Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník"

Transkript

1 výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 September Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 132 (Štátny vzdelávací program na počet hodín Voliteľný predmet pridaný k povinnému premetu bez rozšírenia učiva na počet Delíme na rovnaké množstvá, rozdeľujeme Delíme na rovnaké množstvá, rozdeľujeme Delíme na rovnaké množstvá, rozdeľujeme Delíme na rovnaké množstvá, rozdeľujeme Zlomky a ich zápis Zlomky a ich zápis Zlomky a ich zápis Výpočet časti z celku Výpočet časti z celku Výpočet časti z celku Výpočet časti z celku Technika Dejepis Slovenský jazyk Multikultúrna výchova znázorňovanie delenia na rovnaké časti zapisovanie zlomkov čítanie zlomkov ovládanie pojmov zlomok, zlomková čiara, čitateľ, menovateľ počítanie časti z celku správne chápať, čítať a zapisovať zlomok ovládať základné pojmy vedieť počítať časť z celku vedieť deliť na rovnaké časti Súbor číselných osí Zlomkovnice Kalkulačka

3 Október September Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 132 (Štátny vzdelávací program na počet hodín Voliteľný predmet pridaný k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva na počet Medzipredmetov é Porovnávame pomocou častí celku Porovnávame pomocou častí celku Znázorňovanie zlomkov na číselnej osi Znázorňovanie zlomkov na číselnej osi Znázorňovanie zlomkov na číselnej osi Môžu byť zlomky rovnaké (rozširovanie a krátenie Môžu byť zlomky rovnaké (rozširovanie a krátenie Môžu byť zlomky rovnaké (rozširovanie a krátenie Technika Dejepis Slovenský jazyk Rysovanie Výtvarná výchova Osobnostný a sociálny Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť porovnávanie zlomkov pomocou častí obraz zlomku na číselnej osi znázorňovanie zlomkov pomocou častí z celku znázorňovanie zlomkov na číselnej osi rozširovanie zlomkov krátenie zlomkov vedieť porovnávať zlomky pomocou častí ovládať znázorňovanie zlomkov na číselnej osi vedieť priradiť obrazu zlomok vedieť a chápať význam rozširovania zlomkov vedieť a chápať význam krátenia zlomkov Súbor číselných osí Zlomkovnice Kalkulačka

4 Október Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Vstupná previerka Oprava vstupnej previerky Základný tvar zlomku, Základný tvar zlomku, Porovnávanie a usporiadanie zlomkov Porovnávanie a usporiadanie zlomkov Porovnávanie a usporiadanie zlomkov Krížové pravidlo Krížové pravidlo Technika Dejepis Slovenský jazyk Rysovanie Výtvarná výchova Osobnostný a sociálny Regionálna výchova Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť zlomok v základnom tvare porovnávanie zlomkov usporiadanie zlomkov vzostupné usporiadanie zostupné usporiadanie porovnať zlomky pomocou krížového pravidla vedieť upraviť zlomok na základný tvar poznať a vedieť zostaviť vzostupné a zostupné usporiadanie zlomkov ovládať porovnávanie zlomkov pomocou krížového pravidla Súbor číselných osí Zlomkovnice Kalkulačka

5 November Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými menovateľmi Sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými menovateľmi Sčítanie a odčítanie zlomkov s prevodom na spoločného menovateľa Sčítanie a odčítanie zlomkov s prevodom na spoločného menovateľa Technika Dejepis Slovenský jazyk Rysovanie Výtvarná výchova Osobnostný a sociálny Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť sčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom odčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom sčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi odčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi vedieť nájsť ľubovoľného menovateľa ( upraviť zlomky na rovnakého menovateľa ) osvojiť si sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom vedieť sčítať a odčítať zlomky s rôznymi menovateľmi osvojiť si úpravu zlomkov na rovnakého menovateľa Súbor číselných osí Zlomkovnice Kalkulačka

6 November Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Sčítanie a odčítanie zlomkov s prevodom na spoločného menovateľa Sčítanie a odčítanie zlomkov s prevodom na spoločného menovateľa Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom Osobnostný a sociálny Osobnostný a sociálny Multikultúrna výchova Osobnostný a sociálny násobenie zlomkov prirodzeným číslom delenie zlomkov prirodzeným číslom počítanie zlomkovej časti písomné násobenie zlomku zlomkom písomné delenie zlomku zlomkom vedieť písomne násobiť zlomky prirodzeným číslom vedieť písomne deliť zlomok prirodzeným číslom písomne násobiť zlomok zlomkom písomne deliť zlomok zlomkom Zlomkovnice Kalkulačka Súbor číselných osí Zlomkovnice Kalkulačka

7 November Zlomky, počtové výkony so zlomkami racionálne čísla výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Násobenie a delenie zlomku zlomkom Násobenie a delenie zlomku zlomkom Zložený zlomok Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla Zmiešané číslo 1. písomná práca Oprava 1. písomnej práce Slovenský jazyk Slovenský jazyk Osobnostný a sociálny Osobnostný a sociálny Multikultúrna výchova Osobnostný a sociálny písomné násobenie zlomku zlomkom písomné delenie zlomku zlomkom ovládanie algoritmu prevodu zloženého zlomku na zlomok v základnom tvare poznať zložený zlomok vedieť zložený zlomok upraviť na zlomok v základnom tvare vedieť vypočítať zlomkovú časť z celku poznať a vedieť zlomok zapísať v tvare zmiešaného čísla a obrátene zapísať zlomok v tvare desatinného čísla s požadovanou presnosťou ( na požadovaný počet miest ) Kalkulačka Kalkulačka

8 December Percentá výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín 132 hodín Delenie celku na rovnaké časti Jedno percento Percentová časť a jej výpočet Percentová časť a jej výpočet Základ, výpočet základu Základ, výpočet základu Počet percent a ich výpočet Počet percent a ich výpočet Promile, vzťah percent a promile Promile, vzťah percent a promile Promile, vzťah percent a promile Etická výchova Multikultúrna výchova delenie celku na časti delenie celku na rovnaké časti výpočet percentovej časti výpočet základu výpočet počtu percent riešenie úloh s promile riešenie slovných úloh s percentami riešenie slovných úloh z oblasti finančníctva vedieť deliť na rovnaké časti vedieť vypočítať jedno percento poznať percentovú časť a ovládať jej výpočet poznať základ a ovládať jeho výpočet poznať počet percent a vedieť ich výpočet poznať promile vedieť riešiť úlohy prechodom cez jedno percento Dataprojektor Dataprojektor

9 Január Percentá výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Znázorňovanie percent diagramom Znázorňovanie percent diagramom Znázorňovanie percent diagramom 2. písomná práca Oprava 2. písomnej práce Jednoduché úrokovanie Jednoduché úrokovanie Jednoduché úrokovanie Slovné úlohy na percentá Slovné úlohy na percentá Slovné úlohy na percentá Oblasť finančníctva Oblasť finančníctva Dejepis Etická výchova Etická výchova Technika Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť používanie diagramov pri znázorňovaní percent zhotovenie stĺpcového diagramu zhotovenie kruhového diagramu riešenie úloh zamerané na jednoduché úrokovanie riešenie úloh z oblasti finančníctva riešenie úloh ekonomického zamerania vedieť znázorniť percentá diagramom a údaje zostaviť do tabuľky vedieť zhotoviť stĺpcový diagram vedieť zhotoviť kruhový diagram riešiť slovné úlohy z oblasti finančníctva riešiť úlohy s námetmi ochrany prírody a zdravia ľudí, ekonomickému správaniu sa, šetreniu a podnikania Dataprojektor

10 Február Objem a povrch kvádra a kocky výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní Obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní Telesá zložené z kvádrov a kociek Telesá zložené z kvádrov a kociek Sieť kocky Sieť kvádra Jednotky objemu a ich premena Jednotky objemu a ich premena Objem telesa Objem telesa Výtvarná výchova Rysovanie Technika Výtvarná výchova Multikultúrna výchova zhotovenie obrazu kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní poznávanie telies zhotovených z kvádrov a kociek vyhotovenie siete kocky vyhotovenie siete kvádra premieňanie jednotiek objemu poznávanie pojmu objem vedieť načrtnúť obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní vedieť narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné prvky vedieť narysovať a zhotoviť sieť kvádra a kocky vedieť premieňať základné jednotky objemu Rysovacie pomôcky Milimetrový papier Stavebnica kociek Modelovacia súprava Modely telies Odmerný valec

11 Marec Objem a povrch kvádra a kocky výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Objem kocky Objem kocky Objem kvádra Objem kvádra Povrch kocky Povrch kocky Povrch kvádra Povrch kvádra Slovné úlohy Slovné úlohy Zhrnutie učiva Zhrnutie učiva Výtvarná výchova Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť vzorec pre výpočet objemu kocky vzorec pre výpočet objemu kvádra vzorec pre výpočet povrchu kocky vzorec pre výpočet povrchu kvádra riešenie slovných úloh zameraných na objem a povrch kocky a kvádra poznať vzorce na výpočet objemu a povrchu kocky a kvádra dokázať aplikovať vzorce pri riešení úloh zameraných na túto tematiku riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu kvádra a kocky s využitím premeny jednotiek objemu a obsahu Model kocky Model kvádra Súbor kociek Stavebnica kociek Rysovacie pomôcky Výukový program Dataprojektor

12 Apríl Marec Pomer. Priama a nepriama úmernosť výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Pomer, úprava pomeru na základný tvar Pomer, úprava pomeru na základný tvar Rozdeľovanie celku v danom pomere Rozdeľovanie celku v danom pomere Priama úmernosť Priama úmernosť Priama úmernosť Nepriama úmernosť Nepriama úmernosť Trojčlenka Trojčlenka Trojčlenka Dejepis Etická výchova Multikultúrna výchova Multikultúrna výchova chápanie pojmu pomer úprava pomeru do základného tvaru zväčšovanie, zmenšovanie a delenie čísla v danom pomere zavedenie priamej a nepriamej úmernosti chápanie rozdielu medzi priamou a nepriamou úmernosťou používanie trojčlenky pri riešení úloh na priamu a nepriamu úmernosť správne chápať pojmy pomer, prevrátený pomer a postupný pomer pojmy vedieť aplikovať pri riešení úloh vedieť zväčšiť a zmenšiť číslo v danom pomere vedieť riešiť úlohy na delenie čísla v danom pomere správne chápať pojem priamej úmernosti správne chápať pojem nepriamej úmernosti vedieť riešiť úlohy trojčlenkou Dataprojektor Mapa

13 Máj Apríl Pomer. Priama a nepriama úmernosť výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín písomná práca Oprava písomnej práce Trojčlenka v percentovom počte Trojčlenka v percentovom počte Trojčlenka v percentovom počte Priama úmernosť graficky Nepriama úmernosť graficky Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť Slovenský jazyk Etická výchova Multikultúrna výchova Finančná gramotnosť používanie trojčlenky v percentovom počte graf priamej úmernosti a jeho zostrojenie graf nepriamej úmernosti a jeho zostrojenie riešenie slovných úloh na priamu a nepriamu úmernosť dokázať poukázať na príklady zo života, kde sa vyskytuje priama a nepriama úmernosť riešiť úlohy na priamu a nepriamu úmernosť trojčlenkou vedieť riešiť úlohy z praxe aj trojčlenkou chápať percentový počet ako priamu úmernosť Dataprojektor Mapa

14 Máj Kombinatorika riešenie úloh Pomer... výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Mierka mapy a plánu Mierka mapy a plánu Slovné úlohy na mierku mapy a plánu Slovné úlohy na mierku mapy a plánu Technická výchova Technická výchova Multikultúrna výchova riešenie úloh so zameraním na mierku mapy a plánu riešenie slovných úloh s využitím mierky mapy a plánu dokázať riešiť úlohy so zameraním na mierku mapy a plánu poznať vzťah medzi číslami uvádzanými pri číselnej mierke Súbory máp Technický výkres Projekty Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte Kombinatorické pravidlo súčinu Kombinatorické pravidlo súčinu Slovenský jazyk Dejepis Etická výchova Telesná výchova hľadanie všetkých možností pri vytvorení systému hľadania možností určenie správneho počtu možností pochopenie kombinatorického pravidla súčinu vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému tvoriť systém ( strom logických možností ) na vypisovanie všetkých možností ovládať kombinatorické pravidlo súčinu Súbor kartičiek Súprava na štatistiku Dataprojektor

15 Jún Kombinatorika riešenie úloh výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Úlohy s podmienkami ( propedeutika základných modelov kombinatoriky ) Úlohy s podmienkami ( propedeutika základných modelov kombinatoriky ) Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami 4. písomná práca Oprava 4. písomnej práce Racionálne čísla a počtové výkony s nimi Percentá Slovenský jazyk Finančná gramotnosť vytváranie základných modelov v kombinatorike riešenie jednoduchých slovných úloh s kombinatorickým námetom znázorňovanie údajov v tabuľke znázorňovanie údajov stromovým diagramom získať skúsenosť s prácou a organizáciou v konkrétnych súboroch predmetov riešiť primerané a jednoduché kombinatorické úlohy zhromažďovať, triediť a systematicky vytvárať všetky možné riešenia vedieť vypočítať kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu a pomocou názoru znázorniť dáta, údaje v tabuľke a stromovým diagramom Súbor kartičiek Súprava na štatistiku Dataprojektor Kalkulačka

16 Jún Kombinatorika riešenie úloh výchovnovzdelávací plán pre 7. ročník vypracovaný na počet hodín Objem a povrch kocky a kvádra Riešenie príkladov Riešenie príkladov upevnenie nadobudnutých vedomostí vedieť využiť nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh

17 Prierezová téma Vzdelávacie stratégie Multikultúrna výchova rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju porovnávať so špecifikami iných kultúr rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr rozvíjať u žiakov poznanie odevnej kultúry rozličných kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu mať schopnosť porovnávať spôsoby odievania rôznych kultúr, uvedomovať si kultúru odievania svojho národa a vedieť akceptovať iné, odlišné kultúry odievania učiť žiakov, ako zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať informácie z médií o odevnom dizajne, o módnych prehliadkach, o manekýnkach naučiť žiakov vyjadriť svoj názor na informácie z médií, nedať sa ovplyvniť módnymi výkrikmi v odievaní životného štýlu posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt prostredia dodávaním potrebných informácií o odevnom dizajne a jeho doplnkoch vypestovať cit k estetizácii seba a svojho prostredia formou besied, aktívnych tvorivých hodín beseda s odborníkom o správnej životospráve, životnom štýle, preventívnych ochoreniach pozorovanie, návšteva zdravotného strediska, lekárne rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný život rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, otvorenosť k experimentovaniu rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a stým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, za osobný život a sebavzdelávanie rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj prístup k obliekaniu, k doplnkom, nesnažiť sa obliekať len podľa toho, čo,,letí, ale vytvoriť si vlastný štýl obliekania rozvíjať tým u žiakov sebadôveru, sebaúctu, dôveru k hodnotám, zodpovednosť za svoje konanie rozhovor, beseda, výklad, projektová činnosť, pozorovanie, vychádzka, exkurzia, návšteva výstavy, múzea, kostolov zviditeľnenie školy v regióne a v tlači

18 prednáška príslušníkov obecnej polície návšteva dopravného ihriska spojená s prednáškou o dopravných predpisoch vychádzka do obce spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba a prezentácia projektov prehliadka knižnice a zhromažďovanie materiálov práca s odbornou literatúrou a ecyklopédiami osvojenie si formy a obsahu projektu, prezentácia a obhajoba, kolektívne posudzovanie prác výstava prác využitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, využitie v medzipredmetových vzťahoch Finančná gramotnosť viesť žiakov vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne poujužívanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financích porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 Opakování -desítková soustava - početní výkony - dělitelnost - úhel - osová souměrnost -

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata číslo a početní operace 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

VY_42_INOVACE_MA3_01-36

VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Inovace a zkvalitnění

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, trojúhelníky a čtyřúhelníky, výrazy 1, hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-H-3/1-4 Délka modulu 30 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_42_INOVACE_M_I/2

ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_42_INOVACE_M_I/2 Název školy Číslo projektu Název projektu Název šablony klíčové aktivity Zpracovatel sady DUM Název sady DUM Kód sady DUM Kód DUM Datum Tříd a VY_42_INOVACE_M_I/2.01 13.11. 2012 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_42_INOVACE_M_I/2

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ Terasoft Celá čísla Celý program pohádkový příběh Království Matematikán se závěrečným vyhodnocením Zobrazení čísel na ose Zápis čísel zobrazených na ose Opačná čísla na

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 2015

Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 2015 Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 20. Úvod Vzhledem k závažnosti matematického vzdělávání, které provází děti a žáky od předškolního věku

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Autor: Mgr. Marie Smolíková. Datum: 9.3. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Autor: Mgr. Marie Smolíková. Datum: 9.3. 2012. Ročník: 7. VY_40_INOVACE_1SMO50 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Marie Smolíková Datum: 9.3. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Matematika a její

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ16 Soutěž desetinná čísla, souměrnost, finanční matematika,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu matematika v 6. až 9.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více