Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím"

Transkript

1 Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bkářského studi Tém 3 Úvod ke stticky neurčitým prutovým konstrukcím Ktedr stvební mechniky Fkut stvební, VŠB - Technická univerzit Ostrv

2 Osnov přednášky Stticky neurčité konstrukce, stupeň sttické neurčitosti Siová metod Jednoduchý stticky neurčitý nosník Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze Oboustrnně vetknutý nosník v příčné úoze Prostý nosník, jko prvek stticky neurčité konstrukce Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku Osnov přednášky / 63

3 Pohybové možnosti voných hmotných objektů Stupeň vonosti n v : moţnost vykont jednu prvoúhou soţku posunu nebo pootočení. voný hmotný bod v rovině: n v =, určen [x, y], různých pooh voný hmotný bod v prostoru: n v =3, určen [x, y, z], 3 různých pooh voná tuhý prut (desk v rovině: n v =3, určen [x, y, ], 3 různých pooh m[x m,z m ] x +x tuhé těeso v prostoru: n v =6, určeno [x, y, z, ], 6 různých pooh +z z Stvební sttik tém č.3 3 / 63

4 Vnější vzby proti posunům Vzb proti posunu znemoţňuje posun podepřeného bodu prutu v zdném směru. ( (b (c (d (e (f (g Jednoduché sdružené vzby proti posunům znázorněné pomocí kyvných prutů ( (b (c (d (e Vzby proti posunům znázorněné pomocí jehnů trojúheníčků Stvební sttik tém č.3 4 / 63

5 Vnější vzby proti pootočení Vzb proti pootočení znemoţňuje pootočení podepřeného bodu prutu v zdné rovině. ( (b (c Jednoduché vzby proti pootočení Úpné vetknutí v prostoru nebo rovině, posuvné vetknutí v rovině. ( (b (c Sdružené vzby proti posunu i pootočení Stvební sttik tém č.3 5 / 63

6 Násobnost vzeb Vnější vzby odebírjí objektu stupně vonosti. n násobná vzb ruší objektu n stupňů vonosti (n=,, 3 Příkdy jednoduchých vzeb tuhého prutu v rovině jejich soţek rekcí Název vzby Kyvný prut Posuvný koub, posuvná vzb Neposuvný pevný koub, pevná vzb Posuvné vetknutí Dokoné vetknutí Násobnost vzby 3 Oznčení vzby, sožky rekcí z z z x z y z x y Stvební sttik tém č.3 6 / 63

7 Zjištění nehybnosti prutu K pevnému podepření objektu je potřeb toik vzeb v, by zrušiy všechny stupně vonosti n v. v = n v v < n v Podepření objektu je kinemticky určité stticky určité, zjištěn nehybnost objektu, pouţitená jko stvební konstrukce. Podepření objektu je kinemticky neurčité stticky přeurčité, nehybnost objektu není zjištěn, jko stvební konstrukce nepřípustná (nedosttečný počet vzeb. v > n Podepření objektu je kinemticky přeurčité stticky v neurčité, nehybnost objektu zjištěn, pouţitená jko stvební konstrukce (větší počet vzeb neţ je nezbytně nutné. Vzby musí být vhodně uspořádány, by skutečně zjišťovy nehybnost objektu nesmí se jednt o tzv. výjimkový přípd kinemticky určité nebo přeurčité konstrukce. Stvební sttik tém č.3 7 / 63

8 Kinemticky stticky určitá konstrukce v = n v v = 3, n v = 3 Podepření objektu je kinemticky i stticky určité P P x b z bz x y P P z Stvební sttik tém č.3 8 / 63

9 Kinemticky stticky určité přípdy podepření prutů ( (e (i n v = 6 n v = n v = 3 Osová úoh (b n v = 3 (f n v = (j n v = 3 Krutová úoh (c n v = 3 (g n v = 3 (k n v = 3 (d n v = (h n v = 3 ( n v = 6 Příčná úoh Stvební sttik tém č.3 Kinemticky určité přípdy podepření prutů 9 / 63

10 Kinemticky přeurčitá konstrukce v > n v Podepření objektu je kinemticky přeurčité stticky neurčité x P P b bx v = 4 n v = 3 z bz x y P P b by bx v = 6 n v = 3 z bz Stvební sttik tém č.3 / 63

11 Kinemticky neurčitá konstrukce v < n v Podepření objektu je kinemticky neurčité stticky přeurčité P P b z bz Objekt v rovnováze jen z určitého ztížení Ve stvební prxi nepoužitené. Stvební sttik tém č.3 / 63

12 Výjimkové přípdy podepření Vzby musí být vhodně uspořádány nesmí vzniknout výjimkové přípdy podepření, které jsou ve stvební prxi nepouţitené. x P P b bx z P P b c z bz cz Stvební sttik tém č.3 / 63

13 Kinemticky určité přípdy podepření prutů (c prut není zjištěn proti rotci vzb proti vodorovnému posunu ndbytečná (d tři vzby proti posunutí, jejichţ směry se protínjí v jednom bodě (e tři vzby proti svisému posunutí v bodech, eţících v jedné přímce ( (d (b (c (e Výjimkové přípdy kinemticky určitého podepření prutů Stvební sttik tém č.3 3 / 63

14 Podmínky rovnováhy uvoněného ztíženého prutu Podepřený prut musí být nehybný v rovnováze. Počet podmínek rovnováhy záeţí n typu řešené úohy, shoduje se s počtem stupňů vonosti nepodepřeného prutu n v. Koik stupňů vonosti v odebírjí objektu vzby, toik vzniká soţek rekcí. v = n v v < n v Počet neznámých soţek rekcí se shoduje s počtem podmínek rovnováhy, prut je stticky určitý pouţitený jko stvební konstrukce. Počet neznámých soţek rekcí je menší neţ počet podmínek rovnováhy, prut je stticky přeurčitý nepouţitený jko stvební konstrukce (rovnováh nemůţe být obecně zjištěn. v > n v Počet neznámých soţek rekcí je větší neţ počet podmínek rovnováhy, prut je stticky neurčitý můţe souţit jko stvební konstrukce (podmínky rovnováhy musí být dopněny podmínkmi přetvárnými-deformčními, předmět Pruţnost psticit. Pokud je determinnt soustvy roven nue jde o výjimkový přípd. Stvební sttik tém č.3 4 / 63

15 Podmínky rovnováhy uvoněných ztížených prutů soustvy Pro kţdý smosttný prut ze sestvit 3 podmínky rovnováhy. Počet vnějších vnitřních vzeb: v = v e + v i Koik stupňů vonosti odebírjí soustvě vzby v, toik vzniká soţek rekcí. v = n v v < n v v > n v Počet neznámých soţek rekcí se shoduje s počtem podmínek rovnováhy, soustv je stticky určitá pouţitená jko stvební konstrukce. Počet neznámých soţek rekcí je menší neţ počet podmínek rovnováhy, soustv je stticky přeurčitá nepouţitená jko stvební konstrukce (rovnováh nemůţe být obecně zjištěn. Počet neznámých soţek rekcí je větší neţ počet podmínek rovnováhy, soustv je stticky neurčitá můţe souţit jko stvební konstrukce. Stupeň sttické neurčitosti s = v - n v Pokud je determinnt soustvy roven nue jde o výjimkový přípd. Stvební sttik tém č.3 5 / 63

16 Kinemtická sttická určitost příhrdového nosníku Prktické pojetí výpočtový mode tvořen hmotnými body (ve styčnících vnitřními vzbmi (pruty, které brání vzájemnému posunutí obou spojovných styčníků. Podmínk kinemtické (sttické určitosti:.s p v e ovinný koubový příhrdový nosník jko soustv hmotných bodů, vnitřních vnějších vzeb Stvební sttik tém č.7 6 / 63

17 Kinemtická sttická určitost F F N 4 N 8 e f g F 3 N N 5 N 9 N 3 N 7 N x N N 6 N c d b z. s p. 4 bz s=7 počet styčníků (v kţdém z nich podmínky rovnováhy p= počet vnitřních prutů (v kţdém z nich neznámá osová sí = = počet jedno dvojnásobných vzeb ( nebo neznámé soţky rekcí Stvební sttik tém č.7 7 / 63

18 Kinemtická sttická určitost F F c N 5 d s=4 N N 3 N 4 p=5 x N b = = z bz. s 8 p. 8.s p. Stvební sttik tém č.7 Stticky i kinemticky určitý rovinný koubový příhrdový nosník Stticky přeurčitý, kinemticky neurčitý rovinný koubový prutový nosník 8 / 63

19 Kinemtická sttická určitost F F Není koubový styčník c N N 5 N 3 N 6 d N 4 s=4 p=6 = x N b bx = z bz. s 8 p. x stticky (vnitřně i zevně neurčitý rovinný koubový příhrdový nosník (kinemticky přeurčitý Stvební sttik tém č.7 9 / 63

20 Určení stupně sttické neurčitosti ovinné rámové konstrukce nosníky. Otevřené prutové soustvy: n s = v 3 p k = p k v počet vnějších vzeb (rekcí i počet i-násobných vnějších vzeb p k počet vnitřních koubových připojení přepočtených n jednoduché připojení. Uzvřené prutové soustvy: n s = 3.u + v 3 p k u počet uzvřených příhrd / 63

21 Siová metod Siová metod (S je: určen k řešení stticky neurčitých konstrukcí, n s, zákdní metodou k řešení stticky neurčitých prutových konstrukcí, metodou přímou. S využívá vede podmínek rovnováhy přetvárných podmínek, princip superpozice princip úměrnosti. Siová metod / 63

22 Siová metod Postup při řešení stticky neurčité konstrukce S:. Určí se n s. Odebráním n s vzeb (vnějších nebo vnitřních se vytvoří zákdní stticky určitá konstrukce 3. Odebrné vzby se nhrdí stticky neurčitými simi nebo momenty (stticky neurčité sožky rekcí nebo interkcí 4. Seství se n s přetvárných podmínek ve formě soustvy ineárních rovnic 5. Řeší se soustv ineárních rovnic, jejich řešením jsou stticky neurčité sožky rekcí nebo interkcí 6. Znost stticky neurčitých sožek rekcí nebo interkcí umožní vypočíst rekce v ponechných vzbách, sožky vnitřních si, přípdně deformce Siová metod / 63

23 Jednoduchý stticky neurčitý nosník Předpokdy: přímý prut s průřezem proměnivým nebo konstntním, b os prutu identická s osou x, jedn s hvních rovin prutu eží v rovině xz, c prut je podepřen ve dvou bodech, d kždá z vnějších vzeb proti posunutí je rovnoběžná s některou ze souřdných os, e kždá z vnějších vzeb proti potočení působí v rovině, jejíž normáou je některá ze souřdných os, f prut může být ztížen prostorově. Jednoduchý stticky neurčitý nosník 3 / 63

24 Jednoduchý stticky neurčitý nosník Stupeň sttické neurčitosti n s = v n v udává počet přebytečných vzeb, tj. počet vzeb, které je nutno odebrt, by se nosník st stticky určitým Prostorová úoh jednoduchého přímého nosníku Obr. 3.. / str. 55 Jednoduchý stticky neurčitý nosník 4 / 63

25 Jednoduchý stticky neurčitý nosník Kždý jednoduchý stticky neurčitý nosník v prostorové úoze ze rozděit n 4 jednodušší úohy:. Osová úoh n v =. Příčná úoh v rovině xz n v = 3. Příčná úoh v rovině xy n v = 4. Krutová úoh n v = Jednoduchý stticky neurčitý nosník 5 / 63

26 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze n s v bx n v bx Siové ztížení N E N A dx Siové ztížení E A dx N E N A dx N E N A dx E N A dx Siové ztížení Otepení t N dx t t t Siová metod v osové úoze Obr. 3.. / str. 58 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze 6 / 63

27 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze Popuštění podpor ub Posunutí ve směru osy x u, Deformční podmínk: d V dném přípdě ( ve směru osy x: ū mjí opčný směr ( ( u ( u ū b mjí stejný směr d u b x u b u x u u b x bx u Siová metod v osové úoze Obr. 3../str.58 7 / 63

28 Příkd 3. Siové ztížení EA 9,68 (4,8,9kN( 5 kn Deformční podmínk 4,8kN( bx bx x ( N E N E x N dx A N dx A 9,68 4,, 5 9,68 x E A 5,7 3 4,8 9,68 5,9kN( 3 ( 3 N 5 9,68,9 dx 5,7 5,9kN( Zdání řešení příkdu 3. Obr / str. 6 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze 8 / 63

29 Příkd 3. Otepení N nosník působí otepení t =5 o C, je konstntní po ceé déce EA 9,68 N x kn, 3 EA 9,68 5 t 5,4 x 74,58 kn( dx α Deformční podmínk: bx x x t 5 t 4, t 9,68 3 bx t -5,, 5 Δt ,4 74,58 kn( ( 74,58 74,58 kn( 74,58 kn( C 4 Zdání řešení příkdu 3. Obr / str. 6 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v osové úoze 9 / 63

30 d Příkd 3., popuštění podpor Ū = 5 mm =,5 m (doprv Ū b = 8 mm =,8 m (doprv Posunutí Ū rekce mjí opčný směr Posunutí Ū b jednotková sí = mjí shodný směr Přetvárná podmínk: 3 bx x x x u EA b bx ( 9,68,8 bx u b 968, kn( u 968, kn( 5 ( x,8 bx u 3 (,5 968, kn( d u 9,68 u 5,5 968, kn( Zdání řešení příkdu 3. Obr. 3. /str / 63

31 Příčně ztížené stticky neurčité nosníky Stupeň sttické neurčitost i : Přetvárná podmínk pro ztížení siové ztížení změnou tep oty : Přetvárná podmínk pro ztížení popuštěním podpor : n s v n v 3 d Jednostrnně vetknuté stticky neurčité nosníky Obr. 3.. / str. 68 Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 3 / 63

32 Oboustrnně vetknutý nosník v příčné úoze ns v n v 4 Přetvárné podmínky pro siové ztížení ztížení změnou tepoty: b b Přetvárné podmínky pro ztížení popuštěním podpor: d d Siová metod - příčné ztížený oboustrnně vetknutý nosník, obr.3., str / 63

33 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 Nosník z profiu I je ztížen: siově de obr. ( ineárním otepením t =5 o K de obr. (e popuštěním podpor de obr.(h Přetvárné podmínky pro ztížení siové změnou tepoty: Přetvárné podmínky pro ztížení popuštěním podpor: d d Zdání řešení příkdu 3.8, str / 63

34 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 řešení, siové ztížení Siové ztížení Zákdní stticky určitá soustv: prostý nosník dvojkoubově uožený Stticky neurčité veičiny: = b =- b ztěžovcí stv: Výpočet rekcí z, bz : z bz (6 (,6 3, 4 3, 4 3, 4,6 3,,6 / 4,8 6,6,8 / 4,8 8kN 7,6kN Průběh momentu o : ( x ( x pro,6 z z x x x 4,8 q q x x pro F ( x x,6 x F q ( x x F Lze též npst: kde F q z F ( x x x F F q q q q x q pro ( x x F x pro x F x 34 / 4

35 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 řešení, siové ztížení.ztěžov cí stv x. ztěžovcí x stv Výpočet deformčních součinite ů : b, b b b b b,, E E I I E E dx dx I I zákdní 3 3 dx dx EI EI 6 6 4,8 3EI,6 EI EI EI deformční 4,8 6EI,8 EI úhy,6 EI pro konst.,8 EI prostého průřez nosníku b b 35 / 4

36 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 řešení, siové ztížení Výpočet deformčních součiniteů, EI EI dx EI dx EI ( ( Integrci ze provézt : nyticky, pomocí Verščginov prvid, 3 pomocí tbuky.. V dném přípdě je : q q 6,3 EI 58,444 EI F F q q dx dx 36 / 4

37 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 řešení, siové ztížení Řešením ineárních rovnic po doszení je: b b ekce : 6,667 knm 3,3444 knm b b 6,66 3, ,563 kn 4,8 4,8 b 6,66 3,344 7,6 7,37 kn 4,8 4,8 Zdání řešení příkdu 3.8, obr. 3., str / 4

38 Lineární Z ekce Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 ztížení změnou tepoty Jde o symetricko u úohu, Řešení dvou ineárních Průrůběohybového z t z otepení z po výšce průrůřez rovnic (, proto momentu, neboťe z 5 ze 5 6,6,8 EI EI EI doszeno EI 4494 knm z t h bz dx - viz obr. 3.(g. 5 redukovt n, 6 t 4,8,4 konst. V ( 5 5 o 4,8 C x dx EI jedinou ve 6, nebo 4,8 4,446 knm tké 5 tvru : Zdání řešení příkdu 3.8, obr. 3., str / 4

39 Příkd 3.8, str. 8, obr.3.8 ztížení pokesem podpor Deformční podmínky Pro zvoenou Z S je : d Podoszení,6 4494, (,8 4494, Řešením rovnic b b ( je : Řešení, viz obr. 3.(i, : b ( ( : d d w b, w b d 3.(j b b,4 ( 6,5,4 -,kn w b w b ( w ( 4,8 ( 4 6,5 w 4,8, 4,8 d b d mjí wb 4,8 4 wb 4,8 - stejný 4,65 b (8,49 4,8 směr,3,6 4,8,3,6 4,8 4 8,49kNm 6,44 kn Zdání řešení příkdu 3.8, obr. 3., str. 8 6,5 4 6, / 4

40 Tbuk 3. Vzorce pro koncové momenty vetknutí nosníku se stáým průřezem Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 4 / 63

41 Prostý nosník jko prvek stticky neurčité konstrukce Prostý nosník jko prvek jeho rozkd n díčí stvy Obr / str. 6 Prostý nosník, jko prvek stticky neurčité konstrukce 4 / 63

42 Prostý nosník jko prvek stticky neurčité konstrukce, průběhy sožek vnitřních si Prostý nosník, jko prvek stticky neurčité konstrukce Průběhy vnitřních si v. stvu v momentovém stvu Obr / str. 6 4 / 63

43 Prostý nosník jko prvek stticky neurčité konstrukce, superpozice průběhu ohybového momentu Prostý nosník, jko prvek stticky neurčité konstrukce Superpozice průběhů s přemístěnou zákdní strnou Obr / str / 63

44 Proměnný průřez Výškové náběhy Obr / str. 7 Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 44 / 63

45 Proměnný průřez - příkd 3.5 Řešení pomocí b,, b x n 5 Z tbuky obdobně Výpočet mx,4 q, b q, q b, Výpočet rekcí :, b, b, mx tbuky 3.3 :,3,6, b q : 6,5,545 m 4 x n 3 3,9,,9 q b, x n b,,63kn Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 4 5,5 4 q,5 5 66, ,63,855, 66,85kNm 66, ineární interpoc í dostneme 4 48,37kN,545 6,7kNm,9 Zdání příkdu 3.5 Obr / str / 63

46 Tbuk 3.3 Součinitee pro moment vetknutí (rovnoměrné ztížení Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 46 / 63

47 Tbuk 3.4 Součinitee pro moment vetknutí (bodová sí uprostřed Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 47 / 63

48 Tbuk 3.6 Součinitee pro momenty vetknutí (rovnoměrné ztížení Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 48 / 63

49 Tbuk 3.7 Součinitee pro momenty vetknutí (bodová sí uprostřed Jednostrnně vetknutý nosník v příčné úoze 49 / 63

50 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze Stupeň sttické n s n v neurčitost i : Deformční pro siové podmínk ztížení : b pro ztížení popuštěním podpor : d Siová metod v krutové úoze Obr / str. 85 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze 5 / 63

51 Zdání: Krutová úoh - příkd 3. Ţeezobetonový nosník (G=9,4. 6 kp konstntního obdéníkového průřezu o šířce b=,4m výšce h=,36m je ztíţen: zkrucujícím ztíţením de obr. 3.5 ( b popuštěním podpor, rd, b, rd. oment tuh osti v kroucení je ( viz tb. : I t b 3 h,96,4 3,36 9,75 4 m 4 G I t 93 knm h/b,,,,3,4,5,46,54,66,77,869,958 h/b,6,7,8,9 3,37,9,74,33,87,633 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze Zdání příkdu 3. Obr / str / 63

52 Krutová úoh - příkd 3., siové ztížení Deformční podmínk oment T T T G T G T I T t T I t dx dx ( 4 7,75 6,5kNm Výsedný průběh T - viz obr. 3.5 (d G G má opčný směr než ztěž. momenty I I : 3 G I 4 G I t t t t 4 4 G I T t dx 7,75kNm (4 T b,5 9 G I t 3,5 3 G I t Zdání řešení příkdu 3. Obr / str. 87 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze 5 / 63

53 Krutová úoh - příkd 3., popuštění podpor Popuštění podpor:, rd, b, rd. Deformční podmínk: d T 4 ( T, rd T GI T b b t d 4 4, d T ( (,, rd, (, T b 4 4,438 rd/knm 4 6,76 knm,3 4, ,76 knm Řešení příkdu 3. Obr / str. 87 Jednoduchý stticky neurčitý nosník v krutové úoze 53 / 63

54 Výpočet deformce stticky neurčitého nosníku Siový ztěžovcí stv edukční vět: Jednotkový virtuání stv, soužící k výpočtu deformce, stticky neurčitého nosníku (n s může být vytvořen: n původním stticky neurčitém nosníku, n stticky neurčitém nosníku s n sj < n s, (odebráno méně než n s vzeb, n stticky určitém nosníku (odebráno n s vzeb. edukční větu ze použít pro výpočet deformce ibovoné stticky neurčité konstrukce při siovém ztížení. Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 54 / 63

55 Výpočet deformce - siový ztěžovcí stv Příkdy voby virtuáního ztěžovcího stvu pro výpočet posunutí středu oboustrnně vetknutého nosníku. Příkdy pikce redukční věty Obr / str. 89 Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 55 / 63

56 Zdůvodnění redukční věty N ibovoné stticky neurčité konstrukci ze odstrnit přebytečné vzby nhrdit jejich účinek simi nebo momenty. N stejné, tj. stticky určité konstrukci, ze pk určit virtuání stv konstrukce pro výpočet deformce při využití principu virtuáních si. Pokud se virtuání stv konstrukce určí n stticky neurčité konstrukci, pk jej ze při využití principu superpozice povžovt z výsedný stv n stticky určité konstrukci v řdě díčích ztěžovcích stvů odpovídjících stupni sttické neurčitosti, kdy nhrzujeme odstrněné vzby jejich účinkem. Účinek virtuáních si momentů nhrzujících vzby je nuový, neboť umožňují vypočíst v místě vzby nuovou deformci odpovídjící nhrzené vzbě. Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 56 / 63

57 Výpočet deformce-siový ztěž. stv-příkd 3. Vypočtěte průhyb nosníku v bodě s. Nosník je n obr Průběh vypočten s využitím tbuky 3., viz. obr. 3.7(b. Virtuání jednotkový stv zvoen n obr. 3.7 (c. w s Integrá s nyticky dx využitím E I obr. 3. (b (d 5 96 E I E I dx ze P řešit 3 : b de c de Vereščginov tbuky. prvid Zdání řešení příkdu 3. Obr / str. 89 Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 57 / 63

58 Výpočet deformce-siový ztěž. stv-příkd 3. Výpočet s vyuţitím Vereščginov prvid: w s E I dx E I dx w w w w s s s s E I E E E I I I ( A ( ( ( P 8 9 P T 4 P A 7P P T 5P 96 3 EI 3 Zdání řešení příkdu 3. Obr / str. 89 Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 58 / 63

59 Výpočet deformce ztížení změnou tepoty Výsedná deformce je dán superpozicí: pruţné deformce w pr b deformce vyvoné změnou tepoty w t n zákdní stticky určité konstrukci w w pr w t U jednoduchého stticky neurčitého nosníku konstntního průřezu jsou při konstntní změně tepoty po déce nosníku: v osové úoze ( t, b v příčné úoze při oboustrnném vetknutí ( t c v krutové úoze (změn tepoty se neprojevuje deformce nuové, superponovné deformce se d b vyruší. Tento pozntek neze zobecňovt. Npř.u jednostrnně vetknutého nosníku jiţ tomu tk není. Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 59 / 63

60 Výpočet deformce ztížení změnou tepoty Příkd 3.3 Nosník de 3.8 je ztížen změnou tepoty. Vypočtěte průhyb v bodě c. Řešení : EI 4494 knm w w w c pr pr w pr w t,3,8 ( EI 3,395 m 4.56,3,35, / 4494 w t t h t dx,, 5 8 5,3 3,36 3 m w c, ,36 3,93 3 m Zdání řešení příkdu 3.3 Obr / str. 9 Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 6 / 63

61 Výpočet deformce popuštění podpor Výsedná deformce je dán superpozic í : pružné deformce w b přemístění m zákdního stticky určitého jko tuhého těes w pr p nosníku w w pr w p Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 6 / 63

62 Výpočet deformce popuštění podpor, příkd 3.4 Vypočtěte svisý průhyb v bodě c oboustrnně vetknutého nosníku z př. 3.8 se zdným popuštěním podpor de obr. 3. (h, je-i jiţ znám průběh ohybového momentu de obr. 3.9 (. Příkd 3.8, obr. 3. Pro výpočet posunutí nosníku jko tuhého těes i pro výpočet pruţné deformce umístíme do bodu c svisou virtuání síu o veikosti. Průběh virtuáního momentu je n obr. 3.9 (b. Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku Zdání příkdu 3.4 Obr / str. 9 6 / 63

63 Výpočet deformce popuštění podpor, příkd 3.4 Výpočet posunutí w p jko tuhého těes ze vypočíst při pouţití principu virtuáních prcí w w p ( p (,3 4,8 4,75 3 m (,8,6 4,8 w b Pruţné posunutí w pr se vypočte známými postupy (viz učebnice: w b w pr,844 3 m Cekové posunutí je dáno součtem: w w w w c c p pr 4,75 3, ,594 3 m Zdání příkdu 3.4 Obr / str. 9 Výpočet deformce jednoduchého stticky neurčitého nosníku 63 / 63

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

Téma 4 Výpočet přímého nosníku

Téma 4 Výpočet přímého nosníku Stavební statika, 1.ročník bakaářského studia Téma 4 Výpočet přímého nosníku Výpočet nosníku v osové úoze Výpočet nosníku v příčné úoze ve svisé a vodorovné havní rovině Výpočet nosníku v krutové úoze

Více

Jsou to konstrukce vytvořené z jednotlivých prutů, které jsou na koncích vzájemně spojeny a označujeme je jako příhradové konstrukce nosníky.

Jsou to konstrukce vytvořené z jednotlivých prutů, které jsou na koncích vzájemně spojeny a označujeme je jako příhradové konstrukce nosníky. 7. Prutové soustavy Jsou to konstrukce vytvořené z jednotlivých prutů, které jsou na koncích vzájemně spojeny a označujeme je jako příhradové konstrukce nosníky. s styčník (ruší 2 stupně volnosti) každý

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

4.6.3 Příhradové konstrukce

4.6.3 Příhradové konstrukce 4.6.3 Příhradové konstrukce Forth Bridge (1890) 2529 m Akashi Kaikyō Bridge (1998) 3911 m "Forth rail bridge head-on-panorama josh-von-staudach" by Josh von Staudach - Own work. "The Forth Bridge seen

Více

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník Stvení sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy Gererův nosník Spojitý nosník s vloženými klouy - Gererův nosník Kter stvení mehniky Fkult stvení, VŠB - Tehniká univerzit Ostrv Sttiky neurčité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍŘENÝ PRŮVODCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍŘENÝ PRŮVODCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD3-MO ROZŠÍŘENÝ PRŮVODCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

4.6 Složené soustavy

4.6 Složené soustavy 4.6 Složené soustavy vznikají spojením jednotlivých konstrukčních prvků (tuhých těles, tuhých desek a/nebo bodů) deska deska G G 1 vazby: vnitřní - spojují jednotlivé prvky vnější - připojují soustavu

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 15. ZÁŘÍ 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY ) NOSNÍKY ZTÍŽENÉ OBECNOU SOUSTVOU SIL Obecný postup při matematickém řešení reakcí

Více

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník Stvení sttik,.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového nosníku Zjenoušená

Více

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání

Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání Grantový projekt FRVŠ MŠMT č.97/7/f/a Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v obasti tepotního namáhání Některé apikace a ukázky konkrétních řešení tepeného namáhání těes. Autorky:

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Stupně volnosti a vazby hmotných objektů

Stupně volnosti a vazby hmotných objektů Stupně volnosti a vazby hmotných objektů Reálnou konstrukci či její části idealizujeme výpočetním modelem, který se obvykle skládá z objektů typu hmotný bod model prvku na který působí svazek sil (často

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

SMA2 Přednáška 08. Symetrické konstrukce Symetrické a anti(sy)metrické zatížení Silová metoda a symetrie Deformační metoda a symetrie Příklady

SMA2 Přednáška 08. Symetrické konstrukce Symetrické a anti(sy)metrické zatížení Silová metoda a symetrie Deformační metoda a symetrie Příklady SA2 Přednáška 08 Symetriké konstruke Symetriké a anti(sy)metriké zatížení Silová metoda a symetrie Deformační metoda a symetrie Příklady Copyright () 2012 Vít Šmilauer Czeh Tehnial University in Prague,

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. ZBYNĚK KERŠNER, CSc. ING. ROSTISLAV ZÍDEK ING. ZBYNĚK VLK ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY MODUL BD01-MO3 STATICKY URČITÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Více

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou

Posuďte oboustranně kloubově uložený sloup délky L = 5 m, který je centricky zatížen silou Příkld 1: SPŘAŽEÝ SLOUP (TRUBKA VYPLĚÁ BETOE) ZATÍŽEÝ OSOVOU SILOU Posuďte oboustrnně kloubově uložený sloup délk L 5 m, který je entrik ztížen silou 1400 kn. Sloup tvoří trubk Ø 45x7 z oeli S35 vplněná

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ SOUSTAVY

PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ SOUSTAVY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 4. ŘÍJNA 202 Název zpracovaného celku: PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ SOUSTAVY Příhradové konstrukce jsou sestaveny

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

MECHANIKA STATIKA. + y. + x. - x. F 4y F4. - y. FRBy. FRAy. Ing. Radek Šebek 2012 A B C D. I a III 3 5 7 D II. B C a b c F1Z F2Z. a 2. a 3. a 4.

MECHANIKA STATIKA. + y. + x. - x. F 4y F4. - y. FRBy. FRAy. Ing. Radek Šebek 2012 A B C D. I a III 3 5 7 D II. B C a b c F1Z F2Z. a 2. a 3. a 4. h MECHNIK + y 2 F Vy F 2y 1 FV V F 1y F 3y F3 3 - x F 1x F 3x F 4x 0 F 2x F 4y F4 F Vx + x F FRy 4 - y FRy F l FRy C D FRy I 2 III 6 V 1 3 5 7 D II 4 IV C c Z Z Ing. Rdek Šeek 2012 MECHNIK 1. OSH 2. MECHNIK

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIŘÍ KYTÝR, CSc. ING. ZBYNĚK KERŠNER, CSc. ING. ROSTISLAV ZÍDEK ING. ZBYNĚK VLK ZÁKLADY STAVEBNÍ MECHANIKY MODUL BD01-MO4 STATICKY URČITÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou . Stanovení moduu pružnost v tahu přímou metodou.. Zadání úohy. Určte modu pružnost v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materáů a výsedky porovnejte s tabukovým hodnotam.. Z naměřených hodnot

Více

Předpjatý beton Přednáška 4

Předpjatý beton Přednáška 4 Předpjatý beton Přednáška 4 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení

Více

Téma 6 Rovinné nosníkové soustavy

Téma 6 Rovinné nosníkové soustavy Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia Téma 6 Rovinné nosníkové soustavy Spojitý nosník s vloženými klouby Trojkloubový rám a oblouk Trojkloubový rám a oblouk s táhlem Katedra stavební mechaniky

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN

ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN ZÁKLADY KRYSTALOGRAFIE KOVŮ A SLITIN pevné látky jsou chrkterizovány omezeným pohybem zákldních stvebních částic (tomů, iontů, molekul) kolem rovnovážných poloh PEVNÉ LÁTKY krystlické morfní KRYSTAL pevné

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V

2 i i. = m r, (1) J = r m = r V. m V Měření momentu setrvčnosti 1 Měření momentu setrvčnosti Úko č. 1: Změřte moment setrvčnosti obdéníkové desky přímou metodou. Pomůcky Fyzické kyvdo (kovová obdéníková desk s třemi otvory), kovové těísko

Více

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku

Základní principy fyziky semestrální projekt. Studium dynamiky kladky, závaží a vozíku Zákldní principy fyziky seestrální projekt Studiu dyniky kldky, závží vozíku Petr Luzr I/4 008/009 Zákldní principy fyziky Seestrální projekt Projekt zdl: Projekt vyprcovl: prof. In. rntišek Schuer, DrSc.

Více

Princip virtuálních prací (PVP)

Princip virtuálních prací (PVP) Zatěžujme pružinu o tuhosti k silou F k ū F Princip virtuálních prací (PVP) 1 ū u Energie pružné deformace W ext (skalár) je definována jako součin konstantní síly a posunu. Protože se zde síla během posunu

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Modelování kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti

Modelování kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti Modeování kmitavých soustav s jedním stupněm vonosti Zpracova Doc. RNDr. Zdeněk Haváč, CSc 1. Zákadní mode Zákadním modeem kmitavé soustavy s jedním stupněm vonosti je tzv. diskrétní podéně kmitající mode,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled řijímcí řízení k. r. / Kompletní znění testových otázek - mtemtický přehled Koš Znění otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď. Které číslo doplníte místo otzníku? 8?. Které číslo

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících Pružnost a plasticita,.ročník bakalářského studia Téma 7 Smková napětí v ohýbaných nosnících Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet smkového napětí vbraných průřeů Dimenování nosníků namáhaných na smk

Více

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5

OVN - osová vzdálenost. MIAKO Dolní Bukovsko OVN OVN OVN OVN OVN OVN. Dodávka 62,5. (ks/m 2 ) (ks) (ks/m 2 ) (ks) 15/62,5 HELUZ 19/62,5 HELUZ 19/50 Kermické stropy HELUZ Použití Kermické trámečkové stropy HELUZ jsou tvořené kermickými stropními vložkmi kermicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svřovnou prostorovou výztuží.

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt relizovný n PŠ Nové Město nd Metují s finnční podporou v Operční proru Vzdělávání pro konkurencescopnost Královérdeckéo krje Modul 03 - Tecnické předěty In. Jn Jeelík - nuk o rovnováze kplin jejic

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmysová škoa a Vyšší odborná škoa technická Brno, Sokoská 1 Šabona: Inovace a zkvaitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číso: Anotace: echanika, pružnost pevnost Nosníky stejné

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECHB

Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECHB Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECH Zpracoval: Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Prutové soustavy Prutové soustavy představují speciální soustavy těles, které se uplatňují při navrhování velkorozměrových

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

Téma 1 Nosné lano. Statika stavebních konstrukcí I., 2.ročník bakalářského studia

Téma 1 Nosné lano. Statika stavebních konstrukcí I., 2.ročník bakalářského studia Statika stavebních konstrukcí I.,.ročník bakalářského studia Téma 1 Nosné lano Pojem nosného lana Obecné vlastnosti příčně zatíženého nosného lana Lano zatížené svislými bodovými silami (vláknový polygon)

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Ktedr geotechniky podzemního stvitelství Modelování v geotechnice Princip metody mezní rovnováhy (prezentce pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Ev Hrubešová, Ph.D. Inovce studijního

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Jeli F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS STEJNOSĚRNÉ STROJE Určeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS 1. Úvod 2. Konstrukční uspořádání 3. Princip činnosti stejnosměrného stroje 4. Rozdělení stejnosměrných strojů 5. Provozní vlstnosti

Více

13. Soustava lineárních rovnic a matice

13. Soustava lineárních rovnic a matice @9. Soustv lineárních rovnic mtice Definice: Mtice je tbulk reálných čísel. U mtice rozlišujeme řádky (i=,..n), sloupce (j=,..m) říkáme, že mtice je typu (n x m). Oznčíme-li mtici písmenem A, její prvky

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník. 5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Rovinné nosníkové soustavy II

Rovinné nosníkové soustavy II Prázý Prázý Prázý Ství sttik,.roík kláského stui Rovié osíkové soustvy II Trojklouový rám (osík) Trojklouový olouk (osík) Trojklouový rám s táhlm Trojklouový olouk s táhlm Ktr ství mhiky Fkult ství, VŠB

Více

Statika tuhého tělesa Statika soustav těles

Statika tuhého tělesa Statika soustav těles Statika tuhého tělesa Statika soustav těles Petr Šidlof TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

1. práce z mechaniky statika, pružnost a pevnost

1. práce z mechaniky statika, pružnost a pevnost 1. práe z mehniky sttik, pružnost pevnost 1) vetknutý nosník D: =1200N, =950N, =410Nm, =60, =80mm, =240mm, =320mm, mteriá: 11343, nmáhání: sttiké, odéník nežto s poměrem strn 1:2 2) vetknutý nosník D:

Více

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc.

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc. PLANETOVÉ PŘEVODY Pomůck do cvičení předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pvel Sedlák, CSc. Pro pochopení funkce plnetových převodů jejich kinemtiky je nutné se senámit se ákldy především kinemtikou

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

2.8 Zobecnění vztahů mezi zatížením a vnitřními silami prutu (rovinný prut zatížený v rovině) df x =f x.ds df z =f z.ds. M+dM x. ds=r.dϕ.

2.8 Zobecnění vztahů mezi zatížením a vnitřními silami prutu (rovinný prut zatížený v rovině) df x =f x.ds df z =f z.ds. M+dM x. ds=r.dϕ. .8 Zobecnění vtahů mei atížením a vnitřními silami prutu (rovinný prut atížený v rovině) µ x N V M dm µ df df x =R. MdM x NdN VdV Náhradní břemena: df x = x. df =. dm µ =µ. Obecný rovinný prut: spojité

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod 1. Úvod Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstršími elektrickými stroji nejprve se používly jko generátory pro výrobu stejnosměrného proudu. V řdě technických plikcí byly tyto V součsné době se stejnosměrné

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více