BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO PRÁCI S MATERIÁLEM dle nařízení směrnice 2001/58/ES Premier Substrát I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO PRÁCI S MATERIÁLEM dle nařízení směrnice 2001/58/ES Premier Substrát I - 11371"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO PRÁCI S MATERIÁLEM dle nařízení směrnice 2001/58/ES Premier Substrát I IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / DOVOZCE Typ výrobku Substrát I Název výrobku Premier Substrate I Katalogová čísla , AND SUB Výrobce, dovozce, dodavatel Meridian Bioscience, Inc River Hills Drive, Cincinnati, OH U.S.A. (513) NOUZOVÉ TEL. ČÍSLO CHEMTREC: MEZINÁR. NOUZOVÉ TEL. ČÍSLO CHEMTREC: AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE Meridian Bioscience Europe Via dell' Industria Villa Cortese Milano, Italy ÚČEL POUŢITÍ: Lékařské zařízení pro diagnostiku in vitro. Chemické vlastnosti přípravku 2. SLOŢENÍ / INFORMACE O SLOŢENÍ CAS Chemický název % Hmotnost Klasifikace EINECS* [1,1'-Bifenyl]-4,4'-diamin, 3,3',5,5'- 0,05 Není k dispozici tetrametyl- * EINECS - EINECS Plné znění informací o specifických rizicích uvedených v této sekci naleznete v Sekci IDENTIFIKACE RIZIK Klasifikace: Nejdůleţitější rizika Obecné pokyny Kontakt s kůţí Kontakt s očima Inhalace Polknutí Pokyny lékaři Není nebezpečný. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Předložte tento bezpečnostní list službu konajícímu lékaři. Vyhněte se kontaktu s kůží, očima a oblečením. Omývejte zasaženou oblast mýdlem a vodou po dobu alespoň 15 minut. Odstraňte kontaminované oblečení a před opětovným použitím je vyperte. Oči okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody, i pod víčky vyplachujte alespoň 15 minut. Zajistěte si přísun čerstvého vzduchu. Při potížích s dýcháním aplikujte kyslík. Nedýchá-li osoba, aplikujte umělé dýchání. Přetrvávají-li symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc. Je-li osoba při vědomí, navoďte při polknutí většího množství přípravku zvracení. Neustoupí-li symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc. Léčte symptomaticky 5. OPATŘENÍ PRO BOJ S POŢÁREM Teplota vzplanutí Vhodná hasební látka oxid uhličitý (CO2) vodní sprcha Premier Substrát I The Wercs Ltd. Strana 1 z 4

2 Hasební látky, které je kvůli bezpečnosti zakázáno pouţívat Speciální ochranné vybavení pro hasiče Specifické metody alkoholu vzdorná pěna suchá chemikálie Žádná speciální protipožární opatření nejsou nutná. Není nutné aplikovat žádné spec. protipožární metody. 6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU Opatření týkající se osob Opatření týkající se ţiv. prostředí Metody čištění Zajistěte přiměřené větrání. Není třeba žádných speciálních enviromentálních opatření. Rozlitý přípravek nechejte vsáknout do inertního materiálu (např. suchý písek či hlína), který poté umístěte do kontejneru na chemický odpad. Po vyčištění místa spláchněte zbytky vodou. 7. MANIPULACE A USKLADNĚNÍ Manipulace Pokyny pro bezpečnou manipulaci Uskladnění Technická bezpečnostní opatření Nekompatibilní produkty Nevdechujte výpary ani rozprášenou kapalinu. Před použitím tohoto výrobku zajistěte dostatečné větrání. Skladujte v těsně uzavřených kontejnerech na chladném, suchém a dobře větraném místě, kde se nevyskytují nekompatibilní substance. Chraňte před světlem Měď a hliník Oxidační činidlo 8. REGULACE EXPOZICE/OCHRANA OSOB Kontrola expozice na pracovišti Technická opatření Limitní hodnoty expozice Zajistěte dostatečnou ventilaci, především v menších prostorách. Doporučujeme vyvětrat pracoviště alespoň 10 krát za hodinu. CAS Chemický název % Hmotnost ACGIH* FOEL* EUOED* [1,1'-Bifenyl]-4,4'-diamin, 0,05 Není k dispozici. Není k dispozici. Není k dispozici. 3,3',5,5' -tetrametyl- * ACGIH Limity expozice na pracovišti - TWA * FOEL Francouzské limity expozice na pracovišti TWA (VME) * EUOED EU Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti (98/24/ES) Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti (IOELV) Ochranné vybavení osob Ochrana dýchání Přijdou-li zaměstnanci do styku s koncentracemi přesahujícími limitní expoziční hodnoty, musí použít adekvátní certifikovaná respirační zařízení. Ochrana rukou Použijte vhodné ochranné rukavice. Ochrana očí Nasaďte si pevně přiléhající ochranné brýle nebo brýle s postranním štítem. Ochrana kůţe a těla Použijte lehké ochranné oblečení a zástěru. Hygienická opatření S přípravkem manipulujte v souladu s řádnou průmyslovou hygienou a bezp. praxí. S přípravkem nesmí přijít do styku jídlo, pití ani krmivo pro zvířata. Regulace vlivu na ţiv. prostředí Obecné informace 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Premier Substrát I The Wercs Ltd. Strana 2 z 4

3 Forma Tekutá. Barva Světle žlutá. Zápach Žádný. Důleţité informace o bezpečnosti zdraví a ţivotním prostředí ph Rozmezí/bod varu Teplota vzplanutí Rozpustnost ve vodě 10. STABILITA A REAKTIVITA Stabilita Podmínky, kterým je třeba se vyhnout Materiály, kterým je třeba se vyhnout Nebezpečné produkty rozkladu Polymerizace Za normálních podmínek stabilní. Extrémní teploty a přímé sluneční teplo. Meď a hliník Oxidační činidlo Při normálním použití žádné. K polymerizaci nedochází. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Vysoká toxicita Informace o sloţení Informace o produktu LD50/dermální/krysa = LD50/orální/krysa = Chronická toxicita Karcinogenní účinky Mutagenní účinky Reprodukční toxicita Vliv na specifické orgány 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o sloţení CAS Chemický název % Hmotnost ACGIH* [1,1'-Bifenyl]-4,4'-diamin, 3,3',5,5'-tetrametyl- 0,05 Není k dispozici. * ACGIH Limity expozice na pracovišti - TWA Toxický vliv na ţiv. prostředí Odpad ze zbytků/ nepouţitých výrobků Kontaminovaná balení Další informace 13. POKYNY PRO LIKVIDACI V souladu s místními a národními nařízeními. Prázdné kontejnery je třeba vypláchnout a likvidovat jako skleněné a plastické nádoby. 14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ Nejedná se o nebezpečný produkt ve smyslu přepravních nařízení. 15. REGULAČNÍ INFORMACE Premier Substrát I The Wercs Ltd. Strana 3 z 4

4 Přípravek je v souladu se Směrnicí 1999/45/ES označen jako neškodný. Obsahuje Označení rizika R -fráze S -fráze Není nebezpečný. Mezinárodní inventáře CAS Chemický název % TSCA* EINECS* DSL - ENCS* Hmotnost Canada* [1,1'-Bifenyl]-4,4'-diamin, 0,05 Současný Současný. Není k dispozici. 3,3',5,5'-tetrametyl- * TSCA Spojené státy - Sekce 8 (b) Inventář (TSCA) * EINECS - EINECS * DSL - Kanada Seznam tuzemských substancí (DSL) * ENCS Existující a nové chemické látky v Japonsku (ENCS) Text R frází naleznete v Sekci DALŠÍ INFORMACE Připraven dne: 2006/05/18 Výše uvedené informace jsou správné, avšak nejsou zdaleka vyčerpávající. Proto mají sloužit pouze jako pomůcka. Společnost Meridian Bioscience, Inc. nezodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou manipulací či kontaktem s tímto výrobkem. Poznámka: Informace o materiálu od prodejce. Nemodifikovaný materiál. Tento revidovaný Bezpečnostní list nahrazuje předchozí verzi. V této revizi byly přehodnoceny (přidány) Rizikové a bezpečnostní fráze a text přeformátován tak, aby lépe odpovídal směrnici Rady 2001/58/ES. Konec Bezpečnostního listu Premier Substrát I The Wercs Ltd. Strana 4 z 4

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAZACÍ TUK TYP II GRAFITOVÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název výrobku : Kód výrobku : 08938711 MSDS-Identcode : 10015481 Firma : Würth, spol. s r.o. Průmyslová zóna, Nepřevázka 137 29301

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA.

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA. Bezpečnostní list V souladu s nařízením REACH (Registrace, hodnocení, povolování a restrikce chemických látek) 1907/2006/ES článek 31, federální agentura OSHA, WHMIS Část I Název Adresa Telefonní číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU BEZPECNOSTNl LIST Código do produto 7900005 / 9528-20 Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: 7900005 / 9528-20 Název výrobku: CellSave Tube Strana @STRANA z @POCTU STRAN

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více