Obecná odpověď na stres

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná odpověď na stres"

Transkript

1 Obecná odpověď na stres Odpověď na stres Gram-pozitivních bakterií Bakteriální sporulace Odpověď na stres Gram-negativních bakterií Dlouhodobé přežívání Bakteriální kompetence Mezibuněčná komunikace

2 Typy stresů Zvýšená teplota Hsp Snížená teplota Cold shock proteins Oxidativní stres Hladovění stringentní odpověď Post diauxický stres Zvýšená acidita Poškození DNA

3

4 Mechanismus přežití u Gram-negativních mikroorganismů 1985 Xu et al. Escherichia coli, Vibrio cholerae živé ale nekultivovatelné v vodním prostředí (ústí řek, mořská voda). Odpověď na hladovění stav, kdy organismus není zjistitelný standardní kultivační technikou (cfu). jsou zjistitelné mikroskopicky mají zachovanou membránovou integritu schopnost průniku do eukaryotních buněk mají zvýšenou odolnost k environmentálním vlivům změněný profil bílkovin

5 Charakteristika VBNC Gram-negativní bakterie jsou známé schopností přežívat jako živé ale nekultivovatelné buňky (VBNC), kdy nerostou na konvenčních mediích,ale zůstávají neporušené se zachovalou životaschopností. Tento jev byl pozorován mnoha způsoby a zdá se být analogický sporulaci Gram-pozitivních bakterií. Přítomnost spoo-like genů u Vibrio cholerae a Escherichia coli byla zkoumaná pomocí polymerasové řetězové reakce za užití primerů odvozených z konservovaných oblastí spooa a spoof genů Bacillus subtilis.

6 Charakteristika VBNC Nebyly identifikovány oblasti u V. cholerae nebo E. coli které by vykazovaly komplexní homologii k spoo genům z B. subtilis a proto se soustředili na alternativní přístup mutagenese transposonu. Více než 2,500 transposonových mutant V. cholerae bylo testováno za nutričního limitu v umělé mořské vodě na VBNC odpověď, a porovnáno s divokým kmenem. Mutant JR09H1 vstupoval do VBNC rychleji než divoký kmen a to jak př 25 o C a 4 o C.

7 Cold shock response E. coli Změna z 37 na 10 o C zástava růstu a po 4 5 h snížení počtu syntetizovaných proteinů. Kromě toho se v tomto období tvoří nové cold shock response proteiny. Jsou to CS7.4, NusA, RecA, H-NS, polynukleotidfosforylasa, faktor iniciace translace 2β a 2α, pyruvát dehydrogenasa. Podjednotka A DNA gyrasy byla identifikovaná jako cold shock protein. Změna ve složení lipidů cytoplasmatické membrány.

8 Adaptační systémy bakterií Se vznikem kyslíkové atmosféry rozdělení organismů na anaeroby nemají mechanismy na likvidaci superoxid aniontů. Aerobní organismy získaly ochranné mechanismy: Superoxid dismutasa SOD Katalasa Alkyl hydroperoxid reduktasa

9

10 Oxidační stres nerovnováha mezi oxidačním a antioxidačním systémem vede k závažným poškození buněk tvorba volných radikálů- endogenní - exogenní

11 Oxidativní stres Za aerobních podmínek organismy čelí tvorbě různých typů ROS. Tvoří se metabolismem, respirací β-oxidací mastných kyselin, po účinku peroxidu, nebo těžkých kovů. 2 rozměrná ELFO proteinů exprese je ovlivněna H 2 O 2 nebo menadionem (u kvasinek).

12 Oxidativní stres u mikroorganismů Obecná odpověď na stres systém regulující koordinovanou indukci více stresových genů pomocí společného cis elementu součást jejich promotorů Stress response element - STRE camp protein kinasa A - PKA STRE sekvence AGGGG celkem 186 genů STRE je funkční v obou orientacích CCCCT nebo AGGGG

13 Volné radikály nestabilní částice jeden nebo více nepárových elektronů krátký poločas rozpadu řetězová reakce- iniciace - propagace - terminace

14 Aktivní formy kyslíku ( ROS = reactive oxygen species) hlavní sloučenina - molekulární kyslík O 2 konečný akceptor elektronů v KDŘ přeměna O 2 na H 2 O- cytochromoxidasa čtyřkroková přeměna Singletový Superoxid Hydroxidový kyslík anion 1 O 2 1 O 2 - O 2 OH O:O O:O: :O:O :O:H pka = 4, H H H O:O H:O:O H:O:O:H e - O 2 HO 2 O:H H:O:H e - e - e - H 2 O 2 HO H 2 O Základní stav Hydrogen- Peroxid Hydroxylový Voda kyslíku hyperoxidový vodíku radikál radikál

15 Půbení antioxidantů na ROS

16 Typy stresů

17 Escherichia coli První sensor pro peroxid OxyR regulon Obsahuje geny pro metabolismus peroxidu: katg, ahpc, ahpf, dps, dále pro redox rovnováhu: gor, grxa, trxc a malou RNA oxys.

18 Oxidativní stres aktivuje OxyR tvorbou disulfidických vazeb.oxyr spouští expresi enzymů s redukčním účinkem na disulfidické vazby.

19 Antioxidační systém organismu enzymový systém: superoxiddismutasa ( SOD) katalasa ( CAT) glutathionperoxidasa ( GSHPx) neenzymový systém ( zhášeče): kys. askorbová (vit. C) - tokoferol ( vit. E) - karoten ( vit. A) glutathion...

20 Hlavní signální dráhy aktivované oxidativním stresem

21 Další složky antioxidační obrany Glutathion Gsh1p hypersensitivita k H2O2 Thioredoxin Trx1p/Trx2p totéž + defekt v buň.c. Glutaredoxin Glx1p Superoxide dismutasa Sod1p

22 Post Diauxic Shift Podobný cis regulující prvek identifikován v promotoru SSA3 genu. Tento úsek, jehož sekvence se podobají STRE (T/AAGGGA) je také regulován camp PKA drahou byl označen jako post-diauxic shift PDS. Oba elementy jsou však regulovány rozdílně, neboť PDS působí pouze malé zvýšení exprese jako odpověď na heat-shock, je necitlivý k osmotickému stresu a není ovlivněn mutacemi.

23 Pathogenní odpověď na stres Nutriční stres limitace Fe Exprese bakteriálních proteinů jako odpověď na tkáň hostitele Environmentální kontrola exprese genů pro bičíky (pilus gene) Teplotní regulace bakteriální virulence

24 δ E Uplatňuje se při expresi syntézy alginátu u Pseudomonas aeruginosa, u pacientů s cystickou fibrozou.

25 δ E závislá extracytoplasmatická odpověď na stres δ E je vázán antisigma faktorem RseA. RseB se váže na periplasmatickou doménu RseA a ochraňuje před proteolýzou.

26 δ E odpověď na stres Nesložené OMP aktivují proteasu DegS, která štěpí periplasmatické domény RseA. Částečně degradovaný RseA je substrátem pro RseP. RseP dále štěpí RseA a uvoňuje cytoplasmatické domény RseA navázané na δ E. Zbývající domény RseA jsou pak degradovány ClpXP a tak uvolní δ E ta pak interaguje s RNA polymerasou a řídí transkripci do regulonu. Hlavní skupiny známých genů δ E regulonu jsou ukázány. Alarmon ppgpp a protein DksA může aktivovat δe dependentní transkripci.

27 Vliv δe na buněčné obaly

28 Defekty buněčných obalů Kultury SEA007 SEA008 byly obdobně kultivovány. Vzorky se odebíraly po 2.5 h po indukci overexprese rsea a rseb ( A D). Zobrazení živých buněk za různých typů mikroskopie: DIC diferenciální interferenční mikroskopii, sloupec 1, fluorescenční mikroskopie, sloupec 2, - vizualizace membrán; barvení DAPI, sloupec 3 vizualizace DNA, exprese YFP vizualizace cytoplasmy( zeleně) slouipec 4. A kontrolní kmen δe není inhibovaná B a C δe je inhibovaná, bleby buněk

29 Definice acidického stresu Kombinovaný biologický účinek nízkého ph a slabých (organických) kyselin v prostředí Slabé kyseliny: těkavé mastné kyseliny jako butyrát, propionát a acetát Nenabité, protonované slabé kyseliny difundují přes membránu a disociují až v cytoplasmě, kde snižují ph Čím nižší je vnější ph, tím více slabých kyselin bude protonováno ( podle pka hodnot) atím více jich bude procházet membránou K usmrcení buněk při ph 3,5 je potřeba méně slabých org. kyselin, než při ph 4,5

30

31 Acid Tolerance Response

32

33

34

35

36

37

38 Obecná odpověď na stres u E. coli Spouští se mnoha typy stresů: hladovění, vysoký osmotický tlak, vysoká nebo nízká teplota, nízké ph Odpověď ve stavu nouze (emergency) a dlouhodobý program adaptace na hladovění Brání buňku před zánikem, menší vliv na opravy Akumulace δ S (RpoS): hlavní regulátor této odpovědi Více než 50 genů je indukováno tvoří δ S regulon

39

40 Listeria monocytogenes Jako odpověď na zvýšenou teplotu hsp, Geny: groesl, dnak, clpb, clpc, clpe, htra posilují virulenci Acid stres geny: gadd1t1, gadd2t2, gadd3, arcb,lmo0038, arca, atpi - posilují virulenci Osmotický stres geny: htra, kdpe, lisrk, prob, btla - posilují virulenci Bet, gbu - neovlivňují virulenci

41 SOS odpověď na poškození DNA Mikroby jsou pravidelně vystavovány působení celé řady faktorů prostředí, které poškozují jejich DNA. Toto poškození vede k reca lexa závislé indukci celé řady genů. Poškození DNA vyvolá expresi minimálně 20 genů, které nejsou spolu ve vazbě. Několik typů posttranslačních mechanismů se také účastní koordinace odpovědi na stres. LexA protein má funkci represoru genů náležejících do SOS regulonu. Signálem poškození DNA je utvoření nukleoproteinového vlákna RecA/ssDNA. Geny podléhající SOS kontrole byly identifikovány pomocí nahodile generovaných transkripčních fuzí.

42 SOS odpověď První experimentální podpora existence induktivního systému oprav DNA u Escherichia coli byla nalezena před 30 lety Miroslavem Radmanem, který zavedl termín SOS response pro popis celého řetězce událostí. Dva proteiny hrají klíčové role v regulaci SOS odpovědi: represor nazývaný LexA a induktor, RecA vlákno. Během normálního růstu LexA represor se váže na specifické sekvence SOS boxu, přítomného v promotorové oblasti SOS genů a tak zabraňuje jejich expresi. Za normálních růstových podmínek jsou SOS geny diferenciálně reprimované. Stupeň represe závisí na přesné sekvenci jejich SOS boxů (oblast promotoru, která je rozpoznávaná LexA), na jejich pozici v promotorové oblasti, a na síle promoteru.

43

44 Mechanismy, které má buňka k dispozici pro opravu poškozené DNA Excisní mechanismy opravy chybných nukleotidů:uvra, UvrB, UvrC, UvrD, DNA polyme- rasa I, DNA ligasa Kontrola dělení buňky po poškození DNA: SulA in- hibuje buněčné dělení vazbou na FtsZ. Přídavné mechanismy pro kontrolu replikační vidličky: u E.coli změna DNA polymerasy III na UmuD DNA polymerasu.

45

46

47 Aktivace SOS genů Poškození DNA vyvolává akumulaci jednovláknové DNA ssdna (single strand) RecA protein tvoří vlákno kolem ssdna, je závislý na ATP a tak se aktivuje. Aktivovaná forma RecA působí jako ko-proteasa při autokatalytickém štěpení LexA proteinu (represor)

48 Jakmile je pool LexA snížen, represe SOS genů ustává v závislosti na afinitě jejich SOS boxů k LexA. Tímto způsobem se postupně aktivují různé geny. Geny jejichž operátor má velmi slabou afinitu k LexA jsou plně exprimovány jako první. Geny se slabým SOS boxem jako jsou lexa, reca, uvra, uvrb, uvrd jsou plně indukovány i po slabém ošetření vyvolávajícím SOS odpověď. Dále jsou na řadě geny se silnějším SOS boxem: sula, umud,umuc. SulA zastavuje buněčné dělení - vznik vláken.

49

50

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Objevitelem je Friedrich Miescher (1887) NK stojí v hierarchii látek potřebných k existenci

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA

Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA Kapitola I.: VZNIK ŽIVOTA 1.1. Kosmologická předehra 1.2. Představy o vzniku života 1.3. Moderní teorie chemické evoluce, Millerovy experimenty 1.4. Eigen, Wachterhauser, Martin a Russel 1.5. Vznik prvních

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU IVANA DOLEŽÍLKOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a,b a TOMÁŠ MACEK a,b a Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemickotechnologická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE

13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE 13.1. VÝVOJ KVĚTU Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více