Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb"

Transkript

1 Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015 schválila tuto směrnici pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb: 1. Tato směrnice upravuje ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I. Předmět úpravy a) pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; b) pravidla uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; c) pravidla pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště; d) povinnosti a rozhodovací pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; e) pravidla přijímání a vracení peněžních jistot k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení; f) pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek. 2. Povinnost řídit se touto směrnicí se vztahuje na: a) orgány města Chebu a městskou policii (dále jen město); b) veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem při zadávání veřejných zakázek. Na tyto osoby se nevztahují zásady postupu při administraci veřejných zakázek obsažené v příloze č. 3 (v rámci své činnosti mohou tyto zásady využít přiměřeně) a ustanovení této směrnice, která na přílohu č. 3 odkazují. 3. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných z různých dotačních titulů, pro které jsou stanovena příjemci poskytovatelem dotace závazná pravidla postupu jejich Strana 1 (celkem 13)

2 zadávání, nemusí příjemce - zadávající postupovat dle této směrnice, vždy je však povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 4. Tato směrnice se nevztahuje na jednorázové nákupy v hodnotě do Kč bez DPH. Toto se netýká opakujících se dodávek, služeb a stavebních prací s obdobným předmětem plnění pořizovaných v průběhu jednoho účetního období. 5. Jednotlivé odbory nebo samostatné oddělení MěÚ Cheb jsou povinny vždy nejpozději do příslušného roku zaslat oddělení právnímu odboru kanceláře starosty koncept přehledu všech plánovaných veřejných zakázek, které by měly iniciovat a svým rozpočtem garantovat jejich zadání a realizaci v následujícím kalendářním roce. Seznam musí vždy obsahovat druh veřejných zakázek (dodávky, služby nebo stavební práce), předpokládanou hodnotu veřejných zakázek bez DPH a jejich stručný předmět. Oddělení právní stanoví dle zaslaných informací nejpozději do příslušného roku, ve spolupráci s jednotlivými odbory a samostatným oddělením, v jakých režimech musí být veřejné zakázky zadávané. Pro účely této směrnice se rozumí: II. Vymezení pojmů a) předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je předpokládaná výše peněžního závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky bez DPH; předpokládanou hodnotu stanoví zadávající v souladu s ustanovením 13 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon); b) významnou veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně Kč; c) zadavatelem veřejné zakázky je město Cheb a veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb; d) zadávající odbor nebo samostatné oddělení, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky (u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb je zadávající a zadavatel jeden a týž subjekt); e) pracovní skupinou pro veřejné zakázky (dále jen PSVZ) skupina odborníků jmenovaných radou města; f) profilem zadavatele elektronický nástroj (pro odbory MěÚ Cheb elektronický nástroj E-ZAK), prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanovuje prováděcí právní předpis; g) Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách; h) oddělením právním - oddělení právní odboru kanceláře starosty MěÚ Cheb; i) příslušným členem vedení člen vedení města příslušný dle organizačního řádu, u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb je příslušným členem vedení nebo starostou myšlen ředitel, případně příslušný statutární zástupce (např. jednatel); Strana 2 (celkem 13)

3 j) radou města je u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb myšlen orgán rozhodující v souladu s platnou legislativou o otázkách hospodaření této osoby; k) elektronickým tržištěm webová aplikace určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů realizovaných plně elektronicky; l) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky; m) výběrovým řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za podmínek dodržení 6 zákona; n) zadávacím řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle ustanovení 21 zákona. o) centralizovaným zadáváním veřejných zakázek postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení 3 odst. 1 písm. b) zákona, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů; p) centrálním zadavatelem zadavatel, který v souladu s ustanovením 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí centralizované zadávání veřejných zakázek, tj. město Cheb; q) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je zahrnut do příslušného centralizovaného zadávání veřejných zakázek, tj. veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem; r) centrálním zadávajícím je odbor nebo samostatné oddělení MěÚ Cheb, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky v případě centralizovaného zadávání. III. Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) se pro účely této směrnice dělí do dvou kategorií: 1. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH. 2. Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH. Veškeré veřejné zakázky I. kategorie s hodnotou vyšší než Kč bez DPH, jejichž zadavatelem je město Cheb, jsou administrovány oddělením právním. Má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je administrována oddělením právním Strana 3 (celkem 13)

4 bez ohledu na výši její předpokládané hodnoty. Tím není dotčeno právo zadávajícího postupovat dle čl. XIX směrnice. ČÁST DRUHÁ Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie IV. Zásady zadávání VZMR I. kategorie 1. VZMR I. kategorie na dodávky a služby a VZMR I. kategorie na stavební práce se zadávají v poptávkovém řízení, a to formou: a) e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přímým oslovením minimálně 3 dodavatelů; b) přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů; c) přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, tato zakázka může být zadána bez výběrového řízení, zadavatel však musí postupovat v souladu s ustanovením 6 zákona, tento postup musí být stručně písemně odůvodněn a dopředu schválen příslušným členem vedení. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku a prokázání kvalifikace dodavatele jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadávající. Tato lhůta by neměla být kratší než 5 pracovních dnů. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení poptávkového řízení. 4. Při zadávání VZMR I. kategorie postupuje zadavatel v souladu s ustanovením 6 zákona. 5. Pro hodnocení nabídek uchazečů VZMR I. kategorie nemusí být jmenována komise. Hodnocení nabídek provádí zadávající. 1. Zadávající: V. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro poptávkové řízení; b) u veřejných zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH předá zpracované podklady pro poptávkové řízení oddělení právnímu; c) stanoví lhůtu pro podání nabídek poptávkového řízení; d) v součinnosti s oddělením právním zajišťuje realizaci poptávkového řízení; e) navrhuje výběr dodavatele; f) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, je-li využito e-poptávky, 2. Oddělení právní u veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních titulů a s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH: a) realizuje poptávkové řízení; Strana 4 (celkem 13)

5 b) má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je zadávající povinen předat oddělení právnímu příslušná závazná pravidla postupu zadávání veřejných zakázek. c) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, je-li využito e-poptávky; d) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího podpisu. 3. Příslušný člen vedení schvaluje poptávkové řízení. 4. Příslušný člen vedení schvaluje postup zadávajícího dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice. Je-li v tomto případě zadávajícím právnická osoba zřízená nebo založená městem Cheb, vyžaduje tento postup navíc předcházející písemné schválení některým ze členů vedení města, kterým je pro tento případ myšlen starosta nebo některý z místostarostů. 5. Příslušný člen vedení schvaluje výběr dodavatele. 6. Ustanovení čl. V. odst. 3, 4 a 5 směrnice jsou v pravomoci vedoucího odboru nebo samostatného oddělení MěÚ Cheb v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce související s jeho činností a předpokládaná hodnota zakázky dosahuje výše, na kterou bylo příslušnému vedoucímu odboru nebo samostatného oddělení vystaveno zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv nebo je v jeho pravomoci na základě organizačního řádu. Při zadávání veřejné zakázky musí zadávající postupovat v souladu s ustanovením 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv bude uloženo na oddělení právním. Postup dle čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice musí být vždy zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 7. Právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb mohou využít postupu dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky nebo služby, kdy hodnota zakázky nepřesahuje částku 150 tis. Kč bez DPH a v případě zakázky na stavební práce nepřesahuje částku 250 tis. Kč bez DPH. Tento postup musí být vždy stručně písemně odůvodněn a při zadávání musí být postupováno v souladu s ustanovením 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výše uvedené ustanovení se netýká opakujících se dodávek, služeb a stavebních prací s obdobným předmětem plnění pořizovaných v průběhu jednoho účetního období, které by mělo za následek překročení stanovených limitů. ČÁST TŘETÍ Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie VI. Pravidla zadávání VZMR II. kategorie 1. VZMR II. kategorie na dodávky a služby a VZMR II. kategorie na stavební práce se zadávají formou otevřeného výběrového řízení postupem v souladu se Zásadami postupu při administraci veřejných zakázek (dále jen Zásady), které tvoří přílohu č. 3 této směrnice. Strana 5 (celkem 13)

6 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 4. Pokud příslušný člen vedení nerozhodne jinak, k hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce. 5. Hodnotící komise je složena minimálně z 5 členů: - 2x zástupce zadavatele; - 2x zástupce zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. U veřejných zakázek zadávaných právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb jsou místo dvou zástupců zadávajícího v komisi dva zástupci města Chebu, které jmenuje vedení města. Komise je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní 2/3 jejích členů. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek, není-li stanoveno jinak. 1. Zadávající: VII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 3 této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. VI odst. 5 směrnice; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do vedení města; d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Vedení města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky; b) jmenuje hodnotící komisi; c) rozhoduje o způsobu hodnocení nabídek; d) pověřuje člena vedení výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise; e) může rozhodnout, na návrh zadávajícího, o případné výjimce formy zadávání VZMR II. kategorie a zadávat dle ustanovení čl. IV odst. 1 směrnice. Takovýto postup musí být zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 3. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. 4. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci výběrového řízení v souladu se zákonem a postupem dle přílohy č. 3 této směrnice pouze u zakázek zadávaných městem Cheb; Strana 6 (celkem 13)

7 b) uveřejňuje VZMR II. kategorie dle čl. VIII. této směrnice; VIII. Pravidla uveřejňování 1. Oddělení právní zajistí uveřejnění informací související s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí, právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb odpovídají za zveřejnění samostatně. 2. Informace uvedené v 147a zákona týkající se uzavřené smlouvy musí být uveřejněny na profilu zadavatele. 3. Zadávací dokumentace, odpovědi na dotazy uchazečů, uzavřená smlouva a ostatní informace k veřejné zakázce budou bez výjimky uveřejněny na profilu zadavatele. ČÁST ČTVRTÁ Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní IX. Pravidla zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Pokud rada města nerozhodne jinak, k hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce. 4. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek, není-li stanoveno jinak. Hodnotící komise musí mít minimálně 5 členů: - 2x zástupce zadavatele; - 2x zástupce zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Minimálně 1/3 členů komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 5. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek jsou obsaženy v příloze č. 3 této směrnice. 1. Zadávající: X. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s přílohami této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. IX odst. 4 směrnice; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do orgánů města; Strana 7 (celkem 13)

8 d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Rada města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky (příloha č. 5 směrnice) v případě, že se nejedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení; b) jmenuje hodnotící komisi. 3. Zastupitelstvo města Chebu schvaluje podmínky zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise u významné veřejné zakázky zadávané městem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Cheb (ostatní subjekty postupují dle zákona). 4. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a zásadami uvedenými v příloze č. 3 této směrnice pouze u zakázek zadávaných městem Cheb; b) zajišťuje uveřejnění dle čl. XI směrnice; 5. Starosta města Chebu schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. XI. Pravidla uveřejňování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 1. Oddělení právní zajistí uveřejnění informací souvisejících s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí po předložení všech požadovaných podkladů. Právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb odpovídají za zveřejnění samostatně. Strana 8 (celkem 13)

9 ČÁST PÁTÁ Elektronické tržiště XII. 1. Elektronické tržiště je webová aplikace, která je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. 2. Zadávající provádí veškeré úkony zadávacího řízení prostřednictvím elektronického tržiště. 3. Rozhodne-li se zadávající zadávat veřejnou zakázku prostřednictvím elektronického tržiště, je povinen provést zadávací řízení v souladu s nařízením vlády ČR 343/2010 a přílohou č. 6 této směrnice. V případě, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, má zadávající povinnost postupovat také v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 4. Za volbu vhodného druhu zadávacího řízení, jakož i průběh zadávacího řízení, odpovídá zadávající. 5. Oddělení právní poskytuje zadávajícímu pouze metodickou podporu. ČÁST ŠESTÁ Centralizované zadávání XIII. 1. Město Cheb a veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb jsou povinné při zadávání veřejných zakázek dle odst. 2 využít centralizovaného zadávání. 2. V rámci centralizovaného zadávání se zadávají veřejné zakázky, na jejichž pořízení byla uzavřena smlouva o centrálním nákupu. 3. Centralizovaně zadávané veřejné zakázky se realizují postupem uvedeným v příloze č. 7 této směrnice. 4. Zadávání veřejných zakázek v rámci centralizovaného zadávání realizuje oddělení právní, a to dle podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o centrálním nákupu. 5. Pořízení nestandardních nákupů či nákupů od jiných než rámcových dodavatelů, musí být písemně odůvodněno a schváleno příslušným členem vedení. Výjimky jsou uvedeny v příloze č. 7 směrnice. 6. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé musí stanovit celkové maximální plnění (např. Kč bez DPH), které bude po dobu trvání smlouvy stanoveno jako nepřekročitelné. XIV. Pravidla centralizovaně zadávaných VZMR 1. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 2. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 3. Hodnotící komise je složena minimálně z 6 členů: Strana 9 (celkem 13)

10 - 2x zástupce centrálního zadavatele; - 2x zástupce pověřujících zadavatelů; - 1x zástupce centrálního zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Komise je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní 2/3 jejích členů. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. 1. Centrální zadávající: XV. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s čl. 2 přílohy č. 3 této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. XIV odst. 3 směrnice vyjma zástupců pověřujících zadavatelů; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do vedení města; d) plně odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost podkladů, které předloží oddělení právnímu, a také za skutečnost, že předložené podklady (podmínky realizace veřejné zakázky) byly řádně projednány v orgánech města; e) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Centrální zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavírání dodatků smlouvy. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací podmínky pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 7 této směrnice; b) zajišťuje realizaci výběrového řízení dle přílohy č. 7 této směrnice; c) uveřejňuje informace související s veřejnou zakázkou, zadávací dokumentaci, odpovědi na dotazy uchazečů a uzavřenou smlouvu nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele; d) uzavřená naskenovaná smlouva musí být na profilu zadavatele uveřejněna do 15 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem, stejně tak případně uzavřené dodatky smlouvy; 3. Vedení města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky; b) jmenuje hodnotící komisi; c) rozhoduje o způsobu hodnocení nabídek; d) pověřuje člena vedení výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise; 4. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. Strana 10 (celkem 13)

11 XVI. Pravidla centralizovaně zadávaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek, které tvoří přílohu č. 3 této směrnice, se využijí obdobně. 4. Hodnotící komise je složena minimálně z 6 členů: - 2x zástupce centrálního zadavatele; - 2x zástupce pověřujících zadavatelů; - 1x zástupce centrálního zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Minimálně 1/3 členů komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 1. Centrální zadávající: XVII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s přílohami této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. XVI odst. 4 směrnice vyjma zástupců pověřujících zadavatelů; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do orgánů města; d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Centrální zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací podmínky pro zadávací řízení v souladu s přílohou č. 7 této směrnice; b) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a postupem dle přílohy č. 7 této směrnice; c) zajistí uveřejnění informací souvisejících s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí po předložení všech požadovaných podkladů. 3. Rada města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky (příloha č. 5 směrnice) v případě, že se nejedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení; Strana 11 (celkem 13)

12 b) jmenuje hodnotící komisi; c) pověřuje starostu města výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. 4. Zastupitelstvo města Chebu schvaluje podmínky zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise u významné veřejné zakázky zadávané městem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Cheb (ostatní subjekty postupují dle zákona). ČÁST SEDMÁ Společná ustanovení XVIII. Jistota 1. Přijímání a vracení peněžní jistoty, kterou zadavatel požaduje k zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, se řídí zákonem. 2. Číslo účtu a variabilní symbol pro složení peněžní jistoty bude uveden v zadávací dokumentaci příslušného zadávacího řízení. 3. Odbor finanční vrací uchazeči jistotu postupem dle přílohy č. 3 této směrnice. 4. U veřejných zakázek, které zadávají právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb, administruje jistotu zadavatel. XIX. Zastoupení zadavatele v řízení 1. Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení se řídí 151 zákona. 2. Osoba, která zastupuje zadavatele v zadávacím řízení (dále jen zástupce v zadávacím řízení), vykonává svou činnost pro zadavatele výhradně na základě písemné smlouvy. 3. Je-li předmětem činnosti zástupce v zadávacím řízení dozorová činnost, musí smlouva vždy obsahovat ustanovení o: a) povinnosti zástupce v zadávacím řízení průběžně hodnotit plnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem; b) povinnosti zástupce v zadávacím řízení oznamovat zadavateli bez zbytečného odkladu jakékoliv porušení povinnosti dodavatelem nebo jakéhokoliv protiprávní jednání dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky; c) povinnosti zástupce v zadávacím řízení vždy sepsat protokol o výsledcích dozoru a tento předat zadavateli ve stanovené lhůtě. 4. Výběr zástupce v zadávacím řízení je veřejnou zakázkou ve smyslu zákona a této směrnice. 5. Zakázky, u nichž se zadávající rozhodne nechat se zastoupit dle 151 zákona, neadministruje oddělení právní, ale zadávající ve spolupráci s osobou zastupující zadavatele. 6. Zástupci v zadávacím řízení poskytuje součinnost zadávající. Strana 12 (celkem 13)

13 Zrušuje se směrnice č. 4/2014. XX. Zrušovací ustanovení XXI. Platnost a účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. února Ing. Petr Navrátil v. r. starosta Mgr. Daniela Seifertová v. r. místostarostka Přílohy: 1. Minimální požadavky zadavatele při zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby. 2. Minimální požadavky zadavatele při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. 3. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek, které jsou závazné pro zadávající odbory nebo samostatná oddělení MěÚ Cheb. Pro činnost právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb nejsou závazné, ty je však při své činnosti mohou využít přiměřeně. 4. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení. 5. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ. 6. E-tržiště. 7. Centralizované zadávání veřejných zakázek Strana 13 (celkem 13)

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Vnitřní předpis č. I/6/2014

Vnitřní předpis č. I/6/2014 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: 21. 3. 2014 Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-15/6-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-15/6-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP se stanoví závazný

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Hlinsko. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Hlinsko Pravidla pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 288 datum: 29. října 2014 Opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na JU ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňa Mertová pověřená vedením odboru rozvoje města Ing.

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/24 Obsah: 1) Úvod 2) Rozsah působnosti 3) Účel 4) Základní a použité pojmy 5) Druhy zakázek 6) Předpokládaná

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje primárně zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy

Sm 4/2014 Pravidla pro zadávání zakázek. ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady. 1 Předmět úpravy ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy, základní pojmy, zásady 1 Předmět úpravy 1) Cílem této směrnice je zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány nestranným, nediskriminačním a transparentním způsobem a při zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele

Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele Elektronická tržiště v české legislativě z pohledu zadavatele JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 23. února 2012 Aktuální úprava resortního centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR Usnesení vlády č.

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více