Regionální politika EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální politika EU 2007 13"

Transkript

1 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do výzkumu a vývoje je dnes soustředěno jen na 14 % evropského území, v tzv. pětiúhelníku mezi Londýnem, Hamburkem, Mnichovem, Milánem a Paříží. Rozdíly mezi evropskými regiony se s nedávným rozšířením podstatně prohloubily, nejbohatší stát Lucembursko je na tom nyní sedmkrát lépe než nejchudší Rumunsko a na regionální úrovni jsou rozdíly ještě větší. Tento rys se objevuje pouze u zemí s vycházející ekonomikou jako je Čína a Indie, ve Spojených státech a Japonsku jsou rozdíly mnohem méně výrazné. Evropská regionální politika zavádí do praxe solidaritu mezi národy našeho kontinentu. Hlavním cílem EU, který je stanoven i v její smlouvě, je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost cestou zmenšování rozdílů mezi jejich regiony, co se rozvoje týče. Finanční prostředky vyhrazené na dosažení tohoto cíle představují více než třetinu rozpočtu Unie na období I když se investice v rámci politiky soudržnosti soustřeďují na chudší regiony a pomáhají jim rychleji dohonit náskok ostatních, mají velký vliv i na konkurenceschopnost všech regionů a životní podmínky jejich obyvatel. Globalizace, změny klimatu, stárnutí obyvatel, příliv imigrantů z oblastí mimo EU či Práce potřeba udržitelného zásobování energií to jsou pro evropské území výzvy, které překračují národní, institucionální a politické hranice. Evropa musí najít společná řešení těchto problémů v partnerství na národní, regionální i místní úrovni; mají přímý dopad na regionální a místní společenství a vyžadují spolupráci mezi veřejnými i soukromými partnery při hledání praktických a komplexních řešení. pro regiony Přidaná hodnota regionální politiky Unie, to není jen růst a zaměstnanost. Politika soudržnosti mobilizuje a zajišťuje soulad s ostatními politikami EU, ať již jde o státní subvence, životní prostředí, dopravu, podporu inovací nebo informační společnosti, a v neposlední řadě též zlepšuje a modernizuje veřejnou správu, zvyšuje transparentnost a podporuje řádnou správu věcí veřejných. politika EU Nestačí evropské potřeby jen mapovat, evropská regionální politika má potenciál změnit tyto společné výzvy v příležitosti. Začíná to ostatně být vidět v desítkách tisíc projektů, které EU uskutečnila s členskými státy a regiony. Takové projekty máte možná na dosah ruky i vy. Doufám, že vám tato příručka pomůže se dozvědět, jak Evropa pracuje. Danuta Hübner členka Evropské komise odpovědná za regionální politiku Leden 2008

2 Obsah Předmluva... 1 Politika pro evropské regiony v kostce... 2 Proč je evropská regionální politika důležitá... 4 Jak to funguje... 6 Kdo dostává kolik a za co?... 8 Přilákání investorů Dopravit se tam: posilování dostupnosti Inovující regiony Zelená pro trvale udržitelný růst Kvalitnější život v evropských městech Investice do lidských zdrojů Rozumné utrácení Spolupráce bez hranic Hraje to roli? Kontrola peněz daňových poplatníků Podávání informací: máte právo vědět K vašim službám Slovníček Obálka: Mapování pomocí GPS prováděné Inženýrským technologickým střediskem v Nördlingen v Německu. CEC: DG REGIO / Mike St Maur Sheil Editor: Ana-Paula Laissy, Evropská komise, generální ředitelství pro regionální politiku Tato publikace je vytištěna na recyklovaném papíře. Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autorů a nemusí nezbytně vyjadřovat stanovisko Evropské komise.

3 Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do výzkumu a vývoje je dnes soustředěno jen na 14 % evropského území, v tzv. pětiúhelníku mezi Londýnem, Hamburkem, Mnichovem, Milánem a Paříží. Rozdíly mezi evropskými regiony se s nedávným rozšířením podstatně prohloubily, nejbohatší stát Lucembursko je na tom nyní sedmkrát lépe než nejchudší Rumunsko a na regionální úrovni jsou rozdíly ještě větší. Tento rys se objevuje pouze u zemí s vycházející ekonomikou jako je Čína a Indie, ve Spojených státech a Japonsku jsou rozdíly mnohem méně výrazné. Evropská regionální politika zavádí do praxe solidaritu mezi národy našeho kontinentu. Hlavním cílem EU, který je stanoven i v její smlouvě, je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost cestou zmenšování rozdílů mezi jejich regiony, co se rozvoje týče. Finanční prostředky vyhrazené na dosažení tohoto cíle představují více než třetinu rozpočtu Unie na období I když se investice v rámci politiky soudržnosti soustřeďují na chudší regiony a pomáhají jim rychleji dohonit náskok ostatních, mají velký vliv i na konkurenceschopnost všech regionů a životní podmínky jejich obyvatel. Globalizace, změny klimatu, stárnutí obyvatel, příliv imigrantů z oblastí mimo EU či potřeba udržitelného zásobování energií to jsou pro evropské území výzvy, které překračují národní, institucionální a politické hranice. Evropa musí najít společná řešení těchto problémů v partnerství na národní, regionální i místní úrovni; mají přímý dopad na regionální a místní společenství a vyžadují spolupráci mezi veřejnými i soukromými partnery při hledání praktických a komplexních řešení. Přidaná hodnota regionální politiky Unie, to není jen růst a zaměstnanost. Politika soudržnosti mobilizuje a zajišťuje soulad s ostatními politikami EU, ať již jde o státní subvence, životní prostředí, dopravu, podporu inovací nebo informační společnosti, a v neposlední řadě též zlepšuje a modernizuje veřejnou správu, zvyšuje transparentnost a podporuje řádnou správu věcí veřejných. Nestačí evropské potřeby jen mapovat, evropská regionální politika má potenciál změnit tyto společné výzvy v příležitosti. Začíná to ostatně být vidět v desítkách tisíc projektů, které EU uskutečnila s členskými státy a regiony. Takové projekty máte možná na dosah ruky i vy. Doufám, že vám tato příručka pomůže se dozvědět, jak Evropa pracuje. Danuta Hübner členka Evropské komise odpovědná za regionální politiku 1

4 Politika pro evropské regiony v kostce Větší růst a více pracovních míst pro všechny regiony a města Evropské unie to je hlavní téma politiky soudržnosti a jejích nástrojů v období let Největší investice, které kdy EU uskutečnila prostřednictvím politiky soudržnosti, dosáhne během sedmiletého období 347,4 miliard ; věnovány budou regionálnímu růstu a podpoře tvorby pracovních míst. Odhaduje se, že nástroje soudržnosti by mohly zvýšit růst v nových členských státech v průměru o 6 % a vytvořit až 2 miliony nových míst. Na regiony Konvergence, ve kterých žije 35 % obyvatel Unie, bude zaměřeno 82 % všech investic, pro zbývající je v rámci cíle zaměstnanost určeno přibližně 55 miliard. Dalších 8,7 miliard je k dispozici na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální kooperaci v rámci Evropské územní spolupráce. Zmíněné tři cíle podporují tři fondy, a to Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond (ESF). Evropský fond regionálního rozvoje bude podporovat programy věnované takovémuto rozvoji plus hospodářským změnám, vyšší konkurenceschopnosti a územní spolupráci v rámci EU, zatímco Fond soudržnosti se zaměří na infrastrukturu dopravní a životního prostředí, energetickou efektivnost a obnovitelné energie v členských státech s hrubým národním důchodem nižším než 90 % průměru Unie. V rámci cíle Konvergence se Evropský fond regionálního rozvoje zaměří na posilování infrastruktury, konkurenceschopnosti ekonomiky, výzkumu, inovací a trvalého regionálního rozvoje. V rámci cíle Konkurenceschopnost se pak zaměří na tři priority: inovace a ekonomika založená na znalostech, životní prostředí a prevence rizik, přístup k dopravě a telekomunikacím mimo městská centra. Evropský sociální fond poskytne v celé EU v rámci cílů Konvergence a zaměstnanost podporu pro předjímání hospodářských a sociálních změn a jejich dobré zvládnutí. Zde by se mělo postupovat ve čtyřech klíčových oblastech: zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků; zlepšení přístupu k zaměstnání a zvyšování účasti na pracovním trhu; posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob bojem proti diskriminaci a usnadnění přístupu na trh práce; podpora reforem v oblasti zaměstnanosti a začleňování. 2

5 V rámci konvergence bude ESF podporovat také úsilí o zlepšení vzdělávání a odborné přípravy a napomáhat rozvíjení institucionální kapacity i výkonnosti veřejné správy. Hlavními oblastmi investic 1 jsou u všech programů politiky soudržnosti tyto (uvádíme jejich příslušné podíly na financích): n Znalosti a inovace: na tuto oblast je určeno téměř 83 miliard (24 %), přičemž jde o výzkumná centra a infrastrukturu, převod technologií a inovace ve firmách, rozvoj a šíření informačních a komunikačních technologií; n Doprava: přibližně 76 miliard (22 %) půjde na zlepšení přístupnosti regionů, podporu transevropské sítě a investice do dopravních sítí, které budou udržitelné z hlediska životního prostředí, zejména v městských oblastech; n Ochrana životního prostředí a prevence rizik: investice ve výši přibližně 51 miliard (19 %) bude směřovat do infrastruktury v souvislosti s čištěním odpadních vod a zpracování odpadů, dekontaminace půdy s cílem její přípravy na nové ekonomické využití a ochrany proti ekologickým rizikům; n Lidské zdroje: 76 miliard (22 %) bude určeno na vzdělávání, odbornou přípravu, plány podpory zaměstnanosti a sociálního začlenění z fondů ESF. Další intervence se týkají podpory podnikání, energetických sítí a účinnosti, obnovy měst a venkova, turistiky, kultury a posilování institucionální kapacity státní správy. Finanční nástroje mají právní základ v nařízeních EU a podílejí se na příspěvcích národním, regionálním a přeshraničním programům, které řídí národní a regionální úřady. Komise a tyto úřady budou programy společně kontrolovat, propagovat a hodnotit. Krátký popis 423 programů financovaných v období lze najít na webové stránce Evropské komise 1 Vezměte prosím v úvahu, že údaje o investicích v rámci politiky soudržnosti vycházejí z informací, které členské státy poskytly na podzim roku Představují plánované výdaje a do roku 2013 pravděpodobně zaznamenají určité úpravy. 3

6 Bulharsko Celkem: 6,9 miliard Konvergence: 6,7 miliard 179 milionů Zlepšení infrastruktury, lidského kapitálu a zaměstnanosti, podpora podnikání v příznivém podnikatelském prostředí a pod dobrým vedením, podpora vyrovnaného územního rozvoje Zvýšení míry růstu reálného HDP o 0,27 % Vytvoření přibližně pracovních míst Nové sofijské letiště, Bulharsko Proč je evropská regionální politika důležitá Evropa vytváří 43 % své hospodářské produkce jen na 14 % svého území, v tzv. pětiúhelníku mezi Londýnem, Hamburkem, Mnichovem, Milánem a Paříží, kde žije přibližně třetina jejích obyvatel. Hospodářské a sociální rozdíly v Evropě jsou značné a s nedávným rozšířením se ještě podstatnou měrou prohloubily. Lucembursko, z hlediska příjmu na hlavu nejbohatší stát, je na tom nyní sedmkrát lépe než nejchudší Rumunsko. Na regionální úrovni je přitom rozdíl ještě větší: nejbohatším regionem je vnitřní Londýn s 290 % průměrného hrubého domácího produktu (HDP) v sedmadvacítce EU na hlavu, zatímco nejchudší je severovýchodní Rumunsko s pouhými 23 % průměru Unie. I když HDP neodráží zcela přesně životní úroveň, protože nevypovídá o relativních životních nákladech, rozdíly jsou zřejmé. Připomíná to situaci v Číně a Indii v obou těchto zemích má region s největším HDP na hlavu sedmkrát vyšší úroveň než ten nejchudší. V USA je rozdíl pouze dvaapůlnásobný a v Japonsku dokonce jen dvojnásobný. Evropská unie je více než jen společný trh, vychází ze společných hodnot a politik, které členské státy schválily ve prospěch svých občanů. politiky EU posilují konkurenceschopnost hospodářství Unie jako celku a zavádějí do praxe solidaritu mezi národy Evropy. To pomáhá k dosažení jednoho ze základních cílů stanovených ve Smlouvě o EU, totiž dosáhnout hospodářské a sociální soudržnosti snížením rozdílů mezi regiony a rovnoměrnějším rozložením výhod společného trhu po celém území Unie. Více než jedna třetina rozpočtu EU je v současnosti určena na finanční nástroje její politiky soudržnosti: těmi jsou Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond. Konečná částka z těchto nástrojů dosáhne v období celkem 347,4 miliard, z nichž přibližně 82 % bude investováno do nejchudších regionů. Přidaná hodnota politiky soudržnosti EU je značná: n Tato politika podporuje velice potřebné investice do infrastruktury, lidských zdrojů a modernizace a diverzifikace regionálních hospodářství, a přispívá též k většímu růstu a vyšší zaměstnanosti v nejchudších členských státech a regionech. n Členské státy a regiony, pro které jsou tyto investice určeny, dosahují nadprůměrného růstu a zaměstnanosti a jsou lépe vybaveny na rychlejší dostižení 4

7 Nové silnice v Estonsku: dálnice Via Baltica úrovně EU, než by tomu bylo bez investic v rámci politiky soudržnosti. n Politika soudržnosti mobilizuje a zajišťuje soulad s ostatními politikami Společenství, ať již jde o státní subvence, životní prostředí, dopravu, podporu inovací nebo informační společnosti. Zlepšuje a modernizuje též veřejnou správu, zvyšuje transparentnost a podporuje optimální správu věcí veřejných. V minulosti byly členské státy a regiony s možností lépe využívat evropskou politiku soudržnosti schopné rychleji dostihnout ba i předehnat úroveň průměru EU. V nadcházejících letech bude tento úspěšný postup dál pokračovat v členských státech, které vstoupily do Unie v roce Evropské území jako celek nicméně čelí novým problémům. Globalizace, změny klimatu nebo stárnutí obyvatel se nezastaví na národní, institucionální nebo politické hranici, místo toho budou mít tyto výzvy na různých stupních přímý dopad na regionální a místní společenství. Konkurenceschopnosti EU nemohou dosáhnout pouze politiky Unie, jednotlivé členské státy nebo regiony, hospodářský úspěch je sociální proces, který vyžaduje úzkou spolupráci. Evropská politika soudržnosti má potenciál změnit společné výzvy v příležitosti, protože je navržena tak, aby výsledek na úrovni EU vyžadoval zapojení lidí do přípravy a zavádění regionálních strategií rozvoje a místních projektů ve prospěch Evropy jako celku. Estonsko Celkem: 3,45 miliard Konvergence: 3,4 miliard 52 milionů Investice do vzdělávání, výzkumu a inovací, lepší možnosti spojení, udržitelné využití životního prostředí, vyrovnaný rozvoj regionů a kapacity jejich státní správy Zvýšení míry zaměstnanosti na 72 % (ze 64,4 % v roce 2005) Větší investice podniků do výzkumu (z 0,42 % na 1,6 % HDP) Zvýšení počtu domácností připojených na internet na 70 % (ze 36 % v roce 2005) Zvýšení míry recyklace tuhého odpadu na 60 % (ze 36,6 % v roce 2005) Udržení primární energetické spotřeby na úrovni roku 2003 až do roku

8 Kypr Celkově: 640 milionů Konvergence: 213 milionů zaměstnanost: 399 milionů 28 milionů Posilování hospodářství, podpora podnikání, znalostní společnosti a výzkumu + inovací, lidských zdrojů, zaměstnanosti a sociální soudržnosti, modernizace životního prostředí, dopravní a energetické infrastruktury a rozvoje udržitelných společenství. Zvýšení míry růstu reálného HDP z 3,8 % na 4,2 % Zvýšení míry zaměstnanosti z 68,5 % na 71 % Růst výdajů na vědu a výzkum na 1 % národního HDP v roce 2010 Zvýšení míry využití veřejné dopravy ze 2 % na 10 % Urbanistická obnova v Nikósii, Kypr Jak to funguje Klíčovými prvky zajišťujícími, aby dynamika a efektivnost regionálního rozvoje zůstala na co nejvyšší úrovni, je partnerství mezi všemi regiony Evropské unie, plánování a také dobré vedení. Evropská regionální politika i její nástroje a programy jsou do značné míry řízeny decentralizovaným způsobem, příslušnými národními a regionálními vládami. Členské státy a regiony si v rámci společného rámce vybírají na svém území prioritní cíle, které budou financovány z fondů EU. Každý program se nicméně rozvíjí kolektivním způsobem, do kterého jsou zapojeny orgány na evropské, regionální i místní úrovni, sociální partneři a organizace občanské společnosti. Takovýto proces zajišťuje, aby byl každý partner vlastníkem rozvojových programů a aby byly tyto programy přizpůsobeny každému jednotlivému regionu. Intervence EU zahrnují i výbory, které tyto partnery zapojují do přípravy, řízení a monitorování každého programu. Pro období musí členské státy a regiony připravit Národní strategické referenční rámce a národní a regionální Operační programy. Nařízení EU a Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost stanoví společná pravidla pro řízení fondů s přihlédnutím k širším prioritám Agendy EU pro růst a zaměstnanost, tedy stát se oblastí vysokého růstu + vytvářet nová a lepší pracovní místa. Souhrnně půjde o 423 operačních programů a přibližně 900 velkých projektů. Výběr projektů v terénu v konečné fázi zajišťují národní a regionální orgány, které spolupracují s Evropskou komisí v otázkách jako je rozhodování o hlavních projektech a zajištění kontroly, propagace a norem hodnocení. Zavádění programů do praxe není vždy snadné, což znamená, že je nutné jej efektivně plánovat. K podpoře tohoto procesu byly vyvinuty Strategické zásady politiky soudržnosti stanovující společné cíle, kterých musí dosáhnout všechny programy. Výdaje musí být vyhrazeny na ty podporující výzkum a inovace, informační společnost, trvalý rozvoj, energetickou účinnost a rozvoj lidských zdrojů. V regionech konvergence musí tyto priority získat 60 % všech dostupných zdrojů, v ostatních regionech 75 %. Obecné zásady také definují řadu důležitých otázek. Programy by měly soustředit investice do rychle rostoucích oblastí; investovat do hnacích sil růstu a zaměstnanosti jako jsou inovace a vzdělání; vytvářet srozumitelné, střednědobé strategie rozvoje; přispívat k transevropské infrastruktuře a udržitelnosti životního prostředí; mobilizovat doplňkové zdroje; rozvíjet partnerství mezi různými úrovněmi správy a ostatními stranami. 6

9 Nová vodovodní + kanalizační infrastruktura, Litva Každý operační program má několik priorit a podobné cíle, které závisí na cílech rozvoje individuálního členského státu nebo regionu. V rámci těchto priorit se podobné operace seskupují a podle priorit se stanovují kritéria pro výběr projektů. Potenciální příjemci i široká veřejnost mají právo znát kritéria, podle kterých budou projekty vybírány. Strukturální fondy a Fond soudržnosti EU, které operační programy spolufinancují, mohou poskytnout % financí, podle toho, pod který cíl politiky soudržnosti region nebo členský stát spadá. Zbývající finance pak lze čerpat z veřejných (národních a regionálních) nebo soukromých zdrojů. Podrobná pravidla způsobilosti a míry spolufinancování jsou stanoveny v každém operačním programu. Po uhrazení první zálohy zajišťuje Unie průběžné platby na základě vyúčtování potvrzených národními nebo regionálními orgány. Pokud není možné vyúčtování ověřit nebo pokud nebyly dodrženy postupy řádného finančního řízení, může EU financování zastavit, případně požadovat vrácení již vyplacených příspěvků. V současném programovém období je možné provádět pravidelné platby do konce roku Životně důležitým prvním krokem je strategické a soudržné plánování, ale ani ty nejlepší plány nemají velkou cenu bez řádného řízení. K tomu je nutné posilovat institucionální kapacity, jakož i výkonnost a transparentnost veřejné správy v členských státech a regionech. Nástroje politiky soudržnosti mohou podporovat budování kapacit, především pak v regionech konvergence. Evropská komise usnadňuje výměnu osvědčených postupů při řízení fondů prostřednictvím informování, pořádání seminářů a vytváření sítí. Litva Celkem: 6,9 miliard Konvergence: 6,78 miliard 109 milionů Dosahování vyšší produktivity díky hospodářství založenému na znalostech a inovacích, vyšší vytváření lepší kvality života. Růst míry zaměstnanosti ze 61,2 % na 70 % Nárůst výdajů na výzkum z 0,76 % na 2,2 % HDP 7

10 Lotyšsko Celkově: 4,6 miliard Konvergence: 4,5 miliard 90 milionů Rozvoj a efektivní využití lidských zdrojů, posilování konkurenceschopnosti a vývoj k hospodářství založenému na znalostech, zlepšení veřejných služeb a infrastruktury jako předpokladu pro vyrovnaný národní a územní rozvoj Udržení míry růstu reálného HDP mezi 6 8 % (v roce ,9 %) Zvýšení míry zaměstnanosti na 70 % (v roce ,3 %) a snížení míry nezaměstnanosti pod 6 % (v roce ,5 %) Zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na 1,5 % HDP z 0,57 % v roce 2005 Zvýšení podílu osob starých let a s dokončeným vyšším středním vzděláním na 85 % (v roce 2005: 79,9 %) Zvýšení podílu občanů s přístupem ke službám pro nakládání s odpadními vodami na 62 % (v roce 2004: 9 %). Nový příjezd na letiště v Rize, Lotyšsko Kdo dostává kolik a za co? Financování politiky soudržnosti EU je z velké míry spojeno s myšlenkou solidarity mezi více a méně prosperujícími členskými státy. Pomoci chudším zemím dohonit ztrátu pochopitelně znamená, že bohatší země musí do rozpočtu EU přispívat víc než kolik dostávají zpět. Na druhou stranu solidarita není jednosměrnou cestou, moderní infrastruktura a výroba, udržitelné využití zdrojů a lepší vzdělávání i odborná příprava lidí žijících v chudších regionech má pozitivní vliv také na obyvatele a hospodářství v bohatších regionech. Během období let budou Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), Fond soudržnosti a Evropský sociální fond (ESF) poskytovat příspěvky v rámci tří cílů: Konvergence (EFRR, ESF a Fond soudržnosti), konkurenceschopnost a zaměstnanost (EFRR, ESF) a Evropská územní spolupráce (EFRR). Regiony vhodné pro cíl Konvergence jsou ty, jejichž HDP nedosahuje 75 % průměru EU, všechny ostatní mají přístup k cíli zaměstnanost. Zeměpisná způsobilost regionů pro cíl Evropská územní spolupráce se týká buď těch přeshraničních nebo regionů, které patří k oblastem nadnárodní spolupráce., způsobilé regiony a finanční příděly: n Konvergence: v EU 27 se tento cíl týká 84 regionů ze 17 členských zemí, ve kterých žije 154 milionů obyvatel a jejichž HDP je nižší než 75 % průměru Společenství. Dočasná podpora (země se statutem phasing-out) je určena pro dalších 16 regionů s 16,4 miliony obyvatel a HDP jen lehce nad mezní hodnotou, a to v důsledku statistického účinku rozšíření EU. Částka, která je k dispozici v rámci cíle Konvergence, činí 282,8 miliard, což představuje 81,5 % celkových financí a dělí se mezi příspěvky pro regiony konvergence ve výši 199,3 miliard, 13,9 miliard vyhrazených pro regiony v rámci dočasné podpory (phasing-out) a 69,9 miliard pro Fond soudržnosti, který se vztahuje na 15 členských zemí. n zaměstnanost: způsobilých je celkem 168 regionů v 19 členských státech s celkem 314 miliony obyvatel. Dále jde o 13 regionů s 19 miliony obyvatel v oblastech se statutem phasing-in (postupné zavádění), kterým patří speciální finanční příspěvky v důsledku jejich dřívějšího statutu regionů cíle 1. Částka 54,9 miliard, z nichž 11,4 miliard je určeno pro regiony phasing-in, představuje necelých 16 % všech příspěvků. 8

11 Výstavba silnice, Polsko n v přeshraničních oblastech žije 181,7 milionů lidí (37,5 % všech obyvatel EU), přičemž všech regionů a občanů Unie se týká alespoň jedna z existujících 13 nadnárodních oblastí spolupráce. Suma 8,7 miliard (2,5 % z celkové částky) určená pro tento cíl je rozdělena následujícím způsobem: 6,44 milionů pro přeshraniční spolupráci, 1,83 miliard pro nadnárodní a 445 milionů pro meziregionální a také pro sítě. Metoda výpočtu přidělení příspěvků je stanovena v předpisech EU, kterými se řídí nástroje politiky soudržnosti. Mezi těmito třemi cíli rozlišuje a konečné rozdělení závisí především na relativní regionální a národní prosperitě, počtu obyvatel a míře nezaměstnanosti. Dotace nepřekračují zhruba 4 % hrubého domácího produktu daného členského státu. Polsko Celkově: 67,3 miliard Konvergence: 66,55 miliard 731 milionů Zlepšení veřejné správy, zvýšení kvality lidského kapitálu, modernizace infrastruktury, podpora konkurenceschopných a inovačních podniků, zvýšení regionální konkurenceschopnosti a rozvoj venkovských oblastí, strukturální fondy a nástroje Strukturální fondy a nástroje Konvergence ERDF ESF Fond soudržnosti konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce ERDF ERDF ESF Vytvoření 3,5 milionu pracovních míst, čímž se do roku 2013 zvýší míra zaměstnanosti na 60 % (v roce 2005 to bylo 52,8 %) Zvýšení podílu výdajů na výzkum a inovace na 1,5 % HDP (ve srovnání se současnými 0,57 %) Ztrojnásobení délky dálniční a silniční infrastruktury Zvýšení míry využití obnovitelných energií na 8,5 % (2,9 % v roce 2005) Zvýšení HDP na hlavu z 51 % v roce 2006 na 65 % průměru EU 9

12 Španělsko Celkem: 35,2 miliard Konvergence: 26,2 miliard zaměstnanost: 8,5 miliard 559 milionů Vytváření atraktivnějšího prostoru pro investice a práci, zlepšování znalostí a inovací pro podporu růstu, přispění k většímu počtu pracovních míst a k jejich lepší kvalitě. Zvýšit míru zaměstnanosti ze 63,3 % v roce 2005 na 70 % v roce 2013 Zvýšit výdaje na výzkum a inovace ze 6 % na 2 % HDP Pomoci snížit emise CO 2 o 15 % Telekomunikační park ve Valencii, Španělsko Přilákání investorů Podpora malých a středních podniků a přilákání zahraničních investorů, to jsou nejdůležitější způsoby, jak může politika soudržnosti podpořit regionální ekonomiky. Přilákání investorů a zvýšení výrobní kapacity regionů je nesmírně důležité pro zlepšení jejich hospodářských výkonů a jako pomoc pro ty, jejichž dohánění se zpožďuje. V EU je každoročně vytvořeno přibližně 1,2 milionů podniků, tedy asi 10 % z celkového počtu, přesto pouze polovina přežije prvních pět let. V Unii jsou i velké rozdíly v Itálii, Španělsku a Velké Británii například vznikají nové podniky dvakrát častěji než je evropský průměr. Hlavním přispěvovatelem do celkových investic je politika soudržnosti EU, zejména v členských státech konvergence, kde mohou dotace dosáhnout až 20 % hrubého fixního kapitálu. Strukturální fond a Fond soudržnosti kladou zvláštní důraz na podporu vytváření nebo modernizace malých a středních podniků s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem nepřesahujícím 50 milionů. Těmi skutečnými obry evropského hospodářství jsou malé a střední podniky, protože představují 99 % všech firem v Evropské unii a poskytují dvě třetiny všech pracovních míst v privátním sektoru. Podniky s méně než deseti zaměstnanci dominují trhu práce v zemích jako je Itálie (47 %) a Polsko (41 %), zatímco ve Velké Británii je naopak podíl velkých společností na celkové zaměstnanosti 46 %. Malé a střední podniky mají ovšem často problémy v přístupu ke kapitálu a znalostem a mnohdy jim schází i zkušenost. politika a politika soudržnosti EU je zaměřená na řešení takovýchto problémů prostřednictvím kombinace tvrdých opatření typu přímých investic a měkkých, která zahrnují zejména poskytování služeb na podporu podnikání, odbornou přípravu, inovativní prostředí, finanční inženýrství a přenos technologií, jakož i vytváření sítí a seskupení. Členské státy EU, zejména ty, které do Unie přistoupily v roce 2004, jsou relativně úspěšné při získávání investic ze zahraničí, existují však významné rozdíly v národních výsledcích. V Estonsku například dosahovaly v době od roku 1998 do roku 2005 zahraniční přímé investice 11 % hrubého domácího produktu a v Bulharsku a České republice 9 %, zatímco v Maďarsku a Slovensku jen 6 7 %, v Litvě, Lotyšsku, Polsku a Rumunsku 4 5 % a ve Slovinsku dokonce pouze 2 %. Další věcí je to, že zahraniční přímé investice jsou často z velké míry soustředěny v hlavních městech a okolních oblastech, což může regionální rozdíly spíše posílit než snižovat. 10

13 Inovace grafického průmyslu v Brobygrafiska, Švédsko Mezi možné důvody, proč si investoři vybírají investice do určitého regionu, patří přístup na nové trhy, blízkost země, odkud investice pocházejí, společný jazyk, nízké daně z příjmů právnických osob a dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců. politika nemůže všechny tyto faktory ovlivnit, ale může mít význam v jiných oblastech, které zvyšují atraktivnost regionu, jakými jsou dostupnost, vzdělávání pracovní síly, infrastruktura informačních a komunikačních technologií a výdaje na výzkum a inovace. V období budou programy politiky soudržnosti podporovat: n Přímé investice do firem, zejména ty, které se přímo týkají výzkumu a inovací, transferu technologií nebo výroby šetrné k životnímu prostředí. Na tyto aktivity je určeno přibližně 42,8 miliard (12 % všech dotací). n Podnikání poskytováním služeb, přípravou pracovníků, podniků a podnikatelů a prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Na toto se plánuje příspěvek 44,7 miliard (13 % všech dotací). n Lidský kapitál a přístup k zaměstnání. Na zvýšení úrovně kvalifikace pracovníků na regionální i místní úrovni přispěje 48,8 miliard (14 % z celkové částky). Švédsko Celkem: 1,9 miliard zaměstnanost: 1,6 miliard 265 milionů Podpora inovací a podnikání, zvyšování kvalifikace a nabídky pracovních sil, usnadnění dostupnosti a přeshraniční spolupráce Vytvořit nejméně nových pracovních míst Dát vzniknout novým podnikům Zajistit odbornou přípravu pro více než osob 11

14 Portugalsko Celkem: 21,5 miliard Konvergence: 20,47 miliard zaměstnanost: 938 milionů 99 milionů Rozvoj kvalifikace pracovníků, podpora udržitelného růstu, zajištění sociální soudržnosti a rozvoje území i měst, zlepšení účinnosti řízení. Zvýšit podíl odborných kurzů na středoškolské úrovni na 50 %, aby se tak snížil počet studentů předčasně opouštějících vysoké školy (38 % v roce 2005) Zvýšit podíl podniků se středně a vysoce vyspělými technologiemi v průmyslovém odvětví z dnešních 3,4 % na 6,2 % v roce 2010 Zvýšit soukromé a veřejné investice do výzkumu a technologií vyjádřené jako podíl HDP (soukromé na 0,8 % a veřejné na 1 %, obojí v roce 2010). Most spojující Španělsko a Portugalsko přes řeku Guadiana v Algarve Dopravit se tam: posilování dostupnosti Dopravní infrastruktura je jedním z nejzřetelnějších příkladů, čeho lze dosáhnout díky pomoci ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Zvýšení dostupnosti je důležitým krokem k posílení regionálních ekonomik, jakož i dosažení soudržnosti a konkurenceschopnosti. Dopravní politika Evropské unie napomáhá udržitelné mobilitě osob i zboží a také zajištění efektivnosti, bezpečnosti a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. V této souvislosti existuje řada akcí, zahrnujících transevropské dopravní sítě (TEN-T), vzdušnou, silniční, železniční, námořní a městskou dopravu a dále vnitrozemské vodní cesty, multimodální způsoby dopravy, bezpečnost a pravidla státních subvencí. K modernizaci dopravní infrastruktury v méně rozvinutých členských státech a regionech přispěl zejména Fond soudržnosti a Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), které budou v pomoci pokračovat i v období. Na dopravu, s prioritou pro projekty TEN- T, bude vyhrazeno přibližně 76 miliard (22,2 % všech dotací), o více než 38 miliard (15 % celkové částky) více než v období Investice budou zahrnovat dopravní strategie na evropské, národní i regionální úrovni v zájmu dosažení rovnováhy mezi silničním, železničním a udržitelným způsobem přepravy. Vazby mezi politikou soudržnosti a dopravní politikou se přenesly do hlavních pokynů, které zajistí kvalitu projektů, a také do řady priorit: n Třicet projektů TEN-T evropského zájmu, v členských státech a regionech způsobilých pro cíl Konvergence. Zvláštní pozornost bude věnována projektům přeshraničním. n Investice do vedlejších přípojek a propojení v souvislosti s integrovanou regionální dopravní a komunikační strategií. n Železniční infrastruktura n Dopravní sítě udržitelné z hlediska životního prostředí n Zlepšování propojitelnosti izolovaných oblastí s projekty TEN-T n Mořské dálnice. Investice do dopravy v rámci politiky soudržnosti budou v období soustředěny do regionů soudržnosti. Jsou rozděleny takto: n Projekty TEN-T ve všech způsobech dopravy 38 miliard (11 % ze všech investic v rámci politiky soudržnosti). Zhruba polovina je určena na silniční infrastrukturu, druhá polovina na infrastrukturu železniční. 12

15 Belfastská železnice, Dublin, Irsko n Téměř 41 miliard (12 % z celkové částky) bude určeno na silniční infrastrukturu, včetně TEN-T a národních, regionálních i lokálních silnic. n Na železniční infrastrukturu včetně projektů TEN-T půjde celkem 23,6 miliard (6,8 %). n Další příspěvky zahrnují: přístavy a vnitrozemské vodní cesty: 4,1 miliard (1,2 %), multimodální přeprava a inteligentní přepravní systémy: 3,3 miliard (1 %); letiště: 1,9 miliard (0,5 %); městská doprava: 1,9 miliard (0,5 %). TEN-T mají zajistit, aby národní sítě ve všech způsobech dopravy byly dostupné, propojené a schopné spolupracovat. Unie v roce 1996 stanovila hlavní směrnice, definující cíle, priority, projekty společného zájmu a finanční nástroje. Počet prioritních projektů se po posledním rozšíření EU zvýšil ze 14 na 30 a pravidla udělování dotací byla upraveny tak, aby se zvýšilo maximum pro míru spolufinancování prioritních projektů, které překonávají hranice a přírodní překážky. Dokončení sítí výrazným způsobem sníží dobu na přepravu osob i zboží, odhaduje se snížení dopravních zácp o 14 % a zlepšení výkonnosti železnic; očekává se též snížení emisí CO 2 o 6,3 milionů tun ročně. Irsko Celkově: 901 milionů zaměstnanost: 751 milionů 151 milionů Zlepšení hospodářské infrastruktury, podnikání, vědy a inovací, lidského kapitálu, sociální infrastruktury a sociálního začlenění Cíl Přispět k rozvíjení hospodářství o 4 4,5 % ročně v příznivém mezinárodním ekonomickém klimatu 13

16 Francie Celkem: 14,3 miliard Konvergence: 3,2 miliard zaměstnanost: 10,2 miliard 872 milionů Zlepšení konkurenceschopnosti, podpora zaměstnanosti a lidského kapitálu, regionální atraktivnosti a investic do zaměstnanosti, zajištění sociálního začlenění, územního rozvoje a trvale udržitelného rozvoje, inovací a hospodářství založeného na znalostech, odborného vzdělávání, rozvoje informačních a komunikačních technologií i životního prostředí, energetické politiky a zamezení rizik. Zvýšit podíl soukromého výzkumu (1,25 % HDP v roce 2006) a přiblížit se k normám Společenství v inovacích Do roku 2015 snížit energetickou náročnost o 2 % a do roku 2050 emise skleníkových plynů průměrně o 3 % INTECHMER: výzkum věnovaný biologickému znečištění mořského prostředí, Cherbourg, Normandie, Francie Inovující regiony Trvale udržitelný růst je stále více spojen se schopností regionálních ekonomik měnit se a inovovat. Znamená to, že je nutné věnovat vyšší úsilí vytváření prostředí podporujícího výzkum, vývoj a inovace. Tato skutečnost se odráží i v politice soudržnosti, která této prioritě věnuje více prostředků. Nejnovější statistiky potvrzují velké rozdíly mezi členskými státy a regiony EU na poli výzkumu, vývoje a inovací. Jen na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2005 průměru 1,84 % hrubého domácího produktu (HDP) EU-27, zatímco v USA to bylo 2,67% a v Japonsku 3,2 %. Jediné členské státy, které věnují na vědu a výzkum více než 3 % svého HDP, jsou Finsko a Švédsko. Této úrovně dosahuje dnes v Unii jen 27 z 268 regionů, více než 100 jich vydává méně než 1 %, přičemž většina se nachází v jižní Evropě a nových členských zemích. Tři členské státy Francie, Německo a Velká Británie zajišťují plné dvě třetiny celkových výdajů na výzkum a vývoj v celé EU a nachází se zde deset regionů s největšími výdaji, které v roce 2005 dosáhly celkové částky 52,5 miliard, tedy více než 25 % všech výdajů Společenství. Pozitivní na druhé straně je, že největšího růstu na výdaje do výzkumu a vývoje dosáhlo v období Estonsko (+ 19 %), Kypr (+ 18 %), Litva (+ 14 %) a Španělsko (+ 13 %). Příklady typů akcí na regionální úrovni, které mohou inovace zlepšit, jsou: investice do infrastruktury, vybavení a zařízení; upevňování spojení mezi oblastmi průmyslového rozvoje a výzkumnými institucemi; podpora klastrům, střediskům excelence, vědeckým a technologickým parkům; podpora mobility pracovníků ve výzkumu; partnerství mezi vzdělávacími institucemi a místními technologickými podniky. Nástroje politiky soudržnosti v období výzkum a inovace podporují dotacemi ve výši téměř 60 miliard (17,3 % celkové částky), což představuje ve srovnání s předchozím obdobím dvojnásobek finančních zdrojů určených na výzkum & vývoj a inovace v rámci cíle Konvergence a trojnásobek v rámci cíle konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z této sumy bude 15,6 miliard určeno na výzkumná centra a infrastrukturu, 26,5 miliard na transfer technologií, vědu a výzkum, jakož i na podporu inovací ve firmách, a 15 miliard na informační a komunikační technologie. Akce se zaměří na čtyři oblasti. Posilování spolupráce mezi podniky navzájem a mezi podniky a státními výzkumnými institucemi bude dosahováno pomocí nadregionálních seskupení (tzv. klastry). Druhou prioritou je podpora výzkumu a inovací v malých a středních podnicích, třetí podpora regionální přeshraniční a nadnárodní 14

17 Phileas: inovace v oboru dopravy, Holandsko spolupráce a poslední posilování výstavby kapacit, infrastruktury a lidského kapitálu v oblastech s velkým potenciálem růstu. Značné finanční prostředky na inovační programy budou vydány v zemích jako je Španělsko, Polsko, Řecko, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. V Polsku například dosahuje podpora ze Strukturálních fondů pro národní program inovativní hospodářství 8,3 miliard, což je více než 12 % celkových národních dotací. Ve Francii a Nizozemí jsou inovace hlavní prioritou všech regionálních programů a je na ně vyhrazena přibližně polovina jejich celkových výdajů, zatímco ve Finsku odráží důraz na inovace ve všech regionálních programech záměr decentralizovat Lisabonskou strategii EU pro podporu růstu a zaměstnanosti. V mnoha menších zemích zahrnují programy téma inovace současně s jinými prioritami, jako je rozvoj infrastruktur. Typicky jsou to země Konvergence jako některé pobaltské státy nebo Malta a Slovinsko, ale platí to i pro Dánsko. To nicméně neznamená, že se zde na inovace klade menší důraz, Litva například plánuje věnovat 8 % celkových zdrojů na výzkumnou infrastrukturu a dalších 8 % na informační společnost. Nizozemí Celkově: 1,9 miliard zaměstnanost: 1,6 miliard 247 milionů Posílení konkurenceschopnosti zaměřením na inovace, podnikání, atraktivnost regionů i měst, podporu trhu práce, investice do lidského kapitálu a spolupráci se sousedními zeměmi Přispívat k výsledkům výzkumného a technologického rozvoje, napomáhat inovacím, podnikání a informační společnosti, zejména v malých a středních podnicích a občanských službách. Přispívat ke lepšímu přístupu k zaměstnání, zvyšování adaptability pracovníků a produktivity práce 15

18 Lucembursko Celkově: 65 milionů zaměstnanost: 50 milionů 15 milionů Podpora vytváření malých a středních podniků Rozvoj městských center, které prodělaly hospodářské změny Zlepšení znalostí a inovací zejména ve veřejných a soukromých výzkumných centrech Zvyšování míry zaměstnanosti, zejména u žen a starších osob Přispět k dosažení cíle vynakládat 3 % HDP na výzkum a vývoj, zejména v privátním sektoru, a snížit emise CO 2 se zřetelem k cílům Kjótského protokolu Technologické středisko informačních zdrojů o životním prostředí: Esch-sur-Alzette, Lucembursko Zelená pro trvale udržitelný růst politiky potřebují být trvale udržitelné, proto je v období více peněz než dříve věnováno na iniciativy šetrné k životnímu prostředí. To může být zdrojem hospodářského růstu buď díky podpoře čistých inovativních technologií, energetické účinnosti a budováním ekoturistiky nebo jednoduše díky přírodním lokalitám, které zvyšují atraktivnost daného území. Zajištění trvale udržitelného rozvoje a vysoké úrovně ochrany životního prostředí vyžadují všechny politiky Evropské unie. Právní základy a směrnice regionální politiky navíc stanoví nutnost začlenění hospodářských, sociálních a ekologických cílů. politika EU může přispívat k trvalé udržitelnosti podporou technologií šetrných k životnímu prostředí, jakož i iniciativy v oblasti dopravy, energetiky a infrastruktur zajišťující vysokou kvalitu vod, vzduchu a půdy. Členské státy musí navíc zhodnotit dopad na takové prostředí a při zavádění programů politiky soudržnosti se radit s orgány odpovědnými za životní prostředí a veřejností. V porovnání s předchozím obdobím se celková částka ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zdvojnásobila a dosáhla přibližně 100 miliard, tedy 30 % všech dotací. Polovina těchto investic půjde do infrastruktur týkajících se úpravy vody a zpracování odpadů, obnovy kontaminovaných ploch, snížení znečišťování a podpory ochrany přírody a prevence rizik, druhá pak na investice s ekologickým dopadem v oblastech jako jsou dopravní a energetické systémy, inovace a řízení podniků v oblasti životního prostředí, regenerace měst a venkova a ekoturistika. Více než 7 miliard je například určeno na podporu energetické účinnosti a obnovitelných energií. Fond soudržnosti (operující v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku a ve Španělsku) je hlavním zdrojem financí pro projekty spojené s ekologickou infrastrukturou, zejména s otázkami energetické účinnosti, obnovitelné energie, železniční dopravy a intermodálních systémů nebo systémů veřejné dopravy. Poskytuje finance pro projekty náročné na investice a pomáhá těmto zemím splnit ekologické normy Evropské unie. Regiony po celé Evropě budou zvyšující se měrou konfrontovány s dopady změn klimatu, jakož i s novými výzvami týkajícími se energetického zásobování a efektivnosti. 16

19 Podpora energeticky účinných zdrojů: solární panely v Marstalu, Fyns amt, Dánsko Bude ovšem velmi záviset na daném regionu, protože 7 % obyvatel EU žije v oblastech náchylných k záplavám, zatímco 9 % žije naopak v oblastech, kde 120 dnů v roce neprší. Kombinované dopady změn klimatu způsobí v některých regionech Unie vážné problémy spojené s kvalitou života, turistikou a zemědělstvím. Politika soudržnosti může hrát významnou úlohu v podpoře úsilí přizpůsobit se budoucím změnám klimatu a minimalizovat negativní dopady na regionální úrovni. Může podporovat ekologické inovace, opatření na ochranu rizik pro životní prostředí a ekologicky čisté podniky a vytvářet tak tržní příležitosti pro podnikání v těchto oblastech. Programy nové regionální politiky budou více než jindy podporovat rozvoj obnovitelných a alternativních energií, což znamená možnosti pro evropské podniky mít z toho prospěch. Díky rozvoji technologií využívajících vítr, slunce nebo biomasu se EU může dostat na špici mezi konkurencí a tuto svou pozici ještě i posílit. Zvyšující se závislost Evropy na dovozu energie a pokračující růst přetíženosti silniční a letecké dopravy snižují konkurenceschopnost evropského průmyslu. Klíčovými prioritami při modernizaci výroby a snižování emisí jsou proto zařízení a sítě využívající obnovitelné energie, méně znečišťující způsoby dopravy a technologie šetrné k životnímu prostředí. V oblasti dopravy by nové vyrovnání příspěvků mezi vzduchem a silnicí na jedné straně a železnicí, vnitrostátními vodními cestami a pobřežní plavbou na straně druhé mělo brát v potaz různé situace, které v členských státech existují. Dánsko Celkově: 613 milionů zaměstnanost: 510 milionů 103 milionů Lidské zdroje, inovace, intenzivnější využití informačních technologií, podnikání, atraktivní regiony, zlepšování adaptability a kvalifikace pracovní síly Zvýšit procento kvalifikovaných pracovních sil Zvýšit počet inovativních podniků Zvýšit míru pokrytí informačními a komunikačními technologiemi v podnicích z 56 % (2005) na 75 % 17

20 Malta Celkem: 855 milionů Konvergence: 840 milionů 15 milionů Podpora rostoucího, konkurenčního hospodářství založeného na znalostech, zlepšení atraktivnosti a kvality života, investice do lidského kapitálu a zaměření na regionální zvláštnosti ostrova Gozo Zvýšit HDP na hlavu s ohledem na průměr EU z 69,2 % v roce 2005 na 74 % v roce 2013 Zvýšit nominální objem exportu zboží a služeb mezi roky 2007 a 2013 o 4 %, aby tak bylo možné měřit výsledky v konkurenceschopnosti Zvýšit míru zaměstnanosti z 54,3 % v roce 2005 na 57 % v roce Restaurování maltského kulturního dědictví Kvalitnější život v evropských městech Města symbolizují dvojí výzvu, které v současnosti čelí Evropská unie: jak zlepšit jak uspokojit sociální a ekologické požadavky. Evropská města jsou centry hospodářské činnosti, inovace a zaměstnanosti, přesto ale čelí mnoha složitým problémům. Tendence k vytváření předměstí, soustředění deprivace a nezaměstnanosti v těchto předměstích, rostoucí přetížení dopravy, to vše vyžaduje ucelené odpovědi na plány dopravy, bydlení, odborného vzdělávání a zaměstnanosti, jež musí být přizpůsobeny místním potřebám. Evropská regionální politika a politika soudržnosti tyto výzvy splňují, protože jsou navrženy tak, aby podporovaly města jako hnací motory regionálního rozvoje, a pomoc podnikání, inovacím a rozvoji služeb zvyšuje jejich atraktivnost. Obnova upadajících městských částí, zejména cestou renovace prostředí, asanace pozemků v oblastech s dřívější průmyslovou zástavbou a ochranou i rozvojem historického a kulturního dědictví, navíc přispívá k vyváženému rozvoji měst, zatímco podpora čisté městské dopravy zvyšuje jejich trvalou udržitelnost. V období bylo na rozvoj měst vyčleněno přibližně 21,1 miliard, což představuje 6,1 % celkového rozpočtu EU na politiku soudržnosti, z toho 3,4 miliardy je určeno na renovaci průmyslových oblastí a znečištěné půdy, 9,8 miliard na projekty regenerace měst a venkova, 7 miliard na čistou veřejnou dopravu a 917 milionů na bydlení. Významný dopad na města mají i další investice do infrastruktury v oblasti výzkumu a inovací, v dopravě, životním prostředí, vzdělávání, zdravotnictví a kultuře. S integrovaným přístupem může politika soudržnosti využívat součinnosti mezi jednotlivými oblastmi politik a podporovat dialog mezi správními orgány, sociálními a hospodářskými partnery i organizacemi občanské společnosti. Nová pravidla politiky soudržnosti na období, která přináší nástroje pro posilování městského rozměru v programech nové generace, zdůrazňují potřebu zapojit do plánování a provádění programů místní a regionální úřady. Národní a regionální úřady mohou též řízení programů nebo jejich části delegovat na úřady místní a jako partneři se mohou zapojit i další soukromé organizace. Během období budou evropská města iniciativy a nástroje politiky soudržnosti využívat mnoha způsoby: n Otázky rozvoje měst byly ve velké míře začleněny do všech regionálních a národních programů podporovaných ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Zprávaočinnosti aspolečenské odpovědnosti

Zprávaočinnosti aspolečenské odpovědnosti Výroční zprávazarok 2007 Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční banky Skupina Evropské investiční bank Svazek I Zprávaočinnosti aspolečenské odpovědnosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity cs inforegio panorama č. 14 září 2004 Evropská unie Regionálni politika Fond soudržnosti Podpora evropské solidarity Obsah Fond soudržnosti podpora evropské solidarity Fond soudržnosti se mění 3 Fond soudržnosti,

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více