Výklady z předpisových porad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklady z předpisových porad"

Transkript

1 , 45 a), 83 b), 83 d), 102, 142 Výklady z předpisových porad 02/09 Otázka: Kdo může vykonávat odborné zkoušky D-30 pro zaměstnance s odbornou zkouškou D-03, D-04, D-04a - podle předpisu ČD Ok2 to provádí vedoucí zaměstnanci ŽST, podle předpisu SŽDC (prozatímní) jen zaměstnanec pověřený SŽDC? Odpověď: K výkonu zkoušek podle předpisu SŽDC (prozatímní) jsou na základě požadavku ČD a.s. zmocněni od SŽDC zaměstnanci ČD a.s. 02/09 Otázka: Podle článku 83 b) předpisu SŽDC (prozatímní) musí zaměstnanec vykonat mimořádnou zkoušku, pokud nevykonával pracovní činnost déle než 13 měsíců. Pokud by během 13 měsíců odpracoval jednu nebo více směn, ale současně nechodil na školení, musel by mimořádnou zkoušku vykonat? Odpověď: Odbornou způsobilost nelze dělit, jestliže je platnost odborné zkoušky spojena s účastí na školení (povinném školení) tak nelze říci, že zaměstnanec vykoná pouze jednu směnu za 13 měsíců. Musí se zúčastnit také předepsaného školení. 02/09 Otázka: Je možné nařídit vykonání mimořádné zkoušky zaměstnanci, který byl 11 měsíců v pracovní neschopnosti, kvůli tomu, že nebyl na školení? Odpověď: Pokud se jednalo o dvě po sobě jdoucí povinná školení, tak je to důvodem k nařízení mimořádné zkoušky [čl. 134 SZDC (prozatímní)]. 02/09 Otázka: Jsou odborné zkoušky, vykonávané zaměstnanci ČD pro SŽDC (SDC), zpoplatněny (týká se zkoušek D-04, D-30, ZZD-06, D-46, K-04, E-05)? Odpověď: Otázka zpoplatnění výkonu odborných zkoušek je řešena smluvně mezi SŽDC a ČD, a.s. Z toho důvodu nelze zpoplatňovat výkon zkoušky, prováděné zaměstnanci ČD pro organizační složky SŽDC, docházelo by k duplicitě honorování. 02/09 Otázka: Pro výkon odborných zkoušek D-01 D-09 platí předpis ČD Ok 2 nebo SŽDC (prozatímní)? Odpověď: Cituji předpis SŽDC : Předpis SŽDC je závazný pro všechny zaměstnance SŽDC a pro zaměstnance operátora obsluhy dráhy, kterým je určena odborná způsobilost dle tohoto předpisu. Práva a povinnosti stanovené tímto předpisem vedoucím OJ SŽDC (útvarů Ř SŽDC) se týkají i vedoucích OJ (útvarů odboru 11 ČD) operátora obsluhy dráhy. Pro jiné právnické a fyzické osoby je tento předpis závazný pouze v případě, pokud jsou k tomu smluvně zavázány (dodavatelé, zhotovitelé apod.). Nový předpis ČD Ok 2 již zkoušky řady D a ZZD obsahovat nebude. 1

2 , čl /10 Otázka: U odborné zkoušky D-30 je stanovena znalost pouze předpisu SŽDC (ČD) D3, který od poslední změny mj. neobsahuje příl.5,6. Zaměstnanci, kteří přicházejí k OZ D-30 se zkouškami dle SŽDC (D-07, D-04), mají znalost předpisů SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČD) Z2 stanovenou, tudíž je možné probírat otázky týkající se obsluhy PZS, PVZ, výkolejek, výhybek se samovratným přestavníkem, mechanických zámků ap. U zaměstnanců dopravců se zkouškou dle VP dopravce ovšem taková znalost předepsaná být nemusí nebo o tom nejsme nijak informováni. Nepopiratelným faktem je, že určitou znalost z předpisů řady Z zaměstnanci u OZ D-30 potřebují, máme-li se bavit o kapitolách "výhybky se samovratnými přestavníky", "zajištění výhybek" atd., dle předpisu SŽDC není tato znalost předepsána. Domnívám se, že vždy je potřebné zajít při OZ D-30 do oblasti znalostí předpisů řady Z. Navrhuji doplnit do tabulky znalostí předepsaných k OZ D-30 i "znalost vztažných ustanovení předpisů SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČD) Z2". Odpověď: Při tvorbě osnovy OZ D-30 se vycházelo z toho, že všichni v úvahu přicházející zaměstanci (řízení provozu a organizování drážní dopravy), kteří mají vykonat OZ D-30, mají znalost požadovaných předpisů SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČD) Z2 stanovenou v předchozí odborné zkoušce např. D-04, D-07 nebo V-08 (strojvedoucí u ČD). Při výkonu zkoušky OZ D-30 musí mít zkoušející nejvíce času na ověření ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D3. Jedná se o náročný způsob řízení provozu, jiný než na kterém zkoušený vykonával službu. Dotaz na záležitosti předpisů SŽDC (ČD) Z1 a SŽDC (ČD) Z2 (obsluha výhybek, výkolejek a samovratných přestavníků) je však možno zkoušenému položit, i když považuji za vhodnější a podstatnější tuto záležitost řešit při zkoušce způsobilosti ZZD-06 (konkrétní místo, zařízení a zkoušející si dotazem ověří skutečnou znalost konkrétní tratě D3 a jejího PND3). Zaměstnanci dopravce se řídí předpisem pro odbornou způsobilost dopravce, který by neměl být rozdílný od předpisu SŽDC a postupu při zjískání odborné způsobilosti. 11/02 Otázka: Do rozsahu znalostí u OZ D-07 patří od 1. změny předpisu SŽDC Zam 1 i určitý rozsah VSP, CIM a CUV, což je dle mého názoru nejen vhodné, ale pro výpravčí nezbytné. Nicméně není jasné, jak budou výpravčí z těchto předpisů proškolováni a tím pádem i zkoušeni. Ke které části školení dle tyto předpisy patří? Z čeho mám vycházet při zkoušení OZ D-07 v této části? Neměl by být vydán dokument, který stanoví pravidla, v jakém rozsahu se tato látka zkouší? Zkoušející by měl být z těchto předpisů také sám proškolen. Odpověď: Změnou č. 1 předpisu SŽDC byly doplněny požadované znalosti o VSP (Všeobecná smlouva o používání vozů) a CIM. Jedná se o základní ustanovení těchto dokumentů a vzhledem k tomu je nutno také tak přistupovat. Cílem bylo zajistit základní přehled o vozidlech u pracovní činnosti výpravčí. Vše bylo stanoveno tak, aby nedošlo k navýšení počtu hodin povinného školení a předpokládá se, že s touto tématikou budou především seznámeni absolventi kurzu D-07. S vydáním nějakého výkladu se zatím nepočítá. Tuto záležitost případně ošetříme při vydání nového předpisu SŽDC. Při zkoušce D-07 doporučujeme postupovat podle rozsahu, stanoveného v předpise SŽDC. 2

3 Zam 1 06/08 Otázka: Náplň školení je třeba doplňovat o aktuálnosti kdo je DVI bude poskytovat? Odpověď: Náplň školení pro DVI stanovuje pro zaměstnance OOD i nadále O11, regionální náplň RCP. 09/09 Otázka: Uvažuje se o tom, zda vykonání zkoušky D-30 bude povoleno dopravcům? Odpověď: V současné době je takto ošetřena zkouška ZDD-06. Určitý problém je v tom, že tyto zkoušky určuje předpis SŽDC (prozatímní) na jehož smluvní vztah co do užívání nechtějí dopravci přistoupit. Z našeho pohledu je však nutné dodržet hlavně název zkoušky a rozsah zkoušky. Otázka realizace zkoušek je průběžně řešena. 09/09 Otázka: Z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců, kteří pro svou profesi potřebují OZ D - 07, ale nebudou vykonávat službu výpravčího, by bylo vhodné rozdělit danou OZ na dva druhy pro ty co slouží a co neslouží. Ze stejného důvodu i OZ D 03 na dozorce výhybek a signalistu, z důvodu změny zabezpečovacího zařízení z elektromechanického na JOP (RZZ). Odpověď: Tato záležitost je diskutována již delší dobu. Gestor předpisu SŽDC (prozatímní) uvažuje o odborné zkoušce, která by byla určena pro zaměstnance, kteří nevykonávají činnost výpravčího, není však jasné, zda bude označena jako D07. Z otázky není zřejmé, o jaké zaměstnance se jedná. 09/09 Otázka: Znovu na dotazy vzešlé od SDC se ptám, proč periodická zkouška je dána pouze u K 04 a ne též u E 05, když jsou u jednoho podniku? Odpověď: Otázka periodicity je u těchto zkoušek určena gestorským útvarem SŽDC (odbor automatizace a elektrotechniky (OAE) a odborem provozuschopnosti (OP). Podle předběžných informací se změnou předpisu bude situace řešena pouze jednou zkouškou pro všechny řidiče SHV. 09/09 Otázka: V současné době jsou odborné zkoušky K - 04 a E - 05 prováděny samostatně. Uvažuje se o jejich spojení? Odpověď: Podle informace OAE a OP ano; obě OZ budou spojeny v jednu OZ. 09/09 Otázka: Nechybí v podmínkách pro elektrotechnickou kvalifikaci osoba seznámená, která bude poučena o základech pohybu pod trakčním vedením? Odpověď: Ano, pro některé činnosti by bylo postačující seznámit osobu se základním pohybem v kolejišti pod trakčním vedením. Ale z pohledu SŽDC je činnost zaměstnanců pohybujících se v kolejišti natolik různorodá, že je vyhovující dosavadní řešení elektrotechnické kvalifikace, uvedené v předpise SŽDC (prozatímní). Osoba seznámená ve vyhl. č. 100/1994 neexistuje, základní kvalifikace je osoba poučená. 3

4 09/09 Otázka: Zkoušky praktické způsobilosti se provádí podle typu zařízení nebo pro jednotlivou ŽST? Odpověď: Zkouška praktické způsobilosti se provádí za účelem ověření znalostí praktické obsluhy technických zařízení, které má zaměstnanec obsluhovat. Lze tedy říci podle typu, protože v jedné ŽST může být více typů technických zařízení. Ke zkoušce může být přizván odborný zaměstnanec organizační jednotky, která má zařízení ve správě (a doporučuji to). Potom se tento zaměstnanec podílí na potvrzení výsledku zkoušky s výsledkem Způsobilý / Nezpůsobilý (svým podpisem) do Výkazu o zkouškách. 09/09 Otázka: Byl vznesen požadavek, aby do Smlouvy mezi ČD Cargo a SŽDC byl stanoven pro zaměstnance ČD Cargo počet hodin na školení a ověření. Odpověď: Z otázky není jasné, o jaké školení a ověření se jedná a u jakých zaměstnanců? Pokud se jedná o školení a ověření ve vztahu k odborným zkouškám ČD Cargo, tak není třeba, počet hodin stanoví dopravce svým vnitřním předpisem. 09/09 Otázka: Může ČD Cargo provádět zkoušku praktické způsobilosti k obsluze poloautomatického bloku, EMZ, samovratných vyhýbek apod. dle předpisu SŽDC (ČD) Z1? Pokud ano, jakým způsobem má zkoušku dokumentovat? Odpověď: Pokud má ČD Cargo zmocněné zaměstnance pro výkon odborných zkoušek, tak ano. Forma zápisu o vykonané zkoušce praktické způsobilosti je obdobná, jako u zápisu odborné zkoušky a provádí se do Výkazu o zkouškách. 11/09 Otázka: Jak dlouho před OZ (D-30, D-46, D-103, D-100, ZZD-06) by mělo být absolvováno seznání trati? Setkávám se s tím, že to bývá i půl roku nebo rok? Odpověď: Podle čl. 37 předpisu SŽDC (ČD) D2 platí znalost traťových a místních poměrů 13 měsíců. 11/09 Otázka: Máme výpravčí, kteří se nemohli zúčastnit mimořádných seminářů pro výpravčí, pořádané RCP, které proběhly koncem roku. Je potřeba stanovit náhradní termín, nebo nemusí jít vůbec? Odpověď: Pro tyto zaměstnance není nutno stanovit náhradní termín, musí však být s nejčastějšími dotazy semináře seznámeni (písemně)., čl /10 Otázka: Jakou způsobilost musí mít zaměstnanec ČDC k provedení zkoušky způsobilosti pro tratě D3 (ZZD-06)? Odpověď: Zaměstnanec dopravce provádějící zkoušky ZZD-06 musí být jmenován ve smyslu výnosu č.j. 9167/09-OŘ Pravidla pro vykonání zkoušky způsobilosti ZZD-06. Při tvorbě tohoto dokumentu bylo zamýšleno, že se jedná o zkoušku způsobilosti v plném rozsahu. 02/10 Otázka: Kdo je oprávněn školit techniku na DVI? V seznamech je uvedeno pouze doprava. Odpověď: Předpis Ok2 stanoví, že techniku nesmí školit ten, kdo má jen dopravní minimum. Předpis SŽDC (ČD) toto nestanovuje. 4

5 Zam 1 02/10 Zam 1 02/10 Zam 1 02/10 Zam 1 02/10 Odborné zkoušky pro jiné dopravce Odborné zkoušky pro jiné dopravce Otázka: Je určen rozsah techniky v kursech pro D-03? Nechystá se rozdělení OZ D-03 na tři části (D-03a výhybkář, D-03b dozorce výhybek, D-03c signalista)? Odpověď: Při vytváření náplně na jednotlivé dny výuky v kurzu pro D-03, bylo toto konzultováno se zaměstnanci O11. Byla doporučena jako dostačující délka dvou dnů. Při rozsahu, který se musí během dvanácti dnů v kurzu D-03 probrat, zde není větší prostor. Pokud by bylo třeba navýšit počet hodin výuky techniky, je nutno prodiskutovat se zaměstnanci O10 a tudíž délku kurzu rozšířit. (Karel Hrdlička, DVI) Předpisem SŽDC (prozatímní) je délka technické části stanovena na 21 hodin. Předpis neurčuje podíl hodin části teoretické (T100, V15/I, Z1, Z2 a Z11) a praktické (obsluha zab. zařízení). Rozdělení zkoušek se v současném předpisu nepředpokládá. [Bc. Zdeněk Bek, gestor části druhé předpisu SŽDC Zam 1 (prozatímní)] Otázka: Jakým opatřením a v jakém rozsahu je určeno periodické vzdělávání dispečerského aparátu odboru 11 GŘ ČD? Mají se znalosti dispečerského aparátu rovněž ověřovat jako se ověřují znalosti výpravčích? Dispečeři dostávají stejný příplatek za udržení odborné způsobilosti (dle PKS přílohy 1.1. H)? Odpověď: Pořádá se dle opatření odboru 11 GŘ ČD, SŽDC opatření pro tento případ nemá. Rozsah se řídí OZ D-07. Provádí se písemně. Otázka: Bude v kurzech a při zkouškách D 03 a D07 omezena výuka a zkoušení z předpisu V 15/I? Odpověď: Rozsah znalostí se nemění, ale bude omezen počet hodin. Změnou předpisu SŽDC (prozatímní) došlo k úpravě náplně kurzu D-07 (doplnění předpisů, přehodnocení počtu hodin jednotlivých částí), ale celkový počet hodin se nezměnil. S úpravou rozsahu znalosti předpisu V 15/I se počítá v souvislosti s přípravou nového předpisu SŽDC, která se předpokládá v roce Otázka: Bude se v přípravných kurzech ke zkoušce D-07 učit i elektronický dopravní deník? Papírové dopravní deníky rychle mizí ze stanic? Odpověď: Od jsou zařazeny do výuky 3 dny pro elektronické aplikace. 02/09 Otázka: Při objednání odborných zkoušek prováděných zaměstnanci ČD pro CPS (jiné dopravce) podle jejich vnitřních předpisů je nutno uzavřít smluvní vztah. Stačí ústní dohoda, nebo je nutná písemná objednávka, kde bude uvedeno co, kdy, za kolik -? Nebo musí být písemná smlouva mezi ředitelem RCP a CPS? Odpověď: Jedná se o záležitost dopravce a ČD a.s. Bude pravděpodobně závislé na vzájemné dohodě mezi dopravcem a ČD a.s. 05/09 Otázka: Může dopravce nahradit Kabinet bezpečnosti práce vlastním školením? Odpověď: Pokud se bude jednat o zaměstnance, kteří vykonávají práce ve smyslu Licence dopravce (viz odpověď na následující otázku), může dopravce KBP nahradit vlastním školením. 5

6 osnova OZ D-09 11/09 Otázka: Předpis Zam 1 (prozatímní) u osnovy zkoušky uvádí tyto údaje: Jiné požadované znalosti: - u zaměstnanců SŽDC dle výnosu odboru zaměstnaneckého Ř SŽDC zákony, vyhlášky a dokumenty v platném znění, - u zaměstnanců operátora obsluhy dráhy dle výnosu odboru personálního GŘ ČD zákony, vyhlášky a dokumenty v platném znění,... a dále se v poznámkách uvádí: - u zaměstnanců operátora obsluhy dráhy: znalosti ze základních řídících aktů ČD a ostatních dokumentů charakteru TNP ČD jsou součástí zkoušky, kterou organizuje a náplň stanovuje odbor personální GŘ ČD,... Jak budeme tyto požadavky uplatňovat? Jak se bude zkouška provádět v rámci RCP? Budeme si ji provádět sami anebo do komise přizveme člena ze zaměstnaneckého oddělení (nebo z EPS)? Kteří zaměstnanci úseku KGŘ budou zmocněni ke členství ve zkušební komisi? Odpověď: Pro zaměstnance obsluhy dráhy tato část vypadne, zatím pro to nebylo vydáno opatření. Proto se budeme řídit pouze požadavky na zaměstnance SŽDC. ČD vydá případné potřebné opatření pro své zaměstnance s odbornou zkouškou D-09 sama. 6

7 Zam 1 10/09 Odpověď na dotazy týkající se elektrotechnické kvalifikace zaměstnanců OOD Za předpokladu, že část čtvrtá předpisu SŽDC (prozatímní) odborná způsobilost v elektrotechnice je platná [dle čl. 3 b) dotčeného předpisu] pro zaměstnance operátora obsluhy dráhy, ČD, a.s., máme tyto dotazy: 1. Pokud tomu tak není, platí pro zaměstnance OOD předpis ČD Ok2 (asi musí být odborná způsobilost v elektrotechnice pro zaměstnance OOD v obou předpisech totožná)? Odpověď: Pro pracovníky, kteří obsluhují zařízení v majetku ČD, a.s. platí předpis ČD Ok2 a pro pracovníky, kteří obsluhují zařízení SŽDC. s.o. (včetně zaměstnanců operátora obsluhy dráhy), platí předpis SŽDC Zam 1 prozatímní v platném znění. 2. Která pracovní zařazení OOD mohou mít pouze odbornou způsobilost pracovník seznámený? Odpověď: Pracovník seznámený je ten, který nemanipuluje, neovládá ani neobsluhuje el. zařízení UTZ/E a nepohybuje se v blízkosti TV, obcházejících vedení, zesilovacích a napájecích vedení a nevstupuje do technologických částí rozvoden, TNS, SpS. Může obsluhovat pouze jednoduchá el. zařízení. 3. Co je myšleno vybrané činnosti na elektrickém zařízení, které není UTZ/E dle čl. 172 předpisu SŽDC (prozatímní)? Jedná se např. o obsluhy rozvaděčů a vypínačů osvětlení venkovních železničních prostor (předpis SŽDC E11), dále např. o činnosti dle ČSN ? Odpověď: Vybrané činnosti na el. zařízení dle vyhl. 50/1978 Sb. vyžadují speciální proškolení a praktické zacvičení pro tuto činnost. 4. Pokud ano, musí být každý zaměstnanec OOD, určený k obsluze rozvaděčů a vypínačů osvětlení venkovních železničních prostor dle ZDD, popř. uživatel elektrických spotřebičů (vzhledem k tomu, že by je měl před použitím zkontrolovat) dle uvedené normy pracovník poučený? Odpověď: Pokud pracovník obsluhuje rozvaděče, nebo technologie, která nejsou UTZ/E a nepohybuje se v blízkosti TV, obcházejících vedení, zesilovacích a napájecích vedení a nevstupuje do technologických částí rozvoden, TNS, SpS., musí být minimálně pracovník poučený dle vyhl. 50/1978 Sb.; pokud toto zařízení je UTZ/E a pohybuje se v blízkosti TV, obcházejících vedení, zesilovacích a napájecích vedení a vstupuje do technologických částí rozvoden, TNS, SpS, musí být minimálně osoba poučená dle vyhl. 100/1995 Sb. 5. Jako pracovník poučený bude zaměstnanec asi muset absolvovat v pětiletém cyklu školení, které se neslučuje se školením osoby poučené? Odpověď: V současní době je periodicita zkoušek osoby poučené a pracovníka poučeného sloučena do cyklu 5 let. 6. Ve vyhlášce 100/1995 Sb. jsou v 1, (4) vyjmenovaná UTZ/E. Zaměstnanců OOD se týkají: d) trakční vedení, e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy? Odpověď: Všechna zařízení vyjmenovaná ve vyhl. 100/1995 Sb. jsou UTZ a patřičná ustanovení platí pro všechny zaměstnance včetně zaměstnanců operátora obsluhy dráhy a CPS. 7. Patří do UTZ/E elektrické ohřevy výhybek, elektrické přestavníky výhybek, PZS, veškerá elektrická a elektromechanická zabezpečovací zařízení, náhradní zdroje agregáty? Odpověď: Ano všechno, včetně ovládání přes PC. 8. Pokud ano, pak musí být obsluhující zaměstnanci (výpravčí, výhybkáři, hradláři, závoráři (s PZS) osoby poučené? Odpověď: Ano, minimální kvalifikaci pro obsluhu UTZ/E je osoba poučená dle vyhl. 100/95 Sb. 7

8 9. Lze při proškolování a ověřování znalostí odborné způsobilosti osoby poučené sloučit více druhů UTZ/E do jednoho cyklu? Odpověď: Ano, pokud jsou cykly přezkoušení shodné. Pokud ne, je třeba zápis o el. kvalifikaci vydat zvlášť. 10. Dle TNŽ , přílohy I má zaměstnanec OOD obsluhující úsekové odpojovače oprávnění osoby poučené, které má platnost nejdéle 3 roky, pak musí být opětovně proškolen a přezkoušen; toto není v předpise SŽDC (prozatímní) nikde uvedeno, přestože v úvodu normy TNŽ je uvedeno, cituji: Pokud se vyskytují odchylná ustanovení a hlediska od citovaných a souvisících norem, mají přednost příslušná ustanovení této normy. Odpověď: Dle článku č.159 předpisu SŽDC Zam 1 je nutné respektovat normu a tudíž periodu 3 roky. 11. Kdo provádí zápis do Výkazu o zkouškách dle čl. 173 předpisu SŽDC (prozatímní)? Odpověď: Zápis provádí osoba s elektrotechnickou kvalifikací, pověřená ředitelem SDC nebo Ř SŽDC. Většinou se jedná o technika pro školení SDC SEE. 12. Jakou kvalifikaci musí mít zaměstnanci obsluhující UTZ jiná než elektrická dle vyhlášky 100/1995 Sb., např. plynové ohřevy výhybek, výtahy nebo pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou? Odpověď: Majitel zařízení zajišťuje kontroly, revize a školení pracovníků, kteří toto zařízení obsluhují. Zdvihací plošiny pro tělesně postižené jsou majetkem RSM, která zajišťuje výše uvedené kontroly, revize a školení pracovníků. Zam 1 11/11 Otázka: Jak postupovat v případě neúspěšného výsledku při ověřování osvojených znalosti, které se provádí každoročně ve smyslu Opatření ředitele odboru řízení RCP ke zkvalitnění školení a kurzů pořádaných DVI, vydaného pod čj /11-O11? Odpověď: V zájmu sjednocení postupu v případech, kdy zaměstnanec nesplnil stanovený počet bodů při ověřování osvojených znalostí testem, se postupuje takto: 1. po neúspěšném vykonání ověřovacího testu se provede se zaměstnancem pohovor se zaměřením na oblasti, ve které chyboval; 2. pokud ani po pohovoru zaměstnanec neprokáže, že danou látku ovládá a že se nejednalo pouze o špatné pochopení testu, musí absolvovat opakovaný test; 3. jestliže ani po tomto testu neprokáže požadované znalosti, provede se se zaměstnancem opět ústní ověření znalosti, se zaměřením na oblast, ve které chyboval; 4. pokud ani po druhém pohovoru zaměstnanec neprokáže, že danou látku zná a ovládá, musí absolvovat mimořádnou zkoušku ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC (prozatímní) čl. 83 c. Zam 1 12/06 Otázka: Kdo za dopravce může provádět zkoušky způsobilosti z obsluhy zabezpečovacího zařízení? Odpověď: Pouze zaměstnanec dopravce, který bude mít pověření OZŘP. 8

9 - 6/14 Otázka: Kdo bude dle nové SŽDC Zam 1 vystavovat Osvědčení o ověření znalostí? Nelze, aby DVI zadával a vyhodnocoval testy a zaměstnanci SŽDC vydávali a podepisovali Osvědčení o ověření znalostí, u kterého nebyli přítomni. Odpověď: odpovídal pan Jan Mach U ověřování znalostí bude vždy přítomen odpovědný zaměstnanec SŽDC. U pravidelných ověřování znalostí se Osvědčení nevystavuje. 9

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy Schváleno generálním

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě Úroveň přístupu A Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Správa železniční dopravní cesty. Předpis. pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 1.4.

Správa železniční dopravní cesty. Předpis. pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Schváleno generálním ředitelem SŽDC. dne: 1.4. Správa železniční dopravní cesty SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1.4.2011 č.j.: S 14840/11-OAE Účinnost od 1. dubna 2011 Počet

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_DRUHY PROSTOR_E1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OCHRANA ZDRAVÍ

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OCHRANA ZDRAVÍ Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice BEZPEČNOST ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A 1. část Sestavil a zpracoval: Ing. Bohuslav Schandl 2. část Sestavila a zpracovala: Ing. Alena

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více