Smlouva S Klientem. 051.CA.v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012"

Transkript

1 Smlouva S Klientem 051.CA.v Smlouva S Klientem 1

2 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem pro finanční služby Velké Británie) na adrese 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londýn E14 5HS a je registrována pod registračním číslem FSA CBFS je také podřízena službě finančního ombudsmana; další podrobnosti jsou uvedeny v odstavci 12.2 níže. Sídlo společnosti CBFS je na adrese 20 Savile Row, Londýn, W1S 3PR, Velká Británie. 1.2 Tato smlouva je smlouvou mezi vámi a CBFS. Stanovuje podmínky, za kterých vám poskytneme naše služby. Pečlivě si ji prosím přečtěte a požádejte o vysvětlení jakéhokoliv bodu, který vám nebude jasný. Podmínky zde stanovené nabývají účinnosti, jakmile obdržíme vaši správně vyplněnou žádost a identifikační dokumenty. 1.3 Klasifikace Na základě informací, které jste poskytli, jsme vás pro účel pravidel FSA klasifikovali jako retailového klienta. Tato klasifikace vám poskytuje nejvyšší stupeň ochrany, který je vám k dispozici v rámci těchto pravidel. Pokud vystupujete jako zprostředkovatel pro někoho jiného, budeme s vámi zacházet pro účely pravidel FSA pouze jako s jeho zákazníkem a za své transakce budete odpovídat druhé osobě. 1.4 Uzavíráme tuto smlouvu na tom základě, že vaším investičním cílem je maximalizovat růst kapitálu. 2. Naše služby 2.1 Můžeme svým jménem kupovat a prodávat investice. Nemáme možnost dle svého uvážení uzavírat transakce vaším jménem bez předchozího souhlasu a neposkytneme vám žádné investiční rady jakékoli povahy. Provedeme transakce vaším jménem výhradně na tom základě, že vy neočekáváte a my neposkytneme žádnou radu ohledně podstaty transakce či její vhodnosti pro vás. Souhlasíte s tím, že nejsme povinni vysvětlovat žádná rizika, která mohou vzniknout v důsledku konkrétní transakce, a že provedení jakéhokoliv příkazu vaším jménem v žádném případě neznamená naše schválení či doporučení této transakce. 2.2 Pokud s vámi uzavřeme transakce jako příkazce, poskytneme nejlepší možný výsledek tak, jak to vyžadují pravidla FSA. Pokud jednáme jako příkazce, bude vyjádření v tomto smyslu obsaženo ve vašem potvrzení kontraktu. 2.3 Musíme mít zaveden princip nejlepšího možného výsledku, který poskytneme svým klientům. Ten je vám poskytnut odděleně od této smlouvy. 2.4 Můžeme obchodovat vaším jménem v následujících investicích: (a) (b) (c) (d) (e) CFD (CFD kontrakt) Rolling Spot Foreign Exchange (Promptní devizové obchody s překlopením) Futures (Termínové obchody) Akcie Vládní a veřejné cenné papíry 2.5 Můžeme pro vás obchodovat v případech, kdy příslušný obchod nebo podkladový instrument příslušného obchodu nejsou regulovány pravidly žádné burzy cenných papírů ani investiční burzy. 2.6 Místa provedení Pokud v době obchodování není uvedeno jinak, poskytneme vám produkty a služby, které jsou mimoburzovními transakcemi ( OTC kontrakty ), a obchodujeme s vámi jako příkazce. Provedeme vaše příkazy v souladu s dokumentem Princip nejlepšího možného výsledku, který vám předáme zvlášť. Můžeme tyto obchody zajistit buď pomocí OTC kontraktů, nebo kontrakty obchodovanými na burze. Ve všech případech, protože nejsme členem žádné burzy, budou tyto kontrakty obchodovány vůči našim tržním protistranám, které zase mohou přímo obchodovat vůči burze (burzám). Pokud požádáte o kótování v nějakém instrumentu obchodovaném na burze (např. finanční termínové obchody), budete informováni o tom, ze které burzy a od které protistrany obdržíte cenu za tento instrument. Hlavní burzy, ze kterých se mohou tyto ceny kótovat, jsou: CBOT, CME, COMMEX, EUREX, EURONEXT, HFE, LIFFE, ICE, MIL, MFM, MSE, NYMEX, NYBOT, NYSE, OML, OBX, OSE, SFE & TSE Smlouva S Klientem 2

3 Pokud jednáme ve vztahu k instrumentům provedeným mimo regulovaný trh, můžeme v souladu s naší uvedenou politikou týkající se provedení pokynů obchodovat s vámi nebo pro vás za předpokladu, že k tomu od vás dostaneme předchozí výslovný písemný souhlas. 3. Provize a poplatky 3.1 Před uzavřením jakékoli smlouvy podle této smlouvy se s vámi dohodneme na výši všech provizí, které budou účtovány. Ty budou zvlášť rozpracovány na položky ve výkazu, který vám pošleme. Sazby provize budou sazby převládající v době, kdy se provize účtují, a mohou se průběžně změnit, aniž bychom vám to předem oznámili. 3.2 Budeme vás informovat o podrobnostech celkové ceny, kterou zaplatíte v souvislosti s transakcí, včetně všech souvisejících poplatků, provizí, nákladů a výdajů a daní splatných prostřednictvím nás nebo - pokud nebude možno určit přesnou cenu vám sdělíme základ pro výpočet celkové ceny. 3.3 Pokud má být jakákoli část celkové ceny zaplacena v částce či představuje částku v měně, která není základní měnou vašeho obchodního účtu, bude vám poskytnuto označení dotyčné měny a příslušné směnné kurzy a náklady. 3.4 Budete informováni o všech ostatních nákladech včetně daní, týkajících se transakce, které mohou vzniknout a které nejsou hrazeny námi či uloženy námi. 3.5 Můžeme třetím stranám snížit veškeré provize, které jsou vám účtovány, či jejich část, a zavazujeme se poskytnout vám na požádání další detaily. Můžeme také dojednat slevy založené na rozpětí pro uvádějící zprostředkovatele - třetí strany, pokud budeme mít zato, že tato ujednání neovlivní rozpětí, které by vám jinak bylo nabídnuto, a zavazujeme se poskytnout vám na požádání další detaily. 4. Hmotný zájem a střet zájmů 4.1 My nebo jiná společnost či osoba s námi spojená můžeme mít průběžně hmotný zájem týkající se investice, ve které obchodujeme vaším jménem. Naši zaměstnanci nebo spolupracovníci jsou nicméně povinni zacházet s vámi spravedlivě ve vztahu k těmto střetům zájmů nebo hmotným zájmům. Můžeme jednat bez ohledu na jakýkoliv takový zájem za předpokladu, že vám náš zájem sdělíme. Máte-li námitky vůči tomu, abychom za vás jednali v záležitosti, v níž máme hmotný zájem nebo střet zájmů, informujte prosím písemně pracovníka odpovědného za dodržování předpisů (tzv. Compliance Officer). Pokud k tomuto informování nedojde, máme zato, že nemáte námitky vůči takovémuto našemu jednání. 4.2 Souhlasíte s tím, že vám nemusíme předem zveřejnit žádné konkrétní informace o tom, zda budeme párovat vaši transakci s transakcí jiného zákazníka nebo zda s vámi obchodujeme jako příkazce na náš vlastní účet. 4.3 Politika střetu zájmů Máme politiku střetu zájmů, která podrobně popisuje, jak bude společnost řešit všechny střety zájmů při svém obchodování s vámi jako klientem, přičemž detaily jsou k dispozici na požádání. 5. Potvrzení kontraktu a vyrovnání 5.1 Po nákupu či prodeji jakékoli investice vám pošleme potvrzení kontraktu obsahující důležité detaily o transakci. 5.2 Všechny transakce budou splatné na vyrovnání v souladu s tržními požadavky (uvedenými v příslušném potvrzení kontraktu či zprávě). Zajistíte, abychom dostali veškerou hotovost a cenné papíry, jakmile budou splatné, s ohledem na jakoukoli transakci, která se má vyrovnat vaším jménem, a aby veškerá hotovost nebo investice, které držíme nebo které jsou na nás převedeny, byly a zůstaly bez jakéhokoliv zástavního práva, poplatku nebo zatížení. Veškeré platby splatné na náš účet budou provedeny bez vzájemného započítání, protinároku či odečtení. 5.3 Datem připsání pro všechny transakce bude druhý pracovní den po dni provedení transakce. 5.4 Pracovní dny jsou pondělí až pátek kromě dnů pracovního klidu ve Velké Británii a státních svátků v New Yorku. 5.5 Můžeme souhlasit s tím, že za poplatek poskytneme kredit na transakci, která má být provedena přes noc. 6. Vaše peníze a investice Smlouva S Klientem 3

4 6.1 Vaše peníze budeme držet jako klientské peníze v souladu s pravidly FSA, která mimo jiné od nás vyžadují, abychom drželi vaše peníze na klientském bankovním účtu zřízeném se zákonným statutem svěřenectví. Vaše finanční prostředky budou tedy odděleny od našich vlastních prostředků na klientském bankovním účtu v souladu s pravidly FSA. Vaše peníze budou drženy na společném účtu s penězi ostatních klientů. To znamená, že klientské peníze budou drženy jako součást společných peněz, nebudete mít tedy nárok na žádnou konkrétní částku na konkrétním účtu; máte nárok obecně na společné klientské peníze. V případě nevyrovnaného deficitu v penězích držených na společném účtu, způsobeného nedodržením závazků bankou, se můžete na tomto deficitu podílet poměrným dílem. 6.2 Investice koupené námi vaším jménem nebo převedené na nás budou drženy uschovatelem třetí stranou ve svěřenecké správě pro vás jako nominálního vlastníka. Všechny investice držené vaším jménem třetí stranou mohou být sdruženy s investicemi ostatních zákazníků. To znamená, že váš nárok nemusí být individuálně rozpoznatelný v příslušném obchodním rejstříku, zvláštními certifikáty nebo elektronickými záznamy (jinými než našimi, kde budou rozpoznatelné) a v případě nevyrovnaného deficitu způsobeného neplněním závazků opatrovníkem se můžete na tomto deficitu podílet poměrným dílem. 6.3 Za určitých okolností, které jsou řízeny přísnými podmínkami stanovenými FSA, můžeme držet vaše peníze a/nebo investice na účtu nebo v úschově, což podléhá či může podléhat právu jiné jurisdikce, než je jurisdikce Velké Británie nebo jurisdikce státu, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, a následně se mohou podle toho lišit vaše práva týkající se těchto peněz a/nebo investic. Může existovat jiné vyrovnání, právní a regulační požadavky a mohou existovat jiné praktiky pro zvláštní identifikaci peněz a/nebo investic, než jsou praktiky platné ve Velké Británii. V případě neplnění závazků, platební neschopnosti či zbankrotování této zahraniční banky nebo uschovatele se s vašimi penězi a/nebo investicemi může nakládat odlišně od způsobu, kterým by se s nimi nakládalo, pokud by byly drženy na účtu nebo v úschově ve Velké Británii. 6.4 Klientské peníze v zahraniční měně se mohou držet v britské bance, v zemi původu nebo ve sterlingovém ekvivalentu v britské bance. V malém počtu zemí se mohou peníze držené v zemi původu držet v bance či úschově, která neuznala, že prostředkům klienta bude udělen statut svěřenectví, a jako taková neakceptovala, že nemá právo na vzájemné započítání nebo protinárok vůči penězům drženým na daném klientském účtu, a to s ohledem na jakoukoliv dlužnou částku na jakémkoli jiném našem účtu. Právní a regulační režim vztahující se jakoukoli takovou schválenou banku nebo úschovu se bude lišit od režimu Velké Británie. V případě neplnění závazků či zbankrotování této zahraniční banky nebo uschovatele se s vašimi penězi a/nebo investicemi může nakládat odlišně od způsobu, kterým by se s nimi nakládalo, pokud by byly drženy na účtu ve Velké Británii. 6.5 Jakékoliv klientské peníze držené pro vás v neschválených bankách mimo území Velké Británie se musejí vztahovat pouze k vyrovnání transakcí nebo rozdělení příjmů. Klientské peníze budou pro vás drženy pouze v neschválených bankách, jelikož není možné použít schválené banky kvůli platným zákonům či tržní praxi. Za těchto okolností budou vaše peníze v těchto bankách drženy pouze po dobu, kdy budou prováděny nutné transakce. Taková banka nemusí uznat, že prostředkům klienta bude udělen statut svěřenectví, a jako taková neakceptovala, že nemá právo na vzájemné započítání nebo protinárok vůči penězům drženým na daném klientském účtu, s ohledem na jakékoliv peníze, které dlužíme na jakémkoliv jiném účtu. Právní a regulační režim vztahující se na takovou neschválenou banku se bude lišit od režimu Velké Británie. V případě neplnění závazků či zbankrotování této zahraniční banky se s vašimi penězi může nakládat odlišně od způsobu, kterým by se s nimi nakládalo, pokud by byly drženy na účtu ve Velké Británii. 6.6 Můžeme pro vás provést transakci, která zahrnuje převod vašich peněz a/nebo investic na třetí stranu v souvislosti s touto transakcí, včetně (ale nikoli výlučně) burzy, clearingové banky, zprostředkovatelského makléře, zprostředkovatele zúčtování nebo protistrany OTC nacházející se buď ve Velké Británii či v jurisdikci mimo území Velké Británie. V případě, že se vaše peníze a/nebo investice převádějí na třetí stranu, včetně (ale nikoli výlučně) zprostředkovatelského makléře, zprostředkovatele zúčtování nebo protistrany OTC, mimo území Velké Británie, právní a regulační režim vztahující se na zprostředkovatelského makléře, zprostředkovatele zúčtování nebo protistranu OTC se může lišit od režimu Velké Británie. V případě neplnění závazků, platební neschopnosti nebo zbankrotování tohoto subjektu se s vašimi penězi a/nebo investicemi může nakládat odlišným způsobem, než kterým by se s nimi nakládalo ve Velké Británii. Mohou existovat jiné požadavky na vyrovnání, právní a regulační požadavky a jiné praktiky pro separátní identifikaci peněz a/nebo investic, než jsou požadavky a praktiky platné ve Velké Británii. Neneseme odpovědnost za platební neschopnost, jednání či opomenutí třetí strany dle tohoto bodu. 6.7 Nemusí být za všech okolností možné, aby byly vaše investice držené u třetí strany zvlášť rozpoznatelné od majetkových investic této třetí strany nebo od našich vlastních investic. To znamená, že váš nárok nemusí být individuálně rozpoznatelný v příslušném obchodním rejstříku, zvláštními certifikáty nebo elektronickými záznamy (jinými než našimi, kde budou rozpoznatelné) a v případě nevyrovnaného deficitu způsobeného neplněním závazků opatrovníkem se můžete na tomto deficitu podílet poměrným dílem. 6.8 Za určitých okolností můžeme pro vás držet klientské peníze, které vám byly přiděleny, ale nebyly vámi požadovány. Po uplynutí šesti let přestaneme nakládat se všemi nevyžádanými zůstatky jako s klientskými penězi. K tomu dojde pouze tehdy, pokud jsme učinili přiměřené kroky ke zjištění, zda nedošlo během této doby k pohybu zůstatku (bez ohledu na jakékoliv platby či příjmy poplatků, úroků či podobných položek). Pokusíme se vás kontaktovat na vaší poslední známé adrese a dáme vám lhůtu 28 dnů ode dne oznámení našeho záměru přestat se zůstatkem nakládat jako s klientskými penězi, ve které můžete podat žádost o výběr. Zavazujeme se dostát jakémukoliv platnému nároku vůči zůstatkům, které přestaly být považovány za klientské peníze, a to poté, co poskytnete informace prokazující platnost vašeho nároku. Smlouva S Klientem 4

5 6.9 Nebudeme platit žádné úroky z klientských peněz, které pro vás můžeme držet Před uzavřením jakékoliv transakce financující cenné papíry ve vztahu k jakýmkoliv investicím, které držíme vaším jménem, nebo před použitím těchto investic na náš vlastní účet nebo účet jiného klienta, vám poskytneme kompletní a přesné informace o našich závazcích a odpovědnostech s ohledem na použití těchto investic, včetně podmínek pro naše navrácení, a o souvisejících rizicích. 7. Kredit 7.1 Pokud budeme souhlasit s tím, že vám nabídneme kredit, budou vám zvlášť poslány podrobnosti o podmínkách, za kterých bude kredit fungovat. 7.2 Neměli byste souhlasit s limitem kreditu, který je vyšší než to, co si můžete rozumně dovolit. 7.3 Pokud překročíte svůj kreditní limit, můžeme se rozhodnout, že pro vás přestaneme provádět transakce, ačkoliv v závislosti na okolnostech můžeme, dle svého uvážení, souhlasit se zvýšením vašeho kreditu. 8. Pokyny 8.1 Jsme oprávněni se opírat a nakládat jako se závaznými se všemi pokyny, které jsme přijali v dobré víře a o kterých se domníváme, že jsou od vás nebo od někoho, kdo je oprávněn dávat nám pokyny vaším jménem. 8.2 Jsme oprávněni akceptovat vaše pokyny učiněné ústně či písemně, nebo poslané přes Internet. Můžeme však požadovat, zcela dle svého uvážení, aby byly jakékoliv pokyny předané ústně ještě potvrzeny písemnou formou. Vaše pokyny můžeme potvrdit ústně nebo písemně. 8.3 Jsme oprávněni podle svého absolutního uvážení, a aniž bychom vám to vysvětlili, odmítnout jednat na základě jakéhokoliv pokynu, zvláště pokud se domníváme, že to nemusí být praktické, nebo to podle našeho názoru porušuje jakýkoliv zákon, pravidlo, předpis nebo podmínku této smlouvy nebo v případě pokynů obdržených od zprostředkovatele, pokud se přiměřeně domníváme, že tento zprostředkovatel může jednat nad rámec svého oprávnění. 8.4 Pokud s námi nebudete moci kdykoliv z jakéhokoliv důvodu komunikovat, nebudeme: (a) (b) odpovědní za žádné ztráty, škody ani náklady způsobené vám jakýmkoliv činem, chybou, zpožděním nebo opomenutím vyplývajícím z nemožnosti komunikace, pokud bude taková ztráta, škoda nebo výdaj důsledkem vaší neschopnosti uzavřít transakci, a odpovědní za ztráty, škody ani náklady způsobené vám jakýmkoliv činem, chybou, opomenutím nebo zpožděním vyplývajícím z této nemožnosti, zejména pokud bude tato ztráta, škoda nebo výdaj důsledkem vaší neschopnosti uzavřít transakci, s výjimkou případu, kdy vaše neschopnost předat nám pokyny nebo komunikovat s námi vyplývá z našeho podvodu, úmyslného neplnění závazků nebo zanedbání. 8.5 Souhlasíte s tím, aby se jakýkoliv pokyn a sdělení, které odešlete či které byly odeslány vaším jménem, provedly na vaše riziko, a opravňujete nás k tomu, abychom vycházeli ze všech pokynů (ať písemných, nebo nikoli), jednali na základě nich a považovali je za plně schválené a závazné pro vás, o kterých se v dobré víře domníváme, že byly předány vámi nebo vaším jménem jakýmkoliv agentem nebo zprostředkovatelem, o kterém se v dobré víře domníváme, že byl vámi řádně zmocněn. 8.6 Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí jakýchkoli vámi zadaných obchodů, které považujeme za obchody očividně mimo převládající tržní cenu, pročež mohou být považovány za transakce s netržními cenami, ať kvůli evidentní lidské chybě nebo starým/nesprávným/porušeným sledům cenové nabídky (tzv. price feeds). Pokud jsme otevřeli či uzavřeli obchod před tím, než jsme se dozvěděli o cenovém nepoměru, můžeme dle svého absolutního uvážení buď považovat tento obchod za neplatný, nebo akceptovat tento obchod za převládající tržní cenu. 8.7 Budeme monitorovat celkovou částku pozic, které jsou vám k dispozici. 8.8 Jsme oprávněni dle svého uvážení odmítnout přijmout od vás další příkazy nebo považovat za nutné nasadit limity na celkové čisté pozice na vašich účtech. 9. Pokyny Stop a Limit 9.1 Můžeme souhlasit s tím, že od vás přijmeme pokyn, pro který budeme muset otevřít nebo zavřít transakci, jakmile buď kotace pro investici, nebo kotace příslušného trhu dosáhne nebo překročí vámi stanovený limit ( pokyn Stop nebo pokyn Limit ). 9.2 Můžete nám také dát určitou nebo neurčitou dobu pro realizaci tohoto pokynu (pokyn Realizace až do zrušení neboli GTC ). Smlouva S Klientem 5

6 9.3 Pokud akceptujeme pokyn Stop nebo Limit, transakce bude automaticky provedena, jakmile kotace příslušného trhu dosáhne úrovně naší kotace, přičemž v některých případech, kdy se trh bude pohybovat rychle, by naše kotace mohla překročit úroveň vašeho pokynu Stop nebo Limit do doby, než bude váš pokyn skutečně proveden. 9.4 Jste oprávněni s naším souhlasem zrušit nebo změnit úroveň pokynu Stop nebo Limit kdykoliv před tím, než budeme kótovat nebo než tržní kotace dosáhne či překročí stanovenou úroveň. Nebudeme svůj souhlas nepřiměřeně odpírat. Jakmile se dosáhne dané úrovně, nebudete moci úroveň pokynu zrušit ani změnit. 9.5 Pokud zrušíte jakoukoliv transakci nebo část transakce, kde se používá pokyn Stop nebo Limit, před tím, než je úroveň pokynu Stop nebo Limit dosažena, musíte také zajistit, aby byl pokyn Stop nebo Limit zrušen, pokud nechcete, aby byl pokyn i nadále platný. 9.6 Pokud nezrušíte pokyn Stop nebo Limit, můžeme i nadále nakládat s pokynem Stop nebo Limit jako s instrukcí uzavřít pro vás novou transakci, jakmile naše kotace nebo kotace příslušného trhu dosáhne či překročí úroveň pokynu Stop nebo Limit. 9.7 Použití pokynu Stop nebo Limit podléhá splnění následujících podmínek: (a) (b) (c) (d) (e) (f) pokud nám dáte pokyn uzavřít část, ne však celou uzavřenou transakci, nemohou být část, o jejíž uzavření nás žádáte, jakož i část, která by zůstala otevřená, menší než minimální velikost, kterou čas od času oznámíme; nesmí nastat událost vyšší moci; pokynem k provedení transakce nesmíte porušit tuto smlouvu; komunikace po telefonu nebo na Internetu, ve které nám dáte pokyn otevřít nebo zavřít transakci, nesmí být ukončena důsledkem okolností nezávislých na vůli před tím, než potvrdíme, že jsme vaši instrukci provedli; nesmíte překročit svůj kreditní limit, a musíte nám dát instrukci pro transakci během normální pracovní doby pro tuto investici. 9.8 Potvrzujete, že při zadávání pokynu s námi jednáte jako příkazce a ne proti příslušnému trhu a že zatímco budeme v dobré víře provádět váš pokyn na úrovni, která mohla být dosažena na příslušném trhu, nemusí být vždy možné jednoznačně stanovit, jaká by tato úroveň mohla být. 10. Internet Pokud s námi chcete komunikovat přes Internet, platí následující pravidla: 10.1 Internet je nespolehlivý prostředek komunikace a tato nespolehlivost je mimo naši kontrolu; 10.2 obchodování na Internetu není okamžité a mezi dobou, kdy nám dáte svůj pokyn přes Internet, a dobou, kdy ho obdržíme, může uplynout několik vteřin, během kterých se trh může posunout, a váš pokyn může být proveden za jinou hodnotu, než se kterou jste svůj pokyn na počítači zahájili; 10.3 neprovedeme váš pokyn, dokud ho neobdržíme; 10.4 neneseme odpovědnost za ztrátu, výdaj, náklady ani závazek (včetně následné škody), které utrpíte či které vám vzniknou důsledkem předávaných pokynů nebo jakýchkoliv jiných sdělení, která se provedou em nebo přes Internet; 10.5 máte výhradní odpovědnost za všechny pokyny a přesnost všech informací poslaných přes Internet s použitím svého jména a osobního identifikačního čísla; 10.6 ponesete rizika jakýchkoli nedorozumění či chyb v jakékoli komunikaci přes Internet nebo em; 10.7 většinou není možné zrušit pokyn poté, co byl vydán; 10.8 doba uvedená v našem elektronickém záznamovém systému a informace obsažené na našem serveru budou rozhodující ke stanovení přesného času příjmu jakýchkoliv zpráv nebo pokynů a k určení přesnosti informací. 11. Ochrana údajů, zveřejňování informací a uchovávání záznamů 11.1 Pro účely legislativy týkající se ochrany údajů, která se průběžně upravuje, souhlasíte s tím, že my a naši společníci můžeme zpracovávat vaše osobní údaje (s použitím počítačových systémů nebo jinak) při plnění svých povinnosti podle této smlouvy Neseme odpovědnost podle anglických zákonů a pravidel FSA za ověření identity klientů a není vyloučeno, že se vás budeme muset za tímto účelem dotazovat a získat od vás určité informace. Potvrzujete, že všechny informace, které dodáte, budou přesné, a souhlasíte s tím, že CBFS předá tyto informace dál, protože považujeme za nutné dodržet všechny požadavky reportingu. Smlouva S Klientem 6

7 11.3 V rámci naší skupiny máme přidružené společnosti. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni informace o vás předat pro jakýkoliv účel kterékoli přidružené společnosti. My a naši společníci budeme uchovávat všechny vámi poskytnuté informace v počítači pro účely správy, marketingu a vyhodnocení rizik. Můžeme také předat vaše osobní údaje agenturám zabývajícím se kreditními referencemi třetím stranám, aby mohly vyhledávat své soubory. Tyto agentury zabývající se kreditními referencemi zaznamenají toto hledání. Za účelem poskytnutí co nejlepších služeb budeme vaše informace sdílet se všemi našimi přidruženými společnostmi. Dáváte souhlas k tomu, aby vaše osobní údaje byly použity výše uvedeným způsobem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje použity pro marketingové účely, prosím informujte nás o tom Informace, které jsou o vás uchovávány, jsou důvěrné a budou použity výlučně pro účely uvedené v této smlouvě. S informacemi důvěrné povahy bude jako s důvěrnými nakládáno za předpokladu, že již nejsou veřejně známy. Informace důvěrné povahy budou zveřejněny mimo naši skupinu společností pouze za následujících okolností: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Vyžaduje-li to zákon nebo o to požádá jakýkoliv regulační úřad nebo burza mající nad námi kontrolu nebo jurisdikci (nebo jakýkoliv příslušný partner); k prošetření nebo zabránění podvodu či jiné nelegální činnosti; jakékoli třetí straně v souvislosti se službami, které vám poskytujeme; pro účely, které jsou nápomocné pro poskytování služeb nebo správu vašeho účtu, zejména pro účel dotazování se či zhodnocení kreditu; nebo pokud je zveřejnění těchto informací ve veřejném zájmu; nebo na vaši žádost nebo s vaším souhlasem Podpisem této smlouvy souhlasíte s předáním vašich údajů mimo území EU/Evropského hospodářského prostoru pro účely uvedené v bodě 11.3 výše V souladu s níže uvedenými podmínkami nebudete moci požadovat zničení či vymazání žádného záznamu, který se vás týká, pokud tak nebudeme muset učinit z moci zákona či na základě jiného regulačního požadavku Podle zákona o ochraně údajů z roku 1998 (Data Protection Act 1998) a s cílem usnadnit naši komunikaci s vámi a naši správu vašich záležitostí, souhlasíte se zaznamenáním příslušných osobních informací v počítačovém systému společnosti a v případě potřeby se zveřejněním těchto informací třetím stranám při provádění vašich pokynů. Na požádání vám za poplatek předáme kopii údajů, které se vás týkají, a poskytneme vám popis údajů a účely, pro které se zpracovávají, jakož i podrobnosti o zdroji údajů a všech potenciálních příjemcích údajů. V první instanci byste měli předat jakýkoliv takový požadavek nám. Informujte nás prosím v případě, jsou-li informace uchovávané o vás nepřesné, aby mohly být opraveny V souladu s právními a regulačními požadavky budeme uchovávat vaše záznamy po dobu minimálně šesti let od ukončení vztahu mezi vámi a jimi. Tato doba může být prodloužena z moci zákona, na základě regulačního požadavku nebo jakoukoli dohodou mezi vámi a jimi. 12. Stížnosti a kompenzace 12.1 Všechny stížnosti adresujte prosím v první instanci na: Complaints One Financial Markets 20 Savile Row Londýn W1S 3PR Velká Británie nebo na ovou adresu: 12.2 Pokusíme se vyřešit vaši stížnost co nejrychleji, ale v každém případě okamžitě potvrdíme příjem vašeho dopisu. Potvrzení bude obsahovat úplnou kopii našich interních postupů pro vyřizování stížností. Po vyřešení vaší stížnosti vám pošleme dopis s konečnou odpovědí, ve kterém bude určen způsob vyřešení a náprava. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nespokojeni s konečnou odpovědí, jste oprávněni předat svou stížnost službě finančního ombudsmana. Součástí konečné odpovědi bude brožura podrobně popisující tento postup Jsme kryti plánem kompenzace finančních služeb. Můžete mít nárok na kompenzaci z tohoto plánu, pokud nemůžeme splnit jeho závazky. To závisí na typu obchodní činnosti a okolnostech nároku. Většina typů investičních činnosti je pokryta a maximální kompenzace je GBP. Další informace o ujednáních o kompenzacích jsou k dispozici v plánu kompenzace finančních služeb. 13. Změna smlouvy Smlouva S Klientem 7

8 13.1 Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit podmínky stanovené v této smlouvě. Bude předpokládán váš souhlas s jakoukoli možnou změnou v této smlouvě, pokud od vás neobdržíme písemné oznámení v opačném smyslu, a to mezi dobou, kdy vám byly změny oznámeny, a dobou, kdy nabudou účinnosti Nebudeme pro vás provádět žádný obchod za změněných podmínek v době deseti pracovních dnů poté, co vás budeme informovat o změněných podmínkách, pokud tomuto informování nezabrání nějaké okolnosti. 14. Omezení odpovědnosti a zajištění 14.1 Vyjma případů podvodu, úmyslného neplnění závazků nebo nedbalosti z naší strany, my ani žádná přidružená společnost ani žádný zaměstnanec neneseme vůči vám odpovědnost za ušlý zisk, nepřímé, následné ani vedlejší škody, závazky, nálezy, ztráty, náhrady, řízení a náklady, které utrpíte či vám vzniknou v souvislosti se službami, které vám poskytujeme, tak jak je uvedeno v této smlouvě My ani žádná přidružená společnost ani žádný zaměstnanec nenesou vůči vám odpovědnost v případě, pokud nebudeme jednat na základě vašich pokynů nebo pokud nebudeme schopni poskytnout jakoukoli službu podle této smlouvy v důsledku okolností nastalých nezávisle na naší vůli (například vyšší moc, selhání počítačových nebo souvisejících systémů, selhání tržních systému nebo selhání jakékoli třetí strany poskytovat jakoukoli službu, které se tato smlouva týká) Žádné ustanovení této smlouvy nemá za následek vyloučení odpovědnosti v případech, kdy tato nemůže být vyloučena ze zákona nebo dle pravidel FSA Vyjma případů podvodu, nedbalosti nebo úmyslného neplnění závazků z naší strany, na požádání poskytnete nám, našim přidruženým společnostem a jejich zaměstnancům zajištění proti nákladům, škodám, ztrátám nebo závazkům vzniklých z titulu nebo v souvislosti s jakýmkoliv námi učiněným krokem nebo jakoukoli námi uzavřenou transakcí podle této smlouvy. 15. Rozhodné právo a další ustanovení 15.1 Veškerá ustanovení této smlouvy se řídí anglickým právem. Souhlasíte s tím, že veškeré spory týkající se této smlouvy či vzniklé v souvislosti s ní podléhají výhradní jurisdikci anglických soudů Tato smlouva upravuje všechny podmínky týkající se služeb, které vám poskytujeme, s přihlédnutím k možným změnám této smlouvy, které musejí být oznámeny. Nahrazuje všechny dříve dohodnuté obchodní podmínky mezi stranami Každá smlouva a jakákoli jiná transakce uzavřená podle této smlouvy tvoří jedinou smlouvu mezi smluvními stranami. 16. Ukončení a oznámení 16.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným oznámením, které nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně. Připadá-li den doručení oznámení nebo považuje-li se oznámení za doručené dnem, který není v místě doručení pracovním dnem, nabývá oznámení účinnosti následující pracovní den. Ukončení smlouvy nemá vliv na práva nebo závazky, které mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout. Po ukončení zlikvidujeme všechny nevyřízené smlouvy uvedené v odstavci D2.4 přílohy. Zůstatek na vašem účtu v době ukončení vám bude vyplacen bankovním převodem nejpozději pět pracovních dnů po ukončení této smlouvy Vyhrazujeme si právo ukončit tuto smlouvu v případě jakéhokoliv zneužití služeb poskytnutých podle této smlouvy, jakéhokoliv zneužití našich pracovníků či zprostředkovatelů nebo z jakéhokoliv důvodu, který můžeme považovat za přiměřený a náležitý s ohledem na naše právní a regulační povinnosti. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit účinnost této smlouvy po dobu, kdy budeme zvažovat následné ukončení smlouvy, aniž bychom vás o tom za těchto okolností předem informovali Veškeré oznámení, instrukce, požadavek, potvrzení nebo žádost podané podle této smlouvy nebo podle jakékoli smlouvy dle ní uzavřené musí mít písemnou formu, a pokud nejsou předány osobně, musí být poslány faxem, em nebo prioritní poštovní službou (leteckou poštou při odesílání do zahraničí). Veškerá oznámení, instrukce, požadavky, potvrzení nebo žádosti dle předchozí věty musí být adresovány z vaší strany na naši adresu nebo ovou adresu a z naší strany na adresu nebo ovou adresu, kterou jste nám naposledy oznámili. Zamýšlí-li některá ze smluvních stran změnit adresu pro komunikaci, je třeba si nové údaje vzájemně sdělit písemně, a to nejméně sedm kalendářních dnů předem. Oznámení učiněná formou a způsobem dle tohoto odstavce se považují za řádně předaná v momentě, kdy byla odeslána (v případě faxu) nebo kdy byla předána (v případě osobního předání) nebo dva dny po odeslání poštou (v případě dopisů zasílaných v rámci téhož státu) nebo pět dnů po odeslání poštou (v případě dopisů zasílaných do zahraničí) s tím, že oznámení určená nám jsou účinná pouze tehdy, jsou-li poslána poštou, a to ve chvíli, kdy je skutečně obdržíme. V každém z výše uvedených případů se jakékoliv oznámení doručené v den, který není pracovním dnem, nebo po úředních hodinách v místě příjmu, považuje za doručené následující pracovní den Vyhrazujeme si právo ukončit svůj účet z jakéhokoli důvodu, podle vlastního uvážení za předpokladu, že takový úkon bude písemně oznámen alespoň sedm dní předem; takové oznámení se realizuje em předávaným na adresu, která je uvedena v smlouvě jako komunikační adresa. Tímto berete na vědomí, že všechny otevřené pozice budou v takovém případě uzavřené v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí žádosti o otevření účtu, v každém čase a bez jakéhokoliv zdůvodnění z naší strany. Smlouva S Klientem 8

9 Příloha Doplňující podmínky pro služby ve vztahu k derivátům a warrantům (opčním listům) 1. Úvod 1.1 Podmínky stanovené v této příloze ( Doplňující podmínky ) se týkají transakcí na úvěr nebo jakýchkoliv transakcí, které zařídíme, doplňují tuto smlouvu a tvoří součást podmínek stanovených v této smlouvě. Pokud existuje rozpor mezi těmito doplňujícími podmínkami a zbývající částí smlouvy, mají přednost tyto doplňující podmínky ve vztahu k transakcím na úvěr. 1.2 Transakce na úvěr jsou transakce vztahující se k warrantům a derivátům (jako např. futures, opce a CFD), kdy vám vzniká povinnost provést dodatečné platby nebo provést platby marže, když transakce není provedena nebo po dřívějším vyrovnání nebo uzavření vašich pozic. Poskytnutí plateb marží znamená, že budete muset provést další variabilní platby proti kupní ceně investic místo okamžitého zaplacení celé kupní ceny. Pohyb tržní ceny vašich investic ovlivní výši platby marže, kterou budete muset provést. 1.3 Před provedením nebo zařízením transakce v derivátech nebo warrantech z naší strany jste povinni podepsat tuto smlouvu za účelem potvrzení, že jste si přečetli Oznámení varující před riziky derivátů a warrantů uvedené níže. 2. Sjednání marží 2.1 Ve vztahu k transakcím na úvěr zaplatíte nebo nám na požádání dodáte takové částky nebo majetek uložením nebo marží, které mohou být průběžně požadovány. Ve vztahu k transakcím obchodovaným na burze bude tento vklad či marže v takové výši či hodnotě, které stanovíme (což může být více, ale nesmí být méně než to, co vyžadují pravidla příslušné burzy nebo clearingové banky). Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše požadavky na marži, a to i bez předchozího oznámení. 2.2 Vklady nebo marže nám musí být poskytnuty požadovaným způsobem a v požadované formě. Akceptovatelný vklad nebo marže mohou zahrnovat hotovost nebo cenné papíry či jinou záruku, kterou předem schválíme. 2.3 Nesete odpovědnost za soustavné dodržování příslušných ujednání v případě výzvy k doplnění marže. Nejsme-li schopni vás kontaktovat nebo neposkytnete-li nám marži v požadované době, můžeme, aniž jsou tím dotčena jiná práva či možné opravné prostředky, vykonávat naše práva podle odstavců 2.4 a 2.5 níže. 2.4 Pokud: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) neprovedete platbu (včetně jakéhokoliv vkladu nebo platby marže), jakmile se stane splatnou, nebo nesplníte nějaký splatný závazek vůči nám (nebo zprostředkovatelům, které využíváme) nebo pokud nějaké smlouvy uzavřené vámi podle této smlouvy přesáhnou kredit nebo jakýkoliv jiný limit stanovený pro vaše obchodování podle této smlouvy; jinak porušíte tuto smlouvu; zemřete nebo se stanete insolventní či neschopní uhradit své dluhy; pak můžeme dle svého absolutního uvážení využít všechny nebo některé z následujících opravných prostředků: kdykoliv a bez oznámení ukončit všechny nebo některé z vašich smluv na základě v té době převládajících kotací nebo cen na příslušných trzích, nebo - pokud neexistují - na takových úrovních, které budeme považovat za spravedlivé a přiměřené; vykonat všechna práva vzájemného započítání; zadržet všechny prostředky, investice (včetně všech úroků nebo jiných plateb z nich splatných) nebo jiná aktiva vám splatná (ať držená jako záruka či jinak) a prodat je bez vašeho předchozího informování, a to za takovou cenu a takovým způsobem, jak se dle svého absolutního uvážení rozhodneme, přičemž výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na prodej použijeme na úhradu částek zajištěných tímto odstavcem; účtovat vám úrok ze všech splatných peněz, a to od uzavření obchodování v den, kdy se peníze poprvé stanou splatnými, až do data skutečné platby za sazbu nepřesahující sazbu, která by nám byla účtována za vypůjčení ekvivalentních prostředků od naší vlastní banky. V případě nezaplacených vkladů nebo marže učiníme, bude-li to možné, přiměřené kroky k tomu, abychom vás informovali před výkonem našeho práva ukončit smlouvu podle tohoto odstavce, aniž je tím dotčeno naše právo provést tento krok kdykoliv a bez oznámení. Vždy uzavřeme naši pozici, pokud nesplníte výzvu k zaplacení marže pět po sobě jdoucích pracovních dnů. Pokud nepodepíšete nějaký dokument, který musí být podepsán pro likvidaci vaší pozice, pak prozatím jmenujete kteréhokoliv z našich ředitelů svým právním zástupcem s plnou pravomocí podepsat jakýkoliv takový dokument a provést všechny kroky nutné k likvidaci vaší pozice. 2.5 Neneseme odpovědnost za volbu, kterou provedeme při výběru likvidovaných investic. Výnosy z likvidace (očištěné od nákladů) budou použity při plnění vašich závazků či přispějí k plnění vašich závazků a budeme vám účtovat jakýkoliv zůstatek. Pokud tyto výnosy nebudou dostatečné ke krytí všech vašich závazků, nesete i nadále odpovědnost za úhradu tohoto zůstatku. Smlouva S Klientem 9

10 2.6 Jakýkoliv obchod, který zadáte, bude pro vás závazný, přestože jste v době zadání obchodu neměli dostatečnou marži na svém účtu, pokud jsme dle svého výhradního uvážení odmítli tento obchod anulovat. 3. Držení záruky 3.1 Cenné papíry poskytnuté jako záruka nebudou registrovány vaším vlastním jménem, ale budou registrovány, zatímco je budeme držet, jménem naší kandidátské společnosti nebo opatrovníka v souladu s pravidly FSA (Úřadu pro finanční služby). Uplatníme přiměřenou obezřetnost při výběru těchto osob, ale neprokáže-li se nedbalost, podvod nebo úmysl při neplnění závazků, neneseme odpovědnost za neplnění závazků jakékoli takové kandidátské společnosti nebo opatrovníka (jinou,než pokud tato kandidátská společnost či opatrovník je jejich společníkem). 3.2 Cenné papíry poskytnuté jako záruka můžeme držet na sdruženém základě, což znamená, že budou sloučeny s cennými papíry ostatních zákazníků, a vaše jednotlivé nároky nemusí být rozpoznatelné jednotlivými certifikáty, fyzickými dokumenty nebo zápisy v registru. V případě deficitu, který nemůže být po jakémkoliv neplnění závazků vyrovnán, nemusíte obdržet svůj plný nárok, ale můžete se poměrným dílem podílet na tomto deficitu. Cenné papíry, které držíme jako záruku, budou zvlášť rozpoznatelné od ostatních cenných papírů, které držíme na svůj vlastní účet. 3.3 Ve vztahu k cenným papírům nebo jiným aktivům uloženým jako záruka: (a) (b) (c) (d) přejímáme odpovědnost za nárokování a přijímání výplat dividend a úroků a budeme vás informovat o všech právech, emisích, nabídkách převzetí, kapitálových reorganizacích, jednáních společnosti, právech na výměnu či upisovacích právech, jakmile to bude přiměřeně možné po obdržení zprávy o těchto událostech; budeme odpovědní za vaše informování o všech právech, emisích, nabídkách převzetí, kapitálových reorganizacích, jednáních společnosti, právech na výměnu či upisovacích právech a za získání vašich pokynů ohledně těchto událostí; a nebudeme vykonávat žádná hlasovací ani jiná práva, pokud nám nedáte pokyny tak učinit vaším jménem; vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí provedených plateb marže s výjimkou situace, kdy jsou prostředky elektronicky převedeny z vašeho určeného bankovního účtu. Nedáte-li nám pokyny do určité doby poté, co je vám předáno oznámení, nesete plnou odpovědnost za následky takového jednání. 4. Zastavení a převod záruky 4.1 Můžeme zastavit, zatížit, použít jako úvěr nebo jinak použít či naložit se všemi či částí vkladů, marží či jiného majetku, který je nám poskytnut, jako bychom byli nominálním vlastníkem, ale takové jednání podléhá povinnosti účtovat vám za majetek stejné povahy a popisu (ne však nutně stejný jako majetek, který nám byl původně předán) a v závislosti na našich ostatních právech podle této smlouvy. Uvedený postup může vést k tomu, že cenné papíry, které nám byly předány, jsou registrovány jinak než jménem naší kandidátské společnosti nebo opatrovníka. 4.2 Veškerá hotovost, cenné papíry nebo jiná aktiva, které nám byly předány formou vkladu nebo marže, mohou být uloženy a/nebo zastaveny nebo zatíženy či jinak umístěny jako záruka u zprostředkujícího makléře, clearingové banky nebo burzy za takových podmínek, které můžeme dohodnout s ohledem na vaše závazky a povinnosti vůči tomuto zprostředkujícímu makléři, clearingové bance nebo burze. 4.3 Pokud jsou cenné papíry uloženy a/nebo zastaveny či zatíženy nebo jinak umístěny jako záruka u zprostředkujícího makléře, clearingové banky nebo burzy a pokud jsou v nepravděpodobném případě našeho nesplnění závazků následně realizovány, výnosy z prodeje budou v rozsahu přesahujícím dlužnou částku, jakož i v rozsahu nám vráceném podléhat pravidlům FSA o sdružování. Následkem toho mohou být všeobecně tyto výnosy z prodeje použity k uspokojení nároků jiných segregovaných zákazníků, pokud vznikne celkový deficit v klientských penězích držených pro segregované zákazníky. Pokud vznikne deficit, který nemůže být vyrovnán, nemusíte obdržet svůj plný nárok a můžete se na tomto deficitu poměrným dílem podílet. 5. Upozornění na rizika deriváty a warranty 5.1 Toto oznámení vám poskytujeme jako retailovému klientovi v souladu s pravidly FSA. Toto oznámení nemůže odhalit všechna rizika a ostatní významné aspekty warrantů a derivátových produktů, jako jsou futures (termínové obchody), opce a CFD (kontrakty na vyrovnání rozdílů). Neměli byste s těmito produkty obchodovat, pokud nerozumíte jejich povaze a míře, v níž jste vystaveni riziku. Měli byste být také přesvědčeni o tom, že daný produkt je pro vás vhodný s ohledem na vaše poměry a finanční pozice. Určité strategie jako spread pozice (strategie pozice cenového rozpětí) nebo steláž (dvojitý prémiový opční obchod) mohou být tak rizikové jako jednoduchá dlouhá nebo krátká pozice. Ačkoliv warranty a/nebo derivátové instrumenty lze využít pro řízení investičních rizik, některé z těchto produktů nejsou pro mnoho investorů vhodné. Různé instrumenty zahrnují různé úrovně vystavení se riziku a při rozhodování o tom, zda s těmito instrumenty obchodovat, byste si měli uvědomit následující body. Smlouva S Klientem 10

11 5.2 Warranty (Opční listy) Warrant je časově omezené právo upisovat akcie, dluhopisy, půjčku s pevným úrokem nebo vládní cenné papíry a je vykonatelný proti původnímu emitentovi podkladových cenných papírů. Relativně malý pohyb ceny podkladového cenného papíru vede k nepoměrně velkému pohybu ceny warrantu, a to nepříznivému i příznivému. Ceny warrantů mohou být tedy kolísavé. Je velmi důležité, aby každý, kdo zvažuje nákup warrantů, chápal, že právo upisovat, které warrant propůjčuje, je trvale omezeno v čase s tím následkem, že pokud investor toto právo nevykoná během předem stanoveného časového rámce, pak se stane investice bezcennou. Neměli byste kupovat warrant, pokud nejste připraveni utrpět ztrátu všech peněz, které jste investovali, plus zaplatit jakoukoliv provizi nebo jiné transakční poplatky. 5.3 Mimoburzovní warrantové transakce Transakce v mimoburzovních warrantech mohou zahrnovat větší riziko než při obchodování s warranty obchodovanými na burze, protože neexistuje burzovní trh, na kterém by se vaše pozice likvidovala, stanovila se hodnota warrantu nebo míra vystavení se riziku. Nabídkové ceny kupujícího a nabídkové ceny nemusí být kótovány, a i když jsou kótovány, budou stanoveny dealery v instrumentech a následně může být obtížné stanovit, co je spravedlivá cena. Vaše společnost vám musí oznámit, jestli jste v mimoburzovní transakci, a informovat vás o všech souvisejících rizicích. 5.4 Futures (Termínové obchody) Transakce v termínovaných obchodech zahrnují závazek předat nebo převzít podkladové aktivum smlouvy k datu v budoucnosti nebo v některých případech vyrovnat pozici hotovostí. Nesou vysoký stupeň rizika. Převodování nebo pákový efekt, které jsou často k dispozici při obchodování s termínovými obchody, znamenají, že malý vklad nebo záloha mohou vest k velkým ztrátám i ziskům. Také to znamená, že relativně malý pohyb může vést k úměrně mnohem většímu pohybu hodnoty vaší investice, a to může pracovat proti vám i ve váš prospěch. Transakce s termínovými obchody mají kontingentní závazek a měli byste si být vědomi implikací této skutečnosti, zvláště požadavků marží, které jsou stanoveny v bodu 2.1 až 2.5 výše. 5.5 Opce (a) (b) (c) Existuje mnoho různých typů opcí s různými charakteristikami podle následujících podmínek:- Nákupní opce: Nákupní opce zahrnují méně rizik než prodejní opce, protože pokud se cena podkladového aktiva změní proti vám, můžete se jednoduše rozhodnout opci ukončit. Maximální ztráta je omezena na prémii plus jakoukoli provizi nebo jiné transakční poplatky. Pokud však koupíte nákupní opci (tzv. call opci) na základě smlouvy o termínovém obchodu a později uplatníte opci, získáte termínový obchod. Tím budete vystaveni rizikům popsaným v části Futures (bod 5.4 výše) a investičním transakcím s podmíněným závazkem (5.9 níže). Vystavení opcí: Pokud upíšete opci, související riziko je značně větší než u nákupních opcí. Můžete být odpovědní za marži k udržování své pozice a může vzniknout ztráta značně vyšší, než je obdržená prémie. Upsáním opce přijímáte právní závazek nakoupit nebo prodat podkladové aktivum, pokud je opce vůči vám uplatněna, ať už se tržní cena posunula od uplatněné ceny jakkoliv daleko. Pokud již vlastníte podkladové aktivum, na jehož prodej jste uzavřeli smlouvu (tyto opce budou známy jako kryté call opce ), riziko se sníží. Pokud nevlastníte podkladové aktivum ( nekryté call opce ), riziko může být neomezené. O upsání nekrytých opcí by měly uvažovat pouze zkušené osoby a rovněž pouze po zajištění kompletních detailů aplikovatelných podmínek a vystavení se potenciálnímu riziku. Tradiční opce: Určité členské firmy londýnské burzy v rámci speciálních pravidel burzy upisují konkrétní typ opce zvaný tradiční opce. Ty mohou zahrnovat větší riziko než jiné opce. Obousměrné ceny nejsou obvykle kótovány a neexistuje burzovní trh, na kterém by se mohla uzavřít otevřená pozice nebo uskutečnit stejná a opačná transakce ke zrušení otevřené pozice. Může být obtížné stanovit její hodnotu nebo pro prodávajícího této opce řídit míru vystavení se riziku. Určité trhy s opcemi fungují na bázi s úvěrem, v rámci které kupující neplatí plnou prémii ze své opce v době, kdy ji nakupují. V této situaci můžete být následně vyzváni zaplatit marži z opce do úrovně své prémie. Pokud neuděláte to, oč jste žádáni, vaše pozice může být uzavřena či zlikvidována stejným způsobem jako pozice termínových obchodů. 5.6 CFD (CFD kontrakty) Smlouvy na futures a opce se mohou také nazývat CFD (CFD kontrakty lů). Těmi mohou být, mimo jiné, opce a futures na index nebo komoditu a měnové a úrokové swapy. Ovšem na rozdíl od ostatních futures a opcí se mohou tyto smlouvy vyrovnat pouze v hotovosti. Investování do CFD nese stejná rizika jako investování do futures nebo opce; měli byste se s nimi seznámit viz body D5.4 a D5.5. Transakce v CFD také mohou mít podmíněný závazek a měli byste se seznámit s příslušnými implikacemi uvedenými v bodě 5.9 níže. 5.7 Mimoburzovní transakce v derivátech Nemusí být vždy zřejmé, zda je konkrétní derivát sjednán na burzovní nebo v mimoburzovní derivátové transakci. I když jsou některé mimoburzovní trhy vysoce likvidní, transakce v mimoburzovních nebo nepřevoditelných derivátech mohou zahrnovat větší riziko než investování do burzovních derivátů, protože neexistuje burzovní trh, na kterém by se mohla uzavřít otevřená pozice. Může být nemožné likvidovat existující pozici, určit hodnotu pozice vzniklé z mimoburzovní transakce nebo určit míru vystavení se riziku. Nabídkové ceny kupujícího a nabídkové ceny nemusí být kótovány, a i když jsou kótovány, budou stanoveny dealery v těchto instrumentech a následně může být obtížné stanovit, co je spravedlivá cena. Smlouva S Klientem 11

12 5.8 Zahraniční trhy Zahraniční trhy budou zahrnovat různá rizika z britských trhů. V některých případech budou rizika větší. Na požádání musí vaše společnost poskytnout vysvětlení relevantních rizik a ochran (pokud existují), které budou fungovat na jakýchkoliv zahraničních trzích, včetně rozsahu, do kterého přijme odpovědnost za jakékoliv nesplnění závazků zahraniční společnosti, prostřednictvím které obchoduje. Potenciál pro zisk nebo ztrátu z transakcí na zahraničních trzích nebo smlouvách denominovaných v cizí měně bude ovlivněn fluktuacemi směnných kurzů cizích měn. 5.9 Investiční transakce s podmíněným závazkem U investičních transakcí s podmíněným závazkem, které jsou na úvěr, musíte provést sérii plateb oproti kupní ceně, a to místo okamžitého zaplacení celé kupní ceny. Pokud obchodujete s futures, CFD nebo prodáváte opce, můžete utrpět celkovou ztrátu marže, kterou jste uložili u své společnosti k založení či udržení pozice. Pokud se trh pohybuje proti vám, můžete být vyzváni, abyste ihned zaplatili značnou dodatečnou marži k udržení pozice. Pokud tak neučiníte v požadované době, vaše pozice může být likvidována se ztrátou a budete odpovědní za vyplývající deficit. I když transakce není na úvěr, může stále obsahovat závazek provést další platby za určitých okolností nad jakoukoliv částku, která byla zaplacena, když jste uzavřeli smlouvu. S výjimkou toho, jak konkrétně uvádí FSA, může vaše společnost s vámi nebo pro vás provést pouze transakce na úvěr či s podmíněným závazkem, pokud jsou obchodovány na uznávané nebo určené investiční burze nebo podle pravidel uznávané nebo určené investiční burzy. Investiční transakce s podmíněným závazkem, které tak nejsou obchodovány, vás mohou vystavit značně větším rizikům Transakce s omezenou odpovědností Před uzavřením transakce s omezenou odpovědností byste měli získat od své společnosti nebo společnosti, se kterou obchodujete, formální písemné prohlášení potvrzující, že míra vaší odpovědnosti za ztráty u každé transakce bude omezena na částku vámi dohodnutou před uzavřením transakce. Částka, o kterou můžete přijít v transakcích s omezenou odpovědností, bude menší než v ostatních transakcích na úvěr, které nemají předem stanovený limit ztráty. Nicméně i když míra ztráty bude podléhat dohodnutému limitu, můžete utrpět ztrátu v relativně krátké době. Vaše ztráta může být omezena, ale riziko utrpění celkové ztráty dohodnuté částky je značné Záruka Pokud u své společnosti uložíte záruku jako zajištění, způsob, jakým s ní bude nakládáno, se bude lišit podle typu transakce a podle toho, kde se s ní obchoduje. Mohly by existovat značné rozdíly při nakládání s vaší zárukou, a to v závislosti na tom, zda obchodujete na uznávané nebo určené investiční burze, kde se uplatňují pravidla této burzy (a přidružené clearingové banky), nebo zda obchodujete mimo burzu. Uložená záruka může přestat být vaším majetkem, jakmile se provede obchodování vaším jménem. I když by se vaše obchodování mělo nakonec ukázat jako ziskové, nemusíte dostat zpět stejná aktiva, která jste vložili, a možná budete muset akceptovat platbu v hotovosti. Měli byste od své společnosti zjistit, jak bude se zárukou naloženo Provize Před tím, než začnete obchodovat, měli byste získat detaily o všech provizích a ostatních poplatcích, které budete muset platit. Pokud nejsou nějaké poplatky vyjádřeny v penězích (ale například jako procento ze smluvní hodnoty), měli byste získat jasné a písemné vysvětlení, včetně příslušných příkladů, ke zjištění toho, co takové poplatky budou pravděpodobně znamenat v konkrétním peněžním vyjádření. V případě futures, kdy se provize účtují jako procento, to bude obvykle jako procento z celkové smluvní hodnoty, a nikoli jednoduše jako procento z vaší počáteční platby Přerušení obchodování Za určitých obchodních podmínek může být obtížné či nemožné likvidovat pozici. To se může například stát v době rychlého pohybu cen, pokud cena roste či klesá během jednoho dne obchodování na burze do té míry, že podle pravidel příslušné burzy je obchodování přerušeno či omezeno. Zadání pokynu Stop loss (pokyn koupit nebo prodat obchod za cenu, která je nižší než zahajovací cena otevřené pozice) neomezí nutně vaše ztráty na zamýšlené částky, protože tržní podmínky mohou znemožnit provést takový pokyn za stanovenou cenu Ochrany clearingové banky Na mnoha burzách je provedení transakce vaší společností (nebo třetí stranou, se kterou obchoduje vaším jménem) zaručeno burzou nebo clearingovou bankou. Ovšem tato záruka za mnoha okolností pravděpodobně nepokryje vás, zákazníka, a nemusí vás ochránit, pokud vaše společnost či jiná strana nesplní své závazky vůči vám. Na požádání musí vaše společnost vysvětlit jakoukoli ochranu poskytnutou vám v rámci clearingové záruky vztahující se na jakékoliv burzovní deriváty, se kterými obchodujete. Neexistuje žádná clearingová banka pro tradiční opce ani normálně pro mimoburzovní instrumenty, se kterými se neobchoduje podle pravidel uznávané nebo určené investiční burzy. Smlouva S Klientem 12

13 5.15 Platební neschopnost Platební neschopnost vaší společnosti či její neplnění závazků nebo platební neschopnost či neplnění závazků jakýchkoliv jiných makléřů zapojených do vaší transakce může vést k pozicím, které se likvidují či uzavírají bez vašeho souhlasu. Za určitých okolností nemusíte dostat zpět skutečná aktiva, která jste uložili jako záruku, a budete možná muset akceptovat všechny dostupné platby v hotovosti. Na požádání musí vaše společnost poskytnout vysvětlení míry, do které přijme odpovědnost za jakoukoli platební neschopnost nebo neplnění závazků ostatními společnostmi zapojenými do vašich transakcí. Oznámení pro klienta 1. Poskytujeme služby klientovi za podmínek dle této smlouvy a veškerá dokumentace poskytnutá klientovi v příloze se považuje za součást této smlouvy; žádná nepísemná komunikace nebo komunikace poskytnutá jakoukoli třetí stranou, zástupcem či zprostředkovatelem se nebude považovat za součást této smlouvy, pokud a dokud nebude námi písemně potvrzena. 2. Podmínky, za kterých se služby poskytují, mohou být průběžně změněny, včetně stažení jakýchkoliv služeb, a to v souladu s právní dohodou stanovenou výše. 3. Pokud jde o jakoukoli smlouvu, uzavřeme ji jako příkazce a budeme s vámi jednat jako příkazce; v případě, že jednáte jménem příkazce, nebudeme akceptovat tuto stranu jako našeho klienta nebo nepřímého zákazníka, pokud se na tom předem písemně nedohodneme. 4. V jakýkoliv den, kdy byl váš účet aktivní, obdržíte na svou uvedenou ovou adresu výpis ze svého účtu obsahující obchodní činnosti za ten konkrétní den a všechny otevřené pozice převedené do dalšího dne. Velmi vám doporučujeme zkontrolovat si po obdržení své výpisy. Musíte nás rovněž informovat do 48 hodin o všech nesrovnalostech v údajích obsažených v těchto výpisech. 5. Nesete plnou odpovědnost za obchody zadané na svůj účet. Nebudeme odpovědní za žádné ztráty, které vám vzniknou, s výjimkou případů podvodu na straně našich zaměstnanců. Nemusíme nést odpovědnost za žádné ztráty, které vám vznikly v důsledku jakéhokoliv podvodu, neplnění či opomenutí jakékoli třetí strany. Nesmíte převést na druhé osoby žádné povinnosti, práva, služby, závazky či přístup ke svému účtu vedeného u nás bez našeho písemného souhlasu a my nebudeme odpovědni za jakékoli neplnění tohoto požadavku z vaší strany. 6. Informace, které vám předáme, nebudou interpretovány jako rada či doporučení. Pokud jeden z našich zaměstnanců vyjádří svůj názor či komentář ohledně trhů nebo vašich obchodů či potenciálních obchodů, nemůžete se na takové vyjádření spoléhat ani ho interpretovat jako radu či doporučení. 7. Jsme tvůrci trhu a můžeme kótovat ceny, za které jsme připraveni obchodovat s našimi zákazníky; tyto ceny mohou či nemusí zopakovat ceny, které kótují a na jejichž základě obchodují ostatní společnosti a/nebo jejich zákazníci. Jako náš klient tímto akceptujete, že na ceny kótované ostatními společnostmi se nemůžete spoléhat s ohledem na svůj účet vedený u nás a že si vyhrazujeme právo odmítnout jakoukoli kotaci nebo odmítnout být vázáni jakoukoli smlouvou, včetně těch, které vzniknou z jakékoli manipulace kótovacího mechanismu nebo našich služeb všeobecně, nehledě na náš závazek poskytovat vám vždy jasné a spravedlivé služby. 8. Chápete a akceptujete, že rozpětí poptávky/nabídky se průběžně může rozšířit a rozšiřuje se a že rozpětí v našich obchodních kotacích nemusí odrážet to, co je uvedeno jako příklad v jakýchkoliv našich brožurách, na naší internetové stránce nebo v propagačních materiálech. Dále chápete a akceptujete, že neexistuje limit pro to, jak široká mohou rozpětí být, a že rozpětí kótovaná při uzavírání obchodu se mohou lišit od rozpětí kótovaných při otevření tohoto obchodu. 9. Nejsme povinni kótovat na trhu, který je uzavřen nebo na kterém můžeme přiměřeně odmítnout kótování v důsledku abnormálních tržních podmínek, a vyhrazujeme si právo omezit velikost transakce v jakékoli kotaci dle svého absolutního uvážení. 10. Ujednání o maržích jsou uvedena v příloze výše. Jste vždy odpovědní za udržování adekvátní marže na svém účtu a nesmíte se spoléhat výhradně na nás, že budeme monitorovat váš účet nebo že vás budeme informovat o požadavku ukládat prostředky i přesto, že vám můžeme - jako službu pro vás průběžně předat výzvy k doplnění marže a podpůrné informace. Neneseme odpovědnost za snížení obdržené marže v porovnání s výší odeslané marže v důsledku odečtení poplatků banky nebo zprostředkovatele na cestě. Pokud na vašem účtu zůstane nedostatečná marže, vyhrazujeme si právo vykonat jakákoliv práva podle části 2 výše uvedené přílohy. 11. Zajistíte nás a budete nás udržovat zajištěnými proti všem ztrátám nebo závazkům jakéhokoliv druhu, které nám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoliv porušení této smlouvy či jakéhokoliv opomenutí na vaší straně, a nebudeme odpovědní za žádné náklady či ztráty, které vám vzniknou, přímo ani nepřímo, pokud to nebude způsobeno jasným opomenutím na naší straně. Smlouva S Klientem 13

14 12. Vždy budete udržovat zabezpečené veškeré informace týkající se vašeho účtu, zvláště s ohledem na všechna hesla, identifikační čísla uživatelů a čísla účtů. Nemůžete nás činit odpovědnými za jakékoliv porušení bezpečnosti vašeho účtu, s výjimkou toho, kdy lze prokázat, že šlo o zřejmé selhání na naší straně. Vy ani my nezveřejníme informace o vašem účtu žádné straně, pokud to nebude průběžně požadováno nějakým regulačním, právním či soudním úřadem. 13. Podle předpisů o praní špinavých peněz musíme ověřit identitu a adresu potenciálních klientů před tím, než otevřeme jejich účty. Za tím účelem můžeme provádět elektronické kontroly prostřednictvím agentur zabývajících se kreditními referencemi třetích stran; rovněž vás požádáme o předložení originálu či náležitě ověřených kopií dokumentů, do kterých musíme nahlédnout, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Poněvadž jste náš zákazník, všechny informace získané o vás budou uchovávány a drženy jako soukromé a důvěrné. Nesdělíme ani nepředáme žádné z vašich osobních údajů žádné třetí straně, pokud s tím nebudete souhlasit nebo pokud to od nás nebude vyžadovat zákon. Jsme registrováni u Information Commissioners Office (Úřadu pověřence pro informace) a odkazujeme vás na 11 Smlouvy o podmínkách ochrany údajů, zveřejňování informací a uchovávání záznamů. 14. Pošleme vám smluvní oznámení ve formě výpisu z účtu, a to na závěr každého dne obchodování. Výpisy budou poslány v dny, ve kterých byl účet aktivní, nebo každých šest měsíců podle toho, která skutečnost nastane později. Budete odpovědní za kontrolu svých výpisů a musíte nám nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit všechny položky, vůči kterým máte námitky. S výjimkou případu, kdy je výpis zjevně nesprávný, budeme mít za to, že výpis a jeho obsah jsou průkazné, pokud a dokud od vás neobdržíme během stanovené lhůty oznámení v opačném smyslu. 15. Budeme vám poskytovat služby a nástroje, které vám umožní spravovat váš účet. Odpovědnost za řízení vašich obchodních pozic bude na vaší straně a nemůžeme být hnáni k odpovědnosti za nesplnění vaší povinnosti učinit příslušná opatření k efektivnímu vedení vašeho účtu. V případě, že vaše otevřené pozice vyžadují přidání další marže a vy neprovedete příslušná opatření, můžeme dle svého absolutního uvážení a bez konzultace s vámi zadat nulové pokyny Stop k zabránění tomu, aby se váš účet dostal do negativních čísel. 16. Chápete a akceptujete, že povaha vám poskytovaných služeb s sebou nese vysoký stupeň rizika a že váš finanční závazek k nám může překročit výši všech prostředků uložených na vašem účtu v době, kdy jste otevřeli jakýkoli ztrátový obchod (jakékoli ztrátové obchody) nebo jakýkoli kredit či jiný limit stanovený pro váš účet. 17. Pokud jde váš účet do negativních čísel, poskytnete dodatečné prostředky k tomu, aby se váš účet dostal zpět do kreditu. Pokud vám povolíme otevřít vice než jeden obchodní účet, vyhrazujeme si právo požadovat od vás převod jakýchkoliv dostupných prostředků na jeden účet k vzájemnému započtení jakéhokoliv negativního kapitálu na vašem jiném účtu. 18. Když uzavřete otevřenou pozici, budete muset zaplatit provizi splatnou ve výši stanovené v našem dokumentu Potvrzení o otevření účtu, který jsme vám poslali. 19. Vyhrazujeme si právo kombinovat vaše pokyny s pokyny jiných našich klientů v určitých instrumentech či produktech, čímž tyto pokyny sloučíme do jediného příkazu, pokud se přiměřeně domníváme, že je to celkově v nejlepším zájmu našich klientů jako celku. Tento proces může vést k tomu, že získáte méně příznivou cenu, než pokud bychom tyto pokyny nezkombinovali. 20. Můžeme dle svého výhradního uvážení a podle našeho přiměřeného názoru vyhlásit událost tzv. vyšší moci v důsledku jakýchkoliv výjimečných tržních podmínek, mimořádné události, přírodní katastrofy či nekontrolovatelné události, zejména: jakékoli velké ztráty elektrické energie nebo konektivity; jakéhokoli vyhlášení, výslovného či vyvozeného, války nebo konfliktu; jakéhokoli přerušení, ukončení nebo extrémního pohybu na jakémkoli trhu či jakéhokoliv trhu, ať přechodně či rozšířeně; jakéhokoli přerušení či ukončení obchodní činnosti jakékoli finanční instituce, ať přechodně či rozšířeně; jakéhokoli násilného činu či terorismu; jakéhokoli bezprostředního očekávání výše uvedených či podobných událostí. 21. Můžeme dle svého výhradního uvážení a podle našeho přiměřeného názoru, pokud určíme, že vznikla událost vyšší moci: pozastavit či změnit své podmínky obchodování, aniž bychom vám to oznámili, nebo zavřít všechny otevřené pozice, které můžete držet, pokud se můžeme přiměřeně domnívat, že toto uzavření by bylo ve vašem nejlepším zájmu. 22. Budeme držet klientské peníze na odděleném bankovním účtu klientských peněz, který bude oddělen od našich peněz. 23. Úrok se nebude platit klientům ze spících prostředků na jejich účtu otevřeném u nás. 24. Podpisem této smlouvy zaručujete, že neporušujete žádné zákony, předpisy, pravidla, registrace, licence nebo povolení, jejichž získání či respektování lze vyžadovat od vás nebo jakékoli osoby pod jurisdikcí, ze které si přejete vest svůj účet. Dále zaručujete, že všechny informace, které nám poskytnete, jsou úplné a přesné. 25. Veškerá komunikace s námi by měla být vedena v anglickém jazyce. Za smluvně závaznou bude považována veškerá komunikace, která nám bude předána v anglickém jazyce. Průběžně můžeme poskytnout dokumenty přeložené do jiných jazyků, které budou určeny pouze pro informativní účely. Smlouva S Klientem 14

15 26. Podpisem této smlouvy tímto dáváte souhlas: k tomu, abychom nahrávali veškerou vaši komunikaci zprostředkovanou našimi technologiemi; k tomu, abychom s vámi komunikovali telefonicky, dopisem, faxem, textem či em, jak budeme považovat za vhodné v době komunikace; k tomu, abychom vás kontaktovali kdykoliv a jakýmkoliv ze zde uvedených prostředků; s tím, že nás budete okamžitě informovat o všech změnách svých kontaktních údajů nebo o všech změnách svých osobních poměrů, o kterých bychom se mohli přiměřeně domnívat, že ovlivní služby, které jsou vám poskytovány. Společnost CBFS je tvůrce trhu, který se zabývá pouze prováděním instrukcí svých klientů v oblasti finančních derivátů; zabývá se zvláště CFD pro komodity, akcie a akciové indexy a devizovými obchody na úvěr. CFD a devizové obchody na úvěr jsou produkty s pákovým efektem, u kterých je vysoký stupeň rizika, jež může vést k tomu, že ztratíte víc, než byl váš počáteční vklad. Obchodování CFD nemusí být vhodné pro všechny investory a před otevřením účtu byste měli plně pochopit s tím související rizika. Informace uvedené v prospektech CBFS nejsou určeny ani nemají být distribuovány osobám se sídlem ve Spojených státech ani jakékoli jiné jurisdikci, kde jejich distribuce či služby zde popsané mohou být v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Jste odpovědní za zjištění požadavků svých místních zákonů a předpisů a musíte zajistit, že je nebudete porušovat. Společnost CB Financial Services Ltd je zmocněna a řízena FSA (Úřadem pro finanční služby) pod číslem společnosti Společnost CB Financial Services Limited je registrována v Anglii na adrese 20 Savile Row, Londýn, W1S 3PR, Londýn, pod registračním číslem společnosti Tento dokument je překladem původního anglického znění, je přeložen třetí stranou, překladatelem a slouží pouze k informačním účelům. One Financial Markets nenese odpovědnost za případné nesrovnalosti mezi českou verzí překladu a původním dokumentem. Ve všech případech jsou podmínky obsažené v původním dokumentu platné. V případě jakýchkoliv otázek ohledně vašeho účtu a One Financial Markets nás neprodleně kontaktujte. Smlouva S Klientem 15

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Pravidla provádění pokynů

Pravidla provádění pokynů Pravidla provádění pokynů Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni vám poskytnout informace o pravidlech provádění pokynů, zavedených společností

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

Úřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému 268 10/sv. 1 32000O0007 11.12.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 310/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7)

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více