METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS"

Transkript

1 METODOLOGIE HISTORICKÉHO VÝZKUMU seminář pro doktorandské studium na FTVS Literatura zabývající se metodologií historického výzkumu: u nás: HROCH, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997 Edson uvádí čtyři charakteristiky, které má historický výzkum společné s kvalitativním: - důraz na studium souvislostí, - studium chování v přirozeném prostředí spíše než v laboratorním, - porozumění celosti životních zkušeností, - nejdůležitějším úkolem je interpretace (p. 806) v zahraničí: BEST, J. W. Research in education. Historical research. Chapter 10. Pg Edit. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1977, ISBN NELSON, J. K. and THOMAS J. R. Research methods in phisical activity. Historical research. Chapter 10. Champaign. Human Kinetics 1996 Pg BORG, W. R. and GALL, M.D. Educational research. Other types of Educational research. Chapter 19. London. Longman 1989 Pg Základní pojmy: (HROCH) historie - slovo převzaté z řečtiny, znamená zkoumání, vědění, vyprávění o minulých událostech, které již byly zkoumány má dva významy: * objektivně reálný proces vývoje * zkoumání a poznávání minulosti = významný záznam lidských úspěchů, pomáhá nám rozumět přítomnosti a předvídat budoucnost (p. 358) smysl historie: - pomáhá objevovat minulost, a tak nás osvobozuje od tlaku prostřednictvím porozumění minulosti (Freud), - poskytuje systém hlavních zásad pro porozumění současnosti (připomíná tradice, dodržování tradic u náboženských a etnických skupin), - sociální funkce = zvýšení citlivosti vůči nespravedlnosti a omylům v minulosti, - pomáhá předvídat budoucí tendence vývoje společnosti. (p. 808) 19. st. - historici chápou historii jako souhrn maximálního množství nezvratných a objektivních faktů, jsou to pouze historické příběhy současnost - stručnější psaní historie, historická fakta jsou podrobována interpretačním konstrukcím, které odhalují smysl a význam historie dějepis = výchovně vzdělávací disciplína historiografie = věda, která zkoumá minulost v určitém čase a prostoru bibliografie = nauka o soupisech literatury, tiskovin atd. = nauka o účelném zpracování, evidenci, selekci, reprodukci a využití popisů a soupisů literatury = hotové seznamy a přehledy publikací její význam spočívá v průběžném sledování produkce, co vše o daném tématu již existuje, slouží při přípravě a zpracování tématu, může to být hotový soupis od jiné instituce nebo vlastní záznamy, pro historika jsou důležité bibliografie historické literatury a skrytá bibliografie - co to je? pramen = výsledek lidské činnosti, který již svým posláním, existencí či vznikem je vhodný pro poznání a ověřování historických faktů

2 památka = předmět, o kterém člověk rozhodl, že se stane památkou, vzniká výběrem z pramenů na základě historického povědomí, důvody jsou subjektivní i objektivní (sběratelství, celospolečenský zájem) Např. srp - jako takový není památkou, je to běžná věc sloužící k sečení i dnes používaná, já se ale rozhodnu, že srp, který mám na chalupě na půdě, je památka po mém pradědečkovi NEBO schovávám si složenku od VČE na 45 haléřů doplatku elektřiny Prameny: Co je pravděpodobně charakteristickým rysem historického výzkumu? - může čerpat jen z historických pramenů a z literatury, ty dělíme na: přípravné prameny - množství pomocných publikací pro identifikaci sekundárních pramenů = bibliografie, životopisné adresáře, encyklopedie, atlasy, chronologie, slovníky termínů, slovníky citátů (p. 815) primární (prameny) - vznikly v procesu historického vývoje, z činnosti lidí, z potřeb života, co se zachovalo záznamy, které vznikly jako zpráva očitých pozorovatelů nebo účastníků minulosti dokumenty - vytvořeny za účelem předávání informací do budoucnosti památky - nebyly přímo určeny k předávání informací nebo jako záznam minulosti ústní svědectví Např. Zlatá bula sicilská, zápisy ze schůzí sekundární - informace odvozené z pramenů zprávy, které popisují svědectví přímých svědků nebo účastníků minulosti Např. historický záznam o době, kdy pramen vznikl Některé prameny jsou obojí zároveň: učebnice amerických dějin je sekundární pramen, ale pro výzkum změn v otázce rasismu, jak se projevovaly v učebnicích amerických dějin, je to primární pramen Jiné dělení na: pomocnou literaturu - heuristická (bibliografie, katalogy, archívy), faktografická (učebnice, atlasy, slovníky, encyklopedie), metodická odbornou literaturu - vědecké zpracování populárně-vědeckou literaturu - literatura faktu, přehledně a srozumitelně vyložené poznatky pro co nejširší okruh čtenářů, ne na úkor vědeckosti Např. učebnice Hrocha, Kdo byl kdo - naši olympionici Kössl: Dějiny čs. olympijského hnutí Pacina, Vaněk: Sport bez svatozáře Rozdíl mezi jednotlivými typy není vždy jednoznačný. Jakou má badatel povinnost v souvislosti s prostudovanými prameny? Jak by měl přehled literatury vypadat? Co v něm má být? Co v něm nemá být? (seznam prostudované literatury, seznam použité literatury, seznam metodologické literatury, ne co jsme neprostudovali) Teorie historického pramene - je jich mnoho, zabývají se tím, co je pramen a jejich dělením, nemá cenu o nich mluvit, pro přehled uvedeme takové univerzální dělení, uvedené v HROCHOVI: A) Písemné prameny: Hodnotíme je vzhledem k účelu, za jakým vznikly: zprostředkovat historické poznání jako produkt, součást určité historické události - již známé rozdělení na typy společenská působnost písemného pramene, jeho faktický dopad. - okolnosti vzniku bereme v úvahu při hodnocení významu a autentičnosti konkrétního pramene. Literární prameny: vyprávěcí, neadresné, ale vedené snahou působit na společnost

3 (číst typy pramenů a zařazovat) Monografie - odborné, populárně naučné publikace, při jejich interpretaci je nutné zohlednit ideová východiska autora a jeho dovednost písemně se vyjádřit. Paměti, vzpomínky - osobní výpovědi určené pro zveřejnění, které vznikají s cílem ovlivnit směr, obsah a hodnocení historické události, je nutné toto vše vzít v úvahu včetně literárních ambicí autora. Publicistika - funkce zpravodajská, názorová, ideová, důležité! určení politického profilu periodika, jeho úkoly, poslání, zvláštnosti jednotlivých novinových žánrů, celkovou tiskovou situaci (cenzura). Institucionální prameny: Spisy - pozůstatky úředních, soudních a jiných jednání, které vyznačují postup, způsob zaměření, etapy, okolnosti a vlivy pro jednání podstatná a určující, je nutné znát charakter, účel a působnost instituce, kde vznikly. Sdělovací a normativní prameny - korespondence mezi institucemi, hlášení, zprávy, dekrety, vyhlášky, nařízení, výnosy. Pamětní prameny - kroniky povinné vedení obecních kronik čs. zákon + prováděcí nařízení směrnice ministerstva kultury dnes - velký chaos, hlavně v naší oblasti, předpisy vlastně neexistují, prakticky nelze psát dějiny některých sportů Pojišťovací prameny - zajišťovali institucím a jednotlivcům různá práva první v Čechách privilegium Jana XV. z r. 993, které potvrzuje založení břevnovského kláštera Vnitroistitucionální prameny - stanovy, protokoly a zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti. Normativní prameny - právní oblast Evidenční prameny - podchycovaly různé oblasti společenského života, matriky tridentský koncil určil povinnost vést matriky u nás patent Josefa II., první soupis obyvatelstva, sčítání lidu pravidelně od r Písemnosti osobní povahy - písemné materiály neurčené pro veřejnost. B) Nepsané prameny: bezprostřední součásti minulosti získané terénním výzkumem, sběrem, průzkumem, důležitý není předmět, ale metoda při utváření pramene. Dělíme je z různých hledisek: jako nositel informací * nepsané symboly * vizuální * auditivní * historická fakta podle oboru * památky * archeologické prameny * etnografické prameny * lingvistické * tradice - relace přímých účastníků, z doslechu, pozůstatky ve způsobu života společnosti (bydlení, zvyky apod.) * ostatní - foto, film, fonografie Uvádí podstatně jednodušší dělení (p. 813): A) dokumenty - zařazeno prakticky vše, jsou ručně psané nebo tištěné, publikované nebo nepublikované, pro veřejné nebo soukromé užití, pořízen jako úmyslný nebo nepromyšlený historický záznam (to může být důležité pro posouzení autenticity a pravosti dokumentu) B) kvantitativní záznamy - může být chápán též jako podtyp dokumentu, sčítání lidu, školní docházka, výsledky, shrnutí numerických údajů C) mluvené slovo - balady, pohádky, ságy aj. formy (v USA existuje Asociace mluvené historie)

4 D) památky - hmotné objekty Některé objekty jsou dokumentem i památkou - např. kniha je památkou pro výzkum metod tisku a dokumentem svým obsahem. Historický výzkum: Vědecko historická práce nespočívá jen v získávání, uchovávání a případně reprodukci poznatků. Je to hledání, objevování a osvětlování nepoznaného, tj. je nutné klást otázky. Klade si vysoké nároky na čas, finance, trpělivost a kvalifikaci (p. 356). Např. historie fotbalu - mohu prostě reprodukovat fakta a napsat nudnou učebnici dějin fotbalu, ale mohu (a měla bych) se ptát - jak pronikala komercializace do fotbalu?, byl tento vývoj logický anebo se mu dalo předejít?, jakou roli v tom sehrály firmy na sportovní potřeby?, jakou roli sehrála média, sportovní diváci?, proč se fotbal stal ve světě sportem č. 1? Konkrétně moje práce - popis vývoje OV je dávno znám a popsán, těžko najdu něco nového a převratného, sice se v letech (6) vyskytuje nezmapovaná mezera, ale dnes už vím, že to tak zůstane. Pamětníci již nežijí a z jejich materiálů se nic nevypátrá, v SÚA nic není, v archívu ČSTV ani být nemůže. Ale - historie a já jsme subjekt - nová doba, nová situace, která umožňuje položit otázku - jaké vlastně bylo postavení OV v letech 45-90?, existoval OV jako samostatná organizace?, jaký byl jeho vztah k stranickým a vládním orgánům?, jaké bylo jeho postavení na mezinárodní scéně? - na to vše dnes existují nové odpovědi, protože se změnil úhel pohledu Může být práce historika pokládána za vědeckou? Existuje něco takového jako historický výzkum? (p. 344) negativní stanovisko - historik nemůže vždy zobecňovat na základě minulých událostí (jsou neopakovatelné a mají mnoho nekontrolovatelných faktorů) - je odkázán na zpravodajství druhých, nebývá očitým svědkem událostí - nemůže kontrolovat podmínky a manipulovat s nimi - informační mezery, které jsou vyplňovány dedukcí co se stalo a proč se to stalo pozitivní - historik vymezuje problém, formuluje hypotézy, hledá otázky, shromažďuje a analyzuje data, testuje hypotézy, formuluje zobecnění a závěry - následné události mohou poskytnout dodatečné informace - omezení platnosti historického výzkumu jsou podobná i jinde (ekonomie, sociologie, psychologie apod.) Podle některých historiků se historický výzkum obejde bez historické metodologie, výzkum prý náleží vědě, tak jako historie náleží humanitě. Ve skutečnosti každý výzkumník je historikem, protože před každým výzkumem je nutné, aby se seznámil s existující literaturou a s dosavadním stavem poznatků o předmětu svého výzkumu. (p. 809) Vědecko historická práce má dvě roviny * informační, tj. nepřetržité sbírání materiálů a seznamování s novinkami v oboru, sledování odborných publikací, skrytých bibliografií, vytváříme si vlastní informační a dokumentační systém * badatelská, tj. výzkum, volba otázek, témat a jejich zpracování Historický výzkum = vymezení problémů, formulace hypotéz a položení otázek, sběr a analýza dat, formulace pravděpodobných závěrů, generalizace na základě induktivnědeduktivní úvahy Obvyklý postup při historickém bádání je: (všichni znáte i ze svého bádání, pokusme se ho dát dohromady, v podstatě forma zůstává stejná, liší se obsah) Volba tématu a stanovení problémů - určení času, místa, problému (bílé místo nebo nové řešení), zamýšlíme se o důležitosti a užitečnosti bádání hypotézy nejsou vyjádřeny zřetelně, jsou obvykle naznačovány, častým problémem je příliš široké vyjádření tématu, které vede k povrchnímu zkoumání

5 typy historického bádání (p. 811): - zkoumání historie z hlediska současných sociálních záležitostí, - historie osob (biografie), institucí, různých hnutí apod., - interpretace idejí a událostí, které se původně zdály nesouvisející, - pokusy syntetizovat nebo spojovat stará data s nově odhalenými, - opětná interpretace historie = revizionistická historie Jak je téma dosud zpracováno? - kromě přečtení, také kritické srovnání, objasnění a zhodnocení myšlenek HENDL uvádí tyto metody pro vyhodnocování textů, které se používají v kvalitativním výzkumu a lze je částečně použít i v historickém výzkumu globální vyhodnocení = slouží k získání přehledu o dokumentu, aktivaci kontextových znalostí o dokumentu, zpracování obsahové stránky textu, cílem je vytvořit osobní archív s informacemi o prostudovaných pramenech kvalitativní obsahová analýza podle Mayringa = popis charakteru materiálu, způsob vzniku, definujeme jednotku textu (slovo, věta, odstavec), text zpracováváme pomocí techniky shrnutí (redukce na podstatné významy) a explikace (dodáme materiál k problémovým místům např. informace o autorovi, adresátovi, situaci vzniku výpovědi) záznam informací z pramenů - pořizování výpisků, kopírování, sumarizace kvantitativních dat (vyžaduje schopnost užívat modelové techniky) Zjištění okruhu pramenů - zhodnotit dokumentační hodnotu, informační kapacitu, rozbor s cílem určit historickou hodnotu, pravost a věrohodnost historie a historici jsou subjekty v procesu poznání - co to znamená? (ovlivněni dobou, místem, úrovní poznání, sociálním, národním, politickým postavením) Kritika pramenů: Jestliže se získaná data mají stát historickými důkazy, musí projít procesem kritiky (p. 350) vnější kritika zkoumá pravost a autentičnost pramene, čas a místo vzniku, autora, situaci vzniku, časovou vzdálenost mezi dějem a záznamem děje (úmyslné a neúmyslné omyly, padělky, dodatečné vsuvky) - fyzikální a chemické testy týkající se pravosti podpisů, papírů apod., rukopisu, pravopisu, dobového jazyka - hodnocení povahy pramene (p. 820), např. padělek = výmysl předkládaný jako pravda, existence alternativních pramenů Např. v cause ČSOV bude zapotřebí zohlednit tendenčnost publicistiky, existovala zde vládní a stranická nařízení vůči tisku a cenzura vnitřní kritika posuzuje míru shody informací v dějinné skutečnosti, informační hodnota je ovlivněna např. společenskou příslušností autora, jeho ideologickou a politickou orientací, řeší problém ocenění správnosti nebo důležitosti dokumentu historický kriticismus (p. 820): hodnocení informací obsažených v prameni (p. 820) = přezkoušení tvrzení v dokumentu, hodnocení autora, motivů pro záznam události, sociálního statusu autora, emotivnosti jazyka, porovnávání různých svědectví Pramen hodnotíme jako celek, historik si musí být jist, že jeho data jsou autentická a přesná Rozpor mezi veřejným a soukromým záznamem neznamená nutně, že pramen nemá hodnotu, spíše je to doklad o sociálním prostředí, ve kterých záznamy vznikly. (p. 824) Problémem historických pramenů je, že jejich autor pod vlivem svých schopností, vědomostí, překrucování podle svých zájmů některé detaily připojuje a některé opomíjí, historická pravda je překrývána vrstvami různých interpretací skutečnosti od různých historiků. Joan Burstyn popisuje historii jako konstruovanou realitu. (p. 806) informační fáze badatelská fáze Rekonstrukce historických procesů, hledání základních jevů, skutečností a vztahů, jejich zákonitostí a souvislostí, většina historiků se domnívá, že zobecňování

6 je možné, ale rozchází se v názoru na platnost jeho přenášení do různé doby a na různá místa (p. 345) Historie znamená interpretaci = historik jako subjekt je schopen některé aspekty události vidět a jiné nikoliv (p. 825) chyby: - historici neustále přepisují minulost podle zájmů, - neschopnost změnit úhel pohledu, - prezentismus = tendence interpretovat minulost užitím konceptu a perspektiv, které vznikly v současnosti Užití konceptů v interpretaci (p. 827): Koncepty seskupují osoby, události, objekty se společným souborem vlastností, umisťují hranice pro interpretaci, užitečné jsou mezioborové koncepty Příčinné závěry: Studium historie je studium příčin. (E. Carr, p. 828), vycházíme z toho, že jedna událost přináší druhou přímo nebo nepřímo, nelze dokázat, ale je tu předpoklad, že lidská činnost si je podobná napříč kulturami a časem ( historie se neopakuje, nelze jednou událostí vysvětlit jinou), příčinami jsou např. klíčové osobnosti, silné ideologie, věda a technologie, ekonomika, geografické, sociologické, psychologické faktory a jejich kombinace Generalizace na základě historických důkazů: jsou s ní problémy - historici nemohou sledovat celou populaci, prostředí, události, - interpretace historických důkazů vztahujících se k jedné osobě, - množství primárních a sekundárních pramenů, pomáhá obor kvantitativní historie počítač umožňuje analýzu velkého vzorku (p. 829) Publikace Pro vypracování závěrečné zprávy se dá použít zpráva se strukturou standardní formy (HENDL): Název práce Abstrakt Úvod zdůvodnění a plán, vědecká otázka Metody Výsledky kvantitativní a kvalitativní analýza, tabulky a grafy, shrnutí, závěry Diskuse odpověď na vědeckou otázku, vztah k předešlým průzkumům, další možnosti a nové otázky Poznámky, bibliografie Zpráva může být psána kreativně, ale ve spojení s kvalitou představivosti a nápaditosti, historik má větší svobodu při formulování zprávy, ale musí být objektivní. (p. 355). Chyby: problém je příliš široce postaven nedostatečná pramenná kritika špatná logická analýza způsobená zjednodušením poznání, generalizací na základě nedostatečných důkazů špatné chápání slov a významů ve světle jejich pojetí v minulosti špatné rozlišení, co je důležité a co irelevantní osobní zaujatost nepovedená závěrečná zpráva Zpráva o historickém výzkumu ale žádnou standardní formu nemá. Řeší jen částečný problém, jak závěry uspořádat * chronologicky * tematicky Např. moje práce - delší časový úsek s mnoha tematickými okruhy základní členění podle časových period, ty jsou dále děleny dle téma, tj. kombinace obou metod Většina kapitol je věnována prezentaci závěrů výzkumu, zvláštní kapitoly můžeme věnovat jiným historickým interpretacím našeho výzkumu, metodologii, odrazu výzkumníkovy interpretace. (p. 830)

7 Metody historického výzkumu Historický výzkum vlastně odráží skutečnost (viz výše), proto je důležité, jak historik získal své poznatky. Poznání je: pramenné - (viz výše) mimopramenné - znalosti získané všeobecným vzděláním, studiem určité epochy, světovým názorem, náležitostí do určitého společenského kontextu, teoretickými názory na vývoj, dosavadními výsledky výzkumu, výsledky ostatních věd Např. Pro zhodnocení místa olympijského hnutí je nutné znát obecnou mezinárodní a domácí situaci (politickou, národnostní, sociální aj. problémy), stav rozvoje sportu a olympijského hnutí ve světě i doma, dosavadní literaturu o dějinách ol. hnutí, ale i metodologickou historickou literaturu. Metody v historickém výzkumu podle HROCHA: (objasňovat co to je, případně, kde je nevýhoda) induktivní metoda = na základě konkrétních faktů zobecňujeme!!! Např. každý sedlák byl povinen všichni byli povinni, ale nevíme, jestli všude deduktivní metoda = na základě předchozího výzkumu stanovíme premisy (úsudky) a užitím pravidel formální logiky vynášíme soudy Např. víme, že na základě zákona z r o státním řízením TVS vznikl SÚTVS, zjistili jsme, že z doby po r neexistují záznamy o činnosti ČSOV, soudíme, že ČSOV v této době neexistoval hypotetickodeduktivní metoda = stanovíme hypotézy, které ověřujeme přímá metoda = popis minulosti na základě studia pramenů (~ kritika pramenů)!!! nepřímá metoda = studium pramenů popisujících analogické situace!!! Např. studium OV v ostatních socialistických zemích pomůže vysvětlit některé věci u nás diachronní přístup = sleduje události, postupujeme po časové ose, používáme progresivní a retrospektivní metodu synchronní přístup = sledujeme stav na mnoha místech v téže době (v bodě na časové ose), používáme metodu strukturní analýzy progresivní metoda = sleduje události v jejich časovém sledu!!! retrospektivní metoda = ptáme se, jak události dopadly, a tak víme, co bylo důležité, postupujeme proti času, ale zajímáme se i o neúspěšné možnosti, které nabízejí nevyužité příležitosti!!! strukturní analýza = rozbor zákonitostí vnitřních struktur, důležité je mimopramenné poznání komparativní metoda = definujme objekty komparace, cíle, kritéria komparace, vztah k časové ose (diachronní a synchronní přístup) typologická metoda, periodizace= důležitá je volba kritéria, podle kterého třídíme typy nebo vývoj členíme na časové úseky!!! biografická metoda = prostřednictvím poznatků o životě jedinců!!! geografická metoda = poznání prostředí jako základny pro historický vývoj historická demografie = vývoj počtu, skladby, rozmístění a pohybu obyvatelstva filologická metoda = jazyk odráží stav a proměny společnosti Chyby v historickém výzkumu (p. 836): výběr tématu, který nemá dostupné prameny nadměrné užití sekundárních pramenů chybný pramen pro vnější a vnitřní kritiku nevědomost o subjektivním vlivu (zkreslení, zájmy, hodnota) na výběr a interpretaci pramenů nevhodné použití mezioborových konceptů pro vysvětlení událostí nedovolené příčinné závěry k faktorům jako je ta příčina spíše než nějaká zevšeobecnění pro větší skupiny než je oprávnění dané dosaženými informacemi výčet faktů bez jejich syntézy s významnými časovými a tematickými modely

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

1. Případová studie - obecně

1. Případová studie - obecně Zdravím, tato opora má dvě kapitoly: 1. Případová studie obecně je skutečně neskutečně obecná 2. Případová studie z pohledu DIVMAN a JEVTECH je praktičtější a srozumitelnější 1. Případová studie - obecně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Sociologický empirický výzkum (SEV) nástroj pro zjišťování odpovědí na otázky o existenci, rozsahu a vývoji společenských jevů a procesů

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY STRUKTURA BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pozn. Tato pravidla platí pro práce zadávané na jaře 2016 a v následujících semestrech.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Závěrečná práce. Seminář. Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008

Závěrečná práce. Seminář. Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008 Závěrečná práce Seminář Specializační studium výchovného poradenství 2007/2008 Kontakt Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. jmares@fss.muni.cz diskusní fórum předmětu konzultační hodiny: pondělí 12:00-13:00;

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D.

Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D. Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 1.hodina Úvod Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 2008/2009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Tomáš Janík, Eduard Hofmann

Tomáš Janík, Eduard Hofmann Oborová didaktika v učitelském studiu Tomáš Janík, Eduard Hofmann Pojetí oborových didaktik Jakou OD potřebujeme? OD je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou prověrkou je funkčnost vůči školní

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Doporučená literatura BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). Mladá fronta, 1985. BORDWELL, David THOMPSONOVÁ,

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky vojenského a leadershipu

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP PRÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Jiří Zounek Interdisciplinární studentské vědecké konferenci doktorandů FPE Západočeská univerzita v Plzni 3. června 2016

Jiří Zounek Interdisciplinární studentské vědecké konferenci doktorandů FPE Západočeská univerzita v Plzni 3. června 2016 Jiří Zounek Interdisciplinární studentské vědecké konferenci doktorandů FPE Západočeská univerzita v Plzni 3. června 2016 Doktorské studium ICT V čem může pomoci pedagogický výzkum? Něco málo o pochybnostech

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Obsah: Úvod... 2 1 Zadání, harmonogram a vedení absolventských prací...

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Seminární práce manuál pro studenty

Seminární práce manuál pro studenty Seminární práce manuál pro studenty Obsah: 1. Proč psát seminární práci 2. Typologie seminárních prací 3. Časový harmonogram 4. Jak si vybrat téma 5. Jak postupovat při zpracování 6. Formální pravidla

Více

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Zdenko Reguli Lucie Mlejnková INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Zdenko Reguli Lucie Mlejnková ÚROVNĚ INOVACÍ 1) úroveň poznatková (informace o změně zdůvodnění a pochopení inovace) 2) úroveň názorová (přijetí potřeby změny) 3) racionální

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce

Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství od akademického roku 2010/2011 BAKALÁŘSKÁ OBOROVÁ PRÁCE

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology Povinné materiály z prezentací Sociologie jako vědecká disciplína SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 29. září 2015 Sociální a sociologický problém Peter

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více