4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ PRACOVNÍ PROFILY JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH V ORGÁNECH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY Struktura Městského úřadu v Žatci (dále jen MěÚ), zřizování odborů MěÚ, včetně počtu funkčních míst, upravení zásad činnosti řízení MěÚ, dělba práce mezi odbory, jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám města a dalším organizacím, které zakládá nebo zřizuje Město Žatec jsou uvedeny v Organizačním řádu. Organizační řád je základním interním dokumentem MěÚ Žatec; Organizační řád byl schválen usnesením Zastupitelstva Města Žatce v působnosti rady města č. 84/2016 ze dne a nabývá účinnosti dne Je závazný pro všechny zaměstnance města a uvolněné členy ZM. Stanoví také popisy pracovních funkcí, s vymezením pravomocí a odpovědností pro jednotlivé zaměstnance města. Nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu v Žatci jsou přílohy č Příloha č. 3a 3h popisuje činnost jednotlivých odborů MěÚ Žatec; popis činnosti odboru sociálních věcí je upraven v Příloze č. 3f) Organizačního řádu. Dle Organizačního řádu je sociálně právní ochrana dětí vykonávána na MěÚ Žatec, odboru sociálních věcí, úseku sociálně právní ochrany dětí. 4c ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VNITŘNÍM PŘEDPISEM PÍSEMNĚ ZPRACOVÁNA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI K JEDNOTLIVÝM PRACOVNÍM POZICÍM VZTAHUJÍCÍM SE K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY, UPLATNĚNÍM SPECIALIZACE ZEJMÉNA PRO OBLAST NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, SOCIÁLNÍ KURATELY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A OCHRANY TÝRANÝCH A ZNEUŽÍVANÝCH DĚTÍ A DŮSLEDNĚ DBÁ NA TO, ABY KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICE BYLA VYHRAZENA VÝLUČNĚ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY. Pracovní pozice všech sociálních pracovníků OSPOD je vyhrazena výlučně výkonu SPOD. Kumulace agend je využívána výhradně v rámci výkonu agendy SPOD. Povinnosti a pravomoci jsou upraveny dokumenty MěÚ Žatec, zejména Organizačním řádem a Pracovním řádem, a dalšími dokumenty. Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých sociálních pracovníků jsou uvedeny v náplni práce. Pro práci mimo pracoviště jsou soc. pracovníci vybaveni průkazkou k prokázání příslušnosti k OSPOD MěÚ Žatec. Oblast náhradní rodinné péče je samostatná agenda, kterou vykonávají dvě sociální pracovnice úseku SPOD, z toho jedna vykonává agendu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d). Stejně tak oblast sociální kurately pro děti a mládež je samostatnou agendou, vykonávají ji dva sociální pracovníci úseku SPOD. Pro oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí není zřízena specializace, mají ji v náplni práce všichni pracovníci vykonávající agendu SPOD. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC:

2 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Sociální pracovník OSPOD péče o děti počet 7 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí; plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) zajišťuje agendu ochrany dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných ve svěřeném správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřuje se na řešení domácího násilí v rodinách pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních

3 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím v případě, že je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce spolupracuje se soudy při umisťování dětí do ústavní výchovy, tzn., že zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, nepodrobí li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření Ústavní výchova, kontakt s věznicemi

4 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v dětském domově pro děti do 3 let věku, či jiných obdobných zařízeních provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte v ústavním zařízení provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje s ředitelem zařízení, kmenovým vychovatelem a sociální pracovnicí, případně se zdravotníkem zjistí li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, oznámí tuto skutečnost vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu navštěvuje jedenkrát za tři měsíce nezletilé dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena navštěvuje mladistvé ve věznicích při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině přebírá ve smyslu 36 odst. 3, písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu, kontaktuje zastupitelský úřad státu činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení, informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem. úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně Sdělování údajů řídí se zákonnou úpravou dle 51 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o sociálně právní ochraně dětí, zejména: podává soudu na vyžádání zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro opatrovnické řízení, občanské soudní řízení a trestní řízení podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte při zjištění přestupků ve smyslu 28 zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, podává návrh přestupkovým komisím pověřených úřadů na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněna rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte či je v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení je povinna do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné odmítnutí žádosti skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona

5 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí, a to i po skončení pracovně právního vztahu k MěÚ Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti; Sociální pracovník OSPOD kurátor pro děti a mládež počet 2 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí s výjimkou agendy uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d); plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje

6 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) působí proti opakovaným poruchám chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky projednává analýzu jednotlivých případů a další kroky v řešení v případě naléhavosti v tzv. případové konferenci k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen podává jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření

7 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC k ochraně dítěte před domácím násilím v případě, že je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se poručník neujme své funkce spolupracuje se soudy při umisťování dětí do ústavní výchovy, tzn., že zajišťuje potřebné podklady k dokumentaci při umístění nezletilých dětí a mladistvých, vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě do zařízení předali, nepodrobí li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu rozhodnutí soudu, podává návrh na výkon rozhodnutí doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném opatření Ústavní výchova, kontakt s věznicemi sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo v dětském domově pro děti do 3 let věku, či jiných obdobných zařízeních provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy dítěte v ústavním zařízení provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči provádí pohovor s umístěným dítětem bez přítomnosti pracovníků zařízení, seznamuje se se spisovou dokumentací, problematiku dítěte konzultuje s ředitelem zařízení, kmenovým vychovatelem a sociální pracovnicí, případně se zdravotníkem zjistí li, že došlo ze strany ústavního zařízení k porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, oznámí tuto skutečnost vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec dává souhlas k dočasnému pobytu dítěte u rodičů, popř. jiných fyzických osob a to nejvýše na dobu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Dává rovněž souhlas k prodloužení tohoto pobytu navštěvuje jedenkrát za tři měsíce nezletilé dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená žena navštěvuje mladistvé ve věznicích při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině přebírá ve smyslu 36 odst. 3, písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu, kontaktuje zastupitelský úřad státu činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení, informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem. úzce spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dítěte v Brně Sdělování údajů řídí se zákonnou úpravou dle 51 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o sociálně právní ochraně dětí, zejména: podává soudu na vyžádání zprávy o poměrech dítěte a rodiny potřebné pro opatrovnické řízení, občanské soudní řízení a trestní řízení podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení

8 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte státnímu zastupitelství, pokud státní zastupitelství vede řízení týkající se dítěte při zjištění přestupků ve smyslu 28 zák. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, podává návrh přestupkovým komisím pověřených úřadů na písemnou žádost zákonných zástupců dítěte je oprávněna rozhodnout o nahlédnutí do uvedené spisové dokumentace, pokud toto bude v zájmu dítěte v případě, že sdělení údajů není v zájmu dítěte či je v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení je povinna do 15 dnů ode dne podání žádosti vydat písemné odmítnutí žádosti skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí, a to i po skončení pracovně právního vztahu k MěÚ Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti; Sociální pracovník OSPOD náhradní rodinná péče počet 1 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů

9 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí rodiče výše uvedených dětí nebo jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí: provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje pomáhá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytuje rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, popřípadě poradenství zprostředkovává řeší žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho života, zdraví a dalších práv řeší podněty fyzických osob, právnických osob, fyzických podnikajících osob a institucí, které se týkají porušení povinností či zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti rodiči dítěte nebo které se týkají závadového chování dítěte zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v rámci soudních řízení ve věcech nezletilých dětí pořizuje v případě nutnosti ochrany práv dítěte obrazové snímky obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu ve smyslu 8 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění využívá k usměrňování péče o tyto děti programy zpracované v rámci odboru nebo obcemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami navrhuje adekvátní opatření ve výchově a sleduje jejich dodržování a účelnost sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů) zajišťuje agendu ochrany dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných ve svěřeném správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřuje se na řešení domácího násilí v rodinách působí proti opakovaným poruchám chování a jednání dětí, analyzuje příčiny a navrhuje adekvátní preventivní opatření vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny na přechodnou dobu, pěstouny nebo osvojiteli v souladu s 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, navrhuje osobám pečujícím uzavření dohody o výkonu pěstounské péče sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů soc. služeb, pověřených osob výkonem SPOD apod. ověřuje skutečnosti vedených případů místním šetřením řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc. pracovníky, pedagogy, PČR, probační a mediační službou, popř. dalšími odborníky projednává analýzu jednotlivých případů a další kroky v řešení v případě naléhavosti v tzv. případové konferenci k analýze jednotlivých případů a hledání dalších kroků v řešení v odůvodněných případech využívá rodinných konferencích a dalších metod sociální práce

10 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Spisová dokumentace o dětech, zařazených v evidenci vede spisovou dokumentaci ve smyslu 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění vede základní a pomocnou evidenci zakládá a vede spisovou dokumentaci o dítěti pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče vyřizuje žádosti uchazečů o náhradní rodinnou péči zakládá a vede spisovou dokumentaci žadatelů vhodných pro náhradní rodinnou péči vede evidenci dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte a stanoví časový plán pro provádění potřebných opatření a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny Poradenská činnost: poskytuje poradenství ve věcech náhradní rodinné péče pomáhá rodičům nebo jiné fyzické osobě odpovědné za výchovu při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené při nespolupráci rodičů nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu o otázkách odborného poradenství, které jim bylo úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí analyzuje negativní jevy a činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti a mládež Spolupráce se soudy: podává soudu návrhy v souladu s 14 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění účastní se soudních jednání ve věcech náhradní rodinné péče podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření v případě, že se dítě ocitne ve stavu nedostatečné péče anebo je li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý vážný zájem vážně ohrožen nebo narušen Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti;

11 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Sociální pracovník OSPOD Náhradní rodinná péče dohody o výkonu pěstounské péče počet 1 Komplexní zajištění a zabezpečení agendy ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí s důrazem na agendu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle 47b 47d); plnění úkolů plynoucích ze ZSPOD a předpisů souvisejících Ve své činnosti se zaměřuje zejména na: Dohody o výkonu pěstounské péče připravuje podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče vede spisovou dokumentaci dohod NRP dle platné legislativy a směrnice MPSV vede přehledy aktivit, které jsou hrazeny pro pěstounskou rodinu dle platné legislativy vybírá a předává podklady pro proplácení služeb pro pěstouny dle platné legislativy vybírá dodavatele služeb pro pěstounské rodiny úzce spolupracuje s pracovníkem OSPOD, který vykonává agendu NRP v režimu sociálně právní ochrany dětí připravuje podklady pro veřejné zakázky na dodavatele služeb pro pěstouny spolupracuje s dalšími organizacemi, nestátními neziskovými organizacemi a odborníky poskytujícími služby pro pěstouny zajišťuje služby pro pěstouny (vzdělávací aktivity atd..) v souladu s platnou legislativou připravuje podklady pro finanční odbor k proplácení služeb je v kontaktu s osobami pečujícími, popř. s osobou v evidenci, se kterými konzultuje problematiku dětí v NRP připravuje dodatky k dohodám o výkonu pěstounské péče při změnách sleduje novinky v oblasti proplácení služeb pro pěstouny jedenkrát za dva měsíce je v osobním styku s osobami pečujícími nebo osobami v evidenci pracovnici pro NRP v režimu SPOD předává jednou za 6 měsíců zprávu o průběhu pěstounské péče Spisová dokumentace vede spisovou dokumentaci osob pečujících, které mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, dle platné směrnice k vedení spisové dokumentace, vydané MPSV ČR a v souladu s platnými standardy sociálně právní ochrany dětí orgánu sociálně právní ochrany dětí vede základní a pomocnou evidenci těchto osob v rámci vedení spisové dokumentace spolupracuje s odbornými institucemi, orgány SPOD, osobami pověřenými výkonem SPOD Poradenská činnost pomáhá osobám pečujícím a osobám v evidenci, případně rodičům, při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytuje základní poradenství osobám pečujícím nebo osobám v evidenci Sdělování údajů podává na žádost údaje orgánům dle 51, odst. 5, písm. a e, zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany seznámí a to i po skočení pracovně právního vztahu k MěÚ dle 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění skutečnosti uvedené v 7 zákona č.359/99 Sb., v platném znění, není oprávněn vydat žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě s výjimkou 55 odst. 4 citovaného zákona podává na žádost orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení podává na žádost orgánům sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím potřebám řízení před těmito orgány

12 STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC Ostatní činnosti: podle rozpisu služeb zajišťuje pohotovost na úseku sociálně právní ochrany dětí provádí zástup dle pokynu vedoucí úseku sociálně právní ochrany dětí měsíčně zpracovává přehled o své činnosti ve svěřeném obvodu účastní se vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm, MěÚ a dalšími institucemi, vypracovává záznam pro vedoucí odboru a získané poznatky aplikuje ve své práci samostatně se seznamuje s právními předpisy v oblasti sociální péče a v rámci své činnosti je aplikuje v praxi spolupracuje při zajištění víkendového pobytu dětí a osobně se ho dle potřeby účastní provádí další úkoly uložené vedoucí úseku a vedoucí odboru provádí úkony a plní úkoly související s právy a povinnostmi nezletilých dětí, vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zúčastňuje se jednání soudů, notářství a Policie ČR zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti;

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb. a č. 272/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do částky 133/2013 Sb. a 46/2013 Sb.m.s. - RA479 359/1999 Sb. - právní ochraně dětí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Základní informace o Úřadu

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

1. Dávky pomoci v hmotné nouzi

1. Dávky pomoci v hmotné nouzi 1. Dávky pomoci v hmotné nouzi Tato agenda byla od 1.1.2012 kompletně přesunuta na Úřad práce Broumov, pracoviště Na Příkopech 33. Kontaktní telefony: 950 138 633 950 138 638 950 138 639 Informace o částkách

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice

Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice OBSAH Úvod... 3 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy... 4 S T A N D A R D 2 - Prostředí a podmínky... 6 S T A N D A R D 7 -

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany pro OSPOD ÚMČ Praha 8

Standardy kvality sociálně právní ochrany pro OSPOD ÚMČ Praha 8 Standardy kvality sociálně právní ochrany pro OSPOD ÚMČ Praha 8 Seznam kapitol 1. Činnosti zajišťované oddělením sociálně právní ochrany Úřadu městské části Praha 8 2. Místní a časová dostupnost OSPOD

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Zpracovala: Mgr. Olga Landová Platnost od: 1.1.2015

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Překládací zpráva V průběhu loňského roku se na celém území České republiky objevily problémy s vystavováním potvrzení o nemoci žáků základních a středních škol pro účely omlouvání nepřítomnosti žáků ve

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více