Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky"

Transkript

1

2 Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly 7.4 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní zřetel bude brán především na postup uvedený v kapitole 7.5/B

3 Profil absolventa Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

4 Co vás čeká? Úvod Základní vymezení postupů Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků OP VK, pro případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Postup pro zadání zakázky malého rozsahu podle kapitoly 7.5/B

5 ÚVOD Nejprve vysvětlení zkratek OP VK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Zákon č. 137/2006 Sb., zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZŘ zadávací řízení - postup zadavatele podle zákon č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení VŘ výběrové řízení - postup zadavatele podle Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení Příručka pro příjemce OP VK v.8 - Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od

6 ÚVOD Připomeňme si platnou legislativu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od

7 ÚVOD Pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků podpory Postupy pro zadávání zakázek při OP VK (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7) Pamatujete, že: Příjemci jsou povinni při realizaci projektu z prostředků OP VK respektovat tyto závazné postupy Pokud postupy nebudou dodrženy, dojde k porušení rozpočtové kázně a vůči příjemci bude dále postupováno dle specifikace v právním aktu

8 ÚVOD Pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků podpory Postupy pro zadávání zakázek při OP VK (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7) Nezávažné porušení postupů: nemají ani nemohla mít vliv na výsledek ZŘ/VŘ, ani nemohla vést k znevýhodnění některých potencionálních dodavatelů, ani nevedla k porušení Obecných zásad Smlouvy o fungování Evropské unie při zadávání zakázek uvedených v bodě 7.2 Zda se jedná o závažné nebo nezávažné porušení těchto postupů rozhoduje s konečnou platností poskytovatel dotace

9 ÚVOD Pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků podpory Postupy pro zadávání zakázek při OP VK (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7) Dodavatelé: Příjemce/partner může provést výběr dodavatele již před zahájením projektu výdaje spojené s výběrem dodavatele před zahájením projektu jsou však nezpůsobilé! Pokud zadavatel využije služeb externího dodavatele pro administraci ZŘ/VŘ jsou tyto výdaje způsobilé, pokud jsou vynaloženy po datu zahájení realizace projektu Dodavatelem však NEMŮŽE být: Fyzická osoba, která má uzavřen pracovně-právní vztah s příjemcem/partnerem a výdaje na ní jsou financovány z rozpočtu projektu Právnická osoba, jejíž zaměstnanec přímo podílející se na předmětné dodávce, člen statutárního orgánu nebo společník/akcionář má uzavřen pracovně-právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou financovány z rozpočtu projektu

10 ÚVOD Obecné zásady Smlouvy o fungování EU při zadávání zakázek (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.2) Volný pohyb zboží Volný pohyb služeb Právo usazování Rovné zacházení Zákaz diskriminace Transparentnost Proporcionalita Vzájemné uznání osvědčení

11 Základní vymezení postupů

12 Základní vymezení postupů Zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Kdo? Školy zřizované obcemi a kraji Zakázky nad 2 mil. Kč u dodávek a služeb a nad 6 mil. u staveb: Zadávací řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. (Příručka pro příjemce OP VK v.8, bod A) Zakázky pod 2 mil. Kč u dodávek a služeb a pod 6 mil. u staveb: Výběrové řízení podle závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., (Příručka pro příjemce OP VK v.8, bod B)

13 Základní vymezení postupů Zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap )

14 Základní vymezení postupů Příjemci, kteří NEJSOU zadavateli podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Kdo? Soukromé školy, nestátní neziskové organizace Zakázky nad 2 mil. Kč u dodávek a služeb a nad 6 mil. u staveb: Zadávací řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. (Příručka pro příjemce OP VK v.8, bod D) Zakázky pod 2 mil. Kč u dodávek a služeb a pod 6 mil. u staveb: Výběrové řízení podle závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK (Příručka pro příjemce OP VK v.8, bod D)

15 Základní vymezení postupů Příjemci, kteří NEJSOU zadavateli podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap )

16 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků OP VK, pro případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.4)

17 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.4) Identifikace a specifikace předmětu zakázky Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Forma zahájení výběrového řízení Lhůta pro podání nabídek Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky Smlouva s dodavatelem

18 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Identifikace a specifikace předmětu zakázky: Dodávky pořízení věcí zboží formou koupě, koupě na splátky nebo nájem zboží Stavební práce provedení stavebních prací vč. projektových nebo inženýrských činností nebo zhotovení stavby vč. projektových či inženýrských činností, jejichž výsledkem je stavba, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci Služby zakázka, která není dodávkou nebo stavební prací Zakázkou na služby je i poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky.

19 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předmětu zakázky: Zadavatel stanoví předmět zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období

20 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předmětu zakázky: Není přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb Chybou je např. uvádění značek INTEL, AMD, WINDOWS apod. Pokud by ovšem bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo obtíže, může zadavatel v oznámení o zahájení VŘ, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění (např. požadování Microsoft Windows za určitých podmínek).

21 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH.

22 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním při posuzování ceny obvyklé ve vztahu k hodnotě zakázky se poskytovatel bude řídit Metodickým dopisem č. 23, jehož součástí je seznam nejčastěji nakupovaných komodit z prostředků OP VK v případě výzvy č. 51 pak Přílohou č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu OP VK, Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Metodický výklad výzvy

23 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Průzkum trhu? Oslovíte několik firem na trhu s požadovaným plněním s žádostí o poskytnutí předběžné cenové nabídky

24 (Metodický dopis č. 23) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky:

25 (Příloha č. 5 Metodický výklad výzvy č. 51; FAQ k výzvě č. 51) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: maximální ceny zařízení a minimální požadavky na technickou stránku Cena tabletu je vč. DPH viz FAQ k výzvě č. 51

26 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Je nepřípustné dělení předmětu zakázky na menší formálně samostatné zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky! Neplatí pro: zakázky, které budou pořizovány nahodile dle aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. zakázky realizované v případě krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození apod.) opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (potraviny, pohonné hmoty apod.)

27 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Forma zahájení výběrového řízení: Zopakujme si: Pokud hodnota předmětu zakázky přesáhne: Kč bez DPH u zakázek na dodávky nebo služby Kč bez DPH u zakázek na stavební práce Zadávací řízení proběhne dle zákona č. 137/2006 Sb. Pokud je hodnota předmětu zakázky nižší: Výběrové řízení proběhne dle závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK

28 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Forma zahájení výběrového řízení: Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení a odesláním výzvy k podání nabídek konkrétním zájemcům. Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být uveřejněno na webových stránkách MŠMT nebo Zprostředkujícího subjektu (dále může být uveřejněno např. na webových stránkách zadavatele, v tisku apod.) prostřednictvím formuláře Výzva k podání nabídek Formulář je nutné zaslat nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem zveřejnění.

29 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídky (dále také jen výzva ) musí obsahovat alespoň tyto údaje: Identifikační údaje zadavatele Název a specifikace předmětu zakázky; věcné a časové vymezení zakázky a její specifikace dle charakteru zakázky Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Lhůta a místo pro podání nabídky

30 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídky musí obsahovat alespoň tyto údaje (pokračování): Údaje o hodnotících kritériích a způsob jejich hodnocení v případě, že nejsou součástí existující zadávací dokumentace; v případě, že nejbližší nabídková cena není zvolena jako jediné hodnotící kritérium. Zároveň je nutné v případě, že bude použito více kritérií, uvést váhu v % ke každému hodnotícímu kritériu

31 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídky musí obsahovat alespoň tyto údaje (pokračování): Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., Informaci o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (nutné pokud bylo výběrové řízení zahájeno až po podpisu právního aktu o poskytnutí dotace): Symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU (vypsat slovy Evropská unie ) Odkaz na příslušný fond Prohlášení, které vydal řídící orgán pro svůj operační program

32 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídky musí obsahovat alespoň tyto údaje (pokračování): Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e- mailová adresa Ustanovení o tom, že zadavatel může zadání zakázky zrušit Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

33 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídky může dále obsahovat: Platební podmínky Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy Formální požadavky na zpracování nabídky (podání na elektronickém médiu apod.)

34 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně následující údaje: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Požadavek na způsob zpracování cenové nabídky Doba a místo plnění zakázky Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští

35 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zadávací dokumentace musí dále obsahovat minimálně následující údaje, pokud se jedná o zakázku na stavební práce: Stanovení podmínky, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená Příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, která specifikují předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě

36 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek je stanovena vždy s ohledem na předmět zakázky samostatně a to buď: přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je možné nabídky podávat, nebo stanovením data, do kdy je možné nabídky podávat Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení (zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení a odeslání výzvy uchazeči)

37 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: Způsob hodnocení předložených nabídek provádí hodnotící komise, kterou jmenuje zadavatel. Zadavatel vede evidenci přijatých nabídek (např. seznam), ve kterém by měla být uvedena minimálně identifikace subjektu předkládajícího nabídku, místo, datum a čas předložení nabídky O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty, vyrozumí zadavatel bez zbytečného odkladu uchazeče (musí být prokazatelné)

38 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: Hodnocení nabídek se provádí pomocí hodnotících kritérií stanovených ve výzvě k předkládání nabídek nebo v zadávací dokumentaci Pokud je použito pouze jedno hodnotící kritérium, tj. cena, je třeba ve výzvě nebo zadávací dokumentaci přesně vymezit veškeré věcné požadavky na požadované plnění s uvedením potřebných parametrů a požadavků na charakter a kvalitu požadovaného plnění Pokud je použito více hodnotících kritérií, tj. ekonomická výhodnost nabídky, jedním z nich musí být vždy cena.

39 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se provede kontrola úplnosti nabídek. Pokud zadavatel požadoval též prokázání kvalifikace dodavatele, následuje posouzení splnění požadavků na kvalifikaci. Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky, které nejsou úplné, nebo nesplňují kvalifikační kritéria hodnotící komise z dalšího hodnocení vyloučí. Hodnotící komise však může i požádat uchazeče o doplnění. Za neúplnou nabídku se nepovažuje nedodržení čistě formálních požadavků zadavatele, které nemají vliv na transparentnost výběrového řízení (špatný počet kopií, číslování stránek apod.)

40 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: Hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce zaujatí a uchazečům podjatí a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti se svou činností (musí potvrdit čestné prohlášení dostupné na stránkách MŠMT) O výsledku hodnocení sepíše komise zápis, kde vyznačí pořadí jednotlivých nabídek.

41 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: O jednáních sepíše komise zápis obsahující minimálně: Seznam oslovených uchazečů a seznam doručených nabídek Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky Seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek Popis způsobu hodnocení nabídek vč. bodového ohodnocení a zdůvodnění přidělení jednotlivých bodů Výsledek hodnocení Odůvodnění výsledku hodnocení Údaj o složení hodnotící komise

42 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky: Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele samostatným písemným rozhodnutím podle výsledku hodnocení nabídek nebo podpisem zadavatele na protokolu/ zápisu a souhlasem s výsledkem hodnocení.

43 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Přehled dokumentů, vztahujících se k výběrovému řízení, jejichž vzory je možno stáhnout na webových stránkách MŠMT: Výzva k podání nabídek Výsledek výzvy k podání nabídek Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

44 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Smlouva s dodavatelem: Pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku Pokud vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem ve lhůtě 15 dnů může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem na 2. místě a obdobně na 3. místě Smlouva musí mít písemnou formu

45 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: Pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán, člen správní či dozorčí rady zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. Jehož subdodavatel je zaměstnancem zadavatele Jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

46 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: Označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny Předmět plnění (konkretizovaný) Cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samostatného DPH Doba a místo plnění Další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy Povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky

47 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem: Změna, která by rozšířila předmět veřejné zakázky Změna, která by za použití v původním VŘ umožnila účast jiných dodavatelů Změna, která by za použití v původním VŘ mohla ovlivnit výběr nejhodnější nabídky Změna, která by měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

48 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Výjimky v postupech při výběru dodavatele: Nedostačující počet dodavatelů k oslovení např. pokud může z důvodu ochrany výhradních práv nebo duševního vlastnictví poskytnout zakázku pouze jeden určitý dodavatel Dlouhodobě nasmlouvané služby nebo dodávky zadavatel nakupuje služby nebo pořizuje dodávky, které nasmlouval jakožto dlouhodobé Pronájem nemovitostí Dodatečné zakázky na služby či stavební práce v případě dodatečných zakázek na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce lze oslovit původního dodavatele Veškeré skutečnosti podmiňující zadání zakázek podle výše uvedených ustanovení je třeba písemně odůvodnit a doložit!

49 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Postupy zadavatele v nestandardních případech: Zadavatel osloví alespoň předepsaný počet zájemců, ale nabídku obdrží pouze od jednoho uchazeče může uzavřít smlouvu a nebo VŘ zruší Zadavatel osloví alespoň předepsaný počet zájemců, ale žádná z nabídek, které zadavatel ve VŘ obdržel, nesplnila požadavky zadavatel VŘ zruší Pokud zadavatel uveřejní výzvu, ale neobdrží žádnou nabídku zadavatel VŘ zruší

50 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Poskytování informací všem účastníkům řízení: Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek: Změna v podmínkách VŘ zadavatel musí tuto změnu sdělit všem zájemcům (současně) a dále tuto změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva Podání odpovědi na dotaz uchazeče zadavatel sdělí odpověď vč. původního dotazu všem zájemcům, nejpozději do 4 pracovních dnů a zároveň je povinen dodatečné informace a odpovědi vhodným způsobem uveřejnit V případě změny, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek, tak aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek

51 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Poskytování informací všem účastníkům řízení: Informace o výsledku výběrového řízení: O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří nebyli vyřazeni z hodnocení nabídek. Výsledek VŘ musí být uveřejněn na stejném místě jako výzva do 15 dnů po skončení VŘ, resp. uzavření příslušné smlouvy Oznámení musí obsahovat minimálně následující: Identifikační údaje uchazečů Výsledek hodnocení nabídek vč. pořadí Případné informace o zrušení VŘ

52 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Poskytování informací všem účastníkům řízení: V případě smlouvy/rámcové smlouvy jejíž cena je Kč Kč bez DPH, je zadavatel vedle výsledku výběrového řízení, povinen zveřejnit na webových stránkách MŠMT též finální a podepsané znění smlouvy V případě smlouvy, jejíž cena přesáhne Kč bez DPH, je zadavatel povinen finální a celé znění smlouvy zveřejnit na profilu zadavatele dle 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů od jejího uzavření

53 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zrušení výběrového řízení: Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení VŘ, pokud si toto vymezí v podmínkách výběrového řízení (výzva nebo zadávací dokumentace)

54 (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap ) Zadavatel musí zrušit výběrové řízení, pokud: Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky Byly všechny nabídky vyřazeny Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace veřejné zakázky Odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí

55 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu podle kapitoly 7.5/B (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B)

56 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B) Předpokládaná hodnota plnění Dodávky a zakázky na služby Kč bez DPH Zakázky na stavební práce: Kč bez DPH POZOR v případě výzvy č. 51 je předpokládaná hodnota plnění pro partnerské školy snížena nad Kč bez DPH (viz. Příloha č. 5 Metodický výklad výzvy) (tedy / Kč bez DPH)

57 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B) Postup: 1. Zahájení výběrového řízení 2. Lhůta pro podání nabídek 3. Hodnocení nabídek 4. Smlouva s dodavatelem 5. Informace o výsledku výběrového řízení 6. Případně zrušení výběrového řízení

58 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B) Zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele a současně uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na webových stránkách MŠMT Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dní Hodnotící komise musí mít nejméně 3 členy Musí být uzavřena písemná smlouva s dodavatelem Musí být dodržena povinnost zveřejnění smlouvy na portálu MŠMT

59 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B) Uzavřenou smlouvu jejíž cena je od Kč pro partnerskou školu nebo od Kč pro příjemce do Kč bez DPH, vč. jejích dodatků, je zadavatel povinen zveřejnit na webu MŠMT do 15 pracovních dnů Uzavřenou smlouvu jejíž cena přesahuje Kč bez DPH, vč. jejích dodatků, je zadavatel povinen zveřejnit na webu MŠMT a dále na profilu zadavatele do 15 pracovních dnů

60 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/B)

61 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/A) Při předpokládaném plnění do Kč bez DPH nebo v případě výzvy č. 51 (pouze pro partnerské školy) do Kč bez DPH : Nemusí být prováděno výběrové řízení Nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva Stačí objednávka nebo výzva jednomu dodavateli I v tomto případě platí, že zadavatel musí při pořizování zboží a služeb postupovat hospodárně

62 Postup pro zadání zakázky malého rozsahu (Příručka pro příjemce OP VK v.8 kap. 7.5/A)

63 Zdroje informací stránky ministerstva školství a tělovýchovy portál Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost portál o veřejných zakázkách Webové stránky zřizovatele

64 Zdroje informací - doporučené Sledujte newlettery OP VK: Proč? Popis nejčastějších chyb zadavatelů veřejných zakázek Podrobné postupy jak zadávat veřejné zakázky

65 Zdroje informací doporučená literatura Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od Dostupné na portálu Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Metodický výklad výzvy Dostupné na portálu

66 Zdroje informací doporučená literatura Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení Dostupné na: prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c- 23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.html

67 Děkujeme za pozornost!

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 8388/2014-MZE-14122 Novela Č.j.: 191861/2012-MZE-14122 ČÁST C ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK 7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným zařízením a vybavením na

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC ROUDNÉ _ Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice, IČ 00245372. Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Alena Šedivá Projednáno v ZO dne: 26.6.2014 Odsouhlaseno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (TEXTOVÁ ČÁST) pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Prrodlloužžeeníí vodovodu Sttřřeellnáá Zadavatel:

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více