(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie L 15/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v ách živočišného původu (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, látky, pro které nebylo nutné stanovit maximální limity reziduí, příloha III obsahovala látky, pro které byly stanoveny prozatímní maximální limity reziduí, a příloha IV látky, pro něž nebylo možné stanovit maximální limity reziduí, jelikož rezidua těchto látek představují v jakémkoli množství riziko pro lidské zdraví. s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v ách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ( 1 ), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení, (2) Za účelem zjednodušení je třeba tyto farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí shrnout v nařízení Komise. Jelikož tato klasifikace vychází ze systému klasifikace předpokládaného v nařízení (ES) č. 470/2009, měla by být zohledněna také v souvislosti s tím, je-li možné podávat uvedené farmakologicky účinné látky zvířatům určeným. vzhledem k těmto důvodům: (1) V zájmu ochrany veřejného zdraví byly farmakologicky účinné látky na základě vědeckého posouzení jejich bezpečnosti rozděleny do čtyř příloh nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí přípravků v ách živočišného původu ( 2 ). Příloha I obsahovala látky, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí, příloha II ( 1 ) Úř. věst. L 152, , s. 11. ( 2 ) Úř. věst. L 224, , s. 1. (3) Stávající údaje o klasifikaci farmakologicky účinných látek podle léčebného obsažené v přílohách nařízení (EHS) č. 2377/90 by měly být uvedeny ve zvláštním sloupci pro klasifikaci látek podle léčebného. (4) Pro lepší orientaci by měly být všechny farmakologicky účinné látky uvedeny v jediné příloze a měly by být seřazeny abecedně. Pro přehlednost by měly být vytvořeny dvě různé tabulky: jedna pro povolené látky uvedené v přílohách I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 a jedna pro zakázané látky uvedené v příloze IV uvedeného nařízení.

2 L 15/2 Úřední věstník Evropské unie (5) Prozatímní maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek stanovené v příloze III nařízení (EHS) č. 2377/90, jimž skončila platnost, by neměly být do tohoto nařízení zařazeny. (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V příloze jsou uvedeny farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 22. prosince Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 Úřední věstník Evropské unie L 15/3 PŘÍLOHA Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí () Tabulka 1 Povolené látky Abamektin avermektin B1a skot 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ovce 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg jejichž je určeno Absinthium extrakt (pelyňkový extrakt) TÉTO PO acetylcystein TÉTO PO acetylmethionin TÉTO PO adenosin a jeho 5 - mono-, 5 -di-, 5 - trifosfáty TÉTO PO Adonis vernalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. adrenalin (epinefrin) TÉTO PO

4 L 15/4 Úřední věstník Evropské unie Aesculus hippocastanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Agnus castus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ailanthus altissima TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Alanin TÉTO PO Alantoin TÉTO PO albendazol suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol všichni přežvýkavci μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní albendazoloxid suma albendazoloxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol skot, ovce μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní alfacypermethrin cypermethrin (suma izomerů) skot, ovce 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U pro musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní

5 Úřední věstník Evropské unie L 15/5 alfakalcidol TÉTO PO skot Pouze pro krávy při porodu. alfaprostol TÉTO PO skot, prasata, králíci, koňovití alkoholy u z ovčí vlny TÉTO PO alkyl benzen sulfonové kyseliny s lineárními alkylovými řetězci s délkou od C 9 do C 13 obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C 13 TÉTO PO skot, ovce Allium cepa TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. aloe barbadoské a kapské, jejich standardizovaný suchý extrakt a přípravky z něj TÉTO PO Aloe vera gel a extrakt z celých listů Aloe vera TÉTO PO altrenogest altrenogest prasata 1 μg/kg 0,4 μg/kg kůže a Pouze pro zootechnické použití a s ustanoveními směrnice 96/22/ES. látky působící na reprodukční systém koňovití 1 μg/kg 0,9 μg/kg 2-aminoethyldihydrogenfosfát TÉTO PO

6 L 15/6 Úřední věstník Evropské unie Amitraz suma amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4- DMA skupinu, vyjádřená jako amitraz skot 10 μg/kg antiparazitika zevní ovce 400 μg/kg 10 μg/kg kozy 10 μg/kg prasata 400 μg/kg kůže a včely med amonium-lauryl-sulfát TÉTO PO amoxicilin amoxicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena ampicilin ampicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

7 Úřední věstník Evropské unie L 15/7 amprolium TÉTO PO drůbež Pouze pro perorální Angelicae radix aetheroleum (anděliková silice) TÉTO PO Anisi aetheroleum (anýzová silice) TÉTO PO Anisi stellati fructus (plod badyáníku), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO Apocynum cannabinum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Pouze pro perorální apramycin apramycin skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO ovce, prasata, kur domácí, králíci Pouze pro perorální jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. Aqua levici TÉTO PO lékopisy. Arginin TÉTO PO Arnica montana (arnicae flos, arnicae planta tota) (arnika horská květ arniky, celá rostlina arniky) TÉTO PO

8 L 15/8 Úřední věstník Evropské unie Arnicae radix TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Artemisia abrotanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. asparagin TÉTO PO aspartan hořečnatý TÉTO PO aspartan vápenatý TÉTO PO aspartan zinečnatý TÉTO PO Atropa belladona TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Atropin TÉTO PO

9 Úřední věstník Evropské unie L 15/9 avilamycin kyselina dichlorisoeverninová prasata, drůbež, králíci U prasat a u drůbeže se tento vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena azaglynafarelin TÉTO PO lososovité ryby Nepoužívat u ryb, jejichž jikry jsou určeny azamethifos TÉTO PO lososovité ryby azaperon suma azaperonu a azaperolu prasata kůže a látky působící na nervový systém/látky působící na centrální nervový systém bacitracin suma bacitracinu A, bacitracinu B a bacitracinu C skot králíci TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. bakviloprim bakviloprim skot 10 μg/kg 1 30 μg/kg antiinfektiva/ chemoterapeutika prasata 40 μg/kg kůže a Balsamum peruvianum (peruánský balzám) TÉTO PO beklomethazon dipropionát TÉTO PO koňovití Pouze pro inhalaci.

10 L 15/10 Úřední věstník Evropské unie Bellis perennis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. benzalkoniumchlorid TÉTO PO jako pomocná látka v koncentracích do 0,05 %. benzoan vápenatý TÉTO PO benzokain TÉTO PO jako lokální anestetikum. lososovité ryby benzylalkohol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. benzylbenzoát TÉTO PO benzylparaben TÉTO PO benzylpenicilin benzylpenicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

11 Úřední věstník Evropské unie L 15/11 betain TÉTO PO betainiumglukuronát TÉTO PO betamethazon betamethazon skot, prasata 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot 0,3 μg/kg biotin TÉTO PO bitumiosulfonát, amonné a sodné soli TÉTO PO savců určené Boldo folium (boldovníkový list) TÉTO PO boroglukonan vápenatý TÉTO PO boromravenčan sodný TÉTO PO bromhexin TÉTO PO skot, prasata, drůbež jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. bromid draselný TÉTO PO bromid sodný TÉTO PO savců určené bronopol TÉTO PO ryby

12 L 15/12 Úřední věstník Evropské unie brotizolam TÉTO PO skot Pouze pro léčebné buserelin TÉTO PO butafosfan TÉTO PO skot Pouze pro nitrožilní podání. butan TÉTO PO butan-1-ol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. butorfanoliumhydrogentartarát TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. butylparaben TÉTO PO butylskopolaminiumbromid TÉTO PO Calendula officinalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Calendulae flos (měsíčkový květ bez zákrovu) TÉTO PO

13 Úřední věstník Evropské unie L 15/13 Camphora TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Capsici fructus acer (plod papriky křovité) TÉTO PO Cardiospermum halicacabum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Carlinae radix (pupavový kořen) TÉTO PO Carvi aetheroleum (kmínová silice) TÉTO PO Caryophylli aetheroleum (hřebíčková silice) TÉTO PO cefacetril cefacetril skot 125 μg/kg Pouze pro intramamární TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY cefalexin cefalexin skot μg/kg

14 L 15/14 Úřední věstník Evropské unie cefalonium cefalonium skot 20 μg/kg Pouze pro intramamární použití a pro TÉTO POLOŽKY skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. léčbu onemocnění oka. cefapirin suma cefapirinu a desacetylcefapirinu skot 60 μg/kg cefazolin cefazolin skot, ovce, kozy TÉTO PO skot, ovce, kozy Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY Pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako a pro lidskou spotřebu. cefchinom cefchinom skot, prasata, koňovití U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 20 μg/kg cefoperazon cefoperazon skot Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY ceftiofur suma všech reziduí obsahujících betalaktamový kruh a vyjádřených jako desfuroylceftiofur savců určené μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Centellae asiaticae extractum (extrakt z pupečníku asijského) TÉTO PO cetrimid TÉTO PO cetylstearylalkohol TÉTO PO

15 Úřední věstník Evropské unie L 15/15 cetylstearylsíran sodný TÉTO PO Cimicifugae racemosae rhizoma (plostičnikový kořen) TÉTO PO jejichž je určeno Cinchonae cortex (chininovníková kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi cassiae aetheroleum (skořicová silice čínská) TÉTO PO Cinnamomi cassiae cortex (kůra skořicovníku čínského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi ceylanici aetheroleum (skořicová silice cejlonská) TÉTO PO Cinnamomi ceylanici cortex (kůra skořicovníku cejlonského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Citri aetheroleum (citronová silice) TÉTO PO citronan amonnoželezitý TÉTO PO citronan hořečnatý TÉTO PO citronan vápenatý TÉTO PO Citronellae aetheroleum (citronelová silice) TÉTO PO

16 L 15/16 Úřední věstník Evropské unie citrulin TÉTO PO Condurango cortex (kondurangová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Convallaria majalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Coriandri aetheroleum (koriandrová silice) TÉTO PO Crataegus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Cupressi aetheroleum (cypřišová silice) TÉTO PO cyfluthrin cyfluthrin (suma izomerů) skot, kozy 10 μg/kg 50 µg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní cyhalothrin cyhalothrin (suma izomerů) skot 500 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní

17 Úřední věstník Evropské unie L 15/17 cypermethrin cypermethrin (suma izomerů) všichni přežvýkavci 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní lososovité ryby a kůže v přirozeném poměru cyromazin cyromazin ovce jejichž je určeno antiparazitika zevní cystein TÉTO PO cytidin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO danofloxacin danofloxacin skot, ovce, kozy, drůbež všechny další druhy zvířat určené skot, ovce, kozy 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru.u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena dekochinát TÉTO PO skot, ovce Pouze pro perorální Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě.

18 L 15/18 Úřední věstník Evropské unie deltamethrin deltamethrin všichni přežvýkavci 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika zevní ryby 10 μg/kg a kůže v přirozeném poměru dembrexin TÉTO PO koňovití denaveriniumchlorid TÉTO PO skot desloreliniumacetát TÉTO PO koňovití detomidin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné dexamethazon dexamethazon skot, kozy, prasata, koňovití 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot, kozy 0,3 μg/kg dexpanthenol TÉTO PO diazinon diazinon skot, ovce, kozy, prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika zevní skot, ovce, kozy 20 μg/kg dicyklanil suma dicyklanilu a 2,4,6-triamino- pyrimidin-5- karbonitrilu ovce μg/kg 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní diethylenglykolmonoethylether TÉTO PO všichni přežvýkavci a prasata diethylftalát TÉTO PO

19 Úřední věstník Evropské unie L 15/19 diethylsebaktát TÉTO PO difloxacin difloxacin skot, ovce, kozy prasata drůbež 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg kůže a kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené 800 μg/kg 600 μg/kg diflubenzuron diflubenzuron lososovité ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru antiparazitika zevní dihydrostreptomycin dihydrostreptomycin všichni přežvýkavci, prasata, králíci 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. všichni přežvýkavci dijódtyrosin TÉTO PO savců určené diklazuril TÉTO PO všichni přežvýkavci, prasata Pouze pro perorální diklofenak diklofenak skot 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg kůže a

20 L 15/20 Úřední věstník Evropské unie dikloxacilin dikloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě. dimethylacetamid TÉTO PO dimethylftalát TÉTO PO dimethylsulfoxid TÉTO PO dimetikon TÉTO PO dinoprost TÉTO PO savců určené dinoproston TÉTO PO savců určené dinoprosttrometamol TÉTO PO savců určené diprofylin TÉTO PO disiřičitan sodný TÉTO PO

21 Úřední věstník Evropské unie L 15/21 distearan hlinitý TÉTO PO DL-hydrogenasparginát draselný TÉTO PO doramektin doramektin savců určené 40 μg/kg 1 60 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě. antiparazitika vnitřní a zevní doxapram TÉTO PO savců určené doxycyklin doxycyklin skot 600 μg/kg jejichž je určeno prasata, drůbež 600 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena dusičnan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální skot Pouze pro intramamární dusitan sodný TÉTO PO skot

22 L 15/22 Úřední věstník Evropské unie Echinacea TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Pouze pro topické lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Echinacea purpurea (třapatka nachová) TÉTO PO emamektin emamektin B1a ryby a kůže v přirozeném poměru antiparazitika vnitřní a zevní enantát měďnatý TÉTO PO enilkonazol TÉTO PO skot, koňovití

23 Úřední věstník Evropské unie L 15/23 enrofloxacin suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu skot, ovce, kozy prasata, králíci drůbež kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené eprinomektin eprinomektin B1a skot μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ergometriniumhydrogenmaleinat TÉTO PO savců určené u zvířat při porodu. erythromycin erythromycin A 40 μg/kg 1 vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a 17β-estradiol TÉTO PO savců určené Pouze pro léčebné a zootechnické etamifylinkamsylát TÉTO PO etamsylát TÉTO PO

24 L 15/24 Úřední věstník Evropské unie ethanol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. ethanolamin TÉTO PO ethanolamin glukuronát TÉTO PO ethyllaktát TÉTO PO ethyloleát TÉTO PO etiproston trometamol TÉTO PO skot, prasata Eucalypti aetheroleum (blahovičníková silice) TÉTO PO Eucalyptus globulus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. eukalyptol (cineol) TÉTO PO Euphrasia officinalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

25 Úřední věstník Evropské unie L 15/25 febantel suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenbendazol suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenol TÉTO PO fenoxymethylpenicillin fenoxymethylpenicillin prasata 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg drůbež 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena fenpipramidiumchlorid TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fenvalerát fenvalerát (suma izomerů RR, SS, RS a SR) skot 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg antiparazitika zevní fenylalanin TÉTO PO feridextran TÉTO PO firocoxib firocoxib koňovití 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika

26 L 15/26 Úřední věstník Evropské unie florfenikol suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin skot, ovce, kozy prasata μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg kůže a jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena drůbež μg/kg 7 kůže a ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg floroglucin TÉTO PO fluazuron fluazuron skot μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní flubendazol suma flubendazolu a (2-amino 1Hbenzimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl) methanonu drůbež, prasata 400 μg/kg kůže a antiparazitika vnitřní flubendazol drůbež 400 μg/kg vejce flugeston acetát flugeston acetát ovce, kozy 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely. látky působící na reprodukční systém

27 Úřední věstník Evropské unie L 15/27 flumechin flumekvin skot, ovce, kozy, prasata skot, ovce, kozy 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena drůbež 400 μg/kg μg/kg μg/kg kůže a ryby 600 μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg μg/kg flumethrin flumethrin (suma trans-z izomerů) skot 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg antiparazitika zevní ovce 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO včely stanovit flunixin flunixin skot 20 μg/kg 30 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 10 μg/kg 30 μg/kg kůže a koňovití 10 μg/kg 20 μg/kg 5-hydroxyflunixin skot 40 μg/kg

28 L 15/28 Úřední věstník Evropské unie fluvalinát TÉTO PO včely Foeniculi aetheroleum (fenyklová silice) TÉTO PO folikulotropin (přirozené FSH ze všech druhů a jejich syntetická analoga) TÉTO PO formaldehyd TÉTO PO fosforečnan hlinitý TÉTO PO fosforečnan hořečnatý TÉTO PO fosforečnan vápenatý TÉTO PO fosfornan hořečnatý TÉTO PO fosfornan sodný TÉTO PO fosfornan vápenatý TÉTO PO

29 Úřední věstník Evropské unie L 15/29 foxim foxim ovce 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg kůže a kur domácí 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg kůže a vejce Frangulae cortex (krušinová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO fumarát železnatý TÉTO PO furosemid TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fytomenadion TÉTO PO galan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální gamithromycin gamithromycin skot 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg jejichž je určeno gentamicin suma gentamicinu C1, gentamicinu C1a, gentamicinu C2 a gentamicinu C2a skot, prasata 7 U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 100 µg/kg Gentianae radix (hořcový kořen), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO

30 L 15/30 Úřední věstník Evropské unie Ginkgo biloba TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Ginseng TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO gluceptát železitý TÉTO PO glukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonan hořečnatý TÉTO PO glukonan kobaltnatý TÉTO PO glukonan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální glukonan měďnatý TÉTO PO glukonan nikelnatý TÉTO PO

31 Úřední věstník Evropské unie L 15/31 glukonan vápenatý TÉTO PO glukonan zinečnatý TÉTO PO glukonoglukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonolaktan vápenatý TÉTO PO glukuronan draselný TÉTO PO glutaman hořečnatý TÉTO PO glutaman vápenatý TÉTO PO glutamin TÉTO PO glutaraldehyd TÉTO PO glycerofosforečnan draselný TÉTO PO glycerofosforečnan hořečnatý TÉTO PO glycerofosforečnan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální

32 L 15/32 Úřední věstník Evropské unie glycerofosforečnan sodný TÉTO PO glycerofosforečnan vápenatý TÉTO PO glycerolformal TÉTO PO glyceromakrogol-350- kokoát TÉTO PO glycin TÉTO PO glykosaminoglykanpolysulfat TÉTO PO koňovití gonadoliberin (RH pro gonadotropní hormony) TÉTO PO gonadorelin TÉTO PO guajakol TÉTO PO guanosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO halofuginon halofuginon skot 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg jejichž je určeno antiprotozoika

33 Úřední věstník Evropské unie L 15/33 Hamamelis virginiana (větévka vilínu virginského) TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Harpagophytum procumbens TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Harunga madagascariensis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. heparin a jeho soli TÉTO PO heptaminol TÉTO PO hesperidin TÉTO PO koňovití hesperidinmethylchalkon TÉTO PO koňovití hexetidin TÉTO PO koňovití

34 L 15/34 Úřední věstník Evropské unie Hippocastani semen (semeno kaštanu koňského) TÉTO PO histidin TÉTO PO hlinitokřemičitan hořečnatý TÉTO PO hořčík TÉTO PO hydrát terpinu TÉTO PO skot, ovce, kozy, prasata hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkami TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. hydrochlorothiazid TÉTO PO skot hydrokortison TÉTO PO hydroxid hlinitý TÉTO PO hydroxid hořečnatý TÉTO PO hydroxid vápenatý TÉTO PO hydroxyethyl salicylát TÉTO PO s výjimkou ryb Hyperici oleum (třezalkový olej) TÉTO PO

35 Úřední věstník Evropské unie L 15/35 Hypericum perforatum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. chlorfenamin TÉTO PO savců určené chlorhexidin TÉTO PO chlorid amonný TÉTO PO chlorid hořečnatý TÉTO PO chlorid kobaltnatý TÉTO PO chlorid manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální chlorid měďnatý TÉTO PO chlorid sodný TÉTO PO chlorid vápenatý TÉTO PO chlorid zinečnatý TÉTO PO

36 L 15/36 Úřední věstník Evropské unie chlorid železnatý TÉTO PO chloritan sodný TÉTO PO skot chlorkresol TÉTO PO chlormadinon chlormadinon skot 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Pouze pro zootechnické látky působící na reprodukční systém chlorsulon chlorsulon skot 35 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní chlortetracyklin suma původního léčiva a jeho 4-epimeru 600 μg/kg vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro a se nevztahují na ryby. cholekalciferol TÉTO PO cholin TÉTO PO chromoglykan sodný TÉTO PO Chrysanthemi cinerariifolii flos (květ řimbaby starčkolisté) TÉTO PO chymotrypsin TÉTO PO

37 Úřední věstník Evropské unie L 15/37 imidokarb imidokarb skot μg/kg μg/kg antiprotozoika ovce μg/kg μg/kg jejichž je určeno inosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO inositol TÉTO PO isobutan TÉTO PO isofluran TÉTO PO koňovití jako anestetikum. isoleucin TÉTO PO isopropylalkohol TÉTO PO isoxsuprin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné použití se směrnicí Rady 96/22/EHS. ivermektin 22,23-dihydroavermektin B1a savců určené 30 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž je určeno antiparazitika vnitřní a zevní jablečnan vápenatý TÉTO PO

38 L 15/38 Úřední věstník Evropské unie Jecoris oleum (rybí olej) TÉTO PO Jód a anorganické sloučeniny jódu včetně: jodidu sodného a draselného jodičnanu sodného a draselného jodoforů včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem TÉTO PO Juniperi fructus (jalovcový plod) TÉTO PO kafr TÉTO PO Pouze pro zevní kalciumpantothenát TÉTO PO kanamycin kanamycin A s výjimkou ryb 600 μg/kg μg/kg 1 U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena karazolol karazolol skot 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém prasata 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a karbetocin TÉTO PO savců určené

39 Úřední věstník Evropské unie L 15/39 kardamový extrakt TÉTO PO karnitin TÉTO PO karprofen suma karprofenu a glukuronidového konjugátu karprofenu skot, koňovití 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika TÉTO PO skot Pro není nutné ketamin TÉTO PO ketoprofen TÉTO PO skot, prasata, koňovití klazuril TÉTO PO holubi klenbuteroliumchlorid klenbuterol skot, koňovití 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém skot 0,05 μg/kg kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití r-kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití klosantel klosantel skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní ovce μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

40 L 15/40 Úřední věstník Evropské unie kloxacilin kloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru jejichž vejce jsou určena kofein TÉTO PO kokoamidodimethylbetainy TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kolistin kolistin vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a kortikotropin TÉTO PO křemičitan vápenatý TÉTO PO kumafos kumafos včely med antiparazitika zevní kyanokobalamin TÉTO PO kyselina acetylosalicylová TÉTO PO s výjimkou ryb jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

41 Úřední věstník Evropské unie L 15/41 kyselina asparagová TÉTO PO kyselina boritá a boritany TÉTO PO kyselina edetová a její soli TÉTO PO kyselina glutamová TÉTO PO kyselina hyaluronová TÉTO PO kyselina chlorovodíková TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina jablečná TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina klavulanová kyselina klavulanová skot, prasata 400 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot kyselina listová TÉTO PO kyselina mléčná TÉTO PO kyselina mravenčí TÉTO PO kyselina orotová TÉTO PO

42 L 15/42 Úřední věstník Evropské unie kyselina oxolinová oxolinová kyselina 1 1 U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby.u prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. kyselina pantotenová TÉTO PO kyselina peroctová TÉTO PO kyselina salicylová TÉTO PO s výjimkou ryb kyselina šťavelová TÉTO PO včely antiinfektivum kyselina tiludronová (ve formě dvojsodné soli) TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. drůbež Pouze pro parenterální použití a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže. kyselina tioktová TÉTO PO kyselina tolfenamová kyselina tolfenamová skot, prasata 400 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika skot kyselina vinná a její mono- a dibazické sodné, draselné a vápenaté soli TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka.

1990R2377 CS 16.08.2008 058.002 1

1990R2377 CS 16.08.2008 058.002 1 1990R2377 CS 16.08.2008 058.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990,

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

OBSAH ŽIVIN v denní dávce 20g Množství v denní dávce

OBSAH ŽIVIN v denní dávce 20g Množství v denní dávce E n d e r a A l f a Přípravek je vhodné užívat denně jako doplněk vlákniny k běžné stravě. Složení: rozpustné a nerozpustné vlákniny (jablečná vláknina, obilní oříšky, mikrokrystalická celuloza, pektin),

Více

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí Odolnost GFK-produktů vůči prostředí 2 A Acetaldehyd vše / neodolá neodolá neodolá Aceton 25 50 odolá s omezením odolá odolá Aceton 100 jede neodolá neodolá neodolá Anhydrid kyseliny octové vše 30 neodolá

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se nahrazuje zněním vpříloze tohoto nařízení.

Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se nahrazuje zněním vpříloze tohoto nařízení. L 73/12 Úřední věstník Evropské unie 19.3.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky Cycostat 66G (Text s významem pro

Více

12488/13 hm 1 DG B 4B

12488/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2013 (18.07) (OR. en ) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 14.5.2016 L 126/13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U)

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Klasifikace materiálů v tabulce je zjednodušena do tří skupin: + Odolný - za běžných podmínek (tlak, ) materiál není nebo je jen zanedbatelně napadán

Více

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské

jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo potravinářské skladové hospodářství - kompletní program pro manipulaci

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 9.8.2014 CS L 238/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013,

Více

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D038228/07.

Delegace naleznou v příloze dokument D038228/07. Rada Evropské unie Brusel 6. listopadu 2015 (OR. en) 13789/15 DENLEG 144 AGRI 576 SAN 368 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 5. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038228/07

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

16792/13 hm 1 DG B 4B

16792/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. listopadu 2013 (25.11) (OR. en) 16792/13 DENLEG 136 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 21. listopadu 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D039942/02 Předmět: Generální

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013,

Více

32006R0780. Úřední věstník L 137, 25/05/2006 S. 0009-0014

32006R0780. Úřední věstník L 137, 25/05/2006 S. 0009-0014 Důležité právní upozornění 32006R0780 Nařízení Komise (ES) č. 780/2006 ze dne 24. května 2006, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inţenýrství Studijní obor: Agroekologie Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER TABULKA ODOLNOSTI VŮČI PŮSOBENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK TEKUTÁ GUMA Identifikace vzorku: gumová vrstva Laboratorní číslo: X-5710-1 C Parametry Zkušební metody Výsledky

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. ledna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D042746/16 Předmět: Generální sekretariát

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Klosterfrau MELISANA koncentrát Perorální a kožní roztok 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Složení: 100 ml roztoku obsahuje až 65

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2014 (OR. en) 7227/14 DENLEG 57 AGRI 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031883/02 Předmět: Uwe

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 10.4.2014 CS L 107/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 7.3.2017 L 59/3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. ledna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Evropské unie Č.

Více

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1925 CS 13.12.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 7. prosince 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1

2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1 2006R1925 CS 04.03.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1925/2006

Více

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE Chemická odolnosť DPE + odolný za bežných podmienok (tlak, teplota) podmienene odolný - médium napáda materiál, podstatne skrátená o životnosť. - nie je odolný Je potrebné prihliadať na koncentráciu a

Více

Úřední věstník Evropské unie L 38/3

Úřední věstník Evropské unie L 38/3 13.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 38/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 123/2008 ze dne 12. února 2008, kterým se mění a opravuje příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství akněmu

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

13470/12 ps 1 DG B 4B

13470/12 ps 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

Aminokyseliny. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití

Aminokyseliny. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Aminokyseliny Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 18.7.2012 3. ročník čtyřletého G Určování postranních řetězců aminokyselin

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 143/04)

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 143/04) 30.4.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 143/3 (2015/C 143/04) Na straně 155 se za tabulku náležející k bodu 3 doplňkové poznámky 1 ke kapitole 30 doplňuje nový bod 4, který zní: 4. Doporučená denní

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 14050/15 AGRILEG 222 DENLEG 147 VETER 102 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

ZBYTKY LÉČIV V ŽP A JEJICH DOPADY NA POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE

ZBYTKY LÉČIV V ŽP A JEJICH DOPADY NA POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE ZBYTKY LÉČIV V ŽP A JEJICH DOPADY NA POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE Jaromír Fiala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D033633/02

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům

Více

Nutricomp Drink Plus Fibre broskev, meruňka

Nutricomp Drink Plus Fibre broskev, meruňka Nutricomp Drink Plus Fibre broskev, meruňka 5,0 g - nasycené mastné kyseliny 2,9 g - mononenasycené mastné kyseliny 1,0 g 20,3 g - cukry 5,8 g 0,02 g 4,2 g 2,0 g 1,8 mg, Cu 225 µg, I 20 µg, Cr 11 µg, F

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Výrobce: NUTRICIA CUIJK B.V., CUIJK, NIZOZEMÍ/HOLANDSKO Prodávající: NUTRICIA a.s., NA HŘEBENECH II 1718/10, 140 00 PRAHA 4

Výrobce: NUTRICIA CUIJK B.V., CUIJK, NIZOZEMÍ/HOLANDSKO Prodávající: NUTRICIA a.s., NA HŘEBENECH II 1718/10, 140 00 PRAHA 4 Nutrilon 2 Allergy Care Od uk. 6. měsíce Pro děti s alergií na bílkovinu kravského mléka Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku Obsahuje unikátní klinicky testovanou směs GOS/FOS Nutrilon

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz CANNABIS Moderní přípravky osobní hygieny, vhodné k časté koupeli celého těla s podmanivou vůní. Obsahují kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis sativa L., Angiospermae), který působí jako přírodní emollient,

Více

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu.

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu. Rada Evropské unie Brusel 31. října 2016 (OR. en) 13896/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047383/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

9. P ídatné látky v potravinách

9. P ídatné látky v potravinách 9. P ídatné látky v potravinách Zde bych cht l upozornit zejména na p ídatné látky, kterým bychom se m li pokud možno ur it vyhnout. To znamená, že zde nevypíši všechny, ale jen ty které nás vyložen ohrožují

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Thiokyseliny deriváty vzniklé substitucí atomu kyslíku záměna kyslíku za síru název = přidání thio- k názvu příslušné kyseliny Př.: H 2 S 2 O 3 H 2 S 2 O 2 HSCN H 2 CS 3 kyselina

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

Úřední věstník Evropské unie NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie NAŘÍZENÍ L 30/2 6.2.2015 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 252/10 Úřední věstník Evropské unie 28.9.2011 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných

Více

PŘÍLOHA Pomocné látky povinně uváděné na obalech a odpovídající text v příbalové informaci

PŘÍLOHA Pomocné látky povinně uváděné na obalech a odpovídající text v příbalové informaci PŘÍLOHA Pomocné látky povinně uváděné na obalech a odpovídající text v příbalové informaci název Způsob Limit Text v příbalové informaci: Poznámka: Alkohol méně než 100 m v 1 dávce Tento léčivý přípravek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Z.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Funkční

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 14.5.2016 L 126/13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z.

Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin. Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Antimikrobiální vliv účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin Kocourková, B., Pluháčková, H., Kalhotka, L., Jaglič, Z. Na základě dosud prokázaných antibakteriálních účinků sekundárních metabolitů

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Dietní přípravek s vysokým obsahem bílkovin, velmi nízkou kalorickou hodnotou a sníženým obsahem cukrů, určený k regulaci tělesné hmotnosti.

Dietní přípravek s vysokým obsahem bílkovin, velmi nízkou kalorickou hodnotou a sníženým obsahem cukrů, určený k regulaci tělesné hmotnosti. HOUBOVÝ KRÉM Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny a s houbovou příchutí. kj 1514,4 378,6 Kcal 362,3 90,6 Bílkoviny (g) 72,97 18,24 Asimilovatelné sacharidy (g) 8,27 2,07 z toho cukry (g)

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3

6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005 ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde ovýživu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Experimentální biologie Bc. chemie

Experimentální biologie Bc. chemie Experimentální biologie Bc. chemie 1. značte prvek s největší elektronegativitou: a) draslík b) chlor c) uhlík d) vápník e) fluor 3. Mezi p prvky nepatří: a) P b) As c) Fe d) B e) Si 4. Radioaktivní záření

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

1. PRO ZÍSKÁNÍ TĚCHTO CEN MUSÍTE DO VAŠÍ OBJEDNÁVKY UVÉST HESLO VÝPRODEJ LEDEN!! 2. MINIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY JE 500 KČ

1. PRO ZÍSKÁNÍ TĚCHTO CEN MUSÍTE DO VAŠÍ OBJEDNÁVKY UVÉST HESLO VÝPRODEJ LEDEN!! 2. MINIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY JE 500 KČ Vážení zákazníci, Po úspěchu s vánočním výprodejem přicházíme s dalšími výrobky se zvýhodněnou cenou. Tato cena se odvíjí od data exspirace, kterému prosím věnujte pozornost. Akce má pouze 2 podmínky:

Více

Komplexní systém očisty organizmu

Komplexní systém očisty organizmu Komplexní systém očisty organizmu Původci a zdroje znečištění organizmu Životní pochody v buňkách Potrava Baktérie a viry Tabákový kouř Vzduch a voda Alkohol Čím nás ohrožuje znečištění organizmu? Zvýšená

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ Celkem stran: Zpracoval: Podpis: Datum: 5 Ing. Kaplan 20.3.2008 N.B.R.: Akrylnitrilbutadien (Nitril) Acetaldehyd C B B B A - A Acetamid C - C - A - A Acetofenon C - C - A -

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 5.8.2014 L 232/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých (Text

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více