Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava Č. k. : 2013/ V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava ( ďalej len RVPS Rožňava ) ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín na základe 21 ods.1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon o potravinách ), ďalej ako vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení ( ďalej len zákon o správnom konaní správny poriadok ) a v súlade s 46 a nasl. zákona o správnom konaní vo veci porušenia ustanovení zákona o potravinách a súvisiacich predpisov, zistených pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO , prevádzka Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, rozhodla takto: Účastník správneho konania CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO V prevádzke Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, dňa v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v celej prevádzke boli silne znečistené podlahy a vnútorné vybavenie predajne, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I bod č. 1, Prílohy II Kapitola II bod č. 1 písm. f), Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. a) a Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh, nezabezpečením hygienických podmienok predaja potravín tým, že sa spoločne uchovávali v chladničke na mliečne výrobky nebalené vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar, v rozpore s ustanoveniami 12 ods.1 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a 10 ods. 4 písm. b) a 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie

2 a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Prílohou II. kapitola IX ods. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. - porušil zákaz umiestňovania potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti v rozpore s ustanovením 6 ods.5 písm. d) zákona o potravinách a 12 ods. 1 písm. h) uvedeného zákona Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1 100, slovom jedentisícsto eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet /8180 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol , do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie: Dňa 8.apríla 2013 bola v súlade s ustanoveniami zákona o potravinách vykonaná inšpekcia zamestnancami orgánu úradnej kontroly potravín, v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO , prevádzka Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, so zameraním na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, ohľadom predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. V čase kontroly bolo zistené, že v prevádzke nie je zabezpečený hygienický predaj potravín tým, že v celej prevádzke sú silne znečistené podlahy a vnútorné vybavenie predajne v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I bod č. 1, Prílohy II Kapitola II bod č. 1 písm. f), Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. a) a Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. V zázemí predajne v chladiacom boxe určenom na uchovávanie mliečnych výrobkov boli spolu uchovávané nebalené slepačie vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar, v rozpore s ustanoveniami 12 ods.1 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a 10 ods. 4 písm. b) a 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca

3 všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Prílohou II. kapitola IX ods. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. V čase kontroly bolo zistené umiestňovanie potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti ( DMT ) v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. ) h) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách : - Kokosino, čokoládová tyčinka 35 g, 21 ks, DMT cena á 0,25 eur, spolu 5,25 eur, - Zapekané kuracie prsia so šampionmi a smotanou ( korenie) 30g, 1 ks DMT: á/ks 0,44 eur, - Miňonky orieškové 50 g, 2 ks, DMT: á/ks 0,30 eur, spolu 0,60 eur, - Šťavnatá krkovička barbecue ( korenie ) 36 g, 8 ks, DMT: á/ks 0,71 eur, spolu 5,68 eur, - Tradičná šošovicová kyslá polievka 71 g, 3 ks, DMT: , á/ks 0,35 eur, spolu 1,05 eur, - Mäspoma kari korenie 25 g, 2 ks, DMT: , á/ks 0,35 eur spolu 0,70 eur, - Polievka s pečeňovými knedličkami a rezancami 55 g, 4 ks,dmt: , á/ks 0,75 eur, spolu 2,25 eur, - BON PARI s mentolovou a ovocnou príchuťou 90 g, 1 ks, DMT: , á/ks 0,33 eur, spolu 0,33 eur, - Jojo želé s ovocnými príchuťami 80 g, 8 ks, DMT: ,á/ks 0,40 eur spolu 3,20 eur, - Ovocný čaj s príchuťou škorice a pomaranča 40 g, 2 ks, DMT: , á/ks 0,59 eur, spolu 1,18 eur, - MELLER karamelky s čokoládovou náplňou 30 g, 2 ks, DMT: á/ks 0,45 eur, spolu 0,90 eur, - MAGGI NÁPADY rezance z panvice 185 g, 4 ks, DMT : , , á/ks 0,66 eur, spolu 2,64 eur, - KARAMELKY, karamelové burizóny 50 g, 7 ks, DMT: á/ks 0,30 eur, spolu 2,10 eur, - CRISPERS s príchuťou jarná cibuľka 65 g, 1 ks, DMT: á/ks 0,90 eur, spolu 0,90 eur, - CESTOVINY SPIRALI PASTA ZARA 500 g, 1 ks, DMT: , á/ks 0,65 eur, spolu 0,65 eur, - JUPI SIRUP MULTIVITAM9N, 7 dcl, 1 ks, DMT: 01/2013, á/ks, 1,23 eur, spolu 1,23 eur, - BONAQA sýtená 1,5 l, 1 ks DMT: , á/ks 0,39 eur, spolu 0,39 eur. Spolu potraviny 6,359 kg v hodnote 29,49 eur. V čase kontroly dňa uložili zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín opatrenia na mieste, podľa ustanovenia 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách : 1. Zákaz predaja potravín po DS a DMT uvedeného na strane 2/1 záznamu o úradnej kontrole potravín č RV/2013/BeSi/50 zo dňa v celkovej hodnote 29,49 a hmotnosti 6,359 kg. Termín : Doložiť doklad o spôsobe likvidácie tovarov po DS/DMT na RVPS Južná Rožňava Termín : do

4 Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami tvoriacimi predmet prejednávanej veci správny orgán konštatuje, že nedostatkami zistenými pri úradnej kontrole potravín, porušil účastník konania nasledujúce právne predpisy: - Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji potravín, dezinfekciu a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. - Podľa Prílohy II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. - Podľa Prílohy II Kapitola II bod 1 písm. f) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, povrchy v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých, umývateľných, nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. a) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť účinne čistené a tam, kde je to potrebné dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie. - Podľa Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. g) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce ich bezpečnosť a kvalitu. - Podľa ustanovenia 10 ods. 4 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, podľa účelu predajne potravín musia mať stavebne alebo inak technicky oddelené priestory na predaj potravín, ktorým je potrebné na uchovanie ich bezpečnosti vytvoriť podmienky vysokej čistoty prostredia, napríklad ak ide o potraviny na priamu spotrebu bez tepelnej úpravy, ako sú výrobky lahôdkarské, cukrárske a pekárske alebo ak potraviny vyžadujú osobitné teplotné a skladovacie podmienky, napríklad chladenie, mrazenie, relatívnu vlhkosť vzduchu. - Podľa ustanovenia 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na

5 konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, v predajniach potravín musia byť vytvorené osobitné priestory na skladovanie poškodených, pozastavených alebo inak reklamovaných výrobkov. - Podľa ustanovenia 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva, nesmie ich predávať po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Zistené nedostatky sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50 zo dňa , ktorý bol prerokovaný s pani xxxxxxxxx, zástupkyňou vedúcej prevádzky, ktorá sa v čase kontroly a k zisteným nedostatkom vyjadrila a uviedla nasledovné : Tovar po DS/DMT sa nebude nachádzať na predajni a nebudeme ho predávať. Zaväzujeme sa zlepšiť hygienu predaja potravín a hygienu uskladňovania potravín v skladovaných priestoroch. Dňa bol na RVPS Rožňava predložený doklad o likvidácii tovaru po DS a DMT s uvedeným textom : Tovar bol dňa zobratý do skladu poškodených tovarov v Lučenci a z prevádzky Rožňava bol odpísaný. Na základe uvedeného RVPS Rožňava vykonala v predmetnej prevádzkarni dňa v čase od 8,00hod. do 9,00 hod dodatočnú úradnú kontrolu potravín č. RV/2013/BeSi/50/DÚKP/BeSi/61, so zameraním na kontrolu overenia splnenia opatrení z úradnej kontroly dňa Záznam o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50. Kontrolou bolo zistené, že uložené opatrenia boli v plnom rozsahu splnené. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa 5.apríla 2013 vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo doručené účastníkovi konania dňa 15.apríla Účastník konania sa v zmysle 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v rámci konania v určenom termíne k zisteným nedostatkom vyjadril listom č. 121/2013 zo dňa a uviedol nasledovné : - Nedostatky v prevádzkovej hygiene skladovacích priestorov a na predajne ploche boli odstránené ihneď po kontrole. Personál zabezpečil nápravu a vyčistil podlahu od nečistôt. V predajni vyčlenil miesto pre upratovacie potreby tak,aby bola zabezpečená hygiena predaja výrobkov. - Kontrolou bolo zistené, že v predaji sa nachádzali potraviny po uplynutí doby spotreby, resp. doby minimálnej trvanlivosti. Za predaj tovaru po uplynutí doby spotreby je plne zodpovedný personál predajne. Prípadný finančný postih im bude v plnej miere zosobnený podľa mieri zavinenia. - Personál predajne bol dôrazne poučený na plnenie si pracovných povinností, medzi ktoré jednoznačne patrí zabezpečenie požadovanej úrovne hygienického stavu priestorov a zariadení predajne ako aj funkčnosť systému kontroly predaja potravín v platných DS/DMT.

6 - V zázemí predajne v chladiacom boxe boli spolu uchovávané nebalené slepačie vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar. Personál vykonal nápravu ihneď po kontrole. Vyčlenil miesto pre nepredajný tovar a náležite ho označil. Taktiež sme zabezpečili chladničku, aby sa zabezpečilo oddelené skladovanie výrobkov. - Uložené opatrenie doložiť doklad o spôsobe likvidácie tovarov po DS, resp. DMT uvedené v inšpekčnom zázname na RVPS Rožňava v termíne do bolo splnené. Inšpektor spoločnosti CBA Slovakia, s.r.o. doručil potrebný doklad na RVPS v Rožňave dňa Správny orgán k vyjadreniu účastníka konania uvádza nasledovné: Následné odstránenie nedostatkov, ktoré boli odstránené až po zistení orgánu úradnej kontroly potravín, ako sa uvádza vo vyjadrení účastníka konania, nie je možné chápať ako ich absenciu, len ako nápravné opatrenie a nie preventívne kroky na predchádzanie porušovania legislatívy a dodržiavania požiadaviek hygieny pri umiestňovaní potravín na trh. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona, nakoľko prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách a súvisiacich prepisov, povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Rožňava z nasledujúcich dôkazných materiálov: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50 zo dňa , - Doklad o likvidácii vyradeného tovaru zo dňa , - Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/ zo dňa 10.apríla 2013, - Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BEsI/50/DÚKP/BeSi/61 zo dňa , - List č. 121/2013 zo dňa Vyjadrenie k upovedomeniu o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa Správny orgán po preskúmaní všetkých písomností a po vyhodnotení zistení, nadobudol presvedčenie, že v predmetnej veci vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie ( 28 ods.8 zákona o potravinách). Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojim konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v: - 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách - 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania, správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že porušením zásad správnej výrobnej praxe, nezabezpečím dostatočnej ochrany potravín pred

7 kontamináciou, znečistenými podlahami a vnútorného vybavenia predajne, vzniklo potenciálne riziko ohrozenia zdravotnej bezpečnosti potravín prítomnosťou nečistôt z vonkajšieho prostredia. Spoločným uchovávaním nezlučiteľných potravín mliečne výrobky, nebalené slepačie vajcia, potrava pre psov a tiež vyradený nepredajný tovar - vzniklo riziko vzájomného ovplyvnenia jednotlivých uchovávaných komodít, z mikrobiologického hľadiska a tiež z hľadiska ich kvality, čím došlo k možnosti ohrozenia zdravia spotrebiteľov, čo je závažné porušenie potravinovej legislatívy. Podľa ustanovenia 28 ods.4 písm. i) zákona o potravinách, orgán úradnej kontroly uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitných predpisov umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny, je dátum do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že po uplynutí tohto dátumu nie je zaručená kvalita a zdravotná bezpečnosť potravín garantovaná výrobcom v lehote dátumu minimálnej trvanlivosti potravín. Následkom uvedeného protiprávneho konania je, že spotrebiteľ nemá zabezpečenú požadovanú resp. zaručenú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť zakúpených potravín, čím je popreté jeho právo na kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny. Uvedené protiprávne konania boli zistené pri úradnej kontrole dňa v čase od 8,00 hod.do 10,00 hod. Správny orgán konštatuje, že v minulosti zo strany RVPS Rožňava voči účastníkovi konania v predmetnej prevádzkarni, nebolo vedené správne konanie pre nedostatky podobného charakteru a tiež konštatuje, že nejde o opakované protiprávne konanie. Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods.2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,umiestňovanie na trh potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti., teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný Spáchanie ďalších deliktov ( porušenie zásad správnej výrobnej praxe nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami predaja a spoločné uchovávanie nezlučiteľných druhov výrobkov, 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách ), považoval správny orgán za priťažujúcu okolnosť. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal tiež na práva účastníka konania, ale aj na povinnosti vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Po vyhodnotení dôkazov a po zvážení všetkých skutočností správny orgán nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný a, že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán nadobudol presvedčenie, že pokuta vo výške je uložená odôvodnene a v rámci zákonom ustanovenej hranice a je primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušení zákona. Uloženie pokuty v dolnej hranici sadzby sa zdôvodňuje aj tým, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Preukázané správne delikty vznikli nedbanlivosťou účastníka správneho konania.

8 Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR Bratislava, prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rožňava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr.Ladislav Kerpán riaditeľ RVPS Doručuje sa do vlastných rúk: CBA Slovakia, s.r.o., ul. Dukelských hrdinov, č. 2, Lučenec

9 Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava Č. k. : 2013/ V Rožňave 30.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava ( ďalej len RVPS Rožňava ) ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín na základe 21 ods.1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon o potravinách ), ďalej ako vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení ( ďalej len zákon o správnom konaní správny poriadok ) a v súlade s 46 a nasl. zákona o správnom konaní vo veci porušenia ustanovení zákona o potravinách a súvisiacich predpisov, zistených pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa 20.marca.2013 v prevádzke LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO , prevádzka Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, rozhodla takto: Účastník správneho konania LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO V prevádzke Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v sklade pekárenských výrobkov nachádzal balený chlieb v znečistených prepravkách, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v priestore predaja pekárenských výrobkov, zásobníky na pečivo medzi plexisklom boli znečistené nánosom prachu a nečistôt, zásobníky v počte 2 ks mali poškodený kryt z plexiskla, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 pís. a) a písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým, že v priestore predaja ryže pod regálom, bol zistený výskyt nečistôt, prachu a zvyškov potravín ( ryža, cestoviny ), v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I, bod 1 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

10 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. - porušil povinnosť správne označiť krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení : - Gazdovská klobása, ostatný mäsový výrobok, výrobca MATEJOV DVOR, s.r.o., SNP 373, veľký Blh, DS: , v celkovom množstve 0,998 kg v celkovej predajnej cene 14,67 eur. - Klobása mäkký mäsový výrobok výrobca František Marton, Zemanská 42, Krompachy, DS: , v celkovom množstve 2,574 kg v celkovej cene 14,67 eur, čo je v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. f) a písm. p ) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 200, slovom dvesto eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet /8180 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol , do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie: Dňa 20.marca bola v súlade s ustanoveniami zákona o potravinách vykonaná inšpekcia cielená kontrola zameraná na plnenie požiadaviek zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách,zamestnancami orgánu úradnej kontroly potravín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Bratislava. v prevádzke LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO , Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Výsledky úradnej kontroly potravín : Zázemie prevádzkarne: Sklad pekárenských výrobkov V sklade pekárenských výrobkov sa nachádzal balený chlieb v znečistených prepravkách ( v počte 3 prepravky ). Chlieb bol dodaný od výrobcu Zoltán Jánosdeák Jánosdeák, Vinohradná 101, Plešivec ( predložený dodací list č zo dňa ).

11 Uvedené konanie je v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Predajná plocha : Priestor predaja potravín rastlinného pôvodu V priestore predaja pekárskych výrobkov zásobníky na pečivo medzi plexisklom boli znečistené nánosom prachu a nečistôt. Zásobníky v počte 2 ks majú poškodený kryt z plexiskla. Tento nedostatok bol vedúcou prevádzky nahlásený elektronickou poštou na vedenie firmy Labaš s.r.o. dňa 17. decembra 2012 a 25. januára Uvedené je v rozpore s Prílohou II Kapitola V bod 1 písm. a) a b) Nariadenie (ES) č.852/2004. V priestore predaja ryže pod regálom bol zistený výskyt nečistôt, prachu a zvyškov potravín (ryža, cestoviny). Uvedené je v rozpore s 12 ods. 1 písm. b) zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Prílohou II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č.852/2004. Oddelenie predaja mäsových výrobkov: V čase kontroly bol na oddelení predaja mäsových výrobkov v chladiacej vitríne s uchovávanými mäsovými výrobkami zistený predaj dvoch druhov mäsových výrobkov predávaných na hmotnosť, ktoré neboli na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny označené údajmi o ich zložení. Jednalo sa o tieto potraviny: - Gazdovská klobása, ostatný mäsový výrobok, výrobca: MATEJOV DVOR, s.r.o., SNP 373, Veľký Blh, DS: , v celkovom množstve 0,998 kg a v celkovej predajnej cene 8,08 - Klobása, mäkký mäsový výrobok, výrobca: František Marton, Zemanská 42, Krompachy, DS: , v celkovom množstve 2,574 kg a v celkovej predajnej cene 14,67 V čase kontroly vedúca predajne zabezpečila u vyššie uvedených výrobkov ich dooznačenie chýbajúcimi údajmi o ich zložení. Vyššie uvedené zistenie je v rozpore s 12 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami tvoriacimi predmet prejednávanej veci správny orgán konštatuje, že nedostatkami zistenými pri úradnej kontrole potravín, porušil účastník konania nasledujúce právne predpisy: - Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji potravín, dezinfekciu a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. - Podľa Prílohy II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.

12 - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. a) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť účinne čistené a tam, kde je to potrebné dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie. - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. b) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť skonštruované tak,musia byť z takých materiálov a musia byť udržiavané v takom dobrom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. Zistené nedostatky sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS SR /2013/DK,Hr,Ka,Be/04 zo dňa , s obsahom záznamu bola oboznámená pani xxxxxxxx, vedúca predajne, ktorá sa v čase kontroly a k zisteným nedostatkom nevyjadrila a záznam o úradnej kontrole bez výhrad podpísala. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa 10.apríla 2013 vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo doručené účastníkovi konania dňa 15.apríla Účastník konania sa v zmysle 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v rámci konania v určenom termíne k zisteným nedostatkom vyjadril listom zo dňa a uviedol nasledovné : K porušeniu príslušného zákona došlo nedopatrením, pričom sme prijali operatívne opatrenia ( c chýbajúce označenie potravín o ich zložení bolo okamžite doplnené, nečistoty a prach boli odstránené ) smerujúce k zjednaniu nápravy, tak aby k týmto udalostiam v budúcnosti nedochádzalo. Správny orgán k vyjadreniu účastníka konania uvádza nasledovné: Následné odstránenie nedostatkov, ktoré boli odstránené až po zistení orgánu úradnej kontroly potravín, ako sa uvádza vo vyjadrení účastníka konania, nie je možné chápať ako ich absenciu, len ako nápravné opatrenie a nie preventívne kroky na predchádzanie porušovania legislatívy a dodržiavania požiadaviek hygieny pri umiestňovaní potravín na trh. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona, nakoľko prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách a súvisiacich prepisov, povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Rožňava z nasledujúcich dôkazných materiálov: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS SR /2013/DK,Hr,Ka,Be/04 zo dňa

13 - Tlačená forma elektronického nahlásenia požiadavky na opravu košíkov na pečivo zo a Fotodokumentácie vyhotovenej v čase kontroly dňa Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/ zo dňa 10.apríla List zo dňa Vyjadrenie k upovedomeniu o začatí správneho konania č. 2013/ Správny orgán po preskúmaní všetkých písomností a po vyhodnotení zistení, nadobudol presvedčenie, že v predmetnej veci vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie ( 28 ods.8 zákona o potravinách). Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojim konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v: - 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách - 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania, správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že porušením zásad správnej výrobnej praxe, nezabezpečím dostatočnej ochrany potravín pred kontamináciou, znečistenými podlahami prepraviek na pekárenské výrobky a zásobníkov na pekárenské výrobky, vzniklo potenciálne riziko ohrozenia zdravotnej bezpečnosti potravín prítomnosťou nečistôt z vonkajšieho prostredia. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Závažnosť protiprávneho konania spočívala v tom, že nebolo uvedené zloženie potraviny, čo môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na zdravie určitej skupiny spotrebiteľov citlivých na prítomnosť niektorých zložiek potravín (alergény, GMO, atď). Následkom uvedeného protiprávneho konania bolo, že spotrebiteľ nemá zabezpečenú požadovanú resp. zaručenú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť zakúpených potravín, čím je popreté jeho právo na kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny. Uvedené protiprávne konania boli zistené pri úradnej kontrole dňa v čase od 15,00 hod.do 19,00 hod. Správny orgán konštatuje, že v minulosti zo strany RVPS Rožňava voči účastníkovi konania v predmetnej prevádzkarni, nebolo vedené správne konanie pre nedostatky podobného charakteru a tiež konštatuje, že nejde o opakované protiprávne konanie. Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal tiež na práva účastníka konania, ale aj na povinnosti vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb.

14 Po vyhodnotení dôkazov a po zvážení všetkých skutočností správny orgán nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný a, že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán nadobudol presvedčenie, že pokuta vo výške 200 je uložená odôvodnene a v rámci zákonom ustanovenej hranice a je primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušení zákona. Uloženie pokuty v dolnej hranici sadzby sa zdôvodňuje aj tým, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Preukázané správne delikty vznikli nedbanlivosťou účastníka správneho konania a čiastočne boli v čase kontroly odstránené. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR Bratislava, prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rožňava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr.Ladislav Kerpán riaditeľ RVPS Doručuje sa do vlastných rúk: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: Sekretariat.TN@svps.sk č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, 7.8.2013 R O Z H O D N U T

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba

Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti. mjr. JUDr. Vladimír Majba Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a osobitnej činnosti mjr. JUDr. Vladimír Majba Problematiku povoľovania pobytu cudzincom na území Slovenskej republiky upravujú: zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R 12637/2015 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica o používaní kamerového systému na Technickej univerzite vo Zvolene č. 1/2016 Zvolen 2016 Obsah Článok č.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VŠEOBECNE ZÄVAZNÉ NARIADENIE OBCE POHORELÁ č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi VZN schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. B/3 zo dňa 24.11.2010 a

Více

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Organizácia Základná škola s materskou školou Identifikačné číslo organizácie

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona )

Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi ( 302 Trestného zákona ) TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I. Katedra medicínskeho práva SZU, Vedúci: prof. JUDr. Karol TÓTH, PhD., MPH Súhrn Článok obsahuje

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/342/2015 Bratislava: 11.01.2016 ROZHODNUTIE Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Více