КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16"

Transkript

1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 1/16 Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Прилог 2- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Прилог 3- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Прилог 4- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Прилог 5- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Прилог 6- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Прилог 7- МОДЕЛ УГОВОРА Прилог 8- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Прилог 9- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Прилог 10- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Прилог 11 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Прилог 12- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА Прилог 13- ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА Прилог 14 - ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ Прилог 15 - ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Прилог 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47, Сремска Митровица Врста поступка: Отворени поступак Предмет јавне набавке: Добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Поступак јавне набавке Лабораторијског материјала се спроводи ради закључења уговора. Контакт особа: Јадранка Костић, технички руководилац микробиолошке лабораторије Тамара Петаковић, технички руководилац лабораторије санитарне хемије Наташа Телеки, струковни економиста - Службеник за јавне набавке, Рок за подношење понуда је године до 10 часова, поступак отварања понуда се спроводи у 11 часова истог дана. 1

2 Прилог 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет набавке: добра ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни материјал Набавка је обликована по партијама: 1. Партија: Санитетски материјал за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију (свака ставка је партија за себе). 2. Партија: Хемикалије посебне чистоће и чврсте хемикалије за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из подпартије морају бити попуњене). 3. Партија: Хемикалије за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из подпартије морају бити попуњене). 4. Партија: Раствори за калибрацију за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из ове партије морају бити попуњене). 5. Партија: Стандардни раствори за атомску апсорпцију за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из ове партије морају бити попуњене). 6. Партија: Стаклено посуђе за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из ове партије морају бити попуњене). 7. Партија: Волуметријско посуђе и прибор за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из подпартије морају бити попуњене). 8. Партија: Лабораторијски прибор за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из подпартије морају бити попуњене). 9. Партија: Филтер и индикатор папири за потребе Одељења за санитарну хемију и екотоксикологију(све ставке из ове партије морају бити попуњене). 10. Партија: Подлоге за потребе Центра за микробиологију(оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 11. Партија: Хемикалије и тестови за потребе Одељења за клиничку микробиологију(оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 12. Партија: Антибиограм дискови за потребе Одељења за клиничку 2

3 микробиологију(оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 13. Партија: Подлоге за потребе Одељења за санитарну микробиологију (оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 14. Партија: Стакло и прибор за потребе Центра за микробиологију(оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 15. Партија:Санитетски материјал за потребе Центра за микробиологију(оцењивање према упутству које је дато иза сваке табеле у конкурсној документацији) 16. Партија: Санитетски материјал за потребе Центра за контролу и превенцију болести(свака ставка је партија за себе) 17. Партија: Санитетски материјал за потребе Одељења за хигијену и хуману екологију(свака ставка је партија за себе) Набавка се односи на временски период до краја године. Прилог 3 - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ Место испоруке- Седиште Завода за јавно здравље Сремска Митровица, ФЦО магацин. Услови плаћања: 3

4 sanitetski materijal- PARTIJA 1 ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE pribor i potrošni materijal Red. broj sanitetski materijal- 1/I VRSTA ROBE Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođač POSEBNE NAPOMENE Flaster na kolutu (leukoplast) kom 1 2 Hanzaplast vodootporni pak/min.20 komada 20 3 Medicinska vata kg 10 4 Mast koja pospešuje epitelizaciju (Jekoderm ili sl.) kom 5 5 Dezinficijens za ruke i radne površine (Zavon, ili sličan) pak/500 ml 10 6 Papirna vata, nesterilna kg 10 4

5 Red. broj rukavice- 1/II VRSTA ROBE Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođač POSEBNE NAPOMENE Nitrilne rukavice opšte namene za jednokratnu upotrebu bez talka M pak/100 7 veličina kom NItrilne rukavice opšte namene za jednokratnu upotrebu bez talka S veličina NItrilne rukavice opšte namene za jednokratnu upotrebu bez talka L veličina pak/100 kom 25 pak/100 kom 5 Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 5

6 ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE -HEMIKALIJE posebne čistoće- PARTIJA 2 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE, tečne hemikalije 2/I Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijal ni naziv proizvoda Proizvođač ACS, p.a., Alkohol, etil-alkohol, 96 % PhEU, L 20 2 Aceton p.a. ACS, ISO ml Acetonitril za HPLC ml Azotna kiselina conc. ACS,ISO, tragovi metala u ppb L 10 5 for trace metals Azotna kiselina conc. analysis L 5 ACS,ISO, Hlorovodonična kiselina tragovi metala u L 30 6 conc. ppb 7 Metanol za HPLC ml Hloroform p.a. ACS L 2 min čistoće 85 %, ostatak posle isparenja manji L 5 9 n-heksan od 1 mg/l 10 n-heptan za HPLC L 2 6 POSEBNE NAPOMENE

7 11 min čistoće 99 Heksadekan % ml 2 za GTA tehniku trace metals ml Paladium matrix modifier analysis 13 Perhlorna kiselina ACS reag, p.a. L Propanol ACS reag, p.a. L 1 15 Sirćetna kiselina glacijalna p.a. ACS L 5 16 Sumporna kiselina conc. p.a. ACS L %, trace Vodonik peroksid metals analysis L 2 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE, čvrste hemikalije 2/II Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijal ni naziv proizvoda Proizvođač 7 POSEBNE NAPOMENE Amonijum fero sulfat heksahidrat p.a. ACS g (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O 19 Amonijum hlorid p.a. ACS g Amonijum tiocijanat p.a. ACS g for trace metals Cezijum hlorid analysis g Cink acetat dihidrat p.a. ACS g Glicin p.a. ACS g d-glukoza, anh. p.a. ACS g l-glutaminska kiselina p.a. >99 % g 25

8 26 p.a. ACS, max Hidroksilamin hidrohlorid 50 ppb Hg g K Na tartarat p.a. ACS, min. 99 % kg 7 Kalaj (II) hlorid-dihidrat p.a. ACS, ISO; 28 max 50 ppb Hg g Kalijum disulfit, kalijum metabisulfit (K2S2O5) min. 97 % g Kalijum hidrogen karbonat p.a. ACS g Kalijum jodid p.a. ACS g Kalijum rodanid (tiocijanat) p.a. ACS g 2000 Kalijumpermanganat p.a. ACS; max ppb Hg g Kinin p.a. ACS g Kobalt hlorid heksahidrat p.a. ACS g 100 p.a. min.99 % teški metali kao g L-askorbinska kiselina Pb max 10 ppm 37 L-4-hidroksi prolin p.a. min.99 % g 2,5 38 Mureksid p.a. ACS g 5 Natrijum dodecil sulfonat, p.a. min (CAS ) standard %GR ili ACS g 1 40 Natrijum hidroksid, zrnca p.a. ACS g 1000 p.a. ACS; max 41 Natrijum hlorid 50 ppb Hg g Pararozanilin hidrohlorid (parafuchsin hydrochloride) p.a. >88% g Saharoza p.a. ACS g Srebro nitrat p.a. ACS g Stearinska kiselina p.a. g Sulfaminska kiselina p.a. ACS g Živa(II)hlorid p.a. ACS g 100 8

9 Napomena 1: Za sve hemikalije dostaviti sertifikat o kvalitetu i tačnoj koncentraciji (certificate of analysis). Rok upotrebe dostavljenih hemikalija mora biti validan najmanje dve godine od dana prijema u laboratoriju. Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE -HEMIKALIJE - PARTIJA 3 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE tečne hemikalije 3/I Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Komerci Upotrebu jalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvo nadležne da ustanove Proizvođač Aceton p.a. L 1 2 Amil-alkohol p.a. L 1 3 Alkohol 96% SRPS E.M3.020 L 30 4 Amonijum hidroksid conc p.a. L 1 5 Azotna kiselina conc p.a. L 15 6 Feroin indikator p.a. ml Glicerol p.a. L 1 8 Formaldehid p.a. L 1 9 Hlorovodonična kiselina conc. p.a. L Komplekson A p.a. 1 ml=5,6 L 1 9 POSEBNE NAPOMENE

10 11 p.a. 1 ml=1 Komplekson B dh L 1 12 n-butanol p.a. L 2 13 p.a. b.p. (40- Petroletar 60) C L Sumporna kiselina conc. p.a. L Sumporna kiselina po Gerber-u p.a. L 1 16 Tri etanol amin p.a. L 2 dh VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE, čvrste hemikalije 3/II Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Komerci Upotrebu jalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvo nadležne da ustanove Proizvođač Alfa-naftil-amin (naphthalen-1-amine) p.a. g Amonijum bikarbonat p.a. g Amonijum heptamolibdat tetrahidrat p.a. g Hidrazin sulfat p.a. g Hloramin T p.a. g Kalijum feri cijanid bez kristalne vode p.a. g Kalijum fero cijanid trihidrat p.a. g Kalijum hromat p.a. g Katalizator tablete za određivanje belančevina (FOSS ili odgovarajuće dr.proizv. Cu/3,5 ) 3,5g K2SO4 i 0,4g CuSO4x5H2O kom/pak 1000/2 POSEBNE NAPOMENE 10

11 26 Kvarcni pesak žaren, ispran kiselnom kg 2 27 Limunska kiselina monohidrat p.a. g Natrijum acetat bezvodni p.a. g Na-EDTA p.a. g Natrijum hidroksid (zrnca) p.a. kg Natrijum karbonat, bezvodni p.a. g Natrijum sulfat bezvodni p.a. g Natrijum sulfid, tehnički tehnički kg 2 34 p-dimetilamino-benzaldehid p.a. g Sulfanilna kiselina p.a. g 1000 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE standardni voumetrijski rastvori, ampule 3/III Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Komerci Upotrebu jalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvo nadležne da ustanove Proizvođač ampule ili gotov 5 36 Kalijumpermanganat 0,02M (0,1N) p.a. rastvor ampule p.a. ili gotov 2 37 Natrijum hidroksid 0,1M rastvor ampule p.a. ili gotov 2 38 Natrijum tiosulfat 0,1M (0,1N) rastvor POSEBNE NAPOMENE 11

12 39 40 Srebro nitrat 0,1 M (0.1 N) p.a. Sumporna kiselina 0,05 M (0.1 N) p.a. ampule ili gotov rastvor ampule ili gotov rastvor 2 5 Napomena 1: Za sve hemikalije dostaviti sertifikat o kvalitetu i tačnoj koncentraciji (certificate of analysis). Rok upotrebe dostavljenih hemikalija mora biti validan najmanje dve godine od dana prijema u laboratoriju. Izuzetak su katalizator tablete VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE sredstva za pranje 3/IV Red. br. VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Komerci Upotrebu jalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvo nadležne da ustanove Proizvođač Laboratorijski detergent bez tenzida i fosfornih jedinjenja bez tenzida i fosfornih jedinjenja L Hrom sumporna kiselina za pranje L 10 POSEBNE NAPOMENE Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: 12

13 RASTVORI ZA KALIBRACIJU sledljivi do NIST sa sertifikatom o analizi - PARTIJA 4 Red.broj VRSTA ROBE Specifikacija Jedin ica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakova nje Komercij alni naziv proizvoda Proizvođ ač Pufer ph 4.00 za kalibraciju ph-metra 1 2 Pufer ph 7.00 za kalibraciju ph-metra 1 3 Pufer ph za kalibraciju ph-metra 1 Kalibracioni rastvor za konduktometar µs/cm na 25oC sa Kalibracioni rastvor za konduktometar sertifikatom pak 1 µs/cm na 25 oc sledljivim do Rastvor za kalibraciju turbidimetra 0.02 NTU 6 ** NIST 1 7 Rastvor za kalibraciju turbidimetra 10 NTU ** 2* Rastvor za kalibraciju turbidimetra 1000 NTU 8 ** 1 *Jedno pakovanje može biti u okviru seta, a drugo posebno, ili dva nezavina POSEBNE NAPOME NE 13

14 ** Ukoliko se nude rastvori u setu, u zapečaćenim kivetama, iste moraju biti kompatibilne sa uređajem Merck Turbiquant 1500 IR (kivete koje se koriste su cilindrične, približnih dimenzija: prečnika oko 2,5 cm, visine oko 7 cm, bez poklopca) Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: Red. broj STANDARDNI RASTVORI ZA ATOMSKU APSORPCIJU, sa sertifikatom o analizi i sledljivošću do NIST referentnih materijala (SRM)- PARTIJA 5 VRSTA ROBE Specifika cija Jedi nica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakov anje Komercijal ni naziv proizvoda Proizvođ ač POSEBNE NAPOMENE mangan 2 2 olovo 2 3 hrom μg/ml 4 pak/1 cink arsen (mg/l) ml* 1 6 gvožđe 1 14

15 7 živa 2 8 kobalt 1 9 barijum 1 10 nikl 2 * jediničnu cenu izraziti za 100 ml. Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 15

16 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE laboratorijsko posuđe- PARTIJA 6 Red.broj VRSTA ROBE Specifikacija ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE pribor i potrošni materijal Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Čaše. a 100ml v.f. approx.grad. kom 20 2 Čaše a 150ml v.f. approx.grad. kom Čaše a 200ml v.f. approx.grad. kom Čaše a 250ml v.f. approx.grad. kom 40 5 Čaše a 400ml v.f. approx.grad. kom 10 6 Čaše a 1000ml v.f. approx.grad. kom 10 7 Levak za brzu filtraciju d i=(7-7,5) cm (za levak), dužina cevi ~15 cm kom 20 8 Levak za filtraciju d= max 5 cm (za levak), prečnik cevi 5 mm kom 20 9 Erlenmajeri a 100ml š.g. approx.grad. kom Erlenmajeri a 300ml š.g. approx.grad. kom Erlenmajeri a 2000ml š.g. approx.grad. kom 2 12 Erlenmajeri a 3000ml š.g. approx.grad. kom 2 Proizv 16

17 13 Boce za filtriranje pod vakuumom 1000 ml kom 1 14 Tiglovi za žarenje, porcelanski ø 4,5 5 cm, h=3,6-4 cm, srednja forma kom Posude za uparavanje stakleneisparilice ravno dno, sa izlivom Ø 80 mm, 90 ml kom Sahatna stakla Ø ( ) mm, zaobljenih ivica kom Staklene cevčice (capillary tubes) InD 0,6-0,5 mm; ExD 1,3-1,4; L 75 mm kom Reagens-boce, tamne 500 ml, usko grlo, brušeni čep kom Reagens-boce, tamne 250 ml, usko grlo, brušeni čep kom Reagens-boce, svetle 250 ml, usko grlo, brušeni čep kom Baloni, stakleni 100 ml, ravno dno, šlif 29/32 kom Adapteri za destilaciju, stakleni jedan NS 14/23 i dva NS 29/32 pod uglom 75 º kom Petri šolje plastične, φ 9 cm kom 100 Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 17

18 Red. broj volumetrijsko posuđe i pribor - PARTIJA 7 tikvice, pipete, 7/I VRSTA ROBE ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE pribor i potrošni materijal Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođač Odmerne tikvice a 2000 ml Odmerne tikvice a 1000 ml Odmerne tikvice a 500 ml Odmerne tikvice a 250 ml Odmerne tikvice a 250 ml Odmerne tikvice a 200 ml Odmerne tikvice a 100 ml A klase, staklene, plastični čep kom 10 A klase, staklene, plastični čep kom 10 A klase, staklene, plastični čep kom 10 A klase, staklene, plastični čep kom 10 A klase, borsilikatno staklo, plastični čep kom 10 A klase, staklene, plastični čep kom 20 A klase, staklene, plastični čep kom 20 8 Odmerne tikvice a A klase, staklene, kom POSEBN E NAPOME NE

19 ml plastični čep Odmerne tikvice a 50 ml Odmerne tikvice a 50 ml Odmerne tikvice a 25 ml A klase, borsilikatno staklo, plastični čep kom 10 A klase, plastične PP ili PMP, plastični čep kom 20 A klase, staklene, plastični čep kom 50 Odmerne tikvice a A klase, borsilikatno staklo, 25 ml plastični čep kom 20 Pipete graduisane a 10 ml A ili AS klase kom 30 Pipete graduisane a 1 ml A ili AS klase kom 30 Pipete graduisane a 2 ml A ili AS klase kom 30 Pipete graduisane a 5 ml A ili AS klase kom 30 ostalo, 7/II Red. broj VRSTA ROBE Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođač POSEBN E NAPOME NE

20 Boce po Winkler-u Dispenzor sa povratnim ventilom Aparatura po Clevenger-u za destilaciju etarskih ulja kapaciteta 250 ml, kalibrisane kom 10 za doziranje agresivnih rastvora (npr.koncentrovan e H2SO4), sa sertifikatom o kvalitetu za svaki serijski broj. Radna zapremina: ml kom 1 komplet: NS 29/32, Alinov hladnjak, odušak, merna cev koja je graduisana na podeoke 0,01 ml i trokraka teflonska slavina kom 1 Za sav volumetrijski pribor dostaviti sertifikate vezane za lot Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 20

21 Red.b roj laboratorijski pribor- PARTIJA 8/I ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE pribor i potrošni materijal POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje Jedinica za Upotrebu Komercij VRSTA ROBE Specifikacija Jedinič Uverenje mere izdato od alni Proizvođ na o Kvalitetu Pakovanje strane naziv ač cena ATEST nadležne proizvoda ustanove od PP, sa nepovratnim ventilom i inegrisanim 1 Vodena jet pumpa priključkom na kom 1 slavinu (adapter za 3/4 " sa dihtung gumom) Propipete gumene Pipet-filler Pipet-filler Pipet-kontroler sa tri ventila sa produženim konusom kom 20 od kiselo-otporne plastike, za pipete do 2 ml kom 3 od kiselo-otporne plastike, za pipete do 10 ml kom 3 makro, za pipete 0,1-200 ml, sa vazdušnim balonom kom 3 Boce za dejonizovanu vodu (špric-boce) plastične, 500 ml kom 5 POSEB NE NAPO MENE 21

22 7 Boce za dejonizovanu vodu (špric-boce) plastične, 1000 ml kom 5 8 Metalne tacne (instrument nerđajući čelik, približno 250x350 box ) mm kom 3 sa regulatorom protoka vazduha, 9 pilot-plamenom i Bunzenov plamenik neklizajućom ppodlogom kom 4 Red.b roj laboratorijski pribor- PARTIJA 8/II POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje Jedinica za Upotrebu Komercij VRSTA ROBE Specifikacija Jedinič Uverenje mere izdato od alni Proizvođ na o Kvalitetu Pakovanje strane naziv ač cena ATEST nadležne proizvoda ustanove POSEB NE NAPO MENE 10 TUBE za digestiju zapr. 300 ml od borsilikatnog stakla (odgovarajuće za BUCHI Digestionu jedinicu K-439 i Destilacionu jedinicu K-350) kom 12 22

23 laboratorijski pribor- PARTIJA 8/III POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje Jedinica za Upotrebu Komercij VRSTA ROBE Specifikacija Jedinič Uverenje mere izdato od alni Proizvođ na o Kvalitetu Pakovanje strane naziv ač cena ATEST nadležne proizvoda ustanove staklene, svetlosni 11 put 10 mm, sa Kivete staklene poklopcima kom 2 Red.b roj Kivete staklene Kivete staklene Kivete kvarcne Kivete kvarcne Kivete kvarcne Kivete za turbidimetar staklene, svetlosni put 20 mm, sa poklopcima kom 2 staklene, svetlosni put 50 mm, sa poklopcima kom 2 staklene, svetlosni put 10 mm, sa poklopcima kom 2 staklene, svetlosni put 20 mm, sa poklopcima kom 2 staklene, svetlosni put 50 mm, sa poklopcima kom 2 moraju biti kompatibilne sa uređajem Merck Turbiquant 1500 IR (kivete koje se koriste su cilindrične, približnih kom 2 23 POSEB NE NAPO MENE

24 dimenzija: prečnika oko 2,5 cm, visine oko 7 cm, bez poklopca) laboratorijski pribor- PARTIJA 8/IV POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje Jedinica za Upotrebu Komercij VRSTA ROBE Specifikacija Jedinič Uverenje mere izdato od alni Proizvođ na o Kvalitetu Pakovanje strane naziv ač cena ATEST nadležne proizvoda ustanove plastično kućište, sa mehaničkom zaštitom 18 membrane, sa automatskom temperaturnom kompenzacijom i Elektroda za ph metar DIN priključkom kom 1 Red.b roj Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: POSEB NE NAPO MENE 24

25 Red. broj filter i indikator papiri - PARTIJA 9 VRSTA ROBE ODELJENJE SANITARNE HEMIJE I EKOTOKSIKOLOGIJE pribor i potrošni materijal Specifikacija Jedinica mere Jedinična cena Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu Komercijalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvoda nadležne ustanove Proizvođač ph indikator tračice, tračice koje se uranjaju (dip in) 0-14 ph, sa nizom indikatora različitih 1 UNIVERZALNE boja pak ph INDIKATOR PAPIR, UNIVERZALNI na rolni ili u tračicama 0-14 ph pak. 5 3 FILTER PAPIR SA STAKLENIM VLAKNIMA za suspendovane čestice Ø 110 mm pak. 5 4 Membran filteri, nesterilni NYLON membrana, pore 0.45 µm, prečnik 47 mm pak 2 POSEBN E NAPOM ENE 5 6 Hilzne, celulozni tuljci za ekstrakciju (celulose extract thimbles) KVANTITATIVNI FILTER PAPIR 26 mm (spoljni prečnik) x60 mm kom 100 Ø 110 mm, grade 388 pak. 5 25

26 7 8 9 KVANTITATIVNI FILTER PAPIR KVANTITATIVNI FILTER PAPIR KVANTITATIVNI FILTER PAPIR 10 FILTER PAPIR kvalitativni Ø 110 mm, grade 391 pak. 5 Ø 125 mm, grade 388 pak. 5 Ø 125 mm, grade 391 pak. 5 listovi 580x580 mm, krepovana površina, zadržavanje čestica >15µm, brza pak (100 filtracija listova) 1 Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 26

27 Red.broj Centar za mikrobiologiju - Odeljenje kliničke mikrobiologije - PODLOGE, PARTIJA 10 Centar za mikrobiologiju-odeljenje kliničke mikrobiologije VRSTA ROBE: PODLOGE, HEMIKALIJE VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Jedinica mere Količ ina za 12 mese ci Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakova nje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać PARTIJA 10 HRANLJIVE PODLOGE I 1 ENDO AGAR g HRANLJIVI AGAR g SS AGAR g SELENIT BUJON g SIMONS-ov CITRAT g CRISTENSENOVA UREA g ANDRADE SAHAROZA PEPTONSKA VODA g AGAR g PEPTONSKA VODA g ESKULIN BUJON g PARISKI MANIT g PEPTON 4 g MILER HINTON AGAR g 0 POSEBNE NAPOMENE 27

28 TIOGIKOLATNA PODLOGA SA 14 DEKSTROZOM g DEKSTROZNI BUJON g SABURO HLORAMFENIKOL AGAR g 4000 CAMPYLOBACTER AGAR BASE sa 17 potrebnim suplementima g MACCONKEY AGAR g HRANLJIVI BUJOM g SLANI BUJIN g 500 LJUBIČASTO CRVENI LAKTOZA ŽUČNI 21 AGAR g 500 BRILIJANT ZELENI LAKTOZA ŽUČNI BUJON 22 2% g TRIPTON SOJA BUJON g 500 II HEMIKALIJE 1 IZO AMIL ALKOHOL p.a. lit 3 2 ACETON p.a. lit 2 3 HLOROVODONIČNA KISELINA HCL p.a. lit 3 4 HLOROFORM p.a. lit 3 5 GLICERIN lit 8 6 IMERSIONO ULJE za mikroskopiranje ml 100 FeCL3 6 H2O FERI CHLORIDE 6-7 HYDRATE g JOD RESUBLIMATUM g NATRIJUM HLORID NaCl p.a. g NATRIJUM-DEZOXIHOLAT g DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE p,a, g 500 III GOTOVE HRANLJIVE PODLOGE Sve ponuđene stavke u potpunosti 1 HEMO -S-AE ZA DECU bočica 15 zadovoljavaju 2 HEMO -S-AE ZA ODRASLE bočica 500 zahteve tražene ovom Muller- Hinton fastidious MH-F ( Muller-Hinton 3 agar +5%konjske krvi i 20 mg / l β-nad ) kom

29 UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: tehničkom specifikacijom NAPOMENA: Sve hemikalije i podloge moraju da imaju visok stepen čistoće i postojanosti. NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja kopije atesta ili uverenja o Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Ponude Kolone 7 i 8 ovog obrasca popuniti sa: "U PRILOGU" ili "NEMA" Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: Све ставке из подпартије морају бити попуњене. 29

30 Red.broj Centar za mikrobiologiju - Odeljenje kliničke mikrobiologije - HEMIKALIJE, PARTIJA 11 Centar za mikrobiologiju-odeljenje kliničke mikrobiologije VRSTA ROBE: HEMIKALIJE, TESTOVI VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Jedinica mere Količina za 12 meseci Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać POSEBNE NAPOMENE 1 Partija 11- I VIDAS Clostridium difficile toxin A i B pakovanje 60 testova 2 2 COLOR GRAM 2(R1,R2,R3,R4) pakovanje 2 pakovanje 60 3 VIDAS HBsAg ULTRA testova 4 pakovanje 60 4 VIDAS HIV DUO ULTRA(HIV5) testova 15 pakovanje 5 VIDAS QCV 60 testa 3 Partija 11- II 1 Elisa test Anti- HCV;min.specifičnost99,80%,senzitivnist 100% pakovanje 96 testa 16 2 Elisa test HBsAg; min. Specifičnost 99,40%, senzitivnost 100% pakovanje 96 testa 20 3 Elisa test HIV Ag/Ab,min specifičnost 99,93%,senzitivnost 100%. pakovanje 96 testa 15 4 Elisa test za sifilis,min.specifičnost 99,40,senzitivnost 100%. pakovanje 96 testova 2 5 API LISTERIA od 10 galeria kut 1 6 API 20 E od 25 galeria kut 2 30

31 7 API Staphy kut 1 8 LATEX RF test 1000 ASO LATEX-Serološki lateks test za detekciju 9 streptokoknih antitela test TPHA test 1000 Clostridum difficile imunohromatografski test za 11 detekciju toxina A ib iz uzoraka fecesa ( da sadrži pozitivnu kontrolu) kom Clostridum difficile imunohromatografski test za detekciju toxina A ib iz uzoraka fecesa LUGOLOV RASTVOR bočica 2 14 LEFLER REAGENS(METIL.PLAVO) 100ml bočica 2 15 GENCIJANA VIOLET 100ml bočica 2 16 RASTVOR ŠAFRANINA 100ml bočica 2 17 ANAEROBE INDIKATOR STRIPS GEN BOX ANAEROBE kom PUFER ZA ph 4,01 ml PUFER ZA ph 10,01 ml SLIDEX STERPTO-KIT BIOMERIE testova Aglutinišući serum Vibrio cholerae O:1 ampule 1 1 Partija 11-III Aglutinišući grupni serum Salmonella Polivalentan(gr.A,B,C,D,E) ampule 2 2 Aglutinišući grupni serum Salmonella O:2(gr.A) ampule 2 3 Aglutinišući grupni serum Salmonella O:4 (gr.b) ampule 2 4 Aglutinišući grupni serum Salmonella O:7 (gr.c1,54) ampule 2 5 Aglutinišući grupni serum Salmonella O :8 (gr.c2,c3,54) ampule 2 6 Aglutinišući grupni serum Salmonella O:9 (gr.d) ampule 2 7 Aglutinišući grupni serum Salmonella O:3,10,15,19(gr.E1,E4) ampule 2 8 Aglutinišući fazni serum Salmonella H:g,m ampule 2 9 Aglutinišući serum Salmonella Vi ampule 2 31

32 10 Aglutinišući serum Shigella dysenteriae polival.(tip 3-12) ampule 2 11 Aglutinišući serum Shigella dysenteriae tip 1 ampule 3 12 Aglutinišući serum Shigella dysenteriae tip 2 ampule 2 NAPOMENA : Ponuđač: NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: Adresa: 1. Kopije atesta ili uverenja o Šifra delatnosti: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod Matični koji je predmet. broj: 2. Za podloge za čiju pripremu su neophodni suplementi, u cenu uračunati iste za tražene količine. 3. Stavke iz podpartije 11-I čine jednu celinu; 11-III takodje celinu i tako će se i bodovati. 4.Sve hemikalije i podloge moraju da imaju visok stepen čistoće i postojanosti. 5. Stavke iz podpartije 11-II svaka stavka je podpartija za sebe i tako ce se i bodovati. MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA 32

33 Red. broj Centar za mikrobiologiju - Odeljenje kliničke mikrobiologije - ANTIBIOGRAM DISKOVI - PARTIJA 12 Centar za mikrobiologiju- Odeljenje kliničke mikrobiologije VRSTA ROBE: ANTIBIOGRAM DISKOVI VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Jedinica mere Koncen tracija aktivne supstan ce u μg Količi na za 12 meseci Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenj e o Kvalitet u ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercija lni naziv proizvoda Proizvođać Partija 12-I 1 CIPROFLOKSACIN disk AMIKACIN disk PENICILIN disk 10IU AMPICILIN disk FUSIDINSKA KISELINA disk VANKOMICIN disk KLINDAMICIN disk AMOKSICILIN+KLAV. KISELINA disk ERITROMICIN disk NALIDIKSINSKA KISELINA disk TRIMETROPRIM+SULFA/METOKS 11 AZOL disk GENTAMICIN disk CEFTRIAKSON disk CEFTAZIDIM disk OFLOKSACIN disk POSEBNE NAPOMENE 33

34 16 AZITROMICIN disk TETRACIKLIN disk TEIKOPLANIN disk IMIPENEM+EDTA disk TAZOCIN disk MEROPENEM disk CEFOXITIN disk AZTREONAM disk PENICILIN disk 1IU AMPICILIN disk NITROFURANTION disk CEFEPIME disk CEFPODOXIM disk NORFLOXACIN disk IMIPENEM disk LEVOFLOXACIN disk LINEZOLID disk MOXIFLOXACIN disk TIGECYCLINE disk MUPIROCIN disk TOBRAMYCIN disk AMOKSICILIN+KLAV. KISELINA disk MEROPENEM+EDTA disk Partija 12-II 1 PIPEMIDINSKA KISELINA disk AMOKSICILIN disk CEPHALEKSIN disk PIPERACILIN disk HLORAMFENIKOL disk

35 6 OXACILIN disk NOVOBIOCIN disk OPTOHIN disk CEFOTAKSIM disk BACITRACIN dijagnostička test 10 tableta disk 0, METRONIDAZOL disk NETILMICIN disk GENTAMICIN disk ERTAPENEM disk NITROXOLIN disk PEFLOXACIN disk AMPICILINSULBACTAM disk RIFAMPICIN disk DORIPENEM disk PENICILIN E-test traka 100 kom 21 VANKOMICIN E- test traka 100 kom. 22 TYGECYCLIN E -test traka 100 kom. 23 MEROPENEM E -test traka 100 kom. 24 AMPICILIN E-test traka 100 kom. 25 CEFOTAXIM E-test traka 100 kom. 26 CEFFTRIAXON E-test traka 100 kom. 27 COLISTIN E-test traka 100 kom. 28 TRIBUTIRYN DIJAGNOSTIČKE TABLETE tablete LIZIN DEKARBOXILAZA TEST TABLETE LDC tablete ORNITIN DEKARBOXILAZA TEST TABLETE ODC tablete

36 31 CEFINAZA TEST TABLETE tablete NORFLOKSACIN 2µg diskovi 500 NAPOMENA: Sve hemikalije i podloge moraju da imaju visok stepen čistoće i postojanosti. MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja kopije atesta ili uverenja o Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Ponude Kolone 7 i 8 ovog obrasca popuniti sa: "U PRILOGU" ili "NEMA" Stavke iz podpartije 12-I čine jednu celinu i tako će se i bodovati. Stavke iz podpartije 12-II :svaka stavka je podpartija za sebe. Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 36

37 Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-I VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju / Odeljenje sanitarne mikrobiologije VRSTA ROBE: PODLOGE I MEMBRANE-VODE Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać Tergitol TTC agar sa suplementom (SRPS EN 1 ISO :2010) g Triptofan bujon (SRPS EN ISO :2010) g 500 Tripton soja agar (SRPS EN ISO :2010) g 1000 POSEBNE NAPOMENE 4 5 Bile Esculine Azide agar (SRPS EN ISO :2010) g 500 Slanetz&Bartley agar (SRPS EN ISO :2010) g Pseudomonas agar/osnovna podloga i suplementi (SRPS EN ISO 16266:2010) g Acetamid bujon (SRPS EN ISO 16266:2010) g Hranljivi agar (SRPS EN ISO 16266:2010) g Sulfitni agar g MacConkey-ev agar g Koliformni bujon g ,5% laktoza andrade peptonska voda g MacConkey-ev bujon g 1000 Agar sa ekstraktom kvasca (SRPS EN ISO :2010) g

38 15 R2A Agar g Sterilni membranski filteri,celulozno nitratni,dijametar 47mm,veličina pora 0,20µm;pojedinačno pakovani ili na traci kom 4000 Sterilni membranski filteri,celulozno nitratni,dijametar 47mm,veličina pora 0,45µm;recovery rate(din 7704) 90%; sterility:zero growth;pojedinačno pakovani ili na traci kom Oksidaza diskovi kom 1000 UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom tehničkom specifikacijom DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Adresa: 2. Za podloge za čiju pripremu su neophodni suplementi, u cenu uračunati iste za tražene količine. Šifra delatnosti: Matični broj: 3. Stavke pod rednim br. 1,2 i 3 čine jednu podpartiju; pod rednim br. 4 i 5 drugu; pod rednim br. 6,7 i 8 treću; pod rednim br. 9,10,11,12,13 i 14 četvrtu, pod red.br. 15 petu, pod red.br.16 i 17 šestu podpartiju i 38

39 pod red.br.18 sedmu podpartiju i tako će se i bodovati. 4.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 15: Yeast extract 0.5 Meat peptone 0.5 Casamino acids 0.5 Glucose 0.5 Starch 0.5 Dipotassium hydrogen phosphate 0.3 Magnesium sulphate 0.05 Sodium pyruvate 0.3 Agar 15.0 Grams per litre Uz stavke pod rednim br. 16 i 17 prednost će imati ponuđači koji su u mogućnosti da dostave i dokaz o isporuci dispenzora za membrane besplatno. 39

40 Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-II VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju / Odeljenje sanitarne mikrobiologije VRSTA ROBE: PODLOGE Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove POPUNJAVA PONUĐAČ Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać SRPS ISO /2: Agar za ukupan broj bakterija g 500 SRPS ISO ,2,3:2008 (ZA DETEKCIJU E.coli) 2 Tripton žuč glukuronid agar (TBX) g 500 SRPS ISO /2:2009 (ZA DETEKCIJU Enterobacteriaceae) 3 VRBD agar sa glukozom g Glukozni agar g Hranljivi agar g EE bujon g 500 SRPS EN ISO : 2008 (ZA DETEKCIJU Staphylococcus aureus) 7 Moždano-srčani infuzioni bujon (BHI) g Baird Parker agar (ISO)/osnovna podloga i suplementi g SRPS EN ISO 7932:2008 (ZA DETEKCIJU Bacillus Cereus) 9 MYP agar g 500 SRPS ISO ,2:2011 (ZA DETEKCIJU KVASACA I PLESNI) 10 Dichloran Glycerol (DG18)-Agar g 1000 POSEBNE NAPOMENE 40

41 11 Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) g 500 SRPS EN ISO 7937:2010 (ZA DETEKCIJU Clostridium perfrigens) 12 Tečna tioglikolatna podloga g Sulfit cikloserin (SC)/osnovna podloga i suplementi g Laktoza sulfit podloga (LS)/osnovna podloga i suplementi g 500 UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom tehničkom specifikacijom DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. 2. Za podloge za čiju pripremu su neophodni suplementi, u cenu uračunati iste za tražene količine. 3. Stavke pod rednim br. 3,4,5 i 6 čine jednu podpartiju; pod rednim br. 7 i 8 drugu; pod rednim br. 12,13 i 14 treću popodpartiju i tako će se i bodovati. 4.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 7: Brain-Heart InfusionMixture 17.5 Tryptose 10.0 Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: 41

42 Glucose 2.0 Sodiumchloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 8: Pancreatic digest of casein 10.0 Yeast extract 1.0 Meat extract 5.0 Sodium pyruvate 10.0 L-Glycine 12.0 Lithium chloride 5.0 Agar 20.5 Formulacija suplementa Potassium tellurite 0.20% w/v Egg yolk emulsion 20% Final concentration of tellurite in medium is 0.01% w/v. 6.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 10: Casein enzymatic digest 5.0 D-Glucose 10.0 Potassium dihydrogen phosphate 1.0 Magnesium sulphate 0.5 Dichloran Chloramphenicol 0.1 Agar Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 11: Enzymatic digest of animal & plant tissues 5.0 D-Glucose 10.0 Potassium dihydrogen phosphate 1.0 Magnesium sulphate 0.5 Dichloran

43 Chloramphenicol 0.1 Rose bengal Agar 15.0 Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-III VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju / Odeljenje sanitarne mikrobiologije VRSTA ROBE: PODLOGE I DISKOVI:SRPS EN ISO ,2:2010 (za detekciju Listeria monocytogenes) Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu Komercijalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvoda nadležne ustanove Proizvođać Selektivna primarna podloga za obogaćenje: Frejzer bujon/osnovna 1 podloga i suplementi g Selektivna primarna podloga za obogaćenje: Frejzer polubujon/osnovna podloga i suplementi g Oxford-Listeria-Selective-Agar /osnovna podloga i suplementi g Agar za Listeria po Otavijaniju i Agostiniju (ALOA)/osnovna podloga i suplementi g Tripton soja agar sa ekstrakton kvascačvrsta podloga (TSYEA) g 500 Tripton soja agar sa ekstrakton kvascatečna podloga (TSYEB) g Ramnoza/diskovi kom 50 8 Ksiloza/diskovi kom 50 9 Bujon za korišćenje ugljenih hidrata g 200 POSEBNE NAPOMENE 43

44 10 Agar za ispitivanje pokretljivosti g Harlequin Listeria Chromogenic Agar g 500 UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom tehničkom specifikacijom DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Adresa: 2. Za podloge za čiju pripremu su Šifra neophodni suplementi, delatnosti: Matični u cenu uračunati iste za tražene količine. broj: 3. Stavke pod rednim br. 1,2,3,4 i 5 čine jednu podpartiju; pod rednim br. 6,7,8,9,10 i 11 drugu; pod rednim br. 12 treću podpartiju i tako će se i bodovati. 4.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 1: Peptone mixture Yeast extract 5.00 Aesculin 1.00 Disodium hydrogen phosphate 9.60 Potassium dihydrogen phosphate

45 Sodium chloride Lithium chloride 3.00 Acriflavine Nalidixic acid 0.02 Formulacija suplementa Contents Ferric Ammonium Citrate Per vial 250 mg Conc. in medium 500 mg/l 5.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 2: Peptone mixture Yeast extract 5.00 Aesculin 1.00 Disodium hydrogen phosphate 9.60 Potassium dihydrogen phosphate 1.35 Sodium chloride Lithium chloride 3.00 Acriflavine Nalidixic acid 0.01 Formulacija suplementa Contents Ferric Ammonium Citrate Per vial 250 mg Conc. in medium 500 mg/l 6.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 3: Columbia Agar Base 41.0 Aesculin 1.0 Ferric ammonium citrate 0.5 Lithium chloride 15.0 Formulacija suplementa mg/vial Cefotetan 1 Natamycin 12.5 Colistin 10 45

46 Acriflavine 2,5 Fosfomycin 5 7.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 11: Meat peptone 18.0 Tryptone 6.0 Yeast extract 10.0 Lithium chloride 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen orthophosphate anhydrous 2.5 Sodium pyruvate 2.0 Glucose 2.0 Glycerophosphate 1.0 Magnesium sulphate bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside 0.05 Agar 13.5 Formulacija suplementa Polymyxin B 10 Ceftazidime 20 Formulacija suplementa Cycloheximide 50mg/litre Nalidixic acid 20mg/litre Phosphatidylinositol 600mg/litre 46

47 Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-IV VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju / Odeljenje sanitarne mikrobiologije VRSTA ROBE: PODLOGE I REAGENSI: SRPS EN ISO 6579:2010 (Salmonella spp) Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać Peptonska voda obogaćena puferima (ISO) g Rappaport-Vassiliadis podloga sa sojom (RVS bujon) g Muller-Kauffmann Tetrathionat/ Novobiocin bujon (MKTTN) g XLD agar - Xylose lysine deoxycholate agar g Brlijant zeleni agar (modifikovani) g 500 POSEBNE NAPOMENE 6 Trostruki šećer/gvožđe agar (TSI) g Urea agar (base) acc. po CHRISTENSEN-u g 2000 Methyl-red VOGES-PROSKAUER broth 8 (MR-VP) g Podloga za dekarboksilaciju L-lizina g 200 Reagens za otkrivanje beta galaktozidaza ili 10 ONPG diskovi g/kom Hranljivi agar g Harlekin Salmonella ABC Medium (Freeman Formulation) g 1000 UKUPNO: PDV: ZA Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom 47

48 UPLATU: tehničkom specifikacijom DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Adresa: 2. Za podloge za čiju pripremu su neophodni suplementi, Šifra delatnosti: u cenu uračunati iste za tražene količine. 3. Stavke pod rednim br. 1,2,3,4 i 5 čine jednu podpartiju; pod rednim br. 6,7,8,9,10 i 11 drugu; pod rednim br. 12 treću podpartiju i tako će se i bodovati. 4.Formulacija (g/litar) za stavku pod rednim brojem 12: Peptone 5.0 Sodium citrate 8.5 Sodium desoxycholate 5.0 Agar 12.0 X-a-Gal 0.08 CHE-ß-Gal 0.3 Ferric ammonium citrate 0.5 IPTG 0.03 Matični broj: 48

49 Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-V VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju VRSTA ROBE: ATCC SOJEVI Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu Komercijalni izdato od Pakovanje naziv strane proizvoda nadležne ustanove Proizvođać kwik stik 1 Escherichia coli ATCC bris 6 2 Staphylococcus aures ATCC kwik stik bris 6 3 Salmonella enteritidis (grupe D) ATCC kwik stik bris 6 4 Pseudomonas aeruginosa ATCC kwik stik bris 6 5 Enterococus faecalis ATCC kwik stik bris 6 6 Proteus mirabilis ATCC kwik stik bris 6 7 Listeria monocytogenes ATCC kwik stik bris 6 8 Rhodococcus equi ATCC 6939 kwik stik bris 6 9 Klebsiella oxytoca ATCC 8724 kwik stik bris 2 10 Listeria inocua ATCC kwik stik bris 6 11 Listeria ivanovii ATCC kwik stik bris 6 12 Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763 kwik stik bris 6 POSEBNE NAPOMENE 49

50 13 Aspergillus brasiliensis ATCC Candida albicans ATCC Clostridium perfrigens ATCC Bacillus cereus ATCC Enterobacter aerogenes ATCC Enterobacter sakazakii ATCC Citrobacter freundi ATCC 8090 ili Staphylococcus saprofiticus 20 ATCC ili Bacillus subtilis subsp.spizizeni 21 ATCC Wallemia sebi ATCC kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 kwik stik bris 6 UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom tehničkom specifikacijom DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: 50

51 Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. 2. Cela podpartija je jedna stavka i tako će se i bodovati Adresa: Šifra delatnosti: Matični broj: Redni broj Centar za mikrobiologiju Partija 13-VI VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju VRSTA ROBE:testovi,tacnice i bočice Jedinica mere Količina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać POSEBNE NAPOMENE Colilert-18 za uzorke od 100 ml pakovanje 200 testova 5 2 Enterolert-DW za uzorke od100 ml pakovanje 200 testova 5 3 Pseudalert za uzorke od 100 ml pakovanje 100 testova 2 4 Bočice od 120ml (oznaka na 100 ml i Na-thio) pakovanje pack sterile 51-Well Quanti- Trays pakovanje pack sterile 97-Well Quanti- Trays pakovanje UKUPNO: PDV: ZA UPLATU: Sve ponuđene stavke u potpunosti zadovoljavaju zahteve tražene ovom tehničkom specifikacijom 51

52 DATUM: MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja: 1. Kopije atesta ili uverenja o Ponuđač: Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Adresa: 2. Cela podpartija je jedna stavka i tako će se i bodovati Šifra delatnosti: 3. Rokovi važenja supstrata treba da su najmanje 12 meseci od dana isporuke Matični broj: Redni broj Centar za mikrobiologiju - STAKLO-PRIBOR - PARTIJA 14 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju VRSTA ROBE: STAKLO-PRIBOR Jedinica mere Količ ina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovan je Komercijalni naziv proizvoda Proizvođać POSEBNE NAPOMENE PARTIJA 14-I : STAKLO,PRIBOR 1 EPRUVETE 16 x 160mm (staklo) kom EPRUVETE 13 x 100mm (staklo) kom EPRUVETE 30 x 250mm (staklo) kom DURHMAMOVE CEVI 30x6mm (staklo) kom DURHAMOVE CEVI 50x6mm (staklo) kom

53 6 ERLENMAJER ŠG a 2000 ml (staklo) kom 8 7 PETRIJEVE ŠOLJE Ø 100 (staklo) kom PETRIJEVE ŠOLJE Ø 80 (staklo) kom PIPETA GRADUIRANA-a 10 ml (staklo) kom ERLENMAJER ŠG a 1000 ml (staklo) kom MENZURA STAKLO OD 250 ml kom ERLENMAJER ŠG a 300 ml (staklo) kom MENZURA STAKLO 250 ml kom MENZURA STAKLO OD 100 ml kom MENZURA STAKLO 500 ml kom 5 16 PREDMETNA STAKLA 76x26mm kom POKROVNA STAKLA 20x20mm kom ČAŠA LABORATORIJSKA STAKLENA OD 1000ml kom 5 19 ČAŠA LABORATORIJSKA STAKLENA OD 2000ml kom 5 20 EPRUVETE (staklo) kom STAKLENE PERLE Ø 5mm kg 1 22 STAKLENA TAMNA BOCA OD 500ml SA ŠLIFOVANIM ČEPOM ŠG kom ŠTAPIĆ PO DRIGALSKOM STAKLENI 16cm kom II 1 INOKULACIONI ŠTAPIĆ sterilni PVC 10 ul kom 300 STALAK ZA POSUDE ZA FECES plastični 2 sa 40 mesta kom 2 3 MIKRO TUBE EPENDORF NESTERILNE od 2ml-3ml kom KRIO TUBE sa čepom samostojeća od 5 ml STERILNA kom PASTEROVA PIPETA NESTERILNA pvc kom PETRIJEVE ŠOLJE Ø 90 PVC STERILNE kom PETRI ŠOLJA Ø 90 DVODELNA PVC STERILNE kom BRISEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU kom

54 9 PVCsterilni 0 NASTAVCI ZA PIPETE do 200 ul - žuti, STERILNI kom NASTAVCI ZA PIPETE do 5 ul žuti, nesterilni kom NASTAVCI ZA PIPETE do 1000 ul - plavi, STERILNI kom NASTAVCI ZA PIPETE do 200 ul - žuti, NESTERILNI kom NASTAVCI ZA PIPETE do 1000 ul - plavi, NESTERILNI kom BAG TIPS ( NASTAVCI ZA PIPETE PVC, sterilni, 0,1-2 ml) kom PETRIJEVA ŠOLJA ø55 PVC STERILNA kom URETRALNI BRIS STERILAN kom DRVENI ŠTAPIĆI ZA BRIS Bez vate kom 0 18 STERILNE KESE ZA UZORKOVANJE ( sa poljem za pisanje)19 38cm kom Transportni brisevi sa medijumom kom III 1 KORPA ŽIČANA 100x100x130mm kom 15 2 METALNI ZAPUŠAČI Ø 16 kom METALNI ZAPUŠAĆI Ø 13 kom STALAK METALNI za epruvete 96 m. Ø18 kom 5 5 STALAK METALNI za epruvete 24 m. Ø18 kom. 5 6 KORPA ŽIČANA 160x160x140mm kom. 5 7 KORPA ŽIČANA 190x190x150mm kom. 5 8 EZA UBODNA NiCr-žica kom 50 9 EZA omčasta NiCr d4 (kal.na 0,01ml) kom EZA omčasta NiCr d4 (kal.na 0,001ml) kom IV 1 Ind.nalepnica za hem. kont. parne ster. rolna 2 SPOR VIEW STEAM amp.za biol.kont.parne 2 ster. kom Test sistem za biol.kontr.suve ster. kom V 54

55 1 VAKUTAJNER SERUMSKA EPRUVETA 10 ml,bez dodataka tj. Aktivatora kom VAKUTAJNER IGLA(zelena)0,8 38mm kom ESMARHOVA POVESKA (za vakutajner) kom 2 Vakutajner serumska epruveta (PVC) ml sa separatorom ( žuta) 1500 kom Holder (pvc nastavak za vak.iglu) kom VI 1 ŽUTE KESE ZA INFEKIVAN OTPAD 700x 700x0,04 kom ŽUTE KESE ZA INFEKIVAN OTPAD 550x620x0,04 za kante od 17l kom KUTIJA ZA OŠTRICE ŽUTE OD 3L za infekivan otpad kom 300 potpunosti zadovoljavaju 4 SAMOLEPLJIVE NALEPNICE ZA INFEKTIVAN OTPAD kom 1500 zahteve tražene ovom 14-VII tehničkom specifikacijom Neutralni deterdžent Acidglass P2(za mašinu za pranje laboratorijskog 1 posuđa) lit 30 lit 30 2 Alkalni deterdžent (za mašinu za pranje laboratorijskog posuđa) lit 30 NAPOMENA: Uz ovaj obrazac PONUĐAČ dostavlja kopije atesta ili uverenja o Kvalitetu izdato od strane ovlaštene institucije za svaki proizvod koji je predmet. Kolone 7 i 8 ovog obrasca popuniti sa: "U PRILOGU" ili "NEMA" MP POTPIS OVLAŠĆENOG LICA 55

56 NAPOMENA: Staklo mora da ima visoku otpornost prema temperaturama i izdržljivost zbog čestog tretiranja na temperaturi od 180 stepeni C u trajanju do 120 min. Pribor metalni mora da ima visoku izdržljivost pri tretmanima na visokoj temperatri. Ponuđač: Adresa: Šifra delatnosti: Stavke iz podpartije čine jednu celinu i tako će se i bodovati, (sve stavke iz podpartije moraju biti popunjene) Redni broj Centar za mikrobiologiju - SANITETSKI MATERIJAL - PARTIJA 15 VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET I OPIS ROBE Centar za mikrobiologiju VRSTA ROBE: SANITETSKI MATERIJAL Jedinica mere Koli čina Cena po jedinici mere bez PDV-a (4*5) Uverenje o Kvalitetu ATEST POPUNJAVA PONUĐAČ Odobrenje za Upotrebu izdato od strane nadležne ustanove Pakovanje Komercijalni naziv proizvoda PARTIJA 15 I 1 ETIL AlKOHOL 96% litra PAPIRNA VATA kg 80 3 SANITETSKA VATA kg 30 4 RUKAVICE LATEX vel.m sa talkom (po 100 kom u kutiji) komad 5 RUKAVICE LATEX vel.l sa talkom (po 100 kom u kutiji) komad Rukavice LATEX vel.m bez talka (po kom u kut) komad 2000 komad 15-II Proizv ođać POSEBNE NAPOMENE 56

KATALOG 2017 sifin diagnostics gmbh

KATALOG 2017 sifin diagnostics gmbh Verze: 01.02.2017 PN KATALOG 2017 sifin diagnostics gmbh Živné půdy Alkaline Peptone Water with 2% Sodium Chloride TN1294 500 g Azide Glucose Broth TN1103 500 g Bacillus Cereus Agar (Base) TN1245 500 g

Více

Katalog produktů firmy SIFIN. Živné půdy

Katalog produktů firmy SIFIN. Živné půdy KATALOG 2015 sifin diagnostics gmbh ŽIVNÉ PŮDY Katalogové číslo TN1294 Alkaline Peptone Water with 2% Sodium Chloride Katalog produktů firmy SIFIN Živné půdy Název produktu - popis Balení TN1103 Azide

Více

DOPORUČENÉ KONTROLNÍ KMENY PRO TESTOVÁNÍ MÉDIÍ

DOPORUČENÉ KONTROLNÍ KMENY PRO TESTOVÁNÍ MÉDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ (CCM) Tvrdého 14, 602 00 Brno Tel. 549 491 430, Fax 543 247 339, E-mail: ccm@sci.muni.cz http://www.sci.muni.cz/ccm/ DOPORUČENÉ

Více

OBSAH. Předm luva...9

OBSAH. Předm luva...9 OBSAH Předm luva...9 1 ÚVOD... Il 2 M IKROBIOLOGICKÝ ROZBOR POTRAVIN - LEG ISLA TIV A...12 2.1 Nařízení EU č. 178/2002...12 2.2 Nařízení EU č. 2073/2005...12 2.2.1 Kritéria bezpečnosti potravin...13 2.2.2

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum imunologie a mikrobiologie, odd.přípravných provozů Návod k použití - testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií Strana 1 z 5 Označení:

Více

Enterobacter. Salmonella spp. Agro-Food Diagnostics AUSTRIA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA

Enterobacter. Salmonella spp. Agro-Food Diagnostics AUSTRIA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA Enterobacter Salmonella spp. Salmonella ISO 6579 - MSRV Agar ISO 6579 Vysoká selektivita Snadná příprava Cenově efektivní Sušené i hotové medium bez přídavku suplementů ISO metoda stanovení Listeria monocytogenes

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum imunologie a mikrobiologie, odd.přípravných provozů Návod k použití - testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií Strana 1 z 5 Označení:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Česká sbírka mikroorganismů (CCM) tel.: +420 549 491 430 fax +420 549 498 289 e-mail: ccm@sci.muni.cz http://www.sci.muni.cz/ccm

Více

Katalog produktů firmy Biolife Srl Živné půdy

Katalog produktů firmy Biolife Srl Živné půdy KATALOG 2016 Srl Živné půdy Katalogové číslo Katalog produktů firmy Srl Živné půdy Název + Popis Dehydrovaná média 2 Balení A1 BROTH 4010012 Bujón pro stanovení přítomnosti fekálních koliformních bakterií

Více

1 Vzorek C, vaginální výtěr

1 Vzorek C, vaginální výtěr Pavel Dušek, kruh 3001, 13. 17.12.2010 1 1 Vzorek C, vaginální výtěr 1.1 Úvod Kromě mikrobiálního obrazu poševního je kultivace vaginálního výtěru na Sabouraudově půdě důležitá diagnostická metoda pro

Více

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Rutinní a rozšířená kontrola kvality doporučená EUCAST Verze 6., platná od 0. 03. 06 Tento dokument se doporučuje citovat takto: "The European

Více

Expertní pravidla EUCAST verze 3.0

Expertní pravidla EUCAST verze 3.0 Expertní pravidla EUCAST verze 3.0 Přirozená rezistence a výjimečné fenotypy Expertní pravidla EUCAST verze 2.0 byla zveřejněna 29 října 20(http://www.eucast.org/expert_rules). V průběhu minulého roku

Více

HOTOVÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA. Katalog 2012/2013

HOTOVÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA. Katalog 2012/2013 HOTOVÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA Katalog 2012/2013 Obsah Hotová kultivační média na Petriho miskách...3 Hotová kultivační média na půlených miskách...27 Hotová kultivační média ve zkumavkách...33 Hotová kultivační

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 1.7.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZORKU STOLICE A VÝTĚRU Z REKTA METODOU MIKROSKOPICKOU A KULTIVAČNÍ Příloha 1 KULTIVAČNÍ MÉDIA,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha 2 Plzeň Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň 3 Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

KATALOG produktů firmy Biolife Srl Živné půdy

KATALOG produktů firmy Biolife Srl Živné půdy KATALOG 2013 Srl Živné půdy Katalogové číslo 4010012 4010202 4010192 4010142 40101412 4010322 4016052 4016054 4010342 4010492 4010502 4010652 4010752 4010852 4010902 40109511 40109512 4011002 KATALOG produktů

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007

Příloha č.: 1 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 416/2007 ze dne: 29.5.2007 Akreditovaný subjekt: List 1 z 9, Laboratoř pro vyšetřování potravin Protokoly o zkouškách podepisuje: RNDr. Mojmír Gánoczy vedoucí

Více

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje

Státní veterinární ústav Praha Zkušební laboratoř hygieny potravin a krmiv Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 Lysolaje List 1 z 5 Protokoly o zkouškách podepisuje: Zkoušky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MVDr. Jan Kučera vedoucí ZLHPK (1 47) MVDr. Stanislava Herčíková zástupce vedoucího ZLHPK (1 40, 44 47) MVDr. Ivana Chytilová

Více

MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka MIKROBIOLOGICKÝ ATLAS UKÁZKY RŮSTU VYBRANÝCH PŮVODCŮ ALIMENTÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Petra

Více

DISKY PRO TESTOVÁNÍ CITLIVOSTI K ANTIBIOTIKŮM ZÁSOBNÍK PRO 50 DISKŮ

DISKY PRO TESTOVÁNÍ CITLIVOSTI K ANTIBIOTIKŮM ZÁSOBNÍK PRO 50 DISKŮ DISKY PRO TESTOVÁNÍ CITLIVOSTI K ANTIBIOTIKŮM ZÁSOBNÍK PRO 50 DISKŮ STUDIUM CITLIVOSTI K ANTIMIKROBIÁLNÍM ČINIDLŮM 1- KLINICKÝ VÝZNAM Tyto disky se používají k semikvantitativnímu určení in-vitro citlivosti

Více

Cíle práce. Výběr alternativních metod pro detekci:

Cíle práce. Výběr alternativních metod pro detekci: Cíle práce Výběr alternativních metod pro detekci: indikátorů obecného znečištění (celkové počty bakterií při 22 C a 36 C), indikátorů fekálního znečištění (koliformní bakterie, Escherichia coli, intestinální

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 1

ČSN EN ISO OPRAVA 1 ČEKÁ TECHNICKÁ NORMA IC 07.100.30 Únor 2015 Mikrobiologie potravin, krmiv a vody Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd ČN EN IO 11133 OPRAVA 1 56 0099 Corrigendum ČN EN IO

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 4.2.2013 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 84/2013 ze dne: 4.2.2013. List 1 z 8

Příloha č.: 1 ze dne: 4.2.2013 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 84/2013 ze dne: 4.2.2013. List 1 z 8 List 1 z 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Praha Poděbradská 186/56, Areál TESLA, budova U1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 2 Brno Areál Slatina, budova N, Tuřanka 115, 627 00 Brno 3 Plzeň Pod Vrchem 51,

Více

MKM MIKROBIOLOGICKÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA

MKM MIKROBIOLOGICKÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA MKM MIKROBIOLOGICKÁ KULTIVAČNÍ MÉDIA PRODUKTOVÝ KATALOG (REV. A / 28. 7. 2015) KONTAKT TRIOS, SPOL. S R. O. T: +420 267 912 030 ZAKOUŘILOVA 142 F: +420 267 915 563 149 00 PRAHA - CHODOV E: TRIOS@TRIOS.CZ

Více

Přehledy citlivostí k antibiotikům r

Přehledy citlivostí k antibiotikům r Přehledy citlivostí k antibiotikům r. 2012-2013 Přehledy dle druhů materiálu: I. Přehledy citlivostí k nejčastějším respiračním patogenů II. Přehledy citlivostí k močovým patogenů III. Přehledy citlivostí

Více

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Amity_kat_9_13.indd 1 24.9.2013 9:02:50 Společnost Amity je producentem speciálních chemických prostředků, které vyrábí za pomoci

Více

OBSAH BAKTERIOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE IMUNOANALÝZA. strana. Katalog produktů biomérieux CZ s.r.o. 2

OBSAH BAKTERIOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE IMUNOANALÝZA. strana. Katalog produktů biomérieux CZ s.r.o. 2 OBSAH BAKTERIOLOGIE strana PŮDY V PETRIHO MISKÁCH 4 HOTOVÁ MÉDIA V LAHVÍCH / VE ZKUMAVKÁCH 5 KONTROLA ČISTOTY PROSTŘEDÍ / HYGIEN. KONTROLA 7 IDENTIFIKACE API 8 IDENTIFIKACE RAPID ID 32 / ID32 9 DETEKCE

Více

STATISTIKA ANTIBIOTIK ZA ROK 2009

STATISTIKA ANTIBIOTIK ZA ROK 2009 Přehled kvalitativní citlivosti na antibiotika STATISTIKA ANTIBIOTIK ZA ROK 2009 Klinické materiály: MOČ KRK NOS UCHO POCHVA STĚRY (kožní a hnisavá ložiska) SPUTUM Zpracoval kolektiv mikrobiologické laboratoře

Více

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE)

RNDr. Pavel Vanoušek Hygienické a ekologické laboratoře Cheb Hradební 16, 350 01 Cheb. SOP 26/05 (ČSN ISO 7393-2, pracovní návod firmy HACH- LANGE) List 1 z 7 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832

ČSN EN ISO ČSN ISO 4832 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Praha 2. Brno Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska

Více

KATALOG Biolife Srl Živné půdy

KATALOG Biolife Srl Živné půdy KATALOG 2017 Biolife Srl Živné půdy Název Kat. č. Dehydrovaná média A1 BROTH -500G 4010012 ACETAMIDE BROTH - 500G 40101012 M-AEROMONAS SEL.AGAR BROTH (HAVELAR) 500G 4010192 AESCULIN BILE AZIDE AGAR-500G

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Česká sbírka mikroorganismů (CCM) tel.: +420 549 491 430 fax +420 549 498 289 e-mail: ccm@sci.muni.cz http://www.sci.muni.cz/ccm

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Česká sbírka mikroorganismů (CCM) tel.: +420 549 491 430 fax +420 549 498 289 e-mail: ccm@sci.muni.cz http://www.sci.muni.cz/ccm

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS

Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS NEO-SENSITABS Testování antimikrobiální citlivosti Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS Výrobce: Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Denmark, www.rosco.dk Účel použití Neo-Sensitabs

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Veřejná zakázka: Dodávka hotových médií pro růst mikroorganismů Evid. č. přidělené v IS VZ US:

DOTAZY A ODPOVĚDI Veřejná zakázka: Dodávka hotových médií pro růst mikroorganismů Evid. č. přidělené v IS VZ US: DOTAZY A ODPOVĚDI Veřejná zakázka: Dodávka hotových médií pro růst mikroorganismů Evid. č. přidělené v IS VZ US: 60011839 Znění dotazů zájemce TRIOS spol. s r.o. ze dne 14.11. Ad. dotaz č. 1 G-minus I.

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek

Ing. Josef Němec Chemická a mikrobiologická laboratoř U Ovčína 53, Nový Dvůr, Písek Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1 Stanovení celkového počtu mikroorganismů 2 Stanovení počtu koliformních bakterií 3 Stanovení počtu kvasinek a plísní

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam akreditovaných kvalifikačních kurzů............................

Více

Všechna agarová média se sterilizují v autoklávu při 121 C po dobu 15 minut (při tlaku 1,2.10 5 Pa).

Všechna agarová média se sterilizují v autoklávu při 121 C po dobu 15 minut (při tlaku 1,2.10 5 Pa). Média pro identifikaci mikroskopických hub Všechna ová média se sterilizují v autoklávu při 121 C po dobu 15 minut (při tlaku 1,2.10 5 Pa). AFPA Aspergillus flavus/parasiticus médium (Aspergillus flavus

Více

ANTIMIKROBNÍ PŘÍPRAVKY

ANTIMIKROBNÍ PŘÍPRAVKY ANTIMIKROBNÍ PŘÍPRAVKY Mechanismus působení ATB Inhibice syntézy bakteriální stěny: peniciliny, cefalosporiny, glykopeptidy Poškození syntézy cytoplasmatické membrány: peptidy, antimykotika (amfotericin

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls153624/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Septomixine 286 mg/g + 190 000 IU/g dentální pasta 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g pasty obsahuje hydrocortisoni acetas 286

Více

Praktické cvičenie č. 2

Praktické cvičenie č. 2 Praktické cvičenie č. 2 Téma : Natívny preparát, orientačné farbenie 1. Pripravte natívny preparát z kultúry Candida albicans, vysvetlite pasívny pohyb. 2. Pripravte natívny preparát z kultúry E.coli a

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum imunologie a mikrobiologie, odd.přípravných provozů Návod k použití - testovací organismy pro kontrolu kvality kultivačních médií Strana 1 z 5 Označení:

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br.

CENOVNIK. Broj 11, važi od 26.08.2013. 1. Dvopolni utikači16a 250V sa kontaktom za uzemljenje. Pakovanje br. TEHNOELEKTRO-TIM D.O.O. Lele Popović bb, 18220 Aleksinac, Srbija Tel/Fax: ++381 (0)18 800 252, 800 253, 800 392, 800 393 www.tehnoelektro.rs info@tehnoelektro.rs Matični broj: 20906227; PD: 2790; PIB:

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Ing.Radim Salay Chemická laboratoř - Salayová Hřbitovní 1149, 691 02 Velké Bílovice

Ing.Radim Salay Chemická laboratoř - Salayová Hřbitovní 1149, 691 02 Velké Bílovice List 1 z 5 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 001 Stanovení celkového počtu mikroorganismů

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel CH 3 SCH 3 Antibiotika H H H H C H 3 H H H CH 3 část I Igor Hochel Antibiotika Antibiotika jsou přírodní produkty některých bakterií, plísní i vyššich organismů, které inhibují růst jiných mikroorganismů.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C.

167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C. ROZTOKY 1. Činidlo A 12,5 g (NH 4 ) 6 MO 7 O 4. 4H 2 O rozpustíme ve 125 ml bidestilované vody; 0,5 g K(SbO)C 4 H 4 O 6. 0,5 H 2 O rozpustíme ve 20 ml bidestilované vody; Oba tyto roztoky důkladně promícháme

Více

Mikroorganismy v potravinách

Mikroorganismy v potravinách Přírodní mikroflora Mikroorganismy do prostředí uvedené Mikroorganismy v potravinách Kažení potravin Fermentační procesy Otravy z potravin Potraviny nejsou sterilní!!!! Kontaminace člověkem Vzduch, půda,

Více

BAKTERIE A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

BAKTERIE A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ BAKTERIE A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ Účinek vnějších faktorů na bakteriální buňku: MINIMÁLNÍ - vztah kzačátku růstu a metabolismu /II.fáze/ OPTIMÁLNÍ - maximální rychlost růstu, aktivní metabolismus/iii.fáze/ MAXIMÁLNÍ

Více

Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.

Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4. Version 5.0 January 2017 Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.0) A. Půdy pro diskovou difuzní metodu

Více

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY. Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY. Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril HYPOCHLORAN Dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór Vzhled : žlutavá kapalina Hustota: 1,15 g/cm³

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00 SB - Program Rolo SB SB 08.01 Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu Rollo SB SBX6105 316 žuti 9002777081252 pak. 78,00 širina 60 cm x visina 170 cm 350 bijeli 081238 pak. 78,00 406 plavi

Více

JAK VYUŽÍT METODU COLILERT -18 A ENTEROLERT PRO STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH ORGANISMŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH

JAK VYUŽÍT METODU COLILERT -18 A ENTEROLERT PRO STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH ORGANISMŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH NOVÉ METODY STANOVENÍ MIKROBIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH JAK VYUŽÍT METODU COLILERT -18 A ENTEROLERT PRO STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH ORGANISMŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH Ladislava Matějů Josef

Více

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Praha, 13.6.2013 Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Multirezistentní (nozokomiální) bakterie Gram-pozitivní

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

Kultivační metody v potravinářské mikrobiologii. Sabina Purkrtová

Kultivační metody v potravinářské mikrobiologii. Sabina Purkrtová Kultivační metody v potravinářské mikrobiologii Sabina Purkrtová Mikrobiologické metody Analyt měřená komponenta vzorku Analyty v mikrobiologii mikroorganismy jako mikrobiální buňky části mikroorganismů

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Dny prvovýroby mléka 2016

Dny prvovýroby mléka 2016 Mikrobiologie syrového kravského mléka, dynamika rezistence - výskyt rezistentních kmenů Staphylococcus spp. v chovech zvířat doc. RNDr. Marcela Klimešová, Ph.D. Výzkumný ústav mlékárenský Praha Dny prvovýroby

Více

KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU

KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU Aktivita Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory KA 2350/4-10up KONTROLA HYGIENY VÝROBNÍHO PROCESU H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Produkty pro mikrobiologii. Katalog 2011

Produkty pro mikrobiologii. Katalog 2011 Produkty pro mikrobiologii Katalog 2011 Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Informace Zákaznické centrum (informace o cenách, skladových položkách, objednávkách) tel.: 272 084 272 fax: 272 084 303 e-mail:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO ) SOP 508

Identifikace zkušebního postupu/metody (ČSN ) SOP 552 (ČSN EN ISO 7027) SOP 520 (ČSN EN ISO ) SOP 507 (ČSN ISO ) SOP 508 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň

Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Sepse -příčinou renální insuficience v 16%-60% Asi 70% těchto nemocných je léčeno sužitím CRRT Mortalita -až 60% Optimalizace antibiotické

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková Systém kritických bodů HACCP Kamila Míková SYSTÉMY KVALITY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Systémy managementu kvality ISO 9001 : 2008 Požadavky na management kvality HACCP kvalita (ISO 9001) Pouze zdravotní

Více

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody

PT#V-3-2012. Mikrobiologický rozbor vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Zpráva

Více

ú ú ú á é í ý í á í ý č í ř š í ú í ú č Č ý á č í č í á ř ť í Č á á ú í Č í í í ť ý ú é á ú ť ř í ř ůž á é Č ď ů ř é í č ř ÍÍ ú é á č á Ě í č ř ú á ž

ú ú ú á é í ý í á í ý č í ř š í ú í ú č Č ý á č í č í á ř ť í Č á á ú í Č í í í ť ý ú é á ú ť ř í ř ůž á é Č ď ů ř é í č ř ÍÍ ú é á č á Ě í č ř ú á ž á í á é ří ý Č Č é ř ůž á Ř í á á í á ý í á ř í Ú Č ú ů Í é á ží í ý ř í ý ý ý é ž á í č é ř íč í í í ý á é é á í ží á á ď ň é á ď éří í é ř š á Č á ť č íří š í é ří í č é š í ž í éč ů é á í ú ů č íú ž

Více

Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Antibiotika a antiinfekční

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Základní mikrobiologický rozbor vody

Základní mikrobiologický rozbor vody Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakterií univerzální médium Stanovit indikátorové skupiny bakterií selektivní média (Endo agar, SB agar, mfc

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 České Budějovice 2. P2 ČOV České Budějovice Hrdějovice č.p. 598, 370 10 České Budějovice 3. P3 Beroun Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3 4. P4 Chrudim K Májovu 152,

Více