Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Ondřej Sobočík Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat doktoru Ráčkovi za ochotu, motivující přístup, věcné připomínky a odborný nadhled. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za trpělivost a podporu.

4 Shrnutí V této práci analyzujeme alternativy řešení a požadavky systému pro vyhledávání blízkých bodů zájmů v geografických informacích. Dále navrheme a vytvoříme datový model a model tříd, jež následně implementujeme a popíšeme použité postupy.

5 Klíčová slova GIS,GPS, Java, mapa, výpočet vzdáleností, body zájmu, mobilní aplikace.

6 Obsah 1 Úvod Analýza Alternativy Mapové portály Aplikace pro správu a manipulaci s GPS daty Oblasti užití Šifrovací hry Turistické známky Pojišťovny Vyhledávání restaurací Analýza požadavků Návrh mobilní aplikace Technologie Programovací jazyk Databáze Vývoj Datový model Diagram tříd Správa a vyhledávání POI Automatizovaný sběr dat Správa událostí Správa uživatelů Zabezpečení uživatelských hesel Ukládání uživatelských logů Vyhledání POI v GPS datech Formát vyměňovaných dat API LocationsServlet UserConfigServlet Závěr

7 1 Úvod Cílem práce je navrhnout a implementovat konfigurovatelný systém pro vyhledávání blízkých bodů zájmu v geografických informacích (dále jen systém). V současnosti existuje velké množství specializovaných portálů a databází, ve kterých lze vyhledávat body zájmu (dále POI - point of interest) specifického typu (např. restaurace, firmy). Systém bude univerzální a jednoduše přizpůsobitelný, použitelný pro široké spektrum oblastí. Bude možné ho využít jako knihovnu pro stávající aplikace nebo přímo nasadit samostatně na aplikační server. Záměrem je, aby systém pracoval jako služba poskytující požadované funkce uživatelům online. Při návrhu a implementaci se na systém budeme dívat ze dvou pohledů. Prvním bude pohled administrátora, jenž bude od systému požadovat snadné přidávání POI s možností automatizace, vytváření a správu událostí a dostupnost zmíněných funkcí přes webové rozhraní. Druhým pohledem je pohled běžného uživatele. Jenž bude chtít pomocí mobilní aplikace najít POI ve svém okolí, s možností výsledky hledání filtrovat, získat bližší informace o těchto lokacích a událostech s nimi spojenými a uložit si je mezi oblíbené nebo navštívené. Implementace mobilní aplikace nebude součástí této práce, protože podoba a šíře funkcí bude záviset na zamýšleném použití systému, nicméně vytvoříme ukázkový model aplikace, která by mohla služby systému využívat. V první části práce se zaměříme na to, co je GIS (Geographic information system - geografický informační systém), co jsou geografické informace a co konkrétně pro nás bude znamenat POI. Poté se podíváme na existující prostředky pro vyhledávání takovýchto informací a navrhneme několik různých možných oblastí užití. Na základě dostupných prostředků a těchto oblastí určíme funkční požadavky, vybereme technologie, ve kterých budeme systém implementovat, vytvoříme datový model, na kterém podrobněji popíšeme důležité entity, a model tříd. Jednotlivé třídy popíšeme v další části práce, také u nich předvedeme implementační detaily hlavních funkcionalit systému a možnosti přizpůsobení systému pro specifické účely případů užití. V poslední části se zaměříme na API (Application Programming Interface - rozhraní pro programování aplikací) pomocí kterého se systémem mohou komunikovat další aplikace. 2

8 2 Analýza Začneme určením základních pojmů. Co jsou to geografické informace, jak se ukládají, jaké jsou problémy při vyhledávání bodů v těchto informacích? Pro práci s geografickými informacemi se používají GIS. Úřad pro veřejné informační systémy je definuje jako Organizovaný soubor počítačového hardware, software, geografických údajů a personálu určený k efektivnímu sběru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a zobrazování všech geograficky vztažených informací. [1] Data, se kterými GIS pracuje, se nazývají geografická data a skládají se z jednotlivých geoobjektů. Geoobjekty obsahují dva druhy informací, a to prostorové (tvar, poloha, topologie) a neprostorové (atributy specifické pro typ objektu). Geoobjekty můžeme dělit podle počtu rozměrů: 0D geoobjekt - bod, definovaný pouze svou polohou 1D geoobjekt - úseky čar s konečnou délkou a nulovou plochou 2D geoobjekt - dvourozměrné objekty s konečným obvodem a plochou 3D geoobjekty - geometrické těleso, v GIS se používá výjimečně V rámci práce budeme mluvit o POI jako o 0D geoobjektech s dodatečnými neprostorovými informacemi. Dvě nejčastěji řešené úlohy při výpočtech v geografických informacích jsou takzvané přímý a inverzní geodetický problém. Přímým geodetickým problémem je výpočet výsledné pozice, pokud známe výchozí bod, směr a vzdálenost. Za inverzním geodetickým problémem se skrývá výpočet vzdálenosti dvou bodů na Zemi. V této práci se budeme zabývat pouze případem inverzního geodetického problému. Pokud jsou dva body dostatečně blízko u sebe, můžeme jejich vzdálenost počítat v rovině pomocí Pythagorovi věty. Pro větší vzdálenosti je nutné použít sférickou trigonometrii. Nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše (tzv. ortodroma) je kratší oblouk hlavní kružnice procházející těmito dvěma body. Hlavní kružnice je průsečík povrchu koule a roviny procházející středem koule. Pro výpočet musíme znát souřadnice dvou bodů [U1;V1] a [U2;V2], středový úhel σ a poloměr koule (v našem případě Země) R = 6371,1. Středový úhel v radiánech pak vypočítáme pomocí následující rovnice: σ = arccos Délku ortodromy d v kilometrech dostaneme rovnicí: ( sinu1sinu 2 + cosu1cosu 2 cos ( V 2 V1) ) d = σ R π 180 3

9 2.1 Alternativy V této části práce se nejdříve podíváme na alternativy k našemu systému. Tedy na možnosti, jak můžeme z hlediska běžného uživatele vyhledávat POI v geografických informacích. Zajímat nás také budou možnosti ukládání a správy vlastních bodů. Zejména se zaměříme na mapové portály, a to z následujících důvodů: jsou snadno dostupné online, často jsou přístupné i jako mobilní aplikace poskytují spoustu různých funkcí nad rámec obyčejného vyhledávání POI a navigaci. Podíváme se také na tradiční aplikace pro správu GPS dat. Naopak se nebudeme zabývat GPS navigacemi (ať hardwarovými nebo mobilními aplikacemi), kterých existuje velké množství, ale kromě navigace a vyhledávání podle známých informací neposkytují funkce, které budeme požadovat po našem systému Mapové portály V první řadě se podíváme na mapové portály. Konkrétně na dva u nás nejoblíbenější a nejpoužívanější, a to Mapy.cz (http://mapy.cz) a Google Maps (https://www.google.cz/maps). Oba portály mají společné základní funkce. Kromě základního zobrazení nabízejí i letecké snímky, pohled z úrovně ulice nebo turistickou/topografickou mapu. Mapy.cz nabízejí více typů map (např. historické mapy měst, cykloturistickou mapu a další) a na území České republiky jsou podrobnější. Oba portály umožňují vyhledávat místa podle adresy, GPS souřadnic nebo jména. Ve vyhledávání podle jména jsou první větší rozdíly. Při testování Google Maps úspěšně našly větší množství restaurací a podobných podniků, zato Mapy.cz našly více lokací, jako jsou muzea, knihovny, lékařská zařízení atd. Oba portály umí najít trasu mezi libovolnými body, a to jak pro automobil, tak pro chodce nebo prostřednictvím městské hromadné dopravy (případně kombinací). Mapy.cz mají pro přihlášené uživatele možnost označovat místa jako navštívená a ukládat si naplánované trasy, také umí navrhnout zajímavá místa nebo akce pro výlet. Google Maps umožňují vytvářet a ukládat vlastní mapy s vyznačenými body, naplánovanými trasami a poznámkami a upravené mapy sdílet s ostatními uživateli. Mapy.cz poskytují jednoduché API, které umožňuje vkládat mapu na jiné webové stránky. Na mapě je možné zobrazovat vlastní body zájmu, vrstvy s ovládacími prvky, vektorové prvky atd. Dále poskytují aplikaci pro mobilní operační systém Android, umožňující funkce portálu využívat také offline. Google Maps poskytují několik API pro různé aplikace/portály společnosti Google související s mapami, která umožňují na jiných webových stránkách zobrazit mapy s širokými možnostmi úprav a přizpůsobení, Street View, interaktivní prohlídky pamětihodností, vyhledávání v databázi 4

10 míst a podniků a mnoho dalšího. Google nabízí ke stažení SDK (Software Development Kit - soubor nástrojů pro vývoj softwaru) pro ios a Android umožňující využívat funkcionalitu Google Maps v aplikacích psaných pro tyto operační systémy Aplikace pro správu a manipulaci s GPS daty Na trhu je velké množství aplikací pro GPS navigaci a sledování polohy, ale aplikací umožňujících správu POI a manipulaci s nimi je velmi málo. Podíváme se blíže na dvě z nich, a to na Viking GPS data editor and analyzer (http://sourceforge.net/projects/viking/) a GPS Utility (http://www.gpsu.co.uk/index.html). Obě aplikace mají společné základní funkce a charakteristiky. Jsou určené pro osobní počítače, postrádají tedy možnost jednoduchého sdílení dat s dalšími uživateli (obě aplikací umožňují data exportovat do celé řady GPS formátů), jsou dostupné ve freeware verzi, umí zobrazovat POI na různých mapách, které jsou buď součástí aplikace nebo se dají importovat, a umí vyhledávat trasy mezi body na mapě. Aplikace GPS Utility k tomu klade důraz na spolupráci s hardwarovými GPS navigacemi. Především ukládání a pohodlné vytváření tras s postupnými body a následné nahrávání do GPS zařízení. Za zajímavou považuji integraci GPS Utility s Google Maps, umožňující využít Google Maps k vyhledání a naplánovaní trasy a pomocí několika kliknutí trasu nahrát. 2.2 Oblasti užití V této podkapitole určíme a popíšeme některé možné oblasti použití našeho systému. Oblasti se budou lišit scénáři použití i množstvím a typem vyžadovaných funkcí, protože možnost přizpůsobení systému pro nás bude v této práci důležitá. U každé oblasti použití určíme několik zásadních bodů. Vynecháme základní principy systému společné pro všechny oblasti, jako schopnost propojení s mobilní aplikací, vyhledávání POI v blízkém okolí uživatele a další Šifrovací hry Organizátoři šifrovací hry chtějí systém využít k zadávání úkolů a sběru výsledků účastníků. Před zahájením vytvoří v systému lokace stanovišť, na nichž se budou nacházet jednotlivé šifry a úkoly, a události obsahující zadání úkolů nebo klíče k šifrám. Události budou zveřejněny v okamžik zahájení hry. Účastníci budou vybaveni telefonem s mobilní aplikací, která vyhledá a zobrazí na mapě všechna stanoviště. Výběr startovního místa a trasy je pouze na účastnících. Po zahájení hry se účastníkům zobrazí události s instrukcemi k daným stanovištím. Pokud danou šifru vyřeší, označí stanoviště jako navštívené a přidají komentář s řešením a aplikace připojí časový údaj. Zadané informace jsou aplikací odeslány na server, kde jsou uloženy do databáze. Po skončení hry organizátoři data využijí ke kontrole a vyhodnocení výsledků. 5

11 Pro tento případ užití je důležité: vytváření lokací a publikovatelných událostí označení lokací/událostí jako navštívených s připojeným komentářem Turistické známky Systém bude použit jako turistická aplikace usnadňující sběr turistických známek. Lokace budou do systému přidávány automaticky z existujících internetových stránek Systém bude umožňovat vyhlašování výzev. Např. navštívit během května co nejvíce zámků v Moravskoslezském kraji. Uživatelé budou moci pomocí mobilní aplikace vyhledávat lokace v okolí, označovat je jako navštívené a výsledky hledání bude možné filtrovat podle tohoto označení a typu lokace. Aplikace bude obsahovat navigaci k vybraným lokacím. V případě plnění výzvy uživatel pořídí na daném místě log sestávající z GPS souřadnic, časové známky a komentáře. Log bude následně odeslán na server, kde je lokace s výzvou označena jako navštívená a zaslané informace budou uloženy do databáze. Pro tento případ užití je důležité: automatizovaný sběr dat o lokacích vyhlašování výzev zpracovávání logů z lokalit Pojišťovny Pojišťovna chce systém využít v rámci mobilní aplikace pro klienty, pomocí které budou vytvářet pojistné události. Například dopravní nehody. V případě takovéto události se uživatel přihlásí do mobilní aplikace, vytvoří novou událost s krátkým popisem a pořídí fotografii havarovaného vozidla. Aplikace automaticky přidá GPS souřadnice a datum a odešle soubor dat na server pojišťovny. Uživatel nemá možnost upravovat data připojená aplikací z důvodu předcházení pojistných podvodů. Po přijetí dat serverovou aplikací je fotografie uložena na souborový server a událost je založena do databáze s odkazem na fotografii. Data jsou následně zpracovávána dalšími systémy pojišťovny. Systém je tedy používán jednosměrně pouze ze strany klientů/uživatelů. Pro tento případ užití je důležité: autonomní pořízení GPS dat a data uložení přijatých obrazových souborů založení události v databázi. 6

12 2.2.4 Vyhledávání restaurací Systém bude sloužit pro vyhledávání restaurací, barů a podobných podniků v blízkém okolí uživatelů. Podniky je možné přidávat manuálně administrátory nebo manažery podniků. Manažerem je v tomto případě myšlen uživatel, který má oprávnění přidávat nové lokace do systému. Tyto lokace však musí být schváleny administrátorem, než jsou v systému viditelné ostatním uživatelům. Obdobným způsobem bude možné v lokacích vytvářet události. Podniky i události můžou být různého typu. Přidávání velkého množství podniků manuálně by však bylo nepraktické. Je tedy vyžadována možnost automatizovaného sběru dat o podnicích. Standardní uživatelé systému budou pomocí mobilní aplikace vyhledávat podniky v blízkém okolí. Výsledky bude možné filtrovat. Například podle typu podniku, jestli v něm probíhá nějaká událost, zda je na ní vstupné, podle otevírací doby apod. Mobilní aplikace bude umět k vybranému podniku navigovat, v ideálním případě bude brát volitelně do úvahy i městskou hromadnou dopravu. Uživatelé budou mít možnost podniky hodnotit, označovat je jako navštívené a přidávat si je k oblíbeným podnikům. Pro tento případ užití je důležité: rozlišení různých uživatelů s rozdílnými oprávněními v systému automatický sběr dat o lokacích vyhledávání blízkých podniků s možností filtrování výsledků označování lokací jako oblíbených a navštívených hodnocení lokací. 7

13 2.3 Analýza požadavků Systém musí fungovat jako služba běžící na aplikačním serveru a musí být snadno nasaditelný do mnoha rozdílných prostředí. Tuto vlastnost zajistíme volbou vhodných implementačních technologií v další kapitole. Bude rozlišovat dva typy uživatelů, administrátory a běžné uživatele, ale část práv uživatelů bude konfigurovatelná, a tak se mohou uživatelská typy z části prolínat. Primárními daty v systému budou POI, které budou určeny zeměpisnými souřadnicemi a názvem. Dále budou mít volitelné atributy (viz kapitola Databázový model), zejména typ POI. Typy budou taktéž konfigurovatelné administrátory. Administrátoři mohou POI přidávat ručně nebo automatizovaně parsováním HTML (hypertext markup language - hypertextový značkovací jazyk) dokumentů, včetně volně dostupných webových stránek, a dále informace o nich upravovat. Systém bude umožňovat vytváření událostí provázaných s POI a tyto události, stejně jako POI, zveřejňovat ve vybraný čas. Následující UC (use case - případ užití) diagram ilustruje práci s POI z hlediska administrátora. Obrázek 2.1: UC diagram z pohledu administrátora. Pro uživatele bude nejdůležitější funkce vyhledávání blízkých POI. Blízkými, budeme rozumět POI na ploše malého města nebo městské části. Počet výsledků vyhledávání bude nastavitelný, takže například v centru velkého města, kde se dá očekávat větší hustota POI, budou zobrazeny výsledky z menší plochy, než třeba na periferiích. Výsledky vyhledávání budou také filtrované dle uživatelem nastavených filtrů. Uživatelé se budou moci registrovat. Funkce vyhledávání POI bude dostupná i neregistrovaným uživatelům, registrovaní uživatelé budou moci POI přidávat mezi oblíbené, označovat je jako navštívené, hodnotit a nahrávat logy. Logy budou obsahovat zeměpisné souřadnice, čas a datum pořízení a komentář, které bude uložen do databáze 8

14 a provázán s uživatelem a POI, případně událostí. Následující UC diagram ilustruje práci s POI z hlediska uživatele. Obrázek 2.2: UC diagram z pohledu uživatele. Systém bude obsahovat rozhraní pro komunikace postavené na protokolu http (hypertext transfer protokol - protokol pro přenos hypertextových dokumentů). Tím umožníme využívání služeb systému nezávisle na platformě uživatele Návrh mobilní aplikace Realizace mobilní aplikace, která by využívala služeb systému, není součástí této práce, protože jednotlivé aplikace se budou podle zamýšleného použití odlišovat množstvím a typem funkcí. Nicméně navrhneme ukázkovou aplikaci, sloužící k vyhledávání barů v okolí a jejich hodnocení. Aplikace bude bary zobrazovat na mapě a případně uživatele navigovat k vybranému podniku. Aplikace bude určena pro chytré telefony s operačním systémem Android a GPS modulem. Hlavním důvodem pro tuto volbu je, že standardní součástí Androidu jsou Google Maps. To nám umožní snadnou integraci mapy do aplikace. Pomocí API Google Maps budeme na mapě zobrazovat naše POI a případně trasu ke zvolenému cíli. Trasa se aktualizuje na požádání. Na obrázku 2.3 můžeme vidět návrh uživatelského rozhraní. 9

15 Obrázek 2.3: Návrh uživatelského rozhraní ukázkové aplikace. Po spuštění aplikace zjistí současné GPS (Global Positioning System - Globální polohovací systém) souřadnice, vyhledá bary v okolí podle defaultního nebo naposledy použitého nastavení a zobrazí pozici uživatele a vyhledané POI na mapě. Nepřihlášený uživatel může pouze vyhledávat, filtrovat a zobrazovat informace o barech. Tlačítko Přihlásit se zobrazí přihlašovací dialog, tlačítko Hledej znovu vyhledá POI v okolí s aplikací zvolených filtrů a tlačítko Filtry otevře podmenu s jednotlivými filtry. Filtrovat lze podle počtu zobrazených barů, typu a přihlášení uživatelé navíc mohou zapnout nebo vypnout zobrazování oblíbených a již hodnocených podniků. Obrázek 2.4: Podmenu Filtry. Po kliknutí na ikonku baru na mapě se zobrazí vyskakovací okno s informacemi. Okno obsahuje název podniku, ikonku kalendáře, která otevře další vyskakovací okno s otevírací dobou, pět hvězdiček reprezentujících průměrné hodnocení, informace o podniku a dvě tlačítka pro ohodnocení a přidání mezi oblíbené. Tlačítka mají ikonku znázorňující, jestli byla operace již provedena. Pro nepřihlášeného uživatele budou tlačítka neaktivní. Přihlášený uživatel bude moci označit počet hvězdiček, které chce podniku dát. V tom okamžiku se aktivuje tlačítko, kterým hodnocení zašle na server. Na obrázku 2.5 jsou dvě vyskakovací okna. První znázorňuje, co uvidí nepřihlášený uživatel. Druhé ukazuje, co uvidí přihlášený uživatel, s otevřenou ikonkou otevírací doby, pokud je podnik přidaný mezi oblíbené podniky uživatele a uživatel vybral hodnocení, ale ještě jej neodeslal. 10

16 Obrázek 2.5: Různé formy vyskakovacích oken. 11

17 3 Technologie 3.1 Programovací jazyk Při výběru programovacího jazyka musíme zvážit několik důležitých kritérií. Předně všechny použité technologie musí být bezplatné. Za druhé, systém musí být snadno nasaditelný do prostředí uživatele. Důležitá je tedy multiplatformovost. Na základě osobních zkušeností a preferencí zvažuji hlavně jazyky Java a C# s platformou.net. Podíváme se ale i na jiné alternativy, a to Python a Ruby. Ruby on Rails (dále jen Rails) je open sourcový webový framework založený na jazyce Ruby. Rails využívá architekturu MVC (model-view-controller) pro strukturování webových aplikací a mezi jeho základní filozofické principy patří Konvence před konfigurací (Convention over Configuration - CoC) a Neopakuj se (Don t Repeat Yourself - DRY). CoC znamená, že programátor musí specifikovat pouze aspekty odchylující se od standardního chování. Např. pokud máme v modelu třídu Sale, odpovídající tabulka v databázi se bude jmenovat sales. Pouze pokud budeme chtít, aby se jmenovala jinak, bude nutné to specifikovat. Rails je možné nasadit na velké množství webových serverů (Mongrel, Apachee a další) a spolupracuje s databázovými servery jako MySQL a PostgreSQL. Nevýhodou je, že Rails dobře neškáluje pro velké množství dotazů na aplikaci. To by mohlo vést k problémům, jelikož náš systém bude komunikovat s mobilními aplikacemi backendem. Python je open sourcový víceparadigmatický skriptovací jazyk s instalačními balíky pro většinu běžných platforem. Pro vývoj webových aplikací nabízí několik různých frameworků. Python je jednoduchý na naučení, zdrojový kódy jsou krátké a snadno čitelné a rychlost výsledných programů bývá velmi dobrá. Mezi nevýhody patří, že programy je třeba speciálně upravovat pro platformovou nezávislost, pokud mají fungovat na systémech Windows i Linuxových platformách. C#.NET je společně s Javou nejmodernější a nejpoužívanější platforma pro vývoj takzvaných business aplikací. Nicméně byl vyvinutý společností Microsoft a tak je velmi úzce provázán se systémy Windows. Nesplňuje tedy požadavek na multiplatformovost. Java [2] je jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků a její enterprise edice (J2EE) je široce využívána ve světě komerčních webových aplikací. Od roku 2007 je dostupná pod open sourcovou licencí GNU General Public License. Cílem při vytváření Javy bylo vytvořit jazyk, který bude jednoduchý, objektově orientovaný, robustní, bezpečný, multiplatformní, výkonný, dynamický, interpretovaný a podporující operace s vlákny. Pro nás je velmi důležitá především multiplatformovost. Javové programy jsou kompilovány do univerzálního bytekódu, který je následně spouštěn na JVM (Java Virtual Machine - běhové prostředí javy) pro konkrétní hardware. V praxi je tak možné jeden program spouštět na téměř libovolné kombinaci hardwaru 12

18 a operačního systému. Javové programy je možné nasadit na obrovské množství aplikačních serverů (Tomcat, Jetty, GlassFish a další) a tím pádem je pro uživatele velmi jednoduché tyto aplikace používat. Z výše uvedených důvodů použijeme právě Javu i pro náš systém. 3.2 Databáze Data budeme uchovávat v open sourcové databázi založené na SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk pro relační databáze). Blíže se podíváme na SQLite, MySQL a PostgreSQL. SQLite je velmi rychlá a nenáročná databáze, napsaná jako knihovna použitelná aplikacemi ve všech možných jazycích (Java je jedním z nich). Všechna data jsou uložena v jednom souboru, takže je snadno přenositelná. Nicméně nepodporuje přístup více uživatelů a je zaměřena spíše na použití desktopovými aplikacemi. MySQL patří mezi nejoblíbenější bezplatné databáze, i když má i placenou verzi, je multiplatformní a lze ji nainstalovat jako samostatný databázový server. Je jednoduché ji začít používat a mezi její hlavní přednosti patří rychlost, především operací čtení. Několikanásobné současné operace čtení a zápisu jsou však již pomalejší. Také plně neimplementuje ANSI/ISO standart pro SQL databáze, takže převod databáze na jiný SQL server může být problematický. PostgreSQL je nejpokročilejší open source databáze s největším množstvím různých funkcí a podporovaných datových typů. Původně byla vyvíjena pro Linuxové systémy, ale v současnosti je dostupná pro všechny běžné operační systémy a splňuje standard ANSI-SQL:2008. PostgreSQL nabízí široké možnosti přizpůsobení, může tedy být obtížnější na použití a nasazení. Výběr mezi MySQL a PostgreSQL závisí na konkrétním zamýšleném použití a pro tuto práci jsou obě dvě naprosto adekvátní. Na základě osobních preferencí tedy vybereme PostgreSQL. 13

19 4 Vývoj V této kapitole se podíváme na implementační detaily systému. V první podkapitole nejdříve vytvoříme ERD (Entity Relationship Diagram - objektově relační diagram) datový model. V průběhu postupně popisujeme jednotlivé části, celý diagram se nachází na konci podkapitoly. V datovém modelu používáme obecné datové typy, nikoliv typy specifické pro PostgreSQL. Ve druhé podkapitole vytvoříme diagram tříd a jednotlivé třídy podrobně popíšeme v podkapitolách. V nich se také budeme věnovat použitým algoritmům a možnostem konfigurace systému. Všechny algoritmy budou psané pseudokódem, nebude-li uvedeno jinak. 4.1 Datový model Nejdůležitější entitou systému je pro nás bod zájmu. Začneme tedy modelovat od něj. V rámci modelu budeme entitu POI nazývat Location. Entita je určena automaticky generovaným atributem locationid a má čtyři povinné atributy nezbytné pro vyhledávání a zobrazení uživateli. Těmi jsou GPS souřadnice typu float (číslo s plovoucí desetinou čárkou) reprezentované dvojicí latitude a longitude, jméno POI locationname a atribut published typu boolean (logická hodnota), který určuje, jestli je POI možné vyhledávat a zobrazovat uživateli. Entita Location má také volitelné atributy address, city a description uchovávající informace o adrese a popis POI, atribut type definovaný administrátorem systému (možnostem přizpůsobení systému se budeme věnovat v jedné z dalších kapitol) a atribut admission typu boolean určující jestli je na POI vyžadováno vstupné. Hodnocení POI umožňuje dvojice celočíselných atributů score, celkový součet všech hodnocení, a rated, počet hodnocení. Průměrné hodnocení je vždy vypočítáno ve chvíli, kdy je na něho vznesen dotaz. Hodnotící škála je také definována administrátorem, musí však být založena na číselném hodnocení. Posledním nepovinným atributem je hoursid. Cizí klíč odkazující na entitu Hours, sloužící k uchování otvírací doby. Nepovinné atributy nemusí mít žádnou hodnotu, jedná se o tzv. nulable typy. Vztah mezi entitami Location a Hours je asociace jedna ku jedné, průchozí směrem od Location k Hours. Tedy jeden POI může mít pouze jednu tabulku otevírací doby a v entitě Hours nedržíme odkaz na POI, ke které patří. Hours má primární klíč hoursid a dvojici atributů typu datetime (typ pro ukládání času a data) pro každý den (např. mondaybeg a mondayend) určující začátek a konec otevírací doby. 14

20 Obrázek 4.1: Entity Location a Hours. Další entita mající vztah k primární entitě Location je entita Event,, tedy entita reprezentující událost. Má primární klíč eventid a cizí klíč locationid odkazující na POI ke kterému patří. Událost musí být vždy přiřazena k nějakému POI. Povinnými atributy jsou name, jméno události, a published,, ten má stejný význam jako u entity Location.. Volitelné atributy jsou description,, popis události, admission, opět stejný význam jako u Location, a dvojice startdate a enddate udávající datum a čas začátku a konce události. Událost může mít pouze čas začátku, ale ne pouze čas konce a ten musí čas začátku následovat. Souslednost časů je hlídána v kódu obslužné třídy. Jeden POI může mít přiřazeno více událostí. Máme tedy vazbu asociace jedna ku N. Vazba je udržována v entitě Event.. Chceme-li najít všechny události patřící k POI, musíme prohledat tabulku Event na atribut locationid. Obrázek 4.2: Entita Event. 15

21 V systému se nachází dva typy uživatelů, administrátor a běžný uživatel. Jsou reprezentováni entitou User s atributem usertype rozlišujícím typ uživatele a primárním klíčem userid. Dalšími povinnými atributy jsou username, jméno, pod kterým uživatel vystupuje v systému, hash, zahashovaná podoba uživatelova hesla, a salt, náhodný řetězec znaků připojovaný k heslu pro větší bezpečnost. Mezi nepovinné atributy patří , ová adresa umožňující ověření a komunikaci s uživateli, name, jméno uživatele, surname, příjmení uživatele, age, věk uživatele, a address, adresa uživatele. S výjimkou atributu age jsou všechny nepovinné atributy textového typu. Korektnost vstupních dat musí být hlídána mimo systém. To platí obzvláště pro . Uživatelé mohou mít několik různých vazeb na lokace. Dvě z těchto vazeb jsou uchovávány v entitě UserLocationReleation. Primární klíč entity je id, kromě něho má entita dva cizí klíče pro uživatele a POI, a to userid a locationid. Typ vazby je uchováván v atributu type, a smí nabývat hodnot favorite pro oblíbené POI a visited pro navštívené. UserLocationReleation je vazební entita. Každý uživatel smí mít jednu vazbu favorite a jednu vazbu visited pro konkrétní POI, ale každou z vazeb smí mít pro libovolný počet POI. Jedná se o vazbu M ku N rozdělenou na dvě vazby 1 ku N. Třetí typ vazby je reprezentován entitou Rated. Tato entita uchovává informace o tom, které POI uživatel hodnotil, a také vlastní hodnocení. To umožňuje později toto hodnocení změnit. Entita obsahuje tři atributy. Dva z nich jsou cizí klíče userid a locationid, tvořící dohromady kompozitní primární klíč entity. Třetí atribut je celočíselný rating pro uložení hodnocení. Uživatelé mohou hodnotit libovolný počet POI, každý však pouze jednou. Uživatelé mohou jako navštívené označovat také události. Tato vazba je zachycena vazební entitou VisitedEvent. Entita obsahuje pouze dva cizí klíče userid a eventid tvořící kompozitní klíč entity. 16

22 Obrázek 4.3: Entita User se všemi vazebními entitami. Uživatelé mohou nahrávat z POI logy s připojenými daty, která jsou uložena do databáze. Pro spojení dat logu s uživatelem slouží entita UserLog.. Entita má opět primární klíč id a dva cizí klíče userid a locationid pro provázání s uživatelem a POI. Pro ověření místa pořízení logu slouží atributy latitude a longitude s GPS souřadnicemi. V atributu timestamp je čas pořízení logu a v atributu not e případná poznámka přidaná uživatelem. Logů může být z libovolného POI nahráno libovolné množství. Obrázek 4.4: Entita UserLog. 17

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu

Bioadresář. Specifikace požadavků. Verze Datum Projektový tým Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Bioadresář Specifikace požadavků Verze Datum Projektový tým 1 14. 10. 2010 Bc. Martin Ventruba Bc. Ondřej Veselý Bc. Stratos Zerdaloglu Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Účel... 3 1.2. Základní popis

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Na Mapy.cz každý nalezne rychle a jednoduše, co potřebuje:

Na Mapy.cz každý nalezne rychle a jednoduše, co potřebuje: Produktový list O službě Mapy.cz jsou uživatelsky oblíbenou službou, která umí vyhledávat mnohem podrobněji a všestranněji oproti obdobným službám na internetu. Dokáže najít turistické zajímavosti, hrady,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com

modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com modrana: flexibilní navigační systém Martin Kolman http://www.modrana.org/openalt2014 modrana@gmail.com 1 Nevýhody uzavřených navigací nemožnost modifikovat funkcionalitu co když výrobce přestane podporovat

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Petr Řezníček, REZ112

Petr Řezníček, REZ112 21.3.2011 Petr Řezníček, REZ112 Obsah: Historie Live Search Maps Bing Maps Bing Maps Prostředí Bing Maps Typy map Mapové aplikace Streetside View Bing Maps API Závěr Zdroje Historie Live Search Maps První

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Artlingua Translation API

Artlingua Translation API Artlingua Translation API Dokumentace Jan Šváb, Artlingua, a.s. 2015 Revize: 2015-09-22 - verze API : v1 Obsah Obsah... 2 Předávání dokumentů k překladu... 3 Implementace klientské aplikace pro Translation

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech Adresářová služba X.500 a LDAP Autor Martin Lasoň Abstrakt Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech vedla ke vzniku specializovaných databází adresářů.

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií Softwarový nástroj pro tvorbu a správu genealogických dat Manuál pro uživatele Bc. František Hlaváček Součást

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více