Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté"

Transkript

1 Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013

2 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen hlavami států a předsedy vlád na zasedání Evropské rady v červnu Obsahuje velké množství opatření, jež mají Evropě pomoci překonat hospodářskou a finanční krizí a vytvořit inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění, který zároveň účinně využívá zdroje a stimuluje tvorbu nových pracovních míst. Tato zpráva a její příloha provádí bilanci dosaženého pokroku a upozorňuje na oblasti, ve kterých je nutné v zájmu podpory růstu a zaměstnanosti úsilí dvojnásobit. Vzhledem k nejistotě ohledně vývoje růstu v Evropě a k nepřijatelně vysoké míře nezaměstnanosti, a to zejména u mladých lidí, jsou rozhodná opatření, jež uvolní evropský potenciál růstu a zaměstnanosti, naléhavější než kdy jindy. Prorůstová opatření s rychlým účinkem jsou nezbytným doplňkem k pokračujícím snahám o odstranění základních příčin krize, ozdravení veřejných financí, zavedení nástroje posilujícího koordinaci hospodářských politik, zabezpečení finanční stability a prohloubení hospodářské a měnové unie. Provádění paktu pro růst a zaměstnanost je odpovědností všech. Přistoupí-li členské státy k realizaci základních reforem, které jsou uvedeny v doporučeních pro jednotlivé země navrhovaných Komisí, mohou se rozhodným způsobem zasadit o konkurenceschopnější, dynamičtější a flexibilnější evropské hospodářství. EU tyto reformy různými způsoby podporuje a doplňuje, od probíhajících příprav na uvolnění plného růstového potenciálu jednotného trhu po finanční podporu z rozpočtu EU, evropského fondu pro růst a investice. V každé z oblastí, kterou se pakt zabývá, Komise předložila jasné strategie a návrhy zaměřené na růst a zaměstnanost. Současnou prioritou je jejich realizace. Jak tato zpráva dokládá, některé z návrhů Komise již byly přijaty, ale řada dalších ještě nebyla schválena nebo schází jejich provedení. Kvůli těmto zpožděním přichází hospodářství o řadu obchodních příležitostí a o možnost vytvořit tolik potřebná pracovní místa. Za všechny lze uvést víceletý finanční rámec (VFR). Ten představuje fond investic v hodnotě téměř jednoho bilionu eur (960 miliard EUR), který, v případě schválení, bude od 1. ledna 2014 poskytovat potřebný stimul pro evropské hospodářství. Jestliže však nedospěje Evropský parlament a Rada ke konečné dohodě o VFR a všech investičních programech, které ho provádějí, nedostanou se finanční prostředky včas tam, kde jsou potřeba. Pakt je výrazem evropské shody na tom, co je třeba udělat. Nyní je nutné se shodnout i na tom, jak dohodnuté kroky dále rozvinout a provést. Komise nepřestane předkládat náležité návrhy a spolupracovat s členskými státy, dokud společné evropské a vnitrostátní úsilí nevyústí v partnerství pro růst. Reforma evropského hospodářství Reforma a modernizace evropského hospodářství je i nadále ústředním motivem strategie růstu Evropa 2020 a předpokladem pro budoucí prosperitu a stabilitu. Komise spolupracuje v rámci evropského semestru s členskými státy na určení hlavních priorit reforem a zajištění, aby byla zcela zohledněna značná vzájemná provázanost ekonomik členských států. 1

3 Komise zdůraznila hlavní priority reforem ve své roční analýze růstu a doporučeních pro jednotlivé země na rok Zkušenosti z provádění reformních kroků v roce 2012 jsou různé: z analýzy Komise vyplývá, že členské státy se mohly více snažit obnovit hospodářský růst vlastním přičiněním, a dostat tak Evropu z krize. Určitého pokroku se dosáhlo, avšak v různé míře, a tempo, kterým jsou reformy prováděny, zatím neodráží rozsah evropských výzev pro růst a konkurenceschopnost. Priority reforem pro rok 2013 tedy zůstávají stejné jako v roce 2012: provádět diferencovanou fiskální konsolidaci, která podporuje růst; obnovit běžné úvěrování ekonomiky; podporovat současný i budoucí růst a konkurenceschopnost; řešit nezaměstnanost a sociální dopady krize; a modernizovat veřejnou správu. Poté, co červnové zasedání Evropské rady vyjádří silnou podporu doporučením pro jednotlivé země, musí je Rada urychleně formálně přijmout a členské státy okamžitě a rozhodně provést. Uvolnění růstového potenciálu jednotného trhu Jednotný trh je jedinečným a silným motorem růstu. Komise předložila dva ambiciózní soubory reforem jednotného trhu, které by mohly posunout jednotný trh o úroveň výše. Dosavadní výsledky však zatím očekávání nenaplnily. Komise nyní předložila všech 12 prioritních návrhů prvního Aktu o jednotném trhu. Evropská rada stanovila, že nejpozději v prosinci 2012 je nutné je schválit na evropské úrovni. Do dnešního dne jich bylo schváleno pouze 7. Patří mezi ně jednotný patent, který ihned po svém zavedení sníží náklady na získání patentové ochrany v EU až o 80 %, podpoří inovace a přispěje k hospodářskému růstu. Avšak o 5 opatřeních, jež mají obrovský potenciál oživit ekonomiku, stále ještě není i po uplynutí stanovené lhůty rozhodnuto. Jedná se o klíčové návrhy v oblasti zadávání veřejných zakázek, na nichž se již v brzké době dohodnou Evropský parlament a Rada. Potenciální přínosy pro hospodářství EU jsou značné: Pokud by například náklady na veřejné zakázky, na které se vztahuje směrnice EU, byly do roku 2020 sníženy o 5 %, HDP i zaměstnanost v EU by mohly vzrůst o 0,1 % 0,2 %. Urychleně jednat je nutné i v případě 12 opatření obsažených ve druhém Aktu o jednotném trhu. Většina z těchto návrhů se v současnosti projednává a zbývající část Komise předloží v nadcházejících týdnech. Splnění lhůty stanovené na rok 2014 bude vyžadovat obrovské nasazení všech zúčastněných stran. Dohody ohledně klíčových návrhů, tj. reformy pravidel pro úpadková řízení, čtvrtého železničního balíčku, bezpečnosti výrobků a vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury si vynutí usilovnou práci i silnou politickou vůli. Samozřejmě, že dohodou na úrovni EU to nekončí. Možnosti jednotného trhu zůstávají z velké části nevyužity kvůli nedostatečnému a pomalému uskutečňování toho, co bylo dohodnuto. Například provádění směrnice o službách již přineslo navýšení HDP EU o 0,8 %. Z analýzy Komise však vyplývá, že kdyby členské státy odstranily zbývající omezení, byl by eventuální hospodářský přínos třikrát větší přibližně 2,6 % HDP Evropské unie. Nový důraz na provádění předpisů členskými státy je proto základním prvkem evropské strategie růstu. Komise v červnu 2012 určila řadu praktických kroků, jež mají zlepšit správu jednotného trhu a provádění směrnice o službách. 2

4 Dosažení jednotného digitálního trhu Evropská rada stanovila, že jednotný digitální trh musí být dokončen do roku Podle studií by plné provádění Digitální agendy pro Evropu mohlo v příštích osmi letech zvýšit HDP o 5 % nebo EUR na osobu, a to prostřednictvím opatření zahrnujících zlepšení úrovně digitálních dovedností pracovní síly a reformu rámcových podmínek pro internetovou ekonomiku. Nebudou-li opatření na celoevropské úrovni přijata, je riziko, že do roku 2015 zůstane neobsazen až jeden milion pracovních míst v digitálních oborech. Dalších 1,2 milionu nových pracovních míst by mohla přinést výstavba infrastruktury. Tento počet by se mohl v dlouhodobém horizontu dále zvyšovat až na 3,8 milionu nových pracovních míst v celém hospodářství. Jde tedy o hodně. Jelikož se termín roku 2015 rychle blíží, je nutné urychlit činnost v případě opatření, která jsou v současné době projednávána Evropským parlamentem a Radou. Jedná se např. o modernizaci některých důležitých oblastí autorského práva, jako je kolektivní správa práv, a návrhy na vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury, elektronické identifikace a elektronické podpisy. Digitální součást nástroje pro propojení Evropy přispěje po svém schválení k urychlení investic do širokopásmového připojení a k rozvoji digitálních služeb. Komise ještě před říjnovým zasedáním Evropské rady předloží další návrhy na vytvoření jednotného trhu pro telekomunikace. Dokončení vnitřního trhu s energií Květnové zasedání Evropské rady zdůraznilo význam dokončení plně funkčního, vzájemně propojeného a integrovaného vnitřního trhu s energií do roku 2014, což přispěje k vyšší cenové konkurenci, ukončení energetické izolace některých regionů a možnosti koordinovaně reagovat na krize dodávek. Tato realizace je však oproti harmonogramu zpožděna. Komise například ve svém nedávném sdělení o dokončení vnitřního trhu s energií upozornila, že třetí energetický balíček, jenž vstoupil v platnost v roce 2009, ještě nebyl v řadě členských států proveden. Ze současné analýzy nákladů vznikajících absencí integrovaného evropského energetického trhu s plynem vyplývá, že úplné provedení třetího energetického balíčku v roce 2015 by v porovnání s rokem 2012 (základní scénář) mohlo přinést úspory ve výši více než 8 miliard EUR ročně. V případě, že by Evropa měla plně integrovaný trh, mohly by tato částka dosáhnout 30 miliard EUR ročně. V případě trhu s elektřinou by roční úspory nákladů přinesly až 35 miliard EUR. Pro dokončení vnitřního trhu s energií je nezbytnou podmínkou dokončení evropských plynárenských a elektroenergetických sítí, a proto se musí zvýšit veřejné a soukromé investice. Odhady naznačují, že do roku 2020 bude nutné na investice vynaložit až 1 bilion EUR. Rychlá dohoda o nástroji pro propojení Evropy bude důležitým katalyzátorem těchto investic. Završení Evropského výzkumného prostoru Trvalé hospodářské oživení vyžaduje špičkové výzkumné a inovační kapacity založené na silné veřejné vědecké základně, které jsou schopné přinést vynikající výsledky na trh a řešit hlavní otázky, jež se dotýkají života evropských občanů. Budování Unie inovací je zásadní pro vytvoření pulzující 3

5 ekonomiky, kterou pohání nové myšlenky a která je schopna konkurovat na vznikajících trzích s produkty a službami založenými na pokročilých znalostech, a pro generování růstu a vytvoření kvalitních pracovních míst. Aby se toho dosáhlo, musí Evropa zvýšit efektivitu, účinnost a excelenci svého veřejného výzkumného systému. V zájmu dokončení Evropského výzkumného prostoru (EVP) do roku 2014 byl stanoven náročný časový rozvrh. Z odhadů Komise vyplývá, že současné dokončení EVP a provádění nového programu financování výzkumu a inovací EU Horizont 2020 by mohlo do roku 2030 zvýšit růst o další 1 % a vést k vytvoření téměř 1 milionu nových pracovních míst ročně. Dosažené výsledky nejsou nezanedbatelné. Například v rámci posílené spolupráce byl 25 členskými státy přijat jednotný patent. Nicméně k jednotnému výzkumnému prostoru musí Evropa ještě urazit značný kus cesty. Evropský parlament a Rada se nyní musí urychleně dohodnout na novém programu Horizont 2020 a programu COSME na podporu investic do výzkumu a inovací v rámci příštího víceletého finančního rámce. I sdělení Komise o klíčových základních technologiích a sdělení o modernizaci průmyslové politiky vyžadují důkladné rozpracování na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Komise předloží zprávu o dokončování evropského výzkumného prostoru a o investicích a reformě v inovační ekonomice před říjnovým zasedáním Evropské rady. Investice do růstu Investiční balíček ve výši 120 miliard EUR, který byl v paktu zmíněn, již funguje, ale jeho možnosti nejsou stále plně využity. Po přidání dalšího závazku ve výši 54,2 miliardy EUR v březnu tohoto roku Komise nyní dala celý rozpočet politiky soudržnosti EU ve výši 346 miliard EUR určený na programy v období k dispozici na projekty členských států, které podporují růst a tvorbu pracovních míst. Komise rovněž úzce spolupracuje s členskými státy, např. v akčních týmech pro zaměstnanost mladých lidí, aby zajistila, že tyto finanční prostředky budou použity na hlavní priority v oblasti růstu. Do konce května 2013 bylo přesměrováno více než 39,2 miliardy EUR neboli 11 % celkových prostředků na podporu nejnaléhavějších potřeb. Komise rovněž schválila snížení požadavků na vnitrostátní spolufinancování v případě některých členských států, aby zajistila, že tok finančních prostředků EU nebude přerušen ani ve chvíli, kdy jsou vnitrostátní rozpočty pod tlakem. Schopnost investičních prostředků ze strukturálních fondů EU povzbudit evropské hospodářství závisí jednak na tom, zda budou dokončeny projekty vysoké kvality v členských státech, a jednak na tom, zda bude mít Komise k dispozici prostředky na provedení plateb v okamžiku jejich splatnosti. Členské státy by se proto měly zaměřit na dokončení současných programů a Evropský parlament a Rada by se měly co nejdříve dohodnout na podobě opravného rozpočtu na rok Příští víceletý finanční rámec by měl začít platit 1. ledna Příprava nové generace programů je vynikající příležitostí k tomu, jak využít strukturální a investiční fondy EU tak, aby v nejbližším období podporovaly růst a zaměstnanost a podnítily vnitrostátní reformní procesy. Zpoždění nových programů by silně poškodilo důvěru, a proto je konečná dohoda o příštím víceletém finančním rámci a programech nejvyšší prioritou. 4

6 Rozhodnutí navýšit kapitál EIB o 10 miliard EUR je pozitivním krokem k financování reálné ekonomiky a k obnovení růstu a znovunabytí důvěry. Cílem navýšení kapitálu je zvýšit celkovou úvěrovou kapacitu EIB o 60 miliard EUR. Tím se uvolní až 180 miliard EUR v podobě dalších investic, jež budou vynaloženy v celé EU, včetně nejzranitelnějších zemí. Komise úzce spolupracuje s EIB na provedení navýšení kapitálu a na dohodě o prioritních oblastech (které odráží cíle strategie Evropa 2020), do nichž bude zvýšené úvěrování směřovat. Komise také s EIB spolupracuje na vytvoření společných nástrojů, které budou podporovat poskytování úvěrových prostředků malým a středním podnikům. Prorůstová daňová politika Osvícená daňová politika a účinné daňové systémy mohou být důležitým podnětem pro růst a sociální spravedlnost a mohou usnadnit nezbytnou fiskální konsolidaci. To je také důvod, proč je reforma daňových systémů v mnoha doporučeních pro jednotlivé země uvedena na předním místě. Zvýšené úsilí je třeba věnovat přesunutí daňového zatížení práce na jiné, méně narušující daňové základy, např. spotřebu, životního prostředí nebo daň z nemovitosti, čímž se daňová základna rozšíří. Dále je nutné řešit otázky dodržování daňových předpisů a zlepšení účinnosti daňové správy. Vzhledem k hlubší integraci evropských ekonomik a s tím souvisejícím velkým objemem přeshraničních transakcí, musí být vnitrostátní reformy doprovázeny prohlubující se spoluprací daňových správ jednotlivých států. Komise navrhla prodloužení stávajícího systému automatické výměny informací do roku 2015, aby šlo zohlednit různé druhy příjmů. To se jeví jako zvláště důležité v boji proti daňovým podvodům a únikům, v jejichž případě byl navržen akční plán, včetně návrhů na posílení spolupráce mezi členskými státy. Nedávná dohoda o mandátu k jednání se třetími zeměmi o zdanění příjmů z úspor byla vítaným krokem, ale musí následovat dohoda o revizi směrnice o zdanění příjmů z úspor. Postup v řadě klíčových návrhů Komise je příliš pomalý, např. ohledně společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob a zdanění energie. Nastala také doba urychlit probíhající přípravy daně z finančních transakcí. Díky tomu bude možné zajistit, aby se finanční sektor spravedlivě podílel na nákladech na krizi. Vytváření pracovních míst a skutečného evropského trhu práce Komise předložila několik iniciativ, jež mají za cíl zvýšit pracovní mobilitu a pomoci vytvořit skutečný evropských trh práce. Například v říjnu 2012 přijala Komise rozhodnutí o modernizaci sítě EURES a směrnici, která pracovníkům pomůže při uplatňování jejich práv v kontextu svobody volného pohybu a jejímž cílem je podporovat integraci pracovníků v hostitelské zemi. Nedávno Komise přijala rozhodnutí formalizovat stávající síť veřejných služeb zaměstnanosti, což by mělo přispět k posílení koordinace politik zaměstnanosti na úrovni EU. Vysoká nezaměstnanost, především mezi mladými lidmi, je jednou z největších hospodářských a sociálních výzev, kterým musí Evropa čelit. Průvodní zpráva o zaměstnanosti mladých lidí uvádí, že nezaměstnanost mladých dosáhla nepřijatelně vysoké úrovně. Naléhavě musí být přijata opatření na vnitrostátní i evropské úrovni, která pomohou mladým lidem najít uplatnění na trhu práce, doplnit si vzdělání nebo absolvovat odbornou přípravu. V prosinci minulého roku přijala Komise balíček opatření týkající se zaměstnanosti mladých lidí, v němž je obsažen návrh na vytvoření systému záruk pro mladé lidi. Rada schválila systém záruk pro mladé 5

7 lidi, který je nyní nutné zavést v jednotlivých členských státech. Podporu poskytnou strukturální fondy EU. Mají-li být záruky do začátku roku 2014 připraveny, je nutné urychleně přijmout dohodu o nových pravidlech pro strukturální fondy a o iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí disponující 6 miliardami EUR. Členské státy a Komise dokončují podobu dohody o partnerství a operačních programů pro příští období, což by mělo zajistit, že finanční prostředky budou soustředěny na plnění nejvyšších priorit růstu a vytváření pracovních míst. Kromě toho je nutné se na úrovni EU i vnitrostátní úrovni podrobněji zabývat sdělením o vzdělávání a dovednostech a urychlit zavádění opatření podporujících mobilitu, jako např. opatření týkající se přenositelnosti důchodových nároků a uznávání odborných kvalifikací. Jedině tak se podaří vytvořit skutečný evropský trh práce. Využití růstového potenciálu obchodu V posledních měsících bylo dosaženo značného pokroku ve využití růstového potenciálu obchodu. Kromě probíhajících jednání s několika významnými mezinárodními partnery, budou v krátké době zahájena jednání s USA, jelikož směrnice pro vyjednávání předložené Komisí již byly schváleny. Tato jednání mají z hlediska růstu a zaměstnanosti obrovský potenciál: Dohoda o obchodu mezi EU a USA bude historicky největší dohodou, která by mohla zvýšit roční hospodářskou produkci EU o přibližně 0,5 %. Měly by být urychleny přípravy týkající se návrhu Komise o přístupu na trhy veřejných zakázek v třetích zemích, který stále vyžaduje souhlas Rady a Parlamentu. Díky těmto opatřením budou mít všechny podniky (evropské i neevropské) stejné podmínky při soutěžení o obchodní příležitosti na lukrativním trhu veřejných zakázek v EU. Vytvoření správného regulačního rámce pro růst Inteligentní regulace je společnou odpovědností Komise a členských států. Ať již jde o systém hodnocení dopadu současného stavu nebo hodnocení platných právních předpisů EU, Komise se snaží zajistit, aby EU sledovala své cíle způsobem, který nevytváří zbytečně vysokou zátěž pro evropské podniky, občany a orgány veřejné správy. V této souvislosti musí být obezřetní i Evropský parlament a Rada, když pozměňují návrhy Komise, a ani členské státy by neměly vytvářet další zátěž, když evropské předpisy provádí do svého práva. Komise předložila řadu návrhů na snížení administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky, a již splnila svůj cíl snížit o 25 % administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů EU. Opatření přijatá na úrovni EU do prosince 2012 přinesou podnikům roční úspory ve výši 30,8 miliardy EUR. Avšak plný rozsah eventuálního snížení zátěže podle návrhů Komise se blíží 41 miliardám EUR, a proto Evropský parlament a Radu ještě čeká spoustu práce. Program Komise REFIT a srovnávací přehled týkající se malých a středních podniků zajistí, že míra zatížení bude neustále sledována. Komise se bude zároveň zabývat obavami, které malé a střední podniky vyjádřily v rámci konzultace TOP 10 (viz sdělení v příloze). Zlepšení regulačního rámce rovněž zahrnuje akční plán podnikání 2020, kterým je nutné se zabývat na úrovni EU i vnitrostátní úrovni. Je důležité, aby Rada ambiciózní návrhy Komise hájila a členské státy je plně prováděly. 6

8 Prohlubování HMU a prosazování finanční stability Předpokladem udržitelného růstu je stabilita. Dokončení struktury hospodářské a měnové unie (HMU), zejména pokud jde o bankovní unii, bude mít zásadní význam pro podporu budoucího růstu a předcházení opětovnému vzniku nerovnováh. Realizace jednotného mechanismu dohledu a rychlý pokrok v otázce připravovaného návrhu Komise o jednotném mechanismu pro restrukturalizaci jsou klíčovými stavebními prvky tohoto procesu. Komise stanovila komplexní vizi prohlubování HMU v návrhu prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie a následně rozpracovala návrh, jak zavést silnější předběžnou koordinaci politik a nástroj pro konkurenceschopnost a konvergenci. Je důležité zachovat dynamiku ve všech těchto oblastech a zajistit, aby obnova evropského hospodářství stála na co možná nejpevnějších základech. *** Rok poté, co se hlavy států a předsedové vlád dohodly na paktu pro růst a zaměstnanost, je nutné tento evropský konsenzus členských států a orgánů EU přetavit v konkrétní výsledky v oblasti růstu a zaměstnanosti. Evropská komise bude i nadále plnit svou úlohu v nejširším rozsahu a vyzývá, aby: Evropská rada potvrdila nezbytnost práce na všech jednotlivých prvcích Paktu pro růst a zaměstnanost, členské státy rozhodně a odvážně pokračovaly ve svém reformním úsilí na základě doporučení pro jednotlivé státy, jež mají být dohodnuty v červenci 2013 a Evropský parlament a Rada urychlily přijímání těch návrhů, které mají největší prorůstový potenciál. 7

9 Pokrok v provádění paktu pro růst a zaměstnanost Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? REFORMA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Strategie Evropa 2020 / evropský semestr / provádění nových nástrojů pro správu ekonomických záležitostí / vzájemný tlak Roční analýza růstu /2012 Doporučení pro jednotlivé země na rok 2013, které ještě musí schválit Evropská rada na svém červnovém zasedání, poté Zpráva mechanismu 11/2012 v červenci přijmout Rada a pak budou prováděny na vnitrostátní varování úrovni. Doporučení pro jednotlivé země na rok /2013 x Balíček dvou nařízení ( 2 pack ) Legislativní návrhy 11/ /2013 Provádění PROHLOUBENÍ JEDNOTNÉHO TRHU Akt o jednotném trhu I, lhůta do konce roku 2012 Evropský systém normalizace Legislativní návrh 06/ /2012 Provádění Jednotná patentová ochrana Legislativní návrh 04/ /2012 Provádění Fondy rizikového kapitálu Legislativní návrh 12/ /2013 Provádění Sociální investiční fondy Legislativní návrh 12/ /2013 Provádění Alternativní řešení sporů Legislativní návrh 11/ /2013 Provádění Zjednodušení směrnic o účetnictví Legislativní návrh 10/ /2013 Formální přijetí Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 1

10 Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? Směrnice o zdanění energie Legislativní návrh 04/2011 X Nutná politická dohoda Odborné kvalifikace Legislativní návrh 12/ /2013 Formální přijetí Zadávání veřejných zakázek Legislativní návrh 12/2011 x Nutná politická dohoda Vysílání pracovníků Legislativní návrh 03/2012 x Nutná politická dohoda Elektronická identifikace a elektronické podpisy Infrastruktura Transevropské energetické sítě Projekty transevropských sítí v oblasti dopravy Legislativní návrh 06/2012 x Legislativní návrhy 10/ / /2013 Nutná politická dohoda Provádění Formální přijetí Telekomunikace x Nutná politická dohoda. Akt o jednotném trhu II, lhůta 2. čtvrtletí 2014 Reformy pravidel pro úpadková řízení Legislativní návrh 12/2012 x Nutná politická dohoda Čtvrtý železniční balíček Legislativní návrh 01/2013 x Nutná politická dohoda Dozor nad trhem a bezpečnost produktů Balíček 02/2013 x Nutná politická dohoda Modernizace portálu EURES Samostatný právní akt COM 11/2012 Provádění Vysokorychlostní širokopásmová infrastruktura Legislativní návrh 03/2013 x Nutná politická dohoda Třetí energetický balíček Legislativní návrhy 09/ /2009 Provádění Dlouhodobé investiční fondy Legislativní návrh Q x Návrh Komise se připravuje Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 2

11 Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? Námořní doprava Balíček Q x Návrh Komise se připravuje Jednotné evropské nebe Balíček 06/2013 x Nutná politická dohoda Elektronické platební služby Legislativní návrh Q x Návrh Komise se připravuje Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek Legislativní návrh Q x Návrh Komise se připravuje Bankovní služby Legislativní návrh 05/2013 x Nutná politická dohoda Lepší správa jednotného trhu Sdělení, zpráva, srovnávací přehled 2012 neuv. Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Provádění směrnice o službách Sdělení 06/2012 neuv. Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni DOKONČENÍ JEDNOTNÉHO DIGITÁLNÍHO TRHU DO ROKU 2015 Digitální agenda / dokončení jednotného digitálního trhu Elektronická identifikace a elektronické podpisy Modernizace systému autorských práv Přezkum v polovině období 12/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Projednávání na zasedání Evropské rady v říjnu 2013 Legislativní návrh 06/2012 X Nutná politická dohoda (součást Aktu o jednotném trhu I) Osiřelá díla Legislativní návrh 05/ /2012 Provádění Kolektivní správa práv Legislativní návrh 07/2012 x Nutná politická dohoda Budoucnost autorských práv Sdělení 12/2012 neuv. Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Opatření navazující na přezkum Komise budou oznámena v roce 2014 Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek Vysokorychlostní širokopásmová infrastruktura Legislativní návrh Q x Návrh Komise (součást Aktu o jednotném trhu II) Legislativní návrh 03/2013 x Nutná politická dohoda (součást Aktu o jednotném trhu II) Nástroj pro propojení Evropy Legislativní návrh 10/2011 x Nutná politická dohoda Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 3

12 Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? DOKONČENÍ VNITŘNÍHO TRHU S ENERGIÍ DO ROKU 2014 Dokončení vnitřního trhu s energií Sdělení 11/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Třetí energetický balíček Legislativní návrhy 09/ /2009 Provádění (součást Aktu o jednotném trhu I) Nástroj pro propojení Evropy Legislativní návrhy 10/2011 x Nutná politická dohoda Směrnice o zdanění energie Legislativní návrh 04/2011 x Nutná politická dohoda (součást Aktu o jednotném trhu I) Transevropské energetické sítě Legislativní návrh 10/ /2013 Provádění (součást Aktu o jednotném trhu I) Energetická účinnost Legislativní návrh 06/ /2012 Provádění ZAVRŠENÍ EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO PROSTORU DO ROKU 2014 Posílení Evropského výzkumného prostoru Investice do výzkumu a inovací (Horizont 2020 a COSME) Sdělení 07/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, Zpráva Komise o pokroku před říjnovým zasedáním Evropské rady Legislativní návrhy 11/2011 x Nutná politická dohoda Klíčové základní technologie (KET) Sdělení 06/2012 Provádění prostřednictvím programu Horizont 2020, programů strukturálních fondů a národních programů Modernizace průmyslové politiky Sdělení 10/2012 Následná opatření na úrovni EU a vnitrostátní úrovni. Projednávání na zasedání Evropské rady v červnu 2013 a únoru 2014, zpráva o pokroku při provádění ve třetím čtvrtletní 2013 Jednotná patentová ochrana Legislativní návrh 04/ /2012 Provádění (součást Aktu o jednotném trhu I) Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 4

13 Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? INVESTICE DO RŮSTU Navýšení kapitálu EIB do prosince 2012 Projektové dluhopisy Změna programů strukturálních fondů EU neuv. neuv. Navýšení o 10 miliard EUR se promítne do úvěrových programů. Zpráva Komise a EIB o pokroku předložená červnovému zasedání Evropské rady Dohoda o spolupráci mezi Komisí a EIB Iniciativa akčního týmu a členských států 11/2012 neuv. 230 milionů EUR, které je nutné v roce 2013 uvolnit do oblasti dopravy, energetiky a IKT; Zpráva o pokroku Komise a EIB červnovému zasedání Evropské rady 01/2012 Změna programů pro částku 39,2 miliard EUR; provedení proběhne na vnitrostátní úrovni Rozpočet na rok 2013 Návrh rozpočtu 04/2012 X Nutná dohoda o opravném rozpočtu VFR na období Návrh rozpočtu 06/2011 X Nutná politická dohoda Budoucí politika soudržnosti Legislativní návrh 10/2011 x Nutná politická dohoda PRORŮSTOVÁ DAŇOVÁ POLITIKA Směrnice o zdanění příjmů z úspor Legislativní návrh 11/2008 x Nutná politická dohoda Mandát k jednání se třetími zeměmi Návrh mandátu 05/ /2013 Začátek jednání se třetími zeměmi Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob Legislativní návrh 03/2011 x Nutná politická dohoda Daňové podvody a úniky Akční plán a 2 doporučení 12/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Daň z finančních transakcí Legislativní návrh 02/2013 x Nutná politická dohoda Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 5

14 Opatření Čím přispěla Komise? Schváleno na úrovni EU? Jaký bude další postup? VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST A SKUTEČNÉHO EVROPSKÉHO TRHU PRÁCE Politika zaměstnanosti Nezaměstnanost mladých lidí Iniciativa Příležitosti pro mladé Balíček opatření týkající se zaměstnanosti mladých lidí (vč. systému záruk pro mladé lidi) Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí Balíček opatření týkající se zaměstnanosti 04/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Sdělení 12/2011 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Sdělení a návrh 12/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni po dohodě Rady z února 2013 Legislativní návrh 03/2013 x Nutná politická dohoda Vzdělávání a dovednosti Sdělení 11/2012 Následná opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni Přenositelnost důchodových nároků Legislativní návrh 10/2005 x Nutná politická dohoda Vysílání pracovníků Legislativní návrh 03/2012 x Nutná politická dohoda (součást Aktu o jednotném trhu I) Odborné kvalifikace Legislativní návrh 12/2011 x Nutná politická dohoda (součást Aktu o jednotném trhu I) VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU OBCHODU Obchodní dohody USA Peru a Kolumbie Kanada Singapur Návrhy mandátů k vyjednávání a vyjednávání na základě schválených mandátů 03/2013 Mandát schválen 06/2013 Různé 02/2013 Provádění Mandáty schváleny Jednání mají být zahájena Jednání mají skončit Dohoda má být parafována Celkový stav: Podle plánu Vyžaduje větší úsilí Žádný / malý pokrok 6

PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST

PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 18. 19. ŘÍJNA 2012 EVROPSKÁ KOMISE PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA PRO EVROPSKOU RADU, 18. A 19. ŘÍJNA 2012 Pakt pro růst a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesilatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 14. a 15. března 2013 ZÁVĚRY

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR Digitální agenda pro Evropu Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR dana.cernohousova@mvcr.cz 17. 1. 2013 1 Digitální agenda pro Evropu Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 (stanovuje

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 340 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2016

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 271 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Portugalska z roku

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Společná obchodní politika EU

Společná obchodní politika EU 1 Zásady společné obchodní politiky Stanoveno čl. 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Jednotné zásady pro všech 28 zemí pro: Úpravy celních sazeb Uzavírání obchodních dohod Sjednocování liberalizačních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

15195/14 dhr/ls/vmu 1 DPG

15195/14 dhr/ls/vmu 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 10. listopadu 2014 (OR. en) 15195/14 CO EUR-PREP 44 ENER 451 POLGEN 155 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Činnost navazující

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 339 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska z roku 2016

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více