ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní studium

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1 Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání 11 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Rozvoj občanských a klíčových kompetencí Začlenění průřezových témat do výuky Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 2.12 Prevence sociálně patologických jevů 20 3 Učební plán 21 4 Učební osnovy 25 Český jazyk 25 Anglický jazyk 36 Německý jazyk 48 Občanská nauka 61 Dějepis 67 Fyzika 72 Ekologie a chemie 78 1

3 Matematika 94 Literatura a umění 104 Tělesná kultura 115 Životní styl 135 Výpočetní technika 140 Elektronické počítače 147 Ekonomika 156 Základy elektrotechniky 162 Elektronika 168 Silnoproudá zařízení 175 Učební praxe 181 Elektrotechnická měření 189 Technické kreslení 194 Programování 198 Počítačová grafika 206 Počítačové sítě 212 Zpracování zvuku a obrazu 217 Číslicová technika Popis materiálního a personálního zabezpečení výuky v daném ŠVP a oboru vzdělávání Materiální zabezpečení výuky Personální zabezpečení výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Úřad práce Vysoké školy a vyšší odborné školy Podnikatelská sféra Rodiče a žáci 226 2

4 Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro informační technologie Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září 2009 Adresa školy: Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: Kontaktní telefon: , Fax: Adresa webových stránek: 3

5 1 Profil absolventa Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro informační technologie Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi školního vzdělávacího programu jsou připravováni pro výkon odborných funkcí především v oblasti malých a středních firem nebo podniků v oblasti konstrukce, technického rozvoje výroby, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky, revizní a servisní techniky, technologie, diagnostiky, provozu a údržby elektrotechnických zařízení. Absolventi se dále uplatní jako programátoři mikroprocesorových systémů pro zpracování a přenos dat a signálů, programátoři průmyslových automatů, správci datových sítí, technici radioelektronických zařízení, obsluha robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. 1.2 Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního vzdělávání k tomu, aby žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující občanské, klíčové a odborné kompetence: Obecné kompetence Obecné vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: - rozvíjel všeobecný zájem o elektrotechniku; - získal takové kognitivní, psychomotorické a postojové kompetence, které umožní jeho plnohodnotné profesní i občanské zapojení do demokratické společnosti; - usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, uvědomoval si význam dosaženého vzdělání a nutnost celoživotního vzdělávání; - mohl po absolvování studia dále profilovat svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se podmínky trhu práce; - byl připraven pro úspěšné studium na vysokých školách technického směru; - v mluvených projevech i v písemné podobě dodržoval jazykové normy, vyjadřoval své myšlenky výstižně, logicky správně, srozumitelně, jasně a kultivovaně, účastnil se 4

6 diskuzí, formuloval a obhajoval své názory, zpracovával jednoduché texty na všeobecná i odborná témata; - dokázal komunikovat v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního a pracovního života, hovořil v jednoduchých i složitějších větách o známé tematice, dovedl získat informace z vyslechnutého nebo přečteného textu, používal stylistické obraty vhodné pro danou jazykovou funkci, ovládal základní terminologii svého oboru; - byl připraven pro samostatnou práci i práci v týmu, řešil samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, uměl kriticky myslet, jednal odpovědně a přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí; - aktivně se účastnil společenského života, podílel se na vytváření kulturního a zdravého životního prostředí v regionálním i globálním měřítku; - měl kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám, jednal tak, aby chránil životní prostředí; - uvědomoval si vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a životního prostředí, jednal tak, aby chránil přírodu, kulturní a historické památky; - chápal význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti v zájmu svém i celospolečenském; - upevňoval a prohluboval si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám; - uvědomoval si svoji národní příslušnost, svá lidská práva, respektoval práva druhých občanů, národů, ras a etnických skupin, uvědomoval si škodlivost rasismu a intolerance; - byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních vztahů, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života. Občanské kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent: - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednal v souladu s morálními principy, přispíval k uplatňování demokratických hodnot; - uvědomoval si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí; - aktivně se zajímal o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru; - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje; - byl hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctil život jako nejvyšší hodnotu, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a byl připraven řešit své osobní a sociální problémy; - uměl myslet kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, nenechával sebou manipulovat, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. 5

7 Klíčové kompetence Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných na běžná i odborná témata a vhodně je prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, naslouchat druhým a respektovat názory druhých; - zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažil se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - prezentovat výsledky své práce, své názory; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence, tzn. aby absolvent byl připraven: - reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; - využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností; - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku; - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví. Sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. aby absolvent byl schopen: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; 6

8 - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - učit se používat nové aplikace; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace včetně konfigurace těchto služeb; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný; - pracovat s informacemi z různých zdrojů a médií (tištěných, elektronických, audiovizuálních atd.); - vyvářet multimediální prezentace a statické webové stránky; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, tzn. aby absolvent volil vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení a používal běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace; - pracovat s rastrovými i vektorovými grafickými editory; - využívat ve své práci moderní metody programování. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, tzn. aby absolvent uměl: - správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru; - volit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy; - využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení; - správně používat a převádět jednotky; - používat při práci kalkulátor a výpočetní techniku; - nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení; - provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu; - aplikovat matematické postupy pro řešení elektrotechnických příkladů; - zpracovávat výsledky z elektrotechnického měření. Kompetence k pracovnímu uplatnění, tzn. aby absolvent: - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání; - měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znal požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byl 7

9 schopen srovnávat je se svými předpoklady, byl připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám; - dokázal získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb; - uměl vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli; - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - osvojil si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Odborné kompetence Uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými technickými normami a graficky komunikovat, tzn. aby absolvent: - uplatňoval zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace; - pohotově a správně využíval při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací; - četl a vytvářel elektrotechnická schémata, grafickou dokumentaci desek plošných spojů a jiné produkty grafické technické komunikace používané v elektrotechnice; - tvořil jednoduché výkresy součástí a sestavení; - používal a upravoval jednoduché stavební výkresy; - vytvářel technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického zobrazování, kótování atd. Provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, tzn. aby absolvent: - určoval hlavní veličiny proudového pole napětí, odpor, výkon, elektrická práce aj. - a tyto znalosti aplikoval při řešení praktických problémů (např. při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče aj.); - řešil obvody stejnosměrného proudu a uplatnil tyto znalosti např. při zjišťování proudů v obvodu, zvětšování měřícího rozsahu ampérmetru a voltmetru, řízení proudu a napětí na elektrospotřebiči aj.; - určoval elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu elektrického pole (lze využít při výběru vhodného kondenzátoru, výběru dielektrika k oddělení vodivých ploch aj.) a zjišťoval základní veličiny magnetického pole (určování počtu závitů cívky, zjišťování působení síly mezi vodiči, nosnost elektromagnetu aj.); - řešil obvody střídavého proudu a vytvářel jejich fázorové diagramy; - stanovoval elektrické veličiny jednoduchých trojfázových soustav při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku a byl seznámen s problematikou točivého magnetického pole. 8

10 Provádět elektroinstalační práce, zapojovat jistící prvky, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů v předmětu odborná praxe, tzn. aby absolvent: - zapojoval vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod.; - projektoval a zapojoval světelné obvody s různými přepínači a světelnými systémy; - zapojoval jistící prvky a znal jejich výběr; - navrhoval, zapojoval a sestavoval jednoduché elektronické obvody; - navrhoval plošné spoje včetně využití výpočetní techniky; - zhotovoval desky s plošnými spoji včetně osazení součástkami a oživení desky; - zhotovoval součásti podle výkresu ručním a strojním obráběním. Měřit elektrotechnické veličiny, tzn. aby absolvent: - používal měřicí přístroje k měření elektrických veličin a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení; - analyzoval a vyhodnocoval výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovával protokolární výstupy; - využíval výsledků měření pro kontrolu, diagnostiku a zprovozňování elektrotechnických strojů a zařízení; - plánoval revize a údržbu elektrotechnických strojů a zařízení a navrhoval způsob odstraňování případných závad. Odborné vzdělávání v předmětu výpočetní technika směřuje k tomu, aby absolvent: - definoval základní pojmy oblasti ICT, znal druhy softwarového vybavení; - vysvětlil základní úkoly operačního systému; - používal textový editor pro tvorbu a úpravu strukturovaných textových dokumentů; - získával a využíval informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, ovládal jejich vyhledávání a filtrování; - uměl využívat tabulkový procesor; - rozpoznal rastrovou a vektorovou grafiku; - vysvětlil účel a cíle prezentací; - popsal prostředí databázového systému; - vybral správné způsoby tvorby webových stránek a vysvětlil vhodnost využití JavaScriptu. Odborné vzdělávání v předmětu elektronické počítače směřuje k tomu, aby absolvent: - definoval číselné soustavy a charakterizoval způsob uložení znaků v počítači; - popsal a aplikoval blokové schéma samočinného počítače; - charakterizoval operační systém kalkulátorů; - navrhoval správný typ procesorů s ohledem na využití; - znal vlastnosti a rozdělení pamětí, napájecích zdrojů, chlazení a přenosných počítačů; - uměl správně používat výstupní a vstupní periferní zařízení. 9

11 Odborné vzdělávání v předmětu elektronika směřuje k tomu, aby absolvent: - popsal principy činnosti a pracovní režimy polovodičových součástek; - uměl navrhnout jednoduchý stabilizátor napětí a znal typy síťových napájecích zdrojů; - znal rozdělení, parametry a popis zesilovacích obvodů. Odborné vzdělávání v předmětu silnoproudá zařízení směřuje k tomu, aby absolvent: - uměl rozdělit a znal použití elektrotechnických materiálů; - dodržoval základní elektrotechnické předpisy a normy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - znal a uměl charakterizovat rozvody elektrické energie v budovách občanské vybavenosti, přenosové soustavy a distribučních soustav; - vysvětlil funkci elektrických strojů. Odborné vzdělávání v předmětu elektrotechnická měření směřuje k tomu, aby absolvent: - znal základní měřicí metody a chyby měření, základní vlastnosti měřicích soustav a měřicích přístrojů; - uměl správně vyhodnotit výsledky měření formou protokolárního záznamu; - měřil elektrické veličiny a vhodně volil jejich použití; - navrhoval vhodnou metodu měření parametrů elektronických prvků a obvodů včetně použití osciloskopů. Odborné vzdělávání v předmětu programování směřuje k tomu, aby absolvent: - popsal základní způsoby zápisu algoritmu; - znal cíle a principy strukturovaného programování, třídicí algoritmy; - rozpoznal rozdíl mezi programem a algoritmem, aplikoval typy dat, konstanty a proměnné, výrazy a příkazy, procedury a rekurze; - samostatně zpracoval projekt včetně dokumentace Odborné vzdělávání v předmětu počítačová grafika směřuje k tomu, aby absolvent: - znal základní pojmy a význam CA technologie a 2D projektování v CAD; - využíval všechny normy elektrotechnické výkresové dokumentace; - pracoval v editoru vektorové a rastrové grafiky; - orientoval se v objektově orientovaném, událostmi řízeném programování; - definoval a pracoval ve skriptovacím jazyce PHP včetně databází. Odborné vzdělávání v předmětu počítačové sítě směřuje k tomu, aby absolvent: - byl schopen se orientovat v modelech, stavebních prvcích, topologii, přístupových metodách počítačových sítí; - znal standardy síťového hardware, síťových operačních systémů, správy účtů, prostředí a služeb internetu. 10

12 Odborné vzdělávání v předmětu zpracování zvuku a obrazu směřuje k tomu, aby absolvent: - popsal a uvedl základní parametry audiovizuální a televizní techniky; - vybral vhodný formát pro záznam a reprodukci zvuku a videa. Odborné vzdělávání v předmětu číslicová technika směřuje k tomu, aby absolvent: - aplikoval systémy logických funkcí; - navrhoval kombinační a sekvenční logické obvody; - dokázal popsat paměti podle funkce a technologie. 1.3 Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání ve čtyřletém studijním oboru Elektrotechnik pro informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí vždy platnou legislativou o ukončení vzdělávání na středních školách. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky 1. Český jazyk a literatura povinná zkouška 2. Cizí jazyk povinná zkouška 3. Matematika Informatika povinná zkouška s volbou 4. Předměty dle nabídky Cermatu maximálně 3 nepovinné zkoušky Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů povinná zkouška, praktická 2. Elektronické počítače a počítačové sítě povinná zkouška, ústní 3. Elektrotechnická měření Počítačová grafika a programování povinná zkouška s volbou, ústní 4. Předměty dle aktuální nabídky školy maximálně 2 nepovinné zkoušky a požadavků žáka 11

13 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní identifikační údaje Název ŠVP: Elektrotechnik pro informační technologie Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Elektrotechnika Úřední název školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání Ředitel: Ing. Josef Říman Datum platnosti ŠVP: od 1. září Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Podmínky k přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém studijním oboru Elektrotechnik pro informační technologie upravuje vždy platná legislativa a ředitel školy. Tento vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení, počet těchto kol není omezen. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: a) absolvování povinné školní docházky ukončené 9. třídou ZŠ, b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání*), c) zdravotní způsobilost ke vzdělávání *) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání zahrnuje poslední tři klasifikační období: a) u žáka základní školy - 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy b) u žáka víceletého gymnázia - 1. a 2. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty Výpočet celkového bodového ohodnocení uchazeče a další podmínky pro přijetí stanoví ředitel školy na příslušný školní rok. 2.2 Zdravotní způsobilost Nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělání je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ve zvoleném oboru, kterou posoudí a potvrdí praktický lékař. Zdravotní omezení vždy souvisí se specifickými požadavky daného oboru, s rozsahem výuky a předpokládaným uplatněním absolventa oboru na trhu práce. 12

14 2.3 Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení. Dále na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Učivo oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o úspěšné přijetí k vysokoškolskému studiu. 2.4 Charakteristika obsahu vzdělávání všeobecně vzdělávací složka Obsah vzdělávání studijního oboru Elektrotechnik pro informační technologie je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru. Struktura obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykové a estetické, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, informační a komunikační technologie, ekonomické a vzdělávání pro zdraví. Učivo jazykových předmětů Český jazyk vychovává žáky ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu, rozvíjí komunikační kompetenci žáků a naučí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Vzdělávání v českém jazyce se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Učivo cizího jazyka Učivo zahrnuje zvládnutí pěti klíčových dovedností na úrovni B1, která koresponduje s mezinárodní jazykovou škálou v rámci Evropské unie. Směřuje k tomu, aby žáci dovedli komunikovat v běžných životních situacích, používat slovník, pracovat s textem, najít v něm klíčové informace a hlavní myšlenky, získávat informace o světě, zvláště o anglicky mluvících zemích, pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROMu a využívat tyto nabyté informace k prohlubování svých všeobecných znalostí a dovedností. Učí absolventa respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Učivo společenských i vědních předmětů Přispívá k humanitnímu vzdělávání žáků, jejich hodnotové orientaci, vytváření názorů na svět a život v duchu demokracie, tolerance a humanity. Vede k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností, mezi řídícím pracovníkem a pracovním kolektivem. Podílí se na vytváření osobnosti mladého člověka a připravuje jej na problematiku pracovního procesu, druhu práce i uplatnění jedince ve společnosti. 13

15 Učivo matematického vzdělávání Vede žáky k tomu, aby dovedli využívat matematické postupy a metody při řešení praktických úloh, aby uměli analyzovat a formulovat praktický problém a uměli navrhnout efektivní způsob řešení. Žáci jsou směřováni k tomu, aby uměli číst s porozuměním matematický text, byli schopni získávat informace z tabulek, grafů a diagramů, o nich diskutovat a na jejich základě prezentovat závěry srozumitelnou a věcnou formou. Žáci jsou vedeni používat při práci kalkulátor a výpočetní techniku. Učí se pamatovat si nejpotřebnější informace a ostatní si vyhledat v odborné literatuře nebo logicky odvodit. Učivo přírodních věd Přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Realizuje se v předmětech fyzika, chemie a ekologie. Přírodovědné vzdělávání má formativní charakter, neboť preferuje objektivitu a pravdivost poznání. Důraz je kladen také na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě a na výchovu žáka k péči o zdraví a k zdravému životnímu stylu. Učivo ICT Umožní žákům získat širší rozhled v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tematicky je zaměřeno především na technické prostředky počítače a vybraná zařízení digitální techniky, jejich funkci, parametry a vývoj. Naučí žáka práci s odbornými texty a technickými dokumentacemi zařízení, která jsou využívána v oblasti přenosu dat. Žák z nich umí čerpat informace, správně je vyhodnocovat a použít pro praktickou činnost technika a správce počítačové sítě. Žák zná konkrétní termíny, faktické údaje a postupy, dovede využít znalosti pojmů, vztahů a procesů, které si osvojil v průběhu vyučování. Seznámí žáky s celou problematikou prezentace informací pomocí počítačové grafiky a vybavit je znalostmi a dovednostmi nutnými k tvorbě nejrůznějších typů tištěných a elektronických dokumentů. Získané dovednosti studentům umožní vytvářet technicky i kompozičně bezchybné dokumenty. Žáci se seznamují s moderními programovacími metodami a programovacími jazyky. Vzdělávání pro zdraví Rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností vytrvalosti, uvědomělé kázně a sebekázně, překonávání překážek. Výuka je také zaměřena na vytváření zdravého životního stylu a zodpovědnosti za vlastní zdraví. 2.5 Charakteristika obsahu odborného vzdělávání Základy elektrotechniky Učivo je děleno do jednotlivých tematických celků, které jsou vzájemně provázané. Navazuje na základní znalosti žáků z fyziky, které dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu. Hlavním cílem předmětu je objasnit žákům základní jevy a principy v oblasti elektrotechniky, chování a vlastnosti elektrotechnických součástek a obvodů. Žák bude schopen vysvětlit jevy 14

16 a zákony v oblasti elektrotechniky a také je početně řešit, nakreslí a vysvětlí schéma elektrického obvodu. Navazujícím předmětem jsou všechny odborné elektrotechnické předměty, ve kterých žák bude získané poznatky aplikovat. Elektronické počítače Předmět elektronické počítače navazuje především na předměty základy elektrotechniky, elektronika, číslicová technika a výpočetní technika. Poskytuje žákům znalosti zejména o základních principech fungování počítače, jednotlivých komponentách a vybraných digitálních zařízeních. Výuka probíhá na učebnách úseku teoretického vyučování, které jsou vybaveny projekční plochou či plátnem s možností projekce pomocí zpětného nebo digitálního projektoru. Elektronika Navazuje především na předměty základy elektrotechniky a technické kreslení. Poskytuje žákům znalosti o polovodičových součástkách, seznamuje žáky se základními vlastnostmi těchto součástek a s jejich využitím. Učivo v tomto předmětu poskytne absolventům základní přehled v oblasti všeobecné elektroniky. Silnoproudá zařízení Poskytuje základní povědomí o elektrotechnických materiálech, elektrotechnických předpisech, pravidlech a normách. Objasňuje výrobu, rozvod a využití elektrické energie. Seznamuje se základními elektrickými přístroji a stroji. Žáci si osvojí návyky nezbytné pro práci v elektrotechnickém oboru. Elektrotechnická měření Předmět poskytuje teoretickou i praktickou průpravu pro laboratorní a provozní měření v elektrotechnice. Ve výuce jsou nejdříve objasňovány elementární metrologické pojmy, vysvětlují se metody měření základních elektrických veličin v jednoduchých stejnosměrných a střídavých obvodech, principy klasických přístrojů a uvádí se postupy měření magnetických veličin. Posléze je obsahová náplň zaměřena jednak na prvky a obvody elektronických měřicích přístrojů, principy jejich konstrukce a způsoby jejich použití. Učební praxe Navazuje na učivo základů elektrotechniky, elektroniky, silnoproudých zařízení, elektronických počítačů, číslicové techniky a počítačových sítí. Tematické celky jsou postupně zaměřeny na ověřování teoretických znalostí v praxi a k realizaci zadaných příkladů, obvodů a diagnostiku poruch. Žák se postupně seznamuje s opracováváním různých materiálů, tvorbě desek s plošnými spoji, zapojováním elektronických obvodů pomocí jednotlivých součástek, elektrickou instalací v budovách občanské vybavenosti, automatizací procesů a jejich řízením, se skladbou osobního počítače a spojením těchto počítačů do sítí. Technické kreslení Žáci se seznámí s technickou normalizací, která je pro tvorbu výkresové dokumentace nezbytná. Dále se seznámí s úpravou výkresů a s metodami promítání, kdy hlavní důraz je kladen na pravoúhlé promítání na tři kolmé průmětny. Učí se kreslit řezy a průřezy, správně kótovat, předepisovat na výkresech tolerance a jakost povrchu. Naučí se vyhotovit 15

17 jednoduché výkresy strojních součástí a seznámí se s výkresy sestavení. V závěru prvního ročníku žáci proberou základy deskriptivní geometrie a základy kreslení na počítači. Ve druhém ročníku se žáci seznámí se základy elektrotechnického kreslení. Programování Vyučovací předmět programování navazuje zejména na předmět výpočetní technika. Učivo je rozděleno do tří ročníků. Druhý ročník je věnován teoretickému úvodu do programování, jeho náplní jsou základy algoritmizace. Žáci se zde seznamují s pojmem algoritmus a učí se jej vytvářet a zapisovat. Ve třetím ročníku je náplní učiva strukturované programování a práce s různými typy počítačové reprezentace datových struktur. Ve čtvrtém ročníku se žáci seznámí se základy objektově orientovaného programování a událostmi řízeného programování. Konkrétní používaný programovací jazyk tento dokument nestanovuje, nechává jej na volbě každého učitele, protože není primární. Počítačová grafika Žáci se seznámí obecně s CA technologiemi a jejich významem, naučí se základům 2D projektování v CAD aplikaci a dále se naučí vytvářet základní elektrotechnickou výkresovou dokumentaci. Dále se pak seznámí se základními pojmy a principy počítačové grafiky, naučí se základům práce v editorech rastrové a vektorové grafiky. Počítačové sítě Žák získá v teoretické výuce formou výkladu s využitím audiovizuální techniky, simulace, odborné literatury a internetu základní vědomosti o počítačových sítích, o zařízeních používaných k budování a diagnostice počítačových sítí, jejich oživení, provozu, správě a údržbě. Teoretické poznatky jsou doplňovány praktickými ukázkami. Praktický návrh počítačové sítě, zapojení, oživení a diagnostika jsou součástí učební praxe a probíhá na odborné učebně počítačových sítí. Zpracování zvuku o obrazu Učivem předmětu se žák učí audiovizuální technice, mediální výchově a mediální gramotnosti. Žákům poskytuje základní povědomí o technickém a programovém vybavení k pořízení, přenesení, editaci a vytvoření zvukového nebo obrazového souboru různých formátů. Číslicová technika Učivo navazuje na znalosti z matematiky a elektroniky. Obsahem učiva je problematika číselných soustav, kódů, výrokové logiky, Booleovy algebry, jejích zákonů a aplikování v číslicové technice. Následuje přehled základních logických funkcí uplatňovaných v číslicovém řízení a jejich generování. Používání operátorů a zákonů Booleovy algebry se uplatňuje při minimalizaci logických funkcí a tvorbě Karnaughových map. Realizace logických funkcí se odehrává na platformě hradel TTL a CMOS, stručně je vysvětlena elektrická struktura těchto systémů. Aplikování hradel se realizuje v kombinačních logických obvodech při konstrukci multiplexerů, dekodérů a obvodů pro aritmetické operace. Hradla jsou rovněž základními stavebními prvky sekvenčních logických obvodů; po základním teoretickém výkladu a procvičení aplikací žák vysvětlí funkci klopných obvodů, 16

18 posuvných registrů, čítačů, děličů frekvence aj. a realizuje jejich činnost. Základní učivo číslicové techniky ukončují poznatky o paměťových obvodech a jejich konstrukcích. 2.6 Rozvoj občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Důležité je vyvolat u žáka zájem o obsah studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci budou vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními spolužáky. Budou umět využívat informační technologie (internet a další informační a vzdělávací servery), využívat jejich aplikace při samostatné práci. Budou zpracovávat a vyhodnocovat seminární práce, protokoly z laboratorních cvičení a zprávy z exkurzí. 2.7 Začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů, nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (stužkovací ples, návštěva divadla apod.), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných činností organizací, např. fiktivní firmy, studentské společnosti, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů republikových i mezinárodních, např. etwinning. 2.8 Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 37 týdnů. Součástí jsou kurzy (lyžařský, sportovně turistický, ekologický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady, prožitkové programy apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (odborné a sportovní soutěže apod.) V průběhu studia je realizována učební praxe, která se uskutečňuje ve školních dílnách v počtu, který odpovídá stanoveným platným předpisům. Ve druhém a třetím ročníku je zajišťována souvislá odborná praxe, která se uskutečňuje na pracovištích výrobních organizací, v celkovém rozsahu čtyř týdnů za oba ročníky.v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze. 17

19 Výuka je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, bloky v čtrnáctidenním cyklu, kurzy) a umožnil profilaci žáků volbou seminářů. 2.9 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním řádu. Školní klasifikační řád a hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Bude-li vyučující při klasifikaci užívat jiného hodnocení než známkou, zapracuje toto rovněž do podmínek hodnocení žáků. S těmito podmínkami budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Pro zajištění objektivizace hodnocení budou v určitých časových intervalech a v rámci finančních možností školy prověřovány znalosti žáků srovnávacími testy Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z platné legislativy, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 73/2005 Sb. v platném znění. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Tito žáci jsou individuálně integrováni do běžných školních kolektivů, což příznivě působí na jejich socializaci a připravenost na běžný občanský život a také učí jejich spolužáky k lepšímu přístupu k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Pozornost zaměřujeme na žáky i jejich rodiče, korigujeme jejich představy a požadavky o možnostech studia a vzdělávání. Škola prostřednictvím výchovné poradkyně úzce spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, zejména s pedagogicko-psychologickými poradnami, psychology, psychiatry, lékaři. Naše nejužší spolupráce je s PPP, která realizuje kontrolní vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení, první vyšetření u zjištěných VPU, individuální konzultace pro rodiče a žáky, profesní orientaci žáků 4. ročníků, styly učení pro 1. ročníky, dohlíží na individuální vzdělávací plány, realizuje vzdělávací programy pro pedagogy. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vždy řídíme doporučeními školských poradenských zařízení. S těmito doporučeními jsou seznámeni na úsekových poradách všichni pedagogičtí pracovníci, na webových stránkách školy jsou aktualizované zprávy z kontrolních vyšetření. Ty jsou přístupné pouze pro pedagogy naší školy. Uvědomujeme si, že žáci se SVP jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů. Proto klademe důraz na to, aby všichni pedagogové byli dobře informováni o možných úskalích ve výuce, o individuálních potřebách konkrétního žáka, aby mohli zvolit vhodné metody a formy výuky a hodnocení. 18

20 Zvýšenou pozornost věnujeme také žákům, kteří mají nízký zájem o vzdělávání a předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu. Tato skutečnost klade velké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků, z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Snažíme se více aktivizovat žáky ve vyučování, výchovná poradkyně intenzivně pracuje s těmito žáky, úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a se sociálními partnery v regionu. V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou jsou těmto žákům vytvořeny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení těchto žáků se přihlíží ke konkrétnímu znevýhodnění a zdravotnímu postižení. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází vždy z platné legislativy. Škola podporuje výchovu a vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Tyto žáky vytipují učitelé jednotlivých předmětů a individuálně s nimi pracují. Žáci se zúčastňují různých soutěží, olympiád, projektů, odborných soutěží zručností apod. Zapojují se do týmové práce, jsou vedeni k co nejlepším výkonům v předmětech, na které jsou orientováni. Ve výuce učitelé používají náročnější metody a postupy, projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s nimi přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném vzdělávacím modulem. Součástí BOZP je i problematika chování žáků v situacích osobního a obecného ohrožení a osvojení zásad první pomoci. 19