třída Masarykova 239, Broumov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "třída Masarykova 239, Broumov"

Transkript

1 /ýfa/frt Naše sp. zn.: Naše čj.: Opr. úř. osoba: Telefon: IDDS: Datum: MĚSTSKÝ ÚŘAD odbor životního BROUMOV prostředí třída Masarykova 239, Broumov MUBR25781/2016/OŽP-7 PDMUBR 35358/2016 Lie. Blanka Strnadova mdubzhy 6. prosince 2016 Ujt, JMÍ No óredni c'f.-srp vyvěfeno dne Z úřední deskv snclo dne...!...,,,,u u-fj\u/j Dtíkumeniz'.-"' " VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ Í4ÍÍU ílíiiíísitívu z C CD 73 ~D <S> <5> 00 m CZ Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova 239, Broumov, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), věznění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení 129 odst. 3 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění pozdějších předpisů (dále i stavební zákon"), že řízení o odstranění stavby vodního díla - DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ KANALIZACE ČÁSTI II. ETAPY V BOŽANOVĚ", která je provedena na stavebních parcelách č. 393, 53, 60, 50 a pozemkových parcelách č. 82, 83, 95, 115, 127, 136/1, 139, 140, 1262, 111/2, 112/1, 129/2, 129/3, 129/4, 132/1, 132/2, 141/5, 141/7, 233/1, 234/1, 234/2, 2689/10, 2689/11, 2689/12, 2689/13, 2689/14, 2689/17, 2689/2, 2689/3, 2689/4, 2689/5, 2691/1, 2693/13, 2696/15, 3078/1, 96/1, 97/1, 2693/2, 3073/1, 2691/2, 2689/16 a 3072/1 dle katastru nemovitostí (dáli i KN"), katastrální území (dále i k.ú.") Božanov, v obci Božanov, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém zahájené z moci úřední, se zastavuje, tel.: , fax :

2 stránka 2 z 7 usnesení sp. zn.: MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince 2016 z důvodu, že dne 18. srpna 2016 podala Obec Božanov, IČ: , sídlem Božanov 110, Božanov, žádost o dodatečné stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla - DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ KANALIZACE ČÁSTI II. ETAPY V BOŽANOVĚ", které bylo po projednání této žádosti ve správním řízení dne 5. října 2016 povoleno rozhodnutím čj. MUBR 25181/2016/OŽP-36, které nabylo právní moci dne 9. listopadu Účastníkem řízení je podle ustanovení 27 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 109 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále i stavební zákon"), a podle ustanovení 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel Obec Božanov, IČ: , sídlem Božanov 110, Božanov. Odůvodnění: Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova 239, Broumov (dále i MěÚ Broumov") oznámil podle ustanovení 46 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, věznění pozdějších předpisů (dále i správní řád"), dne 5. září 2016 zahájení řízení z moci úřední podle ustanovení 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o odstranění stavby vodního díla - DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ KANALIZACE ČÁSTI II, ETAPY V BOŽANOVĚ", která je provedena na stavebních parcelách č. 393, 53, 60, 50 a pozemkových parcelách č. 82, 83, 95, 115, 127, 136/1, 139, 140, 1262, 111/2, 112/1, 129/2, 129/3, 129/4, 132/1, 132/2, 141/5, 141/7, 233/1, 234/1, 234/2, 2689/10, 2689/11, 2689/12, 2689/13, 2689/14, 2689/17, 2689/2, 2689/3, 2689/4, 2689/5, 2691/1, 2693/13, 2696/15, 3078/1, 96/1, 97/1, 2693/2, 3073/1, 2691/2, 2689/16 a 3072/1 dle KN, k.ú. Božanov, v obci Božanov, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém. Jednalo se o stavbu : Gravitační splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu, stoka A (celková délka 1195,27 m), která je umístěna na stavebních parcelách č. 53, 60 a pozemkových parcelách č. 82, 83, 95, 127, 136/1, 139, 140, 1262, 112/1, 129/2, 129/3, 129/4, 141/5, 141/7, 233/1, 234/1, 234/2, 2689/10, 2689/11, 2689/12, 2689/13, 2689/14, 2689/17, 2689/3, 2689/4, 2689/5, 2691/1, 2693/13, 2696/15, 3078/1, 96/1, 97/1, 2693/2, 3073/1 a 2689/16 dle KN, k.ú. Božanov, stoka B (celková délka 192,97 m) je umístěna na stavebních parcelách č. 393, 50 a pozemkových parcelách č. 115, 111/2, 132/1, 132/2, 2689/10, 2689/2, 2691/1, 3078/1, 2691/2 a 3072/1 dle KN, k.ú. Božanov, stoka D (celková délka 89,11 m) je umístěna na pozemkové parcele č. 2691/1 dle KN, k.ú. Božanov. Stoky A, B a D, jsou provedeny z materiálu PVC KG DN250 SN8 (kompaktní) o celkové délce 1477,35 m, stoka C z původního stavebního povolení nebyla zrealizována. Na stoce A je umístěno celkem 34 revizních šachet, na stoce B je umístěna 1 revizní šachta a na stoce D jsou umístěny 2 revizní šachty. V lomových bodech nebo po maximální vzdálenosti 50 m jsou umístěny revizní kanalizační šachty o průměru 1000 mm, uzavření šachet je provedeno litinovými poklopy s větracími otvory. Kanalizace pro veřejnou potřebu je součástí stokové sítě obce Božanov, která je zakončena na centrální čistírně odpadních vod. Přečištěné odpadní vody jsou přes měrný objekt vypouštěny do recipientu významného vodního toku Božanovský potok, vodní útvar LNO_ Stěnava od státní hranice po státní hranici, číslo hydrologickeho pořadí

3 stránka 3 z 7 usnesení sp. zn. : MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince (IDVT ), říční kilometr cca 4,75. Stavba vodního díla byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření speciálního stavebního úřadu. Dne 18. srpna 2016 podala Obec Božanov, IČ: , sídlem Božanov 110, Božanov, žádost o dodatečné stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla - DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ KANALIZACE ČÁSTI II. ETAPY V BOŽANOVĚ", které bylo po projednání této žádosti ve správním řízení dodatečně povoleno rozhodnutím čj. MUBR 25181/2016/OŽP- 36, dne 5. října 2016, které nabylo právní moci dne 9. listopadu 2016, a proto bylo správní řízení o odstranění stavby podle 129 odst. 3 stavebního zákona zastaveno. Účastníkem řízení je podle ustanovení 27 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 109 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále i stavební zákon"), a podle ustanovení 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel Obec Božanov, IČ: , sídlem Božanov 110, Božanov Účastníky stavebního řízení podle ustanovení 109 písm. c) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, na nichž je stavba vodního díla provedena, František Šimon, nar. 1949, místo trvalého pobytu Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové - Věkoše Hana Šimonova, nar. 1952, místo trvalého pobytu Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové-Věkoše Roman Procházka, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 115, Božanov Marie Procházková, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 115, Božanov Antonín Hrubý, nar. 1962, místo trvalého pobytu Odborářská 20, Broumov Ing. Vladimír Hrubý, nar. 1957, místo trvalého pobytu Božanov 301, Božanov Hana Procházková, nar. 1959, místo trvalého pobytu Křinické sídliště 212, Broumov Marika Schwintek, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 295, Božanov De Snoo Ilona, nar. 1963, místo trvalého pobytu Hendrik Chabotlaan 39, Bergschenhoek, De Snoo Remi, nar. 1958, místo trvalého pobytu Hendrik Chabotlaan 39, Bergschenhoek, Josef Krolop, nar. 1965, místo trvalého pobytu U Horní brány 35, Broumov Dagmar Krolopová, nar. 1965, místo trvalého pobytu U Horní brány 35, Broumov Jiří Dittrich, nar. 1973, místo trvalého pobytu Božanov 117, Božanov Eva Dittrichová, nar. 1980, místo trvalého pobytu Obránců míru 157, Broumov - Povodí Labe, státní podnik, IČ: , sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové - SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: , sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové. Účastníky stavebního řízení podle ustanovení 109 písm. c) a e) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, na nichž je stavba vodního díla provedena, a kteří jsou zároveň i vlastníky pozemků sousedících se stavbou vodního díla, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

4 stránka 4 z 7 usnesení sp. zn. : MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince 2016 ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: , sídlem Husinecká 1024/lla, Praha 3 - Žižkov PhDr. Zdeněk Záliš, nar. 1954, místo trvalého pobytu Dobratická 524, Praha 9 - PhDr. Irina Zálišová, nar. 1956, místo trvalého pobytu Dobratická 524, Praha 9 - František Vlach, nar. 1949, místo trvalého pobytu Božanov 296, Božanov Hana Vlachová, nar. 1951, místo trvalého pobytu Božanov 296, Božanov Jan Dvořáček, nar. 1951, místo trvalého pobytu Božanov 60, Božanov MUDr. Dagmar Filippová, nar. 1948, místo trvalého pobytu Na Bílé 1159, Choceň Jindřich Lokvenc, nar. 1958, místo trvalého pobytu A. Dvořáka 516, Hostinné Miroslava Lokvencová, nar. 1961, místo trvalého pobytu A. Dvořáka 516, Hostinné Oldřich Sloupenský, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 20, Božanov. Účastníky stavebního řízení podle ustanovení 109 písm. e) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, Jaroslav Sloupenský, nar. 1959, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Šárka Sloupenská, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Karel Franc, nar. 1957, místo trvalého pobytu Hvězdecká 257, Broumov Jana Francová, nar. 1957, místo trvalého pobytu Hvězdecká 257, Broumov Tomáš Bek, nar. 1987, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Milan Procházka, nar. 1974, místo trvalého pobytu Božanov 24, Božanov Eva Horáčková, nar. 1951, místo trvalého pobytu K Sídlišti 287, Police nad Metují František Kašpar, nar. 1946, místo trvalého pobytu Božanov 279, Božanov Milada Doležalová, nar. 1947, místo trvalého pobytu Příčná 80/26, Hradec Králové- Třebeš Vladimír Študent, nar. 1957, místo trvalého pobytu Božanov 1, Božanov Stanislava Wulfová, nar. 1972, místo trvalého pobytu Karlovo nám. 78, Kolín Tomáš Bek, nar. 1965, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Vladimír Kosek, nar. 1965, místo trvalého pobytu Hony 60, Police nad Metují Zdeněk Květoň, nar. 1956, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Ing. Ladislav Slavík, nar. 1935, místo trvalého pobytu Šluknovská 316/12, Praha 9 - Stříž kov Eva Sloupenská, nar. 1959, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Jaroslav Sloupenský, nar. 1988, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Jana Hrubá, nar. 1961, místo trvalého pobytu Božanov 301, Božanov Soňa Sloupenská, nar. 1958, místo trvalého pobytu Božanov 20, Božanov Jaroslav Špaček, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 107, Božanov Jana Špačková, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 107, Božanov Jiří Chejn, nar. 1948, místo trvalého pobytu Příčná 174, Broumov Renata Chejnová, nar. 1948, místo trvalého pobytu Příčná 174, Broumov Vlastimil Vejrosta, nar. 1963, místo trvalého pobytu Božanov 126, Božanov Elena Vejrostová, nar. 1962, místo trvalého pobytu Božanov 126, Božanov Petr Sieratovský, nar. 1968, místo trvalého pobytu Božanov 122, Božanov.

5 stránka 5 z 7 usnesení sp. zn.: MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince 2016 Účastníkem stavebního řízení podle ustanovení 109 písm. d) stavebního zákona, je vlastník sítí technického vybavení, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: , Olšanská 2681/6, Žižkov, PRAHA 3 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Podmokly. Poučení účastníků: Proti tomuto usnesení o zastavení řízení se lze v souladu s ustanovením 76 odst. 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové. Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova 239, Broumov. Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením 76 odst. 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. otisk úředního razítka" Ing. Marcela Žouželková v.r. vedoucí odboru životního prostředí Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov s potřebným počtem stejnopisů (tj. počet 56) tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Broumov a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Toto usnesení o zastavení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne Sejmuto dne

6 stránka 6 z 7 usnesení sp. zn. : MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince 2016 Toto usnesení o zastavení řízení obdrží (doporučené na dodejku nebo datovou schránkou): Účastník řízení podle 109 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále i stavební zákon"): - Obec Božanov, IČ: , sídlem Božanov 110, Božanov Účastníci řízení podle 109 písm. c) stavebního zákona: František Šimon, nar. 1949, místo trvalého pobytu Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové -Věkoše Hana Šimonova, nar. 1952, místo trvalého pobytu Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové-Věkoše Roman Procházka, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 115, Božanov Marie Procházková, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 115, Božanov Antonín Hrubý, nar. 1962, místo trvalého pobytu Odborářská 20, Broumov Ing. Vladimír Hrubý, nar. 1957, místo trvalého pobytu Božanov 301, Božanov Hana Procházková, nar. 1959, místo trvalého pobytu Křinické sídliště 212, Broumov Marika Schwintek, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 295, Božanov De Snoo Ilona, nar. 1963, místo trvalého pobytu Hendrik Chabotlaan 39, Bergschenhoek, De Snoo Remi, nar. 1958, místo trvalého pobytu Hendrik Chabotlaan 39, Bergschenhoek, Josef Krolop, nar. 1965, místo trvalého pobytu U Horní brány 35, Broumov Dagmar Krolopová, nar. 1965, místo trvalého pobytu U Horní brány 35, Broumov Jiří Dittrich, nar. 1973, místo trvalého pobytu Božanov 117, Božanov Eva Dittrichová, nar. 1980, místo trvalého pobytu Obránců míru 157, Broumov - Povodí Labe, státní podnik, IČ: , sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové - SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: , sídlem Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ Účastníci řízení podle 109 písm. c) a e) stavebního zákona: ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: , sídlem Husinecká 1024/lla, Praha 3 - Žižkov PhDr. Zdeněk Záliš, nar. 1954, místo trvalého pobytu Dobratická 524, Praha 9 - PhDr. Irina Zálišová, nar. 1956, místo trvalého pobytu Dobratická 524, Praha 9 - František Vlach, nar. 1949, místo trvalého pobytu Božanov 296, Božanov Hana Vlachová, nar. 1951, místo trvalého pobytu Božanov 296, Božanov Jan Dvořáček, nar. 1951, místo trvalého pobytu Božanov 60, Božanov MUDr. Dagmar Filippová, nar. 1948, místo trvalého pobytu Na Bílé 1159, Choceň Jindřich Lokvenc, nar. 1958, místo trvalého pobytu A. Dvořáka 516, Hostinné Miroslava Lokvencová, nar. 1961, místo trvalého pobytu A. Dvořáka 516, Hostinné Oldřich Sloupenský, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 20, Božanov

7 stránka 7 z 7 usnesení sp. zn. : MUBR 25781/2016/OŽP ze dne 6. prosince 2016 Účastníci řízení podle 109 písm. e) stavebního zákona: Jaroslav Sloupenský, nar. 1959, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Šárka Sloupenská, nar. 1976, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Karel Franc, nar. 1957, místo trvalého pobytu Hvězdecká 257, Broumov Jana Francová, nar. 1957, místo trvalého pobytu Hvězdecká 257, Broumov Tomáš Bek, nar. 1987, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Milan Procházka, nar. 1974, místo trvalého pobytu Božanov 24, Božanov Eva Horáčková, nar. 1951, místo trvalého pobytu K Sídlišti 287, Police nad Metují František Kašpar, nar. 1946, místo trvalého pobytu Božanov 279, Božanov Milada Doležalová, nar. 1947, místo trvalého pobytu Příčná 80/26, Hradec Králové - Třebeš Vladimír Študent, nar. 1957, místo trvalého pobytu Božanov 1, Božanov Stanislava Wulfová, nar. 1972, místo trvalého pobytu Karlovo nám. 78, Kolín Tomáš Bek, nar. 1965, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Vladimír Kosek, nar. 1965, místo trvalého pobytu Hony 60, Police nad Metují Zdeněk Květoň, nar. 1956, místo trvalého pobytu Božanov 11, Božanov Ing. Ladislav Slavík, nar. 1935, místo trvalého pobytu Šluknovská 316/12, Praha 9 - Stříž kov Eva Sloupenská, nar. 1959, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Jaroslav Sloupenský, nar. 1988, místo trvalého pobytu Božanov 8, Božanov Jana Hrubá, nar. 1961, místo trvalého pobytu Božanov 301, Božanov Soňa Sloupenská, nar. 1958, místo trvalého pobytu Božanov 20, Božanov Jaroslav Špaček, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 107, Božanov Jana Špačková, nar. 1950, místo trvalého pobytu Božanov 107, Božanov Jiří Chejn, nar. 1948, místo trvalého pobytu Příčná 174, Broumov Renata Chejnová, nar. 1948, místo trvalého pobytu Příčná 174, Broumov Vlastimil Vejrosta, nar. 1963, místo trvalého pobytu Božanov 126, Božanov Elena Vejrostová, nar. 1962, místo trvalého pobytu Božanov 126, Božanov PetrSieratovský, nar. 1968, místo trvalého pobytu Božanov 122, Božanov Účastníci řízení podle 109 písm. d) stavebního zákona: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: , Olšanská 2681/6, Žižkov, PRAHA 3 ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Podmokly Dále obdrží (doporučené na dodejku; datovou schránkou): Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '...

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '... A* its -z: - U MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Ci CD: 00 X Naše čj. Naše sp zn.: Opr. úř. osoba: Telefon E-mail: IDDS: Datum: 25781/2016/OŽP-St-2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENI o zahájení řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENI o zahájení řízení //"jfáhu ^ ^ Naše sp zn. Naše čj. Opr. úř. oso ba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 25781/2016/OŽP-SM 25781/2015 Lie. Blanka

Více

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA "" "' :. > fy { MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV OPATŘENI OBECNÉ POVAHY

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV OPATŘENI OBECNÉ POVAHY " MUBRP089YBXA MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Naše sp zn. Naše čj. Opr. úř. ose ba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 30662/2015/OŽP-Ku PDMUBR 36177/2015

Více

Zóad. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zóad. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I I luflpoviqc..-- y>4^ No ůřsňal ctatf vyvsew dne 4.."...U.a«...M4,.._, fy a -?-o^c / Zóad. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odpovídó Nina Mantelová třída Masarykova č.p. 239, 550 0 "bokuimrtnvefae

Více

* * >* MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov OPATŘENI OBECNÉ POVAHY NÁVRH

* * >* MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov OPATŘENI OBECNÉ POVAHY NÁVRH ' MUBRP009YAGU Naše sp zn.: Naše čj. Opr. úř. osoba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: * * >* MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MUBR 30663/2015/OŽP-Ku PDMUBR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MUBRP008HM93 Naše sp.zn.: Naše čj.: Opr. úř. osoba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 23819/2016/OŽP-Ku PDMUBR 24226/2016

Více

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV. odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení

MĚSTSKY URAĎ BROUMOV. odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení C-cMv- \ v MĚSTSKY URAĎ BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MUBRP00ASWRQ Naše sp.zn.: Naše čj.: Opr. úř. osoba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 8375/2018/OŽP-Ku PDMUBR

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : M U D K - O Ž P / 1 3 1 3 7 6-2 0 1 8 / v i t 2 3 6 6 5-2018

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov MUBRP00A92GY MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL.: E-MAIL: DATUM: MUBR 20666/2018 ST,ÚP/SD

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov ±ťtlrv Ml MUBRX006G3EU VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL: DATUM:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY. BU-l"

OPATŘENI OBECNÉ POVAHY. BU-l MUBRP008MLAC MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Oprávněná úřední osoba: Číslo jednací: V Broumově Kujal Jan, DiS., 20934/2014/OŽP-Hv-5 Dne 31. července

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/790-2014/5706-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. I t OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. I t OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Í1UBRP889XJP7 r* - ->. Našesp zn. Naše čj. Opr. úř. ose ba: Telefon: E-mail: IDDS: Datum: MUBR 30668/2015/OŽP-Ku PDMUBR

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/18399/2016/Sta Nový Bydžov,dne 27. října 2016 Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 4 6 5 2 7-2 0 1 8 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav SPIS. zn.: Číslo jednací.: Oprávněná úř.osoba: Tel.: E-mail: Fax: SPIS/0264/2012-OL 0995/2012-OL

Více

Městský úřad Vrchlabí Speciální stavební úřad, Zámek č.p. 1, Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí Speciální stavební úřad, Zámek č.p. 1, Vrchlabí STEJNOPIS Městský úřad Vrchlabí Speciální stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 300 Vyřizuje: Kreislová Markéta Fax: 499 405 310 Spis.zn.: výst. 17213/2017/Kr Č.j.: SÚ/17213/2017-6

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/167/15 Číslo jednací: ŽP/1754/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 18.3.2015 dle rozdělovníku Stavba

Více

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *mujcx00dcnvx* MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/1659/SU/BrP Jičín, dne 16.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/29861/BrP Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/7523/14-3/Au Spisová zn.: ZN/OD/790/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494

Více

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/015816/2012 ST2/Pel SZ MMHK/015817/2012 ST2/Pel MMHK/105867/2012 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

USNESENÍ O URČENÍ LHŮTY O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

USNESENÍ O URČENÍ LHŮTY O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/21471/2015 /ST3/Me MMHK/056604/2016 /ST3/Me Jana Melichárková 495 707 637 Jana.Melicharkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : M U D K - O Ž P / 2 6 9 5 1-2 0 1 7 / s e a 9 1 8 8-2017 S p is. a s kart.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a VODOPRÁVNÍ ÚŘAD T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy tel.: 461550211, fax : 461532141 e-mail : radnice@svitavy.cz Č.j. 66596-15/OZP-bik Sp.zn. 9067-2015 Ve Svitavách dne 14.12.2015 Vyřizuje:Ing. Kamila Bílá

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/39964-11/3653-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 2. listopadu

Více

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 6 7 8 1-2 0 1 8 / b r e 35646-2018 S p is.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV Číslo jednací: 18655/2011/OŽP-St-5 Oprávněná úřední osoba: Blanka Strnadová 491 504 339, strnadova@broumov-mesto.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A USNESENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A USNESENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Město Černošice Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1576/2017/Če Jaromír Lyčka SÚ/328/1460/2018/Če Záhumenní 417 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková 739 24 Krmelín tel. : 591 144

Více

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Slaný. Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný odbor životního prostředí Velvarská 136, 274 01 Slaný E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz číslo jednací došlého dokumentu: 30407/2019/OŽP číslo jednací: číslo spisu: MUSLANY/30407/2019/OŽP

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem Tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 10.12.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hoffmannová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV746/2010/výst/Ko,Ru Ing. Růžičková / 381 201 917 13.8.2010

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/401/2012/Kap SÚ/401/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 15.2.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů: Usnesení

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Usnesení Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II FIALA

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/12706/13-4/Au Spisová zn.: ZN/OD/1219/13 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.10.2014

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

Městský úřad Náchod ROZHODNUTÍ Č. 3075/2012-1

Městský úřad Náchod ROZHODNUTÍ Č. 3075/2012-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Spis.zn.: 81 56/2012NÝST e Ukládací - skartační znak: 328 - A/999 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: R OZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: R OZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 3447/14/ZPR/Kal V Sušici dne 9.2.2015 Úředně oprávněná osoba: Ing.

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 82544/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Čj: OVŽP/20670/15-2555/13/No

Více

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č. j.: V/21129/2016/Bie Nový Bydžov, dne 24. listopadu 2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 1643/2018/MUZBK

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS:

Více

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO Spis.zn.: 2449/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 20.5.2016 Č.j.: 5971/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ III/2206 Rekonstrukce

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNÉNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: OŽP/10453/2018/TOM OŽP/3157/2016/TOM Ing. Andrea Tomečková TELEFON: 577 680 285

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/20336/2018/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 30.05.2018 Číslo spisu: 3364/2018 Tel: 465514216 Spis. značka: ŽP-Vod/3364/2018

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Domovní ČOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla: Domovní ČOV Spis.zn.: 2452/SÚ/18/Žá Karlovy Vary, dne 9.5.2018 Č.j.: 5479/SÚ/18 Vyřizuje: Bc. Petr Žák tel.: 353 152 736, email: p.zak@mmkv.cz Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 1 0 1 9 6 5-2 0 1 5 / v l s 31040-2 0 1 5 / v ls S p is.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Y Š K O V stavební úřad Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov www.vyskov-mesto.cz SPISOVÁ ZN.: MV35827/2017/SÚ/Km *S002X00JNGEX* Č.J.: MV 50847/2017 S002X00JNGEX VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/40775-2012/5853-2012/vls Dvůr Králové nad Labem, dne 28.11.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad

Obec Malá Štáhle. Malá Štáhle 26, Rýmařov. Silniční správní úřad Obec Malá Štáhle Silniční správní úřad Žadatel/stavebník: č.j.: 439/5/2016 Obec Malá Štáhle dne: 11. 7. 2016 zastoupená starostou Ladislavem Podhorským sp. zn.: 330/V/5 IČ: 00575968 ROZHODNUTÍ č. 03/2016

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 8 9 1 1 0-2 0 1 7 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S p is. a s kart.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více