Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s."

Transkript

1 Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. 1 Úvodní informace 1.1 Endurance Lab Team, z.s. (dále jen Spolek nebo Oddíl) je sportovní Oddíl, který svým členům poskytuje podporu pro výkon sportovní činnosti. Zejména se jedná o zajištění základních podmínek pro trénování a účast na závodech v následujících sportovních disciplínách: i. triatlon, duatlon, aquatlon ii. plavání, iii. běh, iv. běh na lyžích, v. cyklistika. 1.2 Tento dokument stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami Oddílu, vzniku jejich členství v Oddíle a způsob získávání a prodlužování členství v Oddíle. 2 Vymezení základních pojmů 2.1 Akce. Akcí se rozumí zejména sportovní kurz nebo trénink, kemp, soustředění nebo závod v souladu se Stanovami Spolku. 2.2 Člen. Člen znamená fyzickou osobu, která je přijata za člena Oddílu na základě přihlášky v souladu s tímto Registračním řádem. Člen je povinen řídit se při činnosti v Oddíle Podmínkami a pravidly členství, Stanovami Spolku, tímto Registračním řádem a Ceníkem členských příspěvků. 2.3 Členský příspěvek. Členským příspěvkem se rozumí finanční příspěvek hrazený Členem Oddílu jakožto odměna za služby poskytované Oddílem. Výše Členského příspěvku se řídí Ceníkem členských příspěvků, který schvaluje Vedení Oddílu. 2.4 Evidence Členů Oddílu. Evidenci svých Členů vede Oddíl prostřednictvím Centrální evidence Oddílu (dále jako CEO). 2.5 Oprávněné osoby Oddílu. Oprávněnými osobami Oddílu se rozumí Vedení Oddílu a Trenéři příslušných tréninkových skupin, není-li stanoveno jinak. 2.6 Přihláška za Člena Oddílu. Přihláškou se rozumí elektronický formulář dostupný na webu Oddílu nebo minimálně ová zpráva odeslaná Zájemcem na kontaktní adresu Oddílu. Tím není dotčeno právo Oddílu požadovat v případě potřeby písemné podání přihlášky. V případě písemného podání přihlášky předá Zájemce vyplněnou přihlášku oprávněné osobě Oddílu (tj. člen výboru nebo Trenér). Odesláním resp. podáním přihlášky vyjadřuje Zájemce zájem o členství v Oddíle, jakož i souhlas s Podmínkami a pravidly členství v Oddíle. Podáním přihlášky se Zájemce nestává automaticky Členem Oddílu. 2.7 Registrace. Registrace je proces, při němž dochází k posouzení přihlášky Zájemce oprávněnými osobami Oddílu v souladu s tímto Registračním řádem a který může vyústit v zařazení Zájemce mezi Členy Oddílu. 2.8 Trenér. Trenérem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která vede příslušnou tréninkovou jednotku nebo tréninkovou skupinu. Trenér má oprávnění rozhodnout o zařazení Zájemce resp. Člena do tréninkové skupiny nebo naopak rozhodnout o nepřijetí resp. vyřazení Zájemce resp. Člena z tréninkové skupiny. 2.9 Tréninková jednotka. Tréninkovou jednotkou se rozumí konkrétní tréninková hodina resp. 1 (celkem 6)

2 lekce Tréninková skupina. Tréninkovou skupinou se rozumí skupina Členů, kteří jsou ve výkonnostně a případně též věkově odpovídající kategorii, a trénují společně v rámci tréninkové jednotky nebo v sérii tréninkových jednotek některou ze sportovních disciplín, na které se Oddíl zaměřuje Vedení Oddílu. Vedením Oddílu se rozumí Výbor Spolku Zájemce. Zájemcem se rozumí osoba, která podala přihlášku za Člena Oddílu. Zájemce se stává Členem okamžikem zaevidování do CEO jeho Správcem Závodní licence. Závodní licencí se rozumí licence, kterou Oddíl zajišťuje pro své Členy u Českého svazu plaveckých sportů (dále jako ČSPS), České triatlonové asociace (dále jako ČTA) popř. u dalších sportovních svazů, v nichž je Oddíl členem. Úhrada nákladů Oddílu spojených s pořízení závodní licence se řídí Ceníkem členských příspěvků. 3 Členství v Oddíle 3.1 Členství v Oddíle je dobrovolné. 3.2 Oddíl přijímá za Členy fyzické osoby ve věku od 6 let a starší. Horní věková hranice není stanovena. Mladší osoby Oddíl přijímá jen ve výjimečných případech, které posuzuje Trenér příslušné tréninkové skupiny. Fyzické osoby mladší 18 let se mohou stát Členy Oddílu pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. 3.3 Úhradou Členského příspěvku projevuje Člen souhlas se Stanovami, Podmínkami a pravidly členství v Oddíle. 3.4 Bez ohledu na výše uvedené si vedení Oddílu vyhrazuje právo rozhodnout o nepřijetí Zájemce za Člena Oddílu. O svém rozhodnutí nepřijmout Zájemce za Člena Oddílu vyrozumí Vedení Oddílu nebo Trenér Zájemce písemným sdělením na ovou adresu uvedenou Zájemcem. 3.5 Dle povahy členství se Členové Oddílu rozlišují do následujících kategorií: i. Domácí, jsou ti Členové, kteří jsou v souladu s tímto Registračním řádem zařazeni Trenérem do příslušné tréninkové skupiny Oddílu, ve které pravidelně trénují. Není-li stanoveno jinak, má se za to, že tito Členové trénují v Oddíle minimálně 1x týdně. Oddíl si vyhrazuje právo požadovat po svých Členech v závislosti na jeho výkonnosti účast na závodech jménem Oddílu. Pro vyloučení pochybností doplňujeme, že Domácím členem se rozumí Člen Oddílu, který se účastní pravidelně Tréninkových jednotek Oddílu, nikoli pouze kempů či soustředění. U Členů spadajících do této kategorie se předpokládá chuť závodit a tedy i snaha o dosažení lepší výkonnosti. ii. Hostující, jsou ti Členové, kteří se účastní tréninkových jednotek pořádaných Oddílem pouze příležitostně resp. nárazově, např. jako součást přípravy na závod. Hostující Členové trénují mimo Domácí tréninkové skupiny Oddílu. Oddíl si vyhrazuje právo zařadit podle podmínek dané sportovní akce Hostující členy buď do samostatné tréninkové skupiny, nebo je zařadit mezi Domácí tréninkové skupiny s ohledem na jejich výkonnost a případně též věkovou hranici. Hostující jsou rovněž ti Členové, kteří sice trénují mimo tréninkové skupiny organizované Oddílem, startují však na závodech jménem Oddílu a jsou zaevidováni jako členové Oddílu u Českého svazu plaveckých sportů (dále jako ČSPS), nebo u České triatlonové asociace (dále jako ČTA) popř. u dalších svazů, kterých je Oddíl členem. 2 (celkem 6)

3 4 Věkové kategorie 4.1 Členové Oddílu se rozdělují na následující věkové kategorie: i. Kategorie 17 a méně let (žákovské kategorie a dorost) ii. Kategorie 18+ (dospělí, senioři a masters) 4.2 Stanovení věkové kategorie člena se řídí rokem jeho narození. Jedná se o tzv. ročníkový věk, tj. věk člena podle tohoto pravidla odpovídá rozdílu mezi aktuálním rokem a rokem jeho narození. Bez ohledu na toto ustanovení, platí, že: i. Do kategorie 17 a méně let spadají osoby do věku 17 let. U osob spadajících do této kategorie vyžaduje Oddíl v relevantních záležitostech souhlas Zákonného zástupce. ii. Do kategorie 18+ spadají osoby od dosažení 18 roku. 4.3 Rozdělení Členů do věkových kategorií neodpovídá rozdělení členů do Tréninkových skupin Oddílu, nicméně při zařazení člena do příslušné Tréninkové skupiny přihlíží Trenér resp. Vedení Oddílu k věkové kategorii Člena. 5 Členské příspěvky 5.1 Uhrazený Členský příspěvek je nezbytnou podmínkou členství v Oddíle. 5.2 Členský příspěvek se platí vždy dopředu na dané období. 5.3 Výši Členského příspěvku stanovuje Vedení Oddílu prostřednictvím ceníku Členských příspěvků. Vedení Oddílu může vyhlásit změnu ceníku Členských příspěvků vždy na nové pololetí. 5.4 V návaznosti na zařazení Zájemce resp. Člena do příslušné Tréninkové skupiny provede Správce CEO kalkulaci Členského příspěvku dle Ceníku Členských příspěvků schváleného Vedením Oddílu a zašle Zájemci resp. členovi pokyny k úhradě Členského příspěvku. 5.5 Zájemce resp. Člen bere na vědomí, že podmínkou čerpání služeb Oddílu je uhrazení Členského příspěvku v plné výši a v souladu s platebním kalendářem. Neuhrazení členského příspěvku, nebo jeho dílčí splátky může mít za důsledek snížení rozsahu a kvality služeb, které jsou Zájemci resp. Členovi poskytovány a může být důvodem k vyloučení Člena ze všech Tréninkových skupin Oddílu a k vymáhání pohledávky Oddílu za Zájemcem resp. Členem. 6 Zkušební tréninková jednotka 6.1 Zájemce, který dosud nebyl Členem Oddílu, je povinen absolvovat zkušební Tréninkovou jednotku, během níž Trenér posoudí úroveň tělesné zdatnosti Zájemce. Zkušební Tréninková jednotka je pro Zájemce zdarma. Tím není dotčena povinnost Zájemce uhradit případný vstup na sportoviště, kde zkušební Tréninková jednotka probíhá. 6.2 Povinnost absolvovat zkušební Tréninkovou jednotku se nevztahuje na Zájemce o členství v kategorii Hostující a dále na Členy Oddílu, kteří prodlužují členství v Oddíle. 6.3 Oddíl si vyhrazuje právo vyžadovat absolvování zkušební Tréninkové jednotky po Zájemcích, kteří v minulosti již byli Členy Oddílu a své členství obnovují nebo v případě potřeby po Zájemci o členství v kategorii Hostující. 6.4 Účast na zkušební Tréninkové jednotce je Zájemce povinen dohodnout s oprávněnou osobou Oddílu minimálně 2 pracovní dny předem. Kontaktní informace na příslušné osoby Oddílu jsou 3 (celkem 6)

4 pro Zájemce dostupné na webu Oddílu. 6.5 Oddíl si vyhrazuje právo zkušební Tréninkovou jednotku Zájemci neposkytnout s ohledem na vyčerpanou kapacitu Tréninkových jednotek resp. Tréninkových skupin, nedostatek Trenérů, zásahy vyšší moci apod. Zkušební Tréninkovou jednotu nelze ze strany Zájemce nárokovat. 6.6 Vyrozumění o dalším postupu zašle oprávněná osoba Oddílu na ovou adresu Zájemce do 5 pracovních dnů od absolvování zkušební Tréninkové jednotky. Pokud je to možné, dohodne Trenér se Zájemcem další postup během zkušební Tréninkové jednotky nebo bezprostředně po jejím skončení. 6.7 V případě pochybností o tělesné zdatnosti Zájemce, může Trenér doporučit Zájemci absolvování i druhé zkušební Tréninkové jednotky. Další zkušební Tréninkové jednotky již Oddíl neposkytuje. 6.8 Rozhodnutí o zařazení Zájemce do příslušné Tréninkové skupiny je v kompetenci Trenéra a závisí mimo jiné na dostupné kapacitě příslušné Tréninkové skupiny a na podmínkách konkrétních Tréninkových jednotek (kapacita dráhy bazénu apod.). Zařazení do Tréninkové skupiny nelze ze strany Zájemce nárokovat. V případě zařazení Zájemce do příslušné Tréninkové skupiny, dohodne Trenér se Zájemcem rozvrh Tréninkových jednotek (lekcí), které bude Zájemce navštěvovat. 6.9 Oddíl si vyhrazuje právo změnit zařazení Zájemce resp. Člena do jiné Tréninkové skupiny v závislosti na optimalizaci kapacity Tréninkových skupin, výkonnosti Členů jednotlivých Tréninkových skupin, změně podmínek pro Tréninkové jednotky apod. O záměru přeřadit Zájemce resp. Člena do jiné Tréninkové skupiny nebo do jiné Tréninkové jednotky bude oprávněná osoba Oddílu vždy předem informovat příslušné Zájemce resp. Členy či jejich zákonné zástupce. 7 Souhlas Člena se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 7.1 Zájemce resp. Člen Oddílu odpovídá za věcnou správnost údajů o své osobě. Pokud Zájemce resp. Člen zjistí, že v rámci Oddílu jsou o jeho osobě používány nesprávné údaje, je povinen zajistit prostřednictvím Správce CEO jejich aktualizaci. 7.2 Oddíl o svých členech eviduje následující informace: Jméno, Příjmení, Datum narození, ová adresa. 7.3 Úhradou Členského příspěvku vyjadřuje Zájemce resp. Člen následující souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím s tím, aby Endurance lab Team, z.s. (dále jako Oddíl) zpracovával a evidoval mé výše uvedené údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v Oddíle. Dále souhlasím s tím, že Oddíl je oprávněn poskytovat mé osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu (zejména Českému svazu plaveckých sportů, České triatlonové asociaci) a dále pro účely mého úrazového pojištění u pojišťovny Kooperativa a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje v rozsahu: Jméno, Příjmení, Datum narození a ová adresa je Oddíl oprávněn zpracovávat a evidovat až 1 rok po ukončení mého členství pro účely účetní a statistické. Souhlasím s tím, že ovou adresu je Oddíl oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o nabídce výrobků a služeb partnerů Oddílu, a to v souladu s 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s 5 č. 101/2000 Sb. Beru na vědomí, že v případě, že si nebudu přát další zasílání elektronických obchodních sdělení, mohu se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého u obsahujícího obchodní sdělení. Prohlašuji, že j sem byl(a) řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení 11 zákona č. 101/2000Sb., v platném znění. 7.4 V případě Členů, kteří budou startovat za Oddíl na závodech a pro které Oddíl bude zřizovat 4 (celkem 6)

5 licenci u Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS) nebo České triatlonové asociace (dále jen ČTA) apod. může Oddíl požadovat jednorázové poskytnutí osobních údajů a to v rozsahu dle požadavku ČSPS nebo ČTA za účelem udělení příslušné licence. V takovém případě použije Oddíl údaje od Člena pouze jednorázově s tím, že dále je systematicky neshromažďuje, ani jinak nezpracovává. Člen bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle požadavku ČSPS nebo ČTA či jiného sportovního svazu je nezbytnou podmínkou udělení závodní licence. 7.5 Člen (v případě osoby mladší 18 let její Zákonný zástupce) odpovídá za pravdivost informací, které poskytne Oddílu za účelem udělení licence od ČSPS, ČTA nebo dalších institucí. V případě, že Člen uvede nesprávné údaje, musí bezodkladně provést jejich opravu. Poskytnutí nesprávných údajů jakož i neprovedení jejich opravy může vést k vyloučení Člena z Oddílu. 8 Oddílový průkaz 8.1 Dokladem o členství fyzické osoby je Průkaz Člena Oddílu (dále jako Oddílový průkaz). 8.2 Oddílový průkaz se vydává v písemné podobě nebo ve formě plastové karty případně v elektronické podobě. O formě Oddílového průkazu rozhoduje Vedení Oddílu. 8.3 Oddílový průkaz je nepřenosný. 8.4 Zneužití Oddílového průkazu Členem (např. k neoprávněnému vstupu na Tréninkovou jednotku nebo akci pořádanou Oddílem apod.) může vést k vyloučení Člena z Oddílu. 8.5 Oddílový průkaz je majetkem Oddílu. Vedení Oddílu může rozhodnout o zablokování resp. zrušení Oddílového průkazu Zájemce resp. Člena. 8.6 Vydání duplikátu Oddílového průkazu se provádí na žádost Zájemce resp. Člena Oddílu a je zpoplatněno částkou 200 Kč. Částku hradí Zájemce resp. člen bezhotovostně na účet Oddílu nebo v hotovosti na pokladně v sídle Oddílu. 8.7 Oddílový průkaz se vydává na dobu určitou. Dobu platnosti Oddílového průkazu stanovuje Vedení Oddílu. Není-li Vedením Oddílu stanoveno jinak, platí, že v případě prodloužení členství Člena v Oddíle, se platnost Oddílového průkazu prodlouží o další období členství. 9 Ukončení členství 9.1 Členství v Oddíle zaniká automaticky uplynutím doby, na kterou byl uhrazen Členský příspěvek a neuhrazením Členského příspěvku na další období. 9.2 Člen může ukončit členství v Oddíle i v průběhu období, na které má Člen uhrazen Členský příspěvek a to tzv. vystoupením na základě písemného oznámení adresovaného Vedení Oddílu. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení Vedení Oddílu. Stornování Členského příspěvku resp. vrácení alikvotní části Členského příspěvku se řídí Podmínkami a pravidly členství, Ceníkem Členských přípěvků, tímto Registračním řádem a může být rovněž upraveno samostatnými Podmínkami a pravidly vázanými na konkrétní Akci pořádanou Oddílem. 9.3 Členství v Oddíle zaniká úmrtím Člena Oddílu. 9.4 Členství zaniká automaticky bez zvláštního rozhodnutí v případě, že registrace Člena byla provedena v rozporu se Stanovami Spolku či tímto Registračním řádem, nebo na základě nesprávných údajů poskytnutých Zájemce resp. Členem. 9.5 Zařazení Člena, který ukončil členství v Oddíle, zpět do Oddílu v evidenci ČSPS nebo ČTA nebo v evidenci jiného sportovního svazu, kterého je Oddíl členem, je možné nejdříve za 1 rok od data vystoupení Člena z Oddílu resp. v souladu s podmínkami stanovenými ČSPS, ČTA nebo příslušnými sportovním svazem, kterého je Oddíl členem. 5 (celkem 6)

6 9.6 Oddíl si vyhrazuje právo vyloučit Člena z Oddílu v případě, kdy Člen nebo jeho zákonný zástupce nedodržují Podmínky a pravidla členství v Oddíle. 9.7 Pro opětovné přihlášení za Člena Oddílu není stanoveno žádné časové omezení. Vedení Oddílu si však vyhrazuje právo vyřadit z procesu registrace Zájemce, kteří by tohoto ujednání jakkoli zneužívali. 9.8 V případě ukončení členství je Člen povinen vrátit oprávněné osobě Oddílu všechny sportovní pomůcky a vybavení, které měl od Oddílu zapůjčené a rovněž vrátit Oddílový průkaz. Oddílový průkaz lze vrátit rovněž poštou, odesláním na adresu Oddílu uvedenou na webu Oddílu. 10 Závěrečná ustanovení 10.1 Veškeré změny mající vliv na registraci Zájemců o členství v Oddíle nebo Členů Oddílu musejí být provedeny v souladu s těmito Podmínkami a pravidly členství Zájemce resp. Člen není oprávněn při akceptaci Podmínek a pravidel členství, nebo Ceníku Členských příspěvků, nebo Stanov Spolku, navrhovat žádné dodatky ani odchylky od stávajícího znění. Vedení Oddílu tímto předem vylučuje přijetí jakékoli změny, dodatku či odchylky od aktuálního znění Podmínek a pravidel členství, nebo Ceníku Členských příspěvků, nebo Stanov Spolku, navržené Zájemce resp. Člen Tato Pravidla a podmínky členství platí do vydání další verze Vedením Oddílu. 6 (celkem 6)

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Individuální lekce pro dospělé (dále jen Individuální lekce ), Sportovní akce pro veřejnost včetně závodů pro veřejnost.

Individuální lekce pro dospělé (dále jen Individuální lekce ), Sportovní akce pro veřejnost včetně závodů pro veřejnost. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP ) upravují smluvní vztahy mezi stranami smlouvy o poskytování služeb ( Smlouva ), jejímž předmětem je poskytování sportovních a tělovýchovných

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ).

Pořadatelem soutěže je společnost Avon Cosmetics, spol. s r.o., IČO: 00571989, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (dále jen Pořadatel ). Pravidla soutěže Soutěž AVON pochod 2013 Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel znalostně-tipovací marketingové soutěže s názvem Soutěž AVON pochod 2013 (dále jen soutěž"). Tato úplná pravidla závazně

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

PRÁVO PRO PODNIKATELE

PRÁVO PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování právního poradenství a prodej právních služeb a dokumentů prostřednictvím online systému na internetové adrese www.pravopropodnikatele.cz PRÁVO PRO PODNIKATELE provozovatel

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEHNĚDÍ ZŠ a MŠ Jehnědí vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2015-2016 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jehnědí TYP ZÁPISU: jednokolový TERMÍN: 1. dubna 30. dubna

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více