Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ"

Transkript

1 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: Zverejnené na internetovej adrese mesta: Lehota na podanie pripomienok do: Doručené pripomienky: 0 Vyhodnotenie pripomienok uskutočnené dňa: Vyhodnotenie pripomienok doručené poslancom dňa: Schválené MsZ: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: Účinné: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 2, písm. g/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš (ďalej len nariadenie ). Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1 Predmet úpravy Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa 6 a 11 ods. 4, písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a 28 ods. 5, 49 ods ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš. 2 Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 1) Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole b) príspevok v základnej umeleckej škole c) príspevok na činnosť školského klubu detí

2 d) príspevok na činnosť centra voľného času e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Čl. 2 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 3 1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov. 2) Povinnosť platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole nezaniká z dôvodu prerušenia dochádzky na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Čl. 3 Príspevok v základnej umeleckej škole 4 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva mesačne: A/ Zákonný zástupca žiaka: a) v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní (aj prípravné štúdium) b) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - hl. predmet) c) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - hl. predmet: hlasová výchova) d) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - kom., štvorručná hra) e) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní (II. stupeň). B/ Dospelá osoba: a) v individuálnom aj skupinovom vyučovaní dospelých b) v individuálnom aj skupinovom vyučovaní dospelých. Dospelá osoba bez vlastného príjmu. Čl. 4 Príspevok na činnosť školského klubu detí 5 1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne. 2) Na úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš u viacdetných rodín, ktorých deti navštevujú školský klub detí, zákonný zástupca prispieva na prvé dieťa 100 % určeného príspevku, na druhé dieťa 70 % určeného príspevku a na každé ďalšie dieťa sumou vo výške 50 % určeného príspevku. Čl. 5 Príspevok na činnosť centra voľného času 6 1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš prispieva mesačne: 2

3 a) zákonný zástupca dieťaťa b) dospelá osoba do 30 rokov. Čl. 6 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 7 1) Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 3) Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie pre deti a žiakov, u ktorých si to vyžaduje zdravotný stav na základe posúdenia ošetrujúceho lekára. Čl. 7 Výška mesačných príspevkov v EUR 8 A) Materská škola Pobyt dieťaťa v MŠ - od dvoch do troch rokov - od troch rokov B) Základná umelecká škola Deti: - prípravné štúdium - prípravné štúdium s nástrojom - základné štúdium v skupinovom vyučovaní - základné štúdium v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - hl. predmet) - základné štúdium v individuálnom vyučovaní (I. stupeň hl. predmet: hlasová výchova) - základné štúdium v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - kom., štvorručná hra) - základné štúdium v individuálnom vyuč. (II. stupeň) Dospelí: - individuálne aj skupinové vyučovanie - individuálne aj skupinové vyučovanie (osoby bez vlastného príjmu) C) Školský klub detí - prvé dieťa 100 % - druhé dieťa 70 % - tretie dieťa 50 % D) Centrum voľného času - dieťa - dospelá osoba do 30 rokov 120,00 11,00 7,00 8,00 9,00 10,30 8,00 11,00 11,50 18,00 11,50 9,00 6,30 4,50 1,40 2,40 3

4 E) Príspevok v školskej jedálni 1. Materská škola (3. finančné pásmo) Obed Desiata Olovrant Spolu - stravníci od 2-6 rokov - stravníci/zamestnanci 1) Diétne stravovanie - stravníci od 2-6 rokov - stravníci/zamestnanci 2) 0,68 0,95 0,82 1,07 0,28 0,34 0,23 0,28 1,19 1,44 2. Základná škola (4. finančné pásmo) Obed - stravníci od 6-11 rokov/i. stupeň - stravníci od rokov/ii. stupeň - stravníci/študenti strednej školy - stravníci/zamestnanci 3) - cudzí stravníci 4) 1,09 1,16 1,26 0,86 2,36 Diétne stravovanie - stravníci od 6-11 rokov/i. stupeň - stravníci od rokov/ii. stupeň 1,31 1,39 - stravníci/študenti strednej školy 1,51 - zamestnanci 5) 0,97 - cudzí stravníci 6) 2,61 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1,19 (potraviny) + 1,33 (réžia) 55 % - 0,18 (soc. fond) = 0,95 1,44 (potraviny) + 1,33 (réžia) 55 % - 0,18 (soc. fond) = 1,07 1,26 (potraviny) + 1,10 (réžia) 55 % - 0,20 (soc. fond) = 0,86 1,26 (potraviny) + 1,10 (réžia) = 2,36 1,51 (potraviny) + 1,10 (réžia) 55 % - 0,20 (soc. fond) = 0,97 1,51 (potraviny) + 1,10 (réžia) = 2,61 Čl. 8 Oslobodenie od poplatkov 9 1) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy alebo školského zariadenia rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky v hmotnej núdzi. 2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (letné prázdniny) b) v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy v zmysle 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole, v takom prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 4

5 Čl. 9 Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia 10 1) Riaditeľ školy, školského zariadenia, predkladá zriaďovateľovi návrh výšky príspevku a návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za každé školské zariadenie. 2) Riaditeľ školy zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia, v súlade s platnými právnymi normami. 3) Ak zákonný zástupca žiaka MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce mesiace, riaditeľ školy, školského zariadenia, vydá rozhodnutie o vyradení žiaka (dieťaťa) z evidencie školského zariadenia. V prípade žiaka ZUŠ sa štúdium ukončí k 31. januáru, alebo k 30. júnu. 4) Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú nariadením rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) zapracovať do vnútorného poriadku školy. Čl. 10 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 11 1) Zákonný zástupca žiaka je povinný oboznámiť sa s výškou poplatkov za pobyt v školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia. 2) Zákonný zástupca žiaka MŠ, ŠKD, CVČ uhrádza príspevky stanovené týmto nariadením včas a bezodkladne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok za stravovanie uhrádza zákonný zástupca žiaka mesiac vopred. 3) Príspevok v ZUŠ uhrádza zákonný zástupca nasledovne: - novoprijatí žiaci k termínu zápisu za mesiace september december - do za mesiace september december - do za mesiace január marec - do za mesiace apríl jún. 4) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka neuhradí poplatok za stravovanie mesiac vopred, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradí dieťa alebo žiaka z evidencie školskej jedálne. 5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ neuhradí poplatky určené týmto nariadením tri po sebe nasledujúce mesiace, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, vyradí dieťa alebo žiaka z evidencie školského zariadenia. 6) Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho doručení (hmotná núdza a životné minimum). Čl. 11 Záverečné ustanovenie 12 1) Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, veci neupravené týmto nariadením sa riadia školským zákonom, zákonom o štátnej správe v školstve 5

6 a školskej samospráve, zákonom o financovaní škôl a školských zariadení a vykonávacími predpismi vydanými na ich základe. 2) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa a nadobúda účinnosť od ) Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš zo dňa Ing. Dalibor S u r k o š, v. r. primátor Mesta Veľký Krtíš 6

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 22/15 Č.j. ZSPLOV 53/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl. 1 Úvodní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty

Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2013/2014 a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Vnitřní předpis o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele SW Stravné na Slovensku Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat základní principy, na základě

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK)

Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Vnitřní předpis č. 21/15 Č.j. ZSPLOV 108/2015 Směrnice o stanovení výše úplaty za školské služby ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK) Obsah

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská Sociální služby na Slovensku APSS ČR Andrea Tajanovská Základní údaje Do roku 1992 součástí Československa. Leží ve středu Evropy a hraničí s 5 státy. Členem Evropské unie, měnou je Euro. Dále je členem

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 174/2014 Vypracovala:, ředitelka školy Schválila:, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81 MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice Směrnice č. 7 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Účinnost od 1. 9. 2012 Aktualizace 1. 9. 2015 Mgr. Monika Mejtová Ředitelka

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jevany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 133 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012 Směrnice

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2

Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900. SMĚRNICE č. B-2 Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 SMĚRNICE č. B-2 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Plátci ČL.

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Co jedí naše děti : Informatorium Černé můry školních jídelen Učitelské noviny

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Co jedí naše děti : Informatorium Černé můry školních jídelen Učitelské noviny ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10 Schválil: Mgr. Pavel

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha

Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha Návod k obsluze Návod na obsluhu IX/13 CZ, SK Isolit-Bravo

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a

b Charles Chevallier c d c c f f f g e a c b Charles Chevallier d c c g e a Charles Chevallier pravidla hry Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti. Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více