(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie L 15/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v ách živočišného původu (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, látky, pro které nebylo nutné stanovit maximální limity reziduí, příloha III obsahovala látky, pro které byly stanoveny prozatímní maximální limity reziduí, a příloha IV látky, pro něž nebylo možné stanovit maximální limity reziduí, jelikož rezidua těchto látek představují v jakémkoli množství riziko pro lidské zdraví. s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v ách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ( 1 ), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení, (2) Za účelem zjednodušení je třeba tyto farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí shrnout v nařízení Komise. Jelikož tato klasifikace vychází ze systému klasifikace předpokládaného v nařízení (ES) č. 470/2009, měla by být zohledněna také v souvislosti s tím, je-li možné podávat uvedené farmakologicky účinné látky zvířatům určeným. vzhledem k těmto důvodům: (1) V zájmu ochrany veřejného zdraví byly farmakologicky účinné látky na základě vědeckého posouzení jejich bezpečnosti rozděleny do čtyř příloh nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí přípravků v ách živočišného původu ( 2 ). Příloha I obsahovala látky, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí, příloha II ( 1 ) Úř. věst. L 152, , s. 11. ( 2 ) Úř. věst. L 224, , s. 1. (3) Stávající údaje o klasifikaci farmakologicky účinných látek podle léčebného obsažené v přílohách nařízení (EHS) č. 2377/90 by měly být uvedeny ve zvláštním sloupci pro klasifikaci látek podle léčebného. (4) Pro lepší orientaci by měly být všechny farmakologicky účinné látky uvedeny v jediné příloze a měly by být seřazeny abecedně. Pro přehlednost by měly být vytvořeny dvě různé tabulky: jedna pro povolené látky uvedené v přílohách I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 a jedna pro zakázané látky uvedené v příloze IV uvedeného nařízení.

2 L 15/2 Úřední věstník Evropské unie (5) Prozatímní maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek stanovené v příloze III nařízení (EHS) č. 2377/90, jimž skončila platnost, by neměly být do tohoto nařízení zařazeny. (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V příloze jsou uvedeny farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 22. prosince Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 Úřední věstník Evropské unie L 15/3 PŘÍLOHA Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí () Tabulka 1 Povolené látky Abamektin avermektin B1a skot 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ovce 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg jejichž je určeno Absinthium extrakt (pelyňkový extrakt) TÉTO PO acetylcystein TÉTO PO acetylmethionin TÉTO PO adenosin a jeho 5 - mono-, 5 -di-, 5 - trifosfáty TÉTO PO Adonis vernalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. adrenalin (epinefrin) TÉTO PO

4 L 15/4 Úřední věstník Evropské unie Aesculus hippocastanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Agnus castus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ailanthus altissima TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Alanin TÉTO PO Alantoin TÉTO PO albendazol suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol všichni přežvýkavci μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní albendazoloxid suma albendazoloxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol skot, ovce μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní alfacypermethrin cypermethrin (suma izomerů) skot, ovce 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U pro musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní

5 Úřední věstník Evropské unie L 15/5 alfakalcidol TÉTO PO skot Pouze pro krávy při porodu. alfaprostol TÉTO PO skot, prasata, králíci, koňovití alkoholy u z ovčí vlny TÉTO PO alkyl benzen sulfonové kyseliny s lineárními alkylovými řetězci s délkou od C 9 do C 13 obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C 13 TÉTO PO skot, ovce Allium cepa TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. aloe barbadoské a kapské, jejich standardizovaný suchý extrakt a přípravky z něj TÉTO PO Aloe vera gel a extrakt z celých listů Aloe vera TÉTO PO altrenogest altrenogest prasata 1 μg/kg 0,4 μg/kg kůže a Pouze pro zootechnické použití a s ustanoveními směrnice 96/22/ES. látky působící na reprodukční systém koňovití 1 μg/kg 0,9 μg/kg 2-aminoethyldihydrogenfosfát TÉTO PO

6 L 15/6 Úřední věstník Evropské unie Amitraz suma amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4- DMA skupinu, vyjádřená jako amitraz skot 10 μg/kg antiparazitika zevní ovce 400 μg/kg 10 μg/kg kozy 10 μg/kg prasata 400 μg/kg kůže a včely med amonium-lauryl-sulfát TÉTO PO amoxicilin amoxicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena ampicilin ampicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

7 Úřední věstník Evropské unie L 15/7 amprolium TÉTO PO drůbež Pouze pro perorální Angelicae radix aetheroleum (anděliková silice) TÉTO PO Anisi aetheroleum (anýzová silice) TÉTO PO Anisi stellati fructus (plod badyáníku), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO Apocynum cannabinum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Pouze pro perorální apramycin apramycin skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO ovce, prasata, kur domácí, králíci Pouze pro perorální jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. Aqua levici TÉTO PO lékopisy. Arginin TÉTO PO Arnica montana (arnicae flos, arnicae planta tota) (arnika horská květ arniky, celá rostlina arniky) TÉTO PO

8 L 15/8 Úřední věstník Evropské unie Arnicae radix TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Artemisia abrotanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. asparagin TÉTO PO aspartan hořečnatý TÉTO PO aspartan vápenatý TÉTO PO aspartan zinečnatý TÉTO PO Atropa belladona TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Atropin TÉTO PO

9 Úřední věstník Evropské unie L 15/9 avilamycin kyselina dichlorisoeverninová prasata, drůbež, králíci U prasat a u drůbeže se tento vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena azaglynafarelin TÉTO PO lososovité ryby Nepoužívat u ryb, jejichž jikry jsou určeny azamethifos TÉTO PO lososovité ryby azaperon suma azaperonu a azaperolu prasata kůže a látky působící na nervový systém/látky působící na centrální nervový systém bacitracin suma bacitracinu A, bacitracinu B a bacitracinu C skot králíci TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. bakviloprim bakviloprim skot 10 μg/kg 1 30 μg/kg antiinfektiva/ chemoterapeutika prasata 40 μg/kg kůže a Balsamum peruvianum (peruánský balzám) TÉTO PO beklomethazon dipropionát TÉTO PO koňovití Pouze pro inhalaci.

10 L 15/10 Úřední věstník Evropské unie Bellis perennis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. benzalkoniumchlorid TÉTO PO jako pomocná látka v koncentracích do 0,05 %. benzoan vápenatý TÉTO PO benzokain TÉTO PO jako lokální anestetikum. lososovité ryby benzylalkohol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. benzylbenzoát TÉTO PO benzylparaben TÉTO PO benzylpenicilin benzylpenicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

11 Úřední věstník Evropské unie L 15/11 betain TÉTO PO betainiumglukuronát TÉTO PO betamethazon betamethazon skot, prasata 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot 0,3 μg/kg biotin TÉTO PO bitumiosulfonát, amonné a sodné soli TÉTO PO savců určené Boldo folium (boldovníkový list) TÉTO PO boroglukonan vápenatý TÉTO PO boromravenčan sodný TÉTO PO bromhexin TÉTO PO skot, prasata, drůbež jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. bromid draselný TÉTO PO bromid sodný TÉTO PO savců určené bronopol TÉTO PO ryby

12 L 15/12 Úřední věstník Evropské unie brotizolam TÉTO PO skot Pouze pro léčebné buserelin TÉTO PO butafosfan TÉTO PO skot Pouze pro nitrožilní podání. butan TÉTO PO butan-1-ol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. butorfanoliumhydrogentartarát TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. butylparaben TÉTO PO butylskopolaminiumbromid TÉTO PO Calendula officinalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Calendulae flos (měsíčkový květ bez zákrovu) TÉTO PO

13 Úřední věstník Evropské unie L 15/13 Camphora TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Capsici fructus acer (plod papriky křovité) TÉTO PO Cardiospermum halicacabum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Carlinae radix (pupavový kořen) TÉTO PO Carvi aetheroleum (kmínová silice) TÉTO PO Caryophylli aetheroleum (hřebíčková silice) TÉTO PO cefacetril cefacetril skot 125 μg/kg Pouze pro intramamární TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY cefalexin cefalexin skot μg/kg

14 L 15/14 Úřední věstník Evropské unie cefalonium cefalonium skot 20 μg/kg Pouze pro intramamární použití a pro TÉTO POLOŽKY skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. léčbu onemocnění oka. cefapirin suma cefapirinu a desacetylcefapirinu skot 60 μg/kg cefazolin cefazolin skot, ovce, kozy TÉTO PO skot, ovce, kozy Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY Pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako a pro lidskou spotřebu. cefchinom cefchinom skot, prasata, koňovití U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 20 μg/kg cefoperazon cefoperazon skot Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY ceftiofur suma všech reziduí obsahujících betalaktamový kruh a vyjádřených jako desfuroylceftiofur savců určené μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Centellae asiaticae extractum (extrakt z pupečníku asijského) TÉTO PO cetrimid TÉTO PO cetylstearylalkohol TÉTO PO

15 Úřední věstník Evropské unie L 15/15 cetylstearylsíran sodný TÉTO PO Cimicifugae racemosae rhizoma (plostičnikový kořen) TÉTO PO jejichž je určeno Cinchonae cortex (chininovníková kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi cassiae aetheroleum (skořicová silice čínská) TÉTO PO Cinnamomi cassiae cortex (kůra skořicovníku čínského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi ceylanici aetheroleum (skořicová silice cejlonská) TÉTO PO Cinnamomi ceylanici cortex (kůra skořicovníku cejlonského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Citri aetheroleum (citronová silice) TÉTO PO citronan amonnoželezitý TÉTO PO citronan hořečnatý TÉTO PO citronan vápenatý TÉTO PO Citronellae aetheroleum (citronelová silice) TÉTO PO

16 L 15/16 Úřední věstník Evropské unie citrulin TÉTO PO Condurango cortex (kondurangová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Convallaria majalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Coriandri aetheroleum (koriandrová silice) TÉTO PO Crataegus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Cupressi aetheroleum (cypřišová silice) TÉTO PO cyfluthrin cyfluthrin (suma izomerů) skot, kozy 10 μg/kg 50 µg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní cyhalothrin cyhalothrin (suma izomerů) skot 500 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní

17 Úřední věstník Evropské unie L 15/17 cypermethrin cypermethrin (suma izomerů) všichni přežvýkavci 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní lososovité ryby a kůže v přirozeném poměru cyromazin cyromazin ovce jejichž je určeno antiparazitika zevní cystein TÉTO PO cytidin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO danofloxacin danofloxacin skot, ovce, kozy, drůbež všechny další druhy zvířat určené skot, ovce, kozy 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru.u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena dekochinát TÉTO PO skot, ovce Pouze pro perorální Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě.

18 L 15/18 Úřední věstník Evropské unie deltamethrin deltamethrin všichni přežvýkavci 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika zevní ryby 10 μg/kg a kůže v přirozeném poměru dembrexin TÉTO PO koňovití denaveriniumchlorid TÉTO PO skot desloreliniumacetát TÉTO PO koňovití detomidin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné dexamethazon dexamethazon skot, kozy, prasata, koňovití 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot, kozy 0,3 μg/kg dexpanthenol TÉTO PO diazinon diazinon skot, ovce, kozy, prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika zevní skot, ovce, kozy 20 μg/kg dicyklanil suma dicyklanilu a 2,4,6-triamino- pyrimidin-5- karbonitrilu ovce μg/kg 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní diethylenglykolmonoethylether TÉTO PO všichni přežvýkavci a prasata diethylftalát TÉTO PO

19 Úřední věstník Evropské unie L 15/19 diethylsebaktát TÉTO PO difloxacin difloxacin skot, ovce, kozy prasata drůbež 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg kůže a kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené 800 μg/kg 600 μg/kg diflubenzuron diflubenzuron lososovité ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru antiparazitika zevní dihydrostreptomycin dihydrostreptomycin všichni přežvýkavci, prasata, králíci 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. všichni přežvýkavci dijódtyrosin TÉTO PO savců určené diklazuril TÉTO PO všichni přežvýkavci, prasata Pouze pro perorální diklofenak diklofenak skot 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg kůže a

20 L 15/20 Úřední věstník Evropské unie dikloxacilin dikloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě. dimethylacetamid TÉTO PO dimethylftalát TÉTO PO dimethylsulfoxid TÉTO PO dimetikon TÉTO PO dinoprost TÉTO PO savců určené dinoproston TÉTO PO savců určené dinoprosttrometamol TÉTO PO savců určené diprofylin TÉTO PO disiřičitan sodný TÉTO PO

21 Úřední věstník Evropské unie L 15/21 distearan hlinitý TÉTO PO DL-hydrogenasparginát draselný TÉTO PO doramektin doramektin savců určené 40 μg/kg 1 60 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě. antiparazitika vnitřní a zevní doxapram TÉTO PO savců určené doxycyklin doxycyklin skot 600 μg/kg jejichž je určeno prasata, drůbež 600 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena dusičnan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální skot Pouze pro intramamární dusitan sodný TÉTO PO skot

22 L 15/22 Úřední věstník Evropské unie Echinacea TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Pouze pro topické lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Echinacea purpurea (třapatka nachová) TÉTO PO emamektin emamektin B1a ryby a kůže v přirozeném poměru antiparazitika vnitřní a zevní enantát měďnatý TÉTO PO enilkonazol TÉTO PO skot, koňovití

23 Úřední věstník Evropské unie L 15/23 enrofloxacin suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu skot, ovce, kozy prasata, králíci drůbež kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené eprinomektin eprinomektin B1a skot μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ergometriniumhydrogenmaleinat TÉTO PO savců určené u zvířat při porodu. erythromycin erythromycin A 40 μg/kg 1 vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a 17β-estradiol TÉTO PO savců určené Pouze pro léčebné a zootechnické etamifylinkamsylát TÉTO PO etamsylát TÉTO PO

24 L 15/24 Úřední věstník Evropské unie ethanol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. ethanolamin TÉTO PO ethanolamin glukuronát TÉTO PO ethyllaktát TÉTO PO ethyloleát TÉTO PO etiproston trometamol TÉTO PO skot, prasata Eucalypti aetheroleum (blahovičníková silice) TÉTO PO Eucalyptus globulus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. eukalyptol (cineol) TÉTO PO Euphrasia officinalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

25 Úřední věstník Evropské unie L 15/25 febantel suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenbendazol suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenol TÉTO PO fenoxymethylpenicillin fenoxymethylpenicillin prasata 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg drůbež 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena fenpipramidiumchlorid TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fenvalerát fenvalerát (suma izomerů RR, SS, RS a SR) skot 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg antiparazitika zevní fenylalanin TÉTO PO feridextran TÉTO PO firocoxib firocoxib koňovití 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika

26 L 15/26 Úřední věstník Evropské unie florfenikol suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin skot, ovce, kozy prasata μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg kůže a jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena drůbež μg/kg 7 kůže a ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg floroglucin TÉTO PO fluazuron fluazuron skot μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní flubendazol suma flubendazolu a (2-amino 1Hbenzimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl) methanonu drůbež, prasata 400 μg/kg kůže a antiparazitika vnitřní flubendazol drůbež 400 μg/kg vejce flugeston acetát flugeston acetát ovce, kozy 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely. látky působící na reprodukční systém

27 Úřední věstník Evropské unie L 15/27 flumechin flumekvin skot, ovce, kozy, prasata skot, ovce, kozy 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena drůbež 400 μg/kg μg/kg μg/kg kůže a ryby 600 μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg μg/kg flumethrin flumethrin (suma trans-z izomerů) skot 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg antiparazitika zevní ovce 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO včely stanovit flunixin flunixin skot 20 μg/kg 30 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 10 μg/kg 30 μg/kg kůže a koňovití 10 μg/kg 20 μg/kg 5-hydroxyflunixin skot 40 μg/kg

28 L 15/28 Úřední věstník Evropské unie fluvalinát TÉTO PO včely Foeniculi aetheroleum (fenyklová silice) TÉTO PO folikulotropin (přirozené FSH ze všech druhů a jejich syntetická analoga) TÉTO PO formaldehyd TÉTO PO fosforečnan hlinitý TÉTO PO fosforečnan hořečnatý TÉTO PO fosforečnan vápenatý TÉTO PO fosfornan hořečnatý TÉTO PO fosfornan sodný TÉTO PO fosfornan vápenatý TÉTO PO

29 Úřední věstník Evropské unie L 15/29 foxim foxim ovce 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg kůže a kur domácí 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg kůže a vejce Frangulae cortex (krušinová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO fumarát železnatý TÉTO PO furosemid TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fytomenadion TÉTO PO galan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální gamithromycin gamithromycin skot 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg jejichž je určeno gentamicin suma gentamicinu C1, gentamicinu C1a, gentamicinu C2 a gentamicinu C2a skot, prasata 7 U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 100 µg/kg Gentianae radix (hořcový kořen), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO

30 L 15/30 Úřední věstník Evropské unie Ginkgo biloba TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Ginseng TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO gluceptát železitý TÉTO PO glukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonan hořečnatý TÉTO PO glukonan kobaltnatý TÉTO PO glukonan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální glukonan měďnatý TÉTO PO glukonan nikelnatý TÉTO PO

31 Úřední věstník Evropské unie L 15/31 glukonan vápenatý TÉTO PO glukonan zinečnatý TÉTO PO glukonoglukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonolaktan vápenatý TÉTO PO glukuronan draselný TÉTO PO glutaman hořečnatý TÉTO PO glutaman vápenatý TÉTO PO glutamin TÉTO PO glutaraldehyd TÉTO PO glycerofosforečnan draselný TÉTO PO glycerofosforečnan hořečnatý TÉTO PO glycerofosforečnan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální

32 L 15/32 Úřední věstník Evropské unie glycerofosforečnan sodný TÉTO PO glycerofosforečnan vápenatý TÉTO PO glycerolformal TÉTO PO glyceromakrogol-350- kokoát TÉTO PO glycin TÉTO PO glykosaminoglykanpolysulfat TÉTO PO koňovití gonadoliberin (RH pro gonadotropní hormony) TÉTO PO gonadorelin TÉTO PO guajakol TÉTO PO guanosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO halofuginon halofuginon skot 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg jejichž je určeno antiprotozoika

33 Úřední věstník Evropské unie L 15/33 Hamamelis virginiana (větévka vilínu virginského) TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Harpagophytum procumbens TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Harunga madagascariensis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. heparin a jeho soli TÉTO PO heptaminol TÉTO PO hesperidin TÉTO PO koňovití hesperidinmethylchalkon TÉTO PO koňovití hexetidin TÉTO PO koňovití

34 L 15/34 Úřední věstník Evropské unie Hippocastani semen (semeno kaštanu koňského) TÉTO PO histidin TÉTO PO hlinitokřemičitan hořečnatý TÉTO PO hořčík TÉTO PO hydrát terpinu TÉTO PO skot, ovce, kozy, prasata hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkami TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. hydrochlorothiazid TÉTO PO skot hydrokortison TÉTO PO hydroxid hlinitý TÉTO PO hydroxid hořečnatý TÉTO PO hydroxid vápenatý TÉTO PO hydroxyethyl salicylát TÉTO PO s výjimkou ryb Hyperici oleum (třezalkový olej) TÉTO PO

35 Úřední věstník Evropské unie L 15/35 Hypericum perforatum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. chlorfenamin TÉTO PO savců určené chlorhexidin TÉTO PO chlorid amonný TÉTO PO chlorid hořečnatý TÉTO PO chlorid kobaltnatý TÉTO PO chlorid manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální chlorid měďnatý TÉTO PO chlorid sodný TÉTO PO chlorid vápenatý TÉTO PO chlorid zinečnatý TÉTO PO

36 L 15/36 Úřední věstník Evropské unie chlorid železnatý TÉTO PO chloritan sodný TÉTO PO skot chlorkresol TÉTO PO chlormadinon chlormadinon skot 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Pouze pro zootechnické látky působící na reprodukční systém chlorsulon chlorsulon skot 35 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní chlortetracyklin suma původního léčiva a jeho 4-epimeru 600 μg/kg vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro a se nevztahují na ryby. cholekalciferol TÉTO PO cholin TÉTO PO chromoglykan sodný TÉTO PO Chrysanthemi cinerariifolii flos (květ řimbaby starčkolisté) TÉTO PO chymotrypsin TÉTO PO

37 Úřední věstník Evropské unie L 15/37 imidokarb imidokarb skot μg/kg μg/kg antiprotozoika ovce μg/kg μg/kg jejichž je určeno inosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO inositol TÉTO PO isobutan TÉTO PO isofluran TÉTO PO koňovití jako anestetikum. isoleucin TÉTO PO isopropylalkohol TÉTO PO isoxsuprin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné použití se směrnicí Rady 96/22/EHS. ivermektin 22,23-dihydroavermektin B1a savců určené 30 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž je určeno antiparazitika vnitřní a zevní jablečnan vápenatý TÉTO PO

38 L 15/38 Úřední věstník Evropské unie Jecoris oleum (rybí olej) TÉTO PO Jód a anorganické sloučeniny jódu včetně: jodidu sodného a draselného jodičnanu sodného a draselného jodoforů včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem TÉTO PO Juniperi fructus (jalovcový plod) TÉTO PO kafr TÉTO PO Pouze pro zevní kalciumpantothenát TÉTO PO kanamycin kanamycin A s výjimkou ryb 600 μg/kg μg/kg 1 U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena karazolol karazolol skot 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém prasata 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a karbetocin TÉTO PO savců určené

39 Úřední věstník Evropské unie L 15/39 kardamový extrakt TÉTO PO karnitin TÉTO PO karprofen suma karprofenu a glukuronidového konjugátu karprofenu skot, koňovití 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika TÉTO PO skot Pro není nutné ketamin TÉTO PO ketoprofen TÉTO PO skot, prasata, koňovití klazuril TÉTO PO holubi klenbuteroliumchlorid klenbuterol skot, koňovití 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém skot 0,05 μg/kg kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití r-kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití klosantel klosantel skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní ovce μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

40 L 15/40 Úřední věstník Evropské unie kloxacilin kloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru jejichž vejce jsou určena kofein TÉTO PO kokoamidodimethylbetainy TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kolistin kolistin vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a kortikotropin TÉTO PO křemičitan vápenatý TÉTO PO kumafos kumafos včely med antiparazitika zevní kyanokobalamin TÉTO PO kyselina acetylosalicylová TÉTO PO s výjimkou ryb jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

41 Úřední věstník Evropské unie L 15/41 kyselina asparagová TÉTO PO kyselina boritá a boritany TÉTO PO kyselina edetová a její soli TÉTO PO kyselina glutamová TÉTO PO kyselina hyaluronová TÉTO PO kyselina chlorovodíková TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina jablečná TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina klavulanová kyselina klavulanová skot, prasata 400 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot kyselina listová TÉTO PO kyselina mléčná TÉTO PO kyselina mravenčí TÉTO PO kyselina orotová TÉTO PO

42 L 15/42 Úřední věstník Evropské unie kyselina oxolinová oxolinová kyselina 1 1 U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby.u prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. kyselina pantotenová TÉTO PO kyselina peroctová TÉTO PO kyselina salicylová TÉTO PO s výjimkou ryb kyselina šťavelová TÉTO PO včely antiinfektivum kyselina tiludronová (ve formě dvojsodné soli) TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. drůbež Pouze pro parenterální použití a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže. kyselina tioktová TÉTO PO kyselina tolfenamová kyselina tolfenamová skot, prasata 400 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika skot kyselina vinná a její mono- a dibazické sodné, draselné a vápenaté soli TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z.

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Na základě dosud prokázaných antibakteriálních účinků sekundárních metabolitů

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

SuperPremium quality Dry Dog

SuperPremium quality Dry Dog SuperPremium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Superpremium Quality Dry Dog Foods Happy Pet, Happy You! Happy pet. Happy you. Řada CIBAU tvoří kompletní řadu velice kvalitního krmiva pro psy všech

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 30.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 401/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE KOMISE 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 opočáteční a pokračovací kojenecké výživě aozměně směrnice 1999/21/ES

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

KLINGER soft-chem Nejlepší volba pro nejpoužívanější materiál v provozu pro aplikace do 260 C a tlaku 200 barů.

KLINGER soft-chem Nejlepší volba pro nejpoužívanější materiál v provozu pro aplikace do 260 C a tlaku 200 barů. KLINGER soft-chem Nejlepší volba pro nejpoužívanější materiál v provozu pro aplikace do 260 C a tlaku 200 barů. KLINGER soft-chem je expandovaný PTFE materiál, který přivedl bezazbestovou těsnicí technologii

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 PJ Fahy (vlastník) se synem Nigelem a Derby vítězem Tyrur Mcguigan a syn Conor (trenér) s druhým v Derby Tyrur Big Mike Tajemství úspěchu tkví v kvalitním odchovu- Puppy

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Příbalová infromace: informace pro uživatele. Klosterfrau Melisana koncentrát Perorální a kožní roztok

Příbalová infromace: informace pro uživatele. Klosterfrau Melisana koncentrát Perorální a kožní roztok sp.zn.sukls54280/2015 Příbalová infromace: informace pro uživatele Klosterfrau Melisana koncentrát Perorální a kožní roztok Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

NUTRACEUTIKA PROTEINY

NUTRACEUTIKA PROTEINY NUTRAEUTIKA PROTEINY VYUŽITÍ Proteiny, aminokyseliny, koncentráty většinou pro sportovní výživu Funkční potraviny hydrolyzáty Bílkovinné izoláty i v medicíně Fitness a wellness přípravky PROTEINY Sušená

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování

Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování Skladovací zásobníky Bezpečné a spolehlivé skladování rinted in Germany, AL M 002 04/09 CS RIBLE MATERIAL OTES DESCRITIO CODE_O Y1 YB1 A1 L2 L1 DZ2 Z1 DETAIL D2 Skladovací zásobník a záchytná nádrž dle

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 říjen Oct září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Chemie Třída / Class: VIII. Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 Vyučující / Teacher: Bc. Barbora Svátková, Clive Allen

Více

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ NATUROPATICKÁ SPOLEČNOST KURZ KLINICKÉ NUTRIČNÍ MEDICÍNY Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny Bílkoviny harakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny 1) harakteristika a význam Makromolekulární látky složené z velkého počtu aminokyselinových zbytků V tkáních

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Kompletní produktová řada ANF pro psy

Kompletní produktová řada ANF pro psy Kompletní produktová řada ANF pro psy Krmiva ANF jsou výjimečná je to 30 let zkušeností s výrobou vysoce kvalitních produktů formulovaných na vědeckém základě, dlouhá historie inovací a snaha o spokojenost

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Komplexní informace o produktech Enervit

Komplexní informace o produktech Enervit Komplexní informace o produktech Enervit produktové listy s detailními informacemi o každém výrobku OBSAH: strana: Energetické přípravky z řady ENERGY 2 Energetické tyčinky z řady ENERGY 16 Iontové nápoje

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2013 Informační bulletin č. 1/2014 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Müllerovy sirupy 27-29

Müllerovy sirupy 27-29 ...a voní zdravím Aloe Vera 4 Anginal 5-7 Bepella 7 Calcium pantothenicum 7 Bylinné masti 8-9 Flatol 13 Ginkgo Biloba 13 Hepavital 14 IchthyoCare 15-16 Koňské balzámy 16 Müllerovy pastilky 22-25 Müllerovy

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Bílkoviny/proteiny: co jsou zač a co se s nimi v těle děje

Bílkoviny/proteiny: co jsou zač a co se s nimi v těle děje 1 Bílkoviny/proteiny: co jsou zač a co se s nimi v těle děje www.jakorybicka.cz Blog o zdraví těla, mysli i ducha 2 Cihly a tvárnice: Aneb co to vlastně bílkoviny jsou Bílkoviny, známé také jako proteiny,

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.

Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Projekt Nařízení rady 834/2007 a související předpisy Vypracoval Ing. Milan Berka pro PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Platná legislativa od 1.1.2009: Nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. československa socialistická ( 19 ) (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 05 09 83 (21) PV 6457-83

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. československa socialistická ( 19 ) (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 05 09 83 (21) PV 6457-83 československa socialistická r e p u b l i k a ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 05 09 83 (21) PV 6457-83 (ii) CBi) (51) Int. Cl.' С 12 P 13/00 ÚŘAD

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

KVALITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

KVALITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI K našemu nepřetržitému a neustálému úsilí o optimální kvalitu našich výrobků patří i jejich stálý a nepřetržitý vývoj. Při sestavování receptur je využíváno všech nejnovějších vědeckých poznatků a jejich

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls208840/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Projímavá čajová směs Léčivý čaj. 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Sennae folium (sennový list) 750 mg, Menthae piperitae herba

Více

Mějte po ruce správnou volbu

Mějte po ruce správnou volbu Pro dietní postupy při vážných a komplikovaných formách potravinové alergie a nesnášenlivosti Mějte po ruce správnou volbu Volby mění život PEDIATRICKÉ SPECIALITY Alergie na bílkovinu kravského mléka a

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více