Příloha 4 Príloha 4. Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. čj. S 51805/2014-O12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 4 Príloha 4. Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR. Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR. čj. S 51805/2014-O12"

Transkript

1 Příloha 4 Príloha 4 Výňatky z provozních předpisů SŽDC a ŽSR Výňatky z prevádzkových predpisov SŽDC a ŽSR čj. S 51805/2014-O12

2 Příloha 4 Príloha 4 čj. S 51805/2014-O12

3 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Výňatky z předpisu SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK PMD PN RPN SŽDC TJŘ TTP ZAV ZDD ŽST = posun mezi dopravnami = přivolávací návěst = ruční přivolávací návěst = Správa železniční dopravní cesty, státní organizace = tabelární jízdní řád = tabulky traťových poměrů = zařízení automatického varování = základní dopravní dokumentace = železniční stanice čj. S 51805/2014-O12 1/34

4 Příloha 4-1 Príloha ČÁST PRVNÍ -ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 6. V tomto předpise jsou textem psaným: a) kurzívou v uvozovkách uvedena závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a která nesmějí být měněna. Výjimkou jsou názvy dopraven, příjmení osob, čísla vlaků, kolejí, označení posunových dílů, návěstidel, kilometrické a časové údaje, pořadí vjezdů (na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy), a to i s příslušnými předložkovými vazbami; b) (kurzívou v závorce) uvedeny popisy návěstí, které jsou rozhodující pro jejich realizaci (zobrazení návěstí má jen informační charakter); c) tučným písmem uvedeny názvy základních pojmů, vysvětlovaných v příslušném odstavci, a názvy návěstí. Názvy návěstí jsou závazným slovním zněním a s výjimkou jejich skloňování nesmí být měněny. Kapitola II Základní pojmy A. VŠEOBECNĚ 25. Železniční kolejové vozidlo (dále jen vozidlo ) je společný název pro drážní vozidla vedená a nesená železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla. 26. Hnací vozidlo je vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných vozidel. Za hnací vozidla označujeme lokomotivy, elektrické a motorové vozy a elektrické a motorové jednotky. Motorový nebo elektrický vůz je vozidlo s vlastním pohonem, zařízené pro přepravu osob nebo nákladu, příp. dopravování jiných vozidel. Motorová nebo elektrická jednotka je ucelená, v provozu nerozpojitelná souprava, sestavená z hnacích vozidel, příp. vložených nebo řídicích vozů tak, že obě koncová vozidla jsou zpravidla vybavena jednou čelní kabinou strojvedoucího. 27. Tažené vozidlo (vůz) je vozidlo, které není hnací vozidlo nebo speciální hnací vozidlo, bez ohledu na způsob, kterým je uváděno do pohybu (tažením, sunutím, samotíží apod.). Je to společný název pro vozy osobní dopravy, nákladní vozy a vozy speciálního určení. Vůz osobní dopravy je vůz, zařízený pro přepravu cestujících, zavazadel nebo pro poskytování služeb cestujícím (osobní, zavazadlové, restaurační, lůžkové, lehátkové nebo salonní vozy, popř. kombinované vozy). Nákladní vůz je jakýkoli vůz bez vlastního pohonu, zařízený pro přepravu nákladů (krytý, vysokostěnný, výsypný, hlubinový, kotlový apod.) nebo služební vůz pro obsluhu vlaku nákladní dopravy. Řídící vůz je vozidlo bez vlastního pohonu, které je vybaveno technickým zařízením k dálkovému ovládání určených typů hnacích vozidel. Přípojný vůz je vůz osobní dopravy, určený pro vozbu zpravidla elektrickým nebo motorovým vozem. Vložený vůz je vůz osobní dopravy, řazený mezi krajní vozy elektrické nebo motorové jednotky. 28. Speciální vozidlo je vozidlo konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy a odstraňování následků mimořádných událostí. Speciální hnací vozidlo je speciální vozidlo vybavené vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla. Pro účely předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy pro ně platí stejná ustanovení jako pro hnací vozidlo, není-li v konkrétních ustanoveních stanoveno jinak. Dvoucestné vozidlo je speciální vozidlo s vlastním pohonem, které může jet po koleji i po terénu. čj. S 51805/2014-O12 2/34

5 Příloha 4-1 Príloha Vlak je sestavená a kromě nezavěšeného postrku svěšená skupina vozidel (i speciálních), tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým vozidlem, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo (i speciální) nebo svěšená hnací vozidla (i speciální), označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. Sunutý vlak je vlak, jehož vedoucí hnací vozidlo je zařazeno na konci vlaku. Pokud je vedoucí hnací vozidlo zařazeno uprostřed vlaku, jedná se současně o vlak sunutý i tažený. 30. Posunový díl je společný název pro jedno nebo více svěšených vozidel, se kterými je nebo bude prováděn posun, PMD nebo jízda na vyloučenou a z vyloučené staniční koleje. 31. Vedoucí hnací vozidlo je činné hnací vozidlo (i speciální) nebo řídící vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku (PMD). U vlaku (PMD) s hnacím vozidlem v čele je vedoucím hnacím vozidlem první hnací vozidlo (bez ohledu na počet činných hnacích vozidel v čele). U sunutého vlaku (PMD) je vedoucím hnacím vozidlem poslední hnací vozidlo (bez ohledu na počet činných hnacích vozidel na konci nebo na případné zařazení vloženého hnacího vozidla). U vlaku (PMD), který je částečně sunut a částečně tažen (tj. nemá činné hnací vozidlo v čele ani na jeho konci), je vedoucím hnacím vozidlem první hnací vozidlo od čela. 32. Je-li jízda vlaku (posunového dílu) ovládána z řídícího vozu, je tento vůz považován za hnací vozidlo; jeho strojvedoucí má veškeré povinnosti strojvedoucího hnacího vozidla příslušné trakce. Je-li řídící vůz v čele vlaku (posunového dílu), není takový vlak (posunový díl) pro účely předpisů pro provozování dráhy sunutým vlakem (posunovým dílem). 37. Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami. Dopravny mohou být s kolejovým rozvětvením nebo bez kolejového rozvětvení. 38. Železniční stanice (dále jen stanice ) je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. 46. Širá trať je úsek trati, ohraničený na každé straně stanicí. Hranicí mezi širou tratí a stanicí je vjezdové návěstidlo; u traťové koleje bez vjezdového návěstidla je to úroveň vjezdového návěstidla u správné koleje. Prostorový oddíl je část širé trati mezi dvěma sousedními dopravnami. Mezistaniční oddíl je prostorový oddíl, ohraničený z obou stran stanicemi. Mezistaniční úsek je širá trať bez zřetele, zda je rozdělena na traťové oddíly. 64. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu je úsek koleje v obvodu stanice nebo odbočky, který a) začíná: aa) od hlavního návěstidla, umístěného přímo u koleje nebo ab) od návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty nebo ac) od úrovně vjezdového návěstidla správné koleje, nemá-li nesprávná kolej vjezdové návěstidlo; b) v případě obvodu výhybek přilehlých k vjezdovému nebo cestovému (vloženému) návěstidlu končí poslední pojížděnou výhybkou: ba) před následujícím hlavním návěstidlem v obvodu dopravny, platným pro příslušný směr jízdy a umístěným přímo u koleje, nebo bb) před následujícím návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty, platným pro příslušný směr jízdy. c) v případě obvodu výhybek přilehlých k odjezdovému návěstidlu končí poslední pojížděnou výhybkou v obvodu dopravny. čj. S 51805/2014-O12 3/34

6 Příloha 4-1 Príloha Obvyklé místo zastavení je místo, kde musí vlak zastavit. Toto místo je určeno ustanoveními tohoto předpisu a může být označeno nepřenosnými návěstidly s návěstmi Stůj, Místo zastavení či Konec nástupiště. B. ZÁKLADNÍ POJMY PRO NÁVĚSTĚNÍ 95. Cyklické rozsvěcování světel je vyjádření činnosti více světel, která jsou seřazena do světelné řady, ve které se pravidelně opakuje rozsvěcování zábleskového světla. 96. Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti na vzdálenost alespoň 100 m Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená jedním světlem, které může být případně doplněno indikátorem. Jednosvětlovou návěstí není PN a návěst Jízda vlaku dovolena Noční návěst je návěst návěstidla používaná za snížené viditelnosti Přenosné návěstidlo je návěstidlo bez trvalého umístění nebo neproměnné návěstidlo s trvalým umístěním, které ale nedává příslušnou návěst trvale (v případě potřeby se zakrývá, otáčí, sklápí apod.). Ruční návěstidlo není považováno za přenosné návěstidlo Ruční návěst je viditelná návěst, kterou dává zaměstnanec předepsaným návěstidlem drženým v ruce nebo ve stanovených případech jen rukou Ruční návěstidlo je návěstidlo, které zaměstnanec musí při návěstění držet v ruce Rychle přerušované světlo je světlo, jehož svícení je přerušováno přibližně 108 x za minutu a poměr svícení a nesvícení je přibližně 1:1 (na obrazech znázorňujících návěsti v tomto předpise zobrazeno osmi paprsky) Slyšitelná návěst je návěst vyjádřená prostřednictvím zvukových návěstidel (tj. návěst, kterou lze vnímat sluchem) Snížená viditelnost je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby (v době od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, silného deště, v tunelu a v uzavřených neosvětlených prostorech) Viditelné návěstidlo je návěstidlo, které dává příslušnou návěst svou barvou nebo tvarem, případně i umístěním, popř. barvou a způsobem svícení světla Zábleskové světlo je světlo, které vzniká opakovanými záblesky. Na obrazech znázorňujících návěsti zábleskového světla je zobrazení provedeno třemi paprsky. U světelných návěstidel výhybek se samovratným přestavníkem je svícení asi 1 x za sekundu a poměr svícení a nesvícení je přibližně 1: Zábrzdná vzdálenost je vzdálenost, na které musí vlak bezpečně zastavit z rychlosti, kterou smí v daném úseku tratě jet. Zábrzdná vzdálenost se stanovuje jednotně podle technických parametrů tratě a uvádí se v TTP. C. NÁVĚSTIDLA 159. Bílý terč je ruční návěstidlo pro dávání denní RPN Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje místo, kde na styku drah dochází ke změně provozovatele dráhy. čj. S 51805/2014-O12 4/34

7 Příloha 4-1 Príloha Koncovník je nepřenosné návěstidlo pro stanovení konce vlakové cesty a (nebo) začátku obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu Námezník je nepřenosné návěstidlo pro stanovení hranice mezi dvěma kolejemi, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji. Zadní námezník je ten námezník, který je umístěn na vjezdové straně dopravny mezi kolejemi, při největší užitečné délce koleje. Přední námezník je ten námezník, který je umístěn na odjezdové straně dopravny mezi kolejemi, při největší užitečné délce koleje. Je-li na námezníku návěst Konec vlakové cesty, stanovuje také konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu Návěstidlo pro pomalou jízdu je přenosné návěstidlo, které stanoví začátek nebo konec pomalé jízdy, popř. které předvěstí rychlost pomalé jízdy Předvěstní štít je přenosné návěstidlo, které předvěstí rychlost pomalé jízdy od nejbližšího následujícího návěstidla s návěstí Začátek pomalé jízdy nebo s návěstí Začátek dočasné pomalé jízdy Předvěstník N je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi předvěstníku NS, předvěstníku R ani předvěstníku Předvěstník 3 je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti Rychlostník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost od tohoto návěstidla Rychlostník N je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy, jejichž strojvedoucí se v daném místě neřídí návěstmi rychlostníku NS, rychlostníku R ani rychlostníku 3. Ustanovení předchozí věty platí i pro upravený horní rychlostník N se svislými černými pruhy Rychlostník 3 je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro vozidla skupiny přechodnosti Samostatná předvěst je nepřenosné návěstidlo, které jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla Sklonovník je nepřenosné návěstidlo pro návěstění sklonových poměrů tratě Staničník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí kilometrickou polohu místa na trati Světelná rampa je přenosné varovné návěstidlo s více jak jedním zábleskovým světlem. Toto návěstidlo se umísťuje před pracovním místem, které je na širé trati Světelný výstražný terč je přenosné varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem. Toto návěstidlo se umísťuje před pracovním místem, které je na širé trati Tabule K je přenosné návěstidlo pro dávání návěsti Konec pomalé jízdy nebo Konec dočasné pomalé jízdy Tabule před zastávkou je nepřenosné návěstidlo, které upozorňuje na umístění zastávky Tabule Z je přenosné návěstidlo pro dávání návěsti Začátek pomalé jízdy, Začátek dočasné čj. S 51805/2014-O12 5/34

8 Příloha 4-1 Príloha 4-1 pomalé jízdy, Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy nebo Začátek nepředvěstěné dočasné pomalé jízdy Varovné návěstidlo je návěstidlo, které svými návěstmi přikazuje dávat návěsti Pozor k varování osob a/nebo upozorňuje zaměstnance na pracovním místě na jízdu vozidel Varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem je přenosné varovné návěstidlo, které se umísťuje u pracovního místa, které je jak na širé trati, tak i v dopravnách. Za varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem se považuje i přenosné varovné návěstidlo ZAV. Kapitola III -Obecná ustanovení o dopravní službě A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY 263. Každý zaměstnanec musí znát návěst Stůj, zastavte všemi prostředky; tuto návěst je povinen dát vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy. Návěst nemusí dávat, pokud již dal strojvedoucímu pokyn k zastavení telekomunikačním zařízením a strojvedoucí přijetí pokynu potvrdil Ve smyslu předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy je nutné jednat i v těch případech, které v nich nejsou výslovně uvedeny, a to podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby byla zaručena bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Každý zaměstnanec, vykonávající dopravní službu, je plně odpovědný za zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy v rozsahu své odborné způsobilosti. C. POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ A NÁVĚSTIDEL 330. Ruční návěsti (pokud tento předpis nestanoví jinak) se dávají vlevo nebo vpravo od koleje, pro terou jsou určeny, ze stanovišť nebo z vozidel jedoucích i stojících. Pokud zaměstnanec nedává ruční návěsti ze svého stanoviště, musí je dávat z takového místa, aby je zaměstnanec, kterému jsou určeny, mohl správně vnímat Strojvedoucí vlaku (posunového dílu) a zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu musí při jízdě kolem stanovišť sledovat, zda jim zaměstnanci těchto stanovišť nedávají ruční návěsti. Stejnou povinnost mají při provádění posunu i ostatní členové posunové čety. ČÁST DRUHÁ STANIČNÍ A TRAŤOVÁ ZAŘÍZENÍ Kapitola I Prostorové uspořádání 387. Každý zaměstnanec na trati nebo v kolejišti musí dbát, aby neporušil průjezdný průřez. Poruší-li jej, musí se postarat o odstranění překážky. Nemůže-li průjezdný průřez uvolnit, anebo zjistí-li jeho porušení, musí jednat tak, aby se předešlo mimořádné události nebo aby se její následky zmírnily. Stejným způsobem postupuje zaměstnanec, který se o porušení průjezdného průřezu dozvěděl anebo mu bylo ohlášeno. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá při práci skupiny za uvolnění průjezdného průřezu nebo za krytí místa. čj. S 51805/2014-O12 6/34

9 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola II Koleje A. STANIČNÍ KOLEJE 393. Koleje ve stanici se nazývají staniční koleje. Staniční koleje se rozdělují na záhlaví, zhlaví, dopravní koleje, manipulační koleje a koleje pro zvláštní určení (např. záchytné, odvratné). Staniční koleje mohou být průběžné i kusé Záhlaví je kolej mezi vjezdovým návěstidlem (jeho úrovní) nebo lichoběžníkovou tabulkou a krajní výhybkou. Nenavazuje-li na záhlaví žádné zhlaví, končí záhlaví v úrovni odjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy, platného pro příslušnou kolej. Dopravna D3 bez kolejového rozvětvení a dopravna RB bez kolejového rozvětvení záhlaví nemá. Zhlaví je část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice (vjezdové, odjezdové zhlaví) nebo rozdělující staniční kolejiště na části (střední zhlaví). Dopravní koleje jsou koleje, určené pro vjezdy, průjezdy a odjezdy vlaků. Manipulační koleje jsou koleje určené pro manipulaci s vozidly, případně koleje pro jiné účely. Podrobnosti stanoví ZDD. Kapitola III - Výhybky a kolejové křižovatky E. VÝHYBKOVÁ NÁVĚSTIDLA Návěsti návěstidel jednoduchých levostranných a pravostranných výhybek 483. Návěst Jízda přímým směrem (svislý bílý obdélník postavený na kratší straně v černém poli nebo svislá bílá šipka v černém poli, směřující nahoru) informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku přímým směrem proti hrotu i po hrotu Návěst Jízda doprava (bílá šipka v černém poli, směřující z levého dolního rohu šikmo vzhůru do horního pravého rohu) informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku proti hrotu vedlejším směrem doprava Návěst Jízda doleva (bílá šipka v černém poli, směřující z pravého dolního rohu šikmo vzhůru do horního levého rohu) informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku proti hrotu vedlejším směrem doleva. čj. S 51805/2014-O12 7/34

10 Příloha 4-1 Príloha Návěst Jízda zleva (bílá šipka v černém poli, směřující z levého dolního rohu šikmo vzhůru do horního pravého rohu) informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku po hrotu z vedlejšího levého směru Návěst Jízda zprava (bílá šipka v černém poli, směřující z pravého dolního rohu šikmo vzhůru do horního levého rohu) informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku po hrotu z vedlejšího pravého směru. Kapitola IV - Výkolejky A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 532. Výkolejka je zařízení přímé boční ochrany jízdních cest sloužící k vykolejení vozidel při jejich nežádoucím pohybu. C. VSTŘÍCNÁ NÁVĚSTIDLA VÝKOLEJEK, KOLEJOVÝCH ZÁBRAN, TOČEN A PŘESUVEN 545. Je-li návěstidlo výkolejky, kolejové zábrany, točny nebo přesuvny poškozeno, chybí-li nebo má-li pochybnou, popř. nesprávnou návěst, jízdu vozidel nijak neovlivňuje. Je-li však strojvedoucímu zřejmé, že výkolejka, kolejová zábrana, točna nebo přesuvna není pro jeho jízdu přestavena, je povinen zůstat stát s vozidly nebo učinit všechna opatření k jejich neprodlenému zastavení a vždy závadu ohlásit co nejdříve výpravčímu nebo výhybkáři Návěst Posun zakázán (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem [denní i noční návěst]; modré světlo [noční návěst]) zakazuje posunovat přes takto označené místo Návěst Jízda přímým směrem (svislý bílý obdélník postavený na kratší straně v černém poli nebo svislá bílá šipka v černém poli, směřující nahoru) informuje po kontrole sklopení výkolejky, odstranění kolejové zábrany, přestavení točny nebo přesuvny o jejich poloze Návěstidla výkolejek, kolejových zábran, točen a přesuven se umísťují i na konci kusých kolejí a na vratech. Návěstidla na konci kusých kolejí a na vratech ukazují jen návěst Posun zakázán, nemusí být na vstřícných návěstidlech a mohou být umístěna i uprostřed koleje, pro kterou platí, a to i za úrovní konce kusé koleje. čj. S 51805/2014-O12 8/34

11 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola VI Jiná zařízení 571. Kovová podložka uzamykatelná musí mít hlavní a náhradní klíč. Klíč musí být označen obdélníkovým štítkem, na kterém je zkratka dopravny, ve které je podložka uložena, pořadové číslo a písmeno P. Uložení klíčů stanoví ZDD. Kovová podložka uzamykatelná se používá pro zajištění vozidel proti ujetí, jako náhrada za výkolejku (bez závislosti na činnosti zabezpečovacího zařízení) nebo pro zajištění přímé boční ochrany jízdní cesty tam, kde jiné zařízení, zabezpečující boční ochranu, není. ČÁST TŘETÍ VÝZNAM A POUŽITÍ NÁVĚSTÍ Kapitola I Všeobecná ustanovení B. UMISŤOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL 624. Není-li v následujících článcích stanoveno jiné umístění, umísťují se nepřenosná návěstidla vpravo přímo u koleje, pro kterou platí, nebo nad kolejí Pokud je strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) zpraven o neplatnosti (platnosti) hlavního návěstidla, neplatí (platí) tím i jeho samostatná předvěst, opakovací předvěst, předvěstní upozorňovadla samostatných předvěstí i vzdálenostní upozorňovadla. V písemných rozkazech se neplatnost (platnost) samostatných předvěstí, opakovacích předvěstí, předvěstních a vzdálenostních upozorňovadel neuvádí Přenosná návěstidla (pokud tento předpis nestanoví jinak) se umísťují na jednokolejné širé trati a ve stanici přímo vpravo od koleje, pro kterou platí; na vícekolejné širé trati, při souběhu dvou a více kolejí různých tratí nebo v záhlaví dopraven se umísťují pro krajní koleje na jejich vnější straně přímo u koleje, pro kterou platí; pro ostatní koleje se umísťují vpravo přímo u koleje, pro kterou platí. Přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, je dovoleno umístit přenosná varovná návěstidla (mimo výstražných terčů), přenosná návěstidla s návěstí Místo zastavení nebo s návěstí Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu. Kapitola II Hlavní návěstidla a samostatné předvěsti A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 652. Návěst dávaná hlavním návěstidlem buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst Stůj jízdu vlaku zakazuje, ostatní návěsti (mimo návěst Posun dovolen) jízdu vlaku dovolují a v případech stanovených tímto předpisem i předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla Strojvedoucímu vlaku je zakázáno překročit rychlost návěstěnou hlavním návěstidlem. Nestanoví-li tento předpis jinak, je strojvedoucímu vlaku dovoleno jet nejvýše traťovou rychlostí, pokud návěst hlavního návěstidla dovoluje jízdu a nenávěstí rychlost Návěst samostatné předvěsti jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. čj. S 51805/2014-O12 9/34

12 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola III -Poruchy návěstidel A. POSTUP PŘI PORUCHÁCH 928. Zjistí-li zaměstnanec poškození hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, lichoběžníkové tabulky, tabulky s křížem, přejezdníku nebo nepřenosného návěstidla platného pro posun a nebyl-li o této závadě zpraven, je povinen závadu co nejdříve ohlásit výpravčímu nebo zaměstnanci obsluhujícímu toto návěstidlo Je-li návěstidlo poškozené a není označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která je nejzávažnější; u hlavního návěstidla Stůj, u samostatné předvěsti Výstraha, u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu apod. Návěst hlavního návěstidla (kromě PN) neplatí, je-li toto návěstidlo kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj. Návěst samostatné předvěsti neplatí, je-li tato předvěst kryta přenosným návěstidlem s návěstí Výstraha. O krytí návěstidla přenosným návěstidlem musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem Za úroveň zničeného, zhaslého nebo pochybnou návěst dávajícího hlavního návěstidla (bez ohledu na to, zda je či není kryto, popř. nahrazeno přenosným návěstidlem s návěstí Stůj), které je platné pro příslušnou jízdu, může jet strojvedoucí: a) vlaku, pokud bude jízda povolena PN, RPN nebo písemným rozkazem, není-li tímto předpisem stanoveno v konkrétních případech jinak, jízda vlaku kolem světelného hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst, však nesmí být dovolována PN; b) PMD, pokud mu výpravčí dovolí jízdu písemným rozkazem, PN, osobně nebo telekomunikačním zařízením, jízda PMD kolem světelného hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst, však nesmí být dovolována PN; c) PMD při jízdě na/z vyloučené koleje po ústním svolení zaměstnance pro řízení sledu; d) posunového dílu, pokud zaměstnanci řídícímu posun dá souhlas k posunu výhybkář. B. PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST 965. Přivolávací návěst (dále i PN ) je návěst, dovolující jízdu vlaku kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí Stůj, na kterém nelze dát jinou návěst dovolující jízdu vlaku; b) hlavního návěstidla, které je zhaslé; c) přenosné návěsti Stůj, kryje-li nebo nahrazuje-li hlavní návěstidlo; d) mechanického hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst PN předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle bez samostatné předvěsti, které může následovat i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost PN na vjezdových, cestových nebo odjezdových návěstidlech strojvedoucímu vlaku dále přikazuje jízdu podle rozhledových poměrů a přikazuje mu jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 40 km/h (30 km/h, pokud je návěstidlo označeno indikátorovou tabulkou s číslicí 3 nebo je-li v TJŘ u příslušné stanice značka, vyjadřující snížení vjezdové a odjezdové rychlosti při jízdě na PN na 30 km/h). Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. PN na vjezdovém nebo cestovém návěstidle přikazuje jízdu podle rozhledových poměrů od tohoto návěstidla až k následujícímu hlavnímu návěstidlu nebo k návěsti Konec vlakové cesty. čj. S 51805/2014-O12 10/34

13 Příloha 4-1 Príloha 4-1 C. RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST 980. Návěst Ruční přivolávací návěst (dále i RPN ) (bílý terč s černým okrajem [denní návěst]; střídavě žluté a zelené světlo ruční svítilny [noční návěst]) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku kolem hlavního návěstidla s návěstí Stůj, kolem hlavního návěstidla, které je zhaslé či návěstí pochybnou návěst nebo kolem přenosného návěstidla s návěstí Stůj; předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle bez samostatné předvěsti, které může následovat i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost Je-li jízda kolem neobsluhovaného návěstidla dovolována RPN, musí jet strojvedoucí stejným způsobem jako na PN Pro strojvedoucího není RPN nikdy rozkazem k odjezdu RPN se dává, dokud jej nemine vedoucí hnací vozidlo vlaku, a to přímo před hlavním návěstidlem, kolem něhož se vlaku dovoluje další jízda. U návěstidel umístěných nad kolejí nebo na stavbách dráhy se dává RPN přímo vpravo od koleje, není-li v tomto oddíle stanoveno jinak. RPN dává výpravčí nebo strážník oddílu. Z rozkazu výpravčího může RPN dát výhybkář nebo jiný zaměstnanec, jehož určí ZDD. Kapitola IV - Přidružená návěstidla A. NÁVĚSTI PŘEDVĚSTNÍCH UPOZORŇOVADEL Návěst Stanoviště samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti vjezdového, cestového nebo odjezdového návěstidla. Kapitola V -Návěsti speciálního určení A. NÁVĚSTI ZAKAZUJÍCÍ JÍZDU Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou [denní návěst]; kroužení svítilnou se světlem jakékoli barvy kromě zelené [noční návěst]) je viditelnou návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (tři krátké zvuky několikrát opakované, dávané píšťalkou, houkačkou nebo lokomotivní houkačkou) je slyšitelnou návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky. čj. S 51805/2014-O12 11/34

14 Příloha 4-1 Príloha Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky (jedno červené světlo svítilny na hnacím vozidle, podle možnosti doplňované o přerušované rozsvěcování reflektorové svítilny nebo horního návěstního světla hnacího vozidla) je viditelnou návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky Zaměstnanec, dávající návěst Stůj, zastavte všemi prostředky, běží (jede) podle možností co nejdále od místa ohrožení vstříc vlaku nebo posunovému dílu, který je nutno zastavit; po zastavení oznámí strojvedoucímu důvod dávání návěsti. Strojvedoucí vlaku nebo posunového dílu musí na hnacím vozidle rozsvítit návěst Stůj, zastavte všemi prostředky Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky se podle možnosti a potřeby dává současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je platná Návěst Stůj (červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem [denní návěst]; červené světlo umístěné na návěstidle s denní návěstí [noční návěst]) je dávána přenosným návěstidlem a přikazuje zastavit pohyb vozidel před označeným místem. Přenosné návěstidlo může být vyrobeno i z odrazového materiálu a za snížené viditelnosti se smí používat pouze ke krytí vyloučené koleje (výhybky, kolejové křižovatky), tj. bez svítilny s červeným světlem Návěst Stůj (červený praporek, držený oběma rukama tak, aby byl rozvinutý ve svislé poloze, přímo u koleje a kolmo k této koleji, popř. malý červený terč s bílým okrajem držený přímo u koleje a kolmo k této koleji [denní návěst] nebo červené světlo držené přímo u koleje ve výši ramen [noční návěst]) je ruční návěstí a přikazuje zastavit pohyb vozidel co nejblíže před touto návěstí Předvěstění ruční návěsti Stůj, přenosného návěstidla s návěstí Stůj nebo přenosného návěstidla s návěstí Místo zastavení pro strojvedoucího vlaku k bezpečnému zastavení na označeném místě splňuje: a) dávání ruční návěsti Výstraha nejméně na zábrzdnou vzdálenost; b) zastavení vlaku u vjezdového (cestového) návěstidla a dovolení vjezdu návěstí, po níž musí strojvedoucí očekávat zastavení; c) zastavení vlaku u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla; d) zpravení strojvedoucího o místě zastavení; e) mimořádné zastavení vlaku na žádost strojvedoucího; f) nařízení jízdy podle rozhledových poměrů; g) zastavení vlaku pro výstup a nástup cestujících, je-li místo zastavení označeno v prostoru nástupiště. Strojvedoucí je povinen před označeným místem zastavit při splnění alespoň jedné z předchozích podmínek Přenosné návěstidlo s návěstí Stůj, kryjící odstavená vozidla, zakazuje najetí na tato vozidla, uvést je do pohybu či na ně odrážet a spouštět jiná vozidla. Toto návěstidlo musí být umístěno před vozidla, uprostřed nebo přímo vpravo koleje, na které stojí, či na vozidla mimo jejich obrys Za úroveň přenosného návěstidla s návěstí Stůj (s výjimkou návěstidla, které kryje či nahrazuje hlavní návěstidlo) smí ve stanici strojvedoucí jet, jen pokud bude toto návěstidlo odstraněno. Na širé trati postupuje strojvedoucí podle ustanovení tohoto předpisu. B. NÁVĚSTI VÝSTRAŽNÉ Návěst Výstraha (žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem [denní návěst]; žluté světlo čj. S 51805/2014-O12 12/34

15 Příloha 4-1 Príloha 4-1 umístěné na návěstidle s denní návěstí [noční návěst]) se dává přenosným návěstidlem a předvěstí návěst Stůj, dávanou přenosným nebo nepřenosným návěstidlem Návěst Výstraha (žlutý, na základně postavený trojúhelníkový štít s černým orámováním a bílým okrajem [denní návěst]; žluté světlo umístěné na návěstidle s denní návěstí [noční návěst]) se dává přenosným návěstidlem tam, kde průjezdný průřez nedovoluje použít žlutého terče, a předvěstí návěst Stůj, dávanou přenosným nebo nepřenosným návěstidlem Návěst Výstraha (žlutý praporek, držený kolmo ke koleji oběma rukama tak, aby byl rozvinutý ve svislé poloze [denní návěst] nebo žluté světlo držené zaměstnancem [noční návěst]) je ruční návěstí a předvěstí návěst Stůj, dávanou přenosným či ručním návěstidlem nebo návěst Místo zastavení, dávanou přenosným návěstidlem Ruční návěst Výstraha: a) musí být dávána do doby, než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku; b) při vjezdu na obsazenou (kusou) kolej nemusí předvěstit návěst Stůj nebo Místo zastavení. C. SLYŠITELNÉ NÁVĚSTI Návěst Pozor (jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou v délce nejméně dvě sekundy nebo píšťalkou) upozorňuje osoby na pohyb vozidel. Tato návěst může být dávána opakovaně K varování osob musí dát návěst Pozor: a) strojvedoucí před rozjezdem vlaku (popř. PMD) s přepravou cestujících po jeho mimořádném zastavení, kromě případu, kdy během pobytu strojvedoucí neotevřel (neodjistil) centrálně zavírané dveře, o jejichž uzavření má kontrolu; b) strojvedoucí, zpozoruje-li, že v průjezdném průřezu koleje, po které jede nebo pojede, se nacházejí osoby; c) strojvedoucí za odjezdu vlaku kolem nástupiště, na kterém se nacházejí osoby (tato povinnost se týká nástupišť s úrovňovým přístupem přes kolej, ze které vlak odjíždí); e) strojvedoucí před pracovními místy - a to s krátkými přestávkami: ea) od místa, odkud zpozoruje návěst Pracovní místo, pískejte světelného výstražného terče buď do úrovně světelného výstražného terče pro opačný směr jízdy, nebo do úrovně vjezdového návěstidla nejbližší ŽST, pokud světelný výstražný terč pro opačný směr jízdy nezpozoroval; eb) od místa, odkud zpozoruje návěst Pracovní místo, pískejte světelné rampy buď do úrovně světelné rampy pro opačný směr jízdy, nebo do úrovně vjezdového návěstidla nejbližší ŽST, pokud světelnou rampu pro opačný směr jízdy nezpozoroval; ec) od místa, odkud zpozoruje návěst Pracovní místo, pískejte varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem do úrovně tohoto přenosného varovného návěstidla; ed) od úrovně výstražného terče do úrovně výstražného terče pro opačný směr jízdy, nebo do úrovně vjezdového návěstidla nejbližší ŽST, pokud výstražný terč pro opačný směr jízdy nezpozoroval; čj. S 51805/2014-O12 13/34

16 Příloha 4-1 Príloha 4-1 ee) od úrovně výstražného kolíku s dočasnou platností pro pracovní místo (při zpravení o pracovním místě) do úrovně nepřenosného varovného návěstidla s návěstí Konec pracovního místa; ef) v úseku tratě, který stanoví písemný rozkaz, není-li pracovní místo kryto přenosnými varovnými návěstidly; i) zaměstnanec v dalších případech dle ustanovení tohoto předpisu. U sunutého vlaku nebo posunového dílu dává ve všech uvedených případech návěst Pozor kromě strojvedoucího navíc i zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu Návěst Pozor může být dávána i dalšími zaměstnanci dopravce v případech stanovených předpisy dopravce Návěst Požární poplach (skupina dlouhého a dvou krátkých zvuků, opakovaná nejméně po dobu jedné minuty lokomotivní houkačkou) upozorňuje zaměstnance na požár Návěst Svolávání všech zaměstnanců (skupina dlouhého a tří krátkých zvuků, opakovaná nejméně po dobu jedné minuty píšťalkou, houkačkou, lokomotivní houkačkou) přikazuje zaměstnancům dostavit se k zaměstnanci, který tuto návěst dává. E. NÁVĚSTI OZNAČUJÍCÍ MÍSTO NA TRATI Návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená deska, s černými pruhy šikmo vpravo vzhůru) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst nahrazuje Vzdálenostní upozorňovadla k hlavnímu návěstidlu se umísťují před hlavním návěstidlem: a) tři nejméně po 75 metrech (pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší); b) tři nejméně po 100 metrech (pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h). Nejvzdálenější vzdálenostní upozorňovadlo před hlavním návěstidlem má tři bílé trojúhelníky, nejbližší má jeden bílý trojúhelník Návěst Hranice koleje (bílý vodorovný trámec s černými pruhy před bílým šikmým ukončením) upozorňuje u sbíhajících se nebo křížících se kolejí na hranici, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji Návěst Konec vlakové cesty (bílý vodorovný trámec s černými pruhy před bílým šikmým ukončením, v jehož střední části je přední polovina bílého obdélníku postaveného na delší straně, vstřícného k zastavujícímu vlaku, červená) upozorňuje u sbíhajících se nebo křížících se kolejí na hranici, přes kterou nesmí přesahovat vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda vozidel po sousední koleji. Dále stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. čj. S 51805/2014-O12 14/34

17 Příloha 4-1 Príloha Návěst Konec vlakové cesty (bílý vodorovný trámec, na němž je přední polovina bílého obdélníku postaveného na delší straně, vstřícného k zastavujícímu vlaku, červená) stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu Jsou-li pro příslušný směr jízdy umístěna přímo u koleje dvě návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty, ovlivňuje jízdu vozidel první návěstidlo ve směru jízdy Návěst Vlak se blíží k zastávce (bílá obdélníková deska se třemi šikmými černými pruhy, postavená na delší straně) upozorňuje na umístění zastávky Tabule před zastávkou se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Konec nástupiště zastávky, která je umístěna na širé trati, na vzdálenost nejméně: a) 400 m pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; b) 700 m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; c) 1000 m pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; d) 1550 m pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h Návěst Konec nástupiště (bílá obdélníková deska s černým okrajem, postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí zastavit první vozidlo pro přepravu cestujících vlaku, který má v určeném místě pobyt pro výstup a nástup cestujících Návěst Místo zastavení (bílá obdélníková deska s červeným okrajem, postavená na delší straně) strojvedoucímu přikazuje zastavit co nejblíže před touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do stanice. Na širé trati přikazuje návěst Místo zastavení strojvedoucímu nezavěšeného postrku, ukončujícího v tomto místě jízdu, nebo strojvedoucímu vlaku a PMD (zastavujících v tomto místě) zastavení co nejblíže před touto návěstí Návěst Místo zastavení (bílá obdélníková deska s červeným okrajem, postavená na delší straně, uprostřed desky jsou černá písmena Os ) přikazuje strojvedoucímu vlaku, vjíždějícího do stanice a zastavujícího pro výstup a nástup cestujících, zastavit čelo vlaku co nejblíže před touto návěstí V případě nedostatku místa mohou být návěstidla s návěstmi Místo zastavení postavena na kratší straně Návěst Místo zastavení má platnost pro obě koleje, mezi kterými je dávána. čj. S 51805/2014-O12 15/34

18 Příloha 4-1 Príloha Návěst Kilometrická poloha (bílá pravoúhlá, přibližně čtvercová deska s černým horním číslem uvádějícím kilometrickou polohu a pod ním černým číslem uvádějícím hektometrickou polohu nebo bílá obdélníková, na delší straně postavená deska s černým číslem uvádějícím kilometrickou a hektometrickou polohu) informuje o poloze místa na trati Poloha místa na trati může být též stanovena traťovou značkou (nízký bílý sloupek s černým číslem, uvádějícím kilometrickou a hektometrickou polohu). Tuto značku nelze použít pro vyjádření informace o přejezdu s PZZ a/nebo o nutnosti použít překlenutí záchranné brzdy Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v následujícím úseku tratě Návěst Klesání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý pětiúhelník, postavený na vrcholu, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo, uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v následujícím úseku tratě Sklonovník se umísťuje podle sklonu trati: Sklon trati Údaj na návěstidle (červené číslo) více než 5 až do 10 včetně 10 více než 10 až do 15 včetně 15 více než 15 až do 20 včetně 20 více než 20 až do 25 včetně 25 dále vždy po 5 dále vždy po 5 čj. S 51805/2014-O12 16/34

19 Příloha 4-1 Príloha 4-1 G. NÁVĚSTI ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Návěst Přepněte kanálovou skupinu (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Je-li na rádiovníku černé velké písmeno X před (nad) číslem kanálové skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X s výpravčím. Černé písmeno S na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny vyjadřuje simplexní provoz. H. OSTATNÍ NÁVĚSTI Návěst Převzetí pokynu (zvednutí předloktí a dlaně ruky [denní návěst] nebo s ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]; jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou [slyšitelná návěst]) informuje o převzetí pokynu při provozování dráhy Slyšitelnou návěstí Převzetí pokynu strojvedoucí potvrdí: a) u jedoucích vlaků převzetí návěstí Nekraťte pravidelnou jízdní dobu, Jízda sníženým výkonem, Posun za námezník, Možno projet nebo Změna trasy; b) u vlaků a posunových dílů převzetí návěsti Souhlas k posunu; c) u stojícího hnacího vozidla převzetí pokynu Návěst Zvýraznění přenosného návěstidla (oranžový pruh, který kopíruje obrys přenosného návěstidla; může být i z odrazového materiálu) upozorňuje strojvedoucího na umístění přenosného návěstidla. Může se umisťovat na přenosná návěstidla pro jejich zvýraznění. Význam takto označeného přenosného návěstidla se tímto zvýrazněním nemění. čj. S 51805/2014-O12 17/34

20 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola VI Návěsti na vozidlech A. NÁVĚSTI NA VLACÍCH A NA POSUNOVÝCH DÍLECH Návěst Začátek vlaku (na přední straně hnacího vozidla v čele vlaku nebo PMD dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši nebo dvě bílá světla, doplněná nad nimi o jedno bílé světlo do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li tímto světlem vozidlo vybaveno) upozorňuje zaměstnance na začátek vlaku nebo PMD Je-li první vozidlo sunutého vlaku (popř. PMD) vybaveno na přední straně bílými světly, musí být označeno návěstí Začátek vlaku. Za snížené viditelnosti však musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno návěstí Začátek vlaku vždy Návěst Konec vlaku (dvě červená světla, umístěná ve stejné výši na zadní straně posledního vozidla vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo vlaku nebo PMD Návěst Konec vlaku (dvě obdélníkové, na kratší straně postavené nebo čtvercové desky, které jsou tvořeny dvěma vstřícnými červenými a bílými trojúhelníky, umístěné ve stejné výši na zadní straně posledního vozidla vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo vlaku nebo PMD Používání koncovek jiných železnic je dovoleno, jen pokud odpovídají popisu koncovek, uvedenému v tomto předpise S výjimkou vlaku s nezavěšeným postrkem smí být koncová návěst pouze na posledním vozidle vlaku (popř. PMD). Umístění koncových návěstí na jiném vozidle není dovoleno Návěst Konec části vlaku (obdélníková, na kratší straně postavená deska žluté barvy, umístěná vpravo na zadní straně posledního vozidla části vlaku nebo PMD) upozorňuje zaměstnance na poslední vozidlo části vlaku nebo PMD, který je odvážen z trati po částech. Jsou-li všechny části vlaku nebo PMD odváženy do přední stanice, musí být poslední odvážená část označena návěstí Konec vlaku. Je-li však jedna nebo více částí (popř. všechny části) vlaku nebo PMD odvážena do zadní stanice, musí být všechny části vlaku nebo PMD označeny návěstí Konec části vlaku; návěst Konec vlaku musí být z první vracející se části odstraněna. čj. S 51805/2014-O12 18/34

21 Příloha 4-1 Príloha Návěst Hnací vozidlo při posunu (dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši na přední i zadní straně hnacího vozidla) upozorňuje zaměstnance na hnací vozidlo posunového dílu Za správnost návěstí na vlacích a posunových dílech a za jejich umístění na správných vozidlech odpovídá dopravce. Při zjištěných závadách zajistí odstranění závady strojvedoucí. Ustanovení prvního odstavce se vztahuje i na změnu návěstí na vozidlech u vlaku, který se z km na širé trati podle jízdního řádu vrací zpět. Strojvedoucí v takovém případě odpovídá za to, že do místa obratu dojel vlak celý; pokud by zjistil, že vlak celý nedojel, nesmí se vracet a musí tuto skutečnost ohlásit výpravčím obou sousedních stanic (příp. prostřednictvím jednoho z nich). D. NÁVĚSTI KE KRYTÍ VOZIDEL Návěst Obsazené hnací vozidlo (jedno bílé světlo na přední i zadní straně hnacího vozidla [noční návěst]) upozorňuje za snížené viditelnosti na odstavené hnací vozidlo, obsazené strojvedoucím Návěst Obsazeno osobami (žlutý praporek s modrým pruhem uprostřed nebo žlutý praporek na obou podélných stranách vozidla [denní návěst] nebo žluté světlo uprostřed s modrým svislým pruhem [denní i noční návěst]) upozorňuje na odstavená vozidla obsazená osobami nebo vozidla se speciálním vybavením Místo návěstí Obsazeno osobami je dovoleno krýt odstavená vozidla přenosným návěstidlem s návěstí Stůj Odpovědnost za krytí vozidel na všech kolejích má zaměstnanec, odpovědný za bezpečnost na pracovním místě, nebo zaměstnanec, pro jehož pracovní činnost je krytí vozidel potřebné. Strojvedoucí je odpovědný za krytí hnacích vozidel Pokud tento předpis nestanoví jinak, je zakázáno uvést do pohybu vozidla, která jsou kryta návěstmi ke krytí vozidel a je zakázáno na ně odrážet nebo spouštět jiná vozidla. čj. S 51805/2014-O12 19/34

22 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola VII -Návěsti pro traťovou rychlost A. NEPROMĚNNÁ NÁVĚSTIDLA Návěst Očekávejte traťovou rychlost (žlutý, na vrcholu postavený trojúhelníkový štít, na štítu černé číslo, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo se žlutými odrazkami) předvěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku N Návěst Očekávejte traťovou rychlost (žlutý terč, na terči černé číslo, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo se žlutými odrazkami) předvěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku Návěst Traťová rychlost (bílá, na delší straně postavená obdélníková deska a na ní černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem Návěst Traťová rychlost (bílý terč a na něm černé číslo; není-li návěstidlo z odrazek, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3. Stejným způsobem musí strojvedoucí postupovat, pokud je rychlostník 3 seskupen s jiným rychlostníkem. Ukončení rychlosti nařízené rychlostníkem 3 stanovuje rychlostník N, který není seskupen s rychlostníkem 3 nebo další rychlostník Předvěstník se umísťuje před nejbližší následující rychlostník na vzdálenost nejméně: a) 300 m pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší, b) 700 m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h, c) 1000 m pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, jen pokud je nařízeno snížení rychlosti nejvýše o 50 km/h, d) 1550 m pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, pokud je nařízeno snížení rychlosti o více než 50 km/h Předvěstník se však neumisťuje: a) před rychlostníkem, který přikazuje zvýšení rychlosti; b) před rychlostníkem, který přikazuje snížení rychlosti nejvýše o 10 km/h, ale jen pokud je snížení rychlosti nařízeno z rychlosti 120 km/h nebo nižší; c) před rychlostníkem, který je umístěn v obvodu ŽST, odbočky, dopravny D3 nebo dopravny RB, pokud: ca) nelze předvěstník umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných kolejích a omezení rychlosti návěstmi hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem tohoto rychlostníku nedovoluje rychlost vyšší než 50 km/h nebo cb) nelze předvěstník umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných kolejích a návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem tohoto rychlostníku nedovolují rychlost vyšší než 120 km/h, přikazuje-li rychlostník snížení rychlosti nejvýše o 10 km/h nebo čj. S 51805/2014-O12 20/34

23 Příloha 4-1 Príloha 4-1 cc) je délka úseku trati před tímto rychlostníkem kratší, než stanovená vzdálenost (např. úvraťové dopravny) nebo cd) návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem tohoto rychlostníku dovolují rychlost stejnou, jako je rychlost stanovená rychlostníkem, nebo nižší Dopravce musí stanovit způsob, jak bude strojvedoucí informován, jakému nedostatku převýšení při průjezdu obloukem vyhovují všechna vozidla zařazená v soupravě (ve vlaku). C. VŠEOBECNĚ Kapitola VIII -Návěsti pro pomalou jízdu Návěst Očekávejte pomalou jízdu (žlutý trojúhelníkový štít postaven na základně, na štítu černé číslo, mající hodnotu desetiny čísla následující pomalé jízdy, na stožáru návěstidla dvě žluté odrazky kruhového tvaru šikmo pod sebou, levá výše, při nedostatku místa na zvláštním stožáru vpravo vedle návěstidla) předvěstí strojvedoucímu návěst Začátek pomalé jízdy a rychlost pomalé jízdy. Pomalá jízda nejvýše 5 km/h se vyjádří zlomkem ½ Návěst Očekávejte dočasnou pomalou jízdu (návěst Očekávejte pomalou jízdu, doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku, uprostřed s černým písmenem T ) má časově vymezenou platnost písemným rozkazem a předvěstí strojvedoucímu návěst Začátek dočasné pomalé jízdy a rychlost dočasné pomalé jízdy Dříve zřízené předvěstní štíty mohou mít štít s bílým okrajem. Tato návěstidla je možno používat do doby, než dojde k jejich výměně nebo úpravě Návěst Začátek pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem Z ) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy Návěst Začátek dočasné pomalé jízdy (návěst Začátek pomalé jízdy, doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku, uprostřed s černým písmenem T ) má časově vymezenou platnost písemným rozkazem a přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost dočasné pomalé jízdy. čj. S 51805/2014-O12 21/34

24 Příloha 4-1 Príloha Návěst Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s oranžovým okrajem a s černým číslem mající hodnotu desetiny čísla rychlosti pomalé jízdy) přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy Návěst Začátek nepředvěstěné dočasné pomalé jízdy (návěst Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy, doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku, uprostřed s černým písmenem T ) má časově vymezenou platnost písemným rozkazem a přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost dočasné pomalé jízdy Návěst Konec pomalé jízdy (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem K ) upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda nebo nepředvěstěná pomalá jízda Návěst Konec dočasné pomalé jízdy (návěst Konec pomalé jízdy, doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku, uprostřed s černým písmenem T ) má časově vymezenou platnost písemným rozkazem a upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí dočasná pomalá jízda nebo nepředvěstěná dočasná pomalá jízda Tabuli K je na jednokolejných tratích nebo jednokolejných záhlavích dovoleno umístit i vlevo, pokud je na vstřícném návěstidle s tabulí Z Strojvedoucímu je dovoleno zvyšovat rychlost teprve tehdy, až poslední vozidlo soupravy mine tabuli K (případně tabuli Z). U tabule Z pouze v případě následují-li za sebou dvě pomalé jízdy (nebo následuje-li nepředvěstěná pomalá jízda), kde dochází u druhé pomalé jízdy (u nepředvěstěné pomalé jízdy) ke zvýšení traťové rychlosti. Je-li však na tabuli K tabulka s černým obrazem lokomotivy v bílém poli, dovoluje toto návěstidlo strojvedoucímu zvyšovat rychlost, jakmile jej mine čelo vlaku nebo posunového dílu Strojvedoucí (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) jedoucí v den platnosti dočasné pomalé jízdy, musí být o této pomalé jízdě vždy zpraveni písemným rozkazem včetně časového vymezení její platnosti (od do hodin). Návěstidla pro dočasnou pomalou jízdu smí být v kolejišti umístěna pouze ve dnech, ve kterých je uvedeno časové vymezení jejich platnosti. V těchto dnech návěstidla pro dočasnou pomalou jízdu, v době mimo časové vymezení platnosti dočasné pomalé jízdy pro strojvedoucího vlaku nebo PMD (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu), neplatí. čj. S 51805/2014-O12 22/34

25 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Ve dnech, kdy nebude dočasná pomalá jízda zavedena, musí být tato návěstidla zakryta nebo odstraněna Předvěstní štít se umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstí Začátek pomalé jízdy, nebo Začátek dočasné pomalé jízdy, a to na vzdálenost nejméně: a) 400 m pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší, b) 700 m pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h, c) 1000 m pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti120 km/h; pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, jen pokud je nařízeno snížení rychlosti maximálně o 50 km/h, d) 1550 m pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, pokud je nařízeno snížení rychlosti o více než 50 km/h Pokud za sebou následují dvě pomalé jízdy různých rychlostí a rychlost druhé pomalé jízdy je buď vyšší než rychlost první pomalé jízdy, nebo je nižší nejvíce o 10 km/h a současně je rychlost první pomalé jízdy 120 km/h nebo nižší, je dovoleno, aby pro druhou pomalou jízdu: a) buď byla vzdálenost za předvěstním štítem kratší než stanovená vzdálenost, nebo b) nebyl předvěstní štít umístěn, následují-li pomalé jízdy bezprostředně za sebou; na začátku druhé pomalé jízdy pak musí být umístěno návěstidlo s návěstí Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy. Pro dvě dočasné pomalé jízdy platí ustanovení předchozího odstavce jen tehdy, mají-li obě dočasné pomalé jízdy shodné časové vymezení platnosti. Nejsou-li splněny podmínky, stanovené prvním odstavcem, musí být v případě potřeby první pomalá jízda prodloužena proti směru jízdy tak, aby předvěstní štít druhé pomalé jízdy nebyl umístěn před tabulí Z první pomalé jízdy Tabule K pro první pomalou jízdu se neumisťuje, jestliže bezprostředně navazuje druhá pomalá jízda Příklady umisťování návěstidel, následují-li za sebou dvě pomalé jízdy. Poslední příklad znázorňuje situaci, kdy nejsou splněny podmínky k tomu, aby pro druhou pomalou jízdu byl předvěstní štít umístěn na vzdálenost kratší, než je stanoveno, nebo k tomu, aby nebyl umístěn vůbec, a je proto nutné první pomalou jízdu prodloužit proti směru jízdy: čj. S 51805/2014-O12 23/34

26 Příloha 4-1 Príloha V obvodu ŽST nebo odbočky nemusí být předvěstní štít umístěn, pokud: a) nelze předvěstní štít umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných kolejích a traťová rychlost nebo omezení rychlosti návěstmi hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem začátku této pomalé jízdy nedovoluje rychlost vyšší než 50 km/h nebo b) nelze předvěstní štít umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných kolejích a traťová rychlost nebo návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem začátku této pomalé jízdy nedovolují rychlost vyšší než 120 km/h, přikazuje-li předvěstní štít snížení rychlosti nejvýše o 10 km/h nebo c) je délka úseku trati před začátkem pomalé jízdy kratší, než stanovená vzdálenost (např. úvraťové dopravny) nebo d) traťová rychlost nebo návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem začátku této pomalé jízdy dovolují rychlost stejnou, jako je rychlost pomalé jízdy, nebo nižší. V těchto případech musí být na začátku pomalé jízdy umístěno přenosné návěstidlo s návěstí Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy. čj. S 51805/2014-O12 24/34

27 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Kapitola IX -Varovná návěstidla A. NÁVĚSTI NEPŘENOSNÝCH VAROVNÝCH NÁVĚSTIDEL Výstražný kolík Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor. Výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místa Návěst Pracovní místo, pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně,se střídavě červenými a bílými pruhy, na vrcholu žlutá deska s černým písmenem D uprostřed; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) je návěst s dočasnou platností pro pracovní místa a přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor, jsou-li zpraveni písemně nebo telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) o pracovním místě Návěst Konec pracovního místa (na vrcholu šedého kolíku žlutá deska s černým písmenem D uprostřed) je návěst s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o konci pracovního místa Návěst Konec pracovního místa je na jednokolejných tratích nebo jednokolejných záhlavích dovoleno umístit i vlevo, pokud je na vstřícném návěstidle s návěstí Pracovní místo, pískejte Dávání návěsti Pozor při zpravení strojvedoucího o platnosti výstražného kolíku s dočasnou platností pro pracovní místo: čj. S 51805/2014-O12 25/34

28 Příloha 4-1 Príloha 4-1 Výstražný kolík s dočasnou platností pro přejezdy Návěst Pískejte (kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy, na vrcholu jedna nebo více žlutých desek s černými čísly uprostřed, které uvádějí kilometrickou polohu přejezdu; nejsou-li pruhy z odrazek, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor. Tato návěst má platnost jen při zpravení písemným rozkazem o aktivaci dočasně zřízeného přejezdu nebo přejezdu trvale opatřeného uzamykatelnou zábranou. B. NÁVĚSTI PŘENOSNÝCH VAROVNÝCH NÁVĚSTIDEL Výstražný terč Výstražné terče mají značení jen označovacími pásy s červenými a bílými pruhy stejné délky. Označovací pás je na návěstidle umístěn jen na té straně, kde je návěst Pracovní místo, pískejte Návěst Pracovní místo, pískejte (bílý terč, jehož dolní polovina má tvar lichoběžníku postaveného na kratší základně, na terči je černý obraz kopáče nad zeleným lichoběžníkem postaveným na kratší základně) upozorňuje na pracovní místo a přikazuje strojvedoucímu (příp. i zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor Návěst Konec pracovního místa (bílý terč, jehož dolní polovina má tvar lichoběžníku postaveného na kratší základně) informuje o konci pracovního místa Návěst Konec pracovního místa je na vstřícném návěstidle s návěstí Pracovní místo, pískejte a je dovoleno ji na jednokolejných tratích nebo jednokolejných záhlavích umístit i vlevo Na umístění výstražného terče upozorní strojvedoucího (příp. i zaměstnance v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) písemným rozkazem: a) u vlaku zastavujícího v poslední stanici před pracovním místem výpravčí této stanice; b) u vlaku projíždějícího v poslední stanici před pracovním místem výpravčí zpravovací (výchozí) stanice nebo stanice, kde vlak naposledy zastavuje (pokud je o toto výpravčím poslední stanice před pracovním místem požádán); c) na základě výlukového rozkazu výpravčí zpravovací (výchozí) stanice; d) u PMD výpravčí, sjednávající jeho jízdu. Při zpravení podle a) a d) je text písemného rozkazu např. V km 42,745 je umístěn výstražný terč, v ostatních případech např. Mezi stanicemi Chrášťany Svojetín je v km 11,020 umístěn výstražný terč Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude nebo byl zpraven o umístění výstražného terče, musí upozornit strojvedoucího (příp. i zaměstnance čj. S 51805/2014-O12 26/34

29 Příloha 4-1 Príloha 4-1 v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) nebo písemným rozkazem Dávání návěsti Pozor při umístění výstražného terče: Světelná varovná návěstidla Světelné výstražné terče mají značení jen označovacími pásy s červenými a bílými pruhy stejné délky Návěst Pracovní místo, pískejte (žluté nebo oranžové zábleskové světlo nad označovacím pásem) upozorňuje na pracovní místo a přikazuje strojvedoucímu (příp. i zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor Návěst Pracovní místo, pískejte (žluté, oranžové, modré nebo červené zábleskové světlo varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem nebo světelné rampy) upozorňuje na pracovní místo a přikazuje strojvedoucímu (příp. i zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst Pozor. Červené zábleskové světlo světelné signalizace u centrálního přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště, umístěné na sloupku se žlutočerným bezpečnostním nátěrem, však není světelným varovným návěstidlem O umístění varovného návěstidla s jedním zábleskovým světlem, světelné rampy nebo světelného výstražného terče se strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) nezpravuje. Tato návěstidla mají platnost pro obě koleje, mezi kterými jsou umístěna Nenávěstí-li světelný výstražný terč, varovné návěstidlo s jedním zábleskovým světlem nebo světelná rampa žádnou návěst, jedná strojvedoucí (příp. i zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) jako v případě, kdy uvedená návěstidla nejsou umístěna. čj. S 51805/2014-O12 27/34

30 Příloha 4-1 Príloha Dávání návěsti Pozor při umístění přenosných světelných varovných návěstidel: Kapitola X - Návěsti při změně stavebně technických a provozních parametrů B. NÁVĚSTI PRO OZNAČENÍ NEPLATNOSTI NÁVĚSTIDEL Návěst Neplatné návěstidlo (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě, umístěné jako znak X) upozorňuje na neplatnost návěstidla, na kterém je umístěna. ČÁST ČTVRTÁ - ZAJIŠTĚNÍ VOZIDEL PROTI UJETÍ, POSUN A POSUN MEZI DOPRAVNAMI Kapitola II -Návěsti pro posun E. RUČNÍ NÁVĚSTI PRO POSUN Ruční návěsti pro posun jsou návěsti, kterými se dává pokyn k zahájení pohybu s vozidly nebo se jimi pohyb ovlivňuje. Podle potřeby se viditelné návěsti doplňují slyšitelnými návěstmi. Tyto návěsti se používají jak při posunu, tak i v dalších případech stanovených tímto předpisem Jen výjimečně, pokud dojde ke ztrátě nebo poškození červeného praporku a strojvedoucí je o tomto zpraven, je dovoleno dávat denní ruční návěsti pro posun bez červeného praporku. čj. S 51805/2014-O12 28/34

31 Příloha 4-1 Príloha Je-li pohyb vozidel řízen ručními návěstmi pro posun, musí být tyto návěsti dávány po celou potřebnou dobu jízdy. Toto ustanovení neplatí pro návěsti Stlačit, Odraz nebo Souhlas k posunu Návěst Vzdálit (svislé dlouhé pohyby červeným praporkem [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]; podle potřeby doplněné o jeden dlouhý zvuk píšťalky) přikazuje pohyb vozidel směrem od zaměstnance, který tuto návěst dává. Slyšitelný pokyn smí strojvedoucí uposlechnout, jen když je dáván současně s viditelnou návěstí Návěst Přiblížit (vodorovné dlouhé pohyby červeným praporkem [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]; podle potřeby doplněné o dva dlouhé zvuky píšťalky) přikazuje pohyb vozidel směrem k zaměstnanci, který tuto návěst dává. Slyšitelný pokyn smí strojvedoucí uposlechnout, jen když je dáván současně s viditelnou návěstí Návěst Stlačit (vodorovné krátké pohyby rukama k sobě a od sebe, v jedné ruce drží zaměstnanec červený praporek [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]; podle potřeby doplněné o dva krátké zvuky píšťalky rychle za sebou) přikazuje strojvedoucímu stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozvěšena. Při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) informuje strojvedoucího o možnosti najetí na stojící vozidla za účelem svěšení bez zastavení Návěst Popotáhnout (svislé krátké pohyby rukama zdviženýma vzhůru, v jedné ruce drží zaměstnanec červený praporek [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]) přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel. V případě stojících vozidel se viditelná návěst musí vždy doplnit jedním nebo dvěma dlouhými zvuky (jako u návěsti Vzdálit nebo Přiblížit) podle požadovaného směru pohybu vozidel Návěst Pomalu (šikmo vzhůru ruka s červeným praporkem [denní návěst] nebo ruční svítilna s bílým světlem [noční návěst]; podle potřeby doplněné opakovaně o dlouhý zvuk píšťalky) přikazuje strojvedoucímu snížit rychlost vozidel na nejvýše 5 km/h a předvěstí ruční návěst pro posun Stůj Ruční návěst pro posun Pomalu musí být dávána nejméně 100 m (odhadem) před místem zastavení sunutého posunového dílu, pokud strojvedoucí před započetím posunu nerozhodne jinak. Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m, musí vedoucí posunové čety na tuto skutečnost strojvedoucího upozornit. Nenásleduje-li bezprostředně po návěsti Pomalu snížení rychlosti vozidel, je zaměstnanec povinen dát neprodleně návěst Stůj, zastavte všemi prostředky. čj. S 51805/2014-O12 29/34

32 Příloha 4-1 Príloha Návěst Stůj (kruhové pohyby nataženou rukou s červeným praporkem [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]; podle potřeby doplněné o tři krátké zvuky píšťalky) přikazuje strojvedoucímu neprodleně zastavit pohyb vozidel Návěst Souhlas k posunu (opisování svislé osmičky červeným praporkem [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]) dává výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje uvést posunový díl do pohybu. Návěstí Souhlas k posunu může dále dát člen doprovodu vlaku pokyn k jízdě vlaku. F. SLYŠITELNÉ NÁVĚSTI PRO POSUN Návěst Stlačit (dva krátké zvuky píšťalky rychle za sebou) přikazuje strojvedoucímu stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozvěšena Návěst Pomalu (opakovaně dlouhý zvuk píšťalky) přikazuje strojvedoucímu snížit rychlost vozidel na nejvýše 5 km/h a předvěstí ruční návěst pro posun Stůj. Nenásleduje-li bezprostředně po návěsti Pomalu snížení rychlosti vozidel, je zaměstnanec povinen dát neprodleně návěst Stůj, zastavte všemi prostředky Návěst Stůj (tři krátké zvuky píšťalky) přikazuje strojvedoucímu neprodleně zastavit pohyb vozidel Návěst Souhlas k posunu (jeden krátký zvuk houkačkou) dává výhybkář, informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje uvést posunový díl do pohybu. Výhybkář nesmí použít slyšitelnou návěst Souhlas k posunu v případě, kdy je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. Zvuk houkačky pomocného stavědla neplatí jako návěst Souhlas k posunu Návěst Výhybka je uvolněna (dva krátké zvuky lokomotivní houkačkou) dává na žádost výhybkáře strojvedoucí a upozorňuje na to, že všechna vozidla uvolnila příslušnou výhybku. ČÁST SEDMÁ - ŘÍZENÍ JÍZD VLAKŮ Kapitola VII Vjezd a odjezd vlaku čj. S 51805/2014-O12 30/34

33 Příloha 4-1 Príloha 4-1 A. VÝPRAVA A ODJEZD VLAKU Žádný vlak nesmí odjet ze stanice (projet ve stanici) obsazené výpravčím bez výpravy. Výpravu vlaku provádí výpravčí podle ustanovení následujících článků. Výpravčí smí vlak vypravit, až když jsou splněny všechny předepsané úkony před jeho odjezdem. Pokud sousední výpravčí s jízdou nesouhlasí (zákazová dispozice), nesmí výpravčí dovolit jízdu vlaku z vlastní stanice Výprava vlaků ve stanicích obsazených výpravčím se uskutečňuje: a) návěstí hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku nebo b) návěstí Odjezd, danou výpravčím. Pokud není možná výprava výše uvedenými způsoby (porucha hlavního návěstidla nebo výpravky, velká vzdálenost k vedoucímu hnacímu vozidlu apod.), lze výpravu vlaku uskutečnit: c) písemným rozkazem nebo d) telekomunikačním zařízením nebo e) ústním rozkazem Při výpravě vlaků s přepravou cestujících návěstí Odjezd dá výpravčí krátce před odjezdem strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla návěst Odjezd. Je však zakázáno vlaku zastavujícímu pro výstup a nástup cestujících dávat návěst Odjezd dříve než zastaví, přestože jsou splněny všechny podmínky pro jeho bezpečný odjezd. Strojvedoucí musí převzetí návěsti potvrdit. V případě potřeby vyzve výpravčí návěstí Pozor strojvedoucího k převzetí návěsti Odjezd Návěst Odjezd (výpravčí drží denní výpravku obrácenou zeleným terčem, rozděleným bílým křížem, a s bílým okrajem směrem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla [denní návěst]; výpravčí pohybuje svisle noční výpravkou obrácenou zeleným světlem směrem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla [noční návěst]) je pokyn strojvedoucímu provést úkony před odjezdem, stanovené předpisem dopravce, a k následnému odjezdu vlaku nebo pokyn k projetí vlaku. Pro zlepšení viditelnosti může výpravčí denní výpravkou provádět kratší svislé nebo vodorovné pohyby. ČÁST DVANÁCTÁ - PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY C. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL Kapitola VI Doprava mimořádných zásilek Zásilka se považuje za mimořádnou, jestliže pro svoje vnější rozměry, hmotnost nebo povahu s přihlédnutím k parametrům užitých drážních vozidel a tratí, dotčených přepravou, vyžaduje přijetí a provedení zvláštních technických nebo provozních opatření u některého zúčastněného provozovatele dráhy. Mimořádná zásilka se smí přepravovat jen po splnění podmínek, stanovených provozovatelem dráhy Přepravu mimořádné zásilky je dopravce povinen předem projednat s URMIZA (Ústřední registr mimořádných zásilek). URMIZA odsouhlasí přepravní cestu mimořádné zásilky, stanoví podmínky pro její dopravu a vydá dopravci povolení k přepravě mimořádné zásilky. Jakákoliv změna oproti údajům uvedeným v povolení musí být znovu projednána a odsouhlasena. čj. S 51805/2014-O12 31/34

34 Příloha 4-1 Príloha Dopravce je odpovědný za to, že: a) náklad je naložen na vozech uvedených v povolení; b) skutečné míry kritických bodů zásilky s překročenou ložnou mírou souhlasí s údaji uvedenými v povolení; c) nařízené podmínky pro přepravu mimořádné zásilky jsou splněny; d) zásilka je označena příslušnými nálepkami pro přepravu mimořádné zásilky. ČÁST TŘINÁCTÁ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A JINÉ MIMOŘÁDNOSTI Kapitola I Všeobecně Mimořádnou událostí v drážní dopravě je závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, které ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí Ohlašovací pracoviště je místo, na které se ohlašuje vznik mimořádné události a které zajišťuje jejich další ohlášení Každý zaměstnanec, který není zaměstnancem ohlašovacího pracoviště, je povinen neprodleně (i když mu nejsou známy všechny podrobnosti) ohlásit všechny mimořádné události, které zjistil, i když je sám nezpůsobil ani se na jejich vzniku nepodílel, anebo se o nich věrohodně dozvěděl, na nejbližší ohlašovací pracoviště, a to buď přímo anebo prostřednictvím výpravčího (dirigujícího dispečera, dispečera RB), na vlečce prostřednictvím osoby odpovědné za organizování drážní dopravy na vlečce. Ohlašovací pracoviště jsou stanovena příslušnou ZDD a jsou uvedena v TTP. ČÁST PATNÁCTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Zvláštní opatření při vjezdu nebo odjezdu vlaku do stanice Je-li třeba vjíždět na některé koleje ve stanici nebo odjíždět z některých kolejí ve stanici rychlostí 30 km/h, musí být: a) snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno indikátorem na vjezdovém (cestovém, odjezdovém) návěstidle nebo b) příslušné hlavní návěstidlo označeno indikátorovou tabulkou s číslicí 3. Ve stanicích bez odjezdových návěstidel musí být snížení rychlosti na odjezdovém zhlaví návěstěno rychlostníky. Kapitola II Návěsti návěstidel, dočasně ponechaných v provozu D. NÁVĚSTI MECHANICKÝCH HLAVNÍCH NÁVĚSTIDEL Mechanická hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stožárů s červenými a bílými pruhy stejné délky. čj. S 51805/2014-O12 32/34

35 Příloha 4-1 Príloha Návěst Stůj (jedno vodorovné červenobílé rameno [denní i noční návěst]; červené světlo [noční návěst]) zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku, čelo vlaku musí zastavit ještě před hlavním návěstidlem. Tam, kde hlavní návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo vlaku zastavit před návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty Návěst Volno (jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 [denní i noční návěst]; zelené světlo [noční návěst]) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla stanice s nezávislými návěstidly a vjezd je dovolován návěstí Volno, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky pro projetí vlaku, stanovené tímto předpisem. E. POŠKOZENÍ MECHANICKÝCH HLAVNÍCH NÁVĚSTIDEL Poškozené mechanické hlavní návěstidlo se přestaví na návěst Stůj, lze-li tak učinit. Není-li možno návěstidlo přestavit na návěst Stůj, nesmí návěstit noční návěst dovolující jízdu, dávanou světlem. Pokud je mechanické hlavní návěstidlo poškozeno tak, že návěstí návěst dovolující jízdu nebo pochybnou návěst, musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj a strojvedoucí musí být o této skutečnosti písemně zpraven. Není-li možno před jízdou vozidel, kterou poškozené návěstidlo ovlivňuje, zajistit krytí návěstidla, musí být strojvedoucí písemně zpraven o poruše návěstidla, o povinnosti před ním zastavit, i když návěstí návěst dovolující jízdu a o způsobu dovolení jízdy kolem tohoto návěstidla. F. NÁVĚSTI SAMOSTATNÝCH MECHANICKÝCH PŘEDVĚSTÍ Samostatná mechanická předvěst je závislá na hlavním návěstidle a neplní funkci hlavního návěstidla Samostatné mechanické předvěsti mají značení jen černými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy Návěst Výstraha (žlutý terč s černým orámováním a bílým okrajem ve svislé poloze [denní i noční návěst]; žluté světlo [noční návěst]) předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle. čj. S 51805/2014-O12 33/34

36 Příloha 4-1 Príloha Návěst Volno (žlutý terč ve vodorovné poloze [denní návěst]; zelený kruh z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst]) předvěstí návěst Volno nebo návěst Výstraha na následujícím hlavním návěstidle Poškozená mechanická předvěst se přestaví na návěst Výstraha, lze-li tak učinit. Není-li možno přestavit předvěst na návěst Výstraha, nesmí návěstit noční návěst Volno. Pokud je mechanická předvěst poškozena tak, že návěstí pouze návěst Volno nebo pochybnou návěst a je-li kolem ní nutná jízda vozidel, musí se krýt přenosnou návěstí Výstraha a strojvedoucí musí být o této skutečnosti písemně zpraven. Není-li možno před jízdou vozidel, kterou poškozená předvěst ovlivňuje, zajistit krytí předvěsti, musí být strojvedoucí písemně zpraven o poruše předvěsti a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí Výstraha. Návěstidla s návěstmi ŽSR a návěsti ŽSR na vlacích (PMD), které se mohou vyskytnout na části pohraniční trati provozované SŽDC, kterých vzhled, význam a umístnění jsou rozdílné proti předpisům SŽDC. A. Na části pohraniční trati provozované SŽDC mohou být umístněny návěstidla anebo návěsti dávané ve smyslu předpisů ŽSR: 1. Návesť 56, Predzvestník 2. Návesť 57, Predzvestný štít 3. Návesť 60a, Rychlostník 4. Návesť 60b, Predzvestník 5. Návesť 148, Pracovné miesto, pískajte B. Na části pohraniční trati provozované SŽDC mohou být na vlacích (PMD) návěsti dávané ve smyslu předpisů ŽSR: 1. Návesť 49, Stoj protiidúcim vozidlám 2. Návesť 99, Koniec časti vlaku Platnost, popis a význam těchto návěstidel a návěstí ŽSR jso uvedeny v příloze 4-2. čj. S 51805/2014-O12 34/34

37 Výňatok s prevádzkového predpisu ŽSR Z 1 Úvodné ustanovenia Všeobecné ustanovenia 2. Pravidlá železničnej prevádzky sú záväzné pre všetkých zamestnancov Železníc Slovenskej republiky, právnické a fyzické osoby, ktoré na základe zmluvy so ŽSR vykonávajú prevádzkovanie dopravy na dráhe. Platia pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce zmluvou dohodnuté práce na dráhe, v prípojovej prevádzke ŽSR a iných prevádzkovateľov dráh, prípadne aj pri prevádzkovaní dráh iných prevádzkovateľov na základe zmluvy so ŽSR. Povinnosti uložené týmto predpisom dopravcovi musí splniť každá osoba vykonávajúca dopravu na dráhe 5. Dopravnú činnosť môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorí spĺňajú odbornú, zdravotnú, zmyslovú a psychologickú spôsobilosť (podľa všeobecne platných právnych predpisov). 6. Každý zamestnanec vykonávajúci dopravnú činnosť je pri plnení pracovných povinností plne zodpovedný za svoje konanie. V prípadoch, ktoré nie sú v tomto predpise výslovne uvedené treba postupovať tak, aby bola dodržaná bezpečnosť a plynulosť dopravy. 7. Základnou povinnosťou zamestnancov zúčastnených na dopravných činnostiach je vzájomne sa informovať o mimoriadnostiach, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. 8. Pre dopravňu s koľajovým rozvetvením musia byť spracované technologické postupy činností pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe, podľa údajov o technickom vybavení dopravne a o spôsobe jej využitia (Prevádzkový poriadok). 10. Hovory a zápisy týkajúce sa dopravných činností musia byť vedené a dokumentované v slovenskom jazyku. Dopravca stanoví rušňovodičovi miesto a spôsob zapisovania údajov. Zápisy týkajúce sa dopravných činností, ako aj spisovanie (vyhotovovanie) písomných rozkazov, musia zamestnanci vykonávať čitateľne modrým alebo čiernym atramentom (náplňou), pokiaľ nie je v jednotlivých ustanoveniach tohto predpisu stanovené inak. V dopravnej dokumentácii (okrem písomných rozkazov) je dovolené používať schválené skrátené názvy staníc. Schválené skrátené názvy staníc musia byť uvedené v Prevádzkovom poriadku. 11. Záväzné vzory textov rozkazov, znenia hlásení a pod., ktoré majú zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy, sú v tomto predpise vytlačené kurzívou (šikmým písmom). Text vytlačený kurzívou záväzne vyjadruje nielen obsah údajov, ktoré musia byť uvedené, ale aj záväznú postupnosť ich uvádzania. 13. Oprávnený zamestnanec vykonávajúci posun a rušňovodič, musia byť preukázateľne oboznámení s traťovými a miestnymi pomermi, kde vykonáva posun alebo vedie dráhové vozidlo s vlastným pohonom. Ak má zamestnanec neznalý miestnych pomerov vykonávať v stanici mimoriadny posun, je jeho povinnosťou upozorniť (požiadať) výpravcu, aby ho oboznámil s miestnymi pomermi. Rozkazy 15. Na oznamovanie služobných rozkazov, pokynov a správ zamestnancom vykonávajúcim pracovnú činnosť pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe, musí byť zabezpečené spojenie vhodným telekomunikačným zariadením. 16. Pokiaľ sa pomocou rádiotelefónneho spojenia, staničného rozhlasu, faxu alebo u dávajú rozkazy, hlásenia, pokyny a správy, pre ktoré je týmto predpisom stanovené záväzné slovné znenie, musí sa pri ich odovzdávaní používať toto znenie, rovnako ako pri telefónnom styku. čj. S 51805/2014-O12 1/47

38 17. Rozkazy na riadenie dopravy na dráhe musia byť stručné a zrozumiteľné a nesmú ohrozovať bezpečnosť dopravy na dráhe. Pri vydávaní rozkazov na riadenie dopravy prostredníctvom oznamovacieho zariadenia musí byť jasné, kto rozkaz vydáva a kto ho prijíma. Ak je týmto predpisom nariadené dať rozkaz alebo hlásenie osobne, musí sa tak stať pri osobnom styku zúčastnených zamestnancov. Ak je nariadené dať rozkaz alebo hlásenie priamo, môže sa tak stať telefonicky, rádiotelefonicky, rozhlasom alebo zabezpečovacím zariadením, ale bez sprostredkovateľa. Kto prijíma rozkaz týkajúci sa dopravných opatrení daný osobne, telefonicky, rádiotelefonicky alebo rozhlasom, musí ho opakovať na dôkaz, že rozkazu správne porozumel. 18. Rozkazy výpravcu, týkajúce sa výkonu dopravných činností, musia splniť dopravní zamestnanci, vlakový personál, ako aj ostatní zamestnanci pracujúci v stanici alebo v priľahlom medzistaničnom úseku. Ak je týmto predpisom nariadené vyrozumieť rušňovodiča písomne, výpravca smie rušňovodiča vyrozumieť dostupným spojením (telefonicky, rádiotelefonicky) pokiaľ je zabezpečené archivovanie záznamu. Ak je nariadené vyrozumieť rušňovodiča a nie je stanovené ktorého, výpravca vyrozumie rušňovodiča vedúceho HDV. 19. Zamestnanci prevádzkovateľa dráhy oprávnení dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním dráhy alebo dopravy na dráhe sú označení identifikačným štítkom bielej farby: a) typová pozícia - výpravca, výpravca na diaľkovo ovládanej trati, dozorca výhybiek, dozorca výhybiek na diaľkovo ovládanej trati, signalista, výhybkár, hradlár, hlásničiar, závorár, vedúci posunu (bez samostatnej posunovacej čaty), b) pracovná činnosť zamestnanec pre riadenie sledu a vedúci prác. Na štítku je čiernym písmom logo ŽSR, názov organizačnej jednotky, typovej pozície alebo pracovnej činnosti a meno a priezvisko zamestnanca. Priechodný prierez 24. Pre nerušenú jazdu vozidiel na trati a v stanici, musí byť zachovaný voľný priestor - priechodný prierez. Každý zamestnanec na trati, alebo v koľajisku musí dbať, aby nenarušil voľnosť priechodného prierezu. Keď ho naruší, alebo ak jeho narušenie zistí zodpovedá za jeho včasné uvoľnenie, alebo za krytie ohrozujúceho miesta. Pri práci pracovnej skupiny zodpovedá jej vedúci za uvoľnenie priechodného prierezu, alebo za krytie nezjazdného miesta. Miesta na šírej trati a v stanici, kde nie je zachovaný postranný voľný priestor priechodného prierezu tak, že je nebezpečné vychyľovať sa z vozidiel alebo zdržiavať sa vedľa koľaje, musia byť označené predpísaným spôsobom a musia byť uvedené v Tabuľkách traťových pomerov; ak ide o stanicu, takéto miesta musia byť uvedené aj v Prevádzkovom poriadku Označovanie koľají, výhybiek a výkoľajok 26. Koľaje v stanici sa označia číslami, prípadne sa tieto doplnia aj písmenom alebo názvom koľaje. Hlavná koľaj v stanici (nákladisku) na jednokoľajnej trati sa označí číslom 1; na dvojkoľajnej trati sa hlavné staničné koľaje označujú ako traťové koľaje. Ostatné staničné koľaje sa označujú spravidla postupne od hlavných staničných koľají a to vľavo nepárnymi číslami a vpravo párnymi číslami; výnimočne môžu byť označené postupne od krajnej (určenej) koľaje číslami 1, 2, 3, 4, 5 atď. V odbočných staniciach sa koľaje označujú podľa najdôležitejšej trate. Na dvojkoľajnej trati sa označí ľavá traťová koľaj číslom jeden, pravá traťová koľaj číslom dva. Pre určenie polohy vľavo alebo vpravo je rozhodujúci smer od začiatku ku koncu trate. 27. Časti staničných koľají oddelené hlavnými návestidlami, zriaďovacími návestidlami alebo spojovacími koľajami a slepé koľaje, ak je to potrebné, rozlíšia sa písmenovým indexom (napr. 4a, 4b) alebo použitím desiatkových či stovkových sérií. Takto označená časť koľaje sa považuje za samostatnú koľaj. 28. Výhybky sa označujú arabskými číslicami postupne od začiatku trate, a to osobitne v každej stanici, nákladisku a na odbočke, začínajúc číslom 1. Pre určenie čísla výhybky je rozhodujúca kilometrická poloha výhybkového styku. Pri križovatkových výhybkách je rozhodujúci pre určenie ich polohy stred výhybky. Pri výhybkách v rovnakej úrovni sa označí nižším číslom výhybka v koľaji s nižším číslom. Na križovatkovej výhybke sa označí časť smerom k začiatku trate indexom a, časť smerom ku koncu trate indexom b (platí len pre výmenu). V prípade, že križovatková výhybka je vybavená prestaviteľnými srdcovkami, je k indexom a, b priradený ďalší číselný index 1, 2, kde číselný index 1 platí pre výmenu a číselný index 2 pre prestaviteľnú srdcovku. Pri jednoduchej výhybke s prestaviteľnou srdcovkou je k číslu výhybky priradený index e a k nemu čj. S 51805/2014-O12 2/47

39 je priradený ďalší číselný index 1, 2, kde číselný index 1 platí pre výmenu a číselný index 2 platí pre prestaviteľnú srdcovku. 29. Výkoľajky sú označované podľa tých istých zásad ako výhybky; pri výkoľajkách sa pred číslo pridá označenie Vk. Na vlastnom zariadení výkoľajky sa označenie Vk neuvádza. Stavadlá, výhybkárske a iné stanovištia a zariadenia 31. Stavadlá (pracoviská obsadené signalistom, prípadne aj výpravcom, pomocné stavadlá a pod.), výhybkárske a závorárske stanovištia sa označujú v každej stanici postupne od začiatku ku koncu trate začínajúc číslom jeden, bez ohľadu na ich určenie. Pre vonkajšie označenie sa stavadlá označia skratkou St a arabským číslom, výhybkárske stanovištia skratkou St a rímskym číslom, závorárske stanovištia skratkou Zv a rímskym číslom. Hodiny 35. Zamestnanci, ktorých výkon služby to vyžaduje, musia mať v službe hodinky ukazujúce správny čas. NÁVESTI A NÁVESTIDLÁ 39. Správne vnímanie návestí nesmie byť ničím nepriaznivo ovplyvnené (oslňujúce alebo farebné svetlá, dekoračné plochy, kvetiny, nevhodné ochranné okuliare proti oslneniu a pod.). 41.Návestné znaky mechanických návestidiel (predzvestí) a výhybkových návestidiel, ak nie sú vyrobené z materiálu odrážajúceho svetlo, sa za zníženej viditeľnosti dávajú svetelnou návesťou (nočný znak). Ručné návesti sa musia za zníženej viditeľnosti dávať svetelnou návesťou alebo sa návestná tabuľa ručnej návesti musí osvetliť (nočný znak). 42. Ručné návesti sa musia dávať rušňovodičovi vedúceho HDV dovtedy, pokým rušňovodič, ktorý riadi HDV nekoná v súlade s ich významom alebo vedúce HDV neprejde okolo stanovišťa, z ktorého sa návesť dáva. 43. Každý zamestnanec zúčastnený na prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe musí poznať návesť 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami; túto návesť je povinný dať vždy, keď je ohrozená bezpečnosť dopravy alebo ľudské životy. 44. Rozkazy vyjadrené návesťami sa musia včas splniť, nie však, ak nastali okolnosti, za ktorých by vykonanie rozkazu mohlo ohroziť bezpečnosť prevádzky. Ak je návestidlo zhasnuté, návesť nezreteľná alebo pochybná, alebo ak sú zároveň dávané návesti rozporné, musí sa zamestnanec riadiť tou návesťou, ktorá je najzávažnejšia (na hlavnom návestidle návesť Stoj, na predzvesti návesť Výstraha, na zriaďovacom návestidle návesť Posun zakázaný a pod.). Ak je mechanické návestidlo zhasnuté, alebo jeho nočný znak je nezreteľný alebo pochybný, ale ak je denný znak úplne nepochybný, platí denný znak. Denný znak neplatí v prípade, ak svieti na mechanickom hlavnom návestidle červené svetlo, alebo na mechanickom zriaďovacom návestidle svieti modré svetlo. 45. Návestidlá (predzvesti) sa umiestňujú vpravo od koľaje pre ktorú platia, prípadne sa umiestňujú nad koľajou. Na dvojkoľajných tratiach a pri súbehu dvoch jednokoľajných tratí sa návestidlá umiestňujú na vonkajšej strane koľaje pre ktorú platia, prípadne nad koľajou. Pri súbehu viacerých koľají rôznych tratí sa návestidlá umiestňujú pre krajné koľaje na ich vonkajšej strane alebo nad koľajou, pre ostatné koľaje vpravo od koľaje alebo nad koľajou. Na koľajach vybavených traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku sa návestidlá (predzvesti) umiestňujú vždy samostatne pre každý smer jazdy. V staniciach sa návestidlá umiestňujú vpravo od koľaje pre ktorú platia mimo zriaďovacích návestidiel nahradzujúcich označníky, ktoré sa umiestňujú podľa zásad pre umiestňovanie označníka. Umiestenie návestidiel odchylne od týchto zásad sa uvedie v Tabuľkách traťových pomerov. Návesti musia byť dávané a očakávané na strane určenej pre návestný styk s prihliadnutím na znalosti miestnych pomerov, prípadne na znalosti trate. Návesť 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami, sa však môže pri hroziacom nebezpečenstve dať a vyskytnúť kdekoľvek. 46. Návestidlá, ktoré neplatia sa označia krížom neplatnosti vo svetelnom vyhotovení alebo dvoma skríženými latkami bielej farby, širokými 50 mm a dlhými 750 mm, alebo sa celý návestný štít vhodne zakryje (napr. nepriesvitnou fóliou). čj. S 51805/2014-O12 3/47

40 47. Obvod výhybiek priľahlý k hlavnému návestidlu je úsek koľaje s výhybkami nachádzajúcimi sa vo vlakovej ceste od hlavného návestidla (pri odchádzajúcom vlaku výhybky nachádzajúce sa vo vlakovej ceste od konca vlaku) až za poslednú prechádzanú výhybku pred ďalším hlavným návestidlom v obvode dopravne s koľajovým rozvetvením, najďalej po úroveň vchodového návestidla tejto dopravne platného pre opačný smer jazdy vlaku (pri zastavujúcom vlaku po miesto, kde končí vlaková cesta). Dopravná koľaj v priľahlom obvode výhybiek sa smie prechádzať najvyššou rýchlosťou, ktorá vyplýva z návestného znaku príslušného hlavného návestidla, najviac však traťovou rýchlosťou. Hlavné návestidlá a predzvesti 49. Hlavné návestidlo svojimi návestnými znakmi dovoľuje alebo zakazuje jazdu vozidla za návestidlo a vlaku zároveň dovoľuje najvyššiu rýchlosť jazdy. Predzvesť (hlavné návestidlo zlúčené s predzvesťou nasledujúceho návestidla) upozorňuje včas na návesť hlavného návestidla. K hlavným návestidlám patria návestidlá: vchodové, odchodové, cestové, oddielové a krycie. Vchodové návestidlá kryjú stanice, výhybne, odbočky a niekedy aj vlečky. Odchodovými návestidlami sa riadia odchody vlakov zo staníc a niekedy aj z nákladísk a vlečiek. Zriaďujú sa pre každú koľaj, príp. pre určitú skupinu koľají. Oddielové návestidlá ohraničujú traťové oddiely. Prvé návestidlo automatického bloku môže byť umiestnené aj v stanici medzi odchodové návestidlo a vchodové návestidlo platné pre opačný smer jazdy Pokiaľ je hlavné návestidlo zlúčené s iným návestidlom, je to uvedené v Tabuľkách traťových pomerov (napríklad odchodové návestidlo zlúčené s vchodovým návestidlom). 50. Hlavné návestidlá, ktorých návesť Stoj, platí len pre vlaky a neplatí pre posun, sú s výnimkou oddielových návestidiel automatického bloku označené na stožiari (označovacom páse) červenými a bielymi pásmi rovnakej výšky. Svetelné hlavné návestidlá, ktorých návesť Stoj, platí pre vlaky aj pre posun, sú označené na stožiari (označovacom páse) červenými a bielymi pásmi, pričom biele pásy majú približne polovičnú výšku pásov červených. Trpasličie hlavné návestidlá, ktorých návesť Stoj, platí pre vlaky aj pre posun, nemajú označovací pás; L4 čj. S 51805/2014-O12 4/47

41 Trpasličie hlavné návestidlá, ktoré platia len pre vlaky, majú na označovacom páse umiestnenom vedľa návestného štítu červené a biele pásy rovnakej výšky. L4 Oddielové návestidlá automatického bloku sú označené na stožiari (označovacom páse) bielym pásom bez orámovania. Mechanické hlavné návestidlá 74. Mechanické návestidlá návestia denné návesti len tvarom a polohou svojich návestných ramien; ako nočný znak majú jedno alebo dve svetlá, ak nie sú ramená zhotovené z materiálu odrážajúceho svetlo. 75. Návesť 32, Stoj Denný znak Nočný znak Jedno rameno vpravo Červené svetlo vodorovne Návesť 32, Stoj zakazuje jazdu vlaku za návestidlo. 76 Návesť 33, Voľno Denný znak Nočný znak Jedno rameno vpravo šikmo nahor v uhle 45 o Zelené svetlo Na návesť 33, Voľno, vlak smie ísť najvyššou dovolenou rýchlosťou; ak bol vlak, ktorý mal v stanici podľa cestovného poriadku alebo písomného rozkazu prechodiť, zastavený pri vchodovom (cestovom) návestidle, vodič tohto vlaku musí predpokladať, že bude zastavený aj v stanici. Ak návestí túto návesť odchodové návestidlo, vodič smie ísť rýchlosťou najviac 40 km.h -1, ak vlak odchádza z ktorejkoľvek koľaje iným ako priamym smerom. 80. Na návesť 33, Voľno, a na návesť 34, Výstraha, vchodového návestidla nezávislého od výhybiek smie vlak ísť rýchlosťou najviac 40 km.h -1 alebo menej podľa druhu výhybiek. Zníženie rýchlosti je návestené predzvestníkom a rýchlostníkom. Mechanické predzvesti čj. S 51805/2014-O12 5/47

42 82. Mechanické predzvesti majú na stožiari ako denný znak žltý terč s čiernym orámovaním a bielym okrajom. Ako nočný znak svieti jedno svetlo. Ak je predzvestné upozorňovadlo, žltý terč a nočný znak zhotovené z materiálu odrážajúceho svetlo, predzvesť sa neosvetľuje. 83. Návesť 36, Výstraha Denný znak Nočný znak Terč vo zvislej polohe Žlté svetlo alebo žltý terč z materiálu odrážajúceho svetlo 84. Na návesť 36, Výstraha, musí vlak znižovať rýchlosť tak, aby mohol zastaviť pred nasledujúcim návestidlom zakazujúcim jazdu; používa sa tiež pred návesťou 35, Rýchlosť 40 km.h -1 a Výstraha. 85. Návesť 37, Voľno Denný znak Nočný znak Terč vo vodorovnej polohe Zelené svetlo alebo zelená doska z materiálu odrážajúceho svetlo Na návesť 37, Voľno, smie vlak ísť najvyššou dovolenou rýchlosťou. Poruchy predzvestí a hlavných návestidiel 93. Pokazená mechanická predzvesť musí byť prestavená na návesť 36, Výstraha, upevní sa a za zníženej viditeľnosti sa rozsvieti nočný znak. Ak nie je možné mechanickú predzvesť pre poruchu prestaviť na návesť 36, Výstraha, nesmie byť rozsvietený nočný znak, ak je vyhotovený z materiálu odrážajúceho svetlo musí sa zakryť. Ak je nutná jazda vlakov počas trvania takejto poruchy predzvesti, musí byť rušňovodič vlaku vyrozumený písomným rozkazom o jej poruche a o povinnosti konať pri nej ako pri predzvesti s návesťou 2, Výstraha. 96. Ak nie je riadnou obsluhou možné prestaviť hlavné návestidlo na návesť Stoj, (na mechanickom návestidle nesmie byť rozsvietený nočný znak) musí sa zabezpečiť krytie návestidla návesťou 51a, Stoj, pripevnenou na stožiari návestidla alebo umiestnenou priamo pred návestidlom. O poruche hlavného návestidla, ktoré návestí návesť dovoľujúcu jazdu, musí byť rušňovodič vyrozumený písomným rozkazom; vlak, ktorý už odišiel zo susednej stanice ak je to možné sa zastaví a rušňovodič sa vyrozumie ústne. 98. Ak je hlavné návestidlo vyvrátené, umiestni sa ihneď na jeho mieste návesť 51a, Stoj, ktorá môže byť doplnená privolávacím návestidlom. Návesť 52a, Výstraha, sa môže použiť ako dočasná náhrada za zničenú predzvesť. O týchto mimoriadnostiach musí byť rušňovodič vyrozumený písomným rozkazom. Vyvrátené oddielové návestidlo automatického bloku a automatického hradla sa návesťou 51a, Stoj, nenahradzuje. Privolávacie návesti 100. Privolávacou návesťou sa dovoľuje jazda vlaku popri hlavnom návestidle, ktoré je v poruche alebo sa nedá obsluhovať Návesť 38, Opatrne na privolávaciu návesť čj. S 51805/2014-O12 6/47

43 Samostatné biele prerušované svetlo alebo v kombinácii s červeným svetlom 102. Návesť 39, Opatrne na ručnú privolávaciu návesť Denný znak Nočný znak Biely terč s čiernym okrajom držaný zamestnancom Striedavo žlté a zelené svetlo ručného lampáša Návesť 39, Opatrne na ručnú privolávaciu návesť, sa dáva tak, že zamestnanec za dňa drží terč návestným znakom proti vlaku, za tmy drží vo voľne spustenej ruke lampáš tak, aby proti vlaku svietilo v trvaní asi jednej sekundy striedavo žlté a zelené svetlo. Zamestnanec dáva návesť tak dlho, dokiaľ ho minie vedúce HDV (platí aj pre tlačené vlaky). Jazda vlakov popri návestidlách nedovoľujúcich jazdu 106. Ak pre poruchu alebo z inej príčiny nemožno prestaviť hlavné návestidlo na návesť dovoľujúcu jazdu, dovoľuje sa jazda vlaku privolávacou návesťou, písomným rozkazom, telefonicky alebo rádiovým zariadením Ak sa dovoľuje jazda vlaku privolávacou návesťou, písomným rozkazom, prípadne telefonický alebo rádiovým zariadením, smie vlak ísť za návestidlo: a) v obvode výhybiek priľahlom k návestidlu nesmie prekročiť rýchlosť 40 km.h -1 (pokiaľ je v ZCP uvedený symbol (3>) rýchlosť 30 km.h -1 ); b) ak neprilieha k návestidlu žiadny obvod výhybiek, smie vlak ísť na privolávaciu návesť za návestidlo najvyššou dovolenou rýchlosťou; c) ak je nasledujúce hlavné návestidlo bez samostatnej predzvesti, musí rušňovodič očakávať zákaz jazdy. Ak sa v traťovom oddiele pred vchodovým návestidlom môže nachádzať viac vlakov (automatický blok, AH), výpravca môže dovoliť jazdu privolávacou návesťou, ak zabezpečí, že návesť prevezme iba rušňovodič prvého vlaku pred návestidlom Ručná privolávacia návesť sa dáva priamo pred návestidlom, popri ktorom sa vlaku dovoľuje ďalšia jazda. Pri návestidlách na návestných lavičkách alebo konzolách ručná privolávacia návesť sa dáva pri návestnej lavičke alebo konzole vpravo. Výnimku tvoria tieto prípady: a) Pri nesprávnej koľaji dvojkoľajnej trate alebo pri dvoch jednokoľajných súbežných tratiach sa dáva na vonkajšej strane koľají v úrovni návestidla, popri ktorom sa dovoľuje ďalšia jazda vlaku. Ručná privolávacia návesť nesmie byť daná, ak môže dôjsť k súčasnej jazde vlaku po susednej koľaji. b) Ak nestojí odchodové (cestové) návestidlo priamo vedľa odchodovej koľaje vpravo, ručná privolávacia návesť sa dáva na odchodovej strane pri námedzníku alebo pri hrote odvratnej výhybky - vpravo vedľa koľaje. Námedzník rozhodný pre dávanie ručnej privolávacej návesti na odchodovej strane je ten námedzník, pri ktorom končí (prípadne pri ktorom by končila) vlaková cesta Písomný rozkaz, ktorým sa dovoľuje jazda vlaku, a ktorý sa doručuje pri vchodovom návestidle, má text napr.: Vchodové návestidlo sa neobsluhuje. Vchod do stanice dovolený", Vchod k cestovému návestidlu dovolený". Ak nemožno obsluhovať dve alebo viacero návestidiel (napr. vchodové a cestové návestidlo a pod.), musí sa v rozkaze V uviesť, ktoré návestidlá sa neobsluhujú, a až kam je jazda vlaku dovolená. Napr.: Vchodové a cestové návestidlo sa neobsluhuje, vchod do osobnej stanice dovolený." a pod. Znenie písomného rozkazu, ktorým sa dovoľuje jazda odchádzajúceho vlaku popri neobsluhovanom odchodovom (cestovom) návestidle je: - pri výprave vlaku podľa článku 325 napr.: Odchodové návestidlo sa neobsluhuje, jazda vlaku je dovolená" čj. S 51805/2014-O12 7/47

44 - pri výprave vlaku podľa článku 327 napr.: Odchodové návestidlo sa neobsluhuje, po rozkaze na odchod smiete odísť". Ak pre prechodiaci vlak nie je možné obsluhovať hlavné návestidlá, môže byť rušňovodič vyrozumený jedným rozkazom V, doručeným pri vchodovom návestidle (napr.: Vchodové a odchodové návestidlo sa neobsluhuje, vchod a odchod dovolený."). Výpravca môže tak urobiť, až keď sú splnené všetky podmienky pre prechod vlaku. Súhlas na prechod výpravkou (návesťou 115, Odchod) výpravca v tomto prípade nedáva Vlak, ktorý zastavil svojím čelom až za hlavným návestidlom zakazujúcim jazdu, nesmie cúvnuť bez súhlasu výpravcu alebo strážnika oddielu, ktorý toto návestidlo obsluhuje Ak návestí predzvesť pri návesti 1, alebo 32, Stoj, hlavného návestidla výnimočne inú návesť ako návesť 2, alebo 36, Výstraha, je rušňovodič povinný ohlásiť túto skutočnosť výpravcovi. Prechodiaci vlak musí preto v stanici (pri stanovišti strážnika oddielu) zastaviť, ak nie je možné poruchu ohlásiť výpravcovi rádiotelefónom. Rovnako ohlási pochybnú návesť predzvesti alebo hlavného návestidla Ak stojí vlak pred hlavným návestidlom zakazujúcim jazdu dlhšie ako 5 minút, spojí sa rušňovodič s výpravcom prednej stanice alebo so zamestnancom obsluhujúcim príslušné návestidlo a dohodnú ďalší postup. Ak sa nemôže rušňovodič dorozumieť s výpravcom prednej stanice priamo, môže dorozumenie sprostredkovať výpravca zadnej stanice. Ak je svetelné hlavné návestidlo zhasnuté alebo návestí pochybnú návesť, ohlási sa rušňovodič ihneď po zastavení vlaku. Rovnako postupuje rušňovodič pri mechanickom vchodovom (cestovom) návestidle, ktoré návestí pochybnú návesť Ak zastaví vlak na návesť 51, Stoj, a nie je možné zistiť príčinu prečo je návesť dávaná, nesmie rušňovodič s vlakom pokračovať v ďalšej jazde. Rušňovodič vyrozumie výpravcu a dohodne s ním ďalší postup. Návestné a predzvestné upozorňovadlá Predzvestné upozorňovadlá 121. Návesť 40, Predzvestné upozorňovadlo, upozorňuje a) na predzvesť hlavného návestidla, ktoré kryje obvod výhybiek: Biela tabuľa s čiernym orámovaním, na nej dva čierne šípy nad sebou s hrotmi obrátenými proti sebe Vzdialenostné upozorňovadlá 123. Návesť 41, Vlak sa blíži k predzvesti a) pred samostatnou predzvesťou hlavných návestidiel, ktoré kryjú obvod výhybiek: Stojaté biele obdĺžnikové dosky so štyrmi, tromi, dvomi a jedným čiernym pásom smerujúcim šikmo nahor Vzdialenostné upozorňovadlá sú umiestnené na tratiach s traťovou rýchlosťou najviac: 60 km.h km.h -1 viac ako 100 km.h -1 a to postupne od predzvesti na vzdialenosť tri po 75 m štyri po 75 m štyri po 100 m Počet pásov sa postupne zmenšuje tak, že vzdialenostné upozorňovadlo najbližšie k predzvesti má jeden pás Návesť 42, Vlak sa blíži k hlavnému návestidlu čj. S 51805/2014-O12 8/47

45 Čierne obdĺžnikové dosky s bielym okrajom a na nich biele rovnostranné trojuholníky z materiálu odrážajúceho svetlo, postavené na základni Návestidlá sa umiestňujú pred hlavnými návestidlami v traťových úsekoch s častými hmlami alebo tam, kde je hlavné návestidlo umiestnené na zmenšenú dohľadnosť, a to vždy tri vzdialené medzi sebou a od hlavného návestidla po 100 m (alebo min. po 100 m na najbližší vzdialenejší stožiar TV); na tratiach s traťovou rýchlosťou najviac 60 km.h -1 po 75 m (alebo min. po 75 m na najbližší vzdialenejší stožiar TV). Umiestnenie návestí 42, Vlak sa blíži k hlavnému návestidlu na stožiare trakčného vedenia je možné len, ak sú na rovnakej strane ako návestidlo, príp. návesť 44, Návestidlo je na opačnej strane. Návesti zakazujúce jazdu a krytie prekážok na dopravnej ceste Návesti zakazujúce jazdu 139. Návesti na zákaz jazdy sa používajú na krytie vylúčených koľají, nezjazdných alebo nebezpečných miest a na označenie miesta, kde majú dráhové vozidlá zastaviť. Návesťami na zákaz jazdy sa dáva príkaz aj na zastavenie dráhových vozidiel v prípadoch hroziaceho nebezpečenstva Návesť 49, Stoj protiidúcim dráhovým vozidlám jedno červené svetlo na HDV 141. Návesť 49, Stoj protiidúcim dráhovým vozidlám, dáva rušňovodič vozidla: - ak počas jazdy vlaku (PMD) dôjde k náhlemu nepredpokladanému poklesu tlaku vzduchu v hlavnom potrubí alebo; - ak sa nemôže stojaci vlak (PMD) uviesť do pohybu, čo sa prejaví poklesom tlaku vzduchu v hlavnom potrubí, rušňovodič musí predpokladať (roztrhnutie vlaku, vykoľajenie vozidiel a pod.) nezjazdnosť susednej koľaje (susedných koľají) alebo; - ak rušňovodič zistí, že by protiidúce dráhové vozidlá mohli byť ohrozené poruchou koľaje, trakčného vedenia a podobne Na návesť 49, Stoj protiidúcim dráhovým vozidlám, rušňovodič (zamestnanec na prvom tlačenom vozidle) je povinný vykonať opatrenia na zastavenie dráhových vozidiel. V ďalšej jazde môže pokračovať až po zistení zjazdnosti vlastnej koľaje pohľadom alebo dopytom u rušňovodiča stojaceho vlaku alebo posunujúceho dielu Návesť 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami a) Ručná návesť Denný znak Nočný znak čj. S 51805/2014-O12 9/47

46 b) Zvuková návesť ( ) Návesť sa dáva krúžením návestnou zástavkou, akýmkoľvek predmetom alebo len rukou, v noci krúžením so svetlom akejkoľvek farby okrem zelenej alebo zvukovou návesťou - tromi krátkymi niekoľkokrát opakovanými zvukmi píšťalky, trúbky alebo húkačky. Na návesť 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami, sa musí dráhové vozidlo čo najskôr všetkými dostupnými prostriedkami zastaviť Návesť 51, Stoj a) Červená obdĺžniková doska s bielym okrajom b) Denný znak Nočný znak Rozvinutá červená zástavka držaná zamestnancom kolmo na koľaj Červené svetlo, držané pri mieste zastavenia Červený terč v malom vyhotovení drží zamestnanec kolmo ku koľaji, približne vo výške ramien návestným znakom oproti prichádzajúcemu dráhovému vozidlu Návesťou 51, Stoj, sa označuje miesto, kde musí čelo vozidla zastaviť. Ak sa vlaku označuje miesto zastavenia návesťou 51, Stoj, musí byť táto návesť predzvestená. Návesť 51a, Stoj, sa umiestňuje podľa zásad platných pre umiestňovanie hlavných návestidiel alebo priamo v koľaji. Ak kryje návesť 51a, Stoj, prekážku alebo nezjazdné miesto, umiestňuje sa 50 m pred prekážkou alebo pred nezjazdným miestom Návesť 52, Výstraha a) čj. S 51805/2014-O12 10/47

47 Žltý terč s čiernym orámovaním a bielym okrajom Žltý trojuholníkový štít s čiernym orámovaním a bielym okrajom, postavený na základni b) Denný znak Nočný znak Rozvinutá žltá zástavka držaná kolmo na koľaj Žlté svetlo držané zamestnancom Návesťou 52, Výstraha, sa predzvestí návesť 51, Stoj Ak je potrebné vchádzajúcemu vlaku označiť miesto zastavenia návesťou 51, Stoj, na kratšiu ako zábrzdnú vzdialenosť, alebo pred miestom pravidelného zastavenia podmienku predzvestenia spĺňa: a) jazda vlaku na návesť 12, alebo 35, Rýchlosť 40 km.h -1 a Výstraha, na návesť 39, alebo 38, Opatrne na (ručnú) privolávaciu návesť, alebo ak je dovolená jazda vlaku (návesťou 55, rýchlostníkom) rýchlosťou najviac 40 km.h -1 ; b) vyrozumenie rušňovodiča písomným rozkazom, alebo telekomunikačným zariadením o označenom mieste zastavenia alebo c) vyrozumenie písomným rozkazom o určenom mieste zastavenia. Dovolenie jazdy vlaku podľa odseku c) nahradí označenie miesta zastavenia návesťou 51, Stoj (čl.144). V prípade dopravných opatrení uvedených v predchádzajúcich odsekoch musí rušňovodič upraviť vchodovú rýchlosť tak, aby z vlakom bezpečne zastavil pred návesťou 51, Stoj, alebo na určenom mieste. Rušňovodiča telekomunikačným zariadením vyrozumie výpravca stanice, v ktorej bude označené miesto zastavenia, a toto musí byť vykonané včas (najneskôr do doby prechodu vedúceho dráhového vozidlo okolo stanovišťa predzvesti vchodového návestidla). Ak ani jednu z vyššie uvedených podmienok nie je možné uplatniť, jazda vlaku sa dovolí až po jeho zastavení pred vchodovým (cestovým) návestidlom Návesť 53a, Námedzník Biely vodorovný trámec s čiernymi pásmi na obidvoch koncoch pred šikmým ukončením Námedzník označuje na zbiehajúcich sa alebo križujúcich sa koľajach hranicu, cez ktorú nesmie presahovať dráhové vozidlo, aby nebola ohrozená jazda po zbiehajúcej sa alebo križujúcej sa koľaji. Krytie nezjazdných miest v stanici a na šírej trati 150. Dráhové vozidlá sa kryjú z oboch strán, na slepej koľaji sa nekryjú zo strany od zarážadla. Ak je prvé dráhové vozidlo chránenej skupiny vzdialené od námedzníka menej ako 50 m, odstavené dráhové vozidlá sa kryjú tak, že výmena vedúca na koľaj s chránenými dráhovými vozidlami sa uzamkne výmenovou zámkou alebo zaistí prenosnou výmenovou zámkou do odvratnej polohy. Kľúče od výmenových zámok uschová zamestnanec určený prevádzkovým poriadkom Ak sa stane koľaj na niektorom mieste neočakávane nezjazdnou, zamestnanec ktorý to zistí v stanici, ohlási prípad ihneď výpravcovi a na šírej trati výpravcom oboch susedných staníc a pokiaľ možno i všetkým traťovým stanovištiam. čj. S 51805/2014-O12 11/47

48 V hlásení uvedie polohu nezjazdného miesta, príčinu a rozsah nezjazdnosti. Ak to nie je možné ohlásiť, na tratiach dvojkoľajných alebo súbežných, zastaví zamestnanec najbližší vlak alebo PMD a prostredníctvom nich vyrozumie výpravcu Nezjazdné miesto v stanici sa buď kryje z oboch strán návesťou 51a, Stoj, alebo sa výmeny smerujúce k nezjazdnému miestu postavia do odvratnej polohy a v tejto polohe sa uzamknú výmenovou zámkou alebo zaistia prenosnou zámkou Nezjazdná výhybka sa kryje buď odvratnou polohou výmen smerujúcich k nezjazdnej výhybke alebo návesťou 51a, Stoj. Návesť 51a, Stoj, sa umiestni z oboch strán nezjazdnej výhybky na všetkých koľajach, ktoré k nej smerujú, a to najmenej 50 m od hrotov výmenových jazykov, prípadne od námedzníkov výhybiek Nezjazdné miesto na zhlaví, a vylúčenú traťovú koľaj netreba kryt' návesťou 51a, Stoj, ak je toto miesto kryté (vylúčená traťová koľaj krytá) hlavným návestidlom Nezjazdné miesta, prekážky v koľaji a pracovné miesta nebezpečné pre jazdy vlakov a PMD, okrem prípadov, keď je traťová koľaj vylúčená z prevádzky, sa musia na šírej trati kryt' návesťami pre zákaz jazdy z oboch strán bez ohľadu na to, či sa vlak očakáva alebo nie; 50 m pred prekážkou sa umiestni návesť 51a, Stoj, a na zábrzdnú vzdialenosť pred touto návesťou 52a, Výstraha Ak vylúčená traťová koľaj alebo nezjazdné miesto na zhlaví nie je kryté hlavným návestidlom, kryje sa návesťou 51a, Stoj, v priestore od krajnej výhybky po vchodové návestidlo. Návestidlá na trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti Návestidlá obmedzujúce rýchlosť 159. Trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti na hlavných koľajach, uvedené v Tabuľkách traťových pomerov, oznamujú rýchlostníky (traťová rýchlosť). Na rýchlostníky upozorňujú predzvestníky. Traťová rýchlosť pod 10 km.h -1 nie je dovolená Rýchlostník má tvar obdĺžnikovej dosky alebo terča. Rýchlostník v tvare obdĺžnikovej dosky platí pre všetky dráhové vozidlá. Rýchlostník v tvare terča platí iba pre činné HDV patriace do skupiny 3 priečnych účinkov na koľaj Návesť 55, Rýchlostník Biela obdĺžniková doska alebo terč a na nich čierne číslice 162. Rýchlostník označuje rozhranie medzi dvoma úsekmi trate, pre ktoré sú stanovené rôzne rýchlosti. V úseku, pre ktorý platí rýchlostník, nesmie byť prekročená rýchlosť udaná číslicou rýchlostníka. Ak rýchlostník dovoľuje vyššiu rýchlosť, ako bola v predchádzajúcom úseku, smie sa rýchlosť zvyšovať, až keď posledné dráhové vozidlo vlaku minie tento rýchlostník. Ak je nad číslicou čierny obraz rušňa v bielom poli, smie vlak zvyšovať rýchlosť ihneď, ako čelo vlaku prejde popri rýchlostníku. Ak ide o zvýšenie dovolenej rýchlosti pre HDV patriace do skupiny 3 priečnych účinkov na koľaj, smie vlak zvyšovať rýchlosť ihneď, ak minú rýchlostník všetky činné HDV patriace do skupiny 3 priečnych účinkov na koľaj zaradené vo vlaku Ak je na hlavnej koľaji stanovená iná rýchlosť pre vlaky zostavené z vozidiel s naklápacími skriňami a iná pre ostatné vlaky a ak rozdiel rýchlosti je najmenej 10 km.h -1, vyznačia sa predmetné rýchlosti dvoma rýchlostníkmi. Rýchlosť, vyznačená na hornom rýchlostníku, platí pre vlaky zostavené z vozidiel s naklápacími skriňami. V prípade znižovania rýchlosti sa predzvestí len nižšia z uvedených rýchlostí Návesť 56, Predzvestník čj. S 51805/2014-O12 12/47

49 Žltý, na vrchole postavený trojuholníkový štít alebo terč s bielym okrajom; na štíte alebo terči čierna číslica Predzvestník uvádza v desiatkach kilometrov za hodinu zníženú rýchlosť, ktorou smie vlak ísť od rýchlostníka. Ak sa na rýchlostníku výnimočne končí číslo päťkou, na predzvestníku je návestená najbližšia menšia desiatka. Predzvestník sa umiestňuje (podľa zábrzdnej vzdialenosti) len pred rýchlostník, ktorý oznamuje zníženie rýchlosti jazdy o viac ako 10 km.h -1. Rýchlostník od predzvestníka je umiestnený na tratiach s traťovou rýchlosťou najviac: 60 km.h km.h km.h km.h -1 na vzdialenosť 300 m 500 m 700 m 1000 m 166. Ak je potrebné v staniciach návestiť trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti na vchodovom zhlaví, umiestňujú sa rýchlostníky podľa miestnych pomerov najďalej vedľa krajnej výhybky. Predzvestník v tvare trojuholníka sa stavia len pred rýchlostník v tvare obdĺžnikovej dosky. Predzvestník v tvare terča sa stavia len pred rýchlostníkom v tvare terča. Návestidlá na prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti 168. Prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti cez pracovné alebo porušené miesto v priebežnej traťovej koľaji šírej trate a hlavnej staničnej koľaji sa označuje návestidlami pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti. Na ostatných dopravných koľajach v stanici sa označuje iba vtedy, ak je po nich dovoľovaná jazda vlaku rýchlosťou vyššou ako je 60 km.h -1. Prechodne obmedzená traťová rýchlosť na dopravnej koľaji, ktorá nie je označená návestidlami pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti, platí pre celú dĺžku dopravnej koľaje, prípadne pre celé zhlavie. O prechodnom obmedzení traťovej rýchlosti musí byť rušňovodič vyrozumený písomným rozkazom. Ak je potrebné časovo vymedziť prechodné obmedzenie rýchlosti (k vôli zvýšenej teplote, práce na trati a pod.), označí sa návestidlami pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti doplnenými dodatkovou tabuľkou s čiernym písmenom D v žltom poli. Návestidlá pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti s časovým vymedzením sú platné, ak je ich platnosť nariadená písomným rozkazom s časovým vymedzením platnosti Návesť 57, Predzvestný štít, Na vrchole postavený žltý trojuholníkový štít s bielym okrajom, na ktorom je čiernou číslicou označená v desiatkach km za hodinu hodnota prechodne obmedzenej traťovej rýchlosti. Pri nedostatku miesta môže byť štít postavený na základni. Stĺpik návesti sa označí dvoma odrazkami kruhového tvaru žltej farby umiestnenými v nerovnakej výške, pričom pravá odrazka je nižšie. Dodatková tabuľka s čiernym písmenom D v žltom poli označuje návestidlo s časovo vymedzenou platnosťou. Ak treba označiť rýchlosť 5 km.h -1, použije sa zlomok (1/2) Návesť 58, Začiatok prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti čj. S 51805/2014-O12 13/47

50 Žltá obdĺžniková tabuľa s bielym okrajom a čiernym písmenom Z postavená na výšku. Dodatková tabuľka s čiernym písmenom D v žltom poli označuje návestidlo s časovo vymedzenou platnosťou. Návesť 58, Začiatok prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti, označuje miesto, kde začína určené obmedzenie rýchlosti Návesť 59, Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti Biela obdĺžniková tabuľa s čiernym písmenom K postavená na výšku. Dodatková tabuľka s čiernym písmenom D v žltom poli označuje návestidlo s časovo vymedzenou platnosťou. Návesť 59, Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti, označuje miesto, kde končí určené obmedzenie traťovej rýchlosti. Vlak môže zvýšiť rýchlosť, až keď posledné dráhové vozidlo vlaku prejde okolo návesti 59, Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti. Ak je nad bielou obdĺžnikovou tabuľou s čiernym písmenom K čierny obraz rušňa v bielom poli, smie vlak zvyšovať rýchlosť ihneď, ako čelo vlaku prejde popri návesti 59, Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti. Na jednokoľajnej trati sa návesť umiestni v smere jazdy vpravo Návesť 57, Predzvestný štít, sa umiestňuje na zábrzdnú vzdialenosť pred návesť 58, Začiatok prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti. Návesť 57, Predzvestný štít, ktorý by mal byť v stanici medzi koľajami, umiestni sa pred krajnú vchodovú výhybku. Na jednokoľajných tratiach sa koncová tabuľa umiestňuje smere jazdy vľavo od koľaje (na jednom spoločnom stĺpiku so začiatočnou tabuľou alebo každá z nich na samostatnom stĺpiku). Pri súbehu viac koľají sa návestidlá pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti umiestňujú pri krajných koľajach na vonkajšej strane koľaje (koncová tabuľa na zadnej strane začiatočnej tabule pre opačný smer jazdy); na vnútorných koľajach sa predzvestný štít a začiatočná tabuľa umiestňujú vždy vpravo od koľaje, pre ktorú platia (koncová tabuľa na zadnej strane začiatočnej tabule pre opačný smer jazdy) Ak prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti nie je označené, uvedie sa táto skutočnosť v písomnom rozkaze. Úsek prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti sa bližšie vymedzí vhodnými orientačnými (zreteľnými) miestami (napr. hradlo, zastávka pod.). Vlaky, ktoré nemohli byť o neoznačenom úseku prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti vyrozumené písomným rozkazom, prípadne rádiotelefonicky, musia byť zastavené pred miestom prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti a ústne vyrozumené. Obmedzenie traťovej rýchlosti vzhľadom na obmedzenia dráhy 176. Návesť 60a, Rýchlostník Žlté rameno s bielymi priečnymi pásmi a s čiernym okrajom smerujúcim vpravo šikmo dole; v žltých poliach žlté odrazky, pod ramenom biela tabuľka s čiernym číslom; stĺpik má čierne a biele pásy Návesť 60a, Rýchlostník, sa umiestňuje na začiatku úsekov, ktoré smú byť vzhľadom k hmotnosti na nápravu, bežný meter vozidiel alebo priestorovú priechodnosť (pri doprave kódovaných mimoriadnych zásielok) prechádzané len obmedzenou rýchlosťou. Návesť 60a, Rýchlostník, platí pre vlaky, v ktorých sú zaradené vozidlá s hmotnosťou na nápravu, bežný meter vozidla alebo priestorovú priechodnosť vyžadujúce obmedzenie rýchlosti. Rýchlosť jazdy sa smie zvyšovať až keď posledné vozidlo prejde okolo nasledujúcej návesti 55, Rýchlostník. Ak sú vo vlaku zaradené vozidlá s hmotnosťou na nápravu, bežný meter vozidla alebo priestorovú priechodnosť vyžadujúce obmedzenie rýchlosti, musí to byť uvedené v Správe o zostave vlaku. (napr. takto: Dodržujte obmedzenia traťovej rýchlosti vzhľadom na hmotnosť na nápravu (priestorovú priechodnosť) ). Osemmiestny kód mimoriadnej zásielky a kód intermodálnej dopravy sa uvedie v mieste pre číslo instradačného telegramu. čj. S 51805/2014-O12 14/47

51 Kilometrická poloha návestidiel, dôvod a obmedzenie priechodnosti sa uvedie v Tabuľkách traťových pomerov Návesť 60b, Predzvestník Žlté rameno s bielymi priečnymi pásmi a s čiernym okrajom smerujúcim vpravo šikmo dole; v žltých poliach žlté odrazky, pod ramenom žltý, na vrchole postavený trojuholníkový štít orámovaný s bielym okrajom; na štíte čierna číslica Návesť 60b, Predzvestník, sa umiestňuje pred návesťou 60a, Rýchlostník, na vzdialenosť stanovenú pre predzvestníky. Všeobecné ustanovenia Výhybky a výhybkové návestidlá 179. Pre každú výmenu je určená základná poloha, do ktorej musí byť prestavená po skončení jazdy vlaku, posunu, alebo po skončení čistenia, prehliadky, opravy a pod. Výmena, ktorá by smerovala v základnej polohe na obsadenú koľaj alebo na nezjazdnú koľaj, prestaví sa, ak je to možné na voľnú (zjazdnú) koľaj. Ak treba odvrátiť nebezpečenstvo, prestaví zamestnanec výmenu podľa situácie na inú vhodnú koľaj Výmena je správne prestavená: a) ak je prestavená pre zamýšľanú jazdu; b) ak prilieha prechodený jazyk k opornici; c) pri výhybke s prestaviteľnými srdcovkami musí priliehať hrot srdcovky ku krídlovej alebo kolenovej koľajnici; d) ak sú závery výmeny a uzávery prestaviteľnej srdcovky správne uzavreté; e) ak nie sú spojovacie tyče a ich spojenia viditeľne poškodené; f) ak správne zaklesne západka výmenovej páky pri mechanicky prestavovaných výhybkách, alebo ak sa objaví optická kontrola (clona, svetlo) pri výhybkách prestavovaných elektricky alebo pneumaticky; vo vlakových cestách pri ručne prestavovaných výhybkách ústredne závorovaných, ak zaklesne správne západka závorníkovej páky; pri uzamykaných vtedy, ak je možné preložiť hák výmenovej alebo odtlačnej zámky do zvislej polohy; g) ak súhlasí návesť výhybkového návestidla s polohou výmeny; pri križovatkových výhybkách s prestaviteľnými srdcovkami je táto podmienka splnená, ak spoločné návestné teleso návestí (pre výmeny a prestaviteľné srdcovky) správny návestný znak. Za správne prestavenie výmeny je zodpovedný zamestnanec, ktorý výmenu prestavil. Správnu polohu výmeny zistí: - pri ručne prestavovaných výhybkách a výhybkách s prestaviteľnými srdcovkami podľa odseku a), b), c), g); ak nie je uzáver výmeny (prestaviteľnej srdcovky) zakrytý aj podľa d); ak nie je spojovacia tyč zakrytá aj podľa e); - pri miestne a ústredne prestavovaných výhybkách a výhybkách s prestaviteľnými srdcovkami podľa a), f). Ak návestí výhybkové návestidlo návesť pochybnú alebo neúplnú, nesmie byť cez túto výhybku dovolená jazda vlaku alebo posunujúceho dielu, dokiaľ sa oprávnený zamestnanec nepresvedčí, že je výhybka správne postavená. Pred prvou jazdou posunujúceho dielu cez výhybku, ktorú neobsluhuje určený zamestnanec (výpravca, výhybkár apod.) ale sám zamestnanec oprávnený riadiť posun, musí tento zamestnanec zistiť správne postavenie výhybky Pre jazdy vlakov prestavuje výmeny výpravca alebo na to určený zamestnanec na jeho rozkaz daný obsluhou zabezpečovacieho zariadenia, telefonicky, rádiovým zariadením, rozhlasom alebo ústne. Pri posune prestavuje výmeny na to určený zamestnanec podľa predchádzajúcej dohody so zamestnancom oprávneným riadiť posun. čj. S 51805/2014-O12 15/47

52 182. Zamestnanec, ktorý prestavuje výmenu je povinný sa presvedčiť pred jej prestavením pohľadom na výhybku, či nie je obsadená vozidlami alebo vyčkať na hlásenie určeného zamestnanca Výmeny nie je dovolené prestavovať pod pohybujúcimi sa vozidlami s výnimkou potreby odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva Vozidlo, ktoré svojou jazdou násilne prestavilo (rozrezalo) výmenu nezapnutú na samovratnú činnosť, nemôže byť zastavené, pokiaľ úplne neprejde výhybku, iba ak je jeho ďalšia jazda nebezpečná. Jazda opačným smerom cez násilne prestavenú výmenu je zakázaná. Každý zamestnanec, ktorý takéto násilné prestavenie výmeny zaviní alebo spozoruje, je povinný to ihneď ohlásiť výhybkárovi a výpravcovi Pri jazde cez miesto vymedzené značkami Zákaz pieskovania a Koniec zákazu pieskovania ; cez výhybky a počas brzdenia pri rýchlosti nižšej ako 20 km.h -1 je zakázané, okrem prípadov núdze, použiť pieskovanie na HDV. 196 Výhybkové návestidlá návestia, pre ktorý smer jazdy je výmeny prestavená. Návestidlá jednoduchých a obojstranných výhybiek 197. Návesť 61, Jazda priamym smerom Stojatý biely obdĺžnik s čiernym okrajom, obrátený proti obom jazdným smerom. Návesť 61, Jazda priamym smerom, sa používa na jednoduchých výhybkách pre jazdu proti hrotu aj po hrote priamym smerom Návesť 62, Jazda proti hrotu a) vpravo b) vľavo Biela šípka v čiernom poli smerujúca z dolného ľavého alebo dolného pravého rohu šikmo nahor; hrot šípky označuje smer odbočenia Návesť 62, Jazda proti hrotu vpravo alebo vľavo, sa používa na jednoduchých, obojstranných a oblúkových výhybkách pre jazdu proti hrotu Návesť 63, Jazda po hrote a) sprava čj. S 51805/2014-O12 16/47

53 b) zľava Biela šípka v čiernom poli smerujúca z dolného ľavého alebo dolného pravého rohu šikmo nahor; šípka označuje jazdu z pravej alebo z ľavej vetvy výhybky Návesť 63, Jazda po hrote, sa používa na jednoduchých obojstranných a oblúkových výhybkách pre jazdu sprava alebo zľava Návesť 62, Jazda proti hrotu a návesť 63, Jazda po hrote sa používa aj na jednoduchých výhybkách pri jazde do priameho smeru. Biela šípka v čiernom poli smerujúca z dolného ľavého alebo dolného pravého rohu šikmo nahor; hrot šípky označuje smer jazdy z pravej alebo z ľavej vetvy výhybky 201. Návesť 64, Jazda proti hrotu a) vpravo b) vľavo Biely šíp v čiernom poli; hrot šípu označuje smer odbočenia Návesti 62, Jazda proti hrotu vpravo alebo vľavo, sa používa na jednoduchých výhybkách pre jazdu vľavo alebo v pravo Návesť 65, Jazda po hrote sprava i zľava Biely ležatý obdĺžnik v čiernom poli Návesť 65, Jazda po hrote sprava i zľava, sa používa na jednoduchých výhybkách pre jazdu po hrote sprava alebo zľava. čj. S 51805/2014-O12 17/47

54 Návesti a návestidlá pri posune Ručné návesti, zvukové návesti a návesti neprenosných návestidiel 212. Na riadenie posunu sa používajú ručné návesti, zvukové a návesti neprenosných návestidiel. Ak je posun riadený ručnými návesťami dávanými zamestnancom, ktorý posunujúci diel sprevádza, musia sa tieto návesti dávať počas celého posunu. Ručné návesti pre posun sa dávajú za dňa červenou zástavkou; výhybkári dávajú ručné návesti pre posun žltou zástavkou Návesť 71, Vzdialiť Denný znak Nočný znak Zvislé pohyby zástavkou Ako denný znak; namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom Návesť sa podľa potreby doplní jedným dlhým zvukom návestnej píšťalky. ( ) Návesť 71, Vzdialiť, nariaďuje pohyb vozidla smerom od zamestnanca, ktorý ju dáva Návesť 72, Priblížiť Denný znak Nočný znak Vodorovné dlhé pohyby zástavkou Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom Návesť sa podľa potreby doplní dvoma dlhými zvukmi píšťalky. ( ) Návesť 72, Priblížiť, nariaďuje pohyb vozidla smerom k zamestnancovi, ktorý ju dáva Návesť 72, Priblížiť, sa nesmie dávať na priecestí. Táto návesť sa musí dávať tak, že zamestnanec bude stáť mimo priecestia, aby túto návesť neprevzali užívatelia pozemnej komunikácie alebo použije návesť 74, Popotiahnuť Pre návesť 71, Vzdialiť, a návesť 72, Priblížiť, je smerodajné miesto, z ktorého zamestnanec dáva návesť. Ak je zamestnanec v úrovni rušňovodiča, dá príkaz ústne alebo naznačí smer pohybu rukou Návesť 73, Stlačiť čj. S 51805/2014-O12 18/47

55 a) Ručná návesť. Denný znak Nočný znak Krátke vodorovné pohyby rukami k sebe a od seba; v jednej ruke drží zamestnanec zástavku Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom b) Zvuková návesť ( ) Dva krátke zvuky píšťalky rýchlo za sebou Návesť 73, Stlačiť, nariaďuje stlačiť dráhové vozidlá, aby sa mohli spojiť alebo rozpojiť Návesť 74, Popotiahnuť Denný znak Nočný znak Krátke zvislé pohyby vzpaženými rukami; v jednej ruke drží zamestnanec zástavku Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom Návesť sa vždy doplní jedným alebo dvoma dlhými zvukmi na píšťalke (podľa požadovaného smeru pohybu) ako návesť 71, Vzdialiť alebo 72, Priblížiť Návesť 74, Popotiahnuť, dáva sa vtedy, ak ide o krátky pohyb vozidiel Návesť 75, Odraz Denný znak Nočný znak Voľný pohyb ruky držiacej zástavku zhora nadol a potom rýchlo vpravo šikmo hore čj. S 51805/2014-O12 19/47 Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom Návesť sa podľa potreby doplní jedným dlhým a jedným krátkym zvukom na píšťalke. ( ) Návesť 75, Odraz, nariaďuje upraviť jazdu posunujúceho HDV tak, aby sa odrazili posunované vozidlá Po návesti 75, Odraz, rušňovodič zastaví posunujúci diel na návesť 77, Stoj, alebo ak stratí z dohľadu posunovača, ktorý dal návesť 75, Odraz Návesť 76, Pomaly

56 Denný znak Nočný znak Ruka držiaca zástavku šikmo nahor Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom Návesť sa podľa potreby doplní najmenej tromi dlhými zvukmi na píšťalke. ( ) Návesť 76, Pomaly, nariaďuje rušňovodičovi, ktorý vedie dráhové vozidlo, znižovať rýchlosť pri posune na najviac 5 km.h -1 a očakávať návesť 77, Stoj Návesť 77, Stoj a) Ručná návesť. Denný znak Nočný znak Kruhové pohyby zástavkou v natiahnutej ruke alebo len rukou Ako denný znak, namiesto zástavky ručný lampáš s bielym svetlom b) Zvuková návesť. ( ) Tri krátke zvuky na píšťalke rýchlo za sebou Na viditeľnú alebo zvukovú návesť 77, Stoj, musí vozidlo čo najskôr zastaviť Návesť 78, Výhybka je uvoľnená ( ) Dva krátke zvuky trúbkou alebo húkačkou Návesťou 78, Výhybka je uvoľnená, oznamuje zamestnanec oprávnený riadiť posun (rušňovodič), že vozidlá prešli za námedzník (pri jazde proti hrotu) alebo jazyk výmeny (pri jazde po hrote) ak nevidí výhybkár na námedzník a ak sa nemôže zamestnanec oprávnený riadiť posun (rušňovodič) s výhybkárom dorozumieť inak Návesť 79, Výmeny sú prestavené ( ) Jeden krátky zvuk trúbkou alebo húkačkou Návesťou 79, Výmeny sú prestavené, oznamuje zamestnanec obsluhujúci výhybky zamestnancovi oprávnenému riadiť posun, že výmeny sú pre zamýšľaný posun prestavené. Táto návesť sa používa v tých prípadoch, kedy prestavenie nie je oznámené príslušnou návesťou neprenosného návestidla alebo ústne Návesť 80, Uvoľnite vlakovú cestu a zastavte posun ( ) Jeden dlhý a dva krátke zvuky trúbkou alebo húkačkou štyrikrát opakované čj. S 51805/2014-O12 20/47

57 Návesťou 80, Uvoľnite vlakovú cestu a zastavte posun, oznamuje zamestnanec obsluhujúci výhybky zamestnancovi oprávnenému riadiť posun rozkaz výpravcu na uvoľnenie vlakovej cesty a na zastavenie rušiaceho posunu Návesti 78, Výhybka je uvoľnená, 79, Výmeny sú prestavené, sa používajú v staniciach s ústredne prestavovanými výmenami, návesť 80, Uvoľnite vlakovú cestu a zastavte posun, aj v staniciach s ručne prestavovanými výmenami, ak je prechodne obmedzený rozhľad alebo ak je sťažené vzájomné dorozumenie výhybkára so zamestnancom oprávneným riadiť posun (rušňovodičom) Ručné návesti pre posun dáva zamestnanec oprávnený riadiť posun sám alebo prostredníctvom určeného zamestnanca Ručné návesti pre posun sa dávajú tak aby: - bolo zrejmé, že sa vzťahujú len na vlastný posun; - nimi nemohla byť rušená jazda vlakov. Návesti sa dávajú spravidla na strane rušňovodiča, ak je koľaj v oblúku, potom vo vnútri oblúka Ak dĺžka posunujúceho dielu alebo iné okolnosti sťažujú rušňovodičovi pozorovanie návestí, určí zamestnanec oprávnený riadiť posun na sprostredkovanie návestí jedného alebo aj viac posunovačov Posunovači sa rozdelia pri posunovaných vozňoch (t.j. vedľa nich aj na nich) tak, aby rušňovodič alebo zamestnanec, ktorý je určený na sprostredkovanie návestí mohol pozorovať ich návesti včas a bez pochybností Ak nemôže rušňovodič, alebo zamestnanec, ktorý je určený na sprostredkovanie návestí ďalej návesti pozorovať, prípadne návesti sa prestali dávať, musí rušňovodič posunujúci diel zastaviť ( zamestnanec určený na sprostredkovanie návestí musí dať návesť 77, Stoj) Zamestnanec oprávnený riadiť posun môže ústne prikázať jazdu rušňovodičovi ťahaného posunujúceho dielu smerom ku koncu výťažnej koľaje, alebo po určené neprenosné návestidlo platné pre posun bez toho, aby pre tento posun boli dávané ručné návesti pre posun Zriaďovacie a spádoviskové návestidlá majú na stožiari modré a biele pásy. Trpasličie zriaďovacie návestidlá ( kmeňové aj opakovacie) majú na podstavci modrý štítok s bielym okrajom a s bielym označením návestidla. Ak je zriaďovacie (opakovacie spádoviskové ) návestidlo zlúčené s hlavným návestidlom, má stožiar označenie hlavného návestidla. Mechanické zriaďovacie návestidlá 245. Návesť 83, Posun zakázaný Denný znak Nočný znak Štvorcová na vrchole postavená modrá doska s bielym okrajom Modré svetlo Návesť 83, Posun zakázaný, zakazuje posunovať za návestidlo Mechanické zriaďovacie návestidlá môžu byť v posunovacích obvodoch na točniach, presuvniach, výkoľajkách, na konci slepých koľají a na vrátach zriadených nad koľajami. Tieto návestidlá nemajú návesť 84, Posun dovolený, namiesto nej návestia na točniach, presuvniach, výkoľajkách a na koľajových zábranách biely stojatý obdĺžnik alebo bielu šípku smerujúcu nahor. čj. S 51805/2014-O12 21/47

58 Na mechanických zriaďovacích návestidlách na výkoľajkách a na konci slepých koľají môžu byť na zadnej strane použité pre kontrolu svietenia zakazujúcej návesti dve kruhové plôšky (bielych svetiel) vodorovne vedľa seba Návesť 90, Označník Biely stĺpik s modrou hlavicou Návesť 90, Označník, označuje v stanici miesto, za ktoré je bez osobitných opatrení zakázané posunovať. Označník možno nahradiť svetelným zriaďovacím návestidlom. Označník sa umiestňuje medzi krajnú vchodovú výhybku a vchodové návestidlo, a to najmenej 50 m od vchodového návestidla. V prípade, že vchodové návestidlo je umiestnené 50 m od krajnej výhybky, umiestni sa označník pri krajnej výhybke. Na jednokoľajnej trati sa umiestňuje vedľa koľaje vpravo v smere jazdy od stanice. Uzávery koľaje 266. Návesti uzávery koľaje sa používajú na koľajových váhach, točniach, presuvniach, výkoľajkách a zarážadle slepej koľaje Návesť 93, Stoj, koľaj uzavretá Predná strana Zadná strana Vodorovný čierny pás v bielom kruhovom poli Dve biele kruhové plôšky vodorovne vedľa seba Návesť 93, Stoj, koľaj uzavretá, oznamuje, že sa cez točňu, presuvňu alebo koľajovú váhu nesmie prechádzať, že je výkoľajka na koľajnici alebo je koľaj ukončená zarážadlom Návesť 94, Uzavretie koľaje zrušené Predná strana Zadná strana Čierny pás v bielom kruhovom poli smerujúci šikmo nahor v uhle 45 stupňov Dve biele kruhové plôšky šikmo pod sebou Návesť 94, Uzavretie koľaje zrušené, oznamuje, že sa cez točňu, presuvňu alebo koľajovú váhu smie prechádzať, že výkoľajka nie je na koľajnici Návestidlá uzávery koľaje na výkoľajkách, koľajových váhach, točniach a presuvniach môžu mať namiesto návesti 94, Uzavretie koľaje zrušené, iba biely stojatý obdĺžnik alebo bielu šípku smerujúcu nahor; na zadnej strane návestidla možno pre kontrolu použiť dve biele kruhové plôšky vodorovne vedľa seba pri návesti 93, Stoj, koľaj uzavretá, a šikmo pod sebou pri návesti 94, Uzavretie koľaje zrušené. Posun okolo pokazených návestidiel platných pre posun 275. Pokazené zriaďovacie návestidlo sa musí ak je to možné bez jeho poškodenia, obsluhujúcim zamestnancom prestaviť na návesť 81, alebo 83, Posun zakázaný (spádoviskové návestidlo sa prestaví na návesť 85, Tlačiť zakázané), alebo sa musí zhasnúť. O pokazenom zriaďovacom (spádoviskovom) návestidle musia byť zamestnanci zúčastnení na posune vyrozumení ústne ešte skôr, ako sa dovolí jazda k pokazenému návestidlu. Pri posune sa potom postupuje ako na koľajach bez zriaďovacích (spádoviskových) návestidiel. Postup pre spúšťanie vozňov pri pokazenom spádoviskovom návestidle sa uvedie v prevádzkovom poriadku. čj. S 51805/2014-O12 22/47

59 276. Ak nemožno prestaviť neprenosné návestidlo platné pre posun na návesť dovoľujúcu posun, musí dať súhlas na posun na dopravných koľajach okolo takéhoto návestidla výpravca priamo alebo prostredníctvom výhybkára. Pri posune na manipulačných koľajach dáva tento súhlas výhybkár Ak je pred pokazeným návestidlom platným pre posun niekoľko nesprevádzaných HDV alebo traťových strojov, prípadne ich spojené alebo nespojené skupiny, alebo posunujúcich dielov, musí každé z nich dostať samostatný súhlas na posun. Označenie vlakov a jednotlivých vozidiel 280. HDV (traťový stroj) pri posune musí byť za zníženej viditeľnosti označený bielym svetlom na obidvoch čelách vozidla. Posun medzi dopravňami, musí byť označený ako vlak Ak zhasnú všetky svetlá označujúce začiatok vlaku (PMD), musí sa vlak (PMD) zastaviť a svetlá rozsvietiť. Ak však svieti najmenej jedno svetlo, nemusí byť vlak zastavený a zhasnuté svetlá sa rozsvietia v stanici, kde vlak najskôr zastaví Rušňovodiči sú povinní diaľkový reflektor HDV tlmiť pri stretaní sa s HDV protiidúceho vlaku (PMD) alebo s protiidúcimi cestnými vozidlami na pozemnej komunikácii pozdĺž trate a pri jazde v dopravni s koľajovým rozvetvením, ktorá je osvetlená Za správne označenie vlaku a PMD návesťami zodpovedá dopravca Návesť 97, Začiatok vlaku Tri biele svetlá usporiadané v tvare rovnoramenného trojuholníka Začiatok tlačených vlakov, v čele ktorých nie je vozidlo prispôsobené na osvetlenie tromi svetlami, sa označí dvomi bielymi svetlami v rovnakej výške Návesť 98, Koniec vlaku Dve červené svetlá alebo dve koncové návestné dosky s červenými a bielymi trojuholníkmi stojacimi proti sebe z materiálu odrážajúceho svetlo alebo dva koncové červené terče s bielym okrajom z materiálu odrážajúceho svetlo, umiestnenými na konci vlaku v rovnakej výške Návesťou 98, Koniec vlaku, sa označuje posledné dráhové vozidlo vlaku (platí aj pre tlačené vlaky) Návesť 99, Koniec časti vlaku Denný znak Nočný znak čj. S 51805/2014-O12 23/47

60 Žltá zástavka alebo obdĺžniková doska žltej farby z materiálu odrážajúceho svetlo na zadnej strane posledného vozidla vpravo Žlté svetlo alebo obdĺžniková doska žltej farby z materiálu odrážajúceho svetlo na zadnej strane posledného vozidla vpravo Na poslednej odvážanej časti vlaku musí byť návesť 98, Koniec vlaku Návesť 102, Otvorené dvere Denný znak Nočný znak Modrá zástavka alebo modré svetlo Modré svetlo Návesť 103, Zdvíhacie zariadenie v činnosti modré prerušované svetlo alebo prerušované žltooranžové svetlo doplnené akustickou signalizáciou 290. Návesťou 102, Otvorené dvere, sa označuje na pozdĺžnej strane poštový vozeň, do ktorého sa nakladá, alebo z ktorého sa vykladá. Návesťou 103, Zdvíhacie zariadenie v činnosti, sa označujú špeciálne osobné vozne, ktoré majú zapnutý agregát zdvíhacieho zariadenia. Zdvíhacie zariadenie pri použití presahuje priechodný prierez. Podobne môže byť označený modrým svetlom za dňa aj za tmy vozeň osobnej dopravy, ak sú na ňom otvorené dvere. Vlaku alebo posunujúcemu dielu s vozňami označenými týmito návesťami nesmie byť umožnený pohyb, pokiaľ to nie sú vozne označené návesťou 102, Otvorené dvere, z ktorých sú dávané návesti. Zamestnanci dávajúci návesť na uvedenie vozidiel do pohybu pri posune alebo na odchod vlaku, musia v takýchto prípadoch zabezpečiť, aby boli dvere ešte pred uvedením vozidiel do pohybu zatvorené. Zvukové návesti hnacích vozidiel 303. Návesť 104, Pozor Jeden dlhý zvuk ( ) Návesti počas vlakovej dopravy Návesť 104, Pozor, dáva rušňovodič HDV húkačkou (píšťalou) na varovanie osôb pred jazdou vozidla alebo na potvrdenie prevzatia návesti dávanej ručným jazdným návestidlom. Na potvrdenie príjmu dávanej návesti sa použije zvuk húkačky, prednostne s tónom nižšej intenzity. Návesť 104, Pozor, pre varovanie osôb sa používa: pred uvedením vlaku osobnej dopravy do pohybu po každom mimoriadnom zastavení; na varovanie osôb v koľajisku a v blízkosti koľaje; pred priecestiami opakovane s krátkymi prestávkami, pokiaľ čelo vlaku neprejde cez priecestie a to: pred priecestiami s výstražnými kolíkmi od týchto výstražných kolíkov; pred zabezpečenými priecestiami, ak je to nariadené písomným rozkazom alebo ak je návestená porucha PZZ; návesť sa dáva zo vzdialenosti najmenej 250 m pred priecestím; čj. S 51805/2014-O12 24/47

61 pred priecestím, ak spozoruje rušňovodič otvorené závory, o ktorých nie je vyrozumený; pred mostnými objektmi s výstražnými kolíkmi, a to s krátkymi prestávkami od výstražného kolíka po začiatok mostného objektu; pred vjazdom do tunela; návesť sa dáva s krátkymi prestávkami od výstražného kolíka a skončí sa po vjazde do tunela; za jazdy neprehľadným alebo dlhým tunelom sa návesť opakuje; pri jazde pred a okolo (cez) pracovného miesta, a to s krátkymi prestávkami od výstražného terča až po výstražný terč platný pre opačný smer jazdy alebo medzi miestami určenými v písomnom rozkaze; za hmly, sneženia, silného dažďa; návesť sa dáva s krátkymi prestávkami od návesti 122, Tabuľa pred zastávkou, po návesť 123, Koniec nástupišťa, a pri prechode cez dopravne s koľajovým rozvetvením; za nemožného dorozumenia pri jazde podľa rozhľadu s krátkymi prestávkami od predzvesti po vchodové návestidlo. i) ak pri jazde pred a okolo (cez) pracovného miesta je nariadená obmedzená rýchlosť, s krátkymi prestávkami od návesti 57, Predzvestný štít, po návesť 59, Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti; ak nie je takéto prechodné obmedzenie označené návesťami, dáva sa medzi miestami určenými v písomnom rozkaze Pri tlačených vlakoch, prípadne aj tlačených posunujúcich dieloch dáva návesť 104, Pozor zamestnanec na prvom tlačenom vozni, a to píšťalkou (týka sa aj zamestnanca, ktorý ide pred tlačeným posunujúcim dielom) Návesť 105, Zabrzdite mierne Jeden krátky zvuk ( ) Návesťou 105, Zabrzdite mierne, dáva rušňovodič vedúceho HDV zamestnancom obsluhujúcim ručné brzdy príkaz na pritiahnutie bŕzd, ak je to potrebné na zníženie rýchlosti jazdy; rušňovodičom ostatných činných HDV zaradených vo vlaku na zníženie, prípadne úplné vyradenie ťažnej sily Návesť 106, Zabrzdite úplne Tri krátke zvuky ( ) Návesť 106, Zabrzdite úplne, dáva rušňovodič vedúceho HDV zamestnancom obsluhujúcim ručné brzdy príkaz na brzdenie, alebo príkaz na utiahnutie ručných bŕzd, ak je to potrebné na zabezpečenie stojaceho vlaku; rušňovodičom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku nariaďuje úplné vyradenie ťažnej sily Návesť 107, Povoľte brzdy mierne Jeden dlhý a jeden krátky zvuk ( ) Návesťou 107, Povoľte brzdy mierne, dáva rušňovodič vedúceho HDV príkaz zamestnancom obsluhujúcim ručné brzdy, aby ich mierne povolili Návesť 108, Povoľte brzdy úplne Jeden dlhý a dva krátke zvuky ( ) Návesťou 108, Povoľte brzdy úplne, dáva rušňovodič vedúceho HDV príkaz zamestnancom obsluhujúcim ručné brzdy, aby ich úplne povolili; rušňovodičom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku nariaďuje, aby zväčšili ťažnú silu Návesťami 105, Zabrzdite mierne, 106, Zabrzdite úplne, a 108, Povoľte brzdy úplne, dáva rušňovodič vedúceho HDV príkaz rušňovodičom ostatných činných hnacích vozidiel vo vlaku, pokiaľ s nimi nie je spojený dostupným telekomunikačným zariadením Ak zlyhá píšťala a húkačka na vedúcom HDV, rušňovodič pokračuje v jazde za podmienok jazdy podľa rozhľadu. Vlak smie takto ísť najďalej do najbližšej stanice. Zvukové návesti HDV v záujme obmedzovania hluku sa nemôžu dávať zbytočne dlho a môžu sa opakovať len v prípade nevyhnutnej potreby. Na potvrdenie príjmu ručných jazdných návestí sa prednostne použije zvuk píšťaly. Návesti na skúšku brzdy 314. Návesť 109, Zabrzdite Denný znak Nočný znak čj. S 51805/2014-O12 25/47

62 Zopnutie rúk nad hlavou 315. Návesť 110, Odbrzdite Denný znak Niekoľkokrát opakované písmeno D ručným lampášom s bielym svetlom Nočný znak Opakované polkruhové pohyby ruky nad hlavou 316. Návesť 111, Brzda v poriadku Denný znak Opakované polkruhové pohyby ručným lampášom s bielym svetlom nad hlavou Nočný znak Vzpaženie ruky zvislo nahor Vzpaženie ruky s ručným lampášom s bielym svetlom zvisle nahor Návesti pri výprave vlaku 318. Návesť 112, Výzva na pohotovosť, a) výpravkou Denný znak Nočný znak Výpravca drží dennú výpravku vo vodorovnej polohe kolmo na koľaj, návestným znakom k zemi Výpravca pohybuje vodorovne nočnou výpravkou so zeleným svetlom vo výške pliec čj. S 51805/2014-O12 26/47

63 b) návestnou píšťalkou Jeden krátky a jeden dlhý zvuk ( ) Výpravca dáva návesť 112, Výzva na pohotovosť, smerom k vlakovému personálu a v prípade potreby ju doplní zvukovou návesťou. Ak vypravujú vlak len osoby tvoriace vlakový personál, používa sa len zvuková návesť, ktorú dáva prvá osoba vlakového personálu od čela vlaku týmto osobám, ktoré môžu návesť opakovať. Pri výprave vlaku písomným rozkazom alebo prostredníctvom telekomunikačného zariadenia dá zvukovú návesť 112, Výzva na pohotovosť rušňovodič vedúceho dráhového vozidla Návesť 113, Pohotoví na odchod Denný znak Nočný znak Krátke vodorovné pohyby vzpaženej ruky Krátke vodorovné pohyby ručným lampášom s bielym svetlom vzpaženej ruky Návesť 113, Pohotoví na odchod, dávajú osoby sprevádzajúceho personálu od konca vlaku postupne až k prvej osobe sprevádzajúceho personálu v čele vlaku Návesť 114, Súhlas na odchod Denný znak Nočný znak Opakovaným opisovaním písmena T rukou Opakovaným opisovaním písmena T ručným lampášom s bielym svetlom Návesť 114, Súhlas na odchod, dáva prvá osoba sprevádzajúceho personálu na čele vlaku výpravcovi, alebo ak vypravujú vlak len osoby tvoriace sprevádzajúceho personál, rušňovodičovi vedúceho HDV. Ak táto osoba dáva návesť telekomunikačným zariadením, alebo je na stanovišti rušňovodiča, dá návesť 114, Súhlas na odchod, rušňovodičovi ústne slovami Súhlasím s odchodom. Táto návesť sa dáva po prijatí návesti 113, Pohotoví na odchod. Pri vlaku s prepravou cestujúcich musí byť spoľahlivo skončený výstup a nástup cestujúcich, skončená manipulácia pri vlaku, zatvorené všetky dvere sprevádzajúcim personálom okrem tých, z ktorých sa dávajú návesti alebo sú centrálne uzatvárané rušňovodičom, a je čas jeho odchodu. čj. S 51805/2014-O12 27/47

64 321. Návesť 115, Odchod Výpravkou denný znak Nočný znak Výpravca pohybuje zvislo dennou výpravkou obrátenou návestným znakom smerom k vedúcemu tiacou zeleným svetlom smerom k vedúcemu Výpravca pohybuje zvislo nočnou výpravkou svie- HDV HDV 322. Návesti pri výprave vlaku sa môžu nahradiť ústnym pokynom. Výprava vlaku 323. Vlak nesmie odísť z dopravne s koľajovým rozvetvením, okrem dopravne s výlukou dopravnej služby, bez návesti dovoľujúcej odchod alebo bez súhlasu (rozkazu) výpravcu. Ak susedný výpravca s jazdou vlaku nesúhlasí, nemôže výpravca dovoliť jazdu vlaku z vlastnej stanice (ním riadenej dopravne). Súhlas (rozkaz) na odchod dá výpravca, keď sú vykonané všetky predpísané úkony pred odchodom ( prechodom) vlaku. Pri výprave vlakov musí výpravca medzi odchodmi vlakov na tú istú trať dodržiavať stanovené následné medzičasy (traťové a elektrické) V stanici bez odchodových návestidiel rušňovodič každého vlaku postupuje ako u vlaku zastavujúceho V staniciach v ktorých nie je dovolený odchod vlaku návesťou hlavného návestidla (čl.325, 326), dá výpravca rozkaz na odchod: a) výpravkou návesťou 115, Odchod; b) ústnym rozkazom Odchod, daným rušňovodičovi osobne; c) rozkazom Odchod, daným staničným rozhlasom alebo prostredníctvom iného telekomunikačného zariadenia; rozkaz musí byť doplnený číslom vlaku a číslom koľaje, z ktorej sa má odchod uskutočniť Vlak... (číslo) z... (číslo) koľaje odchod ; rozkaz daný staničným rozhlasom výpravca nesmie uplatniť v staniciach bez odchodových návestidiel alebo v staniciach so skupinovým odchodovým návestidlom ak je pripravený na odchod viac ako jeden vlak; d) písomným rozkazom doručeným rušňovodičovi HDV ( Vlak... (číslo ) z... (číslo) koľaje odchod Výpravca dáva návesť 115, Odchod, stojac pri koľaji, z ktorej je postavená vlaková cesta, alebo ide smerom k vedúcemu hnaciemu vozidlu tak, aby bola dobre viditeľná. Návesť dáva až do uvedenia vlaku do pohybu alebo do potvrdenia prijatia návesti rušňovodičom zdvihnutím ruky. Rušňovodič splní rozkaz na odchod, ak si je istý, že návesť platí pre jeho vlak. Ak výpravca nedáva výpravkou návesti, dennú výpravku drží v podpazuší návestným znakom smerom k telu, nočnú výpravku drží v spustenej ruke len so svietiacim bielym svetlom Výpravca, ktorý je určený na výpravu vlakov, je pri vykonávaní činností súvisiacich s jazdou vlaku označený červenou rovnošatovou čiapkou (mimo služobnej miestnosti). Postup pri výprave vlaku 330. Pri výprave vlaku výpravkou alebo ústnym rozkazom Odchod sa zachová tento postup: čj. S 51805/2014-O12 28/47

65 a) pri vlaku sprevádzanom sprevádzajúcim personálom dá výpravca pred odchodom vlaku návesť 112, Výzva na pohotovosť, a po návesti 114, Súhlas na odchod, dá výpravca rozkaz na Odchod; b) pri vlaku sprevádzanom len rušňovodičom (s prepravou cestujúcich, po skončenom výstupe a nástupe cestujúcich) dá výpravca rozkaz na Odchod Ak sa dovoľuje odchod vlaku návesťou hlavného návestidla, písomným rozkazom, rozhlasom alebo telekomunikačným zariadením zachová sa tento postup bez ohľadu na obsadenie dopravní: a) pri vlaku sprevádzanom viacerými osobami sprevádzajúceho personálu, prvá osoba vlakového personálu v čele vlaku dá pred odchodom vlaku návesť 112, Výzva na pohotovosť; b) pri vlaku sprevádzanom len jednou osobou sprevádzajúceho personálu sa návesti 112, Výzva na pohotovosť a 113, Pohotoví na odchod nedávajú; pri výprave vlaku podľa odsekov a),b) rušňovodič uvedie vlak do pohybu po návesti 114, Súhlas na odchod; c) pri vlaku sprevádzanom len rušňovodičom (s prepravou cestujúcich, po skončenom výstupe a nástupe cestujúcich) rušňovodič uvedie vlak do pohybu. Postup uvedený v predchádzajúcich odsekoch platí aj pri výprave vlaku v dopravni s výlukou dopravnej služby, na zastávke, prípadne nákladisku alebo vlečke Ak rušňovodič pri výprave návestidlom nemôže pri odchode vlaku pohľadom zistiť, že príslušné návestidlo dovoľuje jazdu, musí upraviť rýchlosť vlaku tak, aby mohol bezpečne zastaviť pred návesťou 1, 32, Stoj, hlavného návestidla Postup vlakového personálu po návesti 112, Výzva na pohotovosť: a) pri vlaku sprevádzanom viacerými osobami sprevádzajúceho personálu (pri vlaku osobnej dopravy po výstupe a nástupe cestujúcich) zamestnanci postupne od konca vlaku dávajú návesť 113, Pohotoví na odchod, až po prvého zamestnanca sprevádzajúceho personálu, ktorý má stanovište najbližšie k vedúcemu HDV. Tento zamestnanec dá návesť 114, Súhlas na odchod; b) pri vlaku sprevádzanom len jednou osobou sprevádzajúceho personálu sa návesť 113, Pohotoví na odchod nedáva, zamestnanec dá návesť 114, Súhlas na odchod; c) pri vlaku osobnej dopravy zostavenom z vozňov bez centrálne ovládaných dverí ku ktorému je privesená jednotka s centrálne ovládanými dverami (obsadená cestujúcimi), prípadne ak je táto jednotka dopravovaná iným HDV, po návesti 112, Výzva na pohotovosť, dá člen sprevádzajúceho personálu jednotky s diaľkovo ovládanými dverami návesť 113, Pohotoví na odchod, rušňovodičovi tejto jednotky; rušňovodič zatvorí centrálne ovládané dvere jednotky a po zistení správnej optickej kontroly zatvorenia dverí dá z okna svojho stanovišťa návesť 113, Pohotoví na odchod, členovi sprevádzajúceho personálu časti vlaku bez centrálneho ovládania dverí, prípadne návesť 114, Súhlas na odchod, ak nie je pred týmto rušňovodičom iný člen vlakového personálu. Ďalej sa pri výprave vlaku postupuje podľa prvého odseku tohto článku. d) pri vlaku osobnej dopravy zostavenom z dvoch alebo viac jednotiek s centrálne ovládanými dverami, kde sú dvere všetkých jednotiek ovládané zo stanovišťa rušňovodiča vedúceho HDV (jednotky v čele vlaku), rušňovodič zatvorí centrálne ovládané dvere po návesti 115, Odchod,(návesti 114, Súhlas na odchod). Mimoriadne zastavenie vlaku v stanici 338. Ak vlak po rozkaze na odchod alebo prechodiaci vlak v stanici zastavil a rušňovodič neprivolal člena vlakového personálu (rušňovodiča od postrkového HDV), smie pokračovať v jazde, len čo to dovolí návestný znak návestidla alebo len čo pominie dôvod zastavenia. Ak vlak zastavil pred skupinovým návestidlom zakazujúcim jazdu, smie pokračovať v ďalšej jazde až po rozkaze na odchod. Ak rušňovodič privolal člena vlakového personálu (rušňovodiča od postrkového HDV) alebo vlak zastavil následkom použitia záchrannej brzdy alebo na návesť 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami, smie pokračovať v ďalšej jazde po odstránení poruchy alebo prekážky, pričom sa zachová celý postup predpísaný pre výpravu vlaku. Postup pri mimoriadnom zastavení alebo prechodení vlaku v stanici 340. Ak má vlak v stanici mimoriadne zastaviť (prechodiť), zabezpečí výpravca vyrozumenie rušňovodiča o mimoriadnom zastavení (prechodení) vlaku písomným rozkazom s uvedením dôvodu. Ak má v stanici vlak mimoriadne prechodiť, najskôr musí byť o mimoriadnom prechodení vlaku vyrozumený výpravca stanice, ktorej sa mimoriadne prechodenie týka. čj. S 51805/2014-O12 29/47

66 Ak bol vlak vyrozumený o mimoriadnom prechodení v stanici rozkazom V (napr. vlak zavedený v trase pravidelne zastavujúceho vlaku pri jazde odklonom a pod.), považuje sa za vlak prechodiaci Pobyt vlaku z dopravných dôvodov (v pomôckach GVD označený +") nemusí byť dodržaný, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol pobyt vlaku určený. Pobyt vlaku z dopravných dôvodov sa neoznamuje cestujúcej verejnosti Ak smie v stanici prechodiť vlak, ktorý v nej má zastaviť, alebo vchádza s pohotovosťou zastaviť, a zastavenie nie je potrebné: a) v stanici bez odchodových návestidiel, dá výpravca súhlas na prechod návesťou 115, Odchod, ak nedal výpravca návesť 115, Odchod, rušňovodič musí s vlakom zastaviť; b) v stanici s odchodovými návestidlami, nemusí takto vchádzajúci vlak zastaviť len vtedy, ak rušňovodič nepochybne zistí, že príslušné hlavné návestidlá, platné len pre jeho jazdu, dovoľujú jazdu. Ustanovenie predchádzajúcich odsekov sa nesmie použiť pri vlaku: - zastavujúcom pre výstup a nástup cestujúcich; - vyrozumenom písomným rozkazom o zastavení. Pri mimoriadnom prechode vlaku, ktorý má v stanici pravidelný vchod na obsadenú koľaj, výpravca musí dať rozkaz na prechodenie návesťou 115, Odchod. Ak vchádza vlak s pohotovosťou zastaviť, a zastavenie nie je potrebné, výpravca upozorní rušňovodiča vchádzajúceho vlaku na možnosť prechodenia návesťou 115, Odchod O mimoriadnom zastavení alebo prechádzaní vlaku v zastávkach a nákladiskách sa rušňovodič vyrozumie písomným rozkazom. Rušňovodič vlaku bez prepravy cestujúcich, idúceho podľa cestovného poriadku vlaku osobnej dopravy, sa o prechádzaní zastávok nevyrozumieva, a pravidelné pobyty v staniciach sa považujú za pobyty z dopravných dôvodov. Ručné jazdné návestidlá 349. Ručnými jazdnými návestidlami sa dávajú návesti, ktorými sa vzájomne dorozumievajú výpravcovia s rušňovodičom počas jazdy vlaku. Prevádzkový poriadok smie povoliť, aby ručné jazdné návesti miesto výpravcu dával iný určený zamestnanec Návesť 117, Očakávajte výstražný terč Oválny terčík s čiernym obrazom kopáča v bielom poli nad zeleným lichobežníkom Návesťou 117, Očakávajte výstražný terč, upozorňuje výpravca rušňovodiča prechodiaceho vlaku, že v medzistaničnom úseku sú pracovné miesta označené návesťou 148, Pracovné miesto, pískajte Návesť 118, Posun za námedzník Biela štvorcová na vrchole postavená tabuľka s dvoma čiernymi kruhmi čj. S 51805/2014-O12 30/47

67 Na návesť 118, Posun za námedzník, vlak jazdu končí na mieste, ktoré ukončuje vlakovú cestu a ako posunujúci diel pokračuje v ďalšej jazde bez zastavenia za návestidlo (miesto) ukončujúce vlakovú cestu Návesti 117, Očakávajte výstražný terč, 118, Posun za námedzník a 119, Možno prechodiť, sa dávajú tak dlho, kým rušňovodič vedúceho HDV neminie toto návestidlo Návesť 122, Tabuľa pred zastávkou Ležatá biela obdĺžniková doska s troma šikmými čiernymi pásmi Návesť 122, Tabuľa pred zastávkou, oznamuje rušňovodičovi, že sa blíži k zastávke, umiestňuje sa najmenej na zábrzdnú vzdialenosť pred návesťou 123, Koniec nástupišťa. Ak sa v stanici použije návesť 123, Koniec nástupišťa, návesť 122, Tabuľa pred zastávkou, sa neumiestňuje Návesť 123, Koniec nástupišťa Biela obdĺžniková tabuľka s čiernym obdĺžnikovým rámom vo vnútri Návesť 123, Koniec nástupišťa, označuje na zastávke miesto, pred ktorým musí najďalej zastaviť prvý vozeň vlaku s cestujúcimi (alebo vozeň, pri ktorom sa predpokladá manipulácia), ktorý má na zastávke predpísaný pobyt. Návesť 123, Koniec nástupišťa, sa smie používať aj v staniciach Návesť 124, Začiatok práce postrku Biela, čierno orámovaná štvorcová doska s čiernym šípom smerujúcim nahor Návesť 124, Začiatok práce postrku, oznamuje, že o 100 m ďalej musí postrkové HDV začať vyvíjať ťažnú silu Návesť 125, Koniec práce postrku Biela, čierno orámovaná štvorcová doska s čiernym šípom smerujúcim dole Návesť 125, Koniec práce postrku, označuje miesto, kde musí postrkové HDV prestať vyvíjať ťažnú silu Návesť 126, Koniec jazdy nepriveseného postrku čj. S 51805/2014-O12 31/47

68 Biela, čierno orámovaná štvorcová doska s dvoma čiernymi šípmi smerujúcimi dolu Návesť 126, Koniec jazdy nepriveseného postrku, označuje miesto, ku ktorému musí neprivesené postrkové HDV dôjsť a od ktorého sa musí vrátiť Návestidlá pre návesti 124, Začiatok práce postrku, 125, Koniec práce postrku, a 126, Koniec jazdy nepriveseného postrku, sa nepoužívajú v obvode stanice Návesť 127, Zastavte prácu pluhu Štvorec s uhlopriečkami zostavený z latiek stojaci na vrchole; návestidlo má čierne a biele pásy Návesť 127, Zastavte prácu pluhu, označuje začiatok úseku, v ktorom nie je dovolená práca snehového pluhu. Umiestňuje sa 30 m pred zariadením na dráhe, ktoré by bolo poškodené prácou snehového pluhu Návesť 128, Začnite prácu pluhu Trojuholník zostavený z latiek pripevnený na stĺpiku vrcholom dole; návestidlo má čierne a biele pásy Návesť 128, Začnite prácu pluhu, označuje začiatok úseku v ktorom je dovolená práca snehového pluhu. Umiestňuje sa 10 m za zariadením na dráhe, ktoré by bolo poškodené prácou snehového pluhu Návesť 131, Zvolávanie všetkých zamestnancov ( ) Skupina dlhého a troch krátkych zvukov, opakovaná najmenej počas jednej minúty Návesť 131, Zvolávanie všetkých zamestnancov, dáva rušňovodič píšťalou alebo húkačkou, ak nemá inú možnosť privolať pomoc Návesť 132, Požiarny poplach ( ) Skupina dlhého a dvoch krátkych zvukov, opakovaná najmenej počas jednej minúty Návesť 132, Požiarny poplach, dáva rušňovodič píšťalou alebo húkačkou, ak nemá inú možnosť ohlásiť požiar alebo keď ho zodpovedná osoba vyzve, aby túto návesť dával. čj. S 51805/2014-O12 32/47

69 371. Návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie Denný znak Nočný znak Krúženie červenou zástavkou proti obom smerom pozemnej komunikácie Opakované polkruhové pohyby ručným lampášom s červeným svetlom nad hlavou Návesťou 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, upozorňuje železničný zamestnanec užívateľov pozemnej komunikácie na zákaz vjazdu alebo vstupu na železničné priecestie. Zamestnanec strážiaci priecestie dáva návesť 134, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, uprostred pozemnej komunikácie tak, aby ju bolo dobre vidieť z obidvoch smerov a to do doby, pokiaľ železničné dráhové vozidlo vojde na priecestie. Návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, môže zamestnanec doplniť volaním. Chodcov varuje volaním: Stojte ide vlak! Výstražné návestidlá 420. Návesť 147, Pískajte a) výstražný kolík s celodennou platnosťou Ostatné návestidlá a návesti Kolík so striedavo červenými a bielymi pásmi rovnakej výšky z materiálu odrážajúceho svetlo alebo s bielymi odrazkami v červených pásoch b) výstražný kolík s časovo vymedzenou platnosťou D D Kolík so striedavo červenými a bielymi pásmi rovnakej výšky z materiálu odrážajúceho svetlo alebo s bielymi odrazkami v červených pásoch; na vrchole dodatková tabuľka s čiernym písmenom D v žltom poli Výstražný kolík s návesťou 147b, Pískajte, platí v čase od hodiny. O mimoriadnej platnosti výstražného kolíka s časovo vymedzenou platnosťou musí byť vlak alebo posunujúci diel vyrozumený písomne Návesť 148, Pracovné miesto, pískajte čj. S 51805/2014-O12 33/47

70 a) Výstražný terč oválneho tvaru s čiernym obrazom kopáča v bielom poli nad zeleným lichobežníkom; terč sa umiestňuje na stĺpiku označenom vodorovnými červenými a bielymi pásmi. V červených pásoch sú biele odrazky. Za zníženej viditeľnosti sa návestný znak osvetľuje okrem návestidiel, ktorých návestný znak je celý zhotovený z materiálu odrážajúceho svetlo. b) Cyklicky rozsvecované alebo zábleskové modré svetlá na traťovom stroji Návesť 148, Pracovné miesto, pískajte, možno na trať umiestniť a odstrániť ho len po vyrozumení výpravcov susedných staníc. Výpravca poslednej stanice pred pracovným miestom vyrozumie rušňovodiča o umiestnení návesti 148, Pracovné miesto, pískajte, a to: - písomným rozkazom alebo - telekomunikačným zariadením alebo - ručnou návesťou 117, Očakávajte výstražný terč, (len ak vlak v stanici obsadenej výpravcom prechádza) Návestidlo s návesťou 148a, Pracovné miesto, pískajte sa umiestňuje pred pracovné miesto na šírej trati, ak je potrebné varovať pracujúce osoby pred jazdou dráhového vozidla, a to na vzdialenosť najmenej 400 m, najviac na 700 m pred pracovným miestom, ak tomu nebráni rozvetvené koľajisko, ku všetkým koľajam, odkiaľ možno očakávať jazdu dráhového vozidla. Zadná strana návestného štítu návesti 148a, Pracovné miesto, pískajte, je biela so šikmým čiernym pásom a označuje miesto pokiaľ sa dáva návesť 104, Pozor vo vzťahu k pracovnému miestu. V medzistaničnom úseku možno označiť takto aj viac pracovných miest. Ak je návestidlo s návesťou 148b, Pracovné miesto, pískajte, umiestnené na traťovom stroji, návesť 104, Pozor, sa dáva od okamihu jej spozorovania až po úroveň traťového stroja, na ktorom je umiestnená. Tabuľka pred priecestím Traťové značky 446. Tabuľka pred priecestím vyznačuje kilometrickú polohu priecestia s PZZ. Pri skupine priecestí, ktorých vzájomná vzdialenosť je kratšia ako 100 m, sa pred prvé priecestie umiestnia tabuľky s kilometrickými polohami priecestí na spoločnom stĺpiku. Ak je tabuľka pred priecestím umiestnená v mieste, z ktorého je možné ísť jedným smerom na dve rôzne trate, na ktorých sa nachádza to isté priecestie, na tabuľke pred priecestím sa uvedú obe km polohy priecestia príslušné k obom tratiam. Tabuľka pred priecestím sa umiestňuje na 60 m pred priecestím. Tabuľka sa môže umiestniť na väčšiu vzdialenosť v prípade, ak vychádza jej umiestnenie v dopravni s koľajovým rozvetvením do výhybky alebo priestoru pre nástup a výstup cestujúcich. V dopravni s koľajovým rozvetvením sa umiestňuje pri hlavnej staničnej koľaji a pri koľaji, ktorá sa môže prechádzať vyššou rýchlosťou ako 60 km.h-1. čj. S 51805/2014-O12 34/47

71 Biela tabuľka s čiernou číslicou vyznačuje kilometrickú polohu priecestia s priecestným zabezpečovacím zariadením. Čierna tabuľka s bielou číslicou určuje počet priecestí za touto tabuľkou, ktoré sú kryté návestidlom alebo priecestníkom. Tabuľka je na stĺpiku so šikmými bielymi a čiernymi pásmi. Označenie vzdialenosti 447. Kilometrická poloha miest na trati je označená stĺpikmi, samostatnými tabuľkami v celých kilometroch, v kilometroch a ich desatinách, alebo tabuľkami umiestnenými na pevných zariadeniach v kilometroch a metroch. Kilometrovníky označujú trať v celých kilometroch Hektometrovníky označujú trať v kilometroch a v ich desatinách Tabuľka označuje trať v kilometroch a metroch Označenie miesta na trati zo sťaženým prístupom záchrannej služby 448.V miestach so sťaženým prístupom záchrannej služby a kde nie je možná bezpečná evakuácia cestujúcich z vlaku sú zariadenia označujúce kilometrickú polohu zo strany prichádzajúceho vlaku označené žltooranžovým náterom. Tieto miesta sú uvedené v Tabuľkách traťových pomerov. Takto sa označujú všetky zariadenia nachádzajúce sa v priestore od začiatku zábrzdnej vzdialenosti pred problémovým miestom až po jeho koniec. Označenie traťového rádiového kanálu 449. Návesť 156, Prepnite rádiový kanál Biela obdĺžniková tabuľka na nej čierny symbol telefónneho slúchadla, pod ním čierne číslo (písmeno a číslo) udávajúce rádiový kanál. Návesťou 156, Prepnite rádiový kanál, sa označuje miesto na trati, kde musí rušňovodič prepnúť prepínač na vyznačený rádiový kanál. Pod označením kanálu môže byť označenie rádiovej siete alebo systému a v prípade siete GSM-R, skratka SK vyjadrujúca medzinárodné označenie krajiny. čj. S 51805/2014-O12 35/47

72 Označenie stanovišťa s telefónom Čierne písmeno T v bielom štvorci (čierne orámovanie treba len pri umiestnení na svetlom objekte);značka T označuje miesto, kde je umiestnený telefón Označenie smeru k najbližšiemu telefónnemu stanovišťu Smer k najbližšiemu telefónnemu stanovišťu je vyznačený: a) na tratiach s nadzemným vedením umiestnením žltej tabuľky s vylisovaným číslom na podpere; najbližšie telefónne stanovište je od tabuľky vpravo v úrovni značky vľavo b) na elektrifikovaných tratiach s káblovým vedením čiernymi alebo bielymi trojuholníkovými šípkami (odchylne od náteru stožiara) na stožiaroch trakčného vedenia; najbližšie telefónne stanovište je vpravo v úrovni značky vľavo c) na tratiach bez trakčného vedenia s káblovým vedením čiernymi trojuholníkovými šípkami na hektometrovníkoch, a to na bližšej strane ku koľaji; najbližšie telefónne stanovište je: vpravo v úrovni značky vľavo Označenie sklonových pomerov čj. S 51805/2014-O12 36/47

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince 2007 č.j. 63229/2007-O11

Více

5. Organizování a provozování drážní dopravy

5. Organizování a provozování drážní dopravy 5. Organizování a provozování drážní dopravy Pro organizování a provozování dráţní dopravy se pouţívají tzv. NÁVĚSTI. Návěsti jsou dopravní pokyny nebo zprávy vyjádřené opticky nebo akusticky podle návěstních

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO.

a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO. D1 B B B Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: a) SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. b) STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Souhlas k posunu Souhlas k posunu 3 B. Zabrzděte mírně 3 E. Výhybka je uvolněna 3 F. Stlačit 3 G.

Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Souhlas k posunu Souhlas k posunu 3 B. Zabrzděte mírně 3 E. Výhybka je uvolněna 3 F. Stlačit 3 G. Testové okruhy k předpisu ČD 1/D1 : 3 A. Návěst Souhlas k posunu (jeden krátký zvuk houkačkou) informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu. Výhybkář nesmí slyšitelnou návěst Souhlas k

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 0001_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným "kurzívou v uvozovkách" uvedeny: závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 2 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽD dne: 27. srpna 2014 č.j.:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků:

A nakonec popis jednotlivých přejezdníků: Přejezdníky Nejprve je nutné si definovat co přejezdník vůbec je. Přejezdník je dle předpisu ČD D1 železniční světelné stožárové návěstidlo s návěstí zvláštního určení. Vyjadřuje návěst Otevřený přejezd

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

: Výnos č. 3 k předpisu SŽDC D1. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D3. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D3. Počet listů : 6 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 3 k předpisu SŽDC D1. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D3. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D3. Počet listů : 6 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 6 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : S 11008/2016-SŽDC-O12

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada ČD D1 6 11/01 Otázka: je možno používat výpravky (noční), vybavené červeným krytem, které výpravčí používá k označení místa zastavení.

Více

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) Související vnitřní předpisy a dokumenty SŽDC, služební rukověti a normy. D D Dp7 Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Ob S Železniční svršek S Železniční spodek TNŽ 0 00 Názvosloví pro

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. únor/březen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 NOVÉ PŘEDPISY SŢDC Prezentace představuje pouze nejdůleţitější změny předpisových ustanovení Dne 1.7.2013 vstupuje

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: č.j.: S 7161/2015-O12 Účinnost

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Zkratky SŽDC TNŽ TS VZ. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace technická norma železnic technické specifikace vlakový zabezpečovač

Zkratky SŽDC TNŽ TS VZ. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace technická norma železnic technické specifikace vlakový zabezpečovač Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Rozmístění návěstidel a návěstění... 3 2.1 Všeobecná ustanovení... 3 2.2 Ustanovení pro úseky s traťovou rychlostí do 120 km.h -1 (včetně)... 4 2.3 Ustanovení pro úseky

Více

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin 1. =. - 6. března 015 Rozvrh kurzu Příloha č. celkem..015 Po 6 hod..015 Út hod Ověřovací test ze znalostí OZ D-0: SZDC D1, SZDC (CD) Z1, SŽDC (ČD) Z, 1 SŽDC (CD) Z11, SŽDC (CSD) T100, Bp1 Obecná legislativa:

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka vlaků R 940 a Pn 1. nsl. 64439 v železniční

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obrazová příloha je normativní ve smyslu ustanovení článků textové části normy. Rozměrové a jiné odchylky jsou možné. Podrobnosti stanoví dokumentace zavedeného

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST DRUHÁ IV. Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.. ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍ ŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D3 Změna č. 3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne:

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 DOPRAVNÍ PŘEDPIS Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Většina textu převzata

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Grafikon vlakové dopravy grafikon vlakové dopravy JÍZDNÍ ŘÁD určuje časovou polohu konkrétního vlaku na konkrétním úseku grafikon vlakové dopravy

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Blatnice pod svatým Antonínkem. Účinnost od 1.7.2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Řidič dvounápravové tramvaje 1) Motorový vůz musí být obsazen: 1 b. b) a) řidičem ID otázky: 3480 b)

Více

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 9 - PRŮVODČÍ 2/5 1. Vlakvedoucím, který je nadřízen ostatním pracovníkům

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Šetření příčin a vyhodnocování MU 1) Tramvajová trať je: 1 b. a) a) soubor stavebně technických

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Týká se ustanovení. příloh

Týká se ustanovení. příloh ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je výtisk PN D3 uložen. Číslo změny, č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil

Více

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Účinnost od 1.12.2002...... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215-120 /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-263 /03 pro dráhu-vlečku AGROTEC a.s.

Více