Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění."

Transkript

1 Francis Frangipane Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. (Sk 26,19) To, co se týká Pánovy slávy a jejích projevů v církvi, je, jak jsem k tomu ve víře dospěl, podloženo mnoha místy v Písmu. Do svého plánu mi Bůh dovolil nahlédnout prostřednictvím nočního vidění v roce Při tomto duchovním navštívení jsem viděl veliké město, metropoli, chřadnoucí pod tíží hluboké a strašlivé temnoty. Do tváří lidí v této bídné společnosti byl vryt obraz beznaděje. To místo bylo zbavené skutečného života, a zdálo se, že čas na obnovu již dávno pominul. S lova mi zajela do mysli jako blesk a poté jako hrom otřásla mým nitrem. Já jsem byl se skupinou mimo to město. Nebyli jsme součástí temnoty, ale byli jsme ponořeni ( pokřtěni ) do slavného a mocného světla. Během vidění jsem skutečně zakoušel moc tohoto světla šířícího se z nejvnitřnější části mé bytosti. Z našich rukou prýštilo jako potoky laserového světla a z našich těl, hlavně tváří, vyzařovala viditelná nádhera. Náhle z toho města začal veliký zástup tápat a šátrat, hledat cestu k nám. Tisíce lidí. Všichni volali Pána. Když jsme na ně kladli ruce a modlili se za ně, i oni přijímali to světlo. Vidění skončilo, a i když jsem nadále ležel v posteli, neusnul jsem. Když začalo svítat, otevřel jsem knihu Izajáše. Bylo to poprvé, co jsem jako čerstvý křesťan četl Bibli. Vrátil jsem se ke stránce, kde jsem předchozího dne skončil; četl jsem 60. kapitolu Izajáše. Slova mi zajela do mysli jako blesk a poté jako hrom otřásla mým nitrem. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou! 44

2 Francis Frangipane Hle, temnota přikryje zemi a soumrak národy, nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. (Iz 60,1-3) Je tu napsáno: temnota přikryje zemi. Přesně to jsem ve vidění viděl. Prohlášení: nad tebou ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví přesně popisovalo to, co jsem ve vidění viděl. Bylo to, jako kdybych vstoupil do budoucnosti a zakoušel naplnění tohoto proroctví. Duch svatý a Slovo, pracující v Boží souměrnosti, zjevili, že sláva Páně se v Božím lidu projeví na konci věků a že národy, které jsou teď pod útiskem temnoty, přijdou ke Kristu. Myšlenky na žeň dnes vzrušují mnoho lidí. Počátkem sedmdesátých let i po celá osmdesátá léta nebyla myšlenka množství přicházejícího ke Kristu v obecném očekávání. S všudypřítomnou hrozbou jaderné války většina křesťanů nepřemýšlela, nemodlila se, ani nejednala tak, jako by očekávala příchod probuzení. Nejvíc lidí očekávalo jadernou válku se SSSR a buď vytržení církve, nebo začátek velkého soužení. V elká žeň, která přichází, bude výsledkem Kristovy přítomnosti! V kontrastu s tímto strachem a nedověrou ke mně Pán promluvil o žni. Dnes každý týden přichází ke Kristu několik set tisíc duší po celém světě. Ale i to je málo ve srovnání s tím, co Pán hodlá dělat v příštích dnech. Jakkoli je žeň důležitá, vidění se nesoustředilo především na záchranu ztracených, ale zaměřilo se na vládnoucí Kristovu přítomnost v církvi. Otcovou prioritou je, aby byl Pán Ježíš vyvýšen: Velká žeň, která přichází, bude výsledkem Kristovy přítomnosti! Nebudou to žádné naše programy či metody, jež přinesou tuto sklizeň do Božích stodol, ale bude to Pánova sláva. Třetí svědek Vidění ve mně vyvolalo velké očekávání budoucnosti, ale text z Izajáše postavil mé nohy na pevnou stezku věčného Božího Slova. Pán se mnou ale 45

3 ještě nebyl hotov, mělo přijít ještě jedno dosvědčení. Poté, co jsem přečetl Izajáše, další denní čtení mě dovedlo k 14. kapitole Matouše. Při čtení jsem se zastavil u 15. verše, kde stojí: Z jevil DNA našeho určení ve významu našich jmen! Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: Tohle místo je pusté a už je dost pozdě. Propusť zástupy... Toto místo se týká doby, kdy Ježíš zázračně nasytil zástupy. Při čtení jsem si všiml podobností mezi viděním zástupu v temnotě a touto scénou v evangeliích. Obojí zobrazovalo pusté místo a obojí také sdělovalo, že žádná pomoc v dané situaci nepostačuje. Ale i přes zjevnou beznaděj každé té situace, zástupům v nich se dostalo pomoci. Tyto dva texty samozřejmě nejsou teologicky propojeny, dokonce ani křesťan s největší představivostí by nikdy nepřiřadil Matouše 14,13-21 k Izajášovi 60,1-3. Přesto Pán řekl něco, co mě ovlivnilo po zbytek mého života. Učedníkům, kteří na Ježíše naléhali, aby poslal zástupy pryč, řekl: Nemusejí odcházet, odpověděl jim Ježíš. Vy jim dejte najíst. Nic tu nemáme, namítli, jen pět chlebů a dvě ryby. Přineste mi je, řekl jim. (Mt 14,16-18) Výsledkem bylo: Vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. (Mt 14,19) Ježíš vzal chléb, požehnal jej a pak ho rozlomil. Opět jsem se zastavil. Tentokrát pro zvláštnost mého příjmení: Frangipane totiž znamená lámat chléb. Používal Pán mého příjmení, aby propojil sycení zástupů s obrácením města v onom vidění? Později téhož rána jsem sdílel vidění i Pánovo zaslíbení z Izajáše s mojí ženou Denise. Řekl jsem jí o nasycení pěti tisíců. Zmínil jsem se o tom, jak jsem cítil, že na konci časů, kdy se svět zdál být dokonale opuštěný a ztracený, nás chce Pán použít tak, jako použil chleby k nasycení zástupů. Poté, abych svou ženu ohromil, jsem jí poprvé vysvětlil, že naše příjmení Frangipane 46

4 Francis Frangipane vlastně znamená lámat chléb. V té chvíli mi moje žena prozradila, co znamená její příjmení za svobodna, Piscitelli. Je to neuvěřitelné, ale znamená rybičky. Málo je s Ježíšem mnoho Dlouho předtím, než Bůh povolal Noeho, Abrahama, Mojžíše a mnohé další, o nichž se píše v Bibli, potvrdil předzvědění svého věčného záměru ve významu jejich jmen. S námi to učinil podobně: Zjevil DNA našeho určení ve významu našich jmen! Vybaven viděním, slovem z Izajáše a významem našich příjmení jsem došel k přesvědčení, že církev čeká období veliké slávy a žně. Připomenutím nasycení zástupů Kristem nás Pán také varoval, abychom očekávali, že lidé, kteří nemají podobné očekávání, se budou pokoušet našeho ducha utlumit. Možná, že jste v této souvislosti již četli kritiku této služby na internetu. Každá kritika se hněvá kvůli primární doktríně: učení, které předkládám, a to, že před vytržením církve bude poslední veliké vylití. Mám radost, že jsem pronásledován pro vidění od Pána. Haleluja! Zatímco kritici překrucují, pomlouvají a sočí, Pánovo vidění a velká žeň v národech celého světa již skutečně probíhá. Když si tedy křesťané stěžují, že sklizeň již pominula, nebo že se společnost dostala do příliš zpustošeného stavu, bylo by chybou, kdyby kdokoli z nás, ať již slovy, učením či skutky, žádal o to, aby byly zástupy poslány pryč. Pán to postavil jasně: pro něho nebude ani příliš pozdě, ani zkáza příliš velká. Pán mnohokrát prokázal, že my jako křesťané nepotřebujeme nahromadit zdroje dříve, než se pokusíme o nemožné. Pokud zůstáváme požehnaní a zlomení v rukou Mistra, postačí našich pět chlebů a rybičky. Naučili jsme se, že Pán nepotřebuje mnoho, aby své zázraky vykonal, žádá pouze, abychom mu dali vše, co máme. Písmo nemůže být zrušeno Pro moji ženu i pro mne prorocký význam našich příjmení znamená, že záměry Boží jsou předurčené předem naplánované. Toto vše pro nás osobně znamená sice mnoho, ale víra se musí zakládat na Písmu. 47

5 Všechny sny, vidění i nadpřirozeně korelující události jsou subjektivními zkušenostmi, jež musí být potvrzené a položené na základu psaného Božího slova. Spočíváme na Božím slovu, neboť Ježíš řekl: Písmo nemůže být zrušeno. (J 10,35) D áme-li skutečně vše, co máme, Kristu, i když jsme málo vybaveni, On nám požehná a zlomí nás, a poté nás naplní svojí slávou, abychom zasáhli zástupy. Pán nás takto ujišťuje: Takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. (Iz 55,11) Bez ohledu na současný duchovní stav křesťanství, každé Boží zaslíbení, každé slovo, týkající se jeho slávy v církvi, jeho záměrů s Izraelem i žně na konci věků, má svůj den, v němž bude naplněno. V případě Nejvyššího nejde o to, zda se jeho slovo uskuteční, ale kdy a s kým. Ano, hodina je pozdní a je pravda, že naše města jsou zubožená. Ježíš přesto mluví k mému duchu mocně. Dáme-li skutečně vše, co máme, Kristu, i když jsme málo vybaveni, On nám požehná a zlomí nás, a poté nás naplní svojí slávou, abychom zasáhli zástupy. Vše, co řekl svým učedníků, říká skutečně všem. Všem říká: Zástupy nemusejí odcházet pryč. Vy jim dejte najíst. Francis Frangipane je vysloužilým pastorem sboru River of Life Ministries v Cedar Rapids ve státě Iowa a prezidentem Advancing Church Ministries. Pán si použil Francise ke sjednocení tisíců pastorů ve stovkách měst na modlitbě. Francis je po celém světě velmi žádaný, vyšlo již více než milión výtisků jeho bestsellerů a jeho výcviková internetová škola In Christ s Image Training se stále rozrůstá. Jeho nejnovější kniha se jmenuje And I Will Be Found By You (A Ty mě najdeš). Pro více informací jděte na: 48

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man)

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man) Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem (The Touch of God The God-Possessed Man) David Wilkerson 17. června 2002 Chci pro vás učinit tři prohlášení o Božím způsobu jednání. Tyto tři body jsou podstatou

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Cíl kázání: Boží sláva John Piper

Cíl kázání: Boží sláva John Piper Cíl kázání: Boží sláva John Piper V září 1966 jsem se jako mladý student literatury na Wheaton College připravoval na studium medicíny. Měl jsem za sebou letní kurz chemie, byl až po uši zamilovaný do

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

2 Život náhoda, nebo záměr?

2 Život náhoda, nebo záměr? ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

Zvláštní Boží lid (Micheáš)

Zvláštní Boží lid (Micheáš) Týden od 2. do 8. května 7 Texty na tento týden Mi, 9; 2, 3; 3,9 2; 5, 5; 6, 8; 7,8 20 Základní verš Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3)

Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3) Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3) Meditace o tajemství Vtělení v osobních dimenzích, které v nás má znovu vzbudit údiv nad Božím milosrdenstvím. Anotace: 1. Boží odpovědí

Více