VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY"

Transkript

1 S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU a svět potřebují spolehlivé, cenově dostupné a udržitelné energetické toky. To je klíčový prvek hospodářského rozvoje a dosažení Lisabonských cílů. Propojení mezi energetickou bezpečností, udržitelností a konkurenceschopností je zřejmé. Zvyšování závislosti na dovozu z nestabilních oblastí a od nespolehlivých dodavatelů představuje vážné riziko. Někteří významní producenti a odběratelé používají energetiku jako prostředek politického nátlaku. Mezi další rizika patří dopad na vnitřní trh EU s energií způsobený vnějšími aktéry, kteří nedodržují stejná pravidla trhu ani nepodléhají na domácím trhu stejnému konkurenčnímu tlaku. Bezpečné dodávky energie vyžadují spojení vnitřních a vnějších politik. Je zapotřebí na úrovni EU udělat více - z toho důvodu Evropská rada na základě Zelené knihy Komise 1 požadovala, aby během zasedání Evropské rady na jaře roku 2007 byla po strategickém přezkumu, který má do konce roku 2006 předložit Komise, přijata energetická politika pro Evropu a prioritizovaný akční plán. Rovněž vyzvala Evropskou komisi a generálního tajemníka, vysokého představitele, aby mezitím poskytly příspěvek v souvislosti se strategií EU ohledně vnějších vztahů v oblasti energetiky. Nejedná se o zpochybňování legitimního práva jednotlivých členských států na rozvoj vlastních zahraničních vztahů za účelem zajištění bezpečnosti dodávek energie a na volbu zdrojů energie. Rozvoj soudržné a cílené vnější energetické politiky EU, využívající celou škálu vnitřních i vnějších politik EU, by nicméně posílil vnější kolektivní energetickou bezpečnost Unie. Rovněž by pomohl EU účinněji čelit možným strategiím významných vnějších dodavatelů energie, jejichž cílem je nepříznivě působit na základy trhu. Tento dokument se zabývá tím, jakým způsobem mohou být vnější vztahy EU, včetně SZBP, účinněji využity při sledování našeho společného cíle, a sice zabezpečení spolehlivých toků cenově dostupné a z hlediska životního prostředí udržitelné energie. 1 Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, březen roku 2006, viz dokument 7070/06 + ADD 1 (KOM(2006) 105 v konečném znění) 1

2 Jde nutně o předběžnou analýzu, která má zahájit diskusi. Obsahuje ale rovněž konkrétní opatření, jež mohou být okamžitě prováděna. Vnější vztahy v oblasti energetiky nemohou být uměle odděleny od obecnější otázky, jaký druh energetické politiky si EU a její členské státy přejí. Odpověď na tuto otázku bude součástí akčního plánu, který má být předložen příští jaro. Chránit vnější zájmy EU v oblasti energetiky a lépe posoudit, jakým způsobem může EU využít svých vnějších vztahů při podpoře těchto zájmů, nelze bez propracovanější vnitřní politiky. HLAVNÍ ZÁSADY Za účelem posílení vnější bezpečnosti dodávek energie EU je důležité přijmout soudržný přístup, který bude sledovat tyto cíle: 1. podporování transparentního a dokonalejšího řízení energetického odvětví prostřednictvím energetických partnerství s třetími zeměmi, přičemž cílem je vytvořit oboustranně výhodné, otevřené, transparentní, nediskriminační a stabilní právní podmínky pro investice a obchod v oblasti energetiky. 2. zlepšování kapacit produkce a vývozu v producentských zemích a rozvíjení a modernizaci infrastruktur pro přepravu energie v producentských a tranzitních zemích. 3. zlepšování prostředí pro investice evropských společností ve třetích zemích a otevření produkce a vývozu zdrojů energie pro průmysl EU. 4. zlepšování podmínek pro obchod s energiemi prostřednictvím nediskriminačního přístupu k vývozním infrastrukturám pro tranzitní a třetí země. 5. posilování fyzické a environmentální bezpečnosti, jakož i bezpečnosti energetických infrastruktur. 6. podporování energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie včetně biopaliv, nízkoemisních technologií a celosvětového racionálního využívání energie. 7. provádění příslušných mechanismů Kjótského protokolu. 8. diverzifikaci dovozu energie podle jednotlivých produktů a zemí. 9. vytvoření mezinárodního režimu pro dodávky obohaceného uranu do zemí, které zvolily jadernou alternativu, a to v souladu se závazky o nešíření a při zohlednění ustanovení Smlouvy o Euratomu. 10. podporování vzniku strategických zásob a podporu sdílení těchto zásob s partnerskými zeměmi. V této fázi by bylo užitečné zabývat se dvěma základními prvky energetické bezpečnosti: dobře fungujícími trhy a diverzifikací. DOBŘE FUNGUJÍCÍ TRHY Dobře fungující světové trhy jsou nejlepším prostředkem k zajištění bezpečných a cenově dostupných dodávek energie. Vytvářejí v celosvětovém měřítku podmínky pro pružnou dodávku energie reagující na situaci, usnadňují investiční rozhodnutí, zmírňují otřesy a zajišťují bezpečnost jak zákazníků, tak producentů. Trhy ovšem nefungují v izolovaném prostředí; potřebují fyzickou a právní infrastrukturu, jakož i informace a transparentnost a aktivní účast hlavních aktérů. 2

3 Toho by mohlo být dosaženo rozšířením trhu EU s energií na sousední země v mezích oblasti upravené společnými právními předpisy se společnými pravidly týkajícími se trhu, tranzitu a životního prostředí. Obecněji by EU měla prosazovat reciprocitu, pokud jde o otevření trhu a dodržování pravidel trhu: nediskriminaci, hospodářskou soutěž, transparentnost a prosazování práva. Je třeba přesvědčit odběratelské země, které nejsou členy EU, že světové trhy s energiemi mohou fungovat k jejich prospěchu. Pokud by tyto země došly k závěru, že jedinou cestou k zajištění bezpečnosti jsou dvoustranné dohody, vzrostlo by riziko narušení energetické soustavy. DIVERZIFIKACE Energetická bezpečnost EU může být posílena diverzifikací zdrojů energie, zeměpisného původu a tranzitních tras. V sousedních zemích, jež mají pro EU klíčový význam, by EU měla usnadnit udržování a modernizaci stávajících energetických infrastruktur, jakož i rozvoj infrastruktur nových. Existuje řada nových projektů týkajících se plynu, o nichž již bylo rozhodnuto nebo jež jsou v pokročilém stadiu plánování (v severní Africe, na Blízkém východě, v oblasti Kaspického moře, Rusku a Norsku). Pokud by tyto projekty byly dokončeny, mohly by vést ke vzniku nových energetických koridorů a k vytvoření nových dovozních kapacit, které by představovaly významný podíl současné spotřeby plynu v EU. K bezpečnosti dodávek navíc významně přispívají terminály LNG. Rozvoj významných mezinárodních ropovodů pro přepravu ropy z oblasti Kaspického moře a ze střední Asie do EU je rovněž životně důležitý. K rychlejší realizaci těchto projektů v oblasti infrastruktur by měly být soudržným způsobem využity všechny nástroje, od politických dialogů a politik Společenství, týkajících se například obchodu, rozvoje, hospodářské soutěže, výzkumu a životního prostředí, přes finanční podporu a půjčky, včetně podpory a půjček EIB, EBRD a dalších mezinárodních finančních institucí. DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ Tato analýza dokazuje, že je důležité, aby si EU v oblasti energetiky vytvořila politiku vnějších vztahů. Musí být soudržná (podporovaná všemi politikami Unie, členskými státy a průmyslovou sférou), strategická (zcela uznávající geopolitický rozměr otázek souvisejících s energetickou bezpečností) a cílená (orientovaná směrem k iniciativám, kde opatření na úrovni Unie mohou mít jednoznačný dopad při podpoře zájmů Unie). Rovněž musí být v souladu s širšími cíli vnější politiky EU, jako jsou předcházení konfliktům a jejich řešení, nešíření a podpora lidských práv. Vnější energetická politika musí vycházet z jednoznačného určení zájmů EU a ze spolehlivého hodnocení rizik. To znamená, že je třeba zajistit, aby EU měla nezbytné kapacity pro sledování s cílem umožnit včasné varování a posílit schopnost reakce. EU by měla za účelem sledování energetické bezpečnosti zvážit vytvoření sítě zpravodajů v oblasti energetické bezpečnosti, která by zahrnovala zástupce členských států, Komise a generálního sekretariátu Rady, a vypracovat analýzy a akční plány. Evropská observatoř pro dodávky energií by rovněž mohla v této oblasti poskytnout hodnotný příspěvek. 3

4 Účinná vnější politika v oblasti energetiky závisí na schopnosti využít naše nemalé kolektivní zdroje a dát je do služeb společných zájmů. Pro dosažení výsledků je tedy potřeba jednat s producentskými, tranzitními a odběratelskými zeměmi. Je třeba si uvědomit, že politické výzvy vyžadují dvoustranný, regionální a mnohostranný dialog na politické úrovni (mimo jiné na úrovni hlav států a předsedů vlád). Mezi možné iniciativy, jež by mohly být rozvíjeny, patří: Na dvoustranné úrovni s ohledem na skutečnost, že v energetickém odvětví platí a nadále bude platit vzájemná závislost mezi EU a Ruskem, pracovat směrem k uzavření komplexní dohody s Ruskem, která by pokryla všechny energetické produkty. Cílem by měla být integrace trhů EU a Ruska s energiemi, a to oboustranně prospěšným, vzájemným, transparentním a nediskriminačním způsobem. Tato dohoda by měla být v ideálním případě vyjednána v kontextu smluvního rámce, který nahradí stávající dohodu o partnerství a spolupráci. pokračovat ve strategickém energetickém partnerství s Norskem (včetně podpory přání Norska připojit se ke Smlouvě o Energetickém společenství) a usilovat o podobný přístup v případě Alžírska. pomoci Turecku plně využít možnosti stát se významným energetickým tranzitním centrem a především podporovat jeho rychlé přistoupení ke Smlouvě o Energetickém společenství. provádět memorandum o porozumění EU-Ukrajina v oblasti energetické spolupráce, zahrnout do budoucí dvoustranné dohody souhrnnou kapitolu o energetice a plánovat přistoupení Ukrajiny ke Smlouvě o Energetickém společenství. položit zvláštní důraz na provádění těch ustanovení akčních plánů v rámci Evropské politiky sousedství, jež se týkají energetiky. rozvíjet dvoustrannou spolupráci v oblasti energetiky s významnými producentskými a tranzitními partnery v severní a pevninské Africe, na Kavkaze, v Kaspické nížině a ve střední Asii, na Blízkém východě a v Zálivu, jakož i v Latinské Americe. posílit dvoustranný dialog a spolupráci s klíčovými odběratelskými zeměmi, zejména s USA (kde je nutné vést dialog v oblasti energetiky více na politické úrovni ), jakož i Japonskem, Čínou a Indií ve snaze najít společný přístup ke globálním energetickým otázkám. Cílem by bylo zlepšit transparentnost a fungování světových trhů s energiemi a rozvíjet udržitelné zdroje energie a energetickou účinnost. 4

5 Na regionální úrovni rozšířit vnitřní trh EU s energií, a to rozšířením Smlouvy Energetickém společenství tak, aby zahrnovala příslušné země EHP a země Evropské politiky sousedství. rozvíjet sjednocování právních předpisů prostřednictvím Evropské politiky sousedství s cílem zlepšit investiční prostředí a zajistit rovné podmínky, co se týče otevření trhu, spravedlivé hospodářské soutěže, ochrany a bezpečnosti životního prostředí. Na mnohostranné úrovni začlenit plně energetické cíle EU do její mnohostranné obchodní politiky a případně sledovat tyto cíle prostřednictvím WTO. uzavřít jednání o protokolu o tranzitu připojeném k Energetické chartě a zajistit ratifikaci Energetické charty všemi signatáři. podněcovat členské státy, které jsou členy skupiny G8, a Komisi k využívání tohoto fóra za účelem podpory energetických zájmů EU, mimo jiné v rámci skupiny G8+5, jež sdružuje klíčové producenty a odběratele. posoudit, jakým způsobem posílit spolupráci s Mezinárodní agenturou pro energii a zvýšit počet jejích členů. podporovat mezinárodní dohodu o energetické účinnosti, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využívání účinných energetických technologií. Evropská rada se vyzývá, aby posoudila, zda by měly tyto návrhy být příspěvkem v rámci širších úvah, jejichž výsledkem má být energetická politika pro Evropu a obecný akční plán, jež mají být schváleny na jaře roku 2007, a do jaké míry by měly být prováděny ještě před formulováním závěrů tohoto širšího procesu. 5

6 Příloha: Spotřeba plynu a ropy v EU v roce 2004 podle zdroje PLYN ROPA Dovoz z Ruska 24 % 27 % Dovoz z Norska 13 % 16 % Dovoz z Blízkého východu 19 % Dovoz z Alžírska 10 % Dovoz ze severní Afriky 12 % Domácí produkce 46 % 21 % Jiné oblasti 7 % 5 % 6

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více