Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování"

Transkript

1 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Cílem tohoto referátu je podat zpracovatelům návrhu a vývoje strojního zařízení základní informace o možnostech využívání technických norem zejména při konstruování strojních součástí a celků Úvod Na základě rozměrových a geometrických specifikací produktu uvedených v technické dokumentaci je možné ověřovat tvar, rozměry a vlastnosti povrchu součásti, tedy na základě návrhu v vývoje součásti stanovených požadavků pro zajištění její optimální funkce. Produktem výroby nejsou součástí dokonalé nýbrž součásti vykazující úchylky tedy rozdíly od jmenovitých rozměrů. Uvedené rozdíly jsou potom stanoveny na základě ověřování rozměrových a geometrických specifikací. Tato situace vyvolává potřebu uvést do vzájemného harmonizovaného vztahu: součást podle představy konstruktéra; vyrobenou součást, a výsledky měření vyrobené součásti. Aby bylo dosaženo uvedené návaznosti byla vytvořena v rámci ISO technická komise ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování (dále GPS). GPS zahrnuje mezinárodní normy, které: upravují základní pravidla požadavků (základní mezinárodní normy GPS); globální principy a jejich definice (globální mezinárodní normy GPS); doplňkové/komplementární mezinárodní normy GPS), určující geometrické charakteristiky. Geometrickými charakteristikami v pojetí matice všeobecných mezinárodních norem GPS (dále jen matice charakteristik GPS) jsou 1. rozměr 2. vzdálenost 3. poloměr 4. úhel 5. tvar čáry nezávisle na základně 6. tvar čáry závisle na základně 7. tvar povrchu nezávisle na základně 8. tvar povrchu závisle na základně 9. směr 10. poloha 11. obvodové házení 12. celkové házení 13. základny 14. profil drsnosti 15. profil vlnitosti 16. základní profil

2 17. nedokonalosti povrchu 18. hrany Tyto charakteristiky jsou na základě mezinárodních norem GPS členěny (dále uvedeny jako články řetězce): 1 označení ve výrobní dokumentaci; 2 stanovení tolerancí; 3 definice skutečného prvku; 4 způsob hodnocení úchylek; 5 požadavky na měřicí zařízení; 6 požadavky na metrologii. Zároveň mohou mezinárodní normy (dále jen normy) GPS zahrnovat: charakteristiky produktů jako výsledek různých výrobních procesů a charakteristik specifických strojních prvků; různé stupně vývoje produktu, konstrukce, výroba, metrologie, prokazování kvality apod.. Souhrn uvedených požadavků vytvořil předpoklad pro vytvoření obsahu pojmu GPS formou matice GPS. Termíny a definice pro vymezení matice všeobecných mezinárodních norem GPS: řetězec všeobecných mezinárodních norem GPS tvoří přidružené normy týkající se týchž geometrických charakteristik POZNÁMKA Termín řetězec mezinárodních norem se týká jen všeobecných a doplňkových norem GPS. Řetězec mezinárodních norem je charakterizován skutečností, že každá jednotlivá mezinárodní norma, která je součástí řetězce, ovlivňuje ostatní normy takovým způsobem, že její plné pochopení a porozumění je podmíněno znalostí ostatních norem téhož řetězce. Účelem všech řetězců norem je jednoznačně spojit údaj na výkrese (např. označení drsnosti, definice tolerančních mezí bez ohledu na velikost úchylky od ideální geometrie tolerovaných prvků a dalších úchylek od teoreticky správných rozměrů. Každá všeobecná mezinárodní norma článku řetězce je často zaměřena na speciálně vymezenou skupinu uživatelů. Všeobecně se má zato, že určité všeobecné mezinárodní normy náležejí do sféry konstrukce, prokazování kvality atd.. Přínos řetězce všeobecných mezinárodních norem spočívá v tom, že každý článek je nutný ( na úseku konstrukce, prokazování kvality, metrologie atd.) k úplnému pochopení každé jednotlivé normy a to zejména na základě termínů a jejich definic uvedených v jednotlivý článcích řetězce. Uvedený řetězec všeobecných mezinárodních norem tvoří šest výše uvedených článků řetězce. komplexní modelová matice GPS uspořádání norem GPS sestávající ze čtyř hlavních skupin: základní mezinárodní normy GPS; globální mezinárodní normy GPS všeobecné mezinárodní normy GPS, (matice všeobecných mezinárodních norem GPS; doplňkové mezinárodní normy GPS

3 základní mezinárodní/technické normy GPS stanovují základní pravidla a postupy tolerování a kotování výrobků jedná se následující technické normy ČSN ISO 8015:1994 ( ) Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování pren ISO Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO/DIS 14659:2007) globální mezinárodní/technické normy GPS integrují působení několika nebo všech všeobecných a doplňkových norem GPS 1:2003 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování :1997 ( ) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání ISO 10579:1993 Technické výkresy kótování a tolerování netuhých součástí (Technical drawings -- Dimensioning and tolerancing -- Non-rigid parts) :2000 ( ) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi :2005 ( ) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM) ISO/IEC/FDIS Guide 98-1 Uncertainty of measurement -- Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement -- Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) všeobecné mezinárodní normy GPS matice všeobecných mezinárodních norem GPS přiřazuje jednotlivým mezinárodním normám GPS jednak svislý řetězec charakteristik GPS (1-18) a vodorovný řetězec článků GPS POZNÁMKA Ve vztahu k všeobecným mezinárodním normám GPS přiřazuje matice řady, které se týkají výše uvedených geometrických charakteristik a sloupce vyjadřující kvalifikované požadavky tedy článků řetězce. Každý prvek takto uspořádané množiny je reprezentován přinejmenším jednou normou GPS. Matice je upořádána v logickém sledu požadavků uživatel, poloha jednotlivých norem GPS nemá žádnou prioritu. obsahová náplň všeobecných mezinárodních normy GPS jádro komplexu těchto mezinárodních norem GPS, stanovuje: pravidla zapisování požadavků ve výkresové dokumentaci, termíny a definice spolu s popisem principů měření pro určité vymezené kategorie prvků.

4 doplňkové normy GPS obsahují doplňující pravidla vzhledem k údajům uvedeným ve výkresové dokumentaci spolu s definicemi a principy měření pro určité vymezené kategorie prvků POZNÁMKA Uvedená pravidla závisí na druhu výrobního procesu a popř. na systému a jeho součásti, kterým je strojním vybavení. K doplňkovým patří mezinárodní normy GPS: tolerancí stanovené na základě výrobního procesu (např. obrábění, odlévání, tváření atd.) tolerancí strojních součástí prvků (např. součástí se závitem, ozubených kol, drážkových hřídelů atd.) tolerancí strojních prvků. Pravidlo jednoznačnosti mezinárodních norem GPS Každý řetězec norem GPS obsahuje, za pomoci globálních norem GPS, nutné termíny a jejich definice a pravidla jednoznačného vztahu mezi údajem ve výkresové dokumentaci a geometrickou charakteristikou součásti tedy posuzované hodnoty reprezentující tuto charakteristiku jsou navázány na mezinárodní kalibrační etalony. Pravidlo úplnosti mezinárodních norem GPS Matice všeobecných norem GPS obsahuje za pomoci globálních norem GPS různé možnosti předpisu všech požadovaných geometrických charakteristik. Pravidlo komplementarity mezinárodních norem GPS Každý jednotlivý řetězec norem GPS doplňuje ostatní normy GPS. To zaručuje aby za soustavy norem GPS se daly v úplnosti předepsat a kvantitativně hodnotit předepsaná charakteristiky součástí. Stručně k problematice charakteristik konstrukční charakteristika DC (design characteristic) <např. měřicího vybavení> charakteristika měřicího vybavení, která neovlivňuje měření přímo, ale která může být předmětem zájmu z jiných důvodů, pokud je měřicí vybavení používáno Konstrukční charakteristiky mohou ovlivňovat zaměnitelnost, odečitatelnost dílků stupnice a čtení digitálního výstupu, odolnost proti opotřebení atd. Některé konstrukční charakteristiky mohou ovlivňovat dlouhodobou schopnost vybavení provádět měření (ovlivňující konstrukční charakteristiky), např. jejich odolnost proti opotřebení, jejich odolnost proti okolnímu prostředí atd. Jiné konstrukční charakteristiky nemají vliv na měření (neovlivňující konstrukční charakteristiky). Mezi uvedený druh konstrukčních charakteristik je možno zahrnout: Zaměnitelnost PŘÍKLAD Celkové a detailní rozměry, měřicí rozsah, upínací a nebo montážní systém atd. a příslušná geometrie/ tolerance. Odolnost proti opotřebení PŘÍKLAD Materiál, tvrdost atd. příslušných částí vybavení. Ochrana proti vlivům okolního prostředí PŘÍKLAD Ochrana proti vodě, ochrana proti prachu, ochrana proti elektrickému proudu, ochrana proti korozi. Elektrické požadavky PŘÍKLAD Protokoly rozhraní, napájení atd.

5 Speciální provozní vlastnosti PŘÍKLAD Zvedací/zdvihací zařízení, vyrovnávací zařízení. Provozní omezení PŘÍKLAD Maximální rychlost pohybu, teplotní rozsah, stabilita napájení a dodávky vzduchu. metrologická charakteristika MC (metrological characteristic) <např. měřicího vybavení> charakteristika měřicího vybavení, která může ovlivnit výsledky měření Metrologická charakteristika je vyjádřena v číselných hodnotách a může být vyhodnocena v jiné jednotce, než která je výsledkem měření skutečným měřicím vybavením. Měřicí vybavení má obvykle několik metrologických charakteristik. Metrologické charakteristiky mohou být předmětem kalibrace Metrologické charakteristiky měřicího vybavení jsou důležité pro sledování chyb a příspěvků nejistoty pocházejících z měřicího vybavení a pro vyhodnocení nejistoty měření při použití měřicího vybavení. Vliv jednotlivé metrologické charakteristiky na nejistotu měření je závislý na procesu měření (verifikační operátor). Vědomí existence skutečné metrologické charakteristiky a velikosti její hodnoty smí sloužit jako základna pro návrh procesu měření a volbu měřicího vybavení. Opakovatelnost metrologických charakteristik je důležitou informací, pokud se hodnotí nejistota měření. Charakteristika jednotlivých článků řetězce GPS Článek 1 označení ve výrobní dokumentaci obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, na základě kterých jsou upraveny zápisy charakteristik součástí ve výkresové dokumentaci; zápis je často zakódované formě pomocí normalizovaných značek, které opakovaně vymezují určité geometrické charakteristiky, stanovují označení, jeho význam a pravidla pro používání Článek 2 stanovení tolerancí obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, které stanovují číselné hodnoty ve vztahu k označení v technické dokumentaci zároveň tyto technické normy stanovují pravidla kódovaných/symbolických zápisů v slovním nebo matematickém srozumitelném vyjádření ve vztahu k jednotkám SI např. rozměr v mm atd.. POZNÁMKA Do této skupiny patří odvozování charakteristik na základě geometrie součástí, tedy stanovení teoreticky správného prvku s příslušnými tolerancemi. V některých případech proto mohou být teoreticky mezní hodnoty stanoveny na základě ČSN EN :1996 Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (ISO 286-1:1988) a ČSN EN :1996 Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (ISO 286-2:1988) 4288:1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu a případnými modifikacemi těchto technických norem.

6 Článek 3 definice skutečného prvku obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, které stanovují definice charakteristik nebo parametrů skutečného prvku spolu s udáním doplňkových definic k správnému teoretickému vymezení prvku tak, aby byl jednoznačně určen tedy převeden ze světa ideálního do neideálního skutečného a tím mohla být jednoznačně vymezena i tolerance ve výkresové dokumentaci za předpokladu měření na základě množiny bodů, kterými je prvek určen Článek 4 způsob hodnocení úchylek obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, které stanovují podrobné požadavky na posuzování a hodnocení úchylek skutečné součásti ve vztahu k hodnotám předepsaným ve výkresové dokumentaci. POZNÁMKA Prakticky to znamená, že skupina těchto technických norem GPS musí stanovit podrobná pravidla jak porovnávat výsledky měření s předepsanými hodnotami, aby bylo možno rozhodnout o shodě případně neshodě součásti s požadavky (specifikacemi). Předpokladem je, uvažování nejistoty měřicího postupu a měření. Teoreticky nekonečný počet bodových údajů měření požadovaný definicí skutečného prvku je možné snížit na omezený počet. Všeobecné technické normy GPS uvedené v tomto článku stanovují konvenčně pravou hodnotu charakteristiky GPS, která je uvedena ve výkresové dokumentaci. Článek 5 požadavky na měřicí vybavení obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, která popisuje měřicí vybavení nebo typy měřicích přístrojů nebo strojů POZNÁMKA Technické normy této skupiny vymezují charakteristiky měřidel, a jejich vliv na nejistotu měření za předpokladu jejich použití spolu s udáním dovolených mezí chyb jejich charakteristik. Článek 6 požadavky na měřicí vybavení obsahuje skupinu všeobecných technických norem GPS, která stanovuje zejména kalibrační postupy a ověřování funkčních požadavků měřidel v návaznosti na jednotku SI metr.

7 Členění technických norem GPS z pohledu ISO/TR 14638:1995 Geommetrické specifikace produktu (GPS) Základní program (Geometrical product specification (GPS) Masterplan) Globální mezinárodní normy GPS (Tyto normy ovlivňují několik nebo všechny články řetězce) Základní mezinárodní normy GPS Matice všeobecných mezinárodních norem GPS Články řetězce GPS Charakteristiky GPS 1 rozměr 2 vzdálenost 3 poloměr 4 úhel 5 tvar čáry nezávisle na základně 6 tvar čáry závisle na základně 7 tvar povrchu nezávisle na základně 8 tvar povrchu závisle na základně 9 směr 10 poloha 11 obvodové házen 12 celkové házení 13 základny 14 profil drsnosti 15 profil vlnitosti 16 základní profil 17 nedokonalosti povrchu 18 hrany Matice doplňkových mezinárodních norem GPS A. Tolerance pro specifické postupy A1. Obrábění A2. Odlévání A3. Svařování A4. Řezání za tepla A5. Tváření A6 Pokovování a nanášení povlaků A7 Nátěry B. Mezinárodní normy strojních součástí B1. Závitové součásti B2. Ozubená kola B3. Drážková spojení

8 Přehled všeobecných mezinárodních norem GPS Označení Rok zavedení do ČSN Třídicí znak Název Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů ČSN Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení ČSN ISO 1119 ČSN ISO Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha, místní rozměr zjištěného prvku Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady úhlů a sklonů prizmat

9 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování polohy Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Metrologické charakteristiky fázově korigovaných filtrů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

10 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systémy s vícenásobnými snímacími doteky Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 1: Hmotné míry Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 VUT v Brně, 30. května 2007 Seminář GPS Úvodní slovo, koncepce GPS Folie 1 z 17 PROGRAM Skopal, M.J. Úvod, představení laboratoře MZDS, koncepce GPS Novák, Z. Přístroje

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn Seminář z oboru GPS (Geometrické Specifikace Produktů) Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality Doc. Tykal Osnova: Úvod Zkoušení CMM: - typy zkoušek - podmínky

Více

63814 ČSN EN ISO 10628 Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla 13010 3.02 1.9.2013 93050 ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010 8.13

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.20; 17.040.20 2002 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků ČSN EN ISO 1302 01 4457 Prosinec idt ISO 1302:

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-G8:03/2009

DOKUMENT ILAC ILAC-G8:03/2009 DOKUMENT ILAC Pokyny k uvádění shody se specifikací Překlad ČIA - září 2009 2 Copyright ILAC 2009 ILAC podporuje autorizovanou reprodukci této publikace nebo jejích částí organizacemi, které mají zájem

Více

Hodnocení přesnosti starších jedno a víceosých délkoměrů podle nových kritérií Skopal, M.J.

Hodnocení přesnosti starších jedno a víceosých délkoměrů podle nových kritérií Skopal, M.J. Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně) Fakulta strojního inženýrství (FSI) Ústav metrologie a zkušebnictví (ÚMZ) CZ 616 69 Brno, Technická 2 Hodnocení přesnosti starších jedno a víceosých délkoměrů

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace

OBSAH. Úvod Mezinárodní technická normalizace OBSAH Úvod... 8 1 Mezinárodní technická normalizace 1.1 Mezinárodní normalizační organizace... 9 1.2 Technické komise ISO... 9 1.3 Návrhy mezinárodních norem... 9 1.4 Regionální technická normalizace v

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty ILAC ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří Číslo publikace: ILAC - G17:2002 Zavádění koncepce stanovení

Více

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů, základní pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Tolerování rozměrů Tolerování rozměrů, základní pojmy Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.30 2006 Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů ČSN EN ISO 463 25 1801

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.20 Únor 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Základy Pojmy, principy a pravidla ČSN EN ISO 8015 01 4204 idt ISO 8015:2011 Geometrical product specifications (GPS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.20 1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif ČSN EN ISO 12085 01 4447 Únor idt ISO 12085:1996+Cor.1:1998

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.30 2000 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Etalony délek - Koncové měrky ČSN EN ISO 3650 25 3308 Únor idt ISO 3650:1998 Geometrical Product Specifications (GPS) -

Více

GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST

GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST Přesnost Tvaru Orientace Umístění Házení Např.: n ěče h o v ů či n ě če m u Jeden prvek Dva a více prvků * základna nemusí být vždy požadována Toleranční pole

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI19 : předepsané tolerance, podmínky kontroly tolerancí Datum vypracování: 04.02.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.30 Březen 2015 Geometrické specifikace produktů (GPS) Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí Část 2: Pravidla ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 01 4460

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.30 Listopad 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry Konstrukce a metrologické charakteristiky ČSN EN ISO 13225 25 1404 idt ISO

Více

ISO/AWI (ISO system of limits and fits - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits )

ISO/AWI (ISO system of limits and fits - Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits ) Technické normy zavedené do soustavy ČSN vypracované v působnosti ISO/TC 213 a CEN/TC 290 Označení Rok vydání část EN ISO ČSN ČSN EN ISO 1 2002 2003 ISO/AWI 129 2 ČSN EN ISO 20286 286 pren ISO 286 1 ČSN

Více

Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi

Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi Problematika uplatnění norem strojírenských tolerancí v praxi 24.11.2015 Ladislav Pešička, TNK č. 7 (GPS) 1 Oblasti Rozměrové a geometrické specifikace produktů (GPS) : a) rozměrové a geometrické tolerance

Více

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7 Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy Ladislav Pešička, TNK č. 7 2012 Problematika současných norem GPS především pro malé podniky: - značný rozsah podkladů

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.20; 17.040.10 2007 Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity

Více

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů

V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str

Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str Předepisování rozměrů a kreslení strojních součástí lekce IV - str.118-199 Lícování, zobrazování součástí 1 Obsah lekce IV. 1. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Tolerování rozměrů, základní

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/10/13 MIKROKÁTOROVÉ HLAVICE Praha Říjen 2013 KP

Více

Zakázkové měření.

Zakázkové měření. Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2301, 2273 Zakázkové měření 3D měření 2D/3D optické měření na mikroskopu Micro-Vu 1D měření na lineárním výškoměru 1D měření na délkoměru Precimahr ULM 520S-E Měření

Více

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,

Více

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test

Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test Opakovací test 1. Výkres nakreslený s užitím kreslících pomůcek, v normalizovaném měřítku a podle platných technických norem nazýváme: a) Snímek b) Originál c) Náčrt d) Normalizovaný 2. Výkres nakreslený

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.01 Únor 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Charakteristiky a podmínky Definice ČSN EN ISO 25378 01 4124 idt ISO 25378:2011 Geometrical product specifications (GPS)

Více

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie U12134 - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Cílem tohoto cvičení je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti metrologie, s nutností kontroly a jejího zařazení ve výrobním postupu.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/05/13 MĚŘICÍ PŘÍPRAVEK (pro kontrolu délkových, popř.

Více

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA METROLOGIE...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA cena elektřiny odvíjí od spotřeby změřené elektroměrem zboží v obchodě se váží na vahách prodejce čas od času seřizujeme a tedy kalibrujeme své hodiny při

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.20 1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu ČSN EN ISO 4287 01 4450 Březen idt

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.10 Duben 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení ČSN EN ISO 286-1 01

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti STATISTICKÉ METODY V LABORATOŘÍCH Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Ing. Jan Král 2 A.Základní a terminologické normy 1 ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků ČESKÉ KALIBRAČNÍ SDRUŽENÍ, z.s Slovinská 47, 612 00 Brno Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků (plněných hmotnostně) Číslo úkolu: VII/12/16 Název úkolu: Zpracování metodiky

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ 1.6.2018 METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ Posuvná měřidla jsou délková měřidla s rovnoběžnými rovinnými plochami, mezi kterými lze v daném měřícím rozsahu měřidla měřit rozměry vně

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.1/12/15 SPECIÁLNÍ KALIBRY (operační měřidla) Praha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN VYHODNOCOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/02/15 ETALON KRUHOVITOSTI Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15

Více

Přednáška č.7 Jakost povrchu

Přednáška č.7 Jakost povrchu Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.7 Jakost povrchu JAKOST POVRCHU K úplnému určení součásti na výrobním výkrese je nutné kromě zobrazení součásti v potřebném počtu pohledů a jejího zakótování včetně

Více

Mezinárodn metrologických pojmů a chemická

Mezinárodn metrologických pojmů a chemická Mezinárodn rodní slovník metrologických pojmů a chemická a bioanalytická měření Zbyněk k Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i Zlatá pravidla vědeckv deckého života... Terminologií se většinou

Více

Česká metrologická společnost, z.s.

Česká metrologická společnost, z.s. Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Metodika provozního měření MPM 1.1.2/04/18 Metodika měření číselníkovými

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI18 : Předepisování jakosti povrchu (drsnost, vlnitost) Datum vypracování: 27.01.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben

Více

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D. Metodiky ověřování vodoměrů, aplikace předpisů, norem a doporučení (OOP, ISO 4064, OIML R 49, WELMEC) České Kalibrační sdružení HOTEL Skalský Dvůr,

Více

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ

TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ TOLERANCE A LÍCOVÁNÍ Zdůvodnění - TOLEROVÁNÍ rozměry součástí předepsány kótami žádný rozměr nelze při výrobě ani měření dodržet s absolutní přesností = určitá smluvená nepřesnost předepsaných rozměrů

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY (POPISOVÉ POLE)

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/04/15 KONTROLNÍ PRAVÍTKO Praha Říjen 2015 KP 1.1.4/04/15

Více

Metrologie v praxi. Eliška Cézová

Metrologie v praxi. Eliška Cézová Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit

Více

Metrologická návaznost, kalibrace a ověření kalibrace

Metrologická návaznost, kalibrace a ověření kalibrace Metrologická návaznost, kalibrace a ověření kalibrace RNDr. Miroslav Jan Skopal Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů, zkušební laboratoř L 1418 akreditovaná ČIA o.p.s. Fakulta strojního inženýrství

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky

Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky STUDIJNÍ MATERIÁLY Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Autor: Ing. Ivana Horáková Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.4/01/13 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI Praha Říjen

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/006/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1..1/03/15 VÁLCE PRO MĚŘENÍ KOLMOSTI Praha Říjen 015 KP 1..1/03/15

Více

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota

Více

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

T = HMR DMR T = ES - EI

T = HMR DMR T = ES - EI Tolerování rozměrů Skutečné rozměry vyrobené součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkrese kótami. Aby bylo dosaženo souladu mezi požadavky konstrukce a výrobou, zavádí se tolerování

Více

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3)

Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Základní terminologické pojmy (Mezinárodní metrologický slovník VIM3) Přesnost a správnost v metrologii V běžné řeči zaměnitelné pojmy. V metrologii a chemii ne! Anglický termín Measurement trueness Measurement

Více

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ Doc.Ing. Alois Fiala, CSc. VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky odbor metrologie a řízení jakosti Technická 2896/2,

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická kumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: tolerování rozměrů, uložení 1) Definice tolerování 2) Všeobecné tolerance 3) Zapisování tolerancí na výkresech 4) Soustavy uložení Definice tolerování - rozměry

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.2/23/14 TLOUŠŤKOMĚR S ÚCHYLKOMĚREM (třmenový tloušťkoměr)

Více

Měřidlo s měřicími rameny na vnější měření 838 TA. Parametry. Technická data a rozměry. Použití

Měřidlo s měřicími rameny na vnější měření 838 TA. Parametry. Technická data a rozměry. Použití 9-24 MaraMeter. Ukazovací přístroje na měření vnějších rozměrů Měřidlo s měřicími rameny na vnější měření 838 TA Pro měření tlouštěk a síly stěn Ozubený převod zajišťuje spolehlivou opakovatelnost Velmi

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené veličiny: Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2 L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 až 100) mm 0,08 + 0,8 L [µm] KP 1.2 3. Koncové

Více

Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.753.1:744.4 Říjen 1992 Všeobecné tolerance NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ ČSN ISO 2768-1 01 4240 General tolerances - Part 1: Tolerances for linear

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci : (20 ± 2) C 1. Etalonové stupnice do 1000 mm 0,7 + 2.L [µm] KP 1.1 2. Koncové měrky (0,5 100) mm 0,08 + 0,8.L [µm] KP 1.2 3. Koncové měrky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.10 Leden 2011 Geometrické specifikace produktu (GPS) ISO systém kódu pro ČSN tolerance lineárních rozměrů Část 2: Tabulky normalizovaných EN ISO 286-2 tolerančních tříd

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více