Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava Č. k. : 2013/ V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava ( ďalej len RVPS Rožňava ) ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín na základe 21 ods.1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon o potravinách ), ďalej ako vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení ( ďalej len zákon o správnom konaní správny poriadok ) a v súlade s 46 a nasl. zákona o správnom konaní vo veci porušenia ustanovení zákona o potravinách a súvisiacich predpisov, zistených pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO , prevádzka Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, rozhodla takto: Účastník správneho konania CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO V prevádzke Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, dňa v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v celej prevádzke boli silne znečistené podlahy a vnútorné vybavenie predajne, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I bod č. 1, Prílohy II Kapitola II bod č. 1 písm. f), Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. a) a Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh, nezabezpečením hygienických podmienok predaja potravín tým, že sa spoločne uchovávali v chladničke na mliečne výrobky nebalené vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar, v rozpore s ustanoveniami 12 ods.1 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a 10 ods. 4 písm. b) a 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie

2 a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Prílohou II. kapitola IX ods. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. - porušil zákaz umiestňovania potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti v rozpore s ustanovením 6 ods.5 písm. d) zákona o potravinách a 12 ods. 1 písm. h) uvedeného zákona Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1 100, slovom jedentisícsto eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet /8180 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol , do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie: Dňa 8.apríla 2013 bola v súlade s ustanoveniami zákona o potravinách vykonaná inšpekcia zamestnancami orgánu úradnej kontroly potravín, v prevádzke CBA Slovakia, s.r.o Lučenec, ul. Dukelských hrdinov 2, IČO , prevádzka Potraviny CBA, sídlisko P.J.Šafárika 2790, Rožňava, so zameraním na prešetrenie podnetu spotrebiteľa, ohľadom predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. V čase kontroly bolo zistené, že v prevádzke nie je zabezpečený hygienický predaj potravín tým, že v celej prevádzke sú silne znečistené podlahy a vnútorné vybavenie predajne v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I bod č. 1, Prílohy II Kapitola II bod č. 1 písm. f), Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. a) a Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. V zázemí predajne v chladiacom boxe určenom na uchovávanie mliečnych výrobkov boli spolu uchovávané nebalené slepačie vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar, v rozpore s ustanoveniami 12 ods.1 písm. g) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a 10 ods. 4 písm. b) a 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca

3 všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Prílohou II. kapitola IX ods. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. V čase kontroly bolo zistené umiestňovanie potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti ( DMT ) v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. ) h) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách : - Kokosino, čokoládová tyčinka 35 g, 21 ks, DMT cena á 0,25 eur, spolu 5,25 eur, - Zapekané kuracie prsia so šampionmi a smotanou ( korenie) 30g, 1 ks DMT: á/ks 0,44 eur, - Miňonky orieškové 50 g, 2 ks, DMT: á/ks 0,30 eur, spolu 0,60 eur, - Šťavnatá krkovička barbecue ( korenie ) 36 g, 8 ks, DMT: á/ks 0,71 eur, spolu 5,68 eur, - Tradičná šošovicová kyslá polievka 71 g, 3 ks, DMT: , á/ks 0,35 eur, spolu 1,05 eur, - Mäspoma kari korenie 25 g, 2 ks, DMT: , á/ks 0,35 eur spolu 0,70 eur, - Polievka s pečeňovými knedličkami a rezancami 55 g, 4 ks,dmt: , á/ks 0,75 eur, spolu 2,25 eur, - BON PARI s mentolovou a ovocnou príchuťou 90 g, 1 ks, DMT: , á/ks 0,33 eur, spolu 0,33 eur, - Jojo želé s ovocnými príchuťami 80 g, 8 ks, DMT: ,á/ks 0,40 eur spolu 3,20 eur, - Ovocný čaj s príchuťou škorice a pomaranča 40 g, 2 ks, DMT: , á/ks 0,59 eur, spolu 1,18 eur, - MELLER karamelky s čokoládovou náplňou 30 g, 2 ks, DMT: á/ks 0,45 eur, spolu 0,90 eur, - MAGGI NÁPADY rezance z panvice 185 g, 4 ks, DMT : , , á/ks 0,66 eur, spolu 2,64 eur, - KARAMELKY, karamelové burizóny 50 g, 7 ks, DMT: á/ks 0,30 eur, spolu 2,10 eur, - CRISPERS s príchuťou jarná cibuľka 65 g, 1 ks, DMT: á/ks 0,90 eur, spolu 0,90 eur, - CESTOVINY SPIRALI PASTA ZARA 500 g, 1 ks, DMT: , á/ks 0,65 eur, spolu 0,65 eur, - JUPI SIRUP MULTIVITAM9N, 7 dcl, 1 ks, DMT: 01/2013, á/ks, 1,23 eur, spolu 1,23 eur, - BONAQA sýtená 1,5 l, 1 ks DMT: , á/ks 0,39 eur, spolu 0,39 eur. Spolu potraviny 6,359 kg v hodnote 29,49 eur. V čase kontroly dňa uložili zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín opatrenia na mieste, podľa ustanovenia 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách : 1. Zákaz predaja potravín po DS a DMT uvedeného na strane 2/1 záznamu o úradnej kontrole potravín č RV/2013/BeSi/50 zo dňa v celkovej hodnote 29,49 a hmotnosti 6,359 kg. Termín : Doložiť doklad o spôsobe likvidácie tovarov po DS/DMT na RVPS Južná Rožňava Termín : do

4 Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami tvoriacimi predmet prejednávanej veci správny orgán konštatuje, že nedostatkami zistenými pri úradnej kontrole potravín, porušil účastník konania nasledujúce právne predpisy: - Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji potravín, dezinfekciu a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. - Podľa Prílohy II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. - Podľa Prílohy II Kapitola II bod 1 písm. f) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, povrchy v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých, umývateľných, nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. a) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť účinne čistené a tam, kde je to potrebné dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie. - Podľa Prílohy II Kapitola IX bod č. 3 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. g) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce ich bezpečnosť a kvalitu. - Podľa ustanovenia 10 ods. 4 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, podľa účelu predajne potravín musia mať stavebne alebo inak technicky oddelené priestory na predaj potravín, ktorým je potrebné na uchovanie ich bezpečnosti vytvoriť podmienky vysokej čistoty prostredia, napríklad ak ide o potraviny na priamu spotrebu bez tepelnej úpravy, ako sú výrobky lahôdkarské, cukrárske a pekárske alebo ak potraviny vyžadujú osobitné teplotné a skladovacie podmienky, napríklad chladenie, mrazenie, relatívnu vlhkosť vzduchu. - Podľa ustanovenia 10 ods. 5 písm. b) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva z 12. apríla 2006 č /2007 OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na

5 konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, v predajniach potravín musia byť vytvorené osobitné priestory na skladovanie poškodených, pozastavených alebo inak reklamovaných výrobkov. - Podľa ustanovenia 6 ods. 5 písm. d) zákona o potravinách na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva, nesmie ich predávať po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Zistené nedostatky sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50 zo dňa , ktorý bol prerokovaný s pani xxxxxxxxx, zástupkyňou vedúcej prevádzky, ktorá sa v čase kontroly a k zisteným nedostatkom vyjadrila a uviedla nasledovné : Tovar po DS/DMT sa nebude nachádzať na predajni a nebudeme ho predávať. Zaväzujeme sa zlepšiť hygienu predaja potravín a hygienu uskladňovania potravín v skladovaných priestoroch. Dňa bol na RVPS Rožňava predložený doklad o likvidácii tovaru po DS a DMT s uvedeným textom : Tovar bol dňa zobratý do skladu poškodených tovarov v Lučenci a z prevádzky Rožňava bol odpísaný. Na základe uvedeného RVPS Rožňava vykonala v predmetnej prevádzkarni dňa v čase od 8,00hod. do 9,00 hod dodatočnú úradnú kontrolu potravín č. RV/2013/BeSi/50/DÚKP/BeSi/61, so zameraním na kontrolu overenia splnenia opatrení z úradnej kontroly dňa Záznam o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50. Kontrolou bolo zistené, že uložené opatrenia boli v plnom rozsahu splnené. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa 5.apríla 2013 vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo doručené účastníkovi konania dňa 15.apríla Účastník konania sa v zmysle 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v rámci konania v určenom termíne k zisteným nedostatkom vyjadril listom č. 121/2013 zo dňa a uviedol nasledovné : - Nedostatky v prevádzkovej hygiene skladovacích priestorov a na predajne ploche boli odstránené ihneď po kontrole. Personál zabezpečil nápravu a vyčistil podlahu od nečistôt. V predajni vyčlenil miesto pre upratovacie potreby tak,aby bola zabezpečená hygiena predaja výrobkov. - Kontrolou bolo zistené, že v predaji sa nachádzali potraviny po uplynutí doby spotreby, resp. doby minimálnej trvanlivosti. Za predaj tovaru po uplynutí doby spotreby je plne zodpovedný personál predajne. Prípadný finančný postih im bude v plnej miere zosobnený podľa mieri zavinenia. - Personál predajne bol dôrazne poučený na plnenie si pracovných povinností, medzi ktoré jednoznačne patrí zabezpečenie požadovanej úrovne hygienického stavu priestorov a zariadení predajne ako aj funkčnosť systému kontroly predaja potravín v platných DS/DMT.

6 - V zázemí predajne v chladiacom boxe boli spolu uchovávané nebalené slepačie vajcia, mliečne výrobky ponúkané na predaj, mäsové salámy pre psov a vyradený nepredajný tovar. Personál vykonal nápravu ihneď po kontrole. Vyčlenil miesto pre nepredajný tovar a náležite ho označil. Taktiež sme zabezpečili chladničku, aby sa zabezpečilo oddelené skladovanie výrobkov. - Uložené opatrenie doložiť doklad o spôsobe likvidácie tovarov po DS, resp. DMT uvedené v inšpekčnom zázname na RVPS Rožňava v termíne do bolo splnené. Inšpektor spoločnosti CBA Slovakia, s.r.o. doručil potrebný doklad na RVPS v Rožňave dňa Správny orgán k vyjadreniu účastníka konania uvádza nasledovné: Následné odstránenie nedostatkov, ktoré boli odstránené až po zistení orgánu úradnej kontroly potravín, ako sa uvádza vo vyjadrení účastníka konania, nie je možné chápať ako ich absenciu, len ako nápravné opatrenie a nie preventívne kroky na predchádzanie porušovania legislatívy a dodržiavania požiadaviek hygieny pri umiestňovaní potravín na trh. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona, nakoľko prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách a súvisiacich prepisov, povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Rožňava z nasledujúcich dôkazných materiálov: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BeSi/50 zo dňa , - Doklad o likvidácii vyradeného tovaru zo dňa , - Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/ zo dňa 10.apríla 2013, - Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. RV/2013/BEsI/50/DÚKP/BeSi/61 zo dňa , - List č. 121/2013 zo dňa Vyjadrenie k upovedomeniu o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa Správny orgán po preskúmaní všetkých písomností a po vyhodnotení zistení, nadobudol presvedčenie, že v predmetnej veci vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie ( 28 ods.8 zákona o potravinách). Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojim konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v: - 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách - 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania, správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že porušením zásad správnej výrobnej praxe, nezabezpečím dostatočnej ochrany potravín pred

7 kontamináciou, znečistenými podlahami a vnútorného vybavenia predajne, vzniklo potenciálne riziko ohrozenia zdravotnej bezpečnosti potravín prítomnosťou nečistôt z vonkajšieho prostredia. Spoločným uchovávaním nezlučiteľných potravín mliečne výrobky, nebalené slepačie vajcia, potrava pre psov a tiež vyradený nepredajný tovar - vzniklo riziko vzájomného ovplyvnenia jednotlivých uchovávaných komodít, z mikrobiologického hľadiska a tiež z hľadiska ich kvality, čím došlo k možnosti ohrozenia zdravia spotrebiteľov, čo je závažné porušenie potravinovej legislatívy. Podľa ustanovenia 28 ods.4 písm. i) zákona o potravinách, orgán úradnej kontroly uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitných predpisov umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny, je dátum do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. Závažnosť protiprávneho konania spočíva v tom, že po uplynutí tohto dátumu nie je zaručená kvalita a zdravotná bezpečnosť potravín garantovaná výrobcom v lehote dátumu minimálnej trvanlivosti potravín. Následkom uvedeného protiprávneho konania je, že spotrebiteľ nemá zabezpečenú požadovanú resp. zaručenú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť zakúpených potravín, čím je popreté jeho právo na kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny. Uvedené protiprávne konania boli zistené pri úradnej kontrole dňa v čase od 8,00 hod.do 10,00 hod. Správny orgán konštatuje, že v minulosti zo strany RVPS Rožňava voči účastníkovi konania v predmetnej prevádzkarni, nebolo vedené správne konanie pre nedostatky podobného charakteru a tiež konštatuje, že nejde o opakované protiprávne konanie. Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods.2 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,umiestňovanie na trh potravín po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti., teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný Spáchanie ďalších deliktov ( porušenie zásad správnej výrobnej praxe nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami predaja a spoločné uchovávanie nezlučiteľných druhov výrobkov, 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách ), považoval správny orgán za priťažujúcu okolnosť. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal tiež na práva účastníka konania, ale aj na povinnosti vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Po vyhodnotení dôkazov a po zvážení všetkých skutočností správny orgán nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný a, že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán nadobudol presvedčenie, že pokuta vo výške je uložená odôvodnene a v rámci zákonom ustanovenej hranice a je primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušení zákona. Uloženie pokuty v dolnej hranici sadzby sa zdôvodňuje aj tým, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Preukázané správne delikty vznikli nedbanlivosťou účastníka správneho konania.

8 Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR Bratislava, prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rožňava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr.Ladislav Kerpán riaditeľ RVPS Doručuje sa do vlastných rúk: CBA Slovakia, s.r.o., ul. Dukelských hrdinov, č. 2, Lučenec

9 Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava Č. k. : 2013/ V Rožňave 30.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava ( ďalej len RVPS Rožňava ) ako orgán štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín na základe 21 ods.1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len zákon o potravinách ), ďalej ako vecne a miestne príslušný správny orgán v zmysle 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení ( ďalej len zákon o správnom konaní správny poriadok ) a v súlade s 46 a nasl. zákona o správnom konaní vo veci porušenia ustanovení zákona o potravinách a súvisiacich predpisov, zistených pri úradnej kontrole potravín vykonanej dňa 20.marca.2013 v prevádzke LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO , prevádzka Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, rozhodla takto: Účastník správneho konania LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO V prevádzke Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v sklade pekárenských výrobkov nachádzal balený chlieb v znečistených prepravkách, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým,že v priestore predaja pekárenských výrobkov, zásobníky na pečivo medzi plexisklom boli znečistené nánosom prachu a nečistôt, zásobníky v počte 2 ks mali poškodený kryt z plexiskla, v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 pís. a) a písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, - porušil zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu pri umiestňovaní potravín na trh tým, že v priestore predaja ryže pod regálom, bol zistený výskyt nečistôt, prachu a zvyškov potravín ( ryža, cestoviny ), v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola I, bod 1 Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

10 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. - porušil povinnosť správne označiť krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení : - Gazdovská klobása, ostatný mäsový výrobok, výrobca MATEJOV DVOR, s.r.o., SNP 373, veľký Blh, DS: , v celkovom množstve 0,998 kg v celkovej predajnej cene 14,67 eur. - Klobása mäkký mäsový výrobok výrobca František Marton, Zemanská 42, Krompachy, DS: , v celkovom množstve 2,574 kg v celkovej cene 14,67 eur, čo je v rozpore s ustanovením 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ustanovenia 28 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. f) a písm. p ) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 200, slovom dvesto eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet /8180 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol , do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie: Dňa 20.marca bola v súlade s ustanoveniami zákona o potravinách vykonaná inšpekcia cielená kontrola zameraná na plnenie požiadaviek zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách,zamestnancami orgánu úradnej kontroly potravín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Bratislava. v prevádzke LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4, IČO , Supermarket FRESH, Čsľ. Armády 56, Plešivec, v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. Výsledky úradnej kontroly potravín : Zázemie prevádzkarne: Sklad pekárenských výrobkov V sklade pekárenských výrobkov sa nachádzal balený chlieb v znečistených prepravkách ( v počte 3 prepravky ). Chlieb bol dodaný od výrobcu Zoltán Jánosdeák Jánosdeák, Vinohradná 101, Plešivec ( predložený dodací list č zo dňa ).

11 Uvedené konanie je v rozpore s ustanoveniami 4 ods. 1 zákona o potravinách Prílohy II Kapitola V, bod 1 písm. b) Nariadenia (ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Predajná plocha : Priestor predaja potravín rastlinného pôvodu V priestore predaja pekárskych výrobkov zásobníky na pečivo medzi plexisklom boli znečistené nánosom prachu a nečistôt. Zásobníky v počte 2 ks majú poškodený kryt z plexiskla. Tento nedostatok bol vedúcou prevádzky nahlásený elektronickou poštou na vedenie firmy Labaš s.r.o. dňa 17. decembra 2012 a 25. januára Uvedené je v rozpore s Prílohou II Kapitola V bod 1 písm. a) a b) Nariadenie (ES) č.852/2004. V priestore predaja ryže pod regálom bol zistený výskyt nečistôt, prachu a zvyškov potravín (ryža, cestoviny). Uvedené je v rozpore s 12 ods. 1 písm. b) zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Prílohou II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č.852/2004. Oddelenie predaja mäsových výrobkov: V čase kontroly bol na oddelení predaja mäsových výrobkov v chladiacej vitríne s uchovávanými mäsovými výrobkami zistený predaj dvoch druhov mäsových výrobkov predávaných na hmotnosť, ktoré neboli na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny označené údajmi o ich zložení. Jednalo sa o tieto potraviny: - Gazdovská klobása, ostatný mäsový výrobok, výrobca: MATEJOV DVOR, s.r.o., SNP 373, Veľký Blh, DS: , v celkovom množstve 0,998 kg a v celkovej predajnej cene 8,08 - Klobása, mäkký mäsový výrobok, výrobca: František Marton, Zemanská 42, Krompachy, DS: , v celkovom množstve 2,574 kg a v celkovej predajnej cene 14,67 V čase kontroly vedúca predajne zabezpečila u vyššie uvedených výrobkov ich dooznačenie chýbajúcimi údajmi o ich zložení. Vyššie uvedené zistenie je v rozpore s 12 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami tvoriacimi predmet prejednávanej veci správny orgán konštatuje, že nedostatkami zistenými pri úradnej kontrole potravín, porušil účastník konania nasledujúce právne predpisy: - Podľa 4 ods. 1 zákona o potravinách prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. b) zákona o potravinách ten, kto predáva potraviny je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji potravín, dezinfekciu a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. - Podľa Prílohy II Kapitola I bod 1 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.

12 - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. a) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť účinne čistené a tam, kde je to potrebné dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie. - Podľa Prílohy II kapitoly V bod 1 písm. b) Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho Parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia s ktorým potraviny prichádzajú do styku musia byť skonštruované tak,musia byť z takých materiálov a musia byť udržiavané v takom dobrom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie. - Podľa ustanovenia 12 ods. 1 písm. n) zákona o potravinách, ten kto potraviny predáva je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny. Zistené nedostatky sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS SR /2013/DK,Hr,Ka,Be/04 zo dňa , s obsahom záznamu bola oboznámená pani xxxxxxxx, vedúca predajne, ktorá sa v čase kontroly a k zisteným nedostatkom nevyjadrila a záznam o úradnej kontrole bez výhrad podpísala. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č. 2013/ zo dňa 10.apríla 2013 vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo doručené účastníkovi konania dňa 15.apríla Účastník konania sa v zmysle 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v rámci konania v určenom termíne k zisteným nedostatkom vyjadril listom zo dňa a uviedol nasledovné : K porušeniu príslušného zákona došlo nedopatrením, pričom sme prijali operatívne opatrenia ( c chýbajúce označenie potravín o ich zložení bolo okamžite doplnené, nečistoty a prach boli odstránené ) smerujúce k zjednaniu nápravy, tak aby k týmto udalostiam v budúcnosti nedochádzalo. Správny orgán k vyjadreniu účastníka konania uvádza nasledovné: Následné odstránenie nedostatkov, ktoré boli odstránené až po zistení orgánu úradnej kontroly potravín, ako sa uvádza vo vyjadrení účastníka konania, nie je možné chápať ako ich absenciu, len ako nápravné opatrenie a nie preventívne kroky na predchádzanie porušovania legislatívy a dodržiavania požiadaviek hygieny pri umiestňovaní potravín na trh. Vnútorný kontrolný systém prevádzkovateľa má byť účinný natoľko, aby predišiel porušeniam zákona, nakoľko prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách a súvisiacich prepisov, povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Rožňava z nasledujúcich dôkazných materiálov: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS SR /2013/DK,Hr,Ka,Be/04 zo dňa

13 - Tlačená forma elektronického nahlásenia požiadavky na opravu košíkov na pečivo zo a Fotodokumentácie vyhotovenej v čase kontroly dňa Upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 2013/ zo dňa 10.apríla List zo dňa Vyjadrenie k upovedomeniu o začatí správneho konania č. 2013/ Správny orgán po preskúmaní všetkých písomností a po vyhodnotení zistení, nadobudol presvedčenie, že v predmetnej veci vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, ktorý zakladá právnu zodpovednosť účastníka konania, čím boli splnené hmotnoprávne i procesnoprávne predpoklady rozhodnutia. Stanovenie výšky pokuty je vecou správnej úvahy vecne a miestne príslušného orgánu úradnej kontroly potravín, pričom pri jej určení sa obligatórne prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie ( 28 ods.8 zákona o potravinách). Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojim konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty uvedené v: - 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách - 28 ods. 2 písm. f) zákona o potravinách. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Pri posúdení závažnosti protiprávneho konania, správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že porušením zásad správnej výrobnej praxe, nezabezpečím dostatočnej ochrany potravín pred kontamináciou, znečistenými podlahami prepraviek na pekárenské výrobky a zásobníkov na pekárenské výrobky, vzniklo potenciálne riziko ohrozenia zdravotnej bezpečnosti potravín prítomnosťou nečistôt z vonkajšieho prostredia. Podľa ustanovenia 28 ods.2 písm. p) zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore so zákonom o potravinách alebo osobitnými predpismi vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené. Závažnosť protiprávneho konania spočívala v tom, že nebolo uvedené zloženie potraviny, čo môže mať veľmi nepriaznivý vplyv na zdravie určitej skupiny spotrebiteľov citlivých na prítomnosť niektorých zložiek potravín (alergény, GMO, atď). Následkom uvedeného protiprávneho konania bolo, že spotrebiteľ nemá zabezpečenú požadovanú resp. zaručenú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť zakúpených potravín, čím je popreté jeho právo na kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny. Uvedené protiprávne konania boli zistené pri úradnej kontrole dňa v čase od 15,00 hod.do 19,00 hod. Správny orgán konštatuje, že v minulosti zo strany RVPS Rožňava voči účastníkovi konania v predmetnej prevádzkarni, nebolo vedené správne konanie pre nedostatky podobného charakteru a tiež konštatuje, že nejde o opakované protiprávne konanie. Správny orgán pri uplatňovaní sankcie prihliadal na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal tiež na práva účastníka konania, ale aj na povinnosti vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb.

14 Po vyhodnotení dôkazov a po zvážení všetkých skutočností správny orgán nadobudol presvedčenie, že skutkový stav bol spoľahlivo zistený, vierohodne preukázaný a, že pri rozhodovaní vo veci nič nezanedbal. Správny orgán nadobudol presvedčenie, že pokuta vo výške 200 je uložená odôvodnene a v rámci zákonom ustanovenej hranice a je primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušení zákona. Uloženie pokuty v dolnej hranici sadzby sa zdôvodňuje aj tým, že nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie. Preukázané správne delikty vznikli nedbanlivosťou účastníka správneho konania a čiastočne boli v čase kontroly odstránené. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR Bratislava, prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rožňava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr.Ladislav Kerpán riaditeľ RVPS Doručuje sa do vlastných rúk: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice 4

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list

Návod na používanie a údržbu štartovacích. Akumulátor. Záručný list. Návod k obsluze a údržbě startovacích akumulátorů Záruční list Záruční list / Záručný list Typ: Výrobok: Akumulátor Výrobní číslo: Výrobné číslo: Objednací číslo: Objednávacie číslo: Datum prodeje: Dátum predaja: Razítko, podpis prodejny servisu: Pečiatka, podpis

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu Horkovzdušná kulma Návod k obsluze Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu 2-5 6-9 Horkovzdušná kulma VAL000092339 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

Osvobození procesu vzniku smlouvy

Osvobození procesu vzniku smlouvy PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Návod k použití kolečkových bruslí CZ

Návod k použití kolečkových bruslí CZ Návod k použití kolečkových bruslí CZ ČSN EN 13843 Popis výrobků 1. Skelet: PP nebo polyamid 2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP 3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň polyuretanová

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 2 CZ DUÁLNÍ NABÍJEČKA DE9107/DE9108/DE9116/DE9216 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

ES Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě ES Prohlášení o shodě Výrobce: GRUNDFOS s.r.o. Adresa: Čajkovského 21/1209, 779 00 Olomouc IČO: 61975265 Osoba pověřená sestavením a uchováním technické dokumentace: Grundfos s.r.o., Čajkovského 21, 779

Více

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie 7084 731-00 BCDv 4302 / BCDv 4312 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

Radiobudík Rádiobudík

Radiobudík Rádiobudík B-6001 radio Bud k:layout 1 27.2.2008 15:39 Page 1 Radiobudík Rádiobudík B 6001 Návod na použití Návod na obsluhu I/08 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz B-6001

Více

ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC

ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC ELEKTRICKÁ KAMNA ELEKTRICKÁ PEC GZ-352 Přečtěte si tento návod před použitím. Prečítajte si tento návod pred použitím. Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Začínáme Vyndejte spotřebič z krabice. Odstraňte

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Návod k použití čerpadla IM 10

Návod k použití čerpadla IM 10 Návod k použití čerpadla IM 10 1.00 ÚVOD Tento návod popisuje použití a údržbu 4 čerpadla řady IM 10 pro 4 vrty a větší studny. Všechny čerpadla jsou zkontrolovány ve výrobě s nejvyšší pozorností tak,

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy

Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy 4-260-398-01(1) Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy Návod k obsluze Návod na použitie E 16mm F2.8 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS E 18-200mm F3.5-6.3 OSS Bajonet E SEL16F28/SEL1855/SEL18200 2010 Sony Corporation

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo)

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Návod k použití 1 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 4 5 Důrazně dodržujte pokyny v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více