METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS"

Transkript

1 METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS Literatura zabývající se metodologií historického výzkumu: u nás: HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997 Edson uvádí čtyři charakteristiky, které má historický výzkum společné s kvalitativním: - důraz na studium souvislostí, - studium chování v přirozeném prostředí spíše než v laboratorním, - porozumění celosti životních zkušeností, - nejdůležitějším úkolem je interpretace (p. 806) v zahraničí: BEST, J. W. Research in education. Historical research. Chapter 10. Pg Edit. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1977, ISBN NELSON, J. K. and THOMAS J. R. Research methods in phisical activity. Historical research. Chapter 10. Champaign. Human Kinetics 1996 Pg BORG, W. R. and GALL, M.D. Educational research. Other types of Educational research. Chapter 19. London. Longman 1989 Pg Základní pojmy: (HROCH) historie - slovo převzaté z řečtiny, znamená zkoumání, vědění, vyprávění o minulých událostech, které již byly zkoumány má dva významy: * objektivně reálný proces vývoje * zkoumání a poznávání minulosti = významný záznam lidských úspěchů, pomáhá nám rozumět přítomnosti a předvídat budoucnost (p. 358) smysl historie: - pomáhá objevovat minulost, a tak nás osvobozuje od tlaku prostřednictvím porozumění minulosti (Freud), - poskytuje systém hlavních zásad pro porozumění současnosti (připomíná tradice, dodržování tradic u náboženských a etnických skupin), - sociální funkce = zvýšení citlivosti vůči nespravedlnosti a omylům v minulosti, - pomáhá předvídat budoucí tendence vývoje společnosti. (p. 808) 19. st. - historici chápou historii jako souhrn maximálního množství nezvratných a objektivních faktů, jsou to pouze historické příběhy současnost - stručnější psaní historie, historická fakta jsou podrobována interpretačním konstrukcím, které odhalují smysl a význam historie dějepis = výchovně vzdělávací disciplína historiografie = věda, která zkoumá minulost v určitém čase a prostoru bibliografie = nauka o soupisech literatury, tiskovin atd. = nauka o účelném zpracování, evidenci, selekci, reprodukci a využití popisů a soupisů literatury = hotové seznamy a přehledy publikací její význam spočívá v průběžném sledování produkce, co vše o daném tématu již existuje, slouží při přípravě a zpracování tématu, může to být hotový soupis od jiné instituce nebo vlastní záznamy, pro historika jsou důležité bibliografie historické literatury a skrytá bibliografie - co to je? pramen = výsledek lidské činnosti, který již svým posláním, existencí či vznikem je vhodný pro poznání a ověřování historických faktů

2 památka = předmět, o kterém člověk rozhodl, že se stane památkou, vzniká výběrem z pramenů na základě historického povědomí, důvody jsou subjektivní i objektivní (sběratelství, celospolečenský zájem) Např. srp - jako takový není památkou, je to běžná věc sloužící k sečení i dnes používaná, já se ale rozhodnu, že srp, který mám na chalupě na půdě, je památka po mém pradědečkovi NEBO schovávám si složenku od VČE na 45 haléřů doplatku elektřiny Prameny: Co je pravděpodobně charakteristickým rysem historického výzkumu? - může čerpat jen z historických pramenů a z literatury, ty dělíme na: přípravné prameny - množství pomocných publikací pro identifikaci sekundárních pramenů = bibliografie, životopisné adresáře, encyklopedie, atlasy, chronologie, slovníky termínů, slovníky citátů (p. 815) primární (prameny) - vznikly v procesu historického vývoje, z činnosti lidí, z potřeb života, co se zachovalo záznamy, které vznikly jako zpráva očitých pozorovatelů nebo účastníků minulosti dokumenty - vytvořeny za účelem předávání informací do budoucnosti památky - nebyly přímo určeny k předávání informací nebo jako záznam minulosti ústní svědectví Např. Zlatá bula sicilská, zápisy ze schůzí sekundární - informace odvozené z pramenů zprávy, které popisují svědectví přímých svědků nebo účastníků minulosti Např. historický záznam o době, kdy pramen vznikl Některé prameny jsou obojí zároveň: učebnice amerických dějin je sekundární pramen, ale pro výzkum změn v otázce rasismu, jak se projevovaly v učebnicích amerických dějin, je to primární pramen Jiné dělení na: pomocnou literaturu - heuristická (bibliografie, katalogy, archívy), faktografická (učebnice, atlasy, slovníky, encyklopedie), metodická odbornou literaturu - vědecké zpracování populárně-vědeckou literaturu - literatura faktu, přehledně a srozumitelně vyložené poznatky pro co nejširší okruh čtenářů, ne na úkor vědeckosti Např. učebnice Hrocha, Kdo byl kdo - naši olympionici Kössl: Dějiny čs. olympijského hnutí Pacina, Vaněk: Sport bez svatozáře Rozdíl mezi jednotlivými typy není vždy jednoznačný. Jakou má badatel povinnost v souvislosti s prostudovanými prameny? Jak by měl přehled literatury vypadat? Co v něm má být? Co v něm nemá být? (seznam prostudované literatury, seznam použité literatury, seznam metodologické literatury, ne co jsme neprostudovali) Teorie historického pramene - je jich mnoho, zabývají se tím, co je pramen a jejich dělením, nemá cenu o nich mluvit, pro přehled uvedeme takové univerzální dělení, uvedené v HROCHOVI: A) Písemné prameny: Hodnotíme je vzhledem k účelu, za jakým vznikly: zprostředkovat historické poznání jako produkt, součást určité historické události - již známé rozdělení na typy společenská působnost písemného pramene, jeho faktický dopad. - okolnosti vzniku bereme v úvahu při hodnocení významu a autentičnosti konkrétního pramene. Literární prameny: vyprávěcí, neadresné, ale vedené snahou působit na společnost

3 (číst typy pramenů a zařazovat) Monografie - odborné, populárně naučné publikace, při jejich interpretaci je nutné zohlednit ideová východiska autora a jeho dovednost písemně se vyjádřit. Paměti, vzpomínky - osobní výpovědi určené pro zveřejnění, které vznikají s cílem ovlivnit směr, obsah a hodnocení historické události, je nutné toto vše vzít v úvahu včetně literárních ambicí autora. Publicistika - funkce zpravodajská, názorová, ideová, důležité! určení politického profilu periodika, jeho úkoly, poslání, zvláštnosti jednotlivých novinových žánrů, celkovou tiskovou situaci (cenzura). Institucionální prameny: Spisy - pozůstatky úředních, soudních a jiných jednání, které vyznačují postup, způsob zaměření, etapy, okolnosti a vlivy pro jednání podstatná a určující, je nutné znát charakter, účel a působnost instituce, kde vznikly. Sdělovací a normativní prameny - korespondence mezi institucemi, hlášení, zprávy, dekrety, vyhlášky, nařízení, výnosy. Pamětní prameny - kroniky povinné vedení obecních kronik čs. zákon + prováděcí nařízení směrnice ministerstva kultury dnes - velký chaos, hlavně v naší oblasti, předpisy vlastně neexistují, prakticky nelze psát dějiny některých sportů Pojišťovací prameny - zajišťovali institucím a jednotlivcům různá práva první v Čechách privilegium Jana XV. z r. 993, které potvrzuje založení břevnovského kláštera Vnitroistitucionální prameny - stanovy, protokoly a zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti. Normativní prameny - právní oblast Evidenční prameny - podchycovaly různé oblasti společenského života, matriky tridentský koncil určil povinnost vést matriky u nás patent Josefa II., první soupis obyvatelstva, sčítání lidu pravidelně od r Písemnosti osobní povahy - písemné materiály neurčené pro veřejnost. B) Nepsané prameny: bezprostřední součásti minulosti získané terénním výzkumem, sběrem, průzkumem, důležitý není předmět, ale metoda při utváření pramene. Dělíme je z různých hledisek: jako nositel informací * nepsané symboly * vizuální * auditivní * historická fakta podle oboru * památky * archeologické prameny * etnografické prameny * lingvistické * tradice - relace přímých účastníků, z doslechu, pozůstatky ve způsobu života společnosti (bydlení, zvyky apod.) * ostatní - foto, film, fonografie Uvádí podstatně jednodušší dělení (p. 813): A) dokumenty - zařazeno prakticky vše, jsou ručně psané nebo tištěné, publikované nebo nepublikované, pro veřejné nebo soukromé užití, pořízen jako úmyslný nebo nepromyšlený historický záznam (to může být důležité pro posouzení autenticity a pravosti dokumentu) B) kvantitativní záznamy - může být chápán též jako podtyp dokumentu, sčítání lidu, školní docházka, výsledky, shrnutí numerických údajů C) mluvené slovo - balady, pohádky, ságy aj. formy (v USA existuje Asociace mluvené historie)

4 D) památky - hmotné objekty Některé objekty jsou dokumentem i památkou - např. kniha je památkou pro výzkum metod tisku a dokumentem svým obsahem. Historický výzkum: Vědecko historická práce nespočívá jen v získávání, uchovávání a případně reprodukci poznatků. Je to hledání, objevování a osvětlování nepoznaného, tj. je nutné klást otázky. Klade si vysoké nároky na čas, finance, trpělivost a kvalifikaci (p. 356). Např. historie fotbalu - mohu prostě reprodukovat fakta a napsat nudnou učebnici dějin fotbalu, ale mohu (a měla bych) se ptát - jak pronikala komercializace do fotbalu?, byl tento vývoj logický anebo se mu dalo předejít?, jakou roli v tom sehrály firmy na sportovní potřeby?, jakou roli sehrála média, sportovní diváci?, proč se fotbal stal ve světě sportem č. 1? Konkrétně moje práce - popis vývoje OV je dávno znám a popsán, těžko najdu něco nového a převratného, sice se v letech (6) vyskytuje nezmapovaná mezera, ale dnes už vím, že to tak zůstane. Pamětníci již nežijí a z jejich materiálů se nic nevypátrá, v SÚA nic není, v archívu ČSTV ani být nemůže. Ale - historie a já jsme subjekt - nová doba, nová situace, která umožňuje položit otázku - jaké vlastně bylo postavení OV v letech 45-90?, existoval OV jako samostatná organizace?, jaký byl jeho vztah k stranickým a vládním orgánům?, jaké bylo jeho postavení na mezinárodní scéně? - na to vše dnes existují nové odpovědi, protože se změnil úhel pohledu Může být práce historika pokládána za vědeckou? Existuje něco takového jako historický výzkum? (p. 344) negativní stanovisko - historik nemůže vždy zobecňovat na základě minulých událostí (jsou neopakovatelné a mají mnoho nekontrolovatelných faktorů) - je odkázán na zpravodajství druhých, nebývá očitým svědkem událostí - nemůže kontrolovat podmínky a manipulovat s nimi - informační mezery, které jsou vyplňovány dedukcí co se stalo a proč se to stalo pozitivní - historik vymezuje problém, formuluje hypotézy, hledá otázky, shromažďuje a analyzuje data, testuje hypotézy, formuluje zobecnění a závěry - následné události mohou poskytnout dodatečné informace - omezení platnosti historického výzkumu jsou podobná i jinde (ekonomie, sociologie, psychologie apod.) Podle některých historiků se historický výzkum obejde bez historické metodologie, výzkum prý náleží vědě, tak jako historie náleží humanitě. Ve skutečnosti každý výzkumník je historikem, protože před každým výzkumem je nutné, aby se seznámil s existující literaturou a s dosavadním stavem poznatků o předmětu svého výzkumu. (p. 809) Vědecko historická práce má dvě roviny * informační, tj. nepřetržité sbírání materiálů a seznamování s novinkami v oboru, sledování odborných publikací, skrytých bibliografií, vytváříme si vlastní informační a dokumentační systém * badatelská, tj. výzkum, volba otázek, témat a jejich zpracování Historický výzkum = vymezení problémů, formulace hypotéz a položení otázek, sběr a analýza dat, formulace pravděpodobných závěrů, generalizace na základě induktivnědeduktivní úvahy Obvyklý postup při historickém bádání je: (všichni znáte i ze svého bádání, pokusme se ho dát dohromady, v podstatě forma zůstává stejná, liší se obsah) Volba tématu a stanovení problémů - určení času, místa, problému (bílé místo nebo nové řešení), zamýšlíme se o důležitosti a užitečnosti bádání hypotézy nejsou vyjádřeny zřetelně, jsou obvykle naznačovány, častým problémem je příliš široké vyjádření tématu, které vede k povrchnímu zkoumání

5 typy historického bádání (p. 811): - zkoumání historie z hlediska současných sociálních záležitostí, - historie osob (biografie), institucí, různých hnutí apod., - interpretace idejí a událostí, které se původně zdály nesouvisející, - pokusy syntetizovat nebo spojovat stará data s nově odhalenými, - opětná interpretace historie = revizionistická historie Jak je téma dosud zpracováno? - kromě přečtení, také kritické srovnání, objasnění a zhodnocení myšlenek HENDL uvádí tyto metody pro vyhodnocování textů, které se používají v kvalitativním výzkumu a lze je částečně použít i v historickém výzkumu globální vyhodnocení = slouží k získání přehledu o dokumentu, aktivaci kontextových znalostí o dokumentu, zpracování obsahové stránky textu, cílem je vytvořit osobní archív s informacemi o prostudovaných pramenech kvalitativní obsahová analýza podle Mayringa = popis charakteru materiálu, způsob vzniku, definujeme jednotku textu (slovo, věta, odstavec), text zpracováváme pomocí techniky shrnutí (redukce na podstatné významy) a explikace (dodáme materiál k problémovým místům např. informace o autorovi, adresátovi, situaci vzniku výpovědi) záznam informací z pramenů - pořizování výpisků, kopírování, sumarizace kvantitativních dat (vyžaduje schopnost užívat modelové techniky) Zjištění okruhu pramenů - zhodnotit dokumentační hodnotu, informační kapacitu, rozbor s cílem určit historickou hodnotu, pravost a věrohodnost historie a historici jsou subjekty v procesu poznání - co to znamená? (ovlivněni dobou, místem, úrovní poznání, sociálním, národním, politickým postavením) Kritika pramenů: Jestliže se získaná data mají stát historickými důkazy, musí projít procesem kritiky (p. 350) vnější kritika zkoumá pravost a autentičnost pramene, čas a místo vzniku, autora, situaci vzniku, časovou vzdálenost mezi dějem a záznamem děje (úmyslné a neúmyslné omyly, padělky, dodatečné vsuvky) - fyzikální a chemické testy týkající se pravosti podpisů, papírů apod., rukopisu, pravopisu, dobového jazyka - hodnocení povahy pramene (p. 820), např. padělek = výmysl předkládaný jako pravda, existence alternativních pramenů Např. v cause ČSOV bude zapotřebí zohlednit tendenčnost publicistiky, existovala zde vládní a stranická nařízení vůči tisku a cenzura vnitřní kritika posuzuje míru shody informací v dějinné skutečnosti, informační hodnota je ovlivněna např. společenskou příslušností autora, jeho ideologickou a politickou orientací, řeší problém ocenění správnosti nebo důležitosti dokumentu historický kriticismus (p. 820): hodnocení informací obsažených v prameni (p. 820) = přezkoušení tvrzení v dokumentu, hodnocení autora, motivů pro záznam události, sociálního statusu autora, emotivnosti jazyka, porovnávání různých svědectví Pramen hodnotíme jako celek, historik si musí být jist, že jeho data jsou autentická a přesná Rozpor mezi veřejným a soukromým záznamem neznamená nutně, že pramen nemá hodnotu, spíše je to doklad o sociálním prostředí, ve kterých záznamy vznikly. (p. 824) Problémem historických pramenů je, že jejich autor pod vlivem svých schopností, vědomostí, překrucování podle svých zájmů některé detaily připojuje a některé opomíjí, historická pravda je překrývána vrstvami různých interpretací skutečnosti od různých historiků. Joan Burstyn popisuje historii jako konstruovanou realitu. (p. 806) informační fáze badatelská fáze Rekonstrukce historických procesů, hledání základních jevů, skutečností a vztahů, jejich zákonitostí a souvislostí, většina historiků se domnívá, že zobecňování

6 je možné, ale rozchází se v názoru na platnost jeho přenášení do různé doby a na různá místa (p. 345) Historie znamená interpretaci = historik jako subjekt je schopen některé aspekty události vidět a jiné nikoliv (p. 825) chyby: - historici neustále přepisují minulost podle zájmů, - neschopnost změnit úhel pohledu, - prezentismus = tendence interpretovat minulost užitím konceptu a perspektiv, které vznikly v současnosti Užití konceptů v interpretaci (p. 827): Koncepty seskupují osoby, události, objekty se společným souborem vlastností, umisťují hranice pro interpretaci, užitečné jsou mezioborové koncepty Příčinné závěry: Studium historie je studium příčin. (E. Carr, p. 828), vycházíme z toho, že jedna událost přináší druhou přímo nebo nepřímo, nelze dokázat, ale je tu předpoklad, že lidská činnost si je podobná napříč kulturami a časem ( historie se neopakuje, nelze jednou událostí vysvětlit jinou), příčinami jsou např. klíčové osobnosti, silné ideologie, věda a technologie, ekonomika, geografické, sociologické, psychologické faktory a jejich kombinace Generalizace na základě historických důkazů: jsou s ní problémy - historici nemohou sledovat celou populaci, prostředí, události, - interpretace historických důkazů vztahujících se k jedné osobě, - množství primárních a sekundárních pramenů, pomáhá obor kvantitativní historie počítač umožňuje analýzu velkého vzorku (p. 829) Publikace Pro vypracování závěrečné zprávy se dá použít zpráva se strukturou standardní formy (HENDL): Název práce Abstrakt Úvod zdůvodnění a plán, vědecká otázka Metody Výsledky kvantitativní a kvalitativní analýza, tabulky a grafy, shrnutí, závěry Diskuse odpověď na vědeckou otázku, vztah k předešlým průzkumům, další možnosti a nové otázky Poznámky, bibliografie Zpráva může být psána kreativně, ale ve spojení s kvalitou představivosti a nápaditosti, historik má větší svobodu při formulování zprávy, ale musí být objektivní. (p. 355). Chyby: problém je příliš široce postaven nedostatečná pramenná kritika špatná logická analýza způsobená zjednodušením poznání, generalizací na základě nedostatečných důkazů špatné chápání slov a významů ve světle jejich pojetí v minulosti špatné rozlišení, co je důležité a co irelevantní osobní zaujatost nepovedená závěrečná zpráva Zpráva o historickém výzkumu ale žádnou standardní formu nemá. Řeší jen částečný problém, jak závěry uspořádat * chronologicky * tematicky Např. moje práce - delší časový úsek s mnoha tematickými okruhy základní členění podle časových period, ty jsou dále děleny dle téma, tj. kombinace obou metod Většina kapitol je věnována prezentaci závěrů výzkumu, zvláštní kapitoly můžeme věnovat jiným historickým interpretacím našeho výzkumu, metodologii, odrazu výzkumníkovy interpretace. (p. 830)

7 Metody historického výzkumu Historický výzkum vlastně odráží skutečnost (viz výše), proto je důležité, jak historik získal své poznatky. Poznání je: pramenné - (viz výše) mimopramenné - znalosti získané všeobecným vzděláním, studiem určité epochy, světovým názorem, náležitostí do určitého společenského kontextu, teoretickými názory na vývoj, dosavadními výsledky výzkumu, výsledky ostatních věd Např. Pro zhodnocení místa olympijského hnutí je nutné znát obecnou mezinárodní a domácí situaci (politickou, národnostní, sociální aj. problémy), stav rozvoje sportu a olympijského hnutí ve světě i doma, dosavadní literaturu o dějinách ol. hnutí, ale i metodologickou historickou literaturu. Metody v historickém výzkumu podle HROCHA: (objasňovat co to je, případně, kde je nevýhoda) induktivní metoda = na základě konkrétních faktů zobecňujeme!!! Např. každý sedlák byl povinen všichni byli povinni, ale nevíme, jestli všude deduktivní metoda = na základě předchozího výzkumu stanovíme premisy (úsudky) a užitím pravidel formální logiky vynášíme soudy Např. víme, že na základě zákona z r o státním řízením TVS vznikl SÚTVS, zjistili jsme, že z doby po r neexistují záznamy o činnosti ČSOV, soudíme, že ČSOV v této době neexistoval hypotetickodeduktivní metoda = stanovíme hypotézy, které ověřujeme přímá metoda = popis minulosti na základě studia pramenů (~ kritika pramenů)!!! nepřímá metoda = studium pramenů popisujících analogické situace!!! Např. studium OV v ostatních socialistických zemích pomůže vysvětlit některé věci u nás diachronní přístup = sleduje události, postupujeme po časové ose, používáme progresivní a retrospektivní metodu synchronní přístup = sledujeme stav na mnoha místech v téže době (v bodě na časové ose), používáme metodu strukturní analýzy progresivní metoda = sleduje události v jejich časovém sledu!!! retrospektivní metoda = ptáme se, jak události dopadly, a tak víme, co bylo důležité, postupujeme proti času, ale zajímáme se i o neúspěšné možnosti, které nabízejí nevyužité příležitosti!!! strukturní analýza = rozbor zákonitostí vnitřních struktur, důležité je mimopramenné poznání komparativní metoda = definujme objekty komparace, cíle, kritéria komparace, vztah k časové ose (diachronní a synchronní přístup) typologická metoda, periodizace= důležitá je volba kritéria, podle kterého třídíme typy nebo vývoj členíme na časové úseky!!! biografická metoda = prostřednictvím poznatků o životě jedinců!!! geografická metoda = poznání prostředí jako základny pro historický vývoj historická demografie = vývoj počtu, skladby, rozmístění a pohybu obyvatelstva filologická metoda = jazyk odráží stav a proměny společnosti Chyby v historickém výzkumu (p. 836): výběr tématu, který nemá dostupné prameny nadměrné užití sekundárních pramenů chybný pramen pro vnější a vnitřní kritiku nevědomost o subjektivním vlivu (zkreslení, zájmy, hodnota) na výběr a interpretaci pramenů nevhodné použití mezioborových konceptů pro vysvětlení událostí nedovolené příčinné závěry k faktorům jako je ta příčina spíše než nějaká zevšeobecnění pro větší skupiny než je oprávnění dané dosaženými informacemi výčet faktů bez jejich syntézy s významnými časovými a tematickými modely

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

JAK SE STÁT HISTORIKEM

JAK SE STÁT HISTORIKEM JAK SE STÁT HISTORIKEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Interaktivní, kasuisticky orientovaná výuka její přínos

Interaktivní, kasuisticky orientovaná výuka její přínos Interaktivní, kasuisticky orientovaná výuka její přínos a rizika ve vzdělávání zdravotníků Andrea Pokorná LF MU katedra ošetřovatelství Úkol pokuste se zapamatovat si co nejvíce čísel spolu s přesným ohraničením

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém

Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém A Životní svět jako fenomenologický a sociologický problém 1 Životní svět 1.1 Životní svět jako svět přirozeného postoje (domov a cizota) 1.2 Zásoba vědění 1.3 Významy v životním světě a systémy relevance

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více