Běžná povolání v Londýně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Běžná povolání v Londýně"

Transkript

1 Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném popisu povolání Se slovní nápovědou písemně popíše svůj nebo něčí denní režim, odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času a rodiny Řeší jednoduchý vědomostní kvíz Pojmenuje aktuální počasí běžného typu Zeptá se na počasí, zapojí se do jednoduchých rozhovorů Rozumí jednoduchému popisu lidí podle oblečení, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života týkajícím se osvojovaného tématu Běžná povolání v Londýně Počasí a roční období Slovní zásoba běžné typy počasí, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Outdoorové sporty Dotazy na počasí, práce se slovníkem, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích Přítomný čas průběhový, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Ma grafy a jejich použití Přírodověda grafické znázornění průměrných teplot a úhrn srážek 131

2 Zeptá se kamaráda na jeho aktuální činnost a na stejnou otázku odpoví Porovná a popíše počasí v různých městech s vizuální oporou Porozumí čtenému popisu města podle počasí Rozumí jednoduchým krátkým textům zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Se slovní oporou napíše krátký příběh o výletu za nepříznivého počasí S oporou přečteného textu ústně popíše možnosti provozování méně obvyklých sportů *Porozumí čtenému, jednoduchému průvodci hradem *Se slovní nápovědou formuluje gramaticky správné věty o minulých činnostech a událostech *Jednoduchým způsobem popíše svůj sen *Co se stalo? Outdoorové sporty ve Velké Británii, volný čas *Slovní zásoba hrady a jejich obyvatelé, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov *Dotazy na uplynulé činnosti *Minulý čas kladné, oznamovací věty, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) MuV 1 kulturní diference Prvouka známé vynálezy Prvouka významní panovníci našich dějin 132

3 *Rozumí slyšenému *významní angličtí panovníci tvrzení a jednoduchému popisu minulých činností a událostí *Rozumí a správně formuluje letopočty *Jednoduchým způsobem popíše významné osobnosti *Se slovní oporou uvede události uplynulého školního roku *školní výstupy, téma a učivo označené hvězdičkou je rozšiřující a bude podrobně probíráno ve vyšších ročnících 133

4 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 5. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák: 1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 2. rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 3. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ Žák: 4. zapojí se do jednoduchých rozhovorů 5. sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 6. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Žák: 7. vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 8. rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 134

5 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 9. rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ Žák: 10. napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 11. vyplní osobní údaje do formuláře 135

6 Anglický jazyk Pojmenuje a zeptá se na běžné předměty a lidi kolem sebe, rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Hláskuje v anglické abecedě slova, která zná Pozdrav, představení, uvítání Předměty denní potřeby Tematická slovní zásoba navázaná na písmena abecedy Hledání někoho nebo něčeho, práce se slovníkem, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích 5. ročník MeV 6 Tvorba mediálního sdělení ČJ porovnání české a anglické abecedy Požádá kamaráda, aby hláskoval názvy běžných předmětů Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět Pojmenuje příbuzenské vztahy k členům své širší rodiny, odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a jeho rodiny Dotazy na pojmenování předmětů v angličtině, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Blahopřání k výročí Blahopřání a předání dárků, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích zásoba číslovky OSV 1 osobnostní rozvoj 136

7 Sdělí, kolik má sourozenců Počítání Slovní zásoba číslovky OSV 2 sociální rozvoj Rozumí čtenému textu vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu Rodina Slovní zásoba členové širší rodiny, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Rozumí rozhovoru o členech rodiny v textu, zapojí se do jednoduchého rozhovoru Pojmenuje běžné potraviny, rozumí slovům a jednoduchým větám s vizuální oporou Zeptá se na čas a na stejnou otázku odpoví Zdvořile požádá o jídlo, zapojí se do jednoduchých rozhovorů Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět o sobě Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života Jídlo, stravování Sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Přivlastňovací zájmena jeho, její Slovní zásoba na téma běžné potraviny, nákupy, ovoce, zelenina, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Orientace v čase, hodiny, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích Otázka a zápor v přítomném čase plnovýznamových sloves ve 3. osobě j.č., mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zápor slovesa mít VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Prvouka příbuzenské vztahy MuV 1 Kulturní diference MuV 4 - Multikulturalita Výchova ke zdraví jak zdravě jíst a snídat 137

8 Pojmenuje běžná zvířata v ZOO, sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se osvojovaného tématu Zeptá se na vzhled zvířat a jednoduchým způsobem odpoví, rozumí jednoduchému poslechovému textu s vizuální oporou Porovná lidi podle velikosti a věku Rozumí čtenému popisu umístění předmětů a objektů Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, zeptá se a odpoví na umístění předmětů a objektů v prostoru Rozumí čtenému a slyšenému, jednoduchému popisu základních vlastností zvířat Se slovní nápovědou napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení Den v ZOO, zvířata Slovní zásoba zvířata, běžné vlastnosti zvířat, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Jednoduchý popis vzhledu zvířat Dotaz a odpověď na umístění Stupňování přídavných jmen Plné a stažené formy slovesa být v kladu a v záporu, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) EV 3 Lidské aktivity a životní prostředí Člověk a jeho svět divoká zvířata v ČR a ve Velké Británii 138

9 Pojmenuje běžné obchody a důležité budovy ve městě, rozumí slovům a jednoduchým větám pronášeným pomalu a zřetelně s vizuální oporou Zeptá se na počet předmětů Jednoduchým způsobem vyjádří použití dopravního prostředku Odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaného tématu Požádá o jízdenku na určité místo, zapojí se do jednoduchého rozhovoru Uvede cenu v britské měně S obrazovou oporou rozumí čtenému, jednoduchému a krátkému textu o nějakém místě nebo městě a životu v něm Město, orientace ve městě a v místě bydliště Slovní zásoba budovy, obchody ve městě, bydliště, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Způsob dopravy Vazba there is / there are, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Dopravní prostředky VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Zeměpis znázornění terénu a objektů v mapě Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení z každodenního života 139

10 Pojmenuje běžné volnočasové aktivity a sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se volného času Odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času a podobné otázky pokládá Gramaticky správně sdělí, jaké volnočasové aktivity dělá v jednotlivých dnech v týdnu S obrazovou nápovědou porozumí slyšenému pojmenování televizních programů Zeptá se kamaráda, jaké TV programy má v oblibě Rozumí čteným informacím v TV programu Se slovní oporou napíše, kdy a jaké TV programy sleduje, napíše krátký text z oblasti svých zájmů Volný čas, volnočasové aktivity Slovní zásoba volný čas, volnočasové aktivity, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Slovní zásoba dny v týdnu, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) Týdenní režim, určování času Otázka a krátká odpověď kladná nebo záporná se slovesem mít rád Předložky s časovými údaji hodiny a dny v týdnu Britské svátky porovnání svátků českých a britských a způsoby jejich oslav VMEGS 3 Jsme Evropané 140

11 Pojmenuje běžná povolání a nástroje s nimi spojené, rozumí slovům a jednoduchým větám s vizuální oporou Rozumí čtenému jednoduchému popisu práce běžných profesí S obrazovou podporou pojmenuje něčí oblíbené a obvyklé činnosti Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném popisu povolání Se slovní nápovědou písemně popíše svůj nebo něčí denní režim, odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času a rodiny Lidé a práce, zaměstnání Slovní zásoba běžná povolání a nástroje s nimi spojené, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Popis činnosti jednotlivých povolání, práce se slovníkem, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích Vyjádření času Běžná povolání v Londýně VMEGS 1 běžná povolání Pojmenuje aktuální počasí běžného typu Počasí a roční období Slovní zásoba běžné typy počasí, fonetické znaky a základní výslovnostní návyky, zvuková a grafická podoba jazyka a slov Ma grafy a jejich použití 141

12 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů o počasí Rozumí jednoduchému popisu lidí podle oblečení Porovná a jednoduše popíše počasí v různých městech Porozumí čtenému popisu města podle počasí Se slovní oporou napíše krátký příběh o výletu za nepříznivého počasí S oporou přečteného textu ústně popíše možnosti provozování méně obvyklých sportů Outdoorové sporty Dotazy na počasí, osvojení a použití základní slovní zásoby v komunikačních situacích Přítomný čas průběhový, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Outdoorové sporty ve Velké Británii Zeptá se kamaráda na jeho aktuální činnost a na stejnou otázku odpoví Zeměpis grafické znázornění průměrných teplot a úhrn srážek 142

13 *Porozumí čtenému, jednoduchému průvodci hradem *Se slovní nápovědou formuluje gramaticky správné věty o minulých činnostech a událostech *Jednoduchým způsobem popíše svůj sen *Rozumí slyšenému tvrzení a jednoduchému popisu minulých činností a událostí *Rozumí a správně formuluje letopočty *Jednoduchým způsobem popíše významné osobnosti *Se slovní oporou uvede události uplynulého školního roku *Co se stalo? *slovní zásoba hrady a jejich obyvatelé *dotazy na uplynulé činnosti *Minulý čas kladné, oznamovací věty, mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, (tolerance elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) *školní výstupy, téma a učivo označené hvězdičkou je rozšiřující a bude podrobně probíráno ve vyšších ročnících 143

14 Anglický jazyk - třídy s rozšířenou jazykovou výukou Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Nový domov Pozdravy představení se osobní informace Základní výslovnostní návyky, fonetické znaky pasivně 5. ročník Mediální výchova MeV 4, MeV 6 Tvorba mediálního sdělení Český jazyk Vyplní osobní údaje do formuláře Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě Sloveso být základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Množné číslo podstatných jmen Ukazovací zájmena tento - tamten Přivlastňovací zájmena 144

15 Rozumí jednoduchému poslechovému textu pronášenému pomalu a zřetelně a s vizuální oporou Názvy zemí a jejich obyvatel Vlastivěda názvy zemí a jejich obyvatel Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou Zapojí se do jednoduchých rozhovorů a sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny a odpovídá na jednoduché otázky Vyplní osobní údaje do formuláře Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o své rodině Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny Lidé Popis fyzického vzhledu člověka slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Sloveso mít - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Rodina a její členové - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Předměty běžné potřeby - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních OSV 1-3 Mezilidské vztahy, Poznávání lidí 145

16 pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Přivlastňování podstatným jménům Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu Napíše krátký text o své rodině Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu Dům a jeho vybavení Části domu, vybavení místnosti slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Existenční vazba tam je-tam jsou - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění MuV 1 Kulturní diference Popis domu, místnosti Rozumí jednoduchému poslechovému textu pronášenému pomalu a zřetelně a s vizuální oporou Vyjádření nějaký, jeden Předložky místa Rozkazovací způsob, povely Zapojí se do jednoduchých rozhovorů Zvířata Zvířata a jejich vlastnosti slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov EV 3 Lidské aktivity a životní prostředí Přírodověda 146

17 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou Sloveso moci- umět, žádost o souhlas - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Části těla slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Můj život Denní rutina slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov OSV zapojí se do jednoduchých rozhovorů a sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny a odpovídá na jednoduché otázky Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě z každodenního života 147

18 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a událostech i činnostech z oblasti svých zájmů Odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času Rozumí jednoduchému poslechovému textu pronášenému pomalu a zřetelně a s vizuální oporou Sport Určování času Přítomný prostý čas - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Dopravní prostředky slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Jídlo slovní zásoba, stravovací návyky Sporty slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Volnočasové aktivity - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Dny v týdnu a části dne, předložky času Gerundiální vazba mít rád - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Stravovací návyky-projekt MeV 6 tvorba mediálních sdělení 148

19 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat s vizuální oporou Zapojí se do jednoduchých rozhovorů a sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny a odpovídá na jednoduché otázky Zapojí se do jednoduchého rozhovoru Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností Roční období 4. pád osobních zájmen Wh- tázací zájmena Město Město, budovy ve městě slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Orientace ve městě směrové předložky Průběhový přítomný čas - základní gramatické struktury a typy vět s tolerancí elementárních chyb, které nenarušují smysl sdělení a porozumění Oblečení - slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Enviromentální výchova EV 2-3 VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference MuV 1, Multikulturalita MuV 4 149

20 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů a sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny a odpovídá na jednoduché otázky Oslava Části roku, pojmenování měsíců svátky v roce Lidské vztahy MuV 2 Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, vztahující se k tématu Frekvenční příslovce ve větách Počasí slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Typy počasí Základní řadové číslovky Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se školy Škola Školní předměty - slovní zásoba žáci OSV 1-3 si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v základních komunikačních situacích, zvuková a grafická podoba slov Pocity, nálady Učebnice Discover 1 150

21 Matematika Předmět matematika a její aplikace se vyučuje na I. stupni v l. ročníku 4 vyučovací hodiny, ve ročníku 5 vyučovacích hodin týdně. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli se prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na I. stupni na čtyři tematické okruhy: a) čísla a početní operace - dovednost provádět početní operaci - algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) - významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací) - získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním b) závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání určitých typů změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa - uvědomění si změny a závislosti známých jevů - dojít k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu - změny závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem - zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce c) geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů - modelování reálné situace geometricky - hledání podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás - uvědomování si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru) - porovnávání, odhadování, měření délky, velikosti úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem) - zdokonalování svého grafického projevu - zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 151

22 d) nestandardní aplikační úlohy - řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, při němž je nutné uplatnit logické myšlení - prolínání těchto úloh všemi tematickými okruhy - řešení problémové situace a úlohy z běžného života - pochopit a analyzovat problém - utřídit údaje a podmínky - provádět situační náčrty - řešit optimalizační úlohy Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k: 1. přesnému a srozumitelnému vyjadřování 2. používání správných symbolů a termínů, věcné a srozumitelné argumentaci 3. tvořivému a logickému myšlení při řešení úloh včetně rozborů a zápisů 4. ověřování výsledků 5. vytváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 6. stanovení si dílčího cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 7. plánování úkolů a postupů 152

23 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k: 8. rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti při řešení úloh 9. provedení rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků 10. volbě správného postupu výběrem z různých možností 11. vyhodnocení správnosti výsledků 12. využívání odborné literatury i jiných informačních zdrojů (tabulky, internet, sbírky, apod.) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 13. přesnému a stručnému vyjadřování matematickým jazykem, k užívání správné terminologie a symboliky 14. výstižnému a logickému formulování svých myšlenek a názorů 15. využívání různých možností informačních a komunikačních prostředků KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k: 16. schopnosti pracovat ve dvojici a menší pracovní skupině, vzájemné pomoci a spolupráci 17. vytváření sebedůvěry, vnímání vlastního pokroku 18. respektování stanovených pravidel pro práci v týmu (podílet se na jejich vytváření) KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k: 19. respektování přesvědčení druhých lidí (příklady z historie) 20. kritickému myšlení nad obsahy sdělení, hodnocení své práce a práce ostatních 21. ohleduplnosti a taktu 153

24 KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 22. využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 23. vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 24. využívání poznatků z různých předmětů 25. práci podle předem stanoveného postupu a hledání postupu vlastního Očekávané ročníkové školní výstupy pro 1. ročník Žák : 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 2. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 3. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 4. popisuje jednoduché závislosti z praktického života 154

25 Matematika 1. ročník 1 1 počítá předměty v daném Přirozená čísla 1-6 Názorný úvod k učivu o přirozeném čísle OSV - osobnostní rozvoj 8 2 souboru - numerace Posloupnost přirozených čísel MuV - lidské vztahy 13 vytváří soubory Počítání předmětů v daném souboru Tv - rozpočítávání družstev 14 s daným počtem prvků Vytváření různých souborů v daném 16 čte, zapisuje a porovnává počtu předmětů 17 přirozená čísla do 6 Číslo 0 21 užívá vztah rovnosti a Porovnávání čísel, číselná osa 22 nerovnosti Čtení a psaní čísel 1,2,3,4,5,6 a používá přirozená Sčítání a odčítání Názorné zavedení sčítání a odčítání OSV - osobnostní rozvoj 2 2 čísla 0 6 k modelování čísel v oboru do 6 v oboru do 6 manipulačními činnostmi MuV - lidské vztahy 3 3 reálných situací Jednoduché slovní úlohy zobrazí číslo na číselné ose Číselné a obrázkové řady 13 provádí zpaměti 14 jednoduché početní operace 19 zapisuje vztah rovnosti 22 a nerovnosti 1 1 zobrazí číslo na číselné Přirozená čísla Posloupnost přirozených čísel v oboru do OSV - osobnostní rozvoj 2 2 ose 7, 8,9,10 - numerace 10 MuV - lidské vztahy 13 3 řeší a vytváří slov. úlohy Počítání předmětů v daném oboru 14 na porovnávání čísel Vytváření různých souborů o daném 16 užívá lineární uspořádání počtu předmětů 155

26 Matematika 1. ročník 17 Porovnávání čísel 19 Číselná osa 22 Čtení a psaní čísel 7, 8, 9, provádí zpaměti jedno- Sčítání a odčítání Názorné zavedení sčítání a odčítání OSV - osobnostní rozvoj duché početní operace čísel v oboru 0-10 v oboru do 10 manipulačními činnostmi MuV - lidské vztahy řeší slov. úlohy, ve kterých Postupná automatizace spojů aplikuje a modeluje Jednoduché slovní úlohy 19 osvojené početní operace rozezná, pojmenuje, Jednoduché úlohy z Geometrické tvary: OSV - osobnostní rozvoj 2 vymodeluje a popíše geometrie čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh MuV - lidské vztahy 8 základní rovinné útvary Konkrétní orientace v prostoru nachází v realitě jejich 19 reprezentaci používá pojmy vpravo vlevo, pod - nad, před - za, hned před, hned za 156

27 Matematika 1. ročník zobrazí číslo na číselné Přirozená čísla do 20 Posloupnost přirozených čísel OSV - osobnostní rozvoj 8 2 ose - numerace Počítání předmětů v daném souboru MuV - lidské vztahy 13 čte, zapisuje a porovnává Vytváření různých souborů o daném čísla do 20 počtu předmětů 19 užívá a zapisuje vztah Porovnávání čísel rovnosti a nerovnosti Čtení a psaní čísel 24 Číselná osa provádí zpaměti jedno- Sčítání a odčítání Sčítání a odčítání přirozených čísel OSV - osobnostní rozvoj duché početní operace čísel v oboru 0-20 v oboru do 20 bez přechodu desítky MuV - lidské vztahy řeší a vytváří slovní úlohy automatizace těchto spojů na sčítání a odčítání Záměna sčítanců s využitím vztahů o n-více, o n-méně Vztahy mezi sčítáním a odčítáním Jednoduché slovní úlohy Vztahy o n-více, o n-méně Slovní úlohy s využitím těchto vztahů rozezná, pojmenuje a Jednoduché úlohy z Poznávání těles (krychle, koule,válec, OSV - osobnostní rozvoj 8 vymodeluje jednoduchá geometrie kvádr) MuV - lidské vztahy tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

28 Matematika 1. ročník provádí početní operace Sčítání a odčítání Počítání předmětů v daném souboru OSV - osobnostní rozvoj ( sčítání a odčítání ) čísel do 20 Vytváření různých souborů o daném MuV - lidské vztahy pomocí názoru řeší a s přechodem přes počtu předmětů tvoří úlohy, ve kterých desítku Rozklady čísel 24 aplikuje nebo modeluje Sčítání a odčítání čísel v oboru 0 20 osvojené početní operace, provádí rozklad na desítky a jednotky s přechodem přes desítku manipulačními činnostmi Záměna sčítanců Vztahy mezi sčítáním a odčítáním Jednoduché slovní úlohy Vztahy o x více, o x méně Slovní úlohy s využitím těchto vztahů 158

29 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 2. ročník Žák : 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 2. užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 3. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 4. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 5. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 6. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 7. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 8. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci 9. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 159

30 Matematika 2. ročník řeší a zapisuje příklady Sčítání a odčítání Sčítání a odčítání s přechodem Tv - vytváření seskupení 8-9 na sčítání a odčítání v oboru do 20 přes desítku žáků podle daného počtu do 20 s přechodem přes OSV - osobnostní rozvoj 16 desítku OSV - sociální rozvoj přečte a zapíše čísla do Sčítání a odčítání Číselná osa Pv - práce s drobným 8 2 sta v oboru do 100 Počítání po desítkách, po jedné materiálem, počítání prvků zobrazí je na číselné ose Čtení a zápis čísel OSV - osobnostní rozvoj seřadí čísla vzestupně i Lichá a sudá čísla OSV - sociální rozvoj 19 sestupně Sčítání a odčítání desítek počítá po desítkách i po 24 jedné sčítá a odčítá desítky počítá příklady se závorkami provádí zpaměti Součet a rozdíl čísel Sčítání dvouciferného s jednociferným OSV - osobnostní rozvoj jednoduché početní číslem OSV - sociální rozvoj operace Odčítání jednociferného čísla od řeší slovní úlohy s vý- dvouciferného 19 počty do sta, provádí Sčítání a odčítání dvouciferných čísel zápis slovní úlohy bez přechodu desítky 160

31 Matematika 2. ročník Sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku provede odhad Zaokrouhlování Zaokrouhlování na desítky 9 3 zaokrouhlí přirozené číslo čísel do sta na desítky porovnává přirozená čísla Porovnávání čísel Porovnání čísel do 100 a vztahy mezi OSV - osobnostní rozvoj 8 2 do sta nimi zapsat pomocí symbolu OSV - sociální rozvoj 13 zapisuje vztah rovnosti a 16 nerovnosti řeší slovní úlohy, Praktické slovní Řešení a vytváření slovních úloh Prv - slovní úlohy na daná ve kterých aplikuje nebo úlohy na sčítání a odčítání témata z přírody podle modeluje osvojené Řešení a vytváření slovních úloh ročních období početní operace na porovnávání čísel formuluje slovní úlohy, 24 ve kterých aplikuje nebo 161

32 Matematika 2. ročník modeluje osvojené početní operace 1 4 používá přirozená čísla Násobek Názorné zavedení násobení a dělení OSV - osobnostní rozvoj 2 k modelování reálných na souborech různých předmětů OSV - sociální rozvoj 4 situací Násobení jako opakované sčítání 8 vytváří soubory s daným Nejbližší nižší a vyšší násobek čísla počtem prvků provádí zpaměti Činitel, součin Záměna činitelů OSV - osobnostní rozvoj 4 5 jednoduché početní Automatizace násobilek 2, 3, 4 a 5 OSV - sociální rozvoj 8-11 operace s přirozenými Automatizace dělení v oboru násobilek čísly 2, 3, 4 a užívá matematickou 19 terminologii řeší a tvoří úlohy, Praktické slovní Řešení a vytváření slovních úloh OSV - osobnostní rozvoj ve kterých aplikuje a úlohy na násobení OSV - sociální rozvoj modeluje osvojené početní Řešení a vytváření slovních úloh operace s využitím vztahů na dělení v oboru násobilek 2,3,4,5 19 n-krát více, n-krát méně Řešení úloh se dvěma početními výkony 162

33 Matematika 2. ročník počítá s mincemi a Mince a bankovky 24 bankovkami v hodnotě do 100 Kč matematizuje jednoduché závislosti z praktického života kreslí křivé a rovné čáry Čára, přímka, bod Čára křivá, lomená, přímá OSV - osobnostní rozvoj 13 narýsuje a označí bod a Rýsování a označení přímky OSV - sociální rozvoj 19 přímku Rýsování a označení bodu narýsuje a označí úsečku Úsečka Rýsování úsečky dané délky v cm 13 porovnává velikost útvarů Označování dané úsečky 15 měří a odhaduje délku Užívání jednotek cm, dm, m, km 19 úsečky rozezná, vymodeluje Geometrické tvary Trojúhelník, obdélník a čtverec Vv - koláže z geometrických 13 9 pojmenuje a popíše Kreslení ve čtvercové síti tvarů 19 základní rovinné útvary nachází v realitě jejich reprezentaci rozezná, vymodeluje Tělesa Modelování těles krychle, kvádr OSV - osobnostní rozvoj 8 pojmenuje a popíše Stavby dle obrázků krychlové stavebnice OSV - sociální rozvoj 13 jednoduchá tělesa nachází v realitě jejich 163

34 Matematika 2. ročník 19 reprezentaci využívá časové údaje Orientace v čase Den, hodina, minuta, sekunda; čtvrt, půl, OSV - osobnostní rozvoj tři čtvrtě, celá 8 7 při řešení různých situací Čtení časových údajů na různých typech OSV - sociální rozvoj 13 v denním životě hodin 16 Sledování jednoduchých závislostí na čase 164

35 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 3. ročník Žák: 1. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 2. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 3. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 4. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 5. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 6. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 7. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 8. sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 165

36 Matematika 3. ročník sčítá a odčítá přirozená Sčítání a odčítání Sčítání a odčítání s přechodem OSV - sociální rozvoj čísla s přechodem přes v oboru do 100 přes desítku EV - lidské aktivity desítku Řešení a vytváření slovních úloh a životní prostředí provádí kontrolu záměnou na sčítání a odčítání Tv - rozpočítávání žáků sčítanců Řešitelské strategie: pokus a omyl, řetě- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje nebo modeluje osvojené početní operace zování od konce, vyčerpání vše možností zjednodušování Řešení úloh úsudkem 2 2 porovnává a zobrazuje Rozklad čísla Porovnávání čísel pomocí číselné osy OSV - sociální rozvoj 11 čísla na číselné ose v desítkové Teploměr, teplota, stupeň 13 řeší úlohy na porovnávání soustavě Celsia čísel Evidence sportovních výkonů řeší a tvoří úlohy, Součet a rozdíl čísel Pamětné a písemné sčítání a odčítání OSV - sociální rozvoj 11 4 ve kterých aplikuje nebo s přechodem přes desítku modeluje osvojené početní operace využívá komutativnosti 24 a asociativnosti při pamětném a písemném počítání 166

37 Matematika 3. ročník čte a sestavuje Násobilky 1, 2, 3, Automatizace všech spojů násobilek OSV - sociální rozvoj 8 6 jednoduché tabulky a 4, 5 Číst a sestavovat tabulky násobků diagramy 13 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje nebo modeluje osvojené početní operace čte a sestavuje Dělení v oboru Automatizace dělení v oboru násobilek OSV - sociální rozvoj 8 6 jednoduché tabulky a násobilek diagramy řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje nebo 24 modeluje osvojené početní operace užívá spojů všech násobi- Násobilky 6,7,8,9 Automatizace všech spojů násobilek OSV - sociální rozvoj 8 6 lek Čtení a sestavování tabulek násobků EV - lidské aktivity čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

38 Matematika 3. ročník dělí v oboru všech Dělení v oboru Automatizace dělení v oboru násobilek OSV - sociální rozvoj 8 6 násobilek násobilek čte a tvoří jednoduché tabulky a diagramy řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje nebo modeluje osvojené početní operace čte, sestavuje a zapisuje Násobení 10 a 0 Automatizace spojů 10 a 0 OSV - sociální rozvoj 4 6 jednoduché tabulky a 8 diagramy řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje nebo modeluje osvojené početní operace řeší a tvoří úlohy, Slovní úlohy v praxi Řešení a vytváření slovních úloh EV - lidské aktivity 8 6 ve kterých aplikuje nebo vedoucích k násobení a dělení - pojmy a životní prostředí modeluje osvojené početní n-krát více, n-krát méně OSV - sociální rozvoj 19 operace Zásady sběru a třídění dat čte a sestavuje jednoduché Strukturovaná tabulka 24 tabulky a diagramy Diagram sloupcový a kruhový 168

39 Matematika 3. ročník pamětně násobí dvojcifer- Násobení a dělení Pamětné násobení dvojciferného čísla OSV - sociální rozvoj 8 4 né číslo jednociferným dvojciferných čísel jednociferným mimo obor násobilek mimo obor násobilek jednociferným Násobení součtu nebo rozdílu dvou čísel používá při řešení úloh Užití závorek závorky využívá komutativnosti a asociativnosti při násobení určuje neúplný podíl a Dělení se zbytkem Dělení celku na části OSV - sociální rozvoj 8 6 zbytek v jednoduchých Určování polovin, třetin a čtvrtin případech Provádění kontroly při dělení se zbytkem vypočítá polovinu, třetinu 19 a čtvrtinu z daného celku kontroluje dělení se zbytkem pomocí násobení a sčítání 2 1 čte, zapisuje a Sčítání a odčítání Počítání po stovkách, desítkách a OSV - sociální rozvoj 8 2 porovnává přirozená do 1000, jednotkách 11 čísla do 1000 číselná řada 13 upravuje vztah rovnosti a 17 nerovnosti 21 zobrazuje čísla na číselné ose 169

40 Matematika 3. ročník 2 1 čte, zapisuje a Zápis čísel Čtení a zápis trojciferných čísel OSV - sociální rozvoj 8 2 porovnává přirozená 11 čísla do uplatňuje vztah rovnosti a 17 nerovnosti zobrazí čísla na číselné Číselná osa Znázornění trojciferných čísel na OSV - sociální rozvoj 8 2 ose číselné ose porovnávání čísel 13 porovnává trojciferná čísla zaokrouhluje přirozená Zaokrouhlování Zaokrouhlování na desítky a stovky OSV - sociální rozvoj 11 čísla čísel Odhad a kontrola výsledků 17 odhaduje a kontroluje výsledky početních operací 4 4 využívá komutativnosti Součet a rozdíl čísel Sčítání a odčítání násobků 100 OSV - sociální rozvoj 8 a asociativnosti Sčítání a odčítání čísel bez přechodu 13 násobků Sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků 100 Písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou sčítanců 170

41 Matematika 3. ročník Písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním řeší, aplikuje, modeluje a Slovní úlohy Řešení a vytváření slovních úloh na OSV - sociální rozvoj 8-9 vytváří osvojené početní písemné sčítání a odčítání EV - lidské aktivity 11 operace Fáze řešení problému: zápis, grafické a životní prostředí 14 znázornění, řešení, odhad, kontrola 17 výsledku, posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi osvojené početní operace Slovní úlohy z praxe Řešení složených slovních úloh se dvěma OSV - sociální rozvoj 9-12 využívá při řešení různými početními úkony EV - lidské aktivity 15 slovních úloh Přezkoušení a zhodnocení řešení slovní a životní prostředí úlohy 25 Aplikování řešení na jiné slovní úlohy Používání pravidla o závorkách 2 7 rýsuje a označuje body, Geometrie: Označení a rýsování OSV - sociální rozvoj 13 přímky, polopřímky a bod, přímka, Zásady rýsování 17 průsečíky polopřímka měří a odhaduje délky Úsečka Rýsování, odhadování délky, měření na OSV - sociální rozvoj 7 úsečky mm

42 Matematika 3. ročník kreslí a rýsuje rovnoběžky Rovnoběžky, Označování průsečíků OSV - sociální rozvoj 13 ve čtvercové síti různoběžky Rýsování rovnoběžek ve čtvercové síti měří délky stran rovin- Rovinné obrazce : Kreslení a rýsování ve čtvercové síti OSV - sociální rozvoj 8 ných obrazců, trojúhelník, čtverec, 13 vypočítá obvody těmto obdélník 17 obrazcům měří délky hran těles, Tělesa Modelování krychle a kvádru (kužel, OSV - sociální rozvoj 8 modeluje krychle a kvádry jehlan) 13 Stavby dle obrázků krychlové stavebnice tvoří jednoduché tabulky Orientace v čase Den 24 hodin OSV - sociální rozvoj 10 a diagramy Hodina 60 minut 13 převádí jednotky času Minuta 60 sekund Různé typy hodin Jednoduché závislosti na čase Jízdní řády 172

43 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 4. ročník Žák: 1. užívá lineární uspořádání; zobrazí celé a destinné číslo na číselné ose 2. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 3. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 4. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 5. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 6. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 7. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 8. vyhledává, sbírá a třídí data 9. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 10. sestrojí rovnoběžky a kolmice 11. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 12. modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomků 13. porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných celých čísel 173

44 Matematika 4. ročník zobrazí přirozená čísla do Posloupnost Čtení a psaní čísel, počítání po tisících, OSV - morální rozvoj na číselné ose přirozených čísel desetitisících a statisících 13 seřadí je sestupně i do milionu Římské číslice 16 vzestupně zaokrouhluje přirozená Rozklad čísel v Porovnávání čísel pomocí číselné osy OSV - morální rozvoj čísla desítkové soustavě Zaokrouhlování čísel s danou přesností porovnává přirozená čísla Převody jednotek délky, hmotnosti a do milionu objemu (cm, l, kg) řeší příslušní nerovnice rozkládá čísla v desítkové soustavě při pamětném i písemném Sčítání a odčítání Pamětné a písemné sčítání a odčítání OSV - morální rozvoj sčítání využívá komutativ- čísel v daném oboru přirozených čísel v oboru do tisíce 13 4 nost a asociativnost Práce s kalkulátorem řeší a tvoří úlohy, Vztahy mezi Řešení slovních úloh OSV - morální rozvoj 4 ve kterých aplikuje sčítáním a Hospodaření domácnosti VDO - občanská společnost a 5 osvojené početní operace odčítáním Finance, úspory škola 174

45 Matematika 4. ročník užívá komutativní a Násobení a dělení Pamětné násobení a dělení jednocifer. OSV - morální rozvoj 3 asociativní zákon čísel v daném oboru číslem VDO - občanská společnost a 4 zpaměti Písemné násobení a dělení jednociferným škola 5 a dvojciferným číslem MeV - interpretace vztahu 6 Jednoduché převody jednotek času mediálních sdělení a 7 Písemné dělení jednociferným dělitelem reality 8 Řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o n- více (méně), n-krát více (méně) Vymezení základních vlastností početních výkonů graficky znázorní zlomek Číselná osa Obor přirozených čísel, nula, záporná OSV - morální rozvoj 8 6 Čísla celá, zlomek celá čísla, Na číselné ose přečte, zapíše a porovná Př grafy Vyjádření dlužné částky čísla v oboru celých čísel Zlomek, zobrazení zlomků 1/2, 1/3, atd. Práce s teploměrem Orientace v čase, jednoduché převody řeší jednoduché úlohy na Čitatel, jmenovatel, Řešení a vytváření slovních úloh k určení OSV - morální rozvoj určení poloviny, třetiny, zlomková čára poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, VDO - občanská společnost a čtvrtiny, pětiny a desetiny desetiny daného celku škola daného celku Vyjádření celku z dané poloviny, čtvrtiny atd. Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 175

46 Matematika 4. ročník určí vzájemnou polohu Vzájemná poloha Rýsování rovnoběžek a různoběžek OSV - morální rozvoj 5 dvou přímek dvou přímek v Vyznačení průsečíků 8 sestrojí rovnoběžku rovině, rovnoběžky, Rýsování libovolných rovnoběžek 10 s danou přímkou různoběžky, 13 průsečík sestrojí kolmici k dané Kolmice, kolmost Rýsování kolmice pomocí trojúhelníku OSV - morální rozvoj 5 10 přímce s ryskou 8 umí narýsovat jednoduché Rýsování libovolného obdélníku 10 konstrukce Rovinné útvary: mnohoúhelník, čtyřúhel- 13 ník, pětiúhelník, šestiúhelník 21 Pojmy : vrchol, strana, úhlopříčka 25 mnohoúhelníka narýsuje kružnici s daným Kružnice, kruh, Rýsování kružnice s daným středem a OSV - morální rozvoj 5 středem a daným poloměr, střed poloměrem 8 poloměrem

47 Matematika 4. ročník pracuje se souměrnými Osa souměrnosti Určování os souměrnosti OSV - morální rozvoj útvary 4 Vv - vytváření obrazců 8 Určování roviny souměrnosti s využitím osy 11 souměrnosti 13 určí osu souměrnosti rozpozná a narýsuje Souměrné útvary, Souměrné útvary ve čtvercové síti OSV - morální rozvoj 4 souměrný útvar rovnostranný a Konstrukce souměrných útvarů ve Pv - modelování souměrných 8 rovnoramenný čtvercové síti útvarů 11 trojúhelník Modelování souměrných útvarů určí obsah rovinných Obsah čtverce a Určování obsahu rovinných obrazců OSV - morální rozvoj 4 obrazců pomocí čtvercové obdélníku ve pomocí čtvercové sítě 8 sítě čtvercové síti

48 Matematika 4. ročník řeší jednoduché slovní Jednotky obsahu Užití základních jednotek obsahu OSV - morální rozvoj úlohy na výpočty obsahu mm 2, cm 2, m 2 Řešení jednoduchých slovních úloh EV - lidské aktivity a životní obdélníku a čtverce na výpočty obsahu čtverců a obdélníků prostředí MeV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př - převody jednotek vymodeluje síť kvádru a Síť kvádru a krychle Různé pohledy na tělesa OSV - morální rozvoj 7-8 krychle Síť kvádru a krychle rozložením Pv - využití sítí kvádru a vymodeluje kvádr a krabičky krychle krychli z dané sítě Modelování kvádru a krychle ze sítě 18 Určení kvádru a krychle součtem obsahu stěn

49 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 5. ročník Žák: 1. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 2. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 3. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel podle stanovených postupů 4. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel podle stanovených postupů 6. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 7. vyhledává a třídí data 8. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 9. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 10. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 11. řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 12. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 13. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 179

50 Matematika 5. ročník zobrazí přirozená čísla Přirozená čísla do Čtení a zápis čísel do milionu OSV - morální rozvoj 4 do milionu a přes milion milionu Porovnávání přirozených čísel Vl - měřítko na mapě 8 na číselné ose Zobrazování na číselné ose 11 porovnává čísla Využívá polohové vztahy hned před, hned za řeší nerovnice provádí písemné početní Početní výkony Řešení jednoduchých rovnic a nerovnic OSV - morální rozvoj 3 operace v oboru přiroze- s přirozenými čísly Zaokrouhlování na miliony, statisíce, VMEGS - Evropa a svět 4 ných čísel desetitisíce, tisíce a sta nás zajímá 5 zaokrouhluje přirozená Pamětné sčítání a odčítání (maximálně MeV - práce v realizačním 11 čísla dvě číslice různé od nuly) týmu provádí odhady a Pamětné násobení a dělení v oboru malé Př - sluneční soustava kontroluje výsledky násobilky početních operací Písemné sčítání a odčítání (sčítat až 4 Vl - měřítko na mapě přirozená čísla) tvoří úlohy, ve kterých Písemné násobení (až čtyřciferným aplikuje osvojené početní činitelem) a dělení (až dvojciferným operace využívá rozvinutého zápisu čísla do milionu dělitelem) Řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony Vlastnosti početních výkonů (komutativnost, distributivnost, asociativnost) 180

51 vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Zápis jednoduchých pozorování (měření teploty, průjezd aut) Práce s daty podle daného kritéria Reálnost vyhledaných údajů Doplnění připravené tabulky nebo diagramu údaji Vytvoření tabulky a sloupcového diagramu na základě jednoduchého textu Práce s tabulkou a diagramem ( vyhledat požadovaná data, porozumět vztahům :větší, menší apod.) Práce se sloupcovým a kruhovým diagramem bez použití procent Práce s daty v jízdním řádu Jednoduché převody jednotek času 181

52 Matematika 5. ročník 2 2 zapíše a přečte desetinné Zlomky se jmenova- Praktické modely desetinných čísel Pv - skládání papírových 4 6 číslo řádu desetin a setin, telem 10,100 a (peníze, hmotnost, délky, čas) modelů 11 7 zobrazí je na číselné ose jejich zápis Psaní a čtení desetinných čísel OSV - morální rozvoj 13 8 desetinným číslem (desetina, setina) MeV - práce v realizačním 15 Zobrazování desetinných čísel řádu týmu desetin a setin na číselné ose, jejich porovnávání Desetinné číslo zlomek se jmenovatelem 10, 100, sčítá a odčítá desetinná Početní výkony Písemné sčítání a odčítání desetinných PČ - měření délky 3 čísla řádu desetin a setin s desetinnými čísel řádu desetin a setin VMEGS - Evropa a svět 4 násobí a dělí desetinné čísly Pamětné násobení a dělení desetinných nás zajímá 5 číslo deseti čísel řádu desetin a setin deseti a stem MeV - práce v realizačním 8 užívá desetinné číslo v Písemné násobení a dělení desetinných týmu 11 příkladech z praktického čísel řádu desetin a setin přirozeným života číslem menším než deset zaokrouhluje desetinné Řešení a vytváření slovních úloh číslo řádu desetin na celky vedoucích k užití desetinných čísel řeší jednoduché slovní v jednoduchých případech úlohy na užití desetinných Zaokrouhlování desetinných čísel řádu čísel desetin na celky rozezná a narýsuje obdélník a čtverec Konstrukce obdélníku a čtverce Rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem MeV - práce v realizačním týmu 182

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí pouţívat znalosti z matematiky

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Mgr.Ilona Martišková ředitelka školy

Mgr.Ilona Martišková ředitelka školy Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola pro život č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice,

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se, žijeme vzájemně a spolu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více