Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza"

Transkript

1 : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015

2 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které žijí, nebo v minulosti žily se sexuální dysfunkcí genito pelvic penetration/pain disorder, která způsobuje svalový spasmus v zevní třetině vaginy znesnadňující nebo až znemožňující vaginální penetraci, a zahrnuje poruchy dříve známé jako vaginismus a dyspareunie. V teoretické části jsou zahrnuta dosavadní vědecká zjištění, je vysvětlena problematická definice vaginismu, rozdíly v pohledu různých klasifikačních systémů a zejména rozdíly v DSM IV a DSM V. Dřívější výzkum se zaměřoval především na důvody, projevy a léčbu GPPPD/vaginismu. Tato studie je kvalitativního charakteru a explorativního typu. Výzkumný soubor tvoří pět žen v rozmezí 21 až 37 let. Jako metoda byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Analýza proběhla pomocí interpretativní fenomenologické analýzy, na základě které bylo identifikováno šest témat: Jsem jiná než ostatní, Strach, Stud, Nesplňuji roli ženy, Potřeba kontroly a Ambivalence v prožívání. Interpretace, limity a další možnosti výzkumu jsou zmíněny v diskuzi. Klíčová slova: vaginismus, dyspareunie, genito pelvic penetration/pain disorder, sexuální dysfunkce, sexualita, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza, rozhovor The main topic of this master thesis is the experience of women living with genito pelvic penetration/pain disorder. This sexual pain disorder means involuntary contraction of the muscles in outer third of vagina, which causes difficulties or impossibilities in vaginal penetration, earlier known as vaginismus and dyspareunia. Theoretical part includes present research findings, difficult and confusing current definition of vaginismus and differences in various systems of classifications. Earlier research focused mainly on causes and treatment of GPPPD/vaginismus. This study is qualitative with explorative focus. Research sample includes five women between ages 21 and 37, semi structured interview was chosen as the main research method. Data were analysed using interpretative phenomenological analysis, which carried out six topic presented beneath the headings: I am different than the others, Shame, Fear, I do not comply with the role of a woman, Need for control and Contrasts in living experience. Interpretations, limits and further research suggestions are discussed. Keywords: vaginismus, dyspareunia, genito pelvic penetration/pain disorder, sexuality, qualitative research, interview, interpreatative phenomenological analysis, sexual pain disorders

3 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Brno, Bc. Veronika Pořízková

4

5 Děkuji panu profesoru Čermákovi za vstřícné vedení a mnohé odborné rady, které mi dal v průběhu psaní práce. Dále děkuji svému Sirovi za podporu a dodávání motivace a také za prvotní gramatickou korekturu. Za typografické úpravy děkuji Davidu Chlumskému, jenž se po bakalářské práci již zřejmě stává mým osobním editorem. A v neposlední řadě děkuji především všem respondentkám za jejich ochotu a otevřenost v rozhovorech nezbytných pro tuto práci.

6

7 OBSAH Teoretický úvod... 2 Metodologie Výzkumný soubor Reflexe výzkumníka Průběh sběru dat Analýza Výsledky Souhrny Marcela Vanda Markéta Kateřina Zdena Témata vzniklá z analýzy Jsem jiná, než ostatní Nesplňuji roli ženy Strach Potřeba kontroly Stud Ambivalence v prožívání Diskuse Literatura Přílohy Příloha 1: Vzor informovaného souhlasu... 33

8 TEORETICKÝ ÚVOD Sexuální dysfunkce jsou dle Weisse (2010) poruchy sexuální výkonnosti, charakterizované nedostatečností jedné nebo několika fyziologických složek sexuálního chování s multifaktoriální etiologií. Prevalence sexuálních poruch není přesně známa, ale podle Weisse (2010) se u žen pohybuje okolo % a v posledních letech dochází v České republice ke statisticky významnému zvýšení. Tradiční hodnocení a kategorizace sexuálních poruch vychází z nutnosti a přirozenosti koitální aktivity, kdy jsou některé dysfunkce charakterizovány přímo mírou neschopnosti koitu. Jednou z poruch, pro které je nemožnost nebo obtíže spojené s pohlavním stykem typické, jsou vaginismus a dyspareunie. V nejčastěji používané klasifikaci psychických nemocí, v DSM, byl vaginismus v její čtvrté revizi charakterizován jako kontrakce svalů v zevní třetině vaginy. Kontrakce se objevovaly při pokusu o vaginální penetraci a byly popisovány jako opakované a přetrvávající. U některých žen vedl pouhý pokus nebo myšlenka na penetraci ke kontrakci svalů, která se pohybovala od mírné až po silnou, jež pak jakoukoliv penetraci zcela znemožňovala. Dyspareunie byla dle DSM IV popisována jako opakovaná a přetrvávající bolest v souvislosti s pohlavním stykem u mužů nebo žen. Vaginismus je jednou z nejčastějších sexuálních dysfunkcí žen, odhadovaná prevalence je 5 17 % (Lahaie et al., 2010). Někteří autoři (Watts, Nettle, 2010) tvrdí, že jde dokonce o 5 42 % s tím, že realita může být ještě horší vzhledem k citlivé povaze poruchy, se kterou se některé ženy nemusí nikdy k odborníkům, potažmo do statistik, dostat. Davisová a Reissingová (2007) dodávají, že 21 % žen ve věku od 18 do 29 let zažily nějakou formu genitální bolesti ve spojitosti s pohlavním stykem. Podle Kratochvíla (2008) je vaginismus reflexní křečovité stažení svalstva poševního vchodu a dalších svalů pánevního dna, které znemožňuje proniknutí penisu do pochvy. Má charakter obranného reflexu, který je vyvolán reálným, očekávaným nebo jen představovaným pokusem o penetraci. Někdy se připojuje i reflexní svírání stehen a prohýbání páteře. Zpravidla bývá též přítomna fobie týkající se deflorace, sexuálního styku nebo jakékoliv vaginální penetrace. Kratochvíl (2008) také rozlišuje vaginismus generalizovaný, který se vztahuje na jakékoliv způsoby penetrace a vaginismus prekoitální, týkající se pouze sexuálního styku. Dále ho rozlišuje jako primární, od prvních pokusů o penetraci, a sekundární, kdy styk byl v sexuální historii ženy někdy možný. Vaginismus však v současné době prochází diagnostickou revolucí a přesná definice tak může být obtížná a odlišná u různých klasifikačních systémů a různých odborníků. Původní rozdělení vaginismu z 80. let, kdy se vaginismus jako sexuální dysfunkce začal v literatuře poprvé objevovat, rozlišuje čtyři stupně dle závažnosti. V nejtěžším případě nelze bez narkózy provést ani gynekologické vyšetření, v těžkých případech není možné zavedení prstů, v méně těžkých případech je možné zavést prsty, ale nikoliv penis, a v lehkých případech je zavedení penisu alespoň někdy možné, ale vždy bolestivé. Příčiny vaginismu jsou, ač multifaktoriální, převážně psychogenního původu. Může to být zafixovaná podmíněná reflexní obranná reakce na nepříjemný zážitek (Arentewicz, Schmidt, 1980). Existují tři základní klasifikační systémy pro sexuální poruchy, a to 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí dle WHO, využívaná zejména v českém prostředí (MKN 10), pátá revize Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické společnosti (DSM V) a klasifikace Americké nadace pro urologické cho 2

9 roby (AFUD). MKN 10 sexuální dysfunkce definuje jako stavy, při kterých se jedinec na svém sexuálním životě nemůže podílet podle svých představ. Podle MKN 10 vaginismus spadá vedle dyspareunie do podkategorie sexuální bolestivé poruchy. Neorganický vaginismus 1 je v MKN 10 (s. 230) definován takto: Spazmus pánevního dna obklopujícího vaginu, který způsobuje uzavření vchodu do vaginy. Zavedení penisu je bolestivé nebo nemožné. Diagnostický klasifikační systém AFUD dělí sexuální poruchy na primární/sekundární, selektivní/generalizované, částečné/úplné a podle příčiny na organické, psychogenní, smíšené a neznámé. Vaginismus spadá do samostatné kategorie a je definován takto: ( ) stav, při kterém dochází k bezděčné kontrakci svalů dolní třetiny vaginy znemožňující penetraci a působící osobní potíže. Libido i orgastická schopnost mohou být zachovány. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit vaginismus od fobického vyhýbání se souloži (spasmus není přítomen) a od somatických onemocnění či anomálií. Časté bývají psychogenní příčiny. (Weiss, 2010, s. 68) Čtvrtá i pátá verze DSM popisují sexuální dysfunkce jako poruchy sexuální touhy a/nebo psychologické změny cyklu sexuální aktivity, které působí jedinci potíže a interpersonální komplikace. DSM je v klinické praxi nejčastěji využívaným systémem a ve své poslední revizi přichází se zásadní změnou, kdy se ve verzi DSM V změnilo právě zařazení vaginismu. V DSM IV vaginismus spadal do tzv. sexual pain disorders (poruchy způsobující bolest při sexu) a byl definován takto: Základním rysem vaginismu je opakovaně se objevující nebo trvalá mimovolná kontrakce svalů pánevního dna, které uzavírají vnější část vaginy při pokusu o penetraci penisu, prstu, menstruačního tampónu nebo gynekologického zrcadla (kritérium A). Tato porucha ženě způsobuje zřetelné utrpení nebo interpersonální obtíže (kritérium B). Potíže nejsou lépe vysvětlitelné jinými důvody a nedějí se jako přímá fyziologická reakce zdravotního stavu (kritérium C). U některých žen může pouhé očekávání penetrace vyústit ve svalový spasmus. Stah svalů může být od mírného, zahrnující pocit těsnosti a nepohodlí, až po silný, znemožňující penetraci. (American Psychiatric Association, 2000, s. 542) Vzhledem k obtížně nastavitelným kritériím, které by vaginismus diagnosticky zcela jasně a ve všech případech odlišovaly od dyspareunie, u které je žena penetrace schopná, ale pociťuje při ní bolest, byly obě poruchy sloučeny pod kategorii Genito pelvic penetration/pain disorder (GPPPD) a dále se dělí podle stupně závažnosti. Ve studii Binika (2010) poprvé zazněl návrh na revizi a na sloučení vaginismu a dyspareunie pod jednu kategorii, na základě toho, že pro obě poruchy je typická především bolest při penetraci. V této práci bude s výrazy vaginismus, dyspareunie a genito pelvic pain/penetration disorder nakládáno podle toho, jaký z výrazů se objevil v jednotlivých citovaných zdrojích. Diagnostická kritéria pro GPPPD v DSM V jsou tedy definována takto: ( ) trvalé nebo opakovaně se objevující obtíže v jedné nebo ve více z těchto oblastí: penetrace během pohlavního styku, bolest ve vulvo vaginální oblasti nebo oblasti pánevního dna při pokusu o penetraci, v jejím průběhu, nebo po jejím uskutečnění, strach nebo úzkost z bolesti během pohlavního styku a tenze nebo ztuhnutí svalů pánevního dna během pokusu o penetraci. Tyto symptomy musí přetrvávat po dobu minimálně šesti měsíců, musí ženě způsobovat psychickou nepohodu a nemohou být lépe vysvětleny jinou mentální poruchou nebo jako důsledek okolností partnerského vztahu (např. domácí násilí), popřípadě jiným zdravotním problémem. (American Psychiatric Association, 2013, s. 439). GPPPD můžeme rozdělit na typ celoživotní lifelong, který trvá od té doby, co žena začala být sexuálně aktivní, a na typ získaný acquired, 1 MKN popisuje pouze poruchy funkční, tedy takové, které nemají souvislost s neorganickými příčinami = neorganické. 3

10 kdy obtíže s penetrací začaly až po období bezbolestného sexuálního života. Podle závažnosti můžeme poruchu rozdělit do tří vzestupných stupňů. Zásadním rozdílem v diagnostice by mělo být upuštění od vaginálního spasmu jakožto hlavního kritéria, na kterém byla diagnostika postavená již od prvního uvedení v DSM III v roce Nyní se za stěžejní ukazatel považuje strach a snaha se vyhnout vaginální penetraci, což je ale v kontrastu s touhou a upřímným chtěním vaginálního styku dosáhnout (Basson et al., 2003). Na druhou stranu je právě strach související s penetrací podle některých autorů zásadním rozdílem vaginismu oproti dyspareunii, nicméně empirických výzkumů nebylo v této oblasti provedeno mnoho. Studie Reissingové (2004) se sice o to pokoušela, nicméně strach byl posuzován pouze na základě behaviorálních ukazatelů. Potvrdit tuto hypotézu bez takovýchto metodologických limitů se o deset let později snažila kanadská studie, kde se strach měřil jak behaviorálně, fyziologicky, tak sebe posuzovacím způsobem (Lahaie et al., 2014). Studie se zúčastnilo 50 žen s vaginismem, 50 žen s dyspareunií a 43 žen jako kontrolní skupina. Studie zahrnovala strukturovaný rozhovor, testování citlivosti na bolest, gynekologickou prohlídku a několik sebe posuzovacích dotazníků. Výsledky ukázaly, že strach byl skutečně statisticky významně vyšší u skupiny žen s vaginismem, než u žen s dyspareunií a u kontrolní skupiny. Genitální bolest jako taková nebyla statisticky významně odlišná u žen s vaginismem a dyspareunií, nicméně odlišovala obě klinické skupiny od skupiny kontrolní. I přes zjištěné statisticky signifikantní rozdíly je překryv v symptomech u vaginismu a dyspareunie podle autorů natolik velký, že skutečně často není možné tyto dvě poruchy spolehlivě odlišit. Je otázkou, zda sloučení vaginismu a dyspareunie pod jednu kategorii GPPPD je ku prospěchu věci, když i ze samotných definic obou poruch vyplývá, že mezi nimi existují kvalitativní rozdíly, které se ukazují i v některých výzkumech, a i způsob léčby jde divergentní cestou. Diferenciální diagnostika se ale dlouhodobě jevila jako natolik složitá a subjektivní a v mnoha případech skutečně nebylo možné obě poruchy od sebe spolehlivě odlišit, že sloučení poruch pod GPPPD bylo očekávaným východiskem. Zdali to bylo dobrým krokem, ukážou až další výzkumy a zkušenosti z praxe. Současný výzkum se ubírá v drtivé většině kvantitativním směrem, v nejvyšší míře je zaměřen právě na diferenciální diagnostiku, na léčbu a na faktory, které vaginismus způsobují, a na sexuální chování. Zpravidla se ale zaměřuje převážně na fyzické projevy. O tom, co ale spouští svalový spasmus, který znemožňuje penetraci a tedy i strach, se stále mnoho neví. Populárním tématem je zjišťování souvislosti mezi vaginismem a úzkostností. Britský výzkum z roku 2010 (Watts, Nettle, 2010) porovnával 344 žen s vaginismem a 101 žen z kontrolní skupiny za pomocí State and Trait Anxiety Inventory 2. Výsledky ukázaly, že ženy s vaginismem měly vyšší míru úzkostnosti a nižší extraverzi. Ukázalo se také, že ve skupině žen s poruchou je větší prevalence diagnózy úzkostných poruch. Úroveň úzkosti byla u žen s vaginismem vysoká, a to zejména tehdy, když se cítily nepodporované svými partnery, nebo na ně bylo příliš tlačeno v ohledech léčby vaginismu. Britská studie přišla s takovými závěry, že vysoká míra obecné úzkostnosti může být predispozičním faktorem pro vaginismus a i přesto, že vaginismus má multifaktoriální etiologii, 2 State anxiety: strach, nervozita, diskomfort, rozrušení, které se objevuje v situacích považovaných za nebezpečné. State anxiety tedy můžeme přeložit jako úzkost. Trait anxiety: pocity stresu, obav, nepohodlí atd., které se objevují každodenně. Lidé s vysokou mírou trait anxiety pociťují i běžné situace jako stresující, trait anxiety tedy můžeme přeložit jako úzkostnost (Watts, Nettle, 2010). 4

11 dá se předpokládat, že má podobné predispoziční faktory jako poruchy úzkostnosti. Otázkou je, zda úzkostnost souvisí výhradně s děním okolo vaginální penetrace, nebo zda jsou ženy trpící vaginismem více úzkostné v obecnější rovině. Pokud mají ženy s vaginismem zvýšenou pouze úzkost, je pravděpodobné, že se jedná spíše následek vaginismu, zatímco u zvýšené úzkostnosti se jedná spíše o predispoziční faktor. Jedním z hlavních témat výzkumů sexuálních poruch je samotná sexualita a sexuální chování u klinické populace. DSM IV a některé klinické studie tvrdí, že sexuální funkce žen s vaginismem nemusí být nijak ohrožena, a to hlavně v případě, kdy se žena vůbec nepokouší o vaginální penetraci. To je podle Kratochvíla (2008) i jedním z důvodů, proč ženy s vaginismem tak často odkládají návštěvu odborníků. To potvrzuje i Weiss (2010), který dodává, že páry mohou často žít ve spokojeném manželství, kdy provozují nekoitální sexuální aktivity a odborníky navštíví až kvůli problémům se založením rodiny. Tuğrul a Kabakçi (1997) na základě výzkumu párů, ve kterých žena trpí vaginismem, dokonce tvrdí, že celkem 85 % žen a 90 % mužů hodnotí své manželství jako uspokojivé. Obecně toho ale o sexuálním chování žen s vaginismem dosud mnoho známo není, zabývala se jím proto mimo jiné studie z roku 2013 (Cherner, Reissing). Ty tvrdí, že sexualita u žen s vaginismem se může pohybovat od naprosto normální a nenarušené, v případě že není žádná snaha o penetraci, až k hluboce narušené ve všech pokusech o intimní kontakt. Zjištěním bylo, že ženy s vaginismem mají menší rozptyl sexuálního chování během života než zdravá kontrolní skupina. Vzhledem k tomu, že samotnou definicí vaginismu je snížená možnost, popřípadě až nemožnost pohlavního styku a je tedy jasné, že rozptyl sexuálních aktivit bude nižší právě o koitální způsoby, není to příliš objevným zjištěním. Ve výsledcích se ale také ukázal strach ze ztráty kontroly nad vlastním tělem a úzkost ze situace spojené s penetrací. Zajímavým zjištěním bylo to, že při porovnávání s kontrolní skupinou s dyspareunií bylo zjištěno, že ženy s vaginismem mají menší problém s lubrikací a větší sexuální touhu než ženy s dyspareunií, což mimo jiné hovoří pro rozdíl mezi oběma poruchami. U skupiny žen s vaginismem se potvrdily také další problémy v sexuální oblasti, které by potřebovaly odbornou léčbu nad rámec vaginální penetrace. Zkoumat sexuální chování žen s vaginismem je problematické, protože standardní dotazníky zpravidla obsahují položky dotazující se na pohlavní styk, zatímco ženy s vaginismem provozují nekoitální sexuální aktivity. Jediným dotazníkem, který toto zohledňuje, je Female Sexual Function Index (FSFI). Dva výzkumy provedené za použití této metody přinesly výsledky, které říkají, že ženy s vaginismem mají nižší sexuální touhu, vzrušení, lubrikaci, méně častý orgasmus a pocit uspokojení než kontrolní skupina bez sexuální dysfunkce. (Reissing, Armstrong, & Allen, 2013; van Lankveld et al., 2006). Existuje jen několik málo studií, které zkoumají nekoitální sexuální chování žen v porovnání s kontrolní skupinou. Podle nich se ženy s GPPPD méně věnují masturbaci (ter Kuile et al., 2007) a oproti ženám bez sexuální dysfunkce méně často vyhledávají jakékoliv sexuální chování zahrnující penetraci (prsty, sexuální pomůcky) (Reissing et al., 2003). Také se oproti kontrolní skupině objevila menší touha zapojovat se do veškerých non koitálních sexuálních aktivit obecně (Borg, de Jong, & Weijmar Schultz, 2011). Ženy s vaginismem se tedy sice věnují non koitálním aktivitám, ale pozitivní výsledky v oblasti sexuálního chování se objevují spíše výjimečně a spíše ve starších studiích (např. Dawkins, Taylor, 1961; Kaplan, 1974 In Cherner, Reissing, 2013). Pouze dvě empirické studie dosud přinesly takové závěry, že ženy s vaginismem měly uspokojivý nebo dokonce lepší sexuální život než zdravá kontrolní skupina (Duddle, 1977 In Cherner, Reissing, 2013) nebo kontrolní skupina s jinou sexuální dysfunkcí (Hawton, Catalan, 1997, In Cherner, Reissing, 2013). Nicméně jsou to studie 5

12 s metodologickými limity. V poslední zmíněné studii zahrnovala kontrolní skupina vzorek žen s problémy se sexuální touhou, vzrušením a orgasmem, což výsledky nečiní úplně relevantními vzhledem ke srovnání s normální populací žen. Otázkou zůstává, proč ženy s vaginismem dosahují takto negativních výsledků, když u nich zpravidla libido, ani schopnost dosahovat orgasmu nemusí být narušena (Kratochvíl, 2008). I ženy bez sexuální dysfunkce dosahují orgasmu častěji při nekoitálních aktivitách než u pohlavního styku (Costa, Brody, 2014). Odpovědí může být právě i zaměření dotazníků na sexuální spokojenost, která je a priori spojena spíše s koitálními aktivitami než nekoitálními nebo potenciální strach z nekoitálních aktivit působících jako předzvěst pohlavního styku. Co se týče prediktorů vaginismu, ty jsou považovány za multifaktoriální (Weiss, 2010). Kromě výše zmíněné úzkostnosti existují teorie, které dávají do souvislosti typ citové vazby a predispozice ke vzniku bolestivých sexuálních poruch. Jsou založeny na tom, že vzorce attachmentu se opakují také v dospělosti v intimních vztazích. U nejisté citové vazby se objevuje vyšší úzkostnost, u které je vztah s vaginismem i dyspareunií potvrzený. Dlouhodobě se ukazuje, že typ attachmentu souvisí se způsobem copingových strategií (Granot et al. 2010). Lidé s jistou citovou vazbou obvykle hodnotí potenciálně stresující situace jako zvládnutelné a sami sebe vnímají jako schopné situaci efektivně vyřešit. Snaží se hledat podporu zvenčí a se stresujícími situacemi se vypořádávají bez tendencí ke zkreslení reality a vnímání sebe sama. Naopak lidé s nejistou citovou vazbou mají sklony vyhodnocovat stresující situace jako nezvládnutelné a sebe jako neschopné se s nimi vypořádat. Mají vyšší míru úzkostnosti a mnohdy si drží odstup od ostatních lidí. Typ citové vazby se podobně projevuje také u sexuálního chování. Podle Brennanové, Clarkové a Shavera (1998) mají ženy s vyhýbavou citovou vazbou větší tendence vyhýbat se také intimitě a sexuálnímu kontaktu než ženy s jistou citovou vazbou. Ženy s nejistou ambivalentní citovou vazbou pak používají sexualitu jako prostředek k navázání emoční blízkosti, a to i tehdy, když nepociťují touhu na sexuální aktivity. Podle Andersona a Hinese (1994) attachment také úzce souvisí se vznikem chronické bolesti. Tvrdí, že vývoj citové vazby je samotným centrem zkušenosti s bolestí a že chronická bolest funguje jako somatizace nevyřešených traumat z minulosti. Podle této teorie je nejistá citová vazba spojena s chronickou bolestí a s nižší schopností se vyrovnat se stresem s ní spojeným. Tato zjištění nahrávala tomu prozkoumat vztah přímo mezi attachmentem a bolestivými sexuálními poruchami. Studie z roku 2010 (Granota et al.) zjišťovala souvislost mezi dyspareunií a attachmentem. Studie zahrnovala skupinu 110 žen, z nichž 45 prožívalo bolest při sexu, a kontrolní skupinu 65 žen. Jako metoda byly zvoleny dva dotazníky: Experience in Close Relationships Scale a krátká verze Brief Symtpom Inventory. Ukázalo se, že u skupiny žen s dyspareunií byl vyšší výskyt nejisté citové vazby, a to jak ambivalentní, tak vyhýbavé. Také se objevily signifikantně vyšší skóry u somatizace. Regresní analýza ukázala, že zvýšené skóry u somatizace a vyhýbavé citové vazby predikují vyšší pravděpodobnost dyspareunie. Mezi závěry studie zaznělo také to, že ženy, které mají časté stížnosti na fyzickou bolest kdekoliv na těle a nejistou citovou vazbu obou typů, mohou častěji pociťovat bolest při pohlavním styku. (Granot et al., 2010). Obdobná studie z roku 2015 se zabývala typem attachmentu u žen s vaginismem. Ve vzorku bylo zahrnuto 56 pacientek s vaginismem a 51 zdravých žen. Oběma skupinám byl administrován Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction Scale a Relationship Scales Questionairre. Výsledky ukázaly, že skóry pro jistou citovou vazbu byly statisticky významně nižší u skupiny žen s vaginismem než u kontrolní skupiny a výsledky podpořily teorii, že nejistá citová vazba může být podstatným faktorem v patogenezi vaginismu. (Özcan et al., 2015). Je vidět, že v tomto případě 6

13 se výsledky, dávající do souvislosti vaginismus a citovou vazbu a dyspareunii a citovou vazbu, téměř neliší a můžeme tak říct, že typ attachmentu hraje jistou roli a může být jedním z faktorů pro predispozici k bolestivým sexuálním poruchám obecně. Pohledů na léčbu vaginismu je vícero a neexistuje ustálený a ověřený postup. Často se jedná o systematickou desenzitizaci k vaginální penetraci, o párovou a sexuální terapii, Kegelovy cviky 3 a sexuální edukaci. Nicméně co se týče úspěšnosti léčby, existuje pouze omezené množství potvrzujících studií. Nizozemská studie (van Lankveld, 2010) přišla se zjištěním, že velmi efektivním způsobem léčby je zejména systematická práce na odstranění strachu souvisejícího s penetrací za použití expoziční terapie in vivo, spadající do oblasti KBT. To je také součástí tzv. pelvic floor physical therapy, tedy fyzioterapie pánevního dna. Ta se ukazuje jako efektivní u bolestivých sexuálních poruch obecně, nejen u vaginismu. Byl proveden internetový průzkum mezi ženami trpícími vaginismem (Reissing 2012), který odhalil, že právě fyzioterapie pánevního dna byla považována za nejužitečnější způsob léčby, zatímco vaginální dilatace, Kegelovy cviky, nebo biofeedback byly hodnoceny jen jako středně přínosné. Kontrakce svalů pánevního dna jsou považovány za podstatný faktor v celém modelu strachu a vyhýbání se vaginální penetraci, a to u všech bolestivých sexuálních poruch. Ženy trpící vaginismem však vykazují mnohem více vyhýbavého chování a v popředí je vždy strach a úzkost. Ženy s vaginismem připisovaly strachu z vaginální penetrace a strachu z bolesti nejvyšší váhu ve svých problémech (Reissing 2012). Studie Reissingové z roku 2004, která se zabývala právě vaginálním spasmem, neobjevila žádné signifikantní rozdíly ve svalstvu pánevního dna u žen s vaginismem a s dyspareunií oproti ženám bez sexuální dysfunkce. Nicméně ženy s vaginismem se podstatně lišily právě ve strachu, úzkosti a vyhýbavém chování během samotné examinace svalů pánevního dna a u gynekologických prohlídek. Úzkost a strach tak zasahuje i do pokusů o léčbu a podporuje tak udržení poruchy. Redukce strachů souvisejících s penetrací se ukázala jako hlavní prediktor úspěšného výsledku léčby ve studii zahrnující 117 žen s celoživotním typem vaginismu (ter Kuile et al., 2007). V následné ter Kuileové studii (2009) pak rovnou přistoupili k redukci strachu pomocí expoziční terapie in vivo a 9 z 10 žen bylo schopno mít vaginální styk po pouhých 2 3 hodinách terapie. Pro některé ženy však může být expoziční terapie in vivo příliš invazivní a náročná a je potřeba zvolit více pozvolný přístup. Je třeba však říct, že za úspěšnou léčbu se považuje fakt, kdy je žena schopna bezbolestné vaginální penetrace, bez ohledu na to, zda při ní prožívá příjemné pocity či vzrušení. Pro úspěšné využití KBT v léčbě hovoří ve své studii i Engmanová, Wijmová a Wijma (2010), kdy se úspěšnost léčby pohybovala mezi 6 a 81 % v závislosti na tom, jak byla definována úspěšná léčba. 4 Podle Weisse (2010) je v léčbě vaginismu na místě výklad reflexního mechanismu, podpora, persuaze zaměřená na snížení obav z penetrace, předložení anatomických schémat, pokus o korigování představ o bolestivosti a nebezpečnosti penetrace a doporučení pomalého postupného překonávání strachu při roz 3 Kegelovy cviky jsou cviky vyvinuté v roce 1948 americkým gynekologem Arnoldem Kegelem, zaměřují se na procvičování a zpevnění svalů v oblasti pánevního dna. Podle Kegela vedou cviky u žen ke zvýšení vzrušivosti, vaginální lubrikace a snadnějšímu dosažení orgasmu. U mužů pak k silnější erekci a oddálení ejakulace. Samotné cviky spočívají v zatínání svalstva, podobně jako při zadržování proudu moči při močení. Kromě sexuálních účelů se Kegelovy cviky mohou praktikovat i při potížích s močovou inkontinencí (Chen, 2004). 4 Nejméně pro úspěšnou léčbu definovanou jako prožívání příjemných pocitů při penetraci, nejvíce u definice jako prosté možnosti penetrace. 7

14 víjení milostné hry bez násilných pokusů a proniknutí proti odporu ženy. Toto však může být podle Weisse účinné zejména v počátcích, kdy porucha ještě není příliš fixována a u případů, kde hraje roli hlavně stud či nerozvinuté sexuální cítění. V případech, kdy oba z partnerů dosahují uspokojivého sexuálního života, vzrušení a orgasmu nekoitální cestou, takový postup nemá velký význam a zde nastupuje psychoterapie. Ta má vést k porozumění vývoji osobnosti, odkrýt nevyřešené vnitřní konflikty a umožnit hlubší vhled do situace. Psychoterapie je možná jak v individuální, tak skupinové formě. Weiss nevylučuje také hypnoterapii se sugescemi zaměřenými na úspěšnou penetraci. Vedle psychoterapie se u vaginismu osvědčuje také nácviková léčba pomocí prstů a dilatátorů s postupně se zvětšující velikostí, až je dosaženo velikosti penisu. Žena postupuje napřed sama, dále za asistování partnera, je možné užívání lokálních anestetik na poševní vchod. Podstatný faktor při léčení vaginismu je ve změně postoje ženy při pokusech o penetraci. Neděje se na naléhání muže, pod nátlakem, kterému by se musela bránit, naopak, žena je sama aktivní. Podle Weisse (2010) je v některých případech dokonce vhodnější, když je žena v průběhu léčby bez partnera. Má pak pocit, že řeší dysfunkci hlavně kvůli sobě a nikoliv kvůli tlaku někoho druhého, kterým je sledována a hodnocena. Dále je pak dle Weisse (2010) vhodné zařadit svalový trénink, kdy žena reflexně stahuje a povoluje svaly pánevního dna a zažívá pocit volní kontroly. Nakonec pak přichází na řadu sexuální nácviková terapie v páru, která by měla vést až k úspěšnému koitu. Celkově je nutno konstatovat, že empiricky potvrzená úspěšná léčba zatím nebyla objevena. Ter Kuileová a Lankveld (In van Lankveld, 2010) provedli metaanalýzu různých léčebných přístupů a jejich závěry bylo, že je nutné nadále pokračovat ve výzkumu léčby, protože v současné době není možné dostatečně potvrdit jejich efektivitu. Ženy vyhledávají konzultaci s odborníkem zpravidla buď hned při prvních náznacích problému, nebo jak již bylo řečeno výše, až po relativně dlouhé době života s GPPPD ve chvíli, kdy chtějí založit rodinu. Důvody, proč ženy nakonec vyhledají odbornou pomoc, shrnuje Reissingová et al. (2012) takto: na prvním místě snaha o dosažení penetrace (86 %), dále snaha uspokojit partnera (71 %), snaha být jako ostatní ženy (63 %), možnost otěhotnět (48 %), obava ze ztráty partnera (34 %), obava z nemožnosti navázat dlouhodobý vztah (26 %) a nakonec ostatní důvody, např. touha podstoupit gynekologické vyšetření bez úzkosti či možnost používat tampony (20 %). Ženy pak vyhledávají především pomoc gynekologa či rodinného lékaře, dále se obracejí na psychology či sexuology, nicméně často se setkávají s nepochopením a neznalostí odborníků, což ještě více prohlubuje jejich problém. Wardová (1993) udává příklady negativních zkušeností žen s odborníky, kteří ženy např. podezírali z nespolupráce, znehodnocovali jejich pocity radami babskými, které zahrnovaly pouštění romantické hudby, posilnění alkoholem nebo počkání na větší připravenost. Dále ženy popisují pocity podprůměrnosti a beznaděje vyvolané návštěvami u gynekologů. Alarmující je, že pouze necelá čtvrtina žen považuje pomoc odborníku za přínosnou. Bohužel je to zřejmě často z pouhé nevědomosti lékařů, zejména z řad gynekologů. Studií, které by šly více do hloubky a věnovaly se detailnějšímu porozumění vaginismu a prožívání žen, není mnoho. První provedli Wardová a Ogdenová v roce 1994 a jejich práce byla, jako do jisté míry průlomová, znovu publikována s komentářem v roce Respondentkami bylo 89 žen, které v době výzkumu nebo v minulosti trpěly vaginismem, a studie proběhla za použití sebehodnotícícho dotazníku vytvořeného speciálně pro tuto práci, který byl následně vyhodnocen kvalitativně i kvantitativně. Výsledky ukázaly, že ženy s vaginismem často uváděly nízké sebehodnocení, pocit izolace, neúplnosti, beznaděje a bezmoci, 8

15 objevovaly se i sebevražedné myšlenky. Ženy dále uváděly, že se cítí být neúplnými ženami, sexuálně neatraktivními, dětskými, nevýznamnými, nemilovanými, úzkostlivými a uzavřenými. Ve výpovědích se objevovaly takové výrazy jako: jsem problém, jsem vyčleněná, naštvaná, frustrovaná, odříznutá od všech možností, jsem jako dítě mezi dospělými (Ward, Ogden, 1994). Kalerová (2006) dodává, že ženy s vaginismem se často necítí jako skutečné ženy a nejsou si jisté, zda vůbec existuje muž, který by byl ochoten s někým takovým žít v partnerském vztahu. Studii N=1 provedli Harish et al. (2011) na případu vdané ženy, která při popisování svých pocitů souvisejících s vaginismem uvádí především depresivní pocity, beznaděj a obavy z udržení manželství. Marta Meanaová, americká psychoterapeutka věnující se sexuálním dysfunkcím, ve svém článku (2009) o bolestivém pohlavním styku na základě svých profesních zkušeností uvádí, že ženy vaginismus, na rozdíl od jiných sexuálních poruch, často vnímají pouze jako svůj vlastní problém, který si musí řešit jen ony samy. Podle ní také ženy často uvádějí, že bolest je jen v jejich hlavě, považují se za hypochondričky, které si bolest vymýšlejí nebo ji přehánějí, což působí negativně na jejich sebehodnocení. Dle Meanaové by si tedy ženy měly v první řadě a první fázi léčby připustit fakt, že je jejich bolest skutečná. Meanaová (2009) dále uvádí, že ženy s vaginismem typicky využívají dva typy kognitivních stylů, a to 1) hypervigilanci výraznou pozornost věnují potenciálním náznakům vzniku bolesti a vzrušení v oblasti genitálií, které by mohly signalizovat vznik bolesti a 2) katastrofizaci tendenci usuzovat na nejhorší možné scénáře a závěry, kdy oba tyto kognitivní styly vaginismus posilují. To souvisí s tím, že ženy s vaginismem volí dle Meanové neefektivní strategie zvládání. Ty mohou být založeny na vyhýbání se nebo na vysoce emocionálně zaměřeném zvládání. Strategie vyhýbání se projevuje různými způsoby jako je odmítání, popření problému nebo rezignace. Intenzivní emocionální prožívání může zase vést k hněvu, nepřátelství, depresím, úzkosti, zahanbení a sexuální averzi. Toto vše implikuje negativní vliv na partnerský vztah. Na druhou stranu podle Wardové a Ogdenové (1994) může mít v některých případech ale vaginismus dokonce i pozitivní vliv na partnerský vztah prostřednictvím porozumění partnera a většího psychického souznění. Kromě partnera mají většinou ženy trpící vaginismem problém se se svým trápením svěřit komukoliv jinému, podle Wardové a Ogdenové (1994) je to dokonce více než tři čtvrtiny žen. Část (35 %) žen totiž pociťuje v rodině nejistotu, případně tlak na založení vlastní rodiny (34 %) a některé z žen (13 %) se kvůli vaginismu začaly kontaktu s rodinou dokonce vyhýbat. Když už se ale ženy rodině s vaginismem svěří, tak více než polovina z nich (53 %) pociťuje úlevu. Hlavním výsledkem této poměrně rozsáhlé studie mělo být podle Wardové a Ogdenové to, aby se přehodnotilo vnímání vaginismu pouze jako psycho sexuální dysfunkce a zdůraznil se psycho sociální aspekt, protože vaginismus postihuje také jejich identitu a sociální roli. Později toto potvrzuje nepřímo Engmanová et al. (2008), která tvrdí, že ženy samy sebe nevnímají negativně pouze jako sexuální partnerky, ale také jako ženy a lidské bytosti obecně. Problémy spojené s GPPPD tedy mají přesah i mimo sexuální identitu a podílejí se také na kvalitě jejich sociálních vztahů. Kvalitativní studie mapující přímo prožívání žen s genito pelvic pain/penetration disorder 5 byla dosud provedena jedna a byla zaměřena na prožívání heterosexuálního partnerského vztahu (Svedhem, Eckert, Wijma, 2013). Švédská studie pracovala se vzorkem osmi respondentek. Jako metoda byl zvolen polostruk 5 Všem ženám zahrnutým ve studii byl diagnostikován vaginismus, ale při publikování studie byl název upraven v souladu s DSM V. 9

16 turovaný rozhovor a získaná data byla identifikovaná pomocí interpretativní fenomenologické analýzy a identifikovala pět základních témat ve vztahu k prožívání partnerského vztahu. Jednalo se o témata: strach, selhání, osamělost, ztráta a vlastně na tom tolik nezáleží 6. Dalšími zjištěními bylo, že vztah k partnerovi, doba trvání problému a osobnostní charakteristiky působí jako mediátory v jejich zkušenosti s vaginismem. Této studii předcházela podobně zaměřená práce (Elmerstig, Wijma, Bertterö, 2008) také od švédských autorů, která pomocí zakotvené teorie analyzovala obecnější téma bolesti žen při sexuálním styku a byla omezená na dívky a mladé ženy ve věkovém rozmezí 14 až 20 let. Vyšlo najevo, že ženy provozovaly sexuální styk i přes bolest kvůli tomu, aby samy sobě potvrdily, jak se má chovat správná žena a aby se vyhnuly tomu, že by si jejich partneři našli jiné přítelkyně. 6 V originále: it does not make a great difference. 10

17 METODOLOGIE Z teoretické části vyplývá, že současný výzkum je až na výjimky zaměřen spíše směrem zabývajícím se fyzickými projevy vaginismu, ať už se jedná o léčbu či o diagnostiku, popřípadě se zabývá sexuálním chováním. Domnívám se však, že porozumět vnitřní zkušenosti žen trpící touto dysfunkcí je neméně podstatné a v aktuálním výzkumném trendu podhodnocené. Cílem mého výzkumu je proto lépe porozumět zkušenosti žen s vaginismem a celkovému prožívání jejich poruchy, a to nejen v souvislosti s partnerským vztahem. Výzkumná otázka: Jaká je zkušenost žen s vaginismem? Výzkum je explorativního charakteru. Vzhledem k záměru prozkoumat především subjektivní zkušenost žen s vaginismem, byla zvolena jako výzkumná perspektiva interpretativní fenomenologická analýza (IPA). Tato perspektiva dobře umožňuje co nejblíže poznat a popsat autentickou prožitou zkušenost, v tomto případě zkušenost žen s vaginismem tak, jak ji tyto ženy samy vnímají. Zároveň IPA poskytuje větší kreativní prostor pro práci výzkumníka, který je prostředkem k pochopení a vlastnímu uchopení sdělované zkušenosti žen s vaginismem (Willig In Reissing, 2011). IPA se jeví jako vhodná perspektiva, ze které je možné pohlížet na kvalitativní data v případě, že chceme popsat a interpretovat způsob, jakým nositel zkušenosti přisuzuje této zkušenosti význam v případech, kdy je předmětem výzkumu neobvyklá skupina, situace nebo zdroj sběru (Kostínková, Čermák 2013). V důrazu na autentickou zkušenost jednotlivce je IPA také přístupem idiografickým a soustředí se na detail a hloubku zkušenosti (Smith, Flowers, Larkin, 2009). IPA, jako fenomenologická metoda, klade důraz na subjektivní vnímání žité zkušenosti člověka a vychází z hermeneutiky, tedy fenomenologické teorie interpretace, a chápe tuto zkušenost jako uchopovanou jejím protagonistou. Podle hermeneutiky je zkušenosti vždy dáván smysl a je nějakým způsobem interpretována. Velkou roli hraje jazyk a už samotné převedení zkušenosti do slov je součástí procesu dávání smyslu. Z tohoto pohledu se v interpretativní fenomenologické analýze jedná o dvojitou hermeneutiku. Výzkumník dává smysl slovy zachycené zkušenosti respondenta, který dává smysl své vlastní zkušenosti (Smith, Osborn, 2003). Jak již bylo řečeno výše, v rámci IPA není na rozdíl od fenomenologické metody cílem výzkumníka primárně uzávorkovat svoji zkušenost, ale naopak jeho zkušenost je nevyhnutelná a je proto využívána a zahrnována jakožto nedílná součást výzkumu. Výzkumník si však tuto zkušenost musí co nejvíce uvědomovat a reflektovat ji, a to i opakovaně v průběhu výzkumu. Výsledkem IPA je vždy interpretace zkušenosti respondenta výzkumníkem (Willig In Reissing, 2011) V protikladu k tradičnějším kvantitativním perspektivám v psychologickém výzkumu vede IPA k porozumění zkušenosti člověka na idiografické úrovni se zaujetím pro to, jaký význam přisuzuje své zkušenosti určitý člověk v určitých podmínkách či situaci a jaká je podoba tohoto procesu nabývání významu. (Kostínková, Čermák 2013) Snahou tohoto výzkumu je tedy proniknout co nejvíce do prožívání žen s vaginismem, což odpovídá fenomenologii. Tato zkušenost je samotnými ženami chápána, přisuzují jí nějaký význam a začleňují ji do svých myšlenek a do svého života. Na druhé straně, výzkumník se snaží tuto klientem sdílenou zkušenost také uchopit, což odpovídá hermeneutice na obou jejich úrovních. Snaha proniknout do hloubky zkušenos 11

18 ti odpovídá vnitřnímu charakteru, v čemž je odpovídající východisko idiografické. Vliv výzkumníka je v procesu výzkumu opakovaně reflektován, aby nepřevládl nad zkušeností respondentek. Výzkumný soubor Respondenty tohoto výzkumu tvoří z podstaty tématu pouze ženy. Respondenti mají dle Smitha a Osborna (2003) dobře reprezentovat zkoumaný fenomén, výběr vzorku je tedy účelový. Oproti kvantitativnímu typu výzkumu, je u IPA snaha dosáhnout homogenity vzorku. Homogenitu v tomto případě tvoří ženy, které samy sebe vnímají jako trpící vaginismem nebo jako v minulosti trpící vaginismem, a jsou v sexuálně aktivním věku. Protože dostat se k ženám s problémy v takto intimní oblasti je náročné, postupovala jsem dvěma různými způsoby. Na internetu jsem našla diskuze věnující se tématu vaginismu, a to konkrétně na webech emimino.cz a doktorka.cz. Interní poštou nebo e mailem, byl li k dispozici, jsem kontaktovala sedm žen aktivně zapojených do diskuzí, kterým jsem poskytla informace o výzkumu a nabídla jim možnost se výzkumu zúčastnit. Kontakt na sebe s výzkumným záměrem jsem nechala také v diskusním vlákně pro nově příchozí. Další ženy jsem kontaktovala prostřednictvím psycholožky na sexuologickém oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a prostřednictvím sexuologa v soukromé brněnské ordinaci. Tímto způsobem jsem kontaktovala čtyři ženy. Celkový počet respondentek se ustálil na pěti ženách, které byly ochotné se výzkumu zúčastnit a splňovaly podmínky. Podmínka pro zařazení do výzkumu byla následující: ženy, které trpí nebo v minulosti trpěly bolestmi při vaginální penetraci, které samy popisují jako vaginismus. Z důvodů problematické diagnostiky vaginismu, kterou zevrubně popisuji v úvodu teoretické části práce, nezní podmínka přímo tak, že se musí jednat o ženy trpící vaginismem. Přestože všechny ženy ve výzkumném vzorku se s touto diagnózou setkaly u odborníků z řad gynekologů, psychologů nebo psychiatrů, je možné, že by jejich potíže jiný odborník určil jako dyspareunii, popřípadě nově jako genito pelvic penetration pain disorder. Nový výraz však nemohl být použit z těch důvodů, že ještě v češtině neexistuje překlad DSM V a nový koncept není dostatečně známý. Důležitějším aspektem byl pro zařazení do výzkumu fakt, že ženy svůj problém jako vaginismus vnímají a takto s ním i nakládají. Se všemi respondentkami byl navázán kontakt přes e mail, čtyři rozhovory proběhly osobně a pátý z důvodů velké vzdálenosti telefonicky přes aplikaci Skype. Všechny respondentky předem podepsaly informovaný souhlas s účastí na výzkumu, jehož vzor je součástí příloh (Příloha 1). Velikost vzorku v podobě pěti respondentů odpovídá metodě IPA. Smith pro výzkumy typu diplomové práce doporučuje vzorek 4 6 respondentů, který odpovídá zaměření na hloubku individuální zkušenosti, kdy v IPA preferujeme spíše bohatost dat jednotlivých případů (Kostínková, Čermák, 2013). Respondentky jsou ve věku od 20 do 37 let. V době rozhovoru dvě respondentky aktuálně trpěly vaginismem tak, že nikdy nebyly schopny penetrace, dvě respondentky se s problémy v této oblasti potýkají střídavě v průběhu života, kdy zažily momenty nemožnosti penetrace, chvíle bolestivé penetrace a chvíle bezproblémové penetrace, jedna respondentka vaginismus dle svých slov zcela překonala a v současnosti nepociťuje žádné problémy v této oblasti. 12

19 Reflexe výzkumníka V interpretativní fenomenologické analýze je vliv výzkumníka součástí analytického procesu a je důležité, aby neustále probíhala reflexe vlastní zkušenosti s tématem. Díky ní by se mělo dosáhnout získání kvalitnějších dat, výzkumník by se ale rozhodně své zkušenosti neměl vzdát. Naopak, na rozdíl od tradičního fenomenologického pojetí, se výzkumník od své zkušenosti nesnaží oprostit, ale používá ji jako součást výzkumu, která má svůj nedílný podíl na analytickém procesu. Zkušenost, aby byla ku prospěchu výzkumu, však musí být uvědomovaná a reflektovaná, a to i opakovaně v průběhu výzkumu, protože se může v čase měnit. Z těchto důvodů tedy následuje reflexe. S vaginismem jsem se setkala u mé blízké kamarádky v době dospívání, kolem mých asi 16 let. Téma sexu a možných problémů v něm jsme v té době vzájemně s vrstevnicemi hodně řešily a často tuto problematiku probíraly. Já sama jsem předtím neměla tušení, že něco takového vůbec existuje, ale na základě hledání informací na internetu jsem se o vaginismu dozvěděla některá základní fakta, kterých však v té době nebylo mnoho. Vaginismus byl, a troufám si říct, že stále je, v médiích dost podceňované téma, přestože se to postupně lepší a populárně naučných článků přibývá, ačkoliv některé informace bývají zkreslené. Procházela jsem ale také zahraniční stránky, kde jsou vaginismu a sexuálním poruchám obecně věnovány celé portály, podpůrné skupiny a dokonce se inzeruje prodej různých svépomocných balíčků od příruček až po sady vaginálních dilatátorů. Problematika sexuality mě na základě této zkušenosti začala více zajímat, ačkoliv v době studia na gymnáziu spíše povrchně tak, jako přitahuje zřejmě mnoho mladých lidí. Více se ale můj zájem rozvinul se studiem psychologie na vysoké škole, kdy jsem si také pořídila knihu Sexuální dysfunkce od Stanislava Kratochvíla. Myslím si, že sexualita hraje v životě každého jedince významnou roli, která spoluutváří jeho osobnost a do jisté míry mě, nebojím se říct, až fascinuje. Sexualitě bych se ráda věnovala i v mém profesním směřování, nejraději jako psychoterapeut pomáhající překonat obtíže v sexuálním životě. Téma jsem si tedy zvolila na základě velké osobní angažovanosti. Uvědomuji si, že do analytického procesu může vstupovat moje prvotní zkušenost s vaginismem, budu se však snažit nebýt tímto příliš ovlivněna a respektovat, že každá žena může svoji situaci prožívat jinak. Na druhou stranu mně toto může pomoci se lépe vcítit do situace respondentek. Také se budu snažit sexualitě nepřikládat význam až příliš velký, ale vždy v souladu s konkrétními výpověďmi respondentek. Průběh sběru dat Jako metoda sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který je pro IPA nejčastější a doporučovanou metodou sběru dat (Smith, Flowers, Larkin, 2009). Takový způsob umožňuje zaměřit se na data potřebná pro výzkum, avšak na rozdíl od strukturovaného rozhovoru také zajišťuje potřebnou otevřenost ke zkušenosti respondentek tak, aby nedošlo k omezení její autenticity. Polostrukturovaný rozhovor dovoluje rozvinout dialog mezi výzkumníkem a respondentem a umožňuje přizpůsobovat otázky tomu, co se v rozhovoru objevuje jako signifikantní (Smith, Osborn, 2003). Pro rozhovor byl sestaven seznam témat vycházející z výzkumné otázky. Jeho podobu ovlivnila teoretická východiska. Vzhledem k nízkému počtu respondentek nebyl proveden pilotní rozhovor. Strategie však byla zvolena dobře, protože po provedení 13

20 prvního rozhovoru nebylo nutné ji nijak měnit. Rozhovorem byla získána potřebná data, proto se stejným způsobem pokračovalo nadále i v dalších rozhovorech. Jak již bylo popsáno výše, před samotným začátkem rozhovoru jsem se snažila navodit příjemnou atmosféru a alespoň trochu překonat případnou bariéru mezi respondentkami a výzkumníkem. Znovu jsem zopakovala, že si uvědomuji, že se jedná o ryze osobní a intimní zkušenost a že není nutné sdělovat nic, co by bylo proti jejich vůli a přesvědčení. Respondentky se mohly zeptat na jakékoliv otázky. Samotný rozhovor byl ve všech případech otevřen otázkou: Co pro vás představuje vaše zkušenost s vaginismem? V této části byl ponechán prostor pro otevřené vyjádření respondentek a teprve až samy přestaly mluvit, pokládala jsem další otázky. Ty nebyly vždy ve stejném pořadí, ale přizpůsobeny aktuální situaci a naladění respondentek. Ve snaze o důraz na fenomenologickou stránku výzkumu jsem se snažila nic nepředjímat a spíše jsem reagovala otázkami na to, co respondentky samy sdělily a prosila je o větší rozvedení tématu. Otázky se tedy vždy v jiném sledu týkaly pohledu partnera/partnerů na vaginismus, prožívání sexuality, sdílení svého problému s dalšími lidmi a emocí prožívaných v souvislosti s vaginismem. Přesné znění otázek bylo vždy přizpůsobeno konkrétnímu rozhovoru. Po skončení rozhovoru došlo ke krátké reflexi z obou stran, respondentky se mohly na cokoliv doptat a byly vyzvány, ať tak v případě potřeby učiní i později e mailem. Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a po přepsání smazány. Délka rozhovorů byla od 42 minut do 1 hodiny 56 minut. Přepisy rozhovorů nemohou být z důvodu možné identifikace respondentek součástí práce. Uvědomuji si, že výzkumné téma se dotýká velmi intimní sféry života. Již v úvodním e mailu jsem se proto všechny potenciální respondentky snažila uklidnit tím, že nikdy nebudou muset odpovídat na nic proti své vůli a budou mluvit pouze o tom, o čem samy mluvit chtějí. V informovaném souhlasu pak byly uvedeny další informace, jako možnost kdykoliv z výzkumu odstoupit, nahrávání rozhovoru, zaručení anonymity a použití pouze pro vědecké účely. Protože ale všechny ženy, které se na výzvu ozvaly, reagovaly kladně, počítala jsem s tím, že jsou si vědomy intimního rázu rozhovoru. V několika případech nastala situace, kdy by se ženy rády výzkumu zúčastnily, ale mají strach, aby je rozhovor nerozhodil. Na to jsem reagovala vždy tak, že jsem znovu zopakovala to, že nebudou nikdy muset mluvit o ničem proti své vůli, ani vyplňovat nějaký dotazník nebo se podrobovat psychologickým testům. Zároveň jsem však dodala, že rozumím jejich rozhodnutí se výzkumu případně nezúčastnit a že se můžou kdykoliv ozvat znovu v případě změny názoru. Všechny tyto náležitosti jsem znovu zopakovala i ústně před samotným začátkem rozhovoru. Místa pro rozhovor jsem se vždy snažila volit tak, aby vyhovovaly respondentkám. Nejprve jsem jim v e mailu napsala, že výběr místa nechám na nich a pokud by si nevěděly rady, zvolím něco vhodného sama. Kromě jednoho rozhovoru, který probíhal přes Skype, všechny ostatní proběhly osobně v kavárně s velkým množstvím hostů, která navozovala pocit anonymity, ale dostatečně vzdálenými stoly oddělenými v jakýchsi boxech, které naopak zajišťovaly soukromí. K rozhovorům jsem se snažila přistupovat velmi citlivě s ohledem na intimní povahu tématu. Všechny respondentky však byly ve svých výpovědích velmi otevřené, přestože některé rozhovory byly spíše stručnějšího rázu. Všechny respondentky reflektovaly zkušenost s rozhovorem pozitivně. Před i po skončení rozhovoru jsem se snažila s klientkami navázat kontakt mluvením o běžných věcech, abych alespoň trochu zmírnila pocit z toho, že mluví o takto intimní sféře s cizí osobou. Všechna jména osob a dalších okolností, podle kterých by bylo možné respondentky zpětně identifikovat, byla změněna či vynechána. Ze stejných důvodů nejsou přepisy rozhovorů součástí práce. 14

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Vznik tohoto článku byl podpořen z prostředků grantového projektu GAP407/11/0141.

Vznik tohoto článku byl podpořen z prostředků grantového projektu GAP407/11/0141. Kdy a jak může sebeodhalení terapeuta pomoci? When and how can a therapist s self-disclosure be helpful? Jarmila Krajčová a Tomáš Řiháček Vznik tohoto článku byl podpořen z prostředků grantového projektu

Více

SMYSL ŽIVOTA A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU. Klíčová slova: závislost na alkoholu, smysl života, existenciální analýza

SMYSL ŽIVOTA A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU. Klíčová slova: závislost na alkoholu, smysl života, existenciální analýza SMYSL ŽIVOTA A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU Martin Slabý Abstrakt Cílem naší práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi mírou konzumace alkoholu a prožíváním smysluplnosti v kontextu celého života u vybraných pacientů

Více

PŮVODNÍ PRÁCE Šetření psychosociálních potřeb mladých akutně psychotických pacientů (Pilotní studie)

PŮVODNÍ PRÁCE Šetření psychosociálních potřeb mladých akutně psychotických pacientů (Pilotní studie) PŮVODNÍ PRÁCE Šetření psychosociálních potřeb mladých akutně psychotických pacientů (Pilotní studie) Scheansová A. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, ředitel MUDr. I. David, CSc. SOUHRN Cílem této práce

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů*

Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů* Ženy po třicítce příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů* MICHAELA BARTOŠOVÁ** Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií MU, Brno Women over

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 79 ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ VĚRA VOJTOVÁ Anotace: Článek představuje pedagogický nástroj pro identifikaci žáků v riziku poruch chování v první fázi

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

závažně duševně nemocných

závažně duševně nemocných Camberwellské šetření potřeb hodnocení potřeb závažně duševně nemocných Výsledky pilotního šetření původní práce Pavla Šelepová Eva Dragomirecká, Ondřej Pěč, Václava Probstová, Jan Stuchlík Centrum pro

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE

PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE Lucie Kocmánková-Menšíková, Blanka Hašová Anotace Příspěvek Příklad výuky rurální sociologie na ČZU

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice EDICE STUDIE Věnujeme všem, kdo hledají svoje místo v České republice. Ediční rada SocioLOgického Nakladatelství

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Vzdělávání a školství ve světě

Vzdělávání a školství ve světě Vzdělávání a školství ve světě Jan Průcha Základy mezinárodní komprace vzdělávacích systémů KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Vzdělávání a školství ve světě : základy mezinárodní komparace

Více