(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 Úřední věstník Evropské unie L 15/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v ách živočišného původu (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, látky, pro které nebylo nutné stanovit maximální limity reziduí, příloha III obsahovala látky, pro které byly stanoveny prozatímní maximální limity reziduí, a příloha IV látky, pro něž nebylo možné stanovit maximální limity reziduí, jelikož rezidua těchto látek představují v jakémkoli množství riziko pro lidské zdraví. s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v ách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ( 1 ), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení, (2) Za účelem zjednodušení je třeba tyto farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí shrnout v nařízení Komise. Jelikož tato klasifikace vychází ze systému klasifikace předpokládaného v nařízení (ES) č. 470/2009, měla by být zohledněna také v souvislosti s tím, je-li možné podávat uvedené farmakologicky účinné látky zvířatům určeným. vzhledem k těmto důvodům: (1) V zájmu ochrany veřejného zdraví byly farmakologicky účinné látky na základě vědeckého posouzení jejich bezpečnosti rozděleny do čtyř příloh nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí přípravků v ách živočišného původu ( 2 ). Příloha I obsahovala látky, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí, příloha II ( 1 ) Úř. věst. L 152, , s. 11. ( 2 ) Úř. věst. L 224, , s. 1. (3) Stávající údaje o klasifikaci farmakologicky účinných látek podle léčebného obsažené v přílohách nařízení (EHS) č. 2377/90 by měly být uvedeny ve zvláštním sloupci pro klasifikaci látek podle léčebného. (4) Pro lepší orientaci by měly být všechny farmakologicky účinné látky uvedeny v jediné příloze a měly by být seřazeny abecedně. Pro přehlednost by měly být vytvořeny dvě různé tabulky: jedna pro povolené látky uvedené v přílohách I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 a jedna pro zakázané látky uvedené v příloze IV uvedeného nařízení.

2 L 15/2 Úřední věstník Evropské unie (5) Prozatímní maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek stanovené v příloze III nařízení (EHS) č. 2377/90, jimž skončila platnost, by neměly být do tohoto nařízení zařazeny. (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V příloze jsou uvedeny farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 22. prosince Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 Úřední věstník Evropské unie L 15/3 PŘÍLOHA Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí () Tabulka 1 Povolené látky Abamektin avermektin B1a skot 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ovce 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg jejichž je určeno Absinthium extrakt (pelyňkový extrakt) TÉTO PO acetylcystein TÉTO PO acetylmethionin TÉTO PO adenosin a jeho 5 - mono-, 5 -di-, 5 - trifosfáty TÉTO PO Adonis vernalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. adrenalin (epinefrin) TÉTO PO

4 L 15/4 Úřední věstník Evropské unie Aesculus hippocastanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Agnus castus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ailanthus altissima TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Alanin TÉTO PO Alantoin TÉTO PO albendazol suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol všichni přežvýkavci μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní albendazoloxid suma albendazoloxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazol skot, ovce μg/kg 500 μg/kg antiparazitika vnitřní alfacypermethrin cypermethrin (suma izomerů) skot, ovce 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U pro musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní

5 Úřední věstník Evropské unie L 15/5 alfakalcidol TÉTO PO skot Pouze pro krávy při porodu. alfaprostol TÉTO PO skot, prasata, králíci, koňovití alkoholy u z ovčí vlny TÉTO PO alkyl benzen sulfonové kyseliny s lineárními alkylovými řetězci s délkou od C 9 do C 13 obsahující méně než 2,5 % řetězců delších než C 13 TÉTO PO skot, ovce Allium cepa TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. aloe barbadoské a kapské, jejich standardizovaný suchý extrakt a přípravky z něj TÉTO PO Aloe vera gel a extrakt z celých listů Aloe vera TÉTO PO altrenogest altrenogest prasata 1 μg/kg 0,4 μg/kg kůže a Pouze pro zootechnické použití a s ustanoveními směrnice 96/22/ES. látky působící na reprodukční systém koňovití 1 μg/kg 0,9 μg/kg 2-aminoethyldihydrogenfosfát TÉTO PO

6 L 15/6 Úřední věstník Evropské unie Amitraz suma amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4- DMA skupinu, vyjádřená jako amitraz skot 10 μg/kg antiparazitika zevní ovce 400 μg/kg 10 μg/kg kozy 10 μg/kg prasata 400 μg/kg kůže a včely med amonium-lauryl-sulfát TÉTO PO amoxicilin amoxicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena ampicilin ampicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

7 Úřední věstník Evropské unie L 15/7 amprolium TÉTO PO drůbež Pouze pro perorální Angelicae radix aetheroleum (anděliková silice) TÉTO PO Anisi aetheroleum (anýzová silice) TÉTO PO Anisi stellati fructus (plod badyáníku), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO Apocynum cannabinum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Pouze pro perorální apramycin apramycin skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO ovce, prasata, kur domácí, králíci Pouze pro perorální jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. Aqua levici TÉTO PO lékopisy. Arginin TÉTO PO Arnica montana (arnicae flos, arnicae planta tota) (arnika horská květ arniky, celá rostlina arniky) TÉTO PO

8 L 15/8 Úřední věstník Evropské unie Arnicae radix TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Artemisia abrotanum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. asparagin TÉTO PO aspartan hořečnatý TÉTO PO aspartan vápenatý TÉTO PO aspartan zinečnatý TÉTO PO Atropa belladona TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Atropin TÉTO PO

9 Úřední věstník Evropské unie L 15/9 avilamycin kyselina dichlorisoeverninová prasata, drůbež, králíci U prasat a u drůbeže se tento vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena azaglynafarelin TÉTO PO lososovité ryby Nepoužívat u ryb, jejichž jikry jsou určeny azamethifos TÉTO PO lososovité ryby azaperon suma azaperonu a azaperolu prasata kůže a látky působící na nervový systém/látky působící na centrální nervový systém bacitracin suma bacitracinu A, bacitracinu B a bacitracinu C skot králíci TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. bakviloprim bakviloprim skot 10 μg/kg 1 30 μg/kg antiinfektiva/ chemoterapeutika prasata 40 μg/kg kůže a Balsamum peruvianum (peruánský balzám) TÉTO PO beklomethazon dipropionát TÉTO PO koňovití Pouze pro inhalaci.

10 L 15/10 Úřední věstník Evropské unie Bellis perennis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. benzalkoniumchlorid TÉTO PO jako pomocná látka v koncentracích do 0,05 %. benzoan vápenatý TÉTO PO benzokain TÉTO PO jako lokální anestetikum. lososovité ryby benzylalkohol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. benzylbenzoát TÉTO PO benzylparaben TÉTO PO benzylpenicilin benzylpenicilin 4 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena

11 Úřední věstník Evropské unie L 15/11 betain TÉTO PO betainiumglukuronát TÉTO PO betamethazon betamethazon skot, prasata 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot 0,3 μg/kg biotin TÉTO PO bitumiosulfonát, amonné a sodné soli TÉTO PO savců určené Boldo folium (boldovníkový list) TÉTO PO boroglukonan vápenatý TÉTO PO boromravenčan sodný TÉTO PO bromhexin TÉTO PO skot, prasata, drůbež jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. bromid draselný TÉTO PO bromid sodný TÉTO PO savců určené bronopol TÉTO PO ryby

12 L 15/12 Úřední věstník Evropské unie brotizolam TÉTO PO skot Pouze pro léčebné buserelin TÉTO PO butafosfan TÉTO PO skot Pouze pro nitrožilní podání. butan TÉTO PO butan-1-ol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. butorfanoliumhydrogentartarát TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. butylparaben TÉTO PO butylskopolaminiumbromid TÉTO PO Calendula officinalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Calendulae flos (měsíčkový květ bez zákrovu) TÉTO PO

13 Úřední věstník Evropské unie L 15/13 Camphora TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku stu. Capsici fructus acer (plod papriky křovité) TÉTO PO Cardiospermum halicacabum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Carlinae radix (pupavový kořen) TÉTO PO Carvi aetheroleum (kmínová silice) TÉTO PO Caryophylli aetheroleum (hřebíčková silice) TÉTO PO cefacetril cefacetril skot 125 μg/kg Pouze pro intramamární TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY cefalexin cefalexin skot μg/kg

14 L 15/14 Úřední věstník Evropské unie cefalonium cefalonium skot 20 μg/kg Pouze pro intramamární použití a pro TÉTO POLOŽKY skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. léčbu onemocnění oka. cefapirin suma cefapirinu a desacetylcefapirinu skot 60 μg/kg cefazolin cefazolin skot, ovce, kozy TÉTO PO skot, ovce, kozy Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY Pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako a pro lidskou spotřebu. cefchinom cefchinom skot, prasata, koňovití U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 20 μg/kg cefoperazon cefoperazon skot Pouze pro intramamární použití u krav v období laktace. TÉTO PO skot Stanovení není nutné u žádných tkání s výjimkou mléka. LOŽKY ceftiofur suma všech reziduí obsahujících betalaktamový kruh a vyjádřených jako desfuroylceftiofur savců určené μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Centellae asiaticae extractum (extrakt z pupečníku asijského) TÉTO PO cetrimid TÉTO PO cetylstearylalkohol TÉTO PO

15 Úřední věstník Evropské unie L 15/15 cetylstearylsíran sodný TÉTO PO Cimicifugae racemosae rhizoma (plostičnikový kořen) TÉTO PO jejichž je určeno Cinchonae cortex (chininovníková kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi cassiae aetheroleum (skořicová silice čínská) TÉTO PO Cinnamomi cassiae cortex (kůra skořicovníku čínského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Cinnamomi ceylanici aetheroleum (skořicová silice cejlonská) TÉTO PO Cinnamomi ceylanici cortex (kůra skořicovníku cejlonského), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Citri aetheroleum (citronová silice) TÉTO PO citronan amonnoželezitý TÉTO PO citronan hořečnatý TÉTO PO citronan vápenatý TÉTO PO Citronellae aetheroleum (citronelová silice) TÉTO PO

16 L 15/16 Úřední věstník Evropské unie citrulin TÉTO PO Condurango cortex (kondurangová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO Convallaria majalis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Coriandri aetheroleum (koriandrová silice) TÉTO PO Crataegus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Cupressi aetheroleum (cypřišová silice) TÉTO PO cyfluthrin cyfluthrin (suma izomerů) skot, kozy 10 μg/kg 50 µg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní cyhalothrin cyhalothrin (suma izomerů) skot 500 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES. antiparazitika zevní

17 Úřední věstník Evropské unie L 15/17 cypermethrin cypermethrin (suma izomerů) všichni přežvýkavci 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U mléka musí být dodržována další ustanovení směrnice Komise 98/82/ES. antiparazitika zevní lososovité ryby a kůže v přirozeném poměru cyromazin cyromazin ovce jejichž je určeno antiparazitika zevní cystein TÉTO PO cytidin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO danofloxacin danofloxacin skot, ovce, kozy, drůbež všechny další druhy zvířat určené skot, ovce, kozy 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru.u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena dekochinát TÉTO PO skot, ovce Pouze pro perorální Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě.

18 L 15/18 Úřední věstník Evropské unie deltamethrin deltamethrin všichni přežvýkavci 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg antiparazitika zevní ryby 10 μg/kg a kůže v přirozeném poměru dembrexin TÉTO PO koňovití denaveriniumchlorid TÉTO PO skot desloreliniumacetát TÉTO PO koňovití detomidin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné dexamethazon dexamethazon skot, kozy, prasata, koňovití 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg kortikoidy/ glukokortikoidy skot, kozy 0,3 μg/kg dexpanthenol TÉTO PO diazinon diazinon skot, ovce, kozy, prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika zevní skot, ovce, kozy 20 μg/kg dicyklanil suma dicyklanilu a 2,4,6-triamino- pyrimidin-5- karbonitrilu ovce μg/kg 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní diethylenglykolmonoethylether TÉTO PO všichni přežvýkavci a prasata diethylftalát TÉTO PO

19 Úřední věstník Evropské unie L 15/19 diethylsebaktát TÉTO PO difloxacin difloxacin skot, ovce, kozy prasata drůbež 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg kůže a kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené 800 μg/kg 600 μg/kg diflubenzuron diflubenzuron lososovité ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru antiparazitika zevní dihydrostreptomycin dihydrostreptomycin všichni přežvýkavci, prasata, králíci 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. všichni přežvýkavci dijódtyrosin TÉTO PO savců určené diklazuril TÉTO PO všichni přežvýkavci, prasata Pouze pro perorální diklofenak diklofenak skot 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg kůže a

20 L 15/20 Úřední věstník Evropské unie dikloxacilin dikloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a Nepoužívat u zvířat, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě. dimethylacetamid TÉTO PO dimethylftalát TÉTO PO dimethylsulfoxid TÉTO PO dimetikon TÉTO PO dinoprost TÉTO PO savců určené dinoproston TÉTO PO savců určené dinoprosttrometamol TÉTO PO savců určené diprofylin TÉTO PO disiřičitan sodný TÉTO PO

21 Úřední věstník Evropské unie L 15/21 distearan hlinitý TÉTO PO DL-hydrogenasparginát draselný TÉTO PO doramektin doramektin savců určené 40 μg/kg 1 60 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. Nepoužívat u zvířat, jejichž je určeno k lidské spotřebě. antiparazitika vnitřní a zevní doxapram TÉTO PO savců určené doxycyklin doxycyklin skot 600 μg/kg jejichž je určeno prasata, drůbež 600 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena dusičnan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální skot Pouze pro intramamární dusitan sodný TÉTO PO skot

22 L 15/22 Úřední věstník Evropské unie Echinacea TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Pouze pro topické lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Echinacea purpurea (třapatka nachová) TÉTO PO emamektin emamektin B1a ryby a kůže v přirozeném poměru antiparazitika vnitřní a zevní enantát měďnatý TÉTO PO enilkonazol TÉTO PO skot, koňovití

23 Úřední věstník Evropské unie L 15/23 enrofloxacin suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu skot, ovce, kozy prasata, králíci drůbež kůže a U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena všechny další druhy zvířat určené eprinomektin eprinomektin B1a skot μg/kg 20 μg/kg antiparazitika vnitřní a zevní ergometriniumhydrogenmaleinat TÉTO PO savců určené u zvířat při porodu. erythromycin erythromycin A 40 μg/kg 1 vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a 17β-estradiol TÉTO PO savců určené Pouze pro léčebné a zootechnické etamifylinkamsylát TÉTO PO etamsylát TÉTO PO

24 L 15/24 Úřední věstník Evropské unie ethanol TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. ethanolamin TÉTO PO ethanolamin glukuronát TÉTO PO ethyllaktát TÉTO PO ethyloleát TÉTO PO etiproston trometamol TÉTO PO skot, prasata Eucalypti aetheroleum (blahovičníková silice) TÉTO PO Eucalyptus globulus TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. eukalyptol (cineol) TÉTO PO Euphrasia officinalis TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění.

25 Úřední věstník Evropské unie L 15/25 febantel suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenbendazol suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na oxfendazol sulfon všichni přežvýkavci, prasata, koňovití 500 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. antiparazitika vnitřní všichni přežvýkavci 10 μg/kg fenol TÉTO PO fenoxymethylpenicillin fenoxymethylpenicillin prasata 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg drůbež 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a jejichž vejce jsou určena fenpipramidiumchlorid TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fenvalerát fenvalerát (suma izomerů RR, SS, RS a SR) skot 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg antiparazitika zevní fenylalanin TÉTO PO feridextran TÉTO PO firocoxib firocoxib koňovití 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika

26 L 15/26 Úřední věstník Evropské unie florfenikol suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin skot, ovce, kozy prasata μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg kůže a jejichž je určeno jejichž vejce jsou určena drůbež μg/kg 7 kůže a ryby μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg floroglucin TÉTO PO fluazuron fluazuron skot μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní flubendazol suma flubendazolu a (2-amino 1Hbenzimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl) methanonu drůbež, prasata 400 μg/kg kůže a antiparazitika vnitřní flubendazol drůbež 400 μg/kg vejce flugeston acetát flugeston acetát ovce, kozy 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely. látky působící na reprodukční systém

27 Úřední věstník Evropské unie L 15/27 flumechin flumekvin skot, ovce, kozy, prasata skot, ovce, kozy 500 μg/kg μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž vejce jsou určena drůbež 400 μg/kg μg/kg μg/kg kůže a ryby 600 μg/kg a kůže v přirozeném poměru všechny další druhy zvířat určené μg/kg μg/kg flumethrin flumethrin (suma trans-z izomerů) skot 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg antiparazitika zevní ovce 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg jejichž je určeno TÉTO PO včely stanovit flunixin flunixin skot 20 μg/kg 30 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika prasata 10 μg/kg 30 μg/kg kůže a koňovití 10 μg/kg 20 μg/kg 5-hydroxyflunixin skot 40 μg/kg

28 L 15/28 Úřední věstník Evropské unie fluvalinát TÉTO PO včely Foeniculi aetheroleum (fenyklová silice) TÉTO PO folikulotropin (přirozené FSH ze všech druhů a jejich syntetická analoga) TÉTO PO formaldehyd TÉTO PO fosforečnan hlinitý TÉTO PO fosforečnan hořečnatý TÉTO PO fosforečnan vápenatý TÉTO PO fosfornan hořečnatý TÉTO PO fosfornan sodný TÉTO PO fosfornan vápenatý TÉTO PO

29 Úřední věstník Evropské unie L 15/29 foxim foxim ovce 400 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika zevní prasata 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg kůže a kur domácí 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg kůže a vejce Frangulae cortex (krušinová kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní TÉTO PO fumarát železnatý TÉTO PO furosemid TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro nitrožilní podání. fytomenadion TÉTO PO galan bismutitý (zásaditý) TÉTO PO Pouze pro perorální gamithromycin gamithromycin skot 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg jejichž je určeno gentamicin suma gentamicinu C1, gentamicinu C1a, gentamicinu C2 a gentamicinu C2a skot, prasata 7 U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot 100 µg/kg Gentianae radix (hořcový kořen), standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO

30 L 15/30 Úřední věstník Evropské unie Ginkgo biloba TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. Ginseng TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něj TÉTO PO gluceptát železitý TÉTO PO glukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonan hořečnatý TÉTO PO glukonan kobaltnatý TÉTO PO glukonan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální glukonan měďnatý TÉTO PO glukonan nikelnatý TÉTO PO

31 Úřední věstník Evropské unie L 15/31 glukonan vápenatý TÉTO PO glukonan zinečnatý TÉTO PO glukonoglukoheptonan vápenatý TÉTO PO glukonolaktan vápenatý TÉTO PO glukuronan draselný TÉTO PO glutaman hořečnatý TÉTO PO glutaman vápenatý TÉTO PO glutamin TÉTO PO glutaraldehyd TÉTO PO glycerofosforečnan draselný TÉTO PO glycerofosforečnan hořečnatý TÉTO PO glycerofosforečnan manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální

32 L 15/32 Úřední věstník Evropské unie glycerofosforečnan sodný TÉTO PO glycerofosforečnan vápenatý TÉTO PO glycerolformal TÉTO PO glyceromakrogol-350- kokoát TÉTO PO glycin TÉTO PO glykosaminoglykanpolysulfat TÉTO PO koňovití gonadoliberin (RH pro gonadotropní hormony) TÉTO PO gonadorelin TÉTO PO guajakol TÉTO PO guanosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO halofuginon halofuginon skot 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg jejichž je určeno antiprotozoika

33 Úřední věstník Evropské unie L 15/33 Hamamelis virginiana (větévka vilínu virginského) TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku deseti. Harpagophytum procumbens TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Harunga madagascariensis TÉTO PO lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích nepřekročí hodnotu jedna ku tisíci. heparin a jeho soli TÉTO PO heptaminol TÉTO PO hesperidin TÉTO PO koňovití hesperidinmethylchalkon TÉTO PO koňovití hexetidin TÉTO PO koňovití

34 L 15/34 Úřední věstník Evropské unie Hippocastani semen (semeno kaštanu koňského) TÉTO PO histidin TÉTO PO hlinitokřemičitan hořečnatý TÉTO PO hořčík TÉTO PO hydrát terpinu TÉTO PO skot, ovce, kozy, prasata hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkami TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. hydrochlorothiazid TÉTO PO skot hydrokortison TÉTO PO hydroxid hlinitý TÉTO PO hydroxid hořečnatý TÉTO PO hydroxid vápenatý TÉTO PO hydroxyethyl salicylát TÉTO PO s výjimkou ryb Hyperici oleum (třezalkový olej) TÉTO PO

35 Úřední věstník Evropské unie L 15/35 Hypericum perforatum TÉTO PO lékopisy, v koncentracích, které odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. chlorfenamin TÉTO PO savců určené chlorhexidin TÉTO PO chlorid amonný TÉTO PO chlorid hořečnatý TÉTO PO chlorid kobaltnatý TÉTO PO chlorid manganatý TÉTO PO Pouze pro perorální chlorid měďnatý TÉTO PO chlorid sodný TÉTO PO chlorid vápenatý TÉTO PO chlorid zinečnatý TÉTO PO

36 L 15/36 Úřední věstník Evropské unie chlorid železnatý TÉTO PO chloritan sodný TÉTO PO skot chlorkresol TÉTO PO chlormadinon chlormadinon skot 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Pouze pro zootechnické látky působící na reprodukční systém chlorsulon chlorsulon skot 35 μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní chlortetracyklin suma původního léčiva a jeho 4-epimeru 600 μg/kg vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro a se nevztahují na ryby. cholekalciferol TÉTO PO cholin TÉTO PO chromoglykan sodný TÉTO PO Chrysanthemi cinerariifolii flos (květ řimbaby starčkolisté) TÉTO PO chymotrypsin TÉTO PO

37 Úřední věstník Evropské unie L 15/37 imidokarb imidokarb skot μg/kg μg/kg antiprotozoika ovce μg/kg μg/kg jejichž je určeno inosin a jeho 5 - mono-, 5 -di- a 5 -trifosfáty TÉTO PO inositol TÉTO PO isobutan TÉTO PO isofluran TÉTO PO koňovití jako anestetikum. isoleucin TÉTO PO isopropylalkohol TÉTO PO isoxsuprin TÉTO PO skot, koňovití Pouze pro léčebné použití se směrnicí Rady 96/22/EHS. ivermektin 22,23-dihydroavermektin B1a savců určené 30 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž je určeno antiparazitika vnitřní a zevní jablečnan vápenatý TÉTO PO

38 L 15/38 Úřední věstník Evropské unie Jecoris oleum (rybí olej) TÉTO PO Jód a anorganické sloučeniny jódu včetně: jodidu sodného a draselného jodičnanu sodného a draselného jodoforů včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem TÉTO PO Juniperi fructus (jalovcový plod) TÉTO PO kafr TÉTO PO Pouze pro zevní kalciumpantothenát TÉTO PO kanamycin kanamycin A s výjimkou ryb 600 μg/kg μg/kg 1 U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a jejichž vejce jsou určena karazolol karazolol skot 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém prasata 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg kůže a karbetocin TÉTO PO savců určené

39 Úřední věstník Evropské unie L 15/39 kardamový extrakt TÉTO PO karnitin TÉTO PO karprofen suma karprofenu a glukuronidového konjugátu karprofenu skot, koňovití 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika TÉTO PO skot Pro není nutné ketamin TÉTO PO ketoprofen TÉTO PO skot, prasata, koňovití klazuril TÉTO PO holubi klenbuteroliumchlorid klenbuterol skot, koňovití 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg látky působící na nervový systém/látky působící na vegetativní nervový systém skot 0,05 μg/kg kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití r-kloprostenol TÉTO PO skot, prasata, kozy, koňovití klosantel klosantel skot μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg jejichž je určeno antiparazitika vnitřní ovce μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg

40 L 15/40 Úřední věstník Evropské unie kloxacilin kloxacilin 30 μg/kg U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru jejichž vejce jsou určena kofein TÉTO PO kokoamidodimethylbetainy TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kolistin kolistin vejce U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby. U prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a kortikotropin TÉTO PO křemičitan vápenatý TÉTO PO kumafos kumafos včely med antiparazitika zevní kyanokobalamin TÉTO PO kyselina acetylosalicylová TÉTO PO s výjimkou ryb jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě.

41 Úřední věstník Evropské unie L 15/41 kyselina asparagová TÉTO PO kyselina boritá a boritany TÉTO PO kyselina edetová a její soli TÉTO PO kyselina glutamová TÉTO PO kyselina hyaluronová TÉTO PO kyselina chlorovodíková TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina jablečná TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka. kyselina klavulanová kyselina klavulanová skot, prasata 400 μg/kg U prasat se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. skot kyselina listová TÉTO PO kyselina mléčná TÉTO PO kyselina mravenčí TÉTO PO kyselina orotová TÉTO PO

42 L 15/42 Úřední věstník Evropské unie kyselina oxolinová oxolinová kyselina 1 1 U ryb se pro svalovinu vztahuje na svalovinu a kůži pro, a se nevztahují na ryby.u prasat a u drůbeže se pro vztahuje na kůži a v přirozeném poměru. jejichž či vejce jsou určeny k lidské spotřebě. kyselina pantotenová TÉTO PO kyselina peroctová TÉTO PO kyselina salicylová TÉTO PO s výjimkou ryb kyselina šťavelová TÉTO PO včely antiinfektivum kyselina tiludronová (ve formě dvojsodné soli) TÉTO PO koňovití Pouze pro nitrožilní podání. drůbež Pouze pro parenterální použití a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže. kyselina tioktová TÉTO PO kyselina tolfenamová kyselina tolfenamová skot, prasata 400 μg/kg antiflogistika/ nesteroidní antiflogistika skot kyselina vinná a její mono- a dibazické sodné, draselné a vápenaté soli TÉTO PO Pro použití jako pomocná látka.

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES ze dne

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více