Bezpečnostní obvody (BO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní obvody (BO)"

Transkript

1 Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané zrušením, ydáním a posledními změnami příslušných norem (ČSN EN 954-1, ČSN EN ed.2:2007, ČSN EN ISO ,(2):2007, ČSN EN atd.) S uedenými změnami budou studenti seznámeni na přednášce. Říjen 2007 autor Obsah: 1. Obecně 2. Přístroje pro bezpečnostní obody elektrických řídicích systémů 3. Vli délky propojoacího edení na funkci bezpečnostních kombinací 4. Splnění požadaků jednotliých kategorií dle ČSN EN Záěr Literatura Listopad 2006; doc.ing.václa Vrána,CSc. 1

2 1. Obecně Termínem bezpečností obody jsou označoány elektrické obody řídicího systému, určené k zajišťoání bezpečnostních funkcí. Hlaním smyslem jejich použití řídicím systému je dosažení yšší (zýšené) úroně ochrany proti možnému ohrožení osob, zařízení, nebo ýrobního procesu. Mezi bezpečnostní funkce u strojů a strojního zařízení, které jsou obykle zajišťoány prostřednictím bezpečnostních obodů elektrických řídicích systémů, patří např.tyto funkce: nouzoé ypnutí, nouzoé zastaení (kategorie 0, 1) blokoání pohonů nebezpečných pohybů záislosti na: - poloze ochranných krytů (s jištěním nebo bez jištění), - signálech od optoelektronických bezpečnostních ochranných zařízení, kontrola douručního oládacího zařízení, kontrolu entilů a doběhu u hydraulických a mechanických lisů apod. Funkce STOP (zastaení) jsou rozděleny do tří kategorií (ČSN EN ): Kategorie 0 - neřízené zastaení bezpečnostním ypnutím, tj. zastaení pohybu stroje ypnutím příodu energie do pohonů stroje, přičemž jsou činnosti brzdy a mechanické přístroje určené k zastaení. Kategorie 1 - řízené zastaení, tj. zastaení pohybu stroje sestupnou hranou signálu (přeedením poeloého signálu z úroně H na úroeň L), jakmile řídící systém přijme poel k zastaení, přičemž ýkonoé části stroje zůstanou během procesu zastaoání pod napětím. Kategorie 2 - řízené zastaení, při kterém akční členy řídícího systému zůstáají pod napětím. Každý stroj musí být ybaen řídící funkcí STOP kategorie 0, a yžadují-li to bezpečnost a funkční potřeby stroje (jsou-li např. použity pohony s měniči kmitočtu), musí být stroj ybaen i funkcí STOP kategorie 1 nebo kategorie 2. Při nárhu BO elektrického řídicího systému stroje nebo strojního zařízení musí konstruktér, kromě dodržoání obecně platných zásad pro narhoání řídicích obodů, ždy ycházet ze stanoené nebo alespoň odhadnuté rizikoosti zařízení a z požadaků příslušné kategorie normy. Základní struktura BO je zjednodušeně znázorněna na obr. 1, četně příkladu zapojení. Řídicí přístroj (např. tlačítko, lankoý spínač, mechanický polohoý ypínač, optoelektronické bezpečnostní ochranné zařízení apod.) snímá požadaek na bezpečnostní funkci a při jeho zniku, yolá přestaení kontaktů přístroje - stupní signál pro ykonání bezpečnostní funkce. Snímání požadaku na bezpečnostní funkci Signál od snímače Bezpečnostní zařízení (řídící přístroj) F Propojoací edení (přenos ) Stop SB1 FA Signál pro akční člen Start SB2 KM KM Proádění zásahů k dosažení bezpečného stau KM Pohon, ypínaný bezpečnostním obodem obr. 1 Struktura jednoduchého BO a příklad jeho elektrického zapojení; kategorie B (1) 2

3 Tento signál je přes propojoací edení přenesen na akční člen (např. relé, stykač, elektromagneticky oládaný entil apod.), který proádí zásah, edoucí k dosažení bezpečného stau zařízení. Z obr. 1 je zcela jednoznačně zřejmé, že bezpečnostní technice obykle uažoané záady, např. přemostění kontaktu řídicího přístroje (zkratem propojoacím edení), saření kontaktů nebo mechanické selhání akčního členu, mají za následek ztrátu bezpečnostní funkce obodu, to znamená, že při požadaku na bezpečnostní funkci nemůže být zařízení důsledku záady uedeno do bezpečného stau. Zýšení odolnosti BO ůči záadám je možné použitím speciální yhodnocoací jednotky, tz. bezpečnostního modulu, který je zapojen mezi řídicí přístroj a akční člen. Bezpečnostní modul reaguje na stupní signál od řídicího přístroje, yoláá ýstupní signál pro akční člen, detekuje a yhodnocuje záady BO a kontroluje sám sebe, buď spojitě (průběžně) nebo nespojitě (při periodicky proáděném testu). Ke splnění méně náročných požadaků postačuje BO s jedním kanálem (jeden řídicí přístroj, jeden stupní signál, jeden bezpečnostní modul, jeden akční člen). Splnění íce náročných požadaků yžaduje použití principů redundance a různosti. Termín redundance, dosloném překladu nadbytečnost, je nutné chápat, jako použití íce než jednoho prku (obykle dou) pro zajištění jedné funkce a jedná se lastně o stoprocentní zálohoání. Při nárhu BO je šak zapotřebí elmi dobře uážit, zda je nezbytně nutná úplná redundance (zdojení) šech částí obodu, neboť takoé řešení by edlo k neúměrnému zýšení nákladů na realizaci zařízení, což určitě není smyslem příslušných bezpečnostních předpisů a norem. Za bezpečnostní část řídicího systému lze poažoat jak kterýkoli přístroj, zapojený BO, tak BO jako celek. Výsledná bezpečnostní úroeň celého obodu je dána lastnostmi části, která je nejméně odolná proti záadám. Jsou-li tedy BO zapojeny dě bezpečnostní části, přičemž jedna z nich splňuje yšší požadaky druhá jen požadaky nižší, yhoí takoý obod jako celek pouze nižším požadakům. 2. Přístroje pro BO elektrických řídicích systémů mechanicky oládaných řídicích přístrojů s kontaktním ýstupem pro BO je požadoána pozitiní ypínací funkce kontaktů, jinak také označoaná jako nucené rozpínání.. Při nuceném rozpínání dochází k oddělení kontaktů přímém důsledku stanoeného pohybu oládače, který je na kontakty přenášen penými součástmi a nesmí záiset na pružinách. Přístroje s nuceným rozpínáním kontaktů označují značkou: Termín nucené rozpínání kontaktů nesmí být zaměňoán s termínem nucené edení kontaktů,. spínacích přístrojů s nuceným edením kontaktů (mechanickým spojením kontaktů) je speciální mechanickou konstrukcí zaručeno, že po celou dobu žiotnosti přístroje a za žádných okolností (tedy ani při záadě přístroje) nedojde k současnému spojení praconích a klidoých kontaktů Bezpečnostní moduly jsou logické jednotky určené pro použití BO a slouží k zajišťoání konkrétních bezpečnostních funkcí. Jakákoli záada unitř samotného bezpečnostního modulu musí být detekoána automatickou kontrolou a zásadně nesmí být příčinou ztráty bezpečnostní funkce obodu. To znamená, že např. případě bezpečnostního modulu, který je určen pro zajišťoání bezpečnostní funkce nouzoého zastaení, musí tedy záada unitř modulu buď yolat funkci nouzoého zastaení, popřípadě, pokud zniklá záada nebrání aktiaci bezpečnostní funkce řídicím přístrojem, musí být detekoána při periodickém testu funkce bezpečnostního obodu, přičemž až do doby odstranění záady musí být znemožněno noé uedení strojního zařízení do proozu. 3

4 nitř bezpečnostního modulu je obykle ukryto několik speciálních relé s tz. nuceným edením kontaktů, zájemně propojených osědčeným způsobem, který yužíá principů redundance a různosti.. Bezpečnostní relé, - relé s nuceným edením kontaktů, nemají přepínací kontakty a zásadně se u nich použíají samostatné kontaktní páry pro praconí i klidoé kontakty, přičemž jednotlié kontaktní páry jsou umístěny oddělených komorách relé. Tím je dosaženo kalitního izolačního oddělení jednotliých párů kontaktů, na které je pak možné připojoat různá napětí. BO, určené ke splnění požadaků yšších kategorií normy, yžadují zpětnou azbu mezi akčním členem BO a bezpečnostním modulem. V případě, že je akčním členem stykač, musí mít i tento přístroj nucené edení kontaktů a do zpětnoazebního obodu se zapojuje jeho klidoý kontakt. Pokud by byl použit obyčejný stykač, bez nuceného edení kontaktů, ztrácí použití bezpečnostního modulu smysl. Dále existuje elmi rozsáhlý sortiment přístrojů pro aplikace BO řídicích systémů. Od řídicích přístrojů, tj. ručně oládaných tlačítkoých, popřípadě lankoých spínačů pro nouzoé ypnutí (zastaení), polohoých spínačů pro kontrolu mezních poloh nebo polohy ochranných krytů (s jištěním a bez jištění) a aktiních optoelektronických bezpečnostních ochranných zařízení pro ochranu prstů nebo rukou obsluhy, popřípadě pro ochranu přístupu do nebezpečných prostorů, přes akční členy, tj. zejména stykače s nuceným edením kontaktů, až po yhodnocoací jednotky (bezpečnostní moduly nebo také bezpečnostní kombinace) pro nejrůznější bezpečnostní funkce. Bezpečnostní moduly lze použít také kombinaci s programoatelnými automaty (PLC), konstruoanými, oěřenými a certifikoanými pro použití BO. PLC těchto typů mohou zajišťoat šechny funkce stroje, četně bezpečnostních. Při posuzoání shody, před uedením stroje nebo strojního zařízení do proozu, musí být použity postupy, yžadující poinnou účast autorizoané osoby. Standardní PLC nejsou současné době, z hlediska bezpečnostní techniky, poažoány za yhoující a hodné pro použití bezpečnostních úlohách. 3. Vli délky propojoacích edení na funkci bezpečnostních kombinací Na jednom stroji nebo strojním zařízení je zpraidla použito několik řídicích přístrojů pro aktiaci bezpečnostních funkcí, např. oládacích tlačítek pro nouzoé ypnutí (zastaení) nebo mechanických spínačů pro kontrolu polohy bezpečnostních ochranných zařízení a délky připojoacích edení k těmto přístrojům mohou dosahoat kritických hodnot, s ohledem na zaručenou spínací a rozpínací funkci yhodnocoacích jednotek (bezpečnostních modulů). Pro zajištění požadoaných ypínacích časů předřazených jisticích prků (při zkratech) a bezpečného a spolehliého spínání spínacích přístrojů, musí proto být u dlouhých edení kontroloán jejich odpor, daný materiálem, průřezem a délkou příslušných odičů. V řídicích obodech s napájením AC musí být kontroloána také kapacita edení, která může negatiním způsobem oliňoat rozpínací časy elektromagnetických spínačů. Při stanoení maximální přípustné délky edení musí být zohledněny tři základní faktory: zaručené odpojení e stanoeném čase předřazeným jisticím prkem při zniku zkratu nebo příčného zkratu (obr. 2), zaručené sepnutí spínacích prků unitř yhodnocoací jednotky (obr. 3), zaručené rozepnutí spínacích prků unitř yhodnocoací jednotky (obr. 4). Při zkratu na propojoacím edení mezi bezpečnostní kombinací a řídicím přístrojem musí předřazený jisticí prek (pojistka, jistič) odpojit příslušné edení čase do 5 sec. V důsledku příliš elkého ohmického odporu dlouhého propojoacího edení může být úbytek napění na edení tak elký, že konečné napětí na sorkách yhodnocoací jednotky nestačí pro sepnutí (přitažení) spínačů unitř bezpečnostního modulu. Z hlediska bezpečnosti není sice tato záada releantní, znemožňuje šak funkci bezpečnostního modulu. 4

5 R R R R R C R C A1 F A1 F A1 F I zmin Rcí Rcí Rcí R cí R cí Rcí A2 R i A2 Ri A2 Ri Obr. 2 Výpočet délky edení pro zaručené odpojení při zniku příčného zkratu l R = R S χ = I n z min R i Obr. 3 Výpočet délky edení pro zaručené sepnutí nitřních relé bezpečnostního modulu l = R S χ n R R = 5 Obr. 4 Výpočet délky edení pro zaručené rozepnutí nitřních relé bezpečnostního modulu l max. přípustná délka edení R odpor edení R cí odpor cíky relé n jmenoité napájecí napětí PR napětí pro přitažení relé OR napětí pro odpadnutí relé I zmin minimální zkratoý proud R i stupní odpor přístroje S průřez edení χ odiost edení V každém případě ale musí být zaručeno, že bezpečnostní kombinace spolehliě rozepne uolňoací ýstupní obody pokud je aktioán některý z řídicích přístrojů pro snímání požadaku na bezpečnostní funkci. Délka propojoacích odičů proto musí být omezena tak, aby kapacita edení nebránila odpadnutí elektromagnetických spínacích prků unitř bezpečnostní kombinace. Z bezpečnostního hlediska je tento faktor zlášť ýznamný a je nutné ěnoat mu odpoídající pozornost, zejména u obodů, napájených yššími AC napětími. Také paralelně zapojené odiče mohou, na základě zýšené kapacity edení, ýznamně omezoat maximální přípustnou délku propojoacího edení. 4. Splnění požadaků jednotliých kategorií (ČSN EN 954-1) PR cí R n R R = Kategorie B - tato kategorie je určena jen pro BO relatině bezpečných strojů. Ke splnění požadaků stačí dodržoat základní bezpečnostní praidla pro narhoání řídicích obodů a použíat přístroje hodné pro BO, yhoující sým proedením daným nějším liům. Příklad jednoduchého BO kategorie B je ueden na obrázku 1. Kategorie 1 je shodná s kategorii B s tím, že praděpodobnost ýskytu záady je menší. Tato kategorie se má přednostně použíat i u relatině málo nebezpečných strojů.vyšší odolnosti proti záadám e sronání s kategorií B lze dosáhnout např. uložením propojoacího edení do ochranné konstrukce (snížení praděpodobnosti mechanického poškození edení a následného přemostění rozpínacího kontaktu řídicího přístroje) nebo předimenzoáním stykače, který plní funkci akčního členu (snížení praděpodobnosti saření siloých kontaktů). Jak kategorie B, tak kategorie 1, jsou charakteristické tím, že jednotliá záada ede ke ztrátě bezpečnostní funkce obodu, přičemž záada není detekoána. Kategorie 2 yžaduje, aby bezpečnostní funkce byla řídicím systémem stroje praidelně kontroloána e hodných interalech, přičemž délka interalu záisí na druhu a použití stroje. Při ýskytu jednotlié záady sice může dojít ke ztrátě bezpečnostní funkce obodu, ale při praidelné kontrole musí být záada detekoána řídicím systémem stroje. cí R i 1 C = ω R OR cí R i

6 Praidelnou kontrolou je periodický test funkčnosti BO, proáděný obykle ypnutím a opětným zapnutím napájecího napětí. Minimální interal pro kontrolu funkce BO musí být ueden technické dokumentaci stroje, pokyny pro proádění testu musí být součástí náodu na použíání, a obsluha musí být prokazatelně poučena o tom, jak je požadoáno postupoat. Pokud řídicí systém stroje detekuje při testu záadu některé části BO, např. saření siloých kontaktů stykače - akčního členu, musí být zabráněno opětnému spuštění stroje. Je zřejmé, že tento požadaek je možné zajistit jedině použitím speciální yhodnocoací jednotky, která je zařazena mezi řídicí přístroj pro snímání požadaku na bezpečnostní funkci a akční člen, který bezpečnostní funkci proádí. Velmi důležitý je obod zpětné azby, umožňující kontrolu akčního členu (stykač musí mít nucené edení kontaktů) prostřednictím tlačítka RESET a nitřní logiky yhodnocoací jednotky, neboť po připojení napájecího napětí lze yhodnocoací jednotku uést do aktiního stau pouze uzařením obodu zpětné azby (stisknutím tlačítka RESET). Pokud je detekoána záada akčního členu, např. saření siloých kontaktů, nelze yhodnocoací jednotku nastartoat. (kontakt) Jistič ZDROJ RESET V s t u p y Nadproud ochrana zpracoání Periodické (cyklické) testoání 3 Vyhodnocoací jednotka STYKAČ V ý s t u p y (cíka) 6 POHON Cíka stykače Obr. 5 Typická struktura BO pro splnění požadaků kategorie 2 a příklad jeho zapojení do obodu Vyhodnocoací jednotka je při testu schopná kontroloat jen ty části BO, která během testoání mění sta, tj. soje nitřní obody a připojený akční člen. Pokud dojde k přemostění kontaktu řídicího přístroje, není řídicí systém schopen záadu detekoat ani případě, že je funkce BO kontroloána aktiací řídicího přístroje (např. stisknutím ručně oládaného tlačítka, přestaením bezpečnostního ochranného zařízení apod.), neboť pro detekoání záady e stupním obodu nemá yhodnocoací jednotka dostatek informací. Jen obsluha stroje je při praidelné kontrole bezpečnostní funkce schopná zjistit záadu řídicího přístroje, (zařízení nereaguje na stupní signál) a záleží jen na uážení obsluhy, jaký další postup zolí. V ideálním případě obsluha uede stroj do bezpečného stau ypnutím hlaního ypínače. Praděpodobnost zniku záady e stupním obodu lze snížit uložením propojoacího edení mezi yhodnocoací jednotkou a řídicím přístrojem tak, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození a umístěním řídicího přístroje tak, aby nemohl být jednoduchým způsobem yřazen z činnosti (přemostěním). Kategorie 3 - BO nesmí ýskyt jednotlié záady ést ke ztrátě bezpečnostní funkce obodu, přičemž některé, ale ne šechny, záady musí řídicí systém stroje detekoat. Nakupení (nahromadění) nedetekoaných záad může ést ke ztrátě bezpečnostní funkce obodu. Předpokladem pro splnění požadaků kategorie 3 je opět použití speciální yhodnocoací jednotky a yužití principů redundance a různosti při nárhu bezpečnostního obodu jako celku

7 (samotná yhodnocoací jednotka těchto principů yužíat musí). 1. kanálu Vyhodnocoací jednotka 2. kanálu JISTIČ ZDROJ 3 V s t u p y Nadproud. ochrana zpracoání zpracoání STYKAČ 1.kanál Vyhodnocoací jednotka 2.kanál V ý s t u p y 1. kanálu 2. kanálu POHON Cíky stykačů Obr. 6 Typická struktura BO pro splnění požadaků kategorie 3 a příklad jeho zapojení do obodu Kompletní zdojení řídicích přístrojů, tj. spínačů, četně jejich oládačů je hodné (dokonce žádoucí) u bezpečnostních spínačů pro kontrolu polohy bezpečnostních ochranných zařízení (ochranných krytů, deří apod.). Na prní pohled je šak nesmyslné zdojení oládačů u ručně oládaných tlačítek, např. pro nouzoé ypnutí nebo zastaení, které by k ětší bezpečnosti obsluhy jistě nepřispělo, spíše naopak. V tomto případě stačí opatřit jeden řídicí přístroj děma rozpínacími kontakty (musí být použity dě oddělené rozpínací jednotky), které jsou s yhodnocoací jednotkou BO spojeny děma samostatnými kanály (teoreticky by edení obou kanálů měla být uložena odděleně). Při obdobné úaze o akčním členu BO je zřejmé, že redundance je nutná hlaně u kontaktoé části spínacího prku, neboť jakákoli záada na edení k cíce (zkrat mezi odiči, přerušení edení) má za následek ypnutí akčního členu, tedy uedení zařízení do bezpečného stau. Jako redundantní akční člen je tedy možné použít např. da stykače, jejichž siloé kontakty jsou zapojeny sérii a cíky paralelně. Princip různosti yžaduje, aby stykače byly např. od dou různých ýrobců nebo alespoň různě dimenzoané. Řídicí systém stroje musí být schopen detekoat jak záadu na kterémkoli akčním členu (stykače musí mít nucené edení kontaktů), tak záadu na kterémkoli řídicím přístroji ( kterémkoli stupním kanálu), neboť yhodnocoací jednotka dostáá redundantní informace o stau řídicího přístroje. Samozřejmým předpokladem pro splnění požadaků je samočinná zájemná kontrola logiky pro zpracoání kanálu jedna a logiky pro zpracoání kanálu da unitř yhodnocoací jednotky. Samočinná kontrola celého BO proběhne ždy při aktioání řídicího přístroje. Vzhledem k tomu, že stupní signály mají stejnou polaritu, řídicí systém není schopen detekoat příčný zkrat mezi oběma stupními kanály. Pokud tedy dojde k přemostění řídicího přístroje kanálu jedna a naíc znikne příčný zkrat mezi oběma kanály, je záada kanálu jedna přenesena do kanálu da a dojde ke ztrátě bezpečnostní funkce obodu liem nahromadění nedetekoaných záad (obod není schopen plnit bezpečnostní funkci). BO kategorie 3 neyžadují kontrolu příčného zkratu obodu startoacího tlačítka RESET. Kategorie 4 - elmi trdé požadaky mohou splnit jen takoé BO, e kterých jsou šechny záady detekoány dostatečně čas, aby bylo zabráněno ztrátě bezpečnostní funkce, přičemž při 7

8 ýskytu jakýchkoli záad musí být bezpečnostní funkce obodu ždy zachoána. Základní zapojení bezpečnostního obodu pro kategorii 4 ychází ze zapojení pro kategorii 3 (obr. 6), obsahuje šak některá ylepšení, odstraňující nedostatky kategorie kanálu 2. kanálu ZDROJ Vyhodnocoací jednotka V s t u p y zpracoání zpracoání STYKAČ 1.kanál Vyhodnocoací jednotka 2.kanál V ý s t u p y 1. kanálu 2. kanálu POHON Cíky stykačů Obr. 9 Typická struktura BO pro splnění požadaků kategorie 4 a, příklad jeho zapojení do obodu Vstupní mají signály různou polaritu, takže řídicí systém je schopen detekoat příčný zkrat mezi oběma kanály (např. při použití různých napěťoých potenciálů pro napájení stupních obodů dojde při zniku příčného zkratu k přetaení přeřazené pojistky, což bezpečnostní obod yhodnotí jako požadaek na bezpečnostní funkci a uede zařízení do bezpečného stau. Kategorie 4 roněž požaduje, aby byl detekoán také příčný zkrat obodu tlačítka RESET, tj. přemostění tlačítka. Splnění tohoto požadaku je možné za předpokladu, že stupní obod yhodnocoací jednotky, na který je připojeno tlačítko RESET, reaguje až na sestupnou hranu stupního signálu. V případě, že jsou na místě yhodnocoací jednotky použity bezpečnostní moduly, musí být proedení kontroloaný start. 5. Záěr Součástí nárhu každého BO musí být rozbor odolnosti obodu proti záadám, tz. analýza záad, umožňující souhrnným a přehledným způsobem posouzení lastností obodu a jejich poronání s požadaky norem Literatura: ČSN EN : ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadaky) ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní části řídicích systémů. Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. 8

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Určeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Obsah: Úvod do legislativy bezpečnosti strojů a strojního zařízení 1. Obecně 2.

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, elikost 12, 2, 0 a 100 Základní funkce Spínání a jištění motorů do 100 A. Oládání přístroje Spouštěče motoru elikosti 12, jsou oládány kolíbkoým mechanizmem. Velikosti 2, 0 a 100 jsou

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Sauter Components 71513622920 05

Sauter Components 71513622920 05 51.362/1 AVM 105S, 115S: Pohon entilu s elektronikou SUT (SAUTER Uniersal Technology) Vaše ýhoda pro dosažení yšší energetické účinnosti Automatické přizpůsobení u entilu, přesné řízení a elektronické

Více

ZEBRA Automatický pohon pro posuvné brány (230/110/24V) Uživatelský a montážní návod

ZEBRA Automatický pohon pro posuvné brány (230/110/24V) Uživatelský a montážní návod Užiatelský a montážní náod ZEBRA Automatický pohon pro posuné brány (230/110/24V) Užiatelský a montážní náod Made In Italy V03/2014 Základní bezpečnostní pokyny Pokud je zařízení spráně nainstaloáno a

Více

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ OBSAH CENÍKU: 1) Typy digestoří str. 1 2) Ceník digestoří str. 2 TYPY DIGESTOŘÍ: 3) Ceník čisticíc prostředků. str. 5 4) Všeobecné podmínky.. str. 7 DGN DIGESTOŘ

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

K Mechanika styku kolo vozovka

K Mechanika styku kolo vozovka Mechanika styku kolo ozoka Toto téma se zabýá kinematikou a dynamikou kola silničních ozidel. Problematika styku kolo ozoka má zásadní ýznam pro stanoení parametrů jízdy silničních ozidel, neboť má li

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace. 1 ČERPADLA! čerpadla, tlak, objemoý průtok, ýtlačná ýška, regulace čerpadel, oběžné kolo CÍL této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, ýpočtu

Více

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ

6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ 6. OBROBITELNOST MATERIÁLŮ Po úspěšném a aktiním absoloání této KAPITOLY Budete umět: Obecné pojmy a terminologii obrobitelnosti. Stanoit základní kritéria obrobitelnosti a součinitel obrobitelnosti. Popsat

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. 140 160 260 280 1140 1280 četně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci. Indiidualita je ýhodou áš nakladač Hoftrac zcela přizpůsobený na míru. Noé základní modely pro ás předstaují

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Ovládání osvětlení a zvonění ve školách

Ovládání osvětlení a zvonění ve školách Konkrétní aplikace Oládání osětlení a zonění e školách IHP+ 2c Požadaek Ředitel školy chce optimalizoat proozní náklady úsporami elektřiny na osětlení a přeje si zapínat školní zonky e spráných časech.

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Varius Nožové pojistky

Varius Nožové pojistky Varius Nožoé pojistky Nožoé pojistkoé ložky řady PNA s harakteristikou gg se yznačují ysokou ypínaí shopností, elkou proudoou omezoaí shopností a nízkými hodnotami přepětí zniklého během působení pojistkoé

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů Pracovní stroje, rizika, kategorie dle ČSN EN 13849 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2012, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje "A" 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje "A" L

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje A 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje A L UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REDUNDANTNÍ PŘEPÍNAČ RSA-16A 1) Základní specifikace Redundantní přepínač RSA-16A je určen k zajištění stálého zálohovaného síťového napětí ze dvou nezávislých zdrojů nebo sítí. Redundantní

Více

Modelování a simulace regulátorů a čidel

Modelování a simulace regulátorů a čidel Modeloání a simulace regulátorů a čidel. Modeloání a simulace PI regulátoru Přenos PI regulátoru je yjádřen následujícím ztahem F( p) = ( + p ) p V Simulinu je tento blo obsažen nihoně prů. Bohužel použití

Více

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1

Upgrade na produkt DB2 verze 10.1 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace: leden 2013 SC19-3527-01 IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Upgrade na produkt DB2 erze 10.1 Aktualizace:

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ OBSAH JISTIČE 6/10 ka 2 JISTIČE 10 ka 8 JISTIČE 6 ka 13 1 JISTIČE PRO VŠECHNY DRUHY

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

Jeřábové ovládače. Použití. Uspořádání PKS-3 PKS-6 PKS-8

Jeřábové ovládače. Použití. Uspořádání PKS-3 PKS-6 PKS-8 Jeřábové ovládače Jeřábové ovládače Použití Jeřábové ovládače typu PKS jsou určené k obsluze jeřábů a zdvihadel. Zajišťují snadnou a bezporuchovou funkci zařízení v těžkých atmosferických podmínkách. Uspořádání

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Proudové chrániče. Rozdělení proudových chráničů. Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí:

Proudové chrániče. Rozdělení proudových chráničů. Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí: Proudové chrániče Rozdělení proudových chráničů Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí: a) funkčně nezávislé Ochranná funkce těchto proudových chráničů není závislá na napětí sítě

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M TENZOMETRICKÁ VÁHA typ TENZ2217 1. Obecný popis Tenzometrická váha typ TENZ2217 je elektrické zařízení pro měření a dávkování hmotnosti. Hmotnost dávkované suroviny je snímána tenzometrickým snímačem.

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí Fakulta staební ČVUT Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět HYA K4 FS ČVUT Hydraulika potrubí Doc. Ing. Aleš Halík, CSc., Ing. Tomáš Picek PhD. K4 HYA Hydraulika potrubí 0 DRUHY PROUDĚNÍ V POTRUBÍ

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE LFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Proudové chrániče Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 6 ka. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO MALÉ ZÁTÌ E. Podle vybrané funkce, ovládá připojenou zátěž v nastaveném čase.

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO MALÉ ZÁTÌ E. Podle vybrané funkce, ovládá připojenou zátěž v nastaveném čase. CS3-4M ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO MALÉ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je triak montáž do instalační krabice Podle vybrané funkce, ovládá

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Jeřábové ovládače 69 105,4

Jeřábové ovládače 69 105,4 Jeřábové ovládače 05 05,4 Jeřábové ovládače Použití Jeřábovoé ovládače typu PKS jsou určené k obsluze jeřábu a zvihadel. Zajišťují snadnou a bezporuchovou funkci zařízení v těžkých atmosferických podmínkách.

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (21. část) Ing. Josef Kunc Montáž přístrojů a kabelů pro systémovou instalaci KNX/EIB Když jsme již navrhli celou systémovou elektrickou instalaci, je potřebné namontovat

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA"

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 MEDÚZA NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA" Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 7. LOGICKÉ ŘÍZENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, rozdělení Kontaktní logické řízení Bezkontaktní logické řízení Bezpečnostní části ovládacích

Více

Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf. Využívejme teplo z přírody

Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf. Využívejme teplo z přírody Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf Využíejme teplo z přírody Kdo se rozodne pro tepelné čerpadlo, uetří nejen peníze, ale také zabrání zniku elkéo množstí oxidu uličitéo. Přitom se nemusí obáat rostoucíc

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Bezpečnostní relé OA / OW 5669

Bezpečnostní relé OA / OW 5669 ezpečnostní relé OA / OW 59 splňuje požadavky EN 50 05, IEC/EN 0 55, IEC 0-1 s nuceně spínanými kontakty volitelně vodotěsné provedení OW dvojitá a zesílená izolace mezi kontaktovými poli podle EN 50 178

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 3

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více