ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT"

Transkript

1 ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen

2 Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c) Směny d) Upisování a odkupy za nepeněžité plnění. Manažerská společnost 4. Odměny, výdaje, poplatky a zdanění a) Náklady hrazené společností... b) Náklady a provize hrazené investorem... c) Zdanění... () Zdanění společnosti v Lucembursku () Zdanění investora. Rizikové faktory Informace a dokumenty k dipozici veřejnosti... B PODFONDY... Slovníček termínů používaných v dodatcích... ING International Czech Bond ING International Czech Equity

3 ING International Investiční společnost s proměnlivým kapitálem ( Société d'investissement à Capital Variable" SICAV) podle Části I zákona z 0. března 988 o podnicích kolektivního investování (UCITS podle Směrnice 8/6/EEC) route d'esch L 470 Lucemburk Číslo v obchodním rejstříku v Lucemburku : B Zjednodušený prospekt březen Tento prospekt podrobně popisuje zjednodušeným způsobem základní rámec vztahující se na společnost, jakož i všechnypodfondy. Investor by si měl prostudovat úplné znění prospektu, které je podrobnější. Další informace je možné získat na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (Ma..0.0) Avenue Marnix 4 B 000 Brussels Tel: nebo na internetové stránce

4 Forma a datum vzniku Kontrolní orgán A. Společnost Krátké představení UCITS Ustanovena v Lucembursku dne 8. května 994 ve formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem s různými podfondy, na dobu neurčitou.. Komise pro dohled nad finančním sektorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Představenstvo Předseda Mr. Philippe Catry Členové představenstva Mr. Jean Sonneville Mr. Marc Van De Walle Mr. Alexandre Deveen pan Christian de Haan Generální ředitel, ING Luxembourg, Route d'esch Luxembourg Generální manažer, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Manažer, ING Luxembourg, Route d'esch Luxembourg Výkonný ředitel, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Výkonný ředitel, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Manažerská společnost Nezávislý auditor Správce fondů ING Investment Management Luxembourg S.A, route d Esch, L470 Luxembourg Ernst & Young Parc d Activité Syrdall,7 L6 Munsbach ING Investment Management (C.R.) Bozděchova /44, 0 00 Praha, Česká republika Custodian bank Ústřední administrativní zástupce, zástupce pro převody a registrátor Zástupci zmocněni k přijímání žádostí o upisování, zpětný odkup a směny akcií Účetní období Datum valné hromady akcionářů ING Luxembourg S.A., route d Esch, L470 Luxembourg ING Luxembourg S.A., route d Esch, L470 Luxembourg V Lucemburském velkovévodství: ING Luxembourg S.A. V Belgii: ING Belgium S.A. od. července do. června následujícího u druhá středa v červenci v : 00 (lucemburského času) (v případě, že tento den bude dnem pracovního volna, následující pracovní den v Lucembursku) 4

5 . INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INVESTOVÁNÍ Obecně Cílem SICAV je realizovat v rámci jednotlivých podfondů atraktivní návratnost investováním do dostatečně likvidních převoditelných cenných papírů. SICAV může vytvořit několik podfondů samostatně obhospodařovaných a spravovaných. Každý podfond bude provádět samostatnou investiční politikou, která je stanovena v každém z dodatků k tomuto prospektu, které se vztahujíc k jednotlivým podfondům. Představenstvo může kdykoliv zřídit jiné podfondy nebo změnit jejich názvy, v souladu s příslušnými ustanoveními, vydáním dodatků vztahujících se k takovým podfondům. Aktiva daného podfondu ručí pouze za dluhy, závazky a povinnosti vztahující se především k takovému podfondu. Co se týká vztahů mezi akcionáři, s každým podfondem je zacházeno jako se samostatným subjektem. Každý podfond vydá jednu nebo více tříd akcií, a to na základě rozhodnutí představenstva, ve formě akcií na majitele a/nebo akcií na jméno tak, jak je v plném rozsahu popsáno v dodatku ke každému podfondu. Avšak minimální investování a držení, zásady provize (úhrada za upisování, úhrada za odkup a úhrada za směnu), zásady vyplácení, zásady zajištění proti rizikům, měna, ve které hodnota aktiv je vyjádřena a kategorie akcionářů, oprávněných, se může lišit u třídy nebo kategorie akcií. Portfolio podfondů se bude v první řadě skládat z likvidních převoditelných cenných papírů. Podfondy mohou uchovávat, na doplňkovém základě, likvidní aktiva ve formě bankovních vkladů a/nebo pravidelně obchodovatelných nástrojů peněžního trhu se splatností nepřesahující měsíců. Je známo, že investiční zásady určitých podfondů mohou investovat do převoditelných cenných papírů, které nebyly přijaty k oficiální registraci na burze cenných papírů nebo jiném regulovaném trhu, na kterém se pravidelně obchoduje, který je uznávaný a je přístupný veřejnosti. Co se týká investičních omezení SICAV by neměla investovat v žádném případě více než 0 % čistých aktiv každého podfondu do takových cenných papírů. SICAV na sebe vezme riziko, které bude považovat za přiměřené k dosažení cílů různých podfondů. Avšak nemůže zaručit, že dosáhne svých cílů vzhledem k proměnlivosti finančního trhu a jiných rizik, kterým jsou investice vystaveny. SICAV se může uchýlit k finančním technikách a nástrojích pro dobře fungující správu portfolia a / nebo pro pokrytí měnových rizik a rizik úových sazeb. Zvláštnosti týkající se podfondů Investiční cíle a investiční zásady, které by měly být dodržovány u jednotlivých podfondů jsou popsány v jednotlivých dodatcích k tomuto prospektu, které se vztahují k různým podfondům.. UPISOVÁNÍ, ODKUPY A SMĚNY Akcie mohou být upisovány, odkupovány nebo směňovány u depozitáře (Custodian Bank) a subjektů, které zajišťují finanční služby. Poplatky a výdaje vztahující se k upisování, odkupům nebo směnám jsou uvedeny v dodatku k příslušnému podfondu.

6 V současné době jsou akcie vydávány na majitele nebo na jméno tak, jak je specifikováno v příslušném dodatku každého podfondu. Zlomkové ná na akcii budou uznávány na dvě desetinná místa. Žádosti o upisování, odkupy a směnu akcií musí obdržet SICAV v Lucembursku písemně, nebo telexem, internetem nebo faxem nejpozději v : 0 (lucemburského času) pracovního dne, který předchází dni ocenění, jestliže mají být provedeny v den ocenění nebo nevztahujeli se to k tomu tak, jak je specifikováno v dodatku příslušného podfondu Pracovní den je definovaný jako den, kdy jsou banky v Lucembursku otevřené. Veškeré poplatky a výdaje vztahující se k upisování, odkupu nebo směně jsou uvedeny v dodatku příslušného podfondu. Cena upisování, odkupu a směny může být navýšena daněmi, provizemi nebo administrativními poplatky splatnými v případě upisování, odkupu a směny. Veškeré emise a odkupy akcií nabývají účinnosti od uzavření obchodování příslušný den ocenění. Veškeré platby ve prospěch SICAV nebo které mají být provedeny SICAV budou splatné do tří pracovních dní po dni ocenění. V případě, že výpočet čisté hodnoty aktiv bude pozastaven a/nebo v případě pozastavení příkazů k upisování, odkupům a směnám, pozastavené příkazy k upisování, odkupům a směnám budou provedeny první den ocenění po skončení takového pozastavení. SICAV nepovoluje jakékoliv praktiky spojené s market timing (jak je definováno v oběžníku 04/46 jako rozhodčí metoda, prostřednictvím které investor systematicky upisuje nebo odkupuje nebo směňuje podíly nebo akci stejného UCI (podniku kolektivního investování) během krátkého časového úseku, využíváním časových rozdílů a/nebo nepřesností nebo nedostatků v metodě stanovování čisté hodnoty aktiv UCI) a SICAV má právo odmítnout příkazy k upisování a směně od investora, u kterého SICAV může mít podezření, že používá takové praktiky a může přijmout, budeli to potřeba, veškeré nezbytné opatření, aby ochránil ostatní investory SICAV před takovými praktikami. a) Upisování Akcie budou vydávány za cenu, vycházející z čisté hodnoty aktiv na akcii ke dni ocenění. Emisní cena smí být zvýšena o maximální vstupní poplatek ve výši % čisté hodnoty aktiv splatný zástupcům, oprávněných přijímat žádosti o upisování. Emisní cena bude uhrazena upisovatelem v měně příslušné třídy podfondu. V případě upisování v jiné měně, náklady, vztahující se na směnu do měny příslušné třídy podfondu, uhradí takový investor. SICAV si vyhrazuje právo: odmítnout všechny žádosti, nebo část žádostí, o upisování akcií; a kdykoliv zpět odkoupit akcie, které mají v držení osoby, neoprávněné nakupovat nebo vlastnit akcie SICAV; Certifikáty na akcie, budouli požadovány, budou zaslány upisovatelům co nejdříve to bude možné po obdržení příjmů za upisování. Následující úhrady mohou být připočteny k emisní ceně: poplatky, daně a kolkovné, účtovatelné při upisování a odměny distribučním zástupcům za fyzické doručení akciových certifikátů. V zemích Beneluxu, provize za doručení akciových certifikátů bude 0, % čisté hodnoty aktiv upsaných akcií, maximálně však 49,8 EUR. V jiných zemích, sazba této ptovize bude odpovídat místním praktikám. 6

7 b) Odkupy Každý akcionář je oprávněn žádat odkup svých akcií. Žádost o odkup je neodvolatelná od ukončení obchodování v příslušný den ocenění. Akcie budou odkupovány, vyjma mimořádných okolností, za cenu založenou na čisté hodnotě aktiv na akcii v den ocenění. Zvláštními okolnostmi se rozumí situace, kdy nemůže být náležitě očekáváno, že SICAV odkoupí akcie, zatímco zájmy většiny stávajících akcionářů by mohly být nepoměrně poškozeny. Není stanoven žádný poplatek za odkup, pokud není specifikováno jinak v dodatcích týkajících se jednotlivých podfondů. Výplata podléhá doručení žádosti o odkup a akciových certifikátů s nesplacenými kupony, budeli to příslušné. c) Směny Akcionáři mohou požádat o směnu akcií jakékoliv kategorie nebo podfondu na jinou kategorii nebo jiného podfondu, za předpokladu, že akcie se vztahují k té samé třídě. Akcionáři by měli uvést číslo, podfond, třídu a kategorii akcií, které mají být směněny a nových, které jsou požadovány. Akcie vztahující se k různým třídám jsou nekonvertibilní. Akcionáři by měli vzít na vědomí, že nemohou směnit akcie jedné třídy v podfondu na akcie jiné třídy v tom samém nebo rozdílném podfondu bez předchozího souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je povinno vždy zajistit, že vůči akcionářům bude zachováno stejné zacházení. Akcie podléhající žádosti o směnu budou vydány a splaceny za cenu odpovídající čisté hodnotě aktiv na akcii k poslednímu datu ocenění. Po provedení směny SICAV oznámí žadateli počet nových akcií a jejich čistou hodnotu aktiv. Kde je to vyžadováno, musí být k žádosti doloženy akciové certifikáty spolu s připojenými nesplacenými kupony nebo písemné potvrzení o vlastněných akciích. Akciové certifikáty, budeli to vyžadováno, budou zaslány upisovatelům, co nejdříve to bude možné po uskutečnění směny. Finanční prostředky odpovídající zlomkům akcií, které nebudou vydány při směně budou akcionářům refundovány. Z právního hlediska se směnami bude zacházeno jako s upisováním a splácením u příslušných podfondů. V podstatě žádné poplatky nebudou účtovány za směnné operace, pokud nebude stanoveno jinak v dodatcích týkajících se jednotlivých podfondů. d) Upisování a odkup za nepeněžité plnění Představenstvo může rozhodnout o akceptování odkupů v hotovosti nebo za nepeněžité plnění. V takovém případě auditor SICAV vypracuje zprávu o zpětném odkupu jiném než v hotovosti. e) Omezení pro odkupy a směny Pokud žádosti pro odkup a/nebo směnu akcií nějakého podfondu přesáhnou v ten samý den ocenění hranici % ve vztahu k počtu akcií vydaných pro takový podfond, představenstvo může rozhodnout, že takové odkupy a směny budou poměrně sníženy. Odkupy a směny, které nebyly uskutečněny na základě takového poměrného snížení, budou přednostně realizovány následující den ocenění. Směna kapitalizačních akcií na distribuční akcie stejného podfondu, a naopak, nebude podléhat tomuto omezení. 7

8 . MANAŽERSKÁ (SPRÁVCOVSKÁ) SPOLEČNOST ING Investment Management Luxembourg S.A. byla jmenována představenstvem správcovskou společností SICAV. ING Investment Management Luxembourg S.A. byla zřízena ve formě veřejné společnosti s ručením omezením akciemi akciové společnosti ( société anonyme ) v souladu se zákonem z 0. srpna 9 o obchodních společnostech a Kapitolou 4 zákona z, který se týká podniků kolektivního investování. ING Investment Management Luxembourg S.A byla založena na dobu neurčitou notářských zápisem ze dne 4. února 4, což bylo publikováno v Mémorial C. února 4. Její sídlo se nachází na adrese route d Esch v Lucemburku. Je registrovaná u obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Lucemburku pod číslem B Účelem společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A je správa kolektivního portfolia investičních fondů včetně: (i) (ii) (iii) Správy aktiv těchto investičních fondů. ING Investment Management Luxembourg S.A může, především, poskytovat veškeré porady a doporučení co se týká investic, jenž mají být učiněny, uzavírat smlouvy, kupovat, prodávat, provádět směny a doručovat všechny převoditelné cenné papíry a jakákoliv jiná aktiva, vykonávat za investiční fond ve správě veškerá hlasovací práva náležející převoditelným cenným papírům, jenž tvoří aktiva investičních fondů. Správy investičních fondů. Tato povinnost spočívá, především, ve výpočtu a uveřejňování čisté hodnoty aktiv akcií nebo podílů investičních fondů, emisi a odkupu akcií nebo podílů investičních fondů, udržování registračních a svěřeneckých činností. Marketingu akcií nebo podílů investičních fondů v Lucembursku nebo v zahraničí. V souladu se zákony a nařízeními v současné době platnými a se schválením představenstva ING Investment Management Luxembourg S.A je oprávněna delegovat veškeré své povinnosti nebo jejích část na jiné společnosti, jenž mohou být považovány za vhodné, za předpokladu, že ING Investment Management Luxembourg S.A zůstane odpovědná za úkony a opomenutí jakéhokoliv takového delegáta v souvislosti s takovými povinnostmi delegovanými na něj, jako kdyby takové úkony nebo opomenutí byly ING Investment Management Luxembourg S.A. V případě jakéhokoliv takového delegování tento prospekt bude aktualizován. 8

9 4. ODMĚNY, VÝDAJE, POPLATKY A ZDANĚNÍ a) Náklady hrazené společností. SICAV ponese, bez omezení, následující výdaje a náklady: náklady související se vznikem společnosti a náklady následných dodatků ke stanovám společnosti, poplatky a výdaje splatné investičnímu poradci/ům, manažerovi/ům, účetnímu, opatrovnické bance a odpovídajícím zástupům, zmocněnci pro domácí záležitosti, centrálnímu správci, zmocněnci pro převod a platby nebo jiným autorizovaným zástupcům či zaměstnanců SICAV, včetně jejích stálých zástupců v zemích, kde je registrována, náklady na právní pomoc a audit výročních zpráv SICAV, náklady na propagaci, náklady na tisk a zveřejnění dokumentů, připravených pro účely podpory prodeje akcií, náklady na tisk výročních a prozatímních finančních zpráv, náklady na organizaci valných hromad akcionářů a zasedání představenstva, přiměřené cestovní výdaje představenstva, odměny členů představenstva, registrační poplatky, veškeré daně a poplatky účtované státními úřady a burzami cenných papírů, náklady na uveřejnění emisních a výkupních cen, stejně tak, jako jiné provozní náklady, včetně finančních, bankovních a makléřských výdajů vynaložených při nákupu nebo prodeji aktiv nebo jinak,, a všechny ostatní administrativní náklady související s činnostmi SICAV.. V souladu s podmínkami jmenování společností SICAV společnost ING Investment Management Luxembourg S.A., SICAV bude platit ING Investment Management Luxembourg S.A. roční manažerskou odměnu vypočítanou z průměrných čistých hodnot aktiv podfondů tak, jak je popsáno v dodatku každého podfondu, splatnou měsíčně dle výpočtu k poslednímu dni ocenění v daném měsíci.. Společnost je povinna platit depozitáři (custodian bank) bankovní poplatek depozitáře jako odměnu, spolu s odměnou za transakci, na základě podmínek dohody s depozitářem. Tato odměna a náklady budou splatné měsíčně a budou placeny depozitáři (custodian bank) podfondem v den inkasování. Odměna stanovená pro služby custodian bank bude maximálně 0.07 % ročně, vypočítaná na základě hodnoty portfolia na konci každého měsíce, s výjimkou postavení na rozvíjejících se trzích, pro které custodian bank je oprávněna fakturovat podvklad a/nebo náklady korespondenční banky. 4. Jako odměnu za své služby administrativní zástupce obdrží provizi vypočítanou na základě čistých aktiv tak, jak je stanoveno dohodou o poskytování služeb. Tato odměna dosáhne maxima ve výši 0, % ročně tak, jak bude vypočítáno z průměrných čistých aktiv, administrativní zástupce bude, navíc, oprávněn postoupit ve prospěch odměny zástupce pro převody každému podfondu k úhradě.. Pokud SICAV vydá různé třídy akcií, náklady takového vydání budou přisouzeny výlučně k části aktiv, které jsou přisouditelné takové třídě akcií. b) Náklady a provize hrazené investorem Za vzniklé situace tak, jak je předvídáno v dodatcích k podfondům, náklady a provize za upisování, odkupy nebo směny budou hrazeny investorem. 9

10 c) Zdanění () Zdanění společnosti v Lucembursku V souladu se stávající legislativou a stávajícími praktikami, SICAV nepodléhá v Lucembursku žádné dani z příjmu nebo z kapitálových výnosů, ani dividendy vyplácené SICAVem nepodléhají v Lucembursku srážkové dani. SICAV však podléhá státní dani, registrační dani, nazývané také upisovací daň v sazbě 0,0 % ročně, pokud není uvedeno jinak v příslušném dodatku podfondu. Tato daň je splatná čtvrtletně z čisté hodnoty aktiv každého podfondu. Některé příjmy z portfolia SICAV, ve formě dividend a úů, mohou podléhat daním s proměnlivou sazbou, které budou odečítány u zdroje v zemi původu. () Zdanění investora Podle stávající legislativy akcionáři nepodléhají žádným daním v Lucembursku z kapitálových výnosů, příjmů, darů nebo dědictví, ani srážkové dani, pokud nemají domicil, nejsou residenty nebo nemají trvalý pobyt v Lucembursku, nebo nejsou bývalí rezidenti země, jenž vlastní více než 0 % akciového kapitálu, nebo %, jestliže akcie byly nabyty před. lednem, a do u 7 nebude zahrnuto žádné navýšení(ve smyslu 00 (), () novelizovaného zákona ze 4. prosince 967 o dani z příjmu, řádně novelizovaného zákonem z. prosince ). Výše uvedená ustanovení se zakládají na zákonech a praxi, které platí v současné době, s výhradou pozdějších možných změn a doplňků. Budoucím akcionářů se doporučuje dotázat se a pokud to bude potřeba, poradit se ohledně zákonů a předpisů (především těch souvisejících se zdaněním a devizovou kontrolou), které pro ně platí v případě upisování a nákupu, držby a prodeje akcií v zemi původu, místě bydliště (pobytu) nebo domicilu.. RIZIKOVÉ FAKTORY. Určité podfondy SICAV mohou investovat přímo do cenných papírů a nástrojů z rozvíjejících se zemí s nízkým a středním příjmem, které jsou známy také jako země s rozvíjejícími se trhy. Investice učiněné těmito podfondy podléhají zvláštním faktorům, jenž činí srovnání s investicemi učiněnými v předních vyspělých zemích problematické. V minulosti některé rozvíjející se země, pozastavily nebo zastavily službu státních dluhů a soukromého sektoru externích dluhů, co se týká dlužného úu, jakož i jistiny. Tyto odklady a přerušení jsou následkem mnoha faktorů, jako je politická nestabilita, slabý ekonomický management, nedostatek měnových rezerv, únik kapitálu, interní konflikty a nedostatek politické vůle pokračovat v dluhové službě dříve sjednané. Schopnost emitentů soukromého sektoru plnit své závazky může také být ovlivněna těmito faktory. Dále pak také mohou být ovlivněny výnosy, zákony a nařízeními vydanými zákonodárnými orgány. Jednotlivé příklady zahrnují změny stávajících zákonů, nařízení a devizových kontrol, vyvlastnění a znárodnění, a zavádění nebo zvyšování daní, jako je třeba srážková daň. Jiným faktorem je nejistota spojená s často neuspokojivým právním prostředím nebo neschopnost stanovit jasný právní titul k majetku. Navíc zdroje informací v takových zemích 0

11 jsou často nespolehlivé, účetní postupy ne nezbytně splňují mezinárodní normy, a finanční nebo obchodní kontroly mohou chybět. Tento výčet rizikových faktorů je čistě příznačný a ne vyčerpávající. Investice do takových podfondů by měly být zváženy investory, kteří jsou si vědomi těchto rizik. 6. INFORMACE A DOKUMENTY K DISPOZICI VEŘEJNOSTI Informace Čistá hodnota aktiv akcií každé třídy v rámci každého podfondu bude uveřejňována každý den, kdy jsou banky v Lucembursku otevřené, v sídle SICAV a budou k dispozici na pracovištích Ústředního administrativního zástupce během pracovní doby. Navíc SICAV může zařídit zveřejňování této informace v jednom nebo více finančních novinách nebo na internetu, budeli to vhodné nebo požadováno.. Dokumenty Na žádost úplné znění prospektu, zjednodušený prospekt, výroční a pololetní zprávy mohou být k dispozici bezplatně, před uzavřením smlouvy i poté, na přepážkách custodian bank, nebo jiných pobočkách jí určených a v sídle SICAV. Následující dokumenty budou k dispozici k nahlédnutí v sídle SICAV během běžné pracovní doby: Stanovy SICAV Dohoda o poskytování administrativních služeb mezi SICAV, ING Investment Management Luxembourg S.A. Dohoda o správě investic mezi SICAV, ING Investment Management Luxembourg S.A. a ING Investment Management (C.R.)

12 B. Podfondy Slovníček termínů používaných v dodatcích Třídy akcií P : akcie, které jsou prodávány výlučně drobným (soukromým) investorům X : akcie, které jsou prodávány výlučně drobným investorům určitých jurisdikcí, kde okolnosti trhu vyžadují strukturu vyšších poplatků I : akcie, které jsou prodávány výlučně institucionálním investorům ve smyslu článku 08 zákona z 0. března 988 a které budou vydávány pouze ve formě na jméno Kategorie akcií A akcie: distribuční akcie B akcie: kapitalizační akcie Forma akcií: Akcie na majitele Akcie na jméno Vysvětlení grafů užívaných pod názvem "Rizikový profil podfondu" v každém z dodatků Měnové riziko Nízké, jestliže podfond investoval více než 7 % svých aktiv do své referenční měny; Střední, jestliže fond investoval mezi % a 7 % svých aktiv do své referenční měny; Vysoké, jestliže fond investoval méně než % svých aktiv do své referenční měny; Úvěrové riziko (pouze pro fondy, které investují do dluhových nástrojů) Nízké, jestliže průměrný rating je mezi AAA a AA; Střední, jestliže průměrný rating je mezi AA a BBB; Vysoké, jestliže průměrný rating je méně než BBB; Rating je nezávislé hodnocení kreditního rizika emitenta nebo emise vyjádřená v písmenech. Rating se pohybuje mezi "AAA", což je nejvyšší rating, a "D". Rozlišují se dvě kategorie: kategorie "investiční úroveň", pohybující se mezi AAA a BBB a kategorie "vysoký výnos", pohybující se mezi BB+ a D. Ta druhá kategorie naznačuje spekulativní prvek, který je, ve větší nebo menší míře, přítomný při splácení kapitálu a majetkových účastí. Relativní riziko Relativní riziko udává nestálost každého podfondu, kdy bere v úvahu nestálost jiných podfondů ING v rozsahu příslušejícímu k tomu samému rozsahu aktiv. Úové riziko (pouze pro podfondy, které investují do dluhových nástrojů) Modifikované trvání <,: Slabá reakce na vývoj úových sazeb Modifikované trvání >, a <6: Průměrná reakce na vývoj úových sazeb Modifikované trvání >6: Silná reakce na vývoj úových sazeb Slovo "trvání" na grafu znamená " modifikované trvání". Vysvětlení grafu pod názvem "Rizikový profil investora" v každém z dodatků. ING používá metodologii nazvanou Risk Rating / stanovení rizika (EVAL ), která se zakládá na historickém pozorování výkyvů výnosů vyjádřené v Euro, zvláště pak jejich nestálost ve vztahu k průměru. Existuje 7 různých kategorií rizika (od 0, nejméně rizikové, až do 6, nejvíce rizikové), které jsou určeny zvyšujícími řadami se nestálosti. U podfondů bez pevné doby a bez kapitálové ochrany se riziko vypočítává na základě výkyvů měsíčních výnosů z čisté hodnoty aktiv posledních pěti let nebo referenčních indexů, v případě nedostatečných historických pozorování.

13 U podfondů s pevnou dobou a s ochranou kapitálu se riziko vypočítává na základě měsíčních výnosů, v případě sledování v minulosti od, let a více, půl měsíčních výnosů v případě sledování v minulosti alespoň jeden. U nového podfondu nebo podfondu se sledování v minulosti méně než, riziko se vypočítává na základě podobných produktů vzhledem k nedostatku dostatečných informací předmětného podfondu. Investiční rozsah každého podfondu je definován jako časový úsek (vyjádřený v celých číslech let), během kterého by taková investice měla trvat (od u do let), aby nedošlo ke střetu jakýchkoliv negativních výnosů v minulosti. V případě podfondu vyjádřeného v jiné měně než Euro, riziko a horizont budou vypočítány také v investiční měně. Graf pod názvem "historické výkony" v každém z dodatků Výkony jsou vypočítávány stejně tak v měně oddílu, jakož i v Euro. Roční výkon je výpočet (výnosů) založený na celém kalendářním roce. Osa hodnot grafu představuje hodnotu výkonu. Osa kategorií představuje dobu výkonu. Jiné zkratky CZK: česká koruna p.a.: per annum / za / ročně n.a.: nevztahuje se

14 DODATEK K PROSPEKTU ING International Czech Bond Úvod Tento podfond byl založen z rozhodnutí představenstva dne 8. srpna 997. Investiční cíl a politika Cílem tohoto podfondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investicemi do rozšířeného portfolia obligací se jmenovitou hodnotou v českých korunách. Investice budou vloženy do těch cenných papírů, kterým investiční poradce přisoudí určitý stupeň investiční kvality, a které vydala především česká vláda, Česká národní banka, české obce, české společnosti a české pobočky mezinárodních společností, kotované na oficiálních burzách cenných papírů nebo jiném regulovaném trhu stejně tak, jako do cenných papírů, vydaných emitenty z členských zemí OECD. Při volbě cenných papírů pro investování se bude investiční poradce snažit zajistit bezpečnost jistiny a zváží kvalitu a šíři emitentů a odvětví, stejně tak jako lhůtu splatnosti cenných papírů. Investiční poradce také posoudí schopnost emitenta pravidelně a včas splácet ú a jistinu. Investoři by měli hledět na investice v tomto podfondu jako na dlouhodobé a podléhající vysokému stupni rizika. Viz odkaz v části Varování týkající se investičních rizik v prospektu.. Profil rizika podfondu Nízké Střední Vysoké > 7% 7% to % < h% Nízké Střední Vysoké AAA to AA to BBB < BBB Měnové riziko (EUR) Úvěrové riziko (S&P Rating) Nízké Střední Vysoké Nízké Střední Vysoké <.. to 6 > 6 Tržní riziko (Třída fondu) Úové riziko (Durace). Profil rizika typického investora Eval Rating založeno na části P ke dni 0/09/04 Riziko Euro Měna fondu Nízké 0 0 Vysoké Minimální horizont Základní /referenční měna Den ocenění Základní měnou podfondu je česká koruna (Kč). Každý bankovní den v Lucembursku 4

15 Místo registrace akcií Upisování / Odkup / Směna Lucembursko Vždy musí být provedeno při neznámé hodnotě aktiv II. Příjem příkazů Každý bankovní den v Lucembursku předcházející příslušnému dni ocenění před : 0 (pro všechny třídy) Datum splatnosti Do tří pracovních dní po dni ocenění Správce portfolia ING Investment Management C. R. Třída akcií Třída P Třída X Kategorie akcií akcie B, akcie A(*) akcie B, akcie A(**) Forma akcií Na majitele Na majitele Měna čisté hodnoty aktiv Kč Kč Nominální hodnoty akcií listinné akcie nejsou listinné akcie nejsou k dispozici k dispozici Poplatek za upisování Maximálně % Maximálně % Poplatek za zpětný odkup 0 % 0 % Poplatek za správu Maximálně,0 % p. a. Maximálně, % p. a. Historické výkony ING International P kapitalizační (akcie B) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnos ke dni 0/09/04 0 CZK % 4 CZK % Fond 7,68,0,40 Fond Index,8 0,9,67,86 Index 9 4 ů,4 0,97,,4 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce 0,0 0,7 0,7 0,6,4,0

16 ING International P distribuční (akcie A) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnos ke dni 0/09/ CZK % 4 CZK % Fond,9 6,4,40 Fond Index,8 0,9,67,86 Index 6 4 ů,8 0,97 4,04,4 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce 0,0 0,7 0,7 0,6,4,0 ING International X kapitalizační (akcie B) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnose ke dni 0/09/ CZK % 0 4 CZK % Fond 6, 0,88 7,6 0,7,7 Fond Index,8 0,9,67,86 Index ů,46 4,4 0,97,69,4 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce 0, 0,7 0,88 0,6,46,0 Tyto výkony nemají žádný vztah k budoucím výkonům podfondu. (*) akcie A (distribuční) byly dány do oběhu za cenu rovnající se čisté hodnotě aktiv na akcii kapitalizace akcií příslušného podfondu, vypočtené dne. listopadu 0 (Kč.7,0). (**) tato třída akcií byla dána do oběhu dne 9. listopadu přesunem aktiv ING/BBL (L) Renta Fund CZKP do ING International Czech Bond X. ING International X distribuční (akcie A) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnos ke dni 0/09/ CZK % 0 4 CZK % Fond 0,77,6 0, 4,,7 Fond Index,8 0,9,67,86 Index 9 ů,9,60 0,97 8,67,4 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce, 0,88,46 0,7 0,6,0 6

17 ING Intl Czech Equity (*) Úvod Investiční cíl a zásady Tento podfond byl zahájen rozhodnutím představenstva z 8. srpna 997. Záměrem tohoto podfondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním (alespoň %) do diverzifikovaného portfolia akcií kótovaných a obchodovaných na Burze cenných papírů Praha nebo jiném regulovaném českém trhu. Maximum 49 % portfolia bude investováno do maďarských, polských a slovenských kótovaných akcií. Cílem tohoto podfondu je dosáhnout obrat, který se bude rovnat alespoň PX0 Index (%), BUX Index (0%) a WIG Index (6%) a SAX Index ( %). PX0 Index je indexem Burzy cenných papírů Praha, skládá se z 0 nejlikvidnějších akcií; BUX Index je indexem Burzy cenných papírů Budapešť, skládá se z 0 nejlikvidnějších akcií; WIG Index je indexem Burzy cenných papírů Varšava, vyjma zahraničních společností a investičních fondů; SAX Index je index Burzy cenných papírů Bratislava, skládá se z 0 nejlikvidnějších společností. Údaje jsou poskytovány příslušnými burzami. Za tímto účelem podfond bude investovat do velkých zavedených společností, s ověřenými zprávami o činnosti, diverzifikovanými přes sektory. Většinou to budou akcie, které kolektivně mají význam pro podstatnou část pohybu těchto čtyř indexů. Před investováním do každé emise, investiční poradce bude analyzovat základní vyhlídky každého emitenta a cenného papíru a rozdělí mezi emitenty a sektory. Rizikový profil podfondu Nízké Sted > 7% ní to 7% % Nízké Sted AAA to AA Aní A to BBB Vysoké < % Vysoké < BBB Mnové riziko (EUR) Úvrové riziko (S&P Rating) Nízké Nízké <. Sted ní Sted. ní to 6 Vysoké Vysoké > 6 Tržní riziko (Asset class) Úové riziko (Durace) Rizikový profil typického investora Eval Rating Riziko Nízké Euro 0 Měna fondu 0 ke dni 0/09/04 Vysoké Minimální horizont Referenční měna Den ocenění Místo registrace akcií Upisování / Odkup / Směna Příjem příkazů Referenční měnou podfondu je česká koruna (Kč) Každý bankovní den v Lucembursku Lucembursko Vždy musí být provedeno při neznámé hodnotě aktiv Každý bankovní den v Lucembursku předcházející příslušnému dni 7

18 ocenění před : 0 (pro všechny třídy) Datum splatnosti Správce portfolia Do tří pracovních dní po dni ocenění ING Investment Management C. R. Třída akcií Kategorie akcií Třída P (ČR)(**) Bakcie, Aakcie (***) Třída X nezavedena Třída I nezavedena Forma akcií akcie na majitele Měna čisté hodnoty aktiv České koruny Nominální hodnoty akcií akciové certifikáty nejsou k dispozici Poplatek za upisování Max. % Poplatek za umoření 0% Poplatek za správu,00 % Třída akcií Kategorie akcií Forma akcií Měna čisté hodnoty aktiv Poplatek za upisování Poplatek za umoření Poplatek za správu Třída P (SR)(**) Bakcie, Aakcie akcie na majitele Slovenské koruny Max. % 0 %,00 % Historické výkony ING International P kapitalizační (akcie B) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnos ke dni 0/09/ CZK % Fond Index 999 0,86 0 6,87 6,8,4 9,0 4,0 0 0 CZK % Fond Index ů 4,99 4,6 0, 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce 4, 8,80 0,47 8

19 ING International P distribuční (akcie A) Roční výnos ke dni 0/09/04 Kumulovaný výnos ke dni 0/09/04 9 CZK % 4 CZK % Fond,4 7,8,4 Fond Index Index 9 ů 40,8,7 6 msíc msíce 6 měsíců měsíce 4,06 9,08 7,68 Aakcie (distribuční) třídy P (SR) byly dány do oběhu za cenu =.6,6 rovnající se čisté hodnotě aktiv na akcii Aakcií (distribučních) v třídě P (CR) podfondu, vypočítané. 0. (.77,6 Kč) a byl použit směnný kurz Kč / Sk,944 předchozího dne. Bakcie (kapitalizační) v třídě P (SR) byly dány do oběhu za cenu =.9, rovnající se čisté hodnotě aktiv na akcii Aakcií (kapitalizačních) v třídě P (CR) podfondu, vypočítané. 0. (.07,49 Kč) a byl použit směnný kurz Kč / Sk,944 předchozího dne. (***) Aakcie v třídě P (CR) byly dány do oběhu za cenu rovnající se čisté hodnotě aktiv na akcii kapitalizačních akcií í příslušného podfondu, vypočtené dne. listopadu 0 (Kč.06,). Tyto výkony nemají žádný vztah k budoucím výkonům podfondu. 9

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ING INTERNATIONAL (II) SICAV

ING INTERNATIONAL (II) SICAV ING INTERNATIONAL (II) SICAV PROSPEKT Lucemburk, září 2005 Není možné se spoléhat na jakékoliv jiné informace, než ty obsažené v tomto prospektu nebo v dokumentaci, zde specifikované, dostupné veřejnosti.

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT

ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT vztahující se k veřejné emisi akcií Lucemburk, prosinec 2004 Upisování akcií ING International, která je zde dále uváděna jako SICAV nebo ING Intl, bude platné pouze tehdy,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost s proměnlivým kapitálem založená v souladu s lucemburským právem Prospekt Listopad 2010 Obsah 1. Informace pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více