ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně,"

Transkript

1 Expertní činnost v oboru ochrana ovzduší - soudní znalec Air Pollution Control Consulting Posuzování vlivů na životní prostředí Ing.Václav Červenka, Nová Ves 1370, Ústí nad Labem, PSČ tel/fax: mobil: Název akce Investor Zdroj znečišťování ovzduší Provozovatel zdroje Místo zdroje Charakter ROZPTYLOVÁ STUDIE č. 57/2011 Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně - umístění zdroje QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně Dle projektové dokumentace pro územní řízení (PD) dojde u původní kotelny na tuhá paliva k změně technologie výměně stávajících kotlů za nové zdroje tepla. Novými zdroji tepla míní PD plynový kotel a spalinový výměník termického čistícího zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů (odlakování). V areálu QUEEN SERVICE, s.r.o. vzniknou nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně IČO: QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně, Okres Strakonice - NUTS: CZ 0316 Aktivita "instalace termického čistícího zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů (odlakování)" v areálu provozovny QUEEN SERVICE, s.r.o. ve Volyni má dlouhodobý charakter předchozí PD s názvem "Změny stavby stávající kotelny na pozemcích p.č.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" byla vydána v období 02/2007 až 01/2008. Termické čistící zařízení TD 70 (nový zdroj znečišťování ovzduší) respektive odpor proti jeho instalaci je předmětem petice občanů města Volyně. Usnesení č.736/2011/rk-72 Rady Jihočeského kraje ze dne k bodu "Informace o petici občanů města Volyně" v čl. IV, odst.2 uvádí, že "Rada Jihočeského kraje doporučuje městu Volyně, pokud má pochybnosti o závěrech odborných posudků a studií, aby zvážilo ověření správnosti vlastními posudky zadanými u jiné autorizované osoby a případně je uplatnilo v řízení". Tato rozptylová studie je zpracována v přímé návaznosti na uvedené usnesení. Obsah Rozptylová studie dle 17,odst. 1., zák.č. 86/2002 Sb. Zadavatel studie Město Volyně, náměstí Svobody 41, Volyně Zástupce zadavatele Ing.Václav Valhoda starosta Ing.Martin Červený místostarosta Zpracovatel studie Ing.Václav Červenka Datum vydání Listopad 2011 Počet výtisků 2 (zadavatel 1x, zpracovatel 1x) Strana 1

2 Obsah: strana 1. ÚVOD 3 2. PODKLADY 4 3. STÁVAJÍCÍ IMISNÍ SITUACE 5 4. VYBRANÉ KLIMATICKÉ FAKTORY 7 5. EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE 8 6. ZPŮSOB MODELOVÁNÍ IMISNÍ SITUACE IMISNÍ LIMIT ZVÁŽENÍ NEJISTOT ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ K IMISNÍM KONCENTRACÍM ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU DUSIČITÉHO ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU SIŘIČITÉHO ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU UHELNATÉHO ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ TUHÝCH LÁTEK PM ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VYJÁDŘENÝCH JAKO TOC PROBLEMATIKA PACHOVÝCH LÁTEK ZÁVĚR ÚDAJE O ZPRACOVATELI ROZPTYLOVÉ STUDIE 19 Přílohy: 1) Situace záměru s umístěním referenčních bodů 2) Grafické znázornění příspěvků k imisním koncentracím Strana 2

3 1. ÚVOD Rozptylová studie byla zpracována pro správní řízení podle 17, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší). Jedná se o povolení umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší, který bude realizován dle projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen PD) "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně". Ve vztahu k problematice a legislativě ochrany ovzduší vzniknou realizací akce dle PD v areálu QUEEN SERVICE dva nové stacionární zdroje znečišťování ovzduší: Zdroj "Plynová kotelna" - střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší zahrnující plynový teplovodní kotel určený pro vytápění s jmenovitým tepelným výkonem 200 kw. Zdroj "Termické čistící zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů odlakování" - střední ostatní zdroj znečišťování ovzduší zahrnující procesní ohřev v primární komoře a dopalovací komoru - celkový instalovaný výkon plynových hořáků je 540 kw. Hlavním výrobním programem je vsázková likvidace nepotřebných nátěrů (či jiného znečištění) z kovových dílů, které budou do areálu QUEEN SERVICE dováženy z lakoven či jiných provozoven. Vedlejším produktem je výroba tepla dodávaného spalinovým výměníkem 120 kw. Rozptylová studie charakterizuje problematiku rozptylu škodlivin z těchto nových zdrojů znečišťování z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a řešených zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší. Studie je řešena jako samostatný příspěvek zdroje znečišťování ke stávajícím imisním koncentracím v zájmové oblasti. Jsou hodnoceny základní znečišťující látky, pro něž jsou stanoveny specifické, popř. obecné emisní limity a u kterých se předpokládá, že budou řešenými zdroji emitovány (oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé látky frakce PM10 a těkavé organické látky vyjádřené jako TOC). V kap. 9 této studie je též řešena problematika případného obtěžování pachovými látkami. Investorem akce "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" je QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně, IČO Zadavatelem této rozptylové studie je Město Volyně, náměstí Svobody 41, Volyně, IČO Podrobnější popis zpracované projektové dokumentace a charakterizace zdroje znečišťování je uvedena v odborném posudku č. 56/2011 "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně", zpracovatel Ing.Václav Červenka, listopad Strana 3

4 2. PODKLADY Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ, Výpočtový program SYMOS 97, verze Zdroj Mototechna s.p., PS 3280 Volyně - kotelna koks, Nábřežní 75, Volyně ověření emisně technických dat a geneze zdroje. Emisní data báze ČHMÚ Praha. Zdroj Mototechna s.p., PS 3280 Volyně - kotelna koks, Nábřežní 75, Volyně ověření emisně technických dat a geneze zdroje. Obec s rozšířenou působností odbor ŽP, Městský úřad Strakonice, mailová informace ze dne Zdroj Mototechna s.p., PS 3280 Volyně - kotelna koks, Nábřežní 75, Volyně ověření likvidace technologie kotelny QUEEN SERVICE ve Volyni. Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice, Výroční zpráva 2005, webové stránkywww.hasiciceprovice.estranky.cz/ Zdroj QUEEN SERVICE (bývalý zdroj Mototechna s.p., PS 3280 Volyně - kotelna koks), Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně ověření emisně technických dat a geneze zdroje. Odbor správy majetku města, investic a životního prostředí, Městský úřad Volyně, mailová informace ze dne chmi.eu/uoco/emise/eoprehled/plants/strakonice Zdroje znečišťování - Okres: Strakonice-k.ú.Volyně. Web ČHMÚ ověření středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší na k.ú.volyně. Termicke zariadenie TD 70 Návod na použitie, verzia 1,7, aktualizacia , KZ spol sr.o. Komárnická 25, Bratislava. Dopis č.j.2868/820/07 ze dne ve věci: "Stanovisko k postupu při posuzování termických zařízení" odbor ochrany ovzduší MŽP. Rozhodnutí KÚJCK č.j.22594/2008/ozzl/gr z Rozhodnutí MŽP č.j. 555/5 l0/2008/st ze dne Souhlas k realizaci akce s názvem dle projektu "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" zn.žp/2012/254/09/dv ze dne Odbor správy majetku města, investic a životního prostředí, Městský úřad Volyně. Změna integrovaného povolení IP pro Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., včetně TD 70, č.j /2009/kusk OŽP/Pav ze dne , KÚ Středočeského kraje. Kotel VIESSMANN typ VITOPLEX Kompaktní třítahový kotel, produktové prospekty webové stránky VIESSMANN. Plynový hořák WEISHAUPT typ WG 30, webové stránky WEISHAUPT. Zákon č.185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadu. Strana 4

5 Odborný posudek "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně", listopad 2011, Ing. Václav Červenka. Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie. 3. STÁVAJÍCÍ IMISNÍ SITUACE Mezi škodliviny emitované z řešených zdrojů budou patřit především oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé látky frakce PM10 a těkavé organické látky vyjádřené jako TOC. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha "Znečištění ovzduší na území České republiky". Pro vyhodnocení současného znečištění venkovního ovzduší v zájmové oblasti můžeme využít výsledky měření na nejbližších imisních stanicích. Nejbližší reprezentativní imisní stanice jsou imisní stanice CVOD Vodňany (staré číslo ISKO 1485) a CPRA Prachatice (staré číslo ISKO 1225). Imisní stanice ve Vodňanech je umístěna v nadmořské výšce 395 m v samostatné budce na travnaté ploše mezi zástavbou vilové čtvrti. Jedná se o pozaďový typ imisní stanice umístěný do předměstské obytné zóny. Imisní stanice v Prachaticích je umístěna v nadmořské výšce 583 m v kontejneru severovýchodně od středu města v nízké vilové zástavbě na vyvýšeném místě ve směru převažujícího proudění. Jedná se o pozaďový typ imisní stanice umístěný do předměstské obytné zóny. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek za poslední tři roky na těchto dvou imisních stanicích jsou uvedeny v tabulkách v následujícím textu. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m 3 ) Max. hodinová Imisní stanice Rok imise NO 2 IH h = 200 µg/m 3 CVOD Vodňany CPRA Prachatice 19. nejvyšší hodnota imise NO 2 Průměrná roční imise NO 2 IH r = 40 µg/m , , , ,8 57,0 11, ,1 130,5 18,2 Imisní limit pro maximální hodinovou imisi je stanoven na 200 μg/m 3 s tím, že dovolený počet překročení imisního limitu je 18 x v roce. Z výsledků měření na nejbližších imisních stanicích je patrné (i přes velmi omezená data), že plnění krátkodobého imisního limitu pro NO 2 nebude v zájmové oblasti problematické. V případě průměrných roční imisních koncentrací je imisní limit stanoven na 40 μg/m 3 a na stanici ve Vodňanech a Prachaticích není též překračován. Strana 5

6 V další tabulce jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace oxidu siřičitého na imisní stanici v Vodňany a Prachatice za poslední tři roky. Maximální Nejvyšší 24- Průměrná roční hodinové imise hodinové imise Imisní stanice Rok imise SO SO 2 SO 2 2 IH h = 350 μg/m 3 IH d = 125 μg/m 3 IH r = nest CVOD Vodňany CPRA Prachatice ,2 2, ,2 2, ,6 3, ,1 14,8 5, Imisní limit hodinový a 24-hodinový pro oxid siřičitý je na imisních stanicích Vodňany a Prachatice s velkou rezervou plněn. Další sledovanou znečišťující látkou je oxid uhelnatý. V tabulce jsou uvedeny naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého na imisní stanici Prachatice za poslední tři roky. Imisní stanice ve Vodňanech koncentrace CO v ovzduší nesleduje. Imisní stanice CPRA Prachatice Rok Maximální osmihodinová imise CO IH r = μg/m , , ,6 Imisní limit pro maximální denní osmihodinový klouzavý průměr je stanoven na μg/m 3. Na imisní stanici v Prachaticích je tento imisní limit plněn s velkou rezervou. Naměřené hodnoty se pohybují hluboko pod dolní mezí pro posuzování, která je stanovena na 5 mg.m -3. Dle výsledků měření této znečišťující látky není imisní limit překračován na žádné imisní stanici v České republice. Další sledovanou škodlivinou jsou tuhé znečišťující látky frakce PM 10. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM 10 na imisní stanici Vodňany. Imisní stanice Prachatice koncentrace PM10 v ovzduší sledovala do roku Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM 10 (µg/m 3 ) Imisní stanice CVOD Vodňany Rok Nejvyšší denní imise PM nejvyšší hodnota denní imise PM 10 IH d = 50 μg/m 3 Průměrná roční imise PM 10 IH r = 40 μg/m ,0 42,0 20, ,0 40,0 21, ,0 53,0 26,0 Strana 6

7 Imisní limit denní pro prachové částice PM 10 je stanoven na 50 μg/m 3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici ve Vodňanech je plnění denního imisního limitu v posledním roce problematické. Plnění tohoto krátkodobého imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. Např. v roce 2009 byl limit překračován na 50 stanicích z celkového počtu 148 stanic (33,8 %) a v roce 2010 byl limit překračován na 83 stanicích z celkového počtu 158 stanic (52,5 %). Imisní limit roční je stanoven na 40 μg/m 3. Na imisní stanici ve Vodňanech není plnění tohoto imisního limitu problematické. Území pod správou Stavebního úřadu Městského úřadu Volyně, pod jehož správu zájmová lokalita spadá, není zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2010 a 4/2011 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 2008 a VYBRANÉ KLIMATICKÉ FAKTORY Větrná růžice Jako vstupní meteorologická a klimatická data byla vypracována větrná růžice pro zájmovou lokalitu pro tři třídy rychlosti větru, osm směrů větru a pět tříd teplotní stability atmosféry podle stabilitní klasifikace, jak ji uvádějí Bubník a Koldovský. Konkrétní rozptylové podmínky jsou v daný okamžik dány aktuálním vertikálním teplotním zvrstvením a vertikálním profilem proudění vzduchu ve spodní části mezní vrstvy atmosféry, zhruba ve spodních 800 m. Tyto meteorologické charakteristiky pak jsou do značné míry modifikovány orografií dané lokality. Tyto údaje jsou promítnuty do výpočtu krátkodobých maximálních koncentrací. Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0-2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5-7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s. Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability. Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: I. stabilitní třída - superstabilní: - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s. II.stabilitní třída - stabilní: - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s. III. stabilitní třída - izotermní: - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. IV.stabilitní třída - normální: - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. Strana 7

8 V. stabilitní třída - konvektivní: - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s. Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je uveden v následující tabulce a obrázku (údaje jsou v %): [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet I,tř, v=1,7 1,18 1,38 0,92 1,16 1,87 2,34 0,5 1, ,62 II,tř, v=1,7 1,75 2,04 1,39 1,74 2,8 3,5 0,75 1,9 0 15,87 II,tř, v=5 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,07 0,01 0,04 0 0,3 III,tř, v=1,7 2,2 2,57 1,74 2,18 3,52 4,4 0,94 2, ,94 III,tř, v=5 0,71 0,83 0,56 0,71 1,14 1,42 0,3 0,77 0 6,44 III,tř, v=11 0,08 0,09 0,06 0,08 0,13 0,16 0,03 0,09 0 0,72 IV,tř, v=1,7 2,29 2,68 1,82 2,28 3,67 4,6 0,98 2,5 0 20,82 IV,tř, v=5 0,84 0,98 0,67 0,83 1,34 1,68 0,36 0,91 0 7,61 IV,tř, v=11 0,16 0,19 0,13 0,16 0,26 0,33 0,07 0,18 0 1,48 V,tř, v=1,7 0,83 0,97 0,66 0,83 1,33 1,67 0,35 0,91 0 7,55 V,tř, v=5 0,95 1,11 0,76 0,95 1,52 1,91 0,41 1,04 0 8,65 Sum (Graf) 11,02 12,88 8,74 10,95 17,63 22,08 4, / EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE Plynová kotelna Údaje o množství spalin a emisích škodlivin PD "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" neobsahuje uvádí se pouze roční spotřeba paliva zemního plynu ve výši m3/rok. Strana 8

9 Pro účely modelování imisních příspěvků byly vypočteny hmotnostní toky emisí ze specifických emisních limitů legislativně stanovených Nařízením vlády č.146/2007 Sb.ze dne 30. května 2007 o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Emisní limity platí pro uvedený jmenovitý tepelný výkon zdroje a jsou vztažené na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsahu kyslíku 11%. Specifické emisní limity jsou následující: NOx 200 mg/m 3 SO2 35 mg/m 3 CO 100 mg/m 3 TZL - mg/m 3 Termické čistící zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů odlakování Údaje o množství spalin a emisích škodlivin PD "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" neobsahuje uvádí se pouze roční spotřeba paliva zemního plynu ve výši max m3/rok a váha nátěrových hmot odstraňovaných z dílů určených k odlakování toto množství nátěrů, které se zařízením bude likvidovat činí kg/rok. Pro účely modelování imisních příspěvků byly vypočteny hmotnostní toky emisí z obecných emisních limitů, tak jak je stanovuje Vyhláška 205/2009 Sb., ze dne 23. června 2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. NOx 500 mg/m 3 SO mg/m 3 CO 800 mg/m 3 TZL 200 mg/m 3 (pro hmotnostní tok =< 2500 g/h) TOC 50 mg/m 3 Na základě výše uvedených specifických a obecných emisních limitů byly vypočteny následující hmotnostní toky emisí, které byly použity pro výpočet imisních příspěvků z řešených zdrojů znečišťování ovzduší. Termické čistící zařízení Plynová kotelna Jmenovitý tepelný výkon 2 x 270 kw 200 kw Maximální hodinová spotřeba ZP 64,8 m 3 /hod 24 m 3 /hod Objem suchých spalin 744,62 m 3 /hod 275,78 m 3 /hod Emise do ovzduší Hmotnostní tok emisí do ovzduší g/s kg/hod g/s kg/hod NOx 0,103 0,372 0,015 0,055 SO2 0,517 1,862 0,003 0,010 Znečišťující látka CO 0,165 0,596 0,008 0,028 TZL 0,041 0, TOC 0,010 0, Výška komína 32 m 5 m Strana 9

10 6. ZPŮSOB MODELOVÁNÍ IMISNÍ SITUACE Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS 97 verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních krátkodobých i průměrných ročních imisních koncentrací. Výpočet je proveden pro oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé látky frakce PM10 a těkavé organické látky vyjádřené jako TOC. Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 1680 referenčních bodů. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). Výpočet imisních koncentrací byl proveden i v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o tyto referenční body: RB 1 objekt k bydlení č.p. 263, ul. Zámecká, Volyně RB 2 objekt k bydlení č.p. 303, ul. Čelakovského, Volyně RB 3 objekt k bydlení č.p. 345, ul. Dobřanovská, Volyně RB 4 rodinný dům č.p. 743, ul. Wolkerova, Volyně RB 5 rodinný dům č.p. 268, ul. Wolkerova, Volyně RB 6 rodinný dům č.p. 461, ul. Wolkerova, Volyně RB 7 rodinný dům č.p. 733, ul. Neuslužická, Volyně 7. IMISNÍ LIMIT Posouzení vlivu spalovacího zdroje znečišťování na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity. V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou stanoveny imisní limity. Imisní limity podle Nařízení vlády č. 597/2005 Sb. Znečišťující látka Časový interval průměrování Imisní limit [µg m -3 ] /maximální počet překročení za rok Oxid siřičitý SO 2 24 hodin 125 / 3 1 hodina 350 / 24 Suspendované částice PM 10 kalendářní rok hodin 50 / 35 Oxid dusičitý NO 2 kalendářní rok 40 Oxid uhelnatý CO 1 hodina 200 / 18 Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr Strana 10

11 8. ZVÁŽENÍ NEJISTOT Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami. V případě hodnocení záměru "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" lze nejistoty vyjmenovat takto: 1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). 2. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. V zájmové oblasti v současné době není a v minulosti ani nebyla provozována imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Pozaďové koncentrace byly stanoveny na základě odborného odhadu vycházejícího z výsledků měření na nejbližších imisních stanicích v Prachaticích a ve Vodňanech. 3. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně. 4. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. 5. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní špičku a výpočet emisí ze specifických, popř. obecných emisních limitů). 6. Jedním ze vstupních údajů do výpočtu je nadmořská výška (výškopis) v místech referenčních bodů a zdrojů znečišťování. Jelikož nelze při výběru referenčních bodů většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu, nemusí být všechny terénní útvary uvažovány. Při grafickém zpracování vypočtených imisních koncentrací ve venkovním ovzduší je nutné k tomuto přihlédnout. 9. ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ K IMISNÍM KONCENTRACÍM Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, tuhé látky PM10 a oxid uhelnatý. 9.1 ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU DUSIČITÉHO Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasti pohybují v intervalu g/m 3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO 2 je stanoven na 200 μg/m 3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění imisního limitu krátkodobého pro NO 2 není v oblasti města Volyně. Dle výsledků modelování příspěvku provozu nových zdrojů znečišťování ovzduší k maximálním hodinovým imisím NO 2 se budou hodnoty v zájmové lokalitě v dýchací zóně (výška 1,5 m nad terénem) pohybovat v rozmezí 0,3 až 8 g/m 3, v místě nejvíce exponované Strana 11

12 obytné zástavby potom nejvýše 4 g/m 3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m nad terénem je patrné z grafické přílohy. Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO 2 jsou relativně malé a v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu. Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasti města Volyně pohybují v intervalu μg/m 3. Jedná se tedy o hodnoty, které s rezervou splňují imisní limit 40 μg/m 3. Dle výsledků modelování příspěvků nových spalovacích zdrojů vycházejí v zájmové oblasti příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého v intervalu 0,001 až 0,04 μg/m 3, v místě nejvíce exponované obytné zástavby potom nejvýše 0,024 μg/m 3. Imisní příspěvek záměru nezpůsobí s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu. V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu posuzovaného záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejvíce exponované obytné zástavby. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie. Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby průměrné roční maximální hodinové výška nad RB X Y Popis RB imise imise terénem g/m 3 g/m č.p. 263, Volyně 0,0048 0, č.p. 303 Volyně 0,0073 0, č.p. 345 Volyně 0,0053 0, č.p. 743 Volyně 1,5 m 0,0130 3, č.p. 268 Volyně 0,0149 2, č.p. 461 Volyně 0,0240 2, č.p. 733 Volyně 0,0150 1, ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU SIŘIČITÉHO Výsledky modelování příspěvků nových spalovacích zdrojů k maximálním hodinovým imisím oxidu siřičitého v zájmové oblasti jsou patrné z grafických výstupů uvedených v příloze této studie. Příspěvky ke stávajícím maximálním hodinovým imisím SO2 činí v místě nejvíce exponované obytné zástavby maximálně 162 μg/m 3. Vlastní příspěvek řešených zdrojů znečišťování ovzduší s pozaďovými koncentracemi nezpůsobí překročení krátkodobého imisního limitu pro SO 2, který je legislativně stanoven na 350 μg/m 3. V případě denních imisních koncentrací oxidu siřičitého činí imisní limit 125 μg/m 3. V místech nejvíce exponované obytné zástavby řešeným zdrojů ve Volyni byly vypočteny příspěvky maximálně 94 g/m 3. Tyto imisní příspěvky spolu se stávajícím pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu denního pro SO 2. V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím oxidu siřičitého v referenčních bodech umístěných u nejvíce exponované zástavby. Strana 12

13 Příspěvky k imisním koncentrace oxidu siřičitého v místě nejbližší obyt. zástavby maximální nejvyšší výška nad RB X Y Popis RB hodinové imise denní imise terénem g/m 3 g/m č.p. 263, Volyně 21,4 12, č.p. 303 Volyně 25,6 14, č.p. 345 Volyně 18,7 10, č.p. 743 Volyně 1,5 m 161,8 93, č.p. 268 Volyně 44,0 25, č.p. 461 Volyně 34,5 20, č.p. 733 Volyně 32,3 18,7 9.3 ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ OXIDU UHELNATÉHO V případě maximálních osmihodinových imisních koncentrací oxidu uhelnatého činí platný imisní limit μg/m 3. Imisní koncentrace v pozadí činí cca μg/m 3, tedy výrazně pod imisním limitem. Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru činí výsledné hodnoty v dýchací zóně ve výšce 1,5 m nad terénem v zájmové oblasti města Volyně 2 40 μg/m 3, v místě nejvíce exponované obytné zástavby potom nejvýše 27 μg/m 3. Tyto příspěvky jsou malé a nezpůsobí překročení platného imisního limitu. V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím oxidu uhelnatého v referenčních bodech umístěných u nejvíce exponované zástavby. Příspěvky k imisním koncentrace oxidu uhelnatého v místě nejbližší obyt. zástavby maximální průměrné roční výška nad osmihodinové RB X Y Popis RB imise terénem imise g/m 3 g/m č.p. 263, Volyně 7,6 0, č.p. 303 Volyně 9,4 0, č.p. 345 Volyně 6,7 0, č.p. 743 Volyně 1,5 m 27,0 0, č.p. 268 Volyně 20,8 0, č.p. 461 Volyně 15,4 0, č.p. 733 Volyně 12,5 0, ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ TUHÝCH LÁTEK PM10 V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM 10 činí platný imisní limit 50 μg/m 3, jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu Strana 13

14 50 μg/m 3. Na nejbližší imisní stanici ve Voňanech se pohybují naměřené 36. nejvyšší maximální denní imise suspendovaných částic PM 10 za poslední roky v rozmezí 40,0 až 53,0 μg/m 3. Hodnoty krátkodobých imisí PM 10 se tedy pohybují okolo imisního limitu, který je stanoven na 50 μg/m 3. V rozptylově příznivějších letech můžeme očekávat plnění imisního limitu, a naopak v rozptylově méně příznivých letech jeho překračování. Nejedná se však o lokální problém, plnění krátkodobého imisního limitu pro suspendované částice PM 10 je problematické na velkém území ČR. Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru se krátkodobé imisní příspěvky v místě nejvíce exponované trvale obytné zástavby pohybují v intervalu 0,8 až 7,5 μg/m 3. Nejvyšších denních imisí bude dosahováno za extrémně nepříznivých rozptylových podmínek, kdy je vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena a je doprovázena inverzními situacemi zejména v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru je 3 m/s. Tyto podmínky se vyskytují však pouze několik dní v roce. Přestože se jedná o příspěvky relativně malé a vypočtené z emisních limitů (tedy maximální možné povolené emise), mohou se v rozptylově méně příznivých letech podílet na překračování krátkodobého imisního limitu. Průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM 10 se v zájmové oblasti pohybují v intervalu g/m 3. Plnění imisního limitu pro roční průměr PM 10 není v současné době v zájmové oblasti města Volyně problematické. Oblast se nenachází ve vymezených OZKO. Imisní příspěvek posuzovaného záměru činí v místech nejbližší obytné zástavby dle výsledků modelování 0,01 až 0,04 g/m 3. Tento příspěvek lze označit za velmi malý, který nezpůsobí překročení imisního limitu. V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím tuhých látek PM10 v referenčních bodech umístěných u nejvíce exponované obytné zástavby. Příspěvky k imisním koncentrace tuhých látek PM10 v místě nejbližší obyt. zástavby nejvyšší denní průměrné roční výška nad RB X Y Popis RB imise imise terénem g/m 3 g/m č.p. 263, Volyně 0,98 0, č.p. 303 Volyně 1,17 0, č.p. 345 Volyně 0,85 0, č.p. 743 Volyně 1,5 m 7,46 0, č.p. 268 Volyně 2,02 0, č.p. 461 Volyně 1,58 0, č.p. 733 Volyně 1,47 0,032 Strana 14

15 9.5 ZHODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VYJÁDŘENÝCH JAKO TOC Příspěvky řešených zdrojů znečišťování ovzduší k maximálním hodinovým imisním koncentracím těkavých organických látek vyjádřených jako TOC činí v místech nejbližší obytné zástavby dle výsledků modelování 0,4 až 3,2 μg/m 3. Příspěvky k průměrným ročním koncentracím činí 0,0024 až 0,0095 μg/m 3. Pro těkavé organické látky není legislativně stanoven imisní limit. Skupinu těkavých organických látek nelze charakterizovat sumárně. Jedná se vždy o směs látek se zcela specifickými zdravotními účinky. Obsah jednotlivých těkavých organických látek v odpadní vzdušině z řešených nových spalovacích zdrojů je velmi pestrý a variabilní. S ohledem na neexistenci imisních limitů nelze vypočtené imisní příspěvky porovnat s žádnou limitní hodnotou. Nicméně dle zpracovatele této studie je možno vypočtené hodnoty označit za zanedbatelné. V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím těkavých organických látek v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. Příspěvky k imisním koncentrace těkavých org. látek v místě nejbližší obyt. zástavby průměrné roční maximální hodinové výška nad RB X Y Popis RB imise imise terénem g/m 3 g/m č.p. 263, Volyně 0,0024 0, č.p. 303 Volyně 0,0039 0, č.p. 345 Volyně 0,0026 0, č.p. 743 Volyně 1,5 m 0,0095 3, č.p. 268 Volyně 0,0066 0, č.p. 461 Volyně 0,0090 0, č.p. 733 Volyně 0,0079 0, PROBLEMATIKA PACHOVÝCH LÁTEK S ohledem na povahu řešených zdrojů, zejména zařízení Termického čistícího zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů odlakování, je možná obava o vznik případného obtěžování pachovými látkami. Zařízení není opatřeno odlučovacím zařízením pro TZL, rovněž není řešeno omezování eventuelních pachů. Spaliny budou vyvedeny do stávajícího cihlového komínu bývalé kotelny o výši 32 m. Modelování pachových látek Pro rozptylové modely pachových látek neexistuje ani platná metodika ani emisní limity, ani neexistuje možnost taxativního stanovení pachových komponent a jejich vzájemné reakce, která by vedla k relevantnímu vykreslení pachového působení. Pachové studie jsou v některých případech zpracovávány pouze u zemědělských provozů (např. přepočtem emitovaného amoniaku na pachové jednotky). Modelování pachových látek je možné a pro výpočet pachové zátěže byla upravena i metodika Symos 97, která je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Úprava metodiky byla prezentována v materiálu "Odhad pachové Strana 15

16 zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS 97", RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha. Z tohoto materiálu k problematice modelování pachových látek uvádíme: Stanovení emise pachových látek ze zdroje je zatíženo ještě větší chybou než v případě znečišťujících látek v důsledku obtížné a subjektivní kvantifikace pachů a komplikované struktury zdrojů, Působení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž přistupovat k jejich modelování stejným způsobem jako u znečišťujících látek Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně ovlivňovat, např. jedna látka maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek. Pachové látky se mohou v ovzduší transformovat v důsledku změn teploty, vzdušné vlhkosti a slunečního záření způsobem, který dosud není uspokojivým způsobem popsán. Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují průměrné koncentrace, je obvykle 1 hodina. Během tohoto intervalu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této průměrné hodnoty v širokém rozmezí. Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v řádu trvání jednoho nádechu. Intenzita vjemu je určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv průměrnou hodnotou. Úvahy založené na průměrné koncentraci by vedly k podcenění účinku koncentrací pachových látek, do modelu musí být proto zabudována možnost výpočtu okamžitých koncentrací nebo korekce na poměr Špička/Průměr (Peak-to-Mean, P/M ratio) Dle dopisu Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, je modelování pachových látek modelem SYMOS 97 problematické a požadavek na provedení rozptylové studie pro pachové látky jde nad rámec platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Zdroje pachových látek nesmí způsobit překračování imisního limitu pro pachové látky a musí plnit další požadavky Vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. Imisní limity pro pachové látky Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvádí v 10 následující: (1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva není dovoleno. (2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. Dne byla schválena nová vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování a dále byla schválena vyhláška MŽP č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a to hlavně v oblasti obecných emisních limitů pro pachové látky. Změnou vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. byly v současnosti zrušeny obecné emisní limity pro pachové látky pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Strana 16

17 Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování uvádí následující: 1 Přípustná míra obtěžování zápachem (1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu. (2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. (3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo. Měření pachových látek Nerozšíření metoda měření pachových látek je dynamická olfaktometrie. Jedná se o metodu založenou na postupném zřeďování vzorku obsahujícího pachovou látku čistým vzduchem. Koncentrace pachových látek v plynném vzorku obsahujícím pachové látky se stanoví podáním tohoto vzorku komisi vybraných a předběžně ověřených lidských subjektů s měnící se koncentrací těchto látek uskutečněnou ředěním vzorku neutrálním plynem. Při tomto zřeďovacím poměru je definičně koncentrace pachových látek rovna 1 OUE/m 3 (evropská pachová jednotka). Koncentrace pachových látek ve sledovaném vzorku se pak vyjádří jako násobek jedné evropské pachové jednotky na krychlový metr při standardních podmínkách pro olfaktometrii. Evropská pachová jednotka (OUE/m 3 ) odpovídá fyziologické reakci posuzovatelů vyvolanou dávkou 123 µg n-butanolu rozptýleného v 1 m 3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 µmol n-butanolu na 1 mol neutrálního plynu) za normálních stavových podmínek. Provozovatel tedy musí plnit výše uvedené požadavky a provozem zdroje nezpůsobovat vnášení pachových látek jím provozovaných zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Zpracovatel této studie doporučuje do "Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší" zapracovat a navrhnout opatření, která budou realizována v případě vzniku problému v oblasti pachových látek. Strana 17

18 10. ZÁVĚR Posuzovaným zdrojem emisí v rámci projektu "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně" dva nové zdroje znečišťování ovzduší - zdroj "Plynová kotelna" a zdroj "Termické čistící zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů odlakování". Z hlediska kategorizace dle zákona o ochraně ovzduší se jedná o Zdroj "Plynová kotelna" - střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší zahrnující plynový teplovodní kotel určený pro vytápění s jmenovitým tepelným výkonem 200 kw. Zdroj "Termické čistící zařízení TD 70 pro odstraňování nátěrů odlakování" - střední ostatní zdroj znečišťování ovzduší zahrnující procesní ohřev v primární komoře a dopalovací komoru - celkový instalovaný výkon plynových hořáků je 540 kw. Hlavním výrobním programem je vsázková likvidace nepotřebných nátěrů (či jiného znečištění) z kovových dílů, které budou do areálu QUEEN SERVICE dováženy z lakoven či jiných provozoven. Vedlejším produktem je výroba tepla dodávaného spalinovým výměníkem 120 kw. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší jsou oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé látky frakce PM10 a těkavé organické látky vyjádřené jako TOC. Pro tyto znečišťující látky je tato studie řešena. Výpočet imisních koncentrací je proveden jako příspěvek řešeného záměru ke stávající (pozaďové) imisní situaci v zájmové oblasti. Na základě výsledků imisních měření na nejbližších imisních stanicích lze v řešené lokalitě města Volyně očekávat plnění platných imisních limitů pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid uhelnatý. Také roční imisní limit pro tuhé látky PM10 je v řešené lokalitě plněn. Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou maximální denní imise PM10. V rozptylově příznivých letech lze očekávat plnění i tohoto limitu, v rozptylově horších letech může být limit denní překračován. Z výsledků provedené rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisím oxidu dusičitého i tuhých látek PM10 nezpůsobí v řešené lokalitě překročení příslušných platných imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Také imisní příspěvky ke krátkodobým imisím oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého nezpůsobí překročení limitu. Problematičtější je hodnocení maximálních denních imisí PM10 vzhledem k hraničnímu imisnímu pozadí. Provoz řešených zdrojů znečišťování ovzduší se může v rozptylově nepříznivých letech spolupodílet na překračování limitu pro nejvyšší denní imisi PM10. Hodnoty imisních příspěvků k maximálním denním imisím se však pohybují na přijatelné úrovni a jsou vypočteny z hodnot specifických emisních limitů (tedy maximální povolené emise do ovzduší). Tento způsob výpočtu hmotnostních toků emisí byl zvolen z důvodu neexistence garantovaných výstupních koncentrací dodavatelem Termického čistícího zařízení TD 70 a dále na základě konzervativního přístupu založeného na principu předběžné opatrnosti. Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr umístění nových zdrojů znečišťování ovzduší v rámci projektu "Rekonstrukce kotelny záměna kotlů na pevná paliva za kotel spalující zemní plyn na pozemcích č.p.st.1230/3 a 1230/1 v k.ú.volyně"v daných místních podmínkách označit za přijatelný. Strana 18

19 11. ÚDAJE O ZPRACOVATELI ROZPTYLOVÉ STUDIE Rozptylovou studii jsem zpracoval na základě následujících oprávnění /kvalifikace: znalec v oboru čistota ovzduší jmenovaný dekretem předsedy krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.spr 534/91 ze dne autorizace pro zpracování rozptylových studií a odborných posudků dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. 3246/740/02 ze dne (platnost do ) autorizace pro zpracování odborných posudků dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. 3164/740/03/MS ze dne (platnost do ). autorizace pro zpracování rozptylových studií dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. 3164/740/03 ze dne (platnost do ). autorizace pro ověřování emisí CO2 dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. V ze dne (platnost do ) autorizace pro zpracování rozptylových studií dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. 3164/740/03 ze dne (platnost do ). autorizace pro zpracování odborných posudků dle 15 odst.1 zák.č.86/2002 Sb. (zákon o ovzduší); autorizace je na základě rozhodnutí MŽP ČR č.j. 1907/40/06 ze dne (platnost do ) Ing.Václav Červenka Strana 19

20 Příloha 1 Situace s umístěním referenčních bodů Strana 20

21 Umístění zdroje znečišťování ovzduší RB 1 objekt k bydlení č.p. 263, ul. Zámecká, Volyně RB 2 objekt k bydlení č.p. 303, ul. Čelakovského, Volyně RB 3 objekt k bydlení č.p. 345, ul. Dobřanovská, Volyně RB 4 rodinný dům č.p. 743, ul. Wolkerova, Volyně RB 5 rodinný dům č.p. 268, ul. Wolkerova, Volyně RB 6 rodinný dům č.p. 461, ul. Wolkerova, Volyně RB 7 rodinný dům č.p. 733, ul. Neuslužická, Volyně Strana 21

22 Příloha 2 Grafické znázornění příspěvků k imisním koncentracím Strana 22

23 Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m -3 ) Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m -3 ) Strana 23

24 Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím oxidu siřičitého (µg.m -3 ) Příspěvek k nejvyšším denním imisním koncentracím oxidu siřičitého (µg.m -3 ) Strana 24

25 Příspěvek k maximálním osmihodinovým imisním koncentracím oxidu uhelnatého (µg.m -3 ) Příspěvek k nejvyšším denním imisním koncentracím tuhých látek frakce PM 10 (µg.m -3 ) Strana 25

26 Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím tuhých látek frakce PM 10 (µg.m -3 ) Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím VOC (µg.m -3 ) Strana 26

27 Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím VOC (µg.m -3 ) Strana 27

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/2011 Expertní činnost v oboru ochrana ovzduší - soudní znalec Air Pollution Control Consulting Posuzování vlivů na životní prostředí Ing.Václav Červenka, Nová Ves 1370, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 tel/fax:475200472

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 56361/2014/KHEJ spisový znak: KHEJ 55874/2014/kakr/3 datum: 23.09.2014 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí informací podle

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

BTD DESTILACE Rozptylová studie

BTD DESTILACE Rozptylová studie BTD DESTILACE Rozptylová studie Zadavatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová drţitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií,

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Pachové látky v legislativě ochrany ovzduší

Pachové látky v legislativě ochrany ovzduší Pachové látky v legislativě ochrany ovzduší Důvody změn Interní: - dlouhodobá znalost složité aplikovatelnosti v praxi - obtěžování zápachem (průkaznost dodržování imisního limitu pro pachové látky) -

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Měření zápachu v okolí malého zdroje

Měření zápachu v okolí malého zdroje Měření zápachu v okolí malého zdroje B. Kotlík 1, H. Kazmarová 1, P. Auterská 2, J. Keder 3 a V. Kraják 4 (1 - SZÚ Praha, 2 - Odour s.r.o., 3 - ČHMÚ, 4 - ZU Pardubice) Dobrý den, budu Vás provázet tímto

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŦ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky

Věc: Rekonstrukce zdroje tepelné a elektrické energie, Petržílkova 2583/15, parc.č. 2860/190,192, 2860/172, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společenství pro dům č.p. 2583 ul. Pertžílkova, Praha 5 Ing.arch. Petra Borková Petržílkova 2583/15 158 00 Praha 5 Váš dopis

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31 VÝROBNÍ ZÁVOD KNAUF FÁZE II VÝROBNÍ LINKA ČESKÁ REPUBLIKA OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁK. Č.100/2001 SB. VE ZNĚNÍ ZÁK. Č. 93/2004 SB. Rozptylová studie zákazník stupeň KNAUF INSULATION S.A. STUDIE zakázkové číslo

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008 SPOLEČNÝ VZOR OZNÁMENÍ O POPLATKU A SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku Městský úřad

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KWFAT* Čj: MSK 117883/2015 Sp. zn.: ŽPZ/25771/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Marek Bruštík

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Technik zařízení pro ochranu ovzduší

Technik zařízení pro ochranu ovzduší Technik zařízení pro ochranu ovzduší (kód: 16-007-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik zařízení

Více