Slovinská domobrana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovinská domobrana 1943-1945"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

2 2 Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze uvedené prameny a literaturu. V Brně,

3 3 Na tomto místě bych rád poděkoval panu Mgr. Tomáši Dvořákovi, Ph.D., za cenné rady a pomoc při vedení diplomové práce.

4 4 Obsah Obsah Úvod Světový konflikt a jeho důsledky Meziválečné období Okupace Slovinska Proti komunistická ideologie Vesnické stráže a dobrovolné protikomunistické milice Domobranstvo Slovinští domobranci v Lublaňské oblasti Domobranci v oblasti Přímoří Závěr...55 Přehled domobraneckých jednotek.. 58 Příloha..62 Prameny a literatura.63

5 5 1. Úvod Na počátku devadesátých let nabízela takřka každý den slovinská média informace o novém místě, na kterém byl objeven hromadný hrob z období druhé světové války. Opakovala se stále stejná zpráva: drátem svázané kostry, na rukou žádné hodinky či prsteny. Nikdo z tisíce zabitých nenosil hodinky, přívěšky nebo prsteny? O čem vypovídají tyto masové hroby? Vypovídají o tom, že komunisté systematicky pobili své nepřátele a jejich těla skryli, že partyzánští exekutoři byli současně také zloději, kteří ukradli mrtvolám jejich osobní cennosti a že slovinské vlády (respektive jugoslávské) a jejich policejní jednotky od roku 1945 až do 1990 organizovaně přehlížely a skrývaly spáchané zločiny. Po těchto poznatcích se stává mýtus o hrdinných partyzánech a zrádcovských domobrancích poněkud zpochybnitelným. Dnes už není tajemství, tak jako dříve, že partyzáni pobíjeli domobrance bez soudů. Vždyť zabití byli vinní, kolaborovali přece s okupanty! Slovo kolaborovali mělo takřka magický účinek, kterým bylo vše relativizováno a současně ještě omlouvalo zmíněný partyzánsko-komunistický teror. Na partyzány i na domobrance je třeba pohlížet nezávisle na sobě a přitom na oba znepřátelené tábory však také jako na bojovníky za slovinskou svobodu. Jestliže pro objevené hroby neexistují seznamy obětí, potom vraždění nemůžeme interpretovat jako gesto tolikrát již zmíněné msty, byť byly údajnými oběťmi pouze domobranci, ustašovci nebo němečtí vojáci. Vždyť i pro ně přece měla platit ženevská konvence o zacházení se zajatci. I ve Francii jsou známy případy, kdy byli kolaboranti zastřeleni bez soudu, ale položme si otázku: Vykopávali snad ve Francii hromadné hroby půl století po ukončení války? Ne, nebylo tomu tak. Pravdou zůstává jedna nepopíratelná skutečnost, že historie je psána vítězi. Každý národ má tzv. bílá místa ve své historii, jinak tomu není ani u Slovinců. Dnešní Slovinci a Slovinky žijí všedními problémy, ale ve chvíli, kdy se otevře téma domobranců vznikají dva názorově takřka nepřátelské tábory. Od devadesátých let až do současnosti se problém domobranců objevuje i nadále na půdě slovinského parlamentu. Odškodnit nebo neodškodnit slovinské domobrance? Bojovali přece za svou vlast, za své domovy a rodiny proti totalitní ideologii

6 6 V předkládané diplomové práci nechci odsuzovat nebo snad jakýmkoliv způsobem omlouvat slovinské domobrance, ale na historických podkladech a dostupných materiálech popsat příčiny vzniku slovinského domobranstva a politické okolnosti, jenž jej doprovázely, jeho strukturu atd. Obecně bych rád do českého prostředí uvedl tuto traumatickou část slovinské historie. Občanskou válkou ve Slovinsku a slovinskými domobranci během druhé světové války se v česko-moravském historickém prostředí nikdo uceleněji nezabýval a pokud je mi známo ani nezabývá. Je to způsobeno i tím, že samotní slovinští historici začali se systematickým zpracováváním svých černo-rudých dějin teprve počátkem 90. let minulého století. Neustále objevují nové a nové skutečnosti. Druhým důležitým faktem samozřejmě zůstává půl století trvající jednoznačná komunistická propaganda o jednotném národněosvobozeneckém boji jugoslávských národů proti okupantům a jejich kolaborantům pod vedením generalisima Josipa Brose - Tita a jugoslávské komunistické strany. Po rozpadu socialistické Jugoslávie a vzniku samostatného a nezávislého slovinského státu v roce 1992 nastalo nové politické klima, které bylo příznivé pro vyrovnávání se s vlastními dějinami. Začal proces, který trvá dodnes. Občanská válka ve Slovinsku, jak ji musíme správně nazývat, byla válkou mezi levicí a pravicí, respektive katolicky orientovanou pravicí, mezi dvěmi rozdílnými ideologiemi a nemůže nás proto překvapit fakt, že po více než šedesáti letech se hlásí ke slovu místo dlouho protežované komunistické pravdy ta nová katolická, dlouho tabuizována, ale významně podporována z USA, Argentiny nebo Austrálie, kde našli domobranci po válce svoje nová útočiště.

7 7 2. Světový konflikt a jeho důsledky Počátek 20. století, předvečer první světové války, kdy se schylovalo ke vzájemné konfrontaci mezi dvěma nepřátelskými bloky, které se netajily snahou získat vliv na Balkáně a zásadně přerozdělit koloniální državy, lze považovat za počátek konce soustavy dosavadních mezinárodních vztahů. Vzestup politické a vojenské prestiže Srbska po balkánských válkách 1 vedl vládnoucí kruhy ve Vídni k závěru, že by se nezávislý jihoslovanský stát mohl změnit v překážku pro další rakousko-uherskou expanzi na jihovýchod Evropy (po anexi Bosny-Hercegoviny 2 projevovalo Rakousko-Uhersko zájem o Sandžak a o Makedonii). Atentát na následníka Rakousko-Uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d Este a jeho manželku Žofii, spáchaný 28. června 1914 bosenským studentem Gavrilem Principem 3 v Sarajevu, posloužil rakouské straně jako záminka k vypovězení války Srbsku, ke kterému došlo přesně o měsíc později. Tím byla odstartována válka mezi dvěma státy, která přerostla ve střetnutí milionových armád v celosvětovém konfliktu trvajícím více než čtyři roky. Začátkem prosince 1914 byla v Srbsku v důsledku války ustanovena koaliční vláda všenárodní jednoty. Tato vláda, jejímž předsedou se stal Nikola Pašić, formulovala 7. prosince své válečné cíle v rámci svého prohlášení předneseného na zasedání srbské skupštiny v Niši (tzv. Nišská deklarace). V prohlášení se vláda mimo jiné vyslovovala i pro osvobození a sjednocení všech našich nesvobodných bratrů Srbů, Chorvatů a Slovinců. 4 V závěru prvního válečného roku po počátečních úspěších srbská armáda na bojištích prakticky vyčerpala své síly. Rakousko-srbská fronta se na podzim roku 1915 stabilizovala do blízkosti řek Driny a Sávy. Část chorvatských, slovinských a dalmatských politiků se od počátku války orientovalo na vítězství Srbska a dohodových zemí. Někteří z nich emigrovali a v roce První balkánská válka ( ). Balkánská koalice zvítězila nad Osmanskou říší. Druhá balkánská válka ( ), rozpoutaná Bulharskem proti jeho dosavadním spojencům. 2 Rakousko-Uhersko anektuje Bosnu a Hercegovinu Byl členem tajné organizace Mladá Bosna udržující kontakt se srbskou nacionalistickou organizací Černá ruka. 4 Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J. : Dějiny Jihoslovanských zemí, Praha 1998, s. 371.

8 8 v Paříži vytvořili Jihoslovanský výbor. Ten brzo přesídlil z Paříže do Londýna a začal s rozsáhlou protirakouskou kampaní a prosazováním myšlenky jihoslovanské jednoty. Mezi vůdčí osobnosti patřili dalmátští politikové Ante Trumbić, Franjo Supilo, známý sochař Ivan Meštrović a další. Časem se k nim přidaly další osobnosti ze Slovinska, Chorvatska a Bosny. Za hlavní cíl celého snažení Jihoslovanského výboru bylo vyhlášení o vytvoření samostatného státu z jihoslovanských národů, žijících na území monarchie. 5 Mezi dohodovými spojenci Velkou Británií, Francií, Ruskem a Itálií byla podepsána dohoda nazvaná Londýnská smlouva. Itálie se měsíc po podpisu zmíněné smlouvy stala novým válečným spojencem dohodových mocností. Tento akt měl dalekosáhlé následky pro slovinský národ. Podle jejího tajného dodatku měla Itálie získat pod svou nadvládu území s celou jednou třetinou slovinského obyvatelstva za účast ve válce proti Rakousko-Uhersku. Itálie měla získat následující teritoria: jižní Tyrolsko, kde žilo především německé obyvatelstvo, Istrii se slovinským a chorvatským obyvatelstvem, Terst, Gorizii, Dalmácii s chorvatským obyvatelstvem, Přímoří se slovinským obyvatelstvem, Posocje s městy Bovec, Tolmin a Kobarid, chorvatské jaderské ostrovy Losinj, Lastovo, Palagruza, Vis, Pag, Korcula, Kornati, Premuda, Olib, Hvar atd., město Vlore a oblast kolem ostrova Sazan v Albánii. Francie a Anglie dále potvrdily italskou suverenitu nad Dodekanskými ostrovy (Řecko) a také nad části území z německých kolonií a Turecké říše. Dne 20. července 1917 podepsaná Korfská deklarace mezi Pašićovou vládou a zástupci Jihoslovanského výboru si vytyčila za cíl osvobodit a sjednotit všechny jihoslovanské národy na území Rakousko-Uherska se Srbskem a Černou Horou a vytvořit nový stát - Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. V obecně formulovaném dokumentu se strany dohodly na potřebě sjednocení jihoslovanského národa v jednotný stát. 6 V prosinci téhož roku se část pravicových a sociálně demokratických politiků v Rakousko- Uhersku, ovlivněných myšlenkami Korfské deklarace vyslovila pro nezávislý stát Jednoho národa Chorvatů, Srbů a Slovinců. 7 Koncem ledna 1918 vystoupili s požadavkem sebeurčení i slovinští klerikálové. V září téhož roku se již vojenská situace pro ústřední mocnosti vyvíjela naprosto nepříznivě. Srbská a dohodová vojska prolomila soluňskou frontu. Donutila ke kapitulaci Bulharsko a začala osvobozovat Makedonii a jižní Srbsko. Rakouská fronta proti Itálii se na Piavě začala 5 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ), Praha 1994, s Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J. : Dějiny Jihoslovanských zemí, Praha 1998, s Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ), Praha 1994, s. 8.

9 9 rozpadat, proto Vídeň ještě nabídla rakouským a uherským Jihoslovanům velkorysé ústupky za jejich podporu mocnářství. Bylo však již příliš pozdě. V srpnu 1918 vznikla jako první Národní rada v Lublani se zvláštními výbory pro Štýrsko, Korutany, Přímoří a Terst. Do jejích orgánů delegovaly své zástupce, s výjimkou sociální demokracie, všechny slovinské politické strany a skupiny. 8 Ve dnech 5. a 6. října 1918 vznikla v Záhřebu Národní rada Slovinců, Chorvatů a Srbů, složená ze zástupců téměř všech politických organizací a skupin Slovinska, Chorvatska, Dalmácie, Bosny a Hercegoviny, Terstu a Istrie. Předsedou nové vlády byl jmenován Slovinec a předseda Slovinské strany lidové Anton Korošec, místopředsedy Srb Svetozar Pribićević a Chorvat Ante Pavelić. 9 Záhřebská Národní rada se 14. října vyhlásila za jediného představitele jugoslávských zemí Rakousko-Uherska. Požadovala sjednocení všeho jugoslávského obyvatelstva na celém jihoslovanském etnickém území v jednotný a suverénní stát. 10 Mezitím se nový císař Karel I. zcela marně pokoušel zachránit monarchii nabídkou na její přestavbu ve federaci. Pro rozchod s monarchií se vyjádřily národní výbory český, polský, haličsko-ukrajinský a rumunský. Dne 29. října 1918 chorvatský sněm v Záhřebu prohlásil odtržení od Uher a vznik Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů (Stát SHS). Převzetí moci se uskutečnilo poklidnou cestou. Národní rada byla uznána za ústřední vládu nového státu a současně i jmenovala zemské vlády pro Chorvatsko, Slovinsko, Vojvodinu, Bosnu a Hercegovinu. 11 Nový Stát SHS však existoval pouze jeden měsíc. Nikdy se mu nepodařilo získat mezinárodní uznání, ani splnit základní úkoly, které si vytyčil. V zemi panovala anarchie vyvolaná válkou. Začátkem listopadu začala italská armáda obsazovat Dalmácii, Istrii a chorvatské Přímoří. Italové uchvátili bývalé císařsko-královské válečné loďstvo, předané posledním jejím námořním velitelem admirálem Horthym, nově vzniklému Státu SHS a chystali se obsadit i město Lublaň. Na severní hranici slovinského území se soustřeďovaly zbytky rakouské armády a na hranicích Banátu maďarské jednotky Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J. : Dějiny Jihoslovanských zemí, Praha 1998, s Není totožný s pozdějším předákem ustašovců. 10 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ), Praha 1994, s Tamtéž, s Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J. : Dějiny Jihoslovanských zemí, Praha 1998, s. 379.

10 10 Složitá vnitropolitická, ale i zahraničněpolitická situace 13 nutila záhřebskou Národní radu k jednání o co nejrychlejším spojení se Srbskem, které jako jediné reagovalo na výzvu poskytnout pomoc a disponovalo vojenskými jednotkami. I přes váhavost Slovinců a odpor chorvatských radikálů, pro které byla ze zásady neschůdná dynastie Karadjorjevićů, přednesla 1. prosince 1918 vedoucí delegace záhřebské Národní rady před princem regentem a politickými představiteli Srbska slavnostní žádost Národní rady o sjednocení Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů se Srbskem a Černou Horou v jednotný stát. Odpovědí regenta Alexandra bylo vyhlášení sjednocení Srbska s nezávislým Státem SHS v jednotný stát Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Koncem první světové války skončila jedna etapa národně-emancipačního a osvobozeneckého zápasu jihoslovanských národů za dosažení nezávislosti a státní samostatnosti. Poprvé se tak ve společných hranicích jednoho státu ocitly jugoslávské národy. Politickou samostatnost však tyto národy v roce 1918 nezískaly jako individuální subjekty, ale v podobě širší jihoslovanské varianty a to v podobě společného Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS). Sjednocení bylo uskutečněno především shora, dohodou vládnoucích politických reprezentací. Přes jazykovou a etnickou blízkost netvořila jihoslovanská území v minulosti jednotný celek a v euforii integračního úspěchu byly podceňovány významné civilizačně-historické a náboženské odlišnosti. Vznik Království SHS na konci roku 1918 nebyl zcela dobrovolným rozhodnutím. Důležitým faktem zůstává skutečnost, že politické dohody o sjednocení byly více vynucené obavou z anarchie (a z Italů pro Slovince), než skutečnými nacionálními tužbami a že na konečné rozhodování jihoslovanských národů silně působil tlak vnějšího faktoru vítězné dohodové mocnosti. Výrazný politický nepoměr mezi jednotlivými národními složkami uvnitř Království SHS vedl v pozdějších letech také k prosazení centralistické koncepce jugoslávského státu, který nesl výraznou pečeť srbské mocenské hegemonie. 13 Hrozila okupace a následná anexe slovinského území ze strany Itálie a následný vznik revoluce.

11 11 3. Meziválečné období Nový státní útvar jižních Slovanů v balkánském prostoru vznikl v prosinci 1918 spojením Království srbského s jihoslovanskými částmi bývalého rakousko-uherského císařství, se Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou. Krátce předtím se spojila se Srbskem také Černá Hora. Součástí Království SHS, které mělo necelých 12 milionů obyvatel a rozlohu km², byla ještě Slavonie, Dalmácie, Vojvodina a Srem. 14 Tento nový stát byl geograficky i etnicky velmi kontroverzním celkem. Postrádal přirozené komunikace, které by spojovaly jednotlivá území. Obyvatelstvo tvořilo velmi blízké a současně i vzdálené komunity s odlišnou kulturou. Válkou bylo také silně narušeno hospodářství země, zejména v Srbsku a Makedonii. V novém státě se země ocitly na různém stupni hospodářského rozvoje. Dále bylo třeba řešit otázku zásobování obyvatel potravinami a základním zbožím. Ve vytvoření jednotného trhu bránila nejen rozdílnost ekonomického vývoje jednotlivých zemí, ale i nejednotnost doposud platících měn. Průmyslová výroba byla všeobecně ochromená a jedním z důsledků byla i obrovská nezaměstnanost. Nejvážnějším problémem byla však agrární otázka. V Království SHS tvořili zemědělci přes 70 procent obyvatel. 15 Kromě rozporů národnostních tak základy nového státu od počátku otřásala rolnická hnutí, prosazující odstranění některých polofeudálních přežitků a rozdělení velkostatkářské půdy. Především na územích, která patřila k bývalému Rakousku-Uhersku, hnutí rolníků hrozilo agrární revolucí. Proto vláda v čele se Stojanem Protićem v únoru 1919 slíbila pozemkovou reformu. 16 I když se Srbsko počítalo mezi vítězné státy, mělo nové Království SHS velmi nejisté mezinárodní postavení. USA a některé malé státy jej uznaly, zatímco Francie a Velká Británie odkazovaly uznání státní suverenity na mírovou konferenci v Paříži pod záminkou, že část území nového státu tvořila součást nepřátelského Rakousko-Uherska. Bylo to především kvůli Itálii, která měla vlastní anekční úmysly v Dalmácii a ve Slovinsku. Až počátkem června 1919 obě velmoci definitivně uznaly Království SHS. 14 Strugar, V.: Jugoslávie v boji, Praha 1965, s Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ), Praha 1994, s Království Jugoslávie slovem i obrazem, Bělehrad 1937, s. 34.

12 12 Daleko složitější byla otázka hranic nového státu. Sporné byly jeho hranice se všemi sousedy s výjimkou Řecka. Rakousko odmítlo postoupit Korutany a jižní Štýrsko s městem Mariborem. Na základě plebiscitu z října 1920 nakonec Korutany zůstaly rakouské. Itálie okupovala Terst, Gorici, Istrii, část Dalmácie a většinu jadranských ostrovů a odmítla tato území vyklidit, odvolávaje se na tajnou londýnskou smlouvu z roku Většinu těchto území muselo také nakonec Království SHS pod tlakem tzv. Rapallské smlouvy z listopadu 1920, Itálii postoupit. Po podpisu této smlouvy Itálie získala jižní Tyrolsko, Terst, Gorizii, Posocje, Istrii s ostrovy Lastovo, Palagruzu, Losinj, Cres, Brioni, Dodekaneské ostrovy, Littoral a část města Zadar. Později Itálie (Římskou smlouvou z roku 1924) anektovala město Rijeku (Fiume). To znamenalo, že okolo Slovinců a více než Chorvatů zůstalo pod nadvládou Itálie. Zpočátku spadala nová teritoria pod správu italských vojenských úřadů, například generál Pietro Badoglio byl zodpovědný za území Littoral. 17 Později přišla civilní administrativa, ale ta neměla dlouhého trvání. Ve 20. letech převzali v Itálii moc fašisté vedení Benitem Mussolinim. Pro Slovince a Chorvaty začala opravdová noční můra. Všechny školy, písně, spolky a později také politické strany byly zakázány, zakázaná byla rovněž slovinština a chorvatština v administrativě a nakonec i v kostelech. Všechna jména byla konvertována do italštiny. Mnoho Slovinců a Chorvatů bylo mobilizováno do italské armády v letech během tažení v Etiopii. Tento teror vyvolával další kroky u mladých slovinských a chorvatských patriotů. V roce 1924 byla zformována organizace TIGR (název podle počátečních písmen obsazených území: Trst, Istria, Gorica, Reka). 18 Jejím hlavním úkolem bylo informovat svět o italském teroru, dále útočila na policejní stanice, prováděla propagandistické akce atd. Odbojovou organizaci TIGR můžeme považovat jako první antifašistickou organizaci v Evropě. Přestože Království SHS překonalo své největší hospodářské potíže způsobené válkou, sjednocením hospodářsky vzájemně velmi nevyrovnaných celků, další ekonomický vývoj unitárního státu nepokračoval snadno. Dál pokračovala nejednotnost hospodářská, územní i odvětvová. Například po celá dvacátá léta zemědělství trpělo neustálým snižováním cen výrobků a jejich malou prodejností v zahraničí. V roce 1927 dokonce Království SHS postihla katastrofální neúroda, která v řadě oblastí vyvolala závažné zásobovací potíže. Slabý 17 Cencič, M.: Tigr, Slovenci pod Italijo in Tigr na okopih v boju za narodni obstoj. Ljubljana 1997, s Tamtéž, s. 81.

13 13 a zaostalý byl také průmysl. Nedostatek domácího kapitálu zapříčinil malý průmyslový růst. Ekonomiku ovládl zahraniční kapitál, zejména francouzský, kontrolující především těžbu nerostných surovin. Vnitropolitický život byl ve znamení regionální a nacionální roztříštěnosti. Ze srbských politických stran byly nejsilnější Pašićova Národní radikální strana, Davidovićova Demokratická strana a Jovanovićova Zemědělská strana. Srby, žijící mimo původní území Srbska, reprezentovala Samostatná demokratická strana Svetozara Pribićeviće. V Chorvatsku byla nejsilnější stranou Chorvatská republikánská selská strana Stjepana Radiće, žádající zrovnoprávnění Chorvatska ve společném státě. Méně výraznější Chorvatská strana práva byla ultranacionalistická a žádala samostatné Chorvatsko (koncem dvacátých let se z ní vyvinulo fašistické ustašovské hnutí, vedené A. Pavelićem). Slovinské zájmy reprezentovala klerikální Slovinská lidová strana, vedená Antonem Korošcem. 19 Důležitým politickým činitelem byl panovník a královský dvůr. Po smrti krále Petra I. se novým králem stal 17. srpna 1921 Alexandr Karadjordjević ( ), který doposud vládl jako regent. Alexandr se opíral především o armádu, kterou ovládala jemu oddaná tajná důstojnická organizace Bílá ruka. 20 Král často osobně zasahoval do politického života s cílem získat co nejvíce politické moci. Z více jak dvaceti vládních krizí v tomto období, naprostou většinu vyvolal on sám, nebo lidé z jeho okolí. Král Alexandr byl také jediným, kdo rozhodoval o jugoslávské zahraniční politice. Království SHS bylo součástí francouzského poválečného spojeneckého systému a jako takové se orientovalo na Francii a Velkou Británii. Jeho přirozenými spojenci se staly Československo a Rumunsko. Tyto tři státy spojoval především odpor proti revanšistickým a revizionistickým tendencím, projevujícím se v sousedním krizemi se zmítajícím Maďarsku. V letech 1920 a 1921 byla podepsána jugoslávsko československá, československo rumunská a jugoslávsko rumunská obranná dohoda. V roce 1921 všechny tři státy vystoupily jednotně proti pokusu Karla Habsburského o návrat na maďarský trůn a do mezinárodní politiky vešel termín Malá dohoda. Vojenské smlouvy byly tak dlouho prodlužovány až se v roce 1929 přeměnily v trojstrannou dohodu. Tyto státy společně spolupracovaly i v jiných odvětvích. Pokračující nestabilita a roztříštěnost celého politického života, podněcovaná především neustálými útoky proti jednotě jugoslávského státu ze strany chorvatských, 19 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s. 14.

14 14 ale i slovinských a bosenských separatistů, přerostla koncem 20. let v otevřenou politickou krizi. Hrozilo vážné nebezpečí, že se vnitřními rozpory zmítané Království SHS stane předmětem zájmu Itálie a Maďarska. Toho využil král Alexandr se svým vlastním řešením krize. Když v prosinci 1928 odstoupila jedna z mnoha vlád, král zasáhl. V manifestu ze 6. ledna 1929 prohlásil, že je ohrožena jednota státu zaslepenými politickými vášněmi a mezistranickými boji 21 a nastolil cestou státního převratu královskou diktaturu. Král Alexandr se vyhlásil nadřízeným nad výkonnou mocí ve státě, bez odpovědnosti, jmenoval novou vládu v čele s velitelem jeho osobní gardy a odpovědnou pouze králi, nechal rozpustit parlament i všechny zvolené samosprávné orgány (včetně obecních zastupitelstev), zrušil ústavu, vydal nový zákon na ochranu státu a provedl nové dělení státu, přejmenovaného na Království Jugoslávie. 22 Když v září 1931 vydal král Alexandr novou ústavu, znamenalo to pouze, že otevřenou diktaturu zaměnil za diktaturu, ukrývající se pod slupkou ústavnosti. Krátce po volbách, které se konaly o dva měsíce později vznikla Jugoslávská národní strana s programem zachování stávajícího jednotného státního zřízení a dynastie Karadjordjeviću. V první polovině 30. let i Jugoslávii naplno zasáhla hospodářská krize. Ta byla provázena masovými projevy nespokojenosti postiženého obyvatelstva, především rolníků. Také aktivizovala chorvatské a makedonské separatisty. Jejich teroristické akce se staly pro vládu vítanou záminkou k zásahům proti všem odpůrcům bělehradského centralismu. Příchod Adolfa Hitlera k moci v Německu v lednu 1933 posílil mezinárodní autoritu Mussoliniho režimu. Fašistická Itálie byla smrtelným nebezpečím jednotné Jugoslávie s jediným cílem, rozbít Jugoslávii, nebo donutit její vládu k ústupkům ve prospěch Říma. Proto italská vláda všestranně podporovala územní nároky Maďarska a Bulharska vůči Jugoslávii, ale i separatistické hnutí Makedonců a chorvatských ustašovců. 23 Pokusem o zabránění dalšímu italskému pronikání na Balkánský poloostrov bylo podepsání dohody o Balkánském paktu z února 1934 mezi Jugoslávií, Rumunskem, Řeckem a Tureckem, byť tato koalice oficiálně vznikla především proti bulharskému revizionizmu Tamtéž, s Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s Území Království Jugoslávie bylo nově rozděleno na 9 bánovin, ignorující hranice historických území. V šesti z devíti bánovin převládali Srbové. 23 V roce 1929 založil Ante Pavelić v chorvatském Záhřebu radikální organizaci Ustaša ( Povstalec ), která velkou měrou také přispěla k rozkolu mezi Srby a Chorvaty. 24 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s. 16.

15 15 Král Alexandr po roce 1933 musel čelit faktu, že zájem Německa o Jugoslávii se stal intenzivnějším. Především po podepsání jugoslávsko-německé obchodní dohody byl tento zájem zjevný a odpovídal i proněmecké orientaci především slovinských a chorvatských hospodářských kruhů. Pokud ale stál v čele státu král Alexandr, zastánce tradiční srbské orientace na Francii, těžko se mohl německý vliv nějakým větším způsobem projevit v politice Jugoslávie. Král Alexandr byl proti jakémukoliv pronikání italského nebo německého vlivu na Balkán a i proto se zapojil do jednání o kolektivní bezpečnosti a vytvoření východního garančního paktu. 25 Cestou na další politická jednání byl král Alexandr 9. října 1934 v Marseille zavražděn makedonským teroristou. Na zorganizování atentátu se podíleli také ustašovci, němečtí a italští fašisté, kteří chtěli zpřetrhat přátelské vztahy k Francii a jejím spojencům. Po smrti krále Alexandra nastoupil na trůn jeho jedenáctiletý syn Petr II. Karadjordjević. Až do jeho zletilosti měla vládnout tříčlenná regentská rada. Jejím nejvlivnějším členem byl ctižádostivý princ Pavel, který se sám chtěl stát králem. Regentská rada při svém nástupu prohlásila, že hodlá pokračovat v politice zavražděného krále. Skutečnost však byla jiná. V červnu 1935 se po nových parlamentních volbách stal novým premiérem Milan Stojadinović ( ), který se hned okázale distancoval od předchozího režimu. Získal podporu bosenských muslimů a slovinských klerikálů a přislíbil demokratické reformy. 26 Postavení nové vlády bylo více než nejisté. V této chvíli hledal Stojadinović východisko z politické krize ve fašizaci státu a v navázání přátelských vztahů s fašistickými státy. Jeho vláda se stále blíže přibližovala k Itálií a Německu, jejichž hlavním cílem byla revize Versailleské mírové smlouvy. Stojadinović veřejně prohlásil, že Německo hraje v Podunají rozhodující úlohu a že problémy této oblasti nelze řešit bez jeho účasti. 27 Hlavním šiřitelem fašismu v Jugoslávii bylo Jugoslávské radikální sdružení (JRS), které mělo po vzoru německých SA či italských černých košil, také svoje vlastní bojové oddíly v zelených košilích. JRS však nebylo samo. V Srbsku legálně působila fašistická organizace Zbor, vedená Dimitrijem Ljotićem, v Chorvatsku pak ilegální ustašovci, legální Borbaši a německý Kulturbund. Další cestu k vnitropolitické stabilizaci pro Stojadinoviće nabízela hospodářská recese a konjunktura, které přišly po hluboké hospodářské krizi. Jugoslávie se stále více orientovala 25 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s Království Jugoslávie slovem i obrazem. Bělehrad Strugar, V.: Jugoslávie v boji, Praha 1965, s. 14.

16 16 na obchod s Německem, který se realizoval většinou prostřednictvím clearingových dohod. Ve druhé polovině 30. let stoupl podíl Německa na jugoslávském zahraničním obchodě téměř na 40%. 28 Usmiřovací politika (tzv. appeasement) západních velmocí vůči Německu a Itálii měla vliv i na jugoslávskou politiku. Jugoslávská vláda se obávala ztráty vnější podpory jugoslávské integrity a hledala dalšího zahraničně politického protektora v Německu. Vedly ji k tomu i ekonomické důvody. V důsledku krize citelně zeslábl francouzský hospodářský vliv v Jugoslávii. Důvodem postupné změny orientace jugoslávské zahraniční politiky na Německo byla konečně i postupující fašizace země. Tato nová politická orientace měla jednu vážnou trhlinu. V říjnu 1936 při podpisu paktu o vytvoření osy Berlín-Řím uznalo Německo Středomoří a samotný Balkán za výlučnou zájmovou sféru Itálie. I přes toto vážné ohrožení Stojadinović, i Pavel v nové orientaci pokračovali. Nejdříve byla podepsána mezi Itálií a Jugoslávií obchodní smlouva a 25. března 1937 v Bělehradě i dohoda o neutralitě a mírovém řešení sporů. 29 Za tím se skrýval bezpochyby úmysl italské vlády oslabit Jugoslávii a podřídit ji svému vlivu. Poslední volby v předválečné Jugoslávii se konaly v prosinci I přes vítězství vládní kandidátky došlo k oslabení Stojadinovićova režimu a naopak k posílení vlivu opozice, a to především Chorvatské selské strany. Odpor proti politice, kterou provozoval Bělehrad sílil a stával se organizovanějším. Princ regent Pavel, aby čelil rostoucí nespokojenosti, se rozhodl obětovat Stojadinoviće a do čela vlády uvedl v únoru 1939 Dragišu Cvetkoviće. Ten byl postaven do naprosto odlišné situace než jeho předchůdci, před neřešitelný úkol, vyrovnat se s nástupem fašistické Osy schopné přímé agrese. Nejdříve se musela nová jugoslávská vláda smířit s italskou okupací Albánie a pak se podařilo, po zesíleném německém tlaku, hitlerovské diplomacii přimět Jugoslávii k tomu, aby vystoupila z Balkánské dohody a poté i ze Společnosti národů. Stále silnějšímu zahraničně politickému tlaku se Cvetkovićova vláda snažila čelit i tím, že se pokusila zmírnit vnitropolitické napětí v zemi. Již od dubna jednal Cvetković s chorvatským předákem Vladimirem Mačekem. Chtěl vyřešit komplikující se chorvatský problém dříve, než jej fašistické státy využijí k rozbití Jugoslávie. Československý případ byl příliš živý a proto byla 26. srpna 1939 uzavřena dohoda s Chorvatskou selskou stranou. Podle ní byla ze zemí obývanými Chorvaty vytvořená Chorvatská bánovina se širokými autonomními právy v oblasti hospodářské, finanční, osvětové, sociální a vnitřní. V čele 28 Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s. 18.

17 17 bánoviny byl bán Ivan Šubašić a chorvatský sněm. 30 Dlouholetý boj s centralismem tak zdánlivě skončil a představitelé Chorvatské selské strany mohli vstoupit do reorganizované Cvetkovićovy vlády. Když 1. září 1939 napadlo Německo bez vyhlášení války Polsko a vypukla 2. světová válka, vyhlásila již 5. září jugoslávská vláda, že se Jugoslávie nebude vměšovat do válečného konfliktu a že bude i nadále rozvíjet své styky se sousedy. A tak mohlo Německo i do budoucna počítat s výhodnými dodávkami obilí, dobytka, dřeva a nerostných surovin. 31 Na přelomu let 1939/40 zesílil francouzský diplomatický tlak na Jugoslávii. Když byla v létě 1940 Francie poražena, stala se pozice Jugoslávie velmi špatnou, obzvlášť poté, co Itálie koncem října napadla Řecko. Počátkem března přistoupilo k Paktu tří Bulharsko a současně na jeho území vstoupily německé jednotky. Tím byla Jugoslávie, s výjimkou krátkého úseku hranic s Řeckem, zcela obklíčená německou a italskou armádou. Němci měli zájem získat Jugoslávii na svou stranu, kvůli potravinám, surovinám, ale i území, kterého chtěli využít k připravovanému útoku na Řecko a později SSSR. Počátkem března 1941 se Adolf Hitler osobně sešel s princem Pavlem, aby mu vyložil své představy. O dva týdny později jugoslávská vláda schválila přistoupení země k Paktu tří, i když s určitými omezeními. To vyvolalo u veřejnosti vlnu nevole a první demonstrace. V noci ze 26. na 27. března provedla skupina důstojníků pod vedením generála letectva Dušana Simoviće státní převrat. Svrhla regentskou radu, na trůn dosadila mladého krále Petra II. Karadjodjeviće a sám Simović vytvořil novou vládu z představitelů doposud vládnoucích, ale i některých opozičních stran. Nová Simovićova vláda pochopitelně nemohla nic změnit na stávajících poměrech a tak ani nezrušila své připojení k Paktu tří. Začala však tajně jednat s představiteli Velké Británie o případné pomoci, zaútočí-li státy Osy na Jugoslávii. Rozhovory se vedly i s vládou Sovětského svazu, se kterým Jugoslávie nedlouho předtím navázala diplomatické styky. Hitler, poté co se dozvěděl o změně vlády v Bělehradě, rozhodl se, že objektem útoku německých vojsk se v rámci připravovaného útoku na Řecko stane i Jugoslávie. Potřeboval mít zajištěn celý prostor Balkánského poloostrova dříve, než se stane předpolím pro blížící se útok na SSSR. Pro útok na Jugoslávii, který měla vést hlavně německá a italská armáda, 29 Strugar, V.: Jugoslávie v boji. Praha 1965, s Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie ( ). Praha 1994, s Strugar, V.: Jugoslávie v boji. Praha 1965, s. 21.

18 18 získal Hitler také Maďarsko a Bulharsko, kterým přislíbil podíl na kořisti. Německá rozvědka také aktivovala pátou kolonu v řadách početné německé menšiny a chorvatských a srbských fašistů. Ač Jugoslávie každý rok vydávala na svou armádu nemalé finanční prostředky, nebyla na válku připravená. Její výzbroj byla slabá a beznadějně zastaralá, trpěla nedostatkem munice Bývalý spojenec a důležitý dodavatel vojenského materiálu ČSR již oficiálně neexistovalo.

19 19 4. Okupace Slovinska Předehrou války Německa se Sovětským svazem bylo dvanáctidenní polní tažení, v němž ráno 6. dubna 1941 Německo napadlo Jugoslávii bez vypovězení války leteckým útokem na Bělehrad a některá další města. Německé jednotky obsadily Maribor- Marburg a o tři dny později, Celje. Nesetkaly se s žádným odporem. Němci byli radostně vítáni jen členy německé menšiny žijící ve Slovinsku a malou částí Slovinců, která proklamovala svůj německý původ. Mnoho z nich podporovalo nacistické Německo a Adolfa Hitlera. Byli organizováni do různých asociací jako Kulturbund a dalších. Mnoho z nich pomáhalo německé armádě při invazi do Jugoslávie jako spolupracovníci Abwehru (sbírali informace o jugoslávských obranných liniích, síle armády a sabotovali obranné přípravy). Byli zde také dobrovolníci, kteří po začátku války v roce 1939 vstoupili do německé armády. V dubnu a květnu 1941 bylo střední Slovinsko začleněno do německé říše. Němci okamžitě začali s rasovou politikou. Slovinská řeč, knihy, kluby, to vše bylo zakázáno. Němci plánovali přesunout Slovinců do Chorvatska, Německa a Srbska. Ale pro nedostatek transportních prostředků bylo nakonec přemístěno Slovinců i s rodinami do Německa a asi do Chorvatska a Srbska. 33 Okamžitě byl ustanoven německý školní systém s německými učiteli (většina slovinských učitelů byla vyhoštěna). Mnoho mužů a dětí vstoupilo do místních nacistických organizací jako Kärntner Volksbund a Steirischer Heimatbund a později do vojenské formace Wehrmannschaft. 34 Po úspěšné invazi německých a italských vojsk došlo k rozpadu Království Jugoslávie a jeho následnému dělení mezi členy nacisticko-fašistické koalice. Německo samotné obsadilo severní část Slovinska a ponechalo si přímou kontrolu nad Banátem, historickou provincii ve Vojvodině, kde žila početná německá komunita. Itálie okupovala Istrii, jižní Slovinsko a značnou část Dalmácie. Maďarsko zabralo východní Slovinsko a zbytek Vojvodiny s většinovým maďarským obyvatelstvem. Bulharsko si přivlastnilo Makedonii a Albánie se ocitla pod italskou okupací. Černá Hora si zachovala 33 Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J. : Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha 1998, s Tamtéž, s. 449.

20 20 částečně nezávislost, později přešla pod italskou správu. Na zbylém území vznikl proněmecký stát Nezávislý stát Chorvatsko (NDH).

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity Josef Mlejnek securitas imperii Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? Koncem srpna 1980 došlo k uzavření tzv. Gdaňských dohod, kdy byl polský komunistický režim stávkujícími

Více

securitas imperii David Svoboda

securitas imperii David Svoboda Dlouhá cesta do lesů Politický vývoj ukrajinského integrálního nacionalismu a předpoklady vzniku Ukrajinské povstalecké armády Praktická užitečnost sáhneme-li po tak nevábném termínu konkrétní dějinné

Více

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 MIROSLAV DOLEJŠÍ (20.11.1931 26.6.2001) ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ( VYDÁNO V ROCE 1990!!! ) PŘEDMLUVA K ANALÝZE 17.LISTOPADU 1989 MIROSLAVA DOLEJŠÍHO V politice není absolutního

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 32 2003 SBORNÍK PRACÍ HISTORICKÝCH XX Univerzita

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989

MIROSLAV DOLEJŠÍ: ANALÝZA 17. LISTOPADU 1989 O 17. listopadu 1989 aneb Jak lež zvítězila Publikováno: 31.5.2011 Rubrika: U NÁS Dovolím si uveřejnit geniální analýzu událostí 17. listopadu, která zapadla a je záměrně střeţena před zraky veřejnosti.

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

Občanská společnost na Kubě:

Občanská společnost na Kubě: Občanská společnost na Kubě: Dějiny, současnost a výhledy do budoucna Carlos González, analytik, Nadace Forum 2000, Česká republika/chile Rolando Jiménez Pozada, právník a disident, Česká republika/kuba

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více