DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marek Blatný, Csc. Brno 2008

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a jiné prameny, které jsem použila. V Brně dne

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji především Prof. PhDr. Markovi Blatnému, Csc. za vedení mé diplomové práce, za čas s ochotou věnovaný četným konzultacím a za poskytnutí cenných rad a připomínek. Vážím si jeho podpory zejména při realizaci neobvykle zaměřeného výzkumného projektu. Děkuji všem studentům, kteří se zúčastnili rozsáhlého dotazníkového šetření, cením si jejich upřímnosti a důvěry při poskytování autentických výpovědí o situacích, v nichž se dopustili společensky nežádoucího chování. Umožnili tím, aby byl zmapován situační kontext antisociálního chování. Děkuji rovněž Mgr. Haně Kočové, která svým výzkumem významně přispěla nejen k rozšíření výzkumného souboru, ale zároveň také k možnosti nezávisle porovnat námi zjištěné výsledky. V neposlední řadě patří mé poděkování také Mgr. Petrovi Cimalovi, který mi s obrovskou trpělivostí poskytl zejména technickou podporu.

4 ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá antisociálním a rizikovým chováním u dospívajících. Předkládá zajímavá zjištění vyplývající z prozkoumání situačního kontextu antisociálního chování, kterého se dopustili adolescenti ve věku let, studenti prvních a druhých ročníků různých typů středních škol. Celé pojetí problematiky vychází především z nového podnětného přístupu k antisociálnímu chování, který se v posledních letech odráží ve vývojové psychologii. Antisociální chování je některými odborníky považováno za normativní součást vývoje v adolescenci, plní svoji významnou funkci při socializaci jedince, při zvnitřňování sociálních norem (které jsou paradoxně překračovány a neustále testovány). Je odpovědí na vývojové otázky a úkoly, které mají být vyřešeny, pomáhá jedinci nalézt a upevnit jeho identitu, ztotožnit se s vrstevnickou skupinou. V neposlední řadě v určitém věku většinou odezní a není prediktorem vývoje budoucí trestné činnosti jedince. Problém je v tom, že zatím neexistují psychologická kritéria, která by odlišovala antisociální chování od juvenilní delikvence, případně kriminality jako takové a zohledňovala důležité aspekty. Výzkum má design explorační studie a je ve své podstatě kvalitativně-kvantitativní. Byl realizován ve dvou největších městech ČR (v Praze a Brně). Zjišťována byla četnost výskytu určitého typu antisociálního chování pomocí Škály antisociálního chování, která je součástí rozsáhlého dotazníkového projektu s názvem SAHA (The Social and Health Assessment). Situační kontext byl zmapován prostřednictvím obsahových analýz volných výpovědí respondentů, uvedených k určitému typu chování. Výzkumný soubor představuje 630 studentů středních škol (včetně učňů) v rovnoměrném zastoupení 310 mužů a 320 žen, které potírá velké rozdíly mezi jednotlivými školami. Ty byly rozděleny podle jejich zaměření do pěti typů: gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, střední průmyslové školy a střední odborné učiliště (je zastoupeno jen jednou školou technického zaměření). Práce předkládá výsledky podrobných analýz o antisociálním, rizikovém nebo společensky nežádoucím chování v těchto oblastech: lhaní rodičům a učitelům, kapesní a jiné krádeže, ničení soukromého a veřejného majetku, požívání alkoholu a marihuany ve školním prostředí, záškoláctví, pobývání venku v noci bez dovolení rodičů, rvačky a postrkování, bitky gangů, zranění jiných osob nebo přihlížení takovému jednání, problémy se zákonem a incidenty s policií (např. zadržení a další zásahy), prodej drog, používání střelných zbraní a kontakt s nimi, násilí, kázeňské školní tresty a jiné postihy za nevhodné chování.

5 Výsledky výzkumu a další zjištění jsou prezentovány pro každý typ antisociálního chování zvlášť. Byla provedena analýza více než 2200 volných výpovědí a utříděna do hlavních kategorií a dále pro ně byly vytvořeny jednotlivé subkategorie. Je zohledněn věk respondentů, podoba současné přípravy na budoucí povolání (typ školy), pohlaví a město. Smyslem bylo poukázat nejen na četnost výskytu určitého typu antisociálního chování, ale také popsat, v jakých situacích se ho adolescenti dopouštěli (ve volném čase, v době vyučování atd.), zda sami nebo v přítomnosti dalších osob, kde (ve škole, doma, venku...), za jakých podmínek, co je k němu vedlo (jaké byly jejich motivy). V neposlední řadě studie diskutuje nedostatky současného výzkumu, naznačuje, jakým směrem by se mohl dále ubírat, na jaká témata by se měl zaměřit, ale také uvádí své limitace a předkládá návrh doplňkových otázek pro další exploraci situačního kontextu antisociálního chování. Klíčová slova: A) česky - studie explorační, adolescence, adolescenti, dospívání, dospívající, mládež, vrstevníci, rodina, osobnost, vývojové trendy, vývojové úkoly, morální vývoj, morálka, psychosociální vývoj, moratorium, identita, antisociální chování, situační kontext, funkce antisociálního chování, rizikové chování, juvenilní delikvence, kriminalita, motiv příležitosti k trestné činnosti, rizikové a ochranné faktory, lhaní, záškoláctví, konzumace alkoholu, kouření cigaret, marihuana, požívání drog, šikana, agrese, násilí, vandalismus, útěky z domova, krádeže, problémy se zákonem, party, sekty, suicidální pokusy, rizikové sexuální chování B) anglicky key words - explorative study, adolescence, adolescents, coming of age, youth, peers, family, personality, developmental trends, developmental tasks, moral development, morals, morality, psychosocial development, moratorium, identity, antisocial behavior, situational context, functions of antisocial behavior, risk behavior, juvenile delinquency, criminality, delinquency, motive of opportunity to criminal activity, risk and protective factors, lying, truancy, drinking alcohol (alcohol consumption), smoking cigarettes, marihuana, drugs use, chicane, agression, violence, vandalism, runnings from home, thefts, problems with law, gangs, cults, suicide attempts, risk sexual behavior

6 OBSAH ÚVOD...9 I. TEORETICKÁ ČÁST ADOLESCENCE Vymezení základních pojmů Charakteristika období adolescence Nový pohled na adolescenci Periodizace adolescence podle věku Vývojové trendy v adolescenci Vývojové úkoly v adolescenci Tělesný vývoj Psychosociální vývoj v adolescenci Eriksonova teorie vývoje Psychosociální moratorium Identita Intelektový a kognitivní vývoj Citový vývoj a emocionalita Morální vývoj Osobnost adolescenta Kompetence a výkon Vrstevníci Kamarádské a přátelské vztahy Intimní partnerské vztahy a sexualita Vztahy k rodičům a ostatním dospělým Postavení adolescentů ve společnosti Vzdělání, profesní orientace Zájmové oblasti, životní styl a volný čas Běžné denní problémy adolescentů ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI Rozlišení základních pojmů Motiv příležitosti k trestné činnosti Funkce antisociálního chování v adolescenci Běžné projevy rizikového chování adolescentů Šikana Agrese a fyzické násilí Lhaní Krádeže Záškoláctví...81

7 2.4.6 Vandalismus Útěky z domova Kouření cigaret a marihuany Požívání alkoholu Braní drog Specifické problémové oblasti Party a gangy Sekty Rizikové sexuální chování Problémy se zákonem Sebevražedné pokusy Kritéria pro posuzování antisociálního chování Rizikové a ochranné faktory Škola jako protektivní i rizikový faktor Rodina jako prediktor rizikového chování Vliv vrstevníků na rizikové chování jednotlivce Dispozice jedince k rizikovému chování Dopad vlivu komunity na chování jedince Výzkumy antisociálního chování dospívajících SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI II. EMPIRICKÁ ČÁST PŘEDPOKLADY A CÍLE VÝZKUMU U Vymezení výzkumného problému Cíle výzkumu a výzkumné otázky VÝZKUMNÝ SOUBOR POUŽITÉ METODY Projekt SAHA Dotazník zjišťující demografické údaje Osobnostní dotazník Škála antisociálního chování SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT Sběr dat Zpracování dat a systém prezentace výsledků Metoda vytváření trsů Princip triangulace Systém prezentace výsledků VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE A. Kolikrát jste se za poslední rok začal/a s někým rvát nebo postrkovat? B. Kolikrát jste za poslední rok kradl/a v obchodě?...139

8 C. Kolikrát jste úmyslně ničil/a nebo poškozoval/a veřejný nebo soukromý majetek? D. Kolikrát jste lhal/a učiteli a snažil/a se tak utajit něco, co jste udělal/a? E. Kolikrát jste zůstal/a bez dovolení celou noc venku? F. Kolikrát jste lhal/a rodičům nebo opatrovníkům o tom, kde nebo s kým jste byl/a? G. Kolikrát jste byl/a za školou? H. Kolikrát jste někoho zranil/a při rvačce tak, že musel být ošetřen lékařem nebo zdravotní sestrou? I. Kolikrát jste měl/a u sebe střelnou zbraň? J. Kolikrát jste se zapojil/a do rvačky mezi gangy? K. Kolikrát jste byl/a zatčen/a policií? L. Kolikrát jste viděl/a, jak byl někdo postřelen nebo pobodán? M. Kolikrát jste měl/a u sebe ve škole nůž, břitvu nebo střelnou zbraň? N. Kolikrát jste byl/a potrestána důtkou nebo jiným podobným způsobem? O. Kolikrát jste byl/a ve škole po požití alkoholu? P. Kolikrát jste byl/a ve škole po požití marihuany? Q. Kolikrát jste ukradl/a motorku nebo auto? R. Kolikrát jste se dopustil/a kapesní krádeže? S. Kolikrát jste za poslední rok prodal/a drogy, abyste získal/a peníze? T. Kolikrát jste se za poslední rok dostal/a díky svému chování do problémů se zákonem? DISKUSE ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA...191

9 ÚVOD Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě ať už je jakýkoli se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. V. G. Belinskij Úvodem jsem si dovolila připomenout tento známý citát, neboť jsem přesvědčena, že je v něm zachycen jeden z klíčových momentů v životě mladého člověka všestranný rozvoj jeho osobnosti. Odborná i laická veřejnost se začíná stále více zajímat o problematiku adolescence. Svoji pozornost věnuje především otázce optimálního osobnostního rozvoje mladých lidí v psychicky, sociálně i morálně vyspělé bytosti, odpovědné za své činy, jednání a v konečném důsledku i za svůj život. Osobnostní růst (případně stagnace či pokles) a utváření charakterových vlastností věrně doprovází dospívajícího jedince na jeho cestě vstříc dospělosti, na níž se pochopitelně mohou objevit různé odbočky, propasti a úskalí. Mladý člověk hledá a upevňuje svoji novou identitu formou experimentování s uznávanými hodnotami a společenskými rolemi a nezřídka se přitom dopouští překračování hranic sociálních norem. Toto testování je odpovědí na vývojové otázky a úkoly, které mají být vyřešeny. Nezřídka se projevuje jako antisociální chování, které je společensky nežádoucí a často bývá zaměňováno s delikvencí. Podnětné jsou úvahy o tom, že toto chování je normativní součástí vývoje a pojí se tedy k určitému věku. Problém je v tom, že zatím neexistují psychologická kritéria, která by odlišovala antisociální chování od delikvence, případně kriminality jako takové a zohledňovala některé důležité aspekty. Pokusím se proto především zmapovat situační kontext antisociálního chování, což má být stěžejním příspěvkem mojí práce, neboť u nás nejsou v odborné literatuře dosud žádné zmínky o realizaci podobných výzkumů. Také se budu zabývat otázkami, které by napomohly právě pochopení hlubších souvislostí takového chování ve vztahu k vývojovým zvláštnostem jedince a jeho komplexnější psychosociální proměně vzhledem k věku. Zohledním přitom jednotlivé aspekty psychosociálního, tělesného, intelektového, kognitivního, citového a morálního vývoje v adolescenci. Abych mohla antisociální chování charakterizovat a vymezit s ohledem na situační kontext, je důležité pochopit právě všechny tyto základní proměny, kterými jedinec ve svém vývoji prochází (jaké problémy řeší, jak se formuje jeho osobnost i jak se vypořádává s procesem socializace). 9

10 V adolescenci se významně mění postavení jedince ve společnosti, neboť vstupuje do nových rolí, které pro něj mohou znamenat i větší společenskou prestiž. Od adolescenta se očekává jiné chování, než jaké bylo dosud akceptováno. Ustupuje závislost na rodičích, jedinec se osamostatňuje a směřuje k upevňování osobní autonomie i k ekonomické nezávislosti. Do popředí se dostává utváření nových kamarádských a intimních partnerských vztahů, jejichž prohlubování a zkvalitňování má svoji svébytnou dynamiku a významně působí na formování sebepojetí a utváření nové identity jedince. Na druhé straně to však bývají právě vrstevníci, kteří jsou v pokušení svést jedince na scestí k drogám, alkoholu, lhaní, krádežím, poškozování majetku, fyzickému násilí, agresi, šikaně a mnoha dalším špatnostem a společensky nežádoucím, případně zcela nepřijatelným a protizákonným projevům chování. Ačkoliv není jednoduché uchopit toto téma, zvolila jsem si ho především proto, že jsem chtěla porozumět lépe chování současných adolescentů. Zajímalo mě, s jakými problémy se potýkají, jakým rizikům čelí, jak zvládají různé překážky, ale především jsem chtěla zjistit, jaké jsou jejich základní pohnutky k tomu, že se chovají antisociálně a jak je možné vymezit kontextuální rámec takového chování. Chtěla jsem znát odpovědi na otázky např. proč adolescenti kradou, berou drogy, poškozují cizí majetek, chodí za školu, lžou rodičům i učitelům apod., ale také mě zajímalo, jaké situační nastavení jim takové chování umožňuje a dává jim příležitost k tomu, aby se projevovali nežádoucím způsobem. Svoji práci jsem rozdělila do dvou hlavních tematických celků. V teoretické části se snažím poukázat na význam širšího pojetí tematiky adolescence a podrobně se zabývám různými stránkami vývoje mladého člověka. Dále se zabývám běžnými podobami antisociálního chování u adolescentů, věnuji se některým specifickým problémový oblastem a také rizikovým a protektivním faktorům v souvislosti s rizikovým chováním. Domnívám se, že porozumění vývojovým zvláštnostem a úkolům, které mají být v adolescenci splněny, může usnadnit vhled do problematiky antisociálního chování. Může vést k pochopení toho, proč se objevuje právě u adolescentů a jakou plní funkci. Ve výzkumné části jsou předloženy výsledky rozsáhlé analýzy volných výpovědí a pro jednotlivé typy chování jsou rozlišeny dvě hlavní oblasti: situační kontext konkrétního chování a motivy. 10

11 I. TEORETICKÁ ČÁST

12 1. ADOLESCENCE Zkušenost pochází z hromadění moudrých poznatků o způsobu překonávání vlastních zklamání a konfliktů, ze zvyšování vlastní odpovědnosti a ze setkání s realitou života. Virginia Satirová, Kniha o rodině Adolescence je obecně považována za zcela specifické období ve vývoji člověka a je možné ji vymezit přibližně mezi 15. a 20. rokem věku. Na adolescenci lze nahlížet jako na druhou etapu relativně dlouhého období dospívání, prolínající se celým druhým desetiletím v životě člověka. Bouřlivé projevy předcházející etapy jsou vystřídány celkovým zklidněním. Významné změny v životě adolescenta i přesto nadále přicházejí. Na samém počátku dospívání (kolem dvanácti let) má mladý člověk ještě blízko k dítěti, zatímco ve dvaceti letech je již téměř dospělým. Proto je toto období ještě dále členěno na několik úseků, aby bylo možné dobře charakterizovat i lokalizovat jednotlivé změny v celém časovém kontinuu (viz kapitola 1.4). Existují přitom různé periodizace u řady autorů, nejednotnost v používání základních pojmů a liší se rovněž teoretické přístupy k adolescenci. Proto se i těmito odlišnostmi ve své práci zabývám. Zároveň se pokusím prezentovat širší pohled na období adolescence. Domnívám se, že porozumění vývojovým změnám a zvláštnostem je klíčem k objasnění fungování jedince ve společnosti a pomůže pochopit, proč se adolescenti dopouštějí společensky nežádoucího, antisociálního chování. 1.1 Vymezení základních pojmů Termín adolescence je odvozen od latinského slovesa adolescere, což znamená vyrůstati, mohutněti (Záškodná, 1998; Švancara, 1986), dorůstat, dospívat (Macek, 2003), vyvíjet se, ale také vzmáhat se a sílit (Končeková, 1996). První ucelenou koncepci adolescence, tzv. teorii rekapitulace formuloval G. S. Hall (1904; cit. dle Dacey, 1979) ve své knize Adolescence ( Mládí ). Bývá proto považován za otce adolescentní psychologie. Tato dvojdílná publikace se opírá o jeho vlastní výzkumy. Adolescenci (12-25 let) označuje slovním spojením Storm and stress (něm. Sturm und Drang; období bouře a vzdoru ), podle něj je to období oscilace mezi protiklady (citlivost proti cynismu, přátelství proti samotě aj.). 12

13 Označení adolescenti pro mladé lidi je v českém jazyce typické pro psychologii, ostatní disciplíny tento pojem nahrazují a přirozeně zaměňují jiným, ale význam většinou zůstává stejný. Například lékařství běžně užívá termínu dorost nebo dospívající, pro sociologii je typický výraz mládež, v pedagogice to jsou žáci staršího školního věku. V právní terminologii se často setkáme s pojmem mladiství a v médiích se hovoří o teenagerech / teenagers. Poněkud problematický je u mnohých autorů často používaný samotný pojem dospívání, neboť v českém jazyce nemá přesně stanovenou oblast užití. Velmi záleží na tom, v jakém kontextu se použije. Někdy zahrnuje jen období puberty, jindy je jím označována jen adolescence (spíše jen ve výjimečných případech) a v neposlední řadě se také s tímto pojmem můžeme setkat v kontextu, kdy je používán jako zobecňující termín pro celé období druhého decennia. Někteří autoři pro adolescenci užívají označení mládí, ale domnívám se, že takovéto označení může být zkreslující a nepřesné, neboť když se řekne mládí, tak si v podstatě kdokoliv může klidně vybavit muže či ženu po třicítce. Osobně se tedy přikláním k jednotnému užívání pojmu adolescence pro věk 15-20/22 let. 1.2 Charakteristika období adolescence Pro začátek období adolescence je charakteristické, že je již plně dovršena pohlavní zralost (schopnost reprodukce) a na jejím konci je ukončen tělesný růst. Adolescence je tedy na jedné straně vymezena pohlavním dozráním (biologické hledisko) a na straně druhé především změnou osobnosti dospívajícího i jeho sociální pozice v souvislosti s nabytím nových a zároveň prestižnějších sociálních rolí (psychosociální hledisko). V adolescenci dochází ke komplexnější psychosociální proměně. Proces osamostatňování od příliš úzké závislosti na rodině bývá již dovršen a postupně se stabilizují a uklidňují do té doby poněkud konfliktní a vyhrocené vztahy s rodiči. Vzrůstá důležitost vrstevníků. Mění se i kvalita kamarádských a intimních partnerských vztahů, které se zdají být podstatně vyspělejší (Vágnerová, 2000b). Existence období dospívání umožňuje mladému člověku především plně rozvinout jeho schopnosti a celou osobnost a také ho připravuje na život v dospělosti (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 2002). Je to období přechodu od závislosti dítěte k soběstačnosti dospělého (Švancara, 1986). 13

14 Z biodromálního hlediska je adolescence složité období plné změn, odehrávajících se zejména v oblasti psychické a sociální. Směřují k dotváření osobnosti jedince, k jeho růstu a především k přiblížení se sociální i morální zralosti. Podle Macka (1999a) adolescence vyplňuje období mezi dětstvím a dospělostí a je tedy považována za jakýsi pomyslný most vedoucí od dětství k dospělosti. Současně je také názoru, že adolescence již dlouho není nahlížena jen jako přípravné období na život v dospělosti (Macek, 2005; In Macek, Dalajka). Ze sociálního hlediska se období adolescence jako zvláštní životní etapa v evropském prostředí i v moderních industriálních společnostech vymezuje teprve od začátku 19. století, což má socioekonomické i kulturně-historické pozadí (Macek, 1999a, 2005). Role dospělého je v současnosti mnohem náročnější než kdykoliv předtím, neboť s rozvojem společnosti, který směřuje k podstatně vyšší civilizovanosti, začaly být odlišně pojímány různé složky dospělosti. Společnost od adolescenta očekává jiné chování a výkony než od pubertálního jedince a s tím souvisí i nové sociální zařazení jedince do společnosti. Zásadním způsobem se mění reflexe sebepojetí i percepce vlastní role. Sociální, ekonomické a kulturní faktory hrají důležitou úlohu, stejně jako výchovný postoj rodičů, učitelů a dalších osob pro jedince významných. (...) Dospívající se začínají lišit jak od dětí, tak od dospělých, vytvářejí si zvláštní znaky i specifickou subkulturu s odlišným vyjadřováním, oblečením a úpravou, někdy zakládají zvláštní formální i neformální seskupení, různá hnutí mládeže. (...) Čím hlubší, jistější, méně konfliktní jsou vztahy, které dítě k rodičům navázalo, tím snáze probíhá i celý proces emancipace nutný pro osobní zrání (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 138, 142, 149). Podle Vágnerové (2000b) to jsou právě civilizační změny, jejichž dopad se projevil vznikem přechodného období přípravy na dospělost. V primitivních společenstvích žádné přechodné období neexistuje, protože není potřebné; přechod od dětství rovnou k dospělosti probíhá formou iniciačního rituálu, jehož doba je určena tradicí. Jakmile je ritualizace dokončena, je jedinec považován za dospělého a obvykle je takto vnímaná dospělost vázána pouze na pohlavní zralost. Nejdůležitější proměny (zejména sociální mezníky), které toto období provází, lze shrnout do několika výstižných charakteristik: dochází většinou k prvnímu pohlavnímu styku, je již dokončena povinná školní docházka a ke konci období bývá rovněž dovršena příprava na budoucí povolání, na niž obvykle navazuje nástup do zaměstnání (výjimku představují vysokoškoláci). Neméně důležité je dosažení plnoletosti. 14

15 Období adolescence oproti vlastní pubertě umožňuje nejen odeznění mnoha konfliktních situací, ale také osvojení nových hodnot, radostnější ladění a optimismus. Přesto adolescenti nezřídka kritizují rodiče a mnohé jim vytýkají, ať už je tato kritika oprávněná či nikoli. Mladý člověk leckdy dává citelně najevo, že vnímá odlišnosti a nesoulad zejména v chování, postojích, názorech, zájmech a hodnotách v porovnání se svými rodiči i dalšími osobami jemu blízkými. Zatímco někteří jedinci se uzavírají do svého vlastního nitra, fantazírují a oddávají se dennímu snění, jiní se těžko vyrovnávají se ztrátou rodičovského zájmu a lásky, a tak odmítají navazovat vztahy nové a dochází u nich k regresi na dřívější stupeň infantilní závislosti. Mezi současnou mládeží se jistě najde nezanedbatelné procento těch, kteří řeší otázku smyslu života a touží po hlubokém a pravdivém poznání. 1.3 Nový pohled na adolescenci Kolektiv italských autorek (Bonino, Cattelino, Ciairano, 2005) ve své publikaci Adolescents and Risk prezentuje nový významný vědecký pohled na adolescenci, který je zároveň i působivým příspěvkem k pochopení rizikového chování (risk behavior), a to nejen mezi současnými italskými adolescenty. Dalece překračuje svůj rámec, aby došlo k viditelnému posunu vpřed - k porozumění chování adolescentů a vývoji jako celku. Za posledních několik desetiletí oblast zdraví a vývoje v adolescenci prošla hlubokou a pronikavou změnou, co se týče povědomí a porozumění životu mladých lidí. To je důvod, proč tento přístup uvádím samostatně a vše, co cituji v této podkapitole je z knihy uvedených autorek. Tento pohled je výsledkem nejen specifických studií o adolescenci, ale také odlišného způsobu vnímání lidského vývoje jako celku. Adolescence není ani ukončením vývojové etapy, ani obdobím nestability, které předchází rovnováze v dospělosti. Adolescentní krize není ani jedinou, ani nejdůležitější v životě člověka. Pokud se hovoří o krizi, tak představuje bod obratu v procesu vývoje jedince, díky čemuž ztratila svoji negativní konotaci a v literatuře o adolescenci se na ni odkazuje v uvozovkách. Z pohledu životního cyklu má svůj význam časová rovina. Pozornost se už neobrací výhradně k minulosti, jak bylo dříve časté v případě adolescentní a vývojové psychologie obecně, ale naopak. Primární zaměření je na přítomnost a vyzdvihována je současně i důležitost budoucnosti. 15

16 V nejmodernější psychologické literatuře se již upustilo od pohledu na adolescenci coby období nevyhnutelných útrap a zkoušek, ačkoliv v masmédiích se tento obraz, zakořeněný v tradici romantismu 19. století, nadále udržuje a těší se obecně rozšířené oblibě. Podle nového přístupu, jehož teoretický rámec zahrnuje jak jedince, tak kontext, se adolescenti aktivně účastní formování vlastního vývoje. V životním běhu je neméně důležité uvažovat o mladých lidech v kontextu rodiny, vrstevníků, školy, médií, sousedství i pracoviště, stejně tak jako vlastností jednotlivců. Zjednodušeně je možné říci, že interakce mezi společenským kontextem a individuálními rysy je velmi důležitá a rozhodující. Je zde pozoruhodná rozmanitost způsobů, jaké si mladí lidé vybírají na jejich posunu od dětství k mladé dospělosti. Celé období dospívání je bohaté na nejrůznější úkoly a povinnosti, příležitosti a výzvy. Důraz je kladen také na to, že rizikové chování jako každé jiné chování - je smysluplné, účelné a instrumentální. Zaměření na četné typy rizikového chování u adolescentů a jejich míra vzájemné vazby jako životní styl nebo způsob bytí na světě: všechny tyto aspekty dohromady rozšiřují obecnou platnost dále než na italskou mládež a umožňují nahlédnout, co se skrývá za rizikovým chováním samotným. 1.4 Periodizace adolescence podle věku Snahy jasně vymezit období dospívání bývají komplikovány nejen intraindividuálními odlišnostmi u téhož jedince, ale také značnou variabilitou mezi jednotlivci. Zatímco začátek dospívání u konkrétního jedince je jasně daný, stanovení zřetelné hranice mezi adolescencí a dospělostí je velmi obtížné. V popředí jsou různá kritéria - právní, ekonomická, sociální a psychologická, zatímco biologické hledisko již není tak rozhodující. Navzdory těmto opodstatněným výhradám je možné alespoň orientačně časově vymezit celé období dospívání. V literatuře se setkáváme s rozdílnou periodizací zejména proto, že stanovení kritických bodů ve vývoji závisí na tom, jakou váhu jednotliví autoři uvedeným kritériím přisuzují. Pro úplnost předkládám různé přístupy k věkovému vymezení adolescence, protože od nich se odvíjejí odlišné teoretické koncepce. 16

17 Ve starších pramenech platí dvojnásob, že se objevuje značná variabilita v periodizaci jednotlivých životních etap, zvláště pak při vymezování období dospívání. Například Dacey (1979) datuje nástup adolescence již v 10 letech u dívek a v 11,5 letech u chlapců, zatímco například u Štefanoviče a Greisingera (1987) je možné se dočíst, že adolescence začíná až mezi rokem a končí kolem let. Bartko (1976) uvádí její nástup v letech u dívek a v letech u chlapců. Příhoda (1967) se ve svém pojednání o životním průběhu člověka opírá o schéma, kde pubescence je udávána v rozmezí let, po ní následuje období hebetické, které je rozděleno na postubescenci (od 15 do 20 let) a mecítmu (od 20 do 30 let). Prezentuje také mnoho dosavadních přehledů své doby, které se nám dnes mohou zdát komické pro svá označení jednotlivých životních úseků. Ve své práci se proto opírám o nejnovější pojetí (např. Vágnerová 2000b; Macek, 1999a). Langmeier, Krejčířová (1998) rozdělují celé dospívání na období pubescence (11-15 let) a období adolescence (15-20/22 let). Období pubescence má přitom 2 pubertální fáze. První fáze (prepuberta) trvá přibližně od 11 do 13 let, druhá fáze (vlastní puberta) probíhá do dosažení reprodukční schopnosti (zpravidla zahrnuje období let). Stejnou periodizaci uvádí i Vašutová (2005). Jiní autoři však datují jen celkové rozpětí dospívání, přičemž jako spodní hranici uvádějí 11/12 let a horní hranici 21/22 let. Končeková (1996) poukazuje na to, že většina autorů dolní mezník umísťuje v intervalu let. Jako spodní hranice období dospívání bývá v modernějším pojetí obvykle uváděno let a ukončení tohoto období bývá datováno mezi lety. S přihlédnutím k individuálním odlišnostem (zvláště v oblasti psychické a sociální, ale také somatické) je možný časový posun oběma směry, většinou o 1-2 roky, ale není výjimkou i několik let. Na snižování věkové hranice nástupu dospívání poukazuje fenomén sekulární akcelerace. 1 Záškodná (1998) zmiňuje, že v americké literatuře se hojně rozšířilo pojetí periodizace psychického vývoje, které rozlišuje tyto 3 etapy adolescence: preadolescenci (10-12 let), ranou adolescenci (13-16 let) a pozdní adolescenci (17-21 let). Zároveň však podotýká, že je obtížné objektivně a spolehlivě stanovit horní hranici adolescence (zvláště u chlapců). 1 V souvislosti s tělesným vývojem se často užívá pojmu sekulární akcelerace, jímž je označováno celkové urychlování růstu a vývoje v průběhu staletí. Ovšem otázka urychleného nástupu duševního vývoje je značně diskutabilní. Je zřejmé, že se jakoby zkracuje trvání období dětství - akcentovanější a dřívější nástup tělesného i duševního dospívání. O akceleraci je tedy možné hovořit spíše na počátku dospívání, kdy se dává složitý proces teprve do pohybu, protože nástup dospělosti bývá naopak oddálen. Dospívající tak mají více času k tomu, aby se mohl plně rozvinout jejich potenciál. Nicméně v současnosti se objevují zmínky o tom, že trend akcelerace se postupně zastavuje (Langmeier, Krejčířová, 1998). 17

18 Nelze se jednoznačně řídit fyziologickými indikátory, ale především je třeba použít psychologická kritéria. To vyžaduje komplexní pojetí celého životního příběhu, včetně sociálního začlenění jedince. Pohled na adolescenci závisí na sociokulturním kontextu. Její délka se v konkrétní kultuře prodlužuje podle toho, jak náročné úkoly v dospělosti člověka čekají a jakou přípravu potřebují (Záškodná, 1998, s. 9). Macek (1999a, 2005) podotýká, že současné přístupy již opustily klasifikaci, v níž se první etapa dospívání označovala jako pubescence a termínu adolescence se dnes již používá pro celé období a vnitřně se diferencuje na časnou, střední a pozdní. Časná se obvykle datuje od 10/11 do 13 let, střední od 14 do 16 let, pozdní od 17 do 20 let. Sillamy (2001) vysvětluje, že hranice nejsou přesné, protože začátek a trvání adolescence závisí na pohlaví, rase, geografických podmínkách a sociálně ekonomickém prostředí. Říčan (1990) se přiklání k vymezení adolescence ve věku let. Aby nedošlo k žádnému zkreslení, podotýkám, že vše, co píši o adolescenci a rizikovém chování v této práci vztahuji především k období mezi rokem, tedy k období střední a pozdní adolescence podle Macka (1999a). 1.5 Vývojové trendy v adolescenci Tuto poměrně rozsáhlou podkapitolu jsem zařadila proto, abych podtrhla důležitost všestranného vývoje mladého člověka. Přitom zohledňuji odlišné aspekty vývoje jako jeho nedílné součásti. Zastánci vědeckého přístupu k vývoji coby jednání v kontextu, v určitém vztahovém (situačním) rámci, jsou například Silbereisen a Eyferth (1986). Načrtávají model, který signalizuje, že adolescenti si sami vytváří životní podmínky k formování svého vývoje. Při studiu nejrůznějších přístupů k adolescenci a zkoumání teoretických východisek jsem narazila na jedno velké úskalí. Troufám si říci, že žádné jiné období v životě člověka z pohledu vývojové psychologie nemá tak rozporuplnou soustavu poznatků, variabilitu koncepcí a termínů jako právě adolescence. Je to způsobeno s největší pravděpodobností tím, že v tomto období probíhají zásadní kvalitativní změny celé osobnosti mladého člověka a variabilita v individuálním vývoji je značná. 18

19 Domnívám se, že v kontextu vývoje nelze vyčlenit a popsat jen některé mezníky, ale je nutné na vývoj pohlížet v celé jeho komplexnosti a uvažovat o jeho jednotlivých aspektech a součástech v rámci širších souvislostí. Proto dané problematice ve své práci věnuji velkou pozornost. Přechod z adolescence do dospělosti představuje období nahromadění vývojových změn, což je jedním z klíčových momentů ve vývoji člověka. Různí jedinci dosahují dospělosti v různém věku, přitom v některých složkách osobnosti lze dosáhnout dospělosti dříve než v jiných. Jedinec je považován za dospělého tehdy, jakmile je připraven převzít sociální odpovědnost jako muž nebo jako žena (Švancara, 1983) Vývojové úkoly v adolescenci O adolescenci Macek (1999a) píše jako o čase pro splnění vývojového úkolu. Zmiňuje, že se někdy vedou teoretické diskuse o tom, zda toto období představuje specifickou, a tím pádem i kvalitativně odlišnou fázi ontogenetického vývoje, nebo zda je součástí kontinuální životní dráhy člověka. Zdůrazňuje také, že budeme-li brát v úvahu, že adolescence je kvalitativně odlišným stadiem od jiných, pak je nezbytné popsat její specifičnost a odlišnost. Konkrétní společnost (kultura) poskytuje pro naplnění vývojového úkolu možnosti, které jsou v podobě určitých osvědčených vzorců chování (patterns). Jestliže si člověk volí svou vlastní, odlišnou cestu a tyto vzorce neakceptuje, je často sankcionován. Vývojový úkol podle Havighursta (1974; cit. dle Macek, 2003, s. 17) zahrnuje nejen potřeby a očekávání společnosti, v níž jedinec žije, ale také individuální potřeby a očekávání. Bývá obvykle vymezen určitými typy situací. Na jedné straně je v něm zachyceno něco, o co člověk v životě usiluje, je to pro něj podstatné a důležité, a tudíž to chce naplnit. A na druhé straně je v něm obsaženo také to, co si uvědomuje, že je důležité naplnit v kontextu vlastního života v určitém prostředí, komunitě a společnosti. Havighurst za centrální vývojový úkol považuje úspěšně do svého sebeobrazu integrovat tělesné změny související s dospíváním. O specifikaci konceptu vývojových úkolů v různých souvislostech se pokusila celá řada autorů. Havighurst (1951; cit. dle Dacey, 1979; Švancara, 1986) popsal celkem 9 vývojových úkolů, vztahujících se přibližně k věku let a zahrnujících biologické, psychologické i kulturní aspekty. Zatímco některé úkoly jsou z vývojového hlediska kontinuální, směřují od dětství k adolescenci, kde dochází k jejich završení, jiné probíhají diskontinuálně. 19

20 Havighurst (1948/1974; cit. dle Macek, 2003) označil senzitivní okamžik pro začátek učení jako teachable moment, který se objevuje spolu s vývojovým úkolem. Je důležité, aby ho jedinec nepromarnil, neboť později by mohl mít problémy s jeho doháněním. Mackův (2003, s. 17) přehled vývojových úkolů představuje modifikaci výčtů od různých autorů: Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role. Kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení schopnost aplikovat intelektový potenciál v běžné každodenní zkušenosti. Uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vztazích, schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví. Změna vztahů k dospělým (zejména k rodičům, ale i dalším autoritám) autonomie (popř. vzájemný respekt a kooperace) nahrazuje emocionální závislost. Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám, které s ní souvisejí k volbě povolání, k získání základní profesní kvalifikace, k ujasnění představ o budoucí profesi. Získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život. Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke komunitě a společnosti tj. získání kompetence pro sociálně zodpovědné chování. Představa o budoucích prioritách v dospělosti důležitých osobních cílech a stylu života. Ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke světu a k životu (světový názor). Podle Havighursta (1953; cit. dle Langmeier, Krejčířová, 1998) mezi hlavní vývojové úkoly období dospívání patří zejména uvolnění z přílišné závislosti na rodičích a paralelně probíhající navazování diferencovanějších a významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví. I když proces stálého osamostatňování, rozšiřování a diferenciace sociálních vztahů je základním pochodem, který začíná od útlého dětství a pokračuje i v dospělosti, přece jen je období dospívání z tohoto hlediska klíčovým a rozhodujícím, aby mohly být uspokojivě převzaty pozdější základní manželské a rodičovské role. 20

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Morální vývoj předškolního dítěte. Bc. Anna Chalupová

Morální vývoj předškolního dítěte. Bc. Anna Chalupová Morální vývoj předškolního dítěte Bc. Anna Chalupová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce pojednává o utváření morálního vědomí předškolního dítěte. V prvé řadě definuje pojem morálka a vysvětluje termíny,

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí

Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí Monika Žumárová Katedra sociální pedagogiky PdF UHK, Hradec Králové Anotace: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí.

Více