Průběžná zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září 2008 byl veřejnému ochránci práv doručen podnět pana X. Y., t. č. Věznice Ostrov, P. P. 100/L-2, Ostrov nad Ohří (dále také stěžovatel ), který se týkal problematiky ochrany osobních údajů. Stěžovatel nesouhlasil s postupem Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále také VZP ), jež údajně uvedla na obálce listovní zásilky jeho rodné číslo. Stěžovatel se proto obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále také Úřad ) s dotazem, zda se VZP nedopustila neoprávněného nakládání s jeho osobními údaji. Úřad ale neshledal v postupu VZP porušení zákona. S takovým závěrem stěžovatel nesouhlasil a obrátil se na veřejného ochránce práv. Předmětnou obálku však nepředložil, neboť šlo o stěžejní důkaz ve věci, který nechtěl dát cit.: z ruky. Opodstatněnost výtek stěžovatele ve smyslu 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), jsem se ještě před zahájením šetření pokusila prověřit dvěma následujícími kroky: 1) osobní návštěvou a konzultací s pracovníky Úřadu a 2) součinností s VZP podle ustanovení 16 zákona o veřejném ochránci práv. Vzhledem k nejasnostem obdržených informací (VZP by v uvedení rodného čísla na obálce spatřovala protizákonný postup, Úřad nikoliv) jsem došla k názoru, že podnět neopodstatněný není a případné šetření může vést k ujasnění si výkladu příslušných předpisů a souvisejících povinností správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ). Ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), jsem se tudíž rozhodla zahájit v předmětné věci šetření. Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl mi na základě ustanovení 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv jako své zástupkyni svěřil část své působnosti, do níž spadá i postup Úřadu pro ochranu osobních údajů a veřejných zdravotních pojišťoven, přičemž mám při šetření vedených v těchto oblastech všechna oprávnění, která náleží jemu jako veřejnému ochránci práv. B Průběh šetření (skutkové a právní okolnosti případu zjištěné během šetření) Stěžovatel ve svém podání uvádí, že v blíže nespecifikované době (s největší pravděpodobností šlo o konec měsíce července či začátek měsíce srpna 2008) mu byla do věznice v Ostrově nad Ohří doručena listovní zásilka, na jejíž obálce byla

2 uvedena adresa následujícího znění: Věznice ČR, P. P. 100, pan X. Y., r. č , Ostrov nad Ohří. Stěžovatel nebyl s tímto zněním adresy spokojen, zejména se obával možného zneužití svého rodného čísla. Odesílatelem této zásilky byla VZP. Stěžovatel se písemně obrátil na Úřad s dotazem, zda uvedením jeho osobních údajů v kombinaci s rodným číslem výše uvedeným způsobem nedošlo ze strany VZP k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji. Mgr. Ladislav Hejlík, vedoucí oddělení stížností a konzultací Úřadu, v písemné odpovědi ze dne 9. září 2008 (zn.: VER-4903/08-2/POT) konstatoval, že ze strany VZP se o pochybení nejednalo. Uvedl, že VZP neporušila zákon o ochraně osobních údajů, a tento závěr odůvodnil tím, že dle ustanovení 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ), vede VZP registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tento registr pak obsahuje mimo jiné i údaj o rodném čísle pojištěnce. Dále uvedl, že danou problematiku upravuje ještě zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (dále jen zákon o poštovních službách ), podle něhož má nositel poštovního tajemství 2 povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které se při své činnosti dozvěděl. Žádné jiné informace, které by ozřejmily oprávněnost uvedení rodného čísla na obálce listovní zásilky, Úřad neuvedl. S danou argumentací Úřadu se stěžovatel nespokojil, a proto předložil celou záležitost veřejnému ochránci práv k posouzení. Vzhledem ke skutečnosti, že podnět stěžovatele byl ochránci doručen v době, kdy bylo naplánováno mé pracovní setkání s JUDr. Alenou Kučerovou, náměstkyní předsedy Úřadu, byl podnět stěžovatele zařazen na bod jednání. Na jednání konaném dne 20. října 2008 v sídle Úřadu JUDr. Alena Kučerová k podnětu stěžovatele nad rámec původní odpovědi vedoucího oddělení stížností a konzultací uvedla, že uvádění adresy spolu s rodným číslem je možné dle Všeobecných obchodních podmínek České pošty, s. p. 3 Dále také konstatovala, že Úřad se již o změnu stávající praxe v užívání rodných čísel v poštovním styku snažil, nicméně doposud bez viditelného úspěchu. Dopisem ze dne 5. června 2009 jsem požádala o stanovisko k předmětné věci MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA, ředitele VZP. Zároveň jsem o svých krocích vyrozuměla stěžovatele a požádala jsem ho o zaslání kopie předmětné dopisní obálky. Dne 7. července 2009 mi bylo doručeno vyjádření ředitele VZP ze dne 29. června 2009 (č. j. PÚ-3521/VPO-763/09/JB), z něhož vyplývá, že dne 7. července 2008 byl z územního pracoviště VZP ve Svitavách stěžovateli na jeho 1 Rodné číslo stěžovatele bylo pro účely publikování stanoviska na internetové stránky anonymizováno. 2 Z ustanovení 16 odst. 1 zákona o poštovních službách vyplývá, že nositelem poštovního tajemství je provozovatel, resp. osoba podílející se na poskytování poštovních služeb a osoba vykonávající činnost podle 37 uvedeného zákona. 3 Díl I - Vnitrostátní poštovní zásilky, část první - základní ustanovení, článek 4 odst. 2.: Poštovní adresa v následujícím pořadí obsahuje a) označení adresáta - u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojeno její rodné číslo nebo datum narození. Dostupné z: (znění od ). 2

3 žádost adresován dopis bez uvedení rodného čísla. Pan ředitel zjistil, že dopis obsahující vyúčtování dluhů na zdravotním pojištění byl odeslán v obálce s okénkem a adresa byla uvedena tak, že nejdříve byl uveden název věznice a pak jméno. Příjmení stěžovatele bylo uvedeno s chybou (pouze jedno l ). Tento dopis se vrátil jako nedoručený s dovětkem věznice, která požadovala uvést datum narození, neboť v oné době se ve věznici vyskytovali dva vězni stejného jména a příjmení. Druhý dopis VZP ze dne 23. července 2008 pak již doručen byl, nicméně při neexistenci jeho fotokopie nemohl ředitel VZP s určitostí říct, že v činnosti pojišťovny došlo k pochybení. Pakliže by byla obálka doložena, byla VZP připravena se stěžovateli omluvit. Ředitel VZP dále uvedl, že při šetření podnětu pana X. Y. byla provedena i namátková kontrola dalších spisů. Při ní pak dle slov ředitele nebylo zjištěno žádné další pochybení týkající se nakládání s rodnými čísly plátců. Bylo zdůrazněno, že VZP si je vědoma svých povinností jako správce osobních, resp. citlivých údajů, které zpracovává na základě zmocnění zákona při provozování veřejného zdravotního pojištění. V korespondenci, která se týká výběru pojistného nebo evidence plátců pojistného, se rodné číslo neuvádí, jelikož to neumožňuje informační systém VZP ČR. Rovněž v rámci správního řízení se rodné číslo ani datum narození na obálkách nepíše. Pakliže by se tvrzení stěžovatele potvrdilo, bylo by uvedení rodného čísla na obálce zásilky z pohledu VZP skutečně výjimečným vybočením z jinak běžného standardu. O správném způsobu psaní adres a ochraně osobních údajů (včetně nakládání s rodnými čísly) byli zaměstnanci územní pobočky VZP znovu poučeni. O citovaném stanovisku ředitele VZP jsem podrobněji informovala stěžovatele dopisem ze dne 31. června Opětovně jsem ho vyzvala k doložení kopie předmětné obálky. Tato výzva ovšem nebyla panu X. Y. doručena, neboť v té době již byl stěžovatel z výkonu trestu odnětí svobody podmínečně propuštěn. Dne 26. srpna 2009 mu byla stejná zásilka zaslána na tzv. kontaktní adresu (ulice Z., Svitavy). Tato zásilka se již ochránci nevrátila. V rámci svého dalšího postupu jsem se na základě ustanovení 15 odst. 2 písm. c) zákona o veřejném ochránci práv obrátila na RNDr. Igora Němce, předsedu Úřadu, a požádala jsem jej o poskytnutí stanoviska k danému případu. Zejména jsem po něm žádala, aby se vyjádřil, jakým způsobem se Úřad staví k uvedení rodného čísla na obálce. V odpovědi, která mi byla doručena dne 25. srpna 2009 (zn. KNDČ-4537/09-4/NON), předseda Úřadu RNDr. Igor Němec případ shrnul a konstatoval, že původní odpověď vedoucího oddělení stížností a konzultací Úřadu byla neúplná, neboť chyběla informace o ustanovení 53c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění ). Toto ustanovení opravňuje VZP uvádět rodná čísla osob při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dle názoru Úřadu je toto ustanovení právním titulem pro aplikaci ustanovení 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), a ustanovení 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. K právnímu titulu zpracování osobních 3

4 údajů předseda Úřadu sdělil, že VZP využívá rodná čísla pojištěnců pro zvláštním zákonem stanovený účel identifikace pojištěnce, kterým může být i identifikace v písemném styku chráněném poštovním tajemstvím. Rovněž je možno doplnit, že identifikace pojištěnce zdravotního pojištění byla primárním účelem, pro který bylo rodné číslo vytvořeno, než se jeho používání nepřiměřeně rozšířilo i do dalších oblastí. Nad rámec výše uvedeného předseda Úřadu konstatoval, že v posuzovaném případě se jednalo o osobu vězněnou, kdy pro doručování zásilky mohla vzniknout obava, aby se ve stejném místě nenalézala osoba téhož jména a příjmení. Z toho důvodu se na Úřad již v minulosti obrátily také jiné orgány státu, kterým Úřad doporučoval využití možnosti zákonné úpravy poštovních služeb. Z téhož důvodu bylo panu X. Y. sděleno, že dle ustanovení 16 zákona o poštovních službách mají provozovatel, osoba podílející se na poskytování poštovních služeb a osoba vykonávající činnost podle ustanovení 37 téhož zákona povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté služby, které se při své činnosti dozvěděli. Znalosti těchto skutečností smějí využívat jen pro potřeby poskytování poštovní služby nebo činnosti podle ustanovení 37 tohoto zákona; nesmějí umožnit, aby se s nimi neoprávněně seznámila jiná osoba. Z uvedených důvodů nebylo v postupu VZP shledáno porušení zákona o ochraně osobních údajů Dle předsedy Úřadu tak na základě těchto ustanovení nemůže být uvedení rodného čísla na obálce pro identifikaci adresáta v poštovním styku subjektem využívajícím rodná čísla podle ustanovení 13c odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o evidenci obyvatel posuzováno jako zanedbání povinnosti podle ustanovení 5 odst. 3 nebo 10 zákona o ochraně osobních údajů, protože nedochází ke zpřístupňování rodného čísla osobám neoprávněným, ale naopak ke zpracování v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. C Právní hodnocení případu zástupkyní veřejného ochránce práv Na základě dosud provedeného šetření a po prostudování spisového materiálu jsem dospěla k závěru, že další využití tzv. vyšetřovacích oprávnění, kterými disponuji, není v tuto chvíli třeba, a věc hodnotím následujícím způsobem. Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. 4 Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Úřad je ze zákona nezávislý orgán. 4 Viz ustanovení 1 odst. 1 ve spojení s ustanovením 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv. 4

5 Ve své činnosti proto postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy. Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona. 5 Jedním z úkolů Úřadu je přijímat podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informovat o jejich vyřízení. 6 Tato činnost je výkonem státní správy. 7 Působnost ochránce se vztahuje také na veřejné zdravotní pojišťovny. 8 VZP byla zřízena podle zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její základní postavení vyplývá z ustanovení 2 odst. 2 uvedeného zákona. 9 Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postup VZP při poskytování informací plátcům pojistného 10 včetně způsobu doručování těchto informací 11 je postupem, který úzce souvisí s prováděním veřejného zdravotního pojištění. I její činností se mohu v rámci svěřených kompetencí zabývat. Jádrem předmětného šetření je zodpovězení otázky, zda je uvedení rodného číslo na obálce listovní zásilky VZP zpracováním osobního údaje, jenž je v souladu s právním řádem ČR. Zodpovězení této otázky je pak východiskem pro posouzení toho, zda byl postup Úřadu pro ochranu osobních údajů vůči stěžovateli v souladu s právem, resp. odpovídal principům demokratického právního státu a dobré správy. 12 Část C své zprávy jsem rozdělila do čtyř následujících kapitol. Učinila jsem tak zejména proto, abych šetřeným správním orgánům předestřela svůj pohled na danou věc srozumitelným a přehledným způsobem. 1. Nakládání s rodným číslem podle zákona o evidenci obyvatel Rodné číslo je identifikátorem fyzické osoby v informačním systému evidence obyvatel (ISEO), 13 které je přidělováno každému občanovi ČR a, v zákonem předvídaných případech, i cizinci. 14 Jedinečnost rodného čísla spočívá jednak v jeho konstrukci, a dále také v jeho 5 Ustanovení 2 odst. 1 ve spojení s ustanovením 28 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů. 6 Ustanovení 29 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. 7 V této souvislosti lze odkázat na obecné ustanovení 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle ustanovení 46 odst. 1 nebo 47 odst Ustanovení 1 odst. 2 i. f. zákona o veřejném ochránci práv. 9 Pojišťovna provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny. 10 Ustanovení 26e zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému. Má-li plátce pojistného dluh, uvede se v tomto potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném včetně záloh, dluhu na penále, dluhu na pokutě a dluhu na přirážce k pojistnému; zvlášť se přitom uvede výše zůstatku dluhu, pokud zdravotní pojišťovna povolila jeho placení ve splátkách. 11 Viz ustanovení 26d zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 12 K principům dobré správy blíže 13 Ustanovení 13 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel. 14 Ustanovení 16 zákona o evidenci obyvatel. 5

6 relativní neměnnosti. Relativní proto, že i rodné číslo lze v průběhu života osoby, jíž bylo přiděleno, měnit. Taková změna je možná jen v podmínkách a z důvodů, které blíže rozvádí zákon o evidenci obyvatel. Z pohledu ochrany osobních údajů je důležité poznamenat, že rodné číslo patří k významovým identifikátorům, neboť jednotlivá čísla nejsou vybrána náhodně, ale mají definovaný význam. To jednoznačně vyplývá z ustanovení 13 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel, které říká, že rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu. 15 Zákon výslovně stanoví, že totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám. 16 Dle ustanovení 13 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (tj. nakládat s rodným číslem) výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (tzv. nositel rodného čísla), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v ustanovení 13c tohoto zákona. Z ustanovení 13c odst. 1 písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel, vyplývá, že rodná čísla lze využívat jen, jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí, nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. V ostatních případech lze rodná čísla využívat jen na základě souhlasu jeho nositele. 17 Souhlas je pak třeba chápat jako svobodný a vědomý projev vůle nositele rodného čísla, jehož obsahem je svolení s využíváním rodného čísla Rodné číslo v oblasti zdravotního pojištění V pozornosti veřejného ochránce je v kontextu šetřeného případu zejména ustanovení 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Zvláštním zákonem, na který zákon o evidenci obyvatel odkazuje, je v oblasti zdravotního pojištění zejména zákon o veřejném zdravotním pojištění. Uvedený zákon zmiňuje rodné číslo hned v několika svých ustanoveních. Nejdůležitějším z nich je bez pochyby ustanovení 53c (vloženo novelou zákona č. 123/2005 Sb., účinnost od 30. března 2005), dle kterého při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce. Byť zákon přímo nedefinuje, koho lze považovat za povinné subjekty, je nepochybné, že k těmto subjektům patří i zdravotní pojišťovny. I těmto totiž zákon ukládá několik povinností, mezi nimi např. vydání průkazu pojištěnce nebo náhradního dokladu, který obsahuje číslo pojištěnce. Číslem pojištěnce je u občanů České republiky rodné číslo. Zákon také výslovně říká, že zdravotní pojišťovny vedou 15 Zvláštním způsobem je rodné číslo tvořeno u osob narozených před 1. lednem Viz ustanovení 13 odst. 4 zákona o evidenci obyvatel. 16 Ustanovení 13 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel. 17 Ustanovení 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. 18 K tomu, aby mohl být souhlas považován za platný, je třeba splnit celou řadu podmínek stanovených zákonem. Tyto podmínky Úřad podrobněji analyzoval a rozvedl (i s ohledem na nauku občanského práva) ve svém stanovisku č. 2/2008 Souhlas se zpracováním osobních údajů ze září roku Stanovisko je dostupné na internetových stránkách Úřadu 6

7 v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce. 19 Dalším zvláštním zákonem, pokud jde o zdravotní pojištění a nakládání s rodnými čísly, je zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle ustanovení 27 odst. 1 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ústřední pojišťovna VZP vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Zmíněný registr obsahuje údaje o pojištěncích, mezi nimi i rodné číslo. Pro účely vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění Ministerstvo vnitra poskytuje z ISEO, případně z registru rodných čísel, 20 údaje o občanech ČR a cizincích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 21 K těmto údajům patří opět rodné číslo. Z uvedeného vyplývá, že VZP je oprávněna nakládat s rodnými čísly fyzických osob (jakožto s čísly pojištěnců) za účelem splnění povinností, které ji ukládá zákon. K této povinnosti patří i povinnost VZP vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému. I při tomto postupu musí VZP dbát všech povinností, které ji ukládají platné a účinné zákony ČR, včetně zákona o ochraně osobních údajů. 3. Povinnosti VZP jako správce osobních údajů Rodné číslo naplňuje definici osobního údaje 22 podle zákona o ochraně osobních údajů. Je nepochybné, že VZP provádí každodenně s rodnými čísly systematické operace, které lze podřadit pod pojem zpracování. 23 Na VZP se tak vztahují povinnosti správce osobních údajů, 24 jež jsou blíže rozvedeny v zákoně o ochraně osobních údajů. Pojištěnci (a další fyzické osoby) jsou pak v pozici subjektů údajů 25 dle uvedeného zákona. K základním povinnostem správce patří zpracovávat veškeré osobní údaje (tedy i rodné číslo) na základě legitimního důvodu. Tímto důvodem může být mimo jiné i zákonem stanovená povinnost, z níž vyplývá nezbytnost získávat a dále zpracovávat určité osobní údaje (k povinnostem viz výše). V tomto smyslu je důvod zpracování rodného čísla ze strany VZP slučitelný i s obecnou úpravou zpracování 19 Ustanovení 40 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 20 Ustanovení 13b zákona o evidenci obyvatel. 21 Ustanovení 27a zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 22 Ustanovení 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů: Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 23 Ustanovení 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 24 Ustanovení 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů: Správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 25 Ustanovení 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů: Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 7

8 osobních údajů, konkrétně s ustanovením 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Základním účelem zpracování rodného čísla je jednoznačná (a co možná nejrychlejší) identifikace pojištěnce v informačním systému zdravotní pojišťovny, resp. v jiných databázích. Proto požádá-li pojištěnec (plátce pojistného) o potvrzení ve smyslu ustanovení 26e zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, slouží rodné číslo jako pomyslný klíč k dohledání osoby a relevantního objemu dat (zde závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému), a posléze i ke ztotožnění významového údaje s konkrétní osobou. Tím se vyčerpává základní interní využití rodného čísla jako čísla pojištěnce. Informování pojištěnce (plátce pojistného) pak probíhá formou doručování, které lze rovněž považovat za specifický způsob zpracování údajů. V této fázi je nutno adresáta listovní zásilky dostatečně identifikovat, aby bylo možno konkrétní zásilku doručit do správných rukou (v praxi musí opět dojít ke ztotožnění jedné osoby s adresátem uvedeným na obálce zásilky). Takovými údaji je nejčastěji jméno, příjmení a adresa, na které se osoba zdržuje či má evidován trvalý pobyt. Pojišťovně však neplyne povinnost uvádět rodné číslo na obálku listovní zásilky. Připomínám, že pojišťovny mají v dikci ustanovení 53c zákona o veřejném zdravotním pojištění oprávnění, nikoliv povinnost, uvádět rodná čísla osob. Proto rozhodnutí správce uvést rodné číslo na obálku nemůže být automatické, ale musí vycházet ze skutkových okolností případu, které takový postup odůvodňují. V zásadě je to možné tehdy, kdy je požadavek na identifikaci osoby již tak vysoký, že je třeba na obálku uvést takový osobní údaj, který umožňuje z množiny neurčitého počtu osob úplné a jednoznačné ztotožnění s adresátem. Zároveň tady musí existovat reálná obava, že pokud by k takovému postupu nedošlo, nemusela by být zásilka vůbec doručena, resp. mohla by být doručena zcela jiné osobě. Mé úvahy jsou do jisté míry odrazem principu proporcionality, který je jedním ze základních stavebních kamenů demokratického právního státu, k jehož upevňování má veřejný ochránce přispívat. Princip proporcionality, ať je již chápán jako požadavek na zajištění náležité rovnováhy mezi vzájemně si konkurujícími zájmy či jako požadavek přiměřenosti mezi legitimním cílem a prostředky použitými pro jeho dosažení, je reflektován i ve dvou ustanoveních zákona o ochraně osobních údajů. Jde ustanovení 5 odst. 3 a ustanovení 10 zákona o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení 5 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Toto ustanovení je třeba chápat jako jisté výkladové pravidlo ukládající v případě sporné situace stranit zájmům subjektu údajů. Ustanovení 10 zákona o ochraně osobních údajů říká, že při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Ve světle těchto povinností, které zákon ukládá správci (potažmo zpracovateli) osobních údajů, je otázkou, zda shora popsaný způsob nakládání s rodným číslem 8

9 by byl adekvátní a přiměřený stanovenému účelu a zda by nadbytečně, a tedy neoprávněně, nezasahoval do soukromého života subjektu údajů. VZP je subjektem veřejného práva a jako správce osobních údajů může zásadně činit jen to, co ji zákon dovoluje, a to pouze zákonem stanoveným způsobem. 26 V případě, že má volbu mezi dvěma různými způsoby zpracování (zde volbu mezi datem narození a rodným číslem), musí zvolit ten způsob, který v menší míře zasáhne do soukromí subjektů údajů. Nelze bez výhrad akceptovat argumentaci, že správce provádí zpracování, které mu umožňuje zákon. Pokud správce ze dvou možných variant zvolí tu invazivnější (myšleno tu, která méně respektuje soukromí dotčené osoby), poruší výše uvedená ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Třebaže porušení těchto ustanovení nelze sankcionovat ve správním řízení (z důvodů chybějící skutkové podstaty přestupku či správního deliktu), může být v rámci státní kontroly uloženo opatření k nápravě spočívající v zákazu jednoho způsobu zpracování. Uvedení rodného čísla na obálce listovní zásilky by bylo možné kupříkladu tehdy, pokud by se na stejném místě (např. ve výkonu trestu, v zařízení sociálních služeb či zdravotnickém zařízení) vyskytovaly dvě osoby stejného jména, příjmení a data narození. Potom by bylo rodné číslo jediným možným rozlišujícím údajem a jeho užití za účelem přesné identifikace adresáta v poštovním styku (jakési ultima ratio) by nemohlo být porušením zákona o ochraně osobních údajů. Nemohu souhlasit s argumentací Úřadu, že k zásahu do soukromého života subjektu údajů nemůže dojít, poněvadž osoby poskytující poštovní službu mají povinnost mlčenlivosti. Užitím tohoto argumentu ad absurdum by se na poštovní obálky mohly nadepisovat další osobní údaje, které správce může zpracovávat na základě zákona, ale jejich uvedení se nejeví jako nezbytné pro účely doručení (např. fotografie, číslo OP), resp. by se písemnosti nemusely vůbec zasílat v zalepených obálkách, jelikož ochranu jejich obsahu by zajistil institut mlčenlivosti. V českém právním prostředí navíc existuje několik typů osob soukromého práva, které jsou dle zákona oprávněny zpracovávat rodné číslo bez souhlasu jeho nositele (např. banky, pojišťovny, osoby poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací apod.). Všechny tyto subjekty používají rodné číslo (podobně jako VZP) za účelem rychle identifikace osoby, resp. rychlého nalezení potřebných dat ve své informační databázi. Pokud bych akceptovala argumentaci Úřadu, mohli by všichni tito správci užívat v poštovním styku rodná čísla klientů (např. banky při zasílání výpisů z účtů) a hájit se povinností mlčenlivosti poskytovatele poštovních služeb. Povinnost mlčenlivosti je nepochybně jedním z nejdůležitějších institutů poskytujících ochranu soukromí a osobním údajů fyzických osob. Byť je právní úprava zmíněného institutu roztříštěna do několika právních předpisů, lze ji v obecné rovině vymezit jako zákonem uloženou povinnost fyzické osoby nesdělovat nepovolené osobě (ať již v úředním či soukromém styku) určité skutečnosti, zachovat taková pravidla, která zaručí ochranu těchto skutečností, a současně povinnost nést 26 Viz čl. 2 odst. 2, 3 Listiny základních práv a svobod: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 9

10 důsledky v případě, že by taková povinnost byla porušena. 27 Na druhou stranu nechci tento tradiční institut kontinentálního práva přeceňovat. Z výkonu agendy zástupkyně ombudsmana je mi známo, že dohledání konkrétní osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila, je v době moderních informačních technologií často úkol velice nesnadný (ne-li v určitých případech nemožný). Pracovníci sektoru poštovních služeb přicházejí do styku s velkým množstvím osobních údajů a při velké fluktuaci pracovních sil je zcela žádoucí, aby tyto osoby měly přístup jen k těm údajům, které jsou nezbytné pro výkon jejich služby (opět odkazuji na zásadu proporcionality). V případě doručování obyčejných či doporučených listovních zásilek přiměřeným a nezbytným údajem pro identifikaci adresáta není rodné číslo, neboť v naprosté většině případů postačí datum narození. 4. Hodnocení postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů S odkazem na výše uvedené jsem toho názoru, že Úřad měl na stížnost, kterou obdržel dne 26. srpna 2008, zareagovat zcela odlišně. Vedoucí oddělení stížností a konzultací Úřadu měl pana X. Y. odkázat na ustanovení 53c zákona o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého při plnění povinností vyplývajících z daného zákona a zvláštního zákona je VZP oprávněna uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce. Měl dále vysvětlit, že toto oprávnění je limitováno ustanoveními 5 odst. 3 a 10 zákona o ochraně osobních údajů. V praxi to znamená, že v naprosté většině případů postačí za účelem doručení listovní zásilky uvést rok narození adresáta (eventuálně datum narození), nikoliv jeho rodné číslo. Dále měl stěžovatele ujistit, že se Úřad bude zabývat jeho podnětem, pakliže doplní kopii obálky jakožto stěžejní důkaz v předmětné věci, bez kterého Úřad nemůže dále postupovat při výkonu jemu svěřených dozorových pravomocí. Sdělení Úřadu ze dne 9. září 2008 (VER-4903/08-2/POT) proto dle mého názoru není zcela v souladu s posláním, které je Úřadu svěřeno zákonem, evropskými a mezinárodními předpisy. Z povahy věci vyplývá, že informace podané Úřadem budou v souladu se zákonem a budou odpovídat okolnostem daného případu, což se v šetřeném případě nestalo. Ráda bych dodala, že v této věci jsem se snažila vyřešit obecný právní problém povinnosti správce osobních údajů vzhledem k obecným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Jsem si zcela vědoma, že dosah mé argumentace je v daných souvislostech omezen skutkovými okolnostmi, zejména faktem, že stěžovatel kopii obálky nepřiložil. D Závěr Vzhledem k výše uvedeným informacím jsem dospěla k následujícím závěrům. I. 27 Brejcha, A. Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém právním řádu. Praha: Codex Bohemia, s.r.o., 1998, str. 99 a násl.; Podobně také Vopálka. Vladimír a kol. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, str

11 V postupu VZP jsem neshledala pochybení ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv. Tento závěr je především zapříčiněn tím, že stěžovatel do dnešního dne nedoplnil kopii sporné obálky, jímž by prokazatelně doložil namítaný exces (uvedení rodného čísla na obálce listovní zásilky). Své šetření vůči VZP proto končím dle ustanovení 17 zákona o veřejném ochránci práv. II. V postupu Úřadu spatřuji pochybení ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv, jelikož Úřad vyhodnotil původní stížnost pana X. Y. jako nedůvodnou a opřel se přitom o výklad, který je v rozporu s právem (ustanoveními 5 odst. 3 a 10 zákona o ochraně osobních údajů) a principem proporcionality jakožto základním principem demokratického právního státu. Zákon o veřejném ochránci práv stanoví, že zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. Vzhledem k důležitosti, kterou při výkonu svěřené agendy přikládám ochraně osobních údajů, budu po Úřadu požadovat vyjádření ke zprávě o šetření ve smyslu ustanovení 18 zákona o veřejném ochránci práv. Zprávu obdrží rovněž stěžovatel. Dodávám, že tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčeného úřadu podkladem pro závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 11

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX006JCCE* Čj. UOOU-11546/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr

IDG Storage world, Ing. Miloš Šnytr IDG Storage world, 26.2.2013 Ing. Miloš Šnytr Informace o firmě Sloupec obchodních dat je typ pole, které umožní přidat jakoukoliv entitu definovanou v Katalogu obchodních dat. Informace o osobě Osobním

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007VW6J* Čj. UOOU-01535/15-13 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

*UOOUX009TSQB* PŘÍKAZ. Čj. UOOU-08666/16-3

*UOOUX009TSQB* PŘÍKAZ. Čj. UOOU-08666/16-3 *UOOUX009TSQB* Čj. UOOU-08666/16-3 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 *UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů jako odvolací orgán věcně, místně a funkčně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Lukáš Slanina, advokát DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář v.o.s. Komenského

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX002Y09M* Zn. SPR-5946/10-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

PŘÍKAZ. pokuta ve výši Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX009K1DM* Čj. UOOU-05652/16-3 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012

Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele. JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry o právu zaměstnance na soukromí v počítači svého zaměstnavatele JUDr. Tomáš Sokol 2012 Mýty a pověry zaměstnavatel má právo sledovat u svých zaměstnanců dodržování pracovní doby a jejího

Více

STANOVISKO č. 4/2015 říjen 2015 1

STANOVISKO č. 4/2015 říjen 2015 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 4/2015 říjen 2015 1 Zveřejňování smluv uzavřených mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX006ETRT* Čj. UOOU-09034/13-20 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy dva tisíce korun českých) *UOOUX007HFP9* Čj. UOOU-07351/14-16 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Obsah: 1. POJMY A ZKRATKY 2. ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI DOKUMENTU 3. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 4. ZÁSADY PRO PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI 5. EVIDENCE MÍST SBĚRU, ULOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 25. února 2013 Sp. zn.: 2481/2012/VOP/MV Závěrečné stanovisko ve věci poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel A - Rekapitulace výsledku šetření Na základě podnětu

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace TEL: 486 162 310, 702 064 806, E mail: msmatousova @email.cz Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Směrnice na ochranu osobních údajů Č.j.: 9/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5 Změny: Obsah: 1. Úvod 2. Základní

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

*UOOUX0084YG1* ROZHODNUTÍ. Čj. UOOU-03916/15-6

*UOOUX0084YG1* ROZHODNUTÍ. Čj. UOOU-03916/15-6 *UOOUX0084YG1* Čj. UOOU-03916/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana M.Z.

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana M.Z. Pro posouzení, zda v zápisu ze zasedání zastupitelstva lze zveřejnit osobní údaje o osobě, která se zasedání aktivně zúčastnila, bez souhlasu této osoby (např. dle 5 odst. 2 písm. e/ zákona o ochraně osobních

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Vyjádření žalovaného k obsahu žaloby a předložení úplného spisového materiálu ke sp. zn. 9 A 103/2012

Vyjádření žalovaného k obsahu žaloby a předložení úplného spisového materiálu ke sp. zn. 9 A 103/2012 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444 e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz *UOOUX004OJMS* Zn. OPP-6055/12-2 Praha 29. srpna 2012 Městský soud

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy pět tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy pět tisíc korun českých) *UOOUX004B8LR* Zn. SPR-1218/12-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA

Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim Tel.: , Fax: , El. pošta: PRAVIDLA Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Tel.: 541 422 311, Fax: 541 230 633, El. pošta: posta@radnice.kurim.cz PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ vydaná Radou města Kuřim v souladu s ustanovením

Více

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě V Brně dne 28. dubna 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě ve věci Ing. Z. H. A Dne 18. 2. 2009 jsem vydal průběžnou zprávu o šetření zahájeného na základě podnětu

Více

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. prosince 2007,

POKYN OBECNÉ POVAHY nejvyšší státní zástupkyně ze dne 21. prosince 2007, Nejvyšší státní zastupitelství ------------------------------------ SL 927/2006 Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce -------------------------------------- č. 5/2007 POKYN OBECNÉ POVAHY

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DUXU* UOHSX008DUXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl Brno: 27. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více