu může být umístěna v rámci zastavitelného okna pozemku definovaného ve výkresové části. 5m od komunikace, 3,5m od společné hranice mezi rodinnými domy a 2m od hranice pozemku s volným prostorem. - Stanovení % netradičního architektonického řešení pro městskou zástavbu není definováno. Při návrhu musí být zachovány podmínky stanovené územním plánem. Možnosti reparcelace územní studie: - V případě reparcelace je nutné zachování koncepce komunikačního řešení a provedení reparcelace v rámci celého bloku domů. Je nutné dodržení limitů výstavby dle podmínek územního plánu. - Reparcelace ve prospěch řadových rodinných domů je možná pouze v rámci třetí etapy. - Při reparcelaci nelze pro solitérní domy připustit stavební pozemky menší než 800m2. Horní limit plochy parcely není stanoven. Lze tedy provést sloučení dvou a více parcel pro stavbu jednoho rodinného domu. B.6. Technická infrastruktura Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny dle technické mapy města a ověřeny u správců sítí. Viz dokladová část. Technické podmínky napojení na inženýrské sítě byly konzultovány s provozovateli sítí. B.6.a. Rozvody elektrické energie V prostoru řešeného území se nachází trasa nadzemního vedení VN. Jeho přeložka do nové podzemní trasy je podmínkou realizace zástavby na sever od nové komunikace ve třetí etapě výstavby. Dále je v severovýchodním cípu území, v ochranném pásmu lesa, umístěna trafostanice. Zástavba s ní není v kolizi. Po východní hranici území prochází podzemní trasa NN vedení. Před realizací zpevněných ploch nových komunikací je nutno ověřit její skutečné provedení a případně provést ve spolupráci s provozovatelem úpravu trasy. Ostatní stávající sítě se nachází mimo řešené území. Výstavba rodinných domů na sever od komunikace v rámci třetí etapy je podmíněna realizací přeložky stávajícího nadzemního vedení VN. Je navržena přeložka do nové trasy v ochranném pásmu lesa a změna na podzemní trasu. Napojení nové výstavby na rozvody elektro bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele pro druhou a třetí etapu ve stávající trafostanici. Pro první etapu bude napojovacím bodem stávající rozvodná skříň v ulici Ve Stráni. Detailní technické podmínky pro realizaci přeložky a připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.b. Rozvody plynu V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa plynovodu. Nejbližší rozvody STL plynovodu se nachází v ulicích Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Mezi ulicemi Na Vyhlídce a Na Výsluní je souběžně s východní hranicí provedeno propojení tras plynovodu. Před realizací zpevněných ploch nových komunikací je nutno ověřit její skutečné provedení a případně provést ve spolupráci s provozovatelem úpravu trasy. Napojení nové výstavby na rozvody plynu bude provedeno, v souladu s podmínkami provozovatele, na stávající sítě v ulicích Na Výsluní a Ve stráni. Rozvody budou v rámci lokality zokruhovány. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 9

10 B.6.c. Rozvody vody V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa vodovodu. Nejbližší rozvody vodovodu se nachází v ulicích Na Výsluní a Ve Stráni. Mezi ulicemi Na Výsluní a Ve Stráni je souběžně s východní hranicí území, v prostoru stávající komunikace provedeno propojení tras vodovodu. Dále je trasa vodovodu v ulici K.H. Borovského jižně od území. Napojení nové výstavby na rozvody vody bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele následujícím způsobem. 1.etapa napojení v ulici Ve Stráni. 2. a 3.etapa napojení v ulici Na Vyhlídce ve východní části. Podmínkou připojení je vybudování vodovodního řadu v celé délce ulice Na Vyhlídce. Rozvody budou v rámci lokality zokruhovány. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.d. Kanalizace - splašková V prostoru řešeného území se nenachází žádná trasa kanalizace. Nejbližší trasy kanalizace se nachází v ulicích Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Dále je trasa kanalizace v ulici K.H. Borovského jižně od území. Napojení nové výstavby na kanalizaci bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele následujícím způsobem. 1.etapa napojení v ulici Ve Stráni. 2. a 3.etapa napojení v ulici Na Výsluní Kapacita stávající stokové sítě je dostatečná pro odvedení splaškových odpadních vod. Vzhledem k omezené kapacitě stávající čistírny odpadních vod je vlastní napojení rodinných domů na kanalizaci možné realizovat až po rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dle informací platných v době zpracování studie by měla být intenzifikace ČOV hotova před zahájením výstavby rodinných domů. Pokud bude výstavba rodinných domů realizována dříve, budou splaškové odpadní vody svedeny do jímek na pozemcích jednotlivých rodinných domů a po provedení intenzifikace čistírny odpadních vod bude provedeno přepojení na stokovou kanalizační síť. Stoková kanalizační síť bude vybudována v rámci realizace komunikací a to i v případě, že v době realizace nebude ještě dokončena intenzifikace ČOV. Stavebník bude povinen předložit doklady o smluvním zajištění likvidace splaškových vod. Hromadné využití DČOV není navrženo. Detailní technické podmínky pro realizaci připojení jsou uvedeny ve vyjádření provozovatele v dokladové části. B.6.e. Likvidace dešťových vod Dle podmínky provozovatele kanalizace není možné zaústit dešťové vody z pozemků rodinných domů do systému kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích rodinných domů vsakem. Možností je i využití dešťových vod pro zálivku zahrady, nebo ji po úpravě využít pro potřeby rodinného domu. U srážkových vod z nově vzniklých zpevněných veřejných ploch je navržen kombinovaný systém likvidace. Srážkové vody budou přednostně likvidovány zasakováním do ozeleněných pásů podél komunikací. Ostatní pak budou svedeny dešťovou kanalizací do drenážního tělesa v zeleném pásu u lesa. Možností je i osazení retenčních nádrží před drenážními tělesy a využití dešťových vod pro zálivku veřejných ploch, nebo ji po úpravě využít pro potřeby rodinných domů. Návrh systému likvidace dešťových vod bude součástí další projekční fáze. B.6.f. Veřejné osvětlení Veškeré nové komunikace a veřejné prostory budou vybaveny veřejným osvětlením. Napojení na distribuční síť elektro bude provedeno v souladu s podmínkami provozovatele. B.6.g. Odpadové hospodářství Domovní odpad z rodinných domů bude lokalizován v odpadových nádobách na pozemcích rodinných domů. Odvoz bude smluvně zajištěn. Pro systém recyklace surovin je vyčleněn prostor pro umístění nádob na separovaný odpad. Dle vyjádření OŽP město Slaný v současné době nepodporuje realizaci podzemních nádob na tříděné složky komunálního odpadu. Situaci bude řešena stejně jako ve zbylých částech města nadzemními kontejnery. (OŽP nevylučuje možnost zbudování podzemních nádob do budoucna, avšak v současné době by se jednalo o jediné stanoviště s takto řešeným uložením nádob, což za předpokladu speciální Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 10

11 svozové techniky spolu s případnými náklady na samotnou realizaci podzemních nádob je značně neekonomické) B.7. Dopravní infrastruktura B.7.a. Dopravní napojení Komunikační napojení lokality na stávající komunikační systém města je možný pouze na východní straně území z prostoru ulic Na Vyhlídce, Na Výsluní a Ve Stráni. Napojení na ulici Ve stráni je navrženo pro 1.etapu se čtyřmi rodinnými domy. Hlavní dopravní napojení lokality pro 2.etapu bude z ulice Na Výsluní. Jedná se, dle podmínek zadání, o alternativní řešení vjezdu do území. Dopravní napojení z ulice Na Výsluní je vzhledem k parametrům této ulice, která byla dimenzována v projekční fázi jako komunikace, která tvoří základ komunikačního systému pro další výstavbu uvažovanou ve směrném územním plánu v prostoru Na Rovinách. Ve fázi třetí etapy bude dle požadavku ODSH vybudováno dopravní napojení na ulici Na Vyhlídce. Provedení tohoto napojení je podmíněno prodloužením ulice Na Vyhlídce západním směrem až na hranici řešeného území. Je to úsek cca 55m překonávající výškový rozdíl cca 2,5m. V trase prodloužení komunikace se nachází vzrostlé stromy, které bude nutno odstranit. Toto dopravní napojení je dále podmíněno realizací činností třetí stranou. Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce v normových parametrech a provedením spojovací komunikace na pozemku parc.č. 373/2 mezi stávající panelovou místní komunikací na pozemku parc.č.373/3 a místní komunikací u řadových domů pozemek parc.č.373/59 (k odbočce ul. Na Výsluní) a demontáží panelové vozovky k železničnímu viaduktu. Vzhledem k šířkovým poměrům stávající komunikace ve východní části je předpokladem realizace komunikace v normových parametrech odkoupení částí pozemků od třetích stran (vlastníků rodinných domů). Vlastník komunikace vejde v jednání s těmito subjekty. Dopravní napojení 3.etapy lokality BI20 na ulici Na Vyhlídce bude dle vyjádření ODSH umožněno až v době po realizaci rekonstrukce. Výstavba rodinného domu na pozemku za Cadenzou (parc.č.st.33/3) je podmíněna úpravou stávající nezpevněné komunikace. Vybudování dopravního napojení od jihu pro celou lokalitu v prostoru stávající úvozové cesty není navrženo vzhledem k výškovým a prostorovým možnostem. Na délce cca 150m je překonáván výškový rozdíl 16m. Realizace komunikace by znamenala zásah do lesního pozemku a jeho ochranného pásma 10m, který je v podmínkách životního prostředí vyloučen. V každé etapě výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu zemědělské techniky na obdělávané pozemky. B.7.b. Komunikační systém v území Vzhledem ke konfiguraci terénu komunikační systém pro první etapu oddělen od celkového systému lokality. V přímé návaznosti na ulici Ve Stráni vznikne pouze záliv, ze kterého jsou přístupné čtyři parcely rodinných domů. Základem komunikačního systému pro druhou a třetí etapu výstavby je okružní komunikace. Na tento okruh navazuje z východu příjezdová komunikace a ze západu pak komunikace umožňující napojení na stávající systém polních cest a splnění podmínky prostupnosti území pro zemědělskou techniku. Příjezdová komunikace, jižní komunikace okruhu a komunikace napojení na polní cesty jsou navrženy dvoupruhové, obousměrné. Severní část okruhu je navržena jako jednopruhová, jednosměrná. Dimenzování komunikací kategorie C vychází z návrhové rychlosti 30 km/h. Příjezdová komunikace na východě v profilu 9,5m (5,5m vozovka, 2x2m chodník) Okružní komunikace v jižní části v profilu 11,5m (5,5m vozovka, 2x2m chodník, 2m pás zeleně a odstavných stání) Okružní komunikace v severní části v profilu 7,8m (3m vozovka, 2m chodník, 1,8m pás zeleně a odstavných stání) Okružní komunikace ve východní a západní části v profilu 8,8m (3m vozovka, 2x2m chodník, 1,8m pás zeleně a odstavných stání, 1m bezpečnostní pás - zeleň) Komunikace napojení na polní cesty v profilu 8m (5,5m vozovka, 2m chodník, 0,5m bezpečnostní pás - zeleň) Komunikace pro napojení RD za Cadenzou v profilu 5m (3m vozovka, 2m chodník) Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 11

12 B.7.c. Doprava v klidu Parkovací a garážová stání pro potřeby bydlení v rodinných domech budou umístěna vždy na pozemku rodinného domu. Parkovací místa v uličním prostoru jsou krátkodobá, určená pouze pro návštěvy. B.7.d. Pěší a cyklistické trasy Návrh počítá se zachováním stávajících pěších a cyklistických tras po obvodu území. Nejedná se o oficiální cyklistické trasy, ale o trasy cyklisty využívané. Stávající polní úvozová cesta parc. č.617/2 a 608/1 na západě a jihozápadě území. Stávající úvozová cesta parc.č.386 zabíhající do území od jihu je součástí komunikační sítě v území. Slouží pro přístup pěších a cyklistů k veřejnému prostoru s dětským hřištěm na pozemku parc.č.383/2 a 386. Vzhledem k požadavku OŽP na udržení přírodního charakteru budou mít charakter mlatové cesty. Pro stávající trasu na východě území vyčleňuje část pozemků pro vytvoření prostorové rezervy na rozšíření této trasy. B.8. Odůvodnění koncepce Územní studie lokality Slaný BI 20 K Rovinám navrhuje základní prostorovou strukturu nové výstavby navazující na jihozápadě města na zastavěné území. Rozvojová plocha na východě sousedí s lokalitami Na Výsluní, Na Vyhlídce a Ve Stráni, kde jsou rodinné, řadové i bytové domy. Na jižní straně sousedí s původní urbanistickou strukturou obce Kvíček s usedlostmi. Na severní straně se rozkládá les, za kterým se nacházejí plochy pro rekreaci. Na severozápadní stran ě řešené plochy je územním plánem navržena veřejná zeleň a jihozápadní část obklopují pole. Návrh respektuje stávající urbanistickou strukturu města a doplňuje ji o novou kvalitu. Území sice na hranici městské zástavby, ale prostupné pro pěší i cyklistickou dopravu a respektující i požadavek na prostupnost území pro zemědělskou techniku. Koncepce vychází především z vybudování funkčního dopravního napojení obytné zóny (pěšího i automobilového) na strukturu města a z vybudování přehledného členění v rámci lokality. Základem řešení je okružní komunikace, bez slepých apendixů, umožňují snadnou orientaci v prostoru. Dimenzování uličního prostoru počítá i se zelenými pásy. Při návrhu jejich osázení je třeba zohlednit požadavek na jejich snadnou údržbu. Šíře trávníku na jeden záběr traktoru, výběr odolných keřů a stromů, které nejsou v dané lokalitě cizím prvkem. Zelené pásy jsou plošnou rezervou pro odklízení sněhu v zimním období. Většina navržených parcel je pro solitérní rodinné domy. Tři skupiny řadových rodinných domů jsou navrženy ve třetí etapě. Lokalita Slaný BI 20 K Rovinám je celkově řešena tak, aby se stala příjemnou oázou pro klidné bydlení ve městě, ale přesto v těsném sepětí s okolní přírodou. Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 12

13 C. Výkresová část 001. Širší vztahy, M = 1 : Katastrální mapa se zákresem lokality, M = 1 : Komplexní urbanistické řešení, M = 1: Prostorové uspořádání, M = 1: Technická infrastruktura a příp. podmiňující investice, M = 1: Dopravní infrastruktura, M = 1: Dopravní infrastruktura (napojení z ulice Na Vyhlídce ve třetí etapě), M = 1:1000 Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 13

14 D. Doklady o projednání 001. RWE Distribuční služby s.r.o. Stanovisko z hlediska existence plynárenských zařízení 002. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti 003. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření k možnosti připojení 004. ČEZ Distribuce, a. s., - Vyjádření k možnosti provedení přeložky nadzemního vedení VN 005. ČEZ ICT Services, a. s., - Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti 006. Středočeské vodárny a.s., - Vyjádření o existenci sítí a možnosti připojení 007. TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 008. Policie ČR Písemné vyjádření k územní studii Slaný BI20 K Rovinám Územní studie - červen 2013 str. 14

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC

ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC A ÚZEMNÍ STUDIE PRO LOKALITU NA NOVÝCH DVORECH V OBCI ROZSOCHATEC T E X T O V Á Č Á S T Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M Í S T U D I E Územní studie byla dne. projednána Zastupitelstvem

Více

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník

Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, Mělník Zadavatel: Josef Kohout, Sadová 358, 276 01 Mělník Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6 Spolupráce: Ing. arch.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice

Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9)

ÚSTÍ NAD LABEM KOČKOV Ú S T Í N A D L A B E M P L O C H A Z M Ě N Y Z ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 9) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 2 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 2 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

mixage_stavební fixáge

mixage_stavební fixáge mixage_stavební fixáge architektonická a grafická kancelář mixage s.r.o. pernštýnská 40, 530 02 pardubice staré město (+420) 777 312 441 (+420) 774 666 107 www.mixage.cz územní studie_rohovládova bělá

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VĚŽ - LOKALITA Z30. ŽALUDA, projektová kancelář Železná 493/20, Praha 1, IČ: , tel/fax:

ÚZEMNÍ STUDIE VĚŽ - LOKALITA Z30. ŽALUDA, projektová kancelář Železná 493/20, Praha 1, IČ: , tel/fax: ÚZEMNÍ STUDIE VĚŽ - LOKALITA Z30 ŽALUDA, projektová kancelář IČ: 735 80 872, tel/fax: 225 096 854 SEZNAM PŘÍLOH _PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1-3 _VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU 4 _FOTODOKUMENTACE 5-7 _ŠIRŠÍ VZTAHY (m 1:5000)

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP

Pořizovatel: Steinbrenerova 6, Vimperk. Vypracoval: MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP ÚZEMNÍ STUDIE NAD TRATÍ P Plloocchhyy S O 4433,, V P 4444,, S O 4455,, V P 4466,,V P 4499,, S O 5522,, V P 5533 zz Ú ÚP PV Viim mppeerrkk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor Steinbrenerova

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní studie č. 46/I - 08/2015

Územní studie č. 46/I - 08/2015 Územní studie č. 46/I - 08/2015 Proskovice - Světlovská Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO Zpracovatel zadání Územní studie ÚS č. 46/I 08/2015 Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16

ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZOLUPY US 2 I. etapa Lokalita pro bydlení BI 16 Ing. arch. Martin Špiller B ř e z o l u p y 4 9 5 6 8 7 1 3 Březolupy t e l.: 776 193 871 1 Identifikační údaje: Pořizovatel: Údaje o zadavateli:

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

KRÁLOVICE. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Obec Královice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

KRÁLOVICE. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Obec Královice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 KRÁLOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Obec Královice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 červen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Změna č.1 Územního plánu

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 54101 TRUTNOV tel. 499815287, 499815289 R O T A S O P E R A T E N E T A R E P O S A T O R ÚZEMNÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Mojžíř P15-3, PD15-2 Dle

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Dopravní řešení silnice III. třídy s ochranným pásmem 15 m místní komunikace III. třídy místní komunikace III. třídy zklidněná místní komunikace IV. třídy účelová komunikace v krajině O 04 4.8 4.2 9.0

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava

Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 12-04/2015 pro lokalitu Bohumínská Ostrava Slezská Ostrava Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M N Í S T U D I E :

Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M N Í S T U D I E : Z Á Z N A M O P R O J E D N Á N Í A S C H V Á L E N Í Ú Z E M N Í S T U D I E : O b j e d n a t e l : M ě s t o P o l n á Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Územní studie byla projednána se zástupci města

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více