Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost O Osobní Účet Individual Account Application"

Transkript

1 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1

2 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího formuláře je třeba, abyste si přečetli a pochopili všechny podmínky týkající se vašeho obchodního účtu u společnosti One Financial Markets, které jsou podrobně popsány ve Smlouvě s klientem (Podmínky, Harmonogram a Oznámení pro klienta). Vyplňte prosím všechny části tohoto formuláře. Po vyplnění bude tato žádost tvořit součást vaší Smlouvy s klientem u společnosti One Financial Markets. Informace uvedené v této žádosti použijeme k posouzení toho, zda si můžete účet otevřít. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny poskytnuté informace byly zcela přesné, a pokud v budoucnu dojde k jakékoliv nepříznivé změně rozhodných skutečností, jste povinni nás o tom písemně informovat. Formulář vyplňujte na stroji nebo tiskacím písmem a každou stranu podepište. Neúplné žádosti nebudou schváleny. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vyplňování tohoto formuláře, podmínek nebo požadované identifikační dokumentace, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0044 (0) Before completing the following form it is essential that you have read and understood all the terms and conditions concerned with your One Financial Markets trading account as detailed in the Client Agreement (Terms & Conditions, Schedule and Client Notice). Please complete all sections of this from. When completed, this application will form part of your Customer Agreement with One Financial Markets. We will use the information gained from this application form to assess your suitability to open an account. For this reason it is essential that all the information provided is entirely accurate and if, at a future date, any circumstances adversely affect this information you are required to write to us advising us of these details. Please type or print clearly using block letters and ensure you initial each page. Incomplete applications will not be approved. For any questions related to the completion of this form, the terms and conditions or the required supporting documents please contact us on 0044 (0) IDENTIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Supporting Documentation Ke všem žádostem musí být přiložen doklad o trvalém bydlišti a doklad totožnosti. I. Doklad o trvalém bydlišti: ověřená kopie* (ne starší 4 měsíců) účtu za dodávku elektřiny nebo vody nebo výpisu z bankovního účtu obsahující vaše jméno a adresu trvalého bydliště. Účty a výpisy vytištěné z Internetu nejsou akceptovatelné. II. Doklad totožnosti: ověřená kopie* vašeho platného cestovního pasu, občanského průkazu nebo řidičského průkazu s fotografií. Rezidenti Velké Británie, všech zemí Evropské unie, Austrálie, Brazílie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Singapuru a Švýcarska mohou předložit neověřené kopie výše uvedených dokumentů. Rezidenti Číny, členských států Rady pro spolupráci arabských zemí v Zálivu, Indie a Jižní Afriky mohou předložit neověřené kopie, pokud je jejich vklad po celou dobu otevření účtu nižší než USD. Ověření může provést advokát, notář, konzulární úředník nebo úředník velvyslanectví a musí být opatřeno razítkem opis originálu. Všechny kopie musí být zřetelné a ověření musí být čitelné, opatřené datem a podpisem s celým jménem a adresou ověřovatele. All application forms must be accompanied by proof of residential address and proof of identity. I. Proof of Address: certified copy* of a recent (no more than 4 months old) utility bill or bank statement stating your name and residential address. Bills and statements printed off the internet are not acceptable. II. Proof of Identity: certified copy* of your valid passport, National ID card or photocard drivers licence. Please note that residents of the UK, all EU countries, Australia, Brazil, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Norway, Singapore and Switzerland may provide uncertified copies. Please note that residents of China, Gulf Co-operation Council member countries, India and South Africa may provide uncertified copies if depositing < $5,000 over the lifetime of the account. *Certification may be carried out by a lawyer, Notary Public, Consulate or Embassy official and be stamped as true copy of the original. All copies must be clear and certification must be legible, dated and signed with the full name and address of the certifier included. Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 2

3 VŠEOBECNÉ INFORMACE General Information V případě společných žádostí by měl každý žadatel vyplnit samostatný formulář. For joint applications each applicant should complete a separate form. Celé jméno (tak, jak je uvedeno v cestovním pasu): Full Name (as on passport): Národnost: Nationality: Číslo pasu: Passport Number: Datum narození (dd/mm/rrrr): Date of Birth (dd/mm/yyyy): Trvalé bydliště: Residential Address: Doručovací adresa: (pokud se liší od adresy sídla) Mailing Address (if different): ová adresa: Address: Telefon domů: Mobil: Home Tel: Mobile: Telefon do práce: Work Tel: Preferovaný způsob kontaktování: Domů Práce Mobil Preferred method of contact: Home Work Mobile Investiční služby Investment Services Bude nám nějaká jiná osoba kromě vás osobně poskytovat instrukce týkající se obchodování prováděného na váš účet nebo bude vaším jménem jednat jako zprostředkovatel? (Pokud ano, kontaktujte prosím naše Oddělení klientské podpory za účelem vyplnění formuláře speciální plné moci.) Will any other person aside form you personally give us instructions regarding trading to be undertaken on your account, or will an agent act on your behalf? (If Yes, please contact our Support Office to fill out a Limited Power of Attorney form.) Ano Ne Yes No INFORMACE O ZAMĚSTNÁNÍ Employment Information Status zaměstnání: Zaměstnaný OSVČ Nezaměstnaný Důchodce Student Employment status: Employed Self Employed Unemployed Retired Student Jiné (specifikujte) Other (please specify) Název zaměstnavatele: Employer s name: Hlavní předmět podnikání zaměstnavatele: Employer s principle type of business: Zastávaná pozice: Position held: Počet odpracovaných let: Years there: Je váš zaměstnavatel členem FSA (Úřad pro finanční služby)? Is your employer an FSA member? Ano Ne Yes No Pokud ANO, uveďte prosím ovou adresu, na kterou je třeba poslat kopie potvrzení kontraktu (tzv. contract notes), aby byla dodržena pravidla o obchodování na osobním účtu. If YES, please advise us of the address to which copy contract notes should be sent to satisfy personal account trading rules. Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 3

4 FINANČNÍ INFORMACE Financial Information Název banky: Name of Bank: Adresa banky: Address of Bank: Název účtu: Name of account: Číslo účtu: Account number: SWIFT/BIC: Následující informace jsou nutné k tomu, abychom správně stanovili vaši klasifikaci zákazníka. Poskytnuté informace nijak neovlivní služby, které vám budeme poskytovat, neomezí vaše obchodní příležitosti ani potenciální ztráty. The following information is required in order for us to correctly establish your customer classification. The information provided will not alter the service you receive, restrict your trading opportunities or limit your potential losses. Přibližný roční příjem ze všech zdrojů (USD): Approximate annual income from all sources (USD): Přibližná hodnota čistého jmění, vyjma vašeho obydlí (USD): Approximate net worth excluding private residence (USD): Přibližná hodnota vašeho investičního portfolia (USD): Approximate value of your Investment Portfolio (USD): Očekávaná počáteční hodnota vkladu (USD): Expected initial deposit size (USD): Přibližná hodnota prostředků, které máte k dispozici pro obchodování s námi (USD): Approx. value of funds available for trading with us (USD): ZDROJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A INFORMACE O ZAMĚSTNÁNÍ Source of funds Uveďte prosím zdroj (zdroje) svých finančních prostředků určených na obchodování (zaškrtněte jednu či více možností): Please indicate the source(s) of your funds for trading (please tick one or more): Zaměstnání Důchod Dědictví Samostatná výdělečná činnost Employment Pension Inheritance Self-employed business Pouze úspory a investice Jiné (specifikujte níže) Savings and Investments only Other (please specify below) Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 4

5 POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA Politically Exposed Person Politicky exponovaná osoba je osoba, které je či kdykoliv v předcházejícím roce byla svěřena významná veřejná funkce, jakož i blízký rodinný příslušník či osoba známá jako blízký společník této osoby. A Mezi významné veřejné funkce patří: hlava státu, předseda vlády, ministr a náměstek nebo asistent ministra; člen parlamentu; člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně, až na výjimky, nelze použít opravné prostředky; člen účetního dvora nebo vrcholného orgánu centrální banky; velvyslanec, chargé d affaires a vysoký důstojník v ozbrojených silách; a člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu. Výše uvedené kategorie nezahrnují vedoucí pracovníky na střední úrovni ani níže postavené vedoucí pracovníky. B Blízcí rodinní příslušníci osob uvedených v části A jsou rovněž považováni za politicky exponované osoby; patří mezi ně: manžel/manželka; partner/partnerka (včetně osoby, která se podle právního řádu daného státu považuje za ekvivalent manžela/manželky); děti a jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky; a rodiče. Blízcí společníci osob uvedených v části A jsou rovněž politicky exponované osoby; patří mezi ně: každá fyzická osoba, která je spoluvlastníkem stejné právnické osoby nebo právního uskupení nebo má jakýkoliv jiný blízký obchodní vztah s osobou uvedenou v části A; a každá fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem právnické osoby nebo právního uskupení, založených ve prospěch osoby uvedené v části A. Zaškrtněte, prosím, potvrďte: Prohlašuji, že NEJSEM politicky exponovanou osobou definovanou v části A nebo B. Prohlašuji, že jsem politicky exponovanou osobou definovanou v části A nebo B. A Politically Exposed Person is an individual who is or has at any time in the preceding year, been entrusted with prominent public functions and an immediate family member, or known close associate of such a person. A - Prominent public functions include: Heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; Members of parliaments; Members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, except in exceptional circumstances; Members of courts of auditors or of the boards of central banks; Ambassadors, chargés d affaires and high-ranking officers in the armed forces; and Members of the administrative, management or supervisory boards of State-owned enterprises. Please note that the categories above do not include middle-ranking or more junior officials. B - Immediate family members of such persons as set out under part A are also Politically Exposed Persons, this includes: A spouse; A partner (including a person who is considered by his national law as equivalent to a spouse); Children and their spouses or partners; and Parents. Close associates of such persons as set out under part A are also Politically Exposed Persons, this includes: Any individual who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations, with a person as stated in part A; and Any individual who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a person as stated in part A. Please tick to confirm: I declare that I am NOT a Politically Exposed Person as defined under A or B. I declare that I am a Politically Exposed Person as defined under A or B. Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 5

6 PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S OBCHODOVÁNÍM Previous Trading Experience Stručně prosím popište, proč si chcete otevřít účet, a uveďte své předchozí zkušenosti s investičními produkty. Please give a brief description of why you wish to open an account, with reference to any previous experience in investment products. Se kterými produkty z níže uvedených jste obchodovali a jak dlouho? Which of the following have you traded in and for how long? Spot FX (promptní devizové obchody) nebo Forward FX (Forex): Ano Ne Let Měsíců Spot or Forward FX: Yes No Years Months Komodity: Ano Ne Let Měsíců Commodities: Yes No Years Months Opce a warranty (opční listy): Ano Ne Let Měsíců Options and Warrants: Yes No Years Months Akcie: Ano Ne Let Měsíců Shares: Yes No Years Months CFD (CFD kontrakty): Ano Ne Let Měsíců CFDs: Yes No Years Months Kolikrát průměrně za měsíc obchodujete a jaký je váš průměrný objem obchodů? On average how often in a month do you trade and what is the average trade size? Průměrné obchody za měsíc Průměrný objem obchodů (USD) Ave. Trades per Month Ave. Deal Size ($) Spot FX (promptní devizové obchody) Nebo Forward FX (Forex): Spot or Forward FX: Komodity: Commodities: Opce a warranty (opční listy): Options and Warrants: Akcie: Shares: CFD (CFD kontrakty): CFDs: Se kterými společnostmi jste obchodovali? Bylo to pouze na bázi provedení? Which companies have you dealt with? Was this on an execution only basis? Název společnosti Company Name Pouze provádění pokynů? Execution Only? Spot FX (promptní devizové obchody) Nebo Forward FX (Forex): Ano Ne Spot or Forward FX: Yes No Komodity: Ano Ne Commodities: Yes No Opce a warranty (opční listy): Ano Ne Options and Warrants: Yes No Akcie: Ano Ne Shares: Yes No CFD (CFD kontrakty): Ano Ne CFDs: Yes No Jaké jsou vaše investiční cíle? Spekulace Zajištění proti jiným investicím What are your investment objectives? Speculation Hedge against other investments (Zaškrtněte jednu či vice možností) (Please tick one or more) Kdy jste obchodovali naposled? (dd/mm/rrrr) When did you last trade? (dd/mm/yyyy) Máte nějaké současné/bývalé zaměstnání, odborné zkušenosti/kvalifikaci či školení/vzdělání, které by vám pomohlo porozumět našim službám? Pokud ano, prosím popište je. Do you have any current/former employment, professional experience/ qualifications or training/education which would assist your understanding of our services? If so please describe. Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 6

7 DALŠÍ INFORMACE Additional Information Jak jste se o nás dozvěděli? Časopis (specifikujte níže) Přítel (specifikujte níže) Reklama na Internetu How did you hear about us? Magazine (specify below) Friend (specify below) Online Ad Internetový vyhledávač (specifikujte níže) Noviny Seminář Search Engine (specify below) Newspaper Seminar Jiné (specifikujte zde) Other (specify here) Osoba, která vás informovala (pokud je použitelné): Introducer (if applicable): Reklamní kód (pokud je použitelné): Promotional Code (if applicable): Zvolte prosím svou platformu: Please choose your platform: ONE XTS DMA MT4 DMA Fortex (ONE MT4, ONE Web, ONE Mobile) Pokud jste zvolili platformu ONE XTS, vyberte prosím měnu svého účtu: If you have chosen the ONE XTS platform, please select your account currency: USD GBP EUR Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 7

8 ZNALOSTI O TRHU Market Awareness Rozumíte zásadám obchodování na úvěr (tzv. margin trading) a rizikům vztahujícím se k obchodování Ano Ne s finančním produktem s pákovým efektem, zvláště pak tomu, že vaše ztráta může být větší než Yes No počáteční investice? Souhlasíte s tím, že přijmete tato rizika? Do you understand the principles of margin trading and the risks involved in trading a leveraged financial product, in particular that you may lose more than you initial investment? Do you agree to accept these risks? Víte, že na svém účtu musíte udržovat určitou minimální částku (marži), abyste pokryli všechny požadavky Ano Ne obchodování na úvěr? Yes No Are you aware that you must maintain a minimum level of margin in your account to cover any margin requirements? Rozumíte výrazu Mark to Market (hodnota otevřených pozic v portfoliu investora v aktuálních tržních Ano Ne cenách) a tomu, že zisk a ztráta na vašem účtu se bude odečítat či připočítávat každý den? Yes No Do you understand the term Mark to Market and that your account profit and loss will be debited or credited on a daily basis? Rozumíte koncepci poptávka/nabídka? Ano Ne Do you understand the concept of bid/offer? Yes No Víte, že můžete na trhu provést krátký prodej (tzv. short sell) s cílem mít prospěch z trendu poklesu cen? Ano Ne Are you aware you can short sell the market to benefit from down price trends? Yes No Víte, že můžete zadat pokyny Stop Loss k omezení svých ztrát? Ano Ne Are you aware that you can place Stop Loss orders to limit your losses? Yes No Znalost CFD (CFD kontrakty) CFD Knowledge Rozumíte, že neexistuje fyzické předání CFD? Ano Ne Do you understand there is no physical delivery of CFDs? Yes No Rozumíte, že všechny CFD se na konci každého dne překlápějí? Ano Ne Do you understand that all CFDs are rolled over at the end of each day? Yes No Rozumíte, že jsme vaší protistranou a že zaujímáte pozice proti nám a nikoli s trhem? Ano Ne Do you understand that we are your counterparty and that your positions Yes No are taken against us and not with an exchange? Víte, že po skončení vaší komoditní pozice budete překlopeni do následujícího měsíce? Ano Ne Are you aware that upon expiry of your commodity position you will be rolled into the next future month? Yes No Víte, že po vypršení (expiraci) NEPŘEKLOPÍME vaše nevyřízené příkazy pro komodity do následujícího měsíce? Ano Ne Are you aware that upon expiry any pending orders on commodities will NOT Yes No be rolled over to the next future month by us? Víte, že korporátní případy jsou řešeny odlišně při obchodování s CFD než při obchodování s fyzickými akciemi? Ano Ne Are you aware that corporate events are handled differently when trading CFDs Yes No than when trading physical shares? Znalost devizových obchodů (tzv. FX) FX Knowledge Rozumíte, jak se kótují měnové páry? Ano Ne Do you understand how currency pairs are quoted? Yes No Víte, že kótujeme devizy (FX) ve fixních smluvních objemech? Ano Ne Are you aware that we quote FX in fixed contract sizes? Yes No Víte, že vaše pozice budou na konci každého dne obchodování překlopeny? Ano Ne Are you aware that your positions will be rolled over at the end of each trading day? Yes No Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 8

9 PŘESNOST INFORMACÍ A SOUHLAS Accuracy of Information & Consent Zaškrtněte, prosím, potvrďte: Please tick to confirm: Potvrzuji, že je mi vice než 18 let a že zde uvedené informace jsou pravdivé a přesné. I confirm that I am over 18 and that the information represented here is true and accurate. Souhlasím s tím, že vás budu okamžitě písemně informovat, pokud kterékoliv ze zde uvedených informací přestanou být správné. I agree to inform you promptly in writing should any of the information contained here cease to be correct. Přečetl jsem, pochopil a plně akceptuji Smlouvu s klientem společnosti One Financial Markets (Podmínky, Harmonogram a Oznámení pro klienta) a souhlasím s tím, aby mi byly tyto dokumenty předány v elektronické formě. I have read, understood and accept in full One Financial Markets Client Agreement (Terms & Conditions, Schedule and Client Notice) and agree to these documents being delivered to me in electronic format. Jsem si jist, že obchodování s CFD a FX instrumenty je pro mě vhodné a byl jsem informován o možnosti využít nezávislého finančního poradenství. I am sure that CFD and FX trading is suitable for me and I have been advised of my ability to seek independent financial advice. Celé jméno: Full Name: Datum (dd/mm/rrrr): Date (dd/mm/yyyy): Podpis: Signature: SOUHLAS RETAILOVÉHO KLIENTA Retail Client Consent Souhlasím s tím, že se mnou bude zacházeno jako s retailovým (neprofesionálním) klientem, a akceptuji, že se tato klasifikace bude vztahovat na všechny mé transakce u společnosti One Financial Markets. Vím, že mohu požádat, aby mě společnost One Financial Markets překvalifikovala buď všeobecně, nebo ve vztahu ke konkrétní investiční službě nebo transakci či typu transakce nebo produktu, a že se společnost One Financial Markets může rozhodnout, zda mi bude poskytovat své služby na tomto základě nebo ne. Četl jsem písemné varování společnosti One Financial Markets, které mě informuje o ochraně, kterou bych mohl ztratit, pokud budu překlasifikován na vyšší úroveň. Jsem si vědom následků takové reklasifikace a v případě, že budu požadovat vyšší klasifikaci, jsem ochoten akceptovat jakoukoli ztrátu ochrany, která z toho bude plynout. Pravidla FSA (Úřadu pro finanční služby) ve vztahu ke Směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID) vyžadují, abyste vyjádřili svůj předchozí souhlas s následujícími podmínkami: Souhlasím s tím, aby společnost One Financial Markets (nebo její sesterské či přidružené společnosti, podle konkrétního případu) prováděla transakce mým jménem mimo regulovaný trh nebo multilaterální obchodní systém I agree to be treated as a Retail Client and accept that this classification shall apply to all my transactions with One Financial Markets. I understand that I can request One Financial Markets to re-classify me either generally or in respect of a particular investment service or transaction or type of transaction or product and that One Financial can choose whether or not to provide their services on that basis. I have read One Financial Markets written warning advising me of the protections I might lose if I am re-classified to a higher classification. I am aware of the consequences of such re-classification and in the event I request a higher classification, am willing to accept any loss of protections that will result. The FSA rules in respect of MiFID requires your express prior consent to the following terms: I consent to One Financial (or its affiliates or associated companies as may be applicable) effecting transactions on my behalf outside a regulated market or multilateral trading facility. Akceptuji a souhlasím s výše uvedenými podmínkami. I accept and agree to the above terms. Celé jméno: Full Name: Datum (dd/mm/rrrr): Date (dd/mm/yyyy): Podpis: Signature: Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 9

10 DŮLEŽITÉ INFORMACE Important Information Při určení vaší zákaznické klasifikace vycházíme výhradně ze zde poskytnutých informací. Je tedy velmi důležité nás v případě změny kteréhokoli z těchto údajů bezodkladně písemně informovat, abychom mohli vaši klasifikaci přehodnotit. Veškeré dokumenty posílejte na adresu: Account Opening One Financial Markets 20 Savile Row WIS3PR Velká Británie Za účelem rychlého zpracování vraťte, prosím, vyplněný formulář a podpůrnou dokumentaci faxem na číslo 0044 (0) nebo pošlete naskenované dokumenty na adresu Pokud pošlete svou žádost em nebo faxem, musíte ještě originál poslat poštou, a to nejpozději do 14 dnů. Společnost One Financial Markets je tvůrce trhu, který se zabývá pouze prováděním instrukcí svých klientů v oblasti finančních derivátů; zabývá se zvláště CFD pro komodity, akcie a akciové indexy a devizovými obchody na úvěr. CFD a devizové obchody na úvěr jsou produkty s pákovým efektem, u kterých je vysoká míra rizika, že ztratíte víc, než byl váš počáteční vklad. Obchodování CFD nemusí být vhodné pro všechny investory a před otevřením účtu byste měli plně pochopit s tím související rizika. Informace uvedené v našich prospektech nejsou určeny ani nemají být distribuovány osobám se sídlem ve Spojených státech ani jakékoli jiné jurisdikci, kde jejich distribuce či služby zde popsané mohou být v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Jste odpovědní za zjištění požadavků svých místních zákonů a předpisů a musíte zajistit, že je nebudete porušovat. One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). Společnost CB Financial Services Ltd je zmocněna a řízena FSA (Úřadem pro finanční služby) pod číslem společnosti CBFS je společnost registrovaná v Anglii na adrese 20 Savile Row, Londýn, WIS 3PR pod registračním číslem společnosti We rely solely on the information provided here in assessing your customer classification. It is therefore essential that if any of these details should change, you inform us in writing immediately so that we can reassess your classification. Please post all documents to: Account Opening One Financial Markets 20 Savile Row W1S 3PR United Kingdom For fast processing please return the completed form and supporting documentation by fax to 0044 (0) or scan your documents to Please note that if you send your application via or fax you still need to submit the original forms within 14 days by standard mail. One Financial Markets is an execution-only market-maker in financial derivatives, in particular Contracts for Difference (CFDs) on commodities, shares and stock indices, as well as margined Foreign Exchange. CFDs and margined Foreign Exchange are leveraged products which carry a high degree of risk which may result in you losing more than your initial deposit. Trading CFDs may not be suitable for all investors and you should fully understand the risks involved before opening an account. The information given in our brochures is not directed at or to be distributed to any persons domiciled in the United States or any other jurisdiction where its distribution or the services described herein may be contrary to local laws or regulations. You shall be responsible for identifying the requirements of your local laws and regulations and to ensure you are not in breach thereof. One Financial Markets is a trading name of CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS is authorised and regulated by the Financial Services Authority under company number CBFS is a company registered in England at 20 Savile Row, London, W1S 3PR under Company Reg. Number Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 10