Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb"

Transkript

1 Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015 schválila tuto směrnici pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb: 1. Tato směrnice upravuje ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I. Předmět úpravy a) pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; b) pravidla uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; c) pravidla pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště; d) povinnosti a rozhodovací pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních; e) pravidla přijímání a vracení peněžních jistot k zajištění plnění povinností uchazečů vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení; f) pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek. 2. Povinnost řídit se touto směrnicí se vztahuje na: a) orgány města Chebu a městskou policii (dále jen město); b) veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem při zadávání veřejných zakázek. Na tyto osoby se nevztahují zásady postupu při administraci veřejných zakázek obsažené v příloze č. 3 (v rámci své činnosti mohou tyto zásady využít přiměřeně) a ustanovení této směrnice, která na přílohu č. 3 odkazují. 3. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných z různých dotačních titulů, pro které jsou stanovena příjemci poskytovatelem dotace závazná pravidla postupu jejich Strana 1 (celkem 13)

2 zadávání, nemusí příjemce - zadávající postupovat dle této směrnice, vždy je však povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 4. Tato směrnice se nevztahuje na jednorázové nákupy v hodnotě do Kč bez DPH. Toto se netýká opakujících se dodávek, služeb a stavebních prací s obdobným předmětem plnění pořizovaných v průběhu jednoho účetního období. 5. Jednotlivé odbory nebo samostatné oddělení MěÚ Cheb jsou povinny vždy nejpozději do příslušného roku zaslat oddělení právnímu odboru kanceláře starosty koncept přehledu všech plánovaných veřejných zakázek, které by měly iniciovat a svým rozpočtem garantovat jejich zadání a realizaci v následujícím kalendářním roce. Seznam musí vždy obsahovat druh veřejných zakázek (dodávky, služby nebo stavební práce), předpokládanou hodnotu veřejných zakázek bez DPH a jejich stručný předmět. Oddělení právní stanoví dle zaslaných informací nejpozději do příslušného roku, ve spolupráci s jednotlivými odbory a samostatným oddělením, v jakých režimech musí být veřejné zakázky zadávané. Pro účely této směrnice se rozumí: II. Vymezení pojmů a) předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je předpokládaná výše peněžního závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky bez DPH; předpokládanou hodnotu stanoví zadávající v souladu s ustanovením 13 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon); b) významnou veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně Kč; c) zadavatelem veřejné zakázky je město Cheb a veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb; d) zadávající odbor nebo samostatné oddělení, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky (u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb je zadávající a zadavatel jeden a týž subjekt); e) pracovní skupinou pro veřejné zakázky (dále jen PSVZ) skupina odborníků jmenovaných radou města; f) profilem zadavatele elektronický nástroj (pro odbory MěÚ Cheb elektronický nástroj E-ZAK), prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanovuje prováděcí právní předpis; g) Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách; h) oddělením právním - oddělení právní odboru kanceláře starosty MěÚ Cheb; i) příslušným členem vedení člen vedení města příslušný dle organizačního řádu, u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb je příslušným členem vedení nebo starostou myšlen ředitel, případně příslušný statutární zástupce (např. jednatel); Strana 2 (celkem 13)

3 j) radou města je u právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb myšlen orgán rozhodující v souladu s platnou legislativou o otázkách hospodaření této osoby; k) elektronickým tržištěm webová aplikace určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů realizovaných plně elektronicky; l) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky; m) výběrovým řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za podmínek dodržení 6 zákona; n) zadávacím řízením postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle ustanovení 21 zákona. o) centralizovaným zadáváním veřejných zakázek postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení 3 odst. 1 písm. b) zákona, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů; p) centrálním zadavatelem zadavatel, který v souladu s ustanovením 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí centralizované zadávání veřejných zakázek, tj. město Cheb; q) pověřujícím zadavatelem zadavatel, který není centrálním zadavatelem a který je zahrnut do příslušného centralizovaného zadávání veřejných zakázek, tj. veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem; r) centrálním zadávajícím je odbor nebo samostatné oddělení MěÚ Cheb, které iniciuje a svým rozpočtem garantuje zadání a realizaci veřejné zakázky v případě centralizovaného zadávání. III. Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) se pro účely této směrnice dělí do dvou kategorií: 1. Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou nedosahující výše Kč bez DPH. 2. Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie: a) VZMR na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH; b) VZMR na stavební práce s předpokládanou hodnotou minimálně Kč bez DPH a nedosahující výše Kč bez DPH. Veškeré veřejné zakázky I. kategorie s hodnotou vyšší než Kč bez DPH, jejichž zadavatelem je město Cheb, jsou administrovány oddělením právním. Má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je administrována oddělením právním Strana 3 (celkem 13)

4 bez ohledu na výši její předpokládané hodnoty. Tím není dotčeno právo zadávajícího postupovat dle čl. XIX směrnice. ČÁST DRUHÁ Veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie IV. Zásady zadávání VZMR I. kategorie 1. VZMR I. kategorie na dodávky a služby a VZMR I. kategorie na stavební práce se zadávají v poptávkovém řízení, a to formou: a) e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přímým oslovením minimálně 3 dodavatelů; b) přímého oslovení minimálně 3 dodavatelů; c) přímého zadání s ohledem na charakter zakázky nebo naléhavost její realizace, tato zakázka může být zadána bez výběrového řízení, zadavatel však musí postupovat v souladu s ustanovením 6 zákona, tento postup musí být stručně písemně odůvodněn a dopředu schválen příslušným členem vedení. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku a prokázání kvalifikace dodavatele jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadávající. Tato lhůta by neměla být kratší než 5 pracovních dnů. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení poptávkového řízení. 4. Při zadávání VZMR I. kategorie postupuje zadavatel v souladu s ustanovením 6 zákona. 5. Pro hodnocení nabídek uchazečů VZMR I. kategorie nemusí být jmenována komise. Hodnocení nabídek provádí zadávající. 1. Zadávající: V. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro poptávkové řízení; b) u veřejných zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH předá zpracované podklady pro poptávkové řízení oddělení právnímu; c) stanoví lhůtu pro podání nabídek poptávkového řízení; d) v součinnosti s oddělením právním zajišťuje realizaci poptávkového řízení; e) navrhuje výběr dodavatele; f) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, je-li využito e-poptávky, 2. Oddělení právní u veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních titulů a s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH: a) realizuje poptávkové řízení; Strana 4 (celkem 13)

5 b) má-li být veřejná zakázka spolufinancována z dotačních titulů, je zadávající povinen předat oddělení právnímu příslušná závazná pravidla postupu zadávání veřejných zakázek. c) zajišťuje uveřejnění VZMR I. kategorie na profilu zadavatele, je-li využito e-poptávky; d) zajišťuje uveřejnění uzavřené smlouvy s hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího podpisu. 3. Příslušný člen vedení schvaluje poptávkové řízení. 4. Příslušný člen vedení schvaluje postup zadávajícího dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice. Je-li v tomto případě zadávajícím právnická osoba zřízená nebo založená městem Cheb, vyžaduje tento postup navíc předcházející písemné schválení některým ze členů vedení města, kterým je pro tento případ myšlen starosta nebo některý z místostarostů. 5. Příslušný člen vedení schvaluje výběr dodavatele. 6. Ustanovení čl. V. odst. 3, 4 a 5 směrnice jsou v pravomoci vedoucího odboru nebo samostatného oddělení MěÚ Cheb v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce související s jeho činností a předpokládaná hodnota zakázky dosahuje výše, na kterou bylo příslušnému vedoucímu odboru nebo samostatného oddělení vystaveno zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv nebo je v jeho pravomoci na základě organizačního řádu. Při zadávání veřejné zakázky musí zadávající postupovat v souladu s ustanovením 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zmocnění k zastupování v rámci právních úkonů vedoucích k uzavírání smluv bude uloženo na oddělení právním. Postup dle čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice musí být vždy zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 7. Právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb mohou využít postupu dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. c) směrnice v případě, že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky nebo služby, kdy hodnota zakázky nepřesahuje částku 150 tis. Kč bez DPH a v případě zakázky na stavební práce nepřesahuje částku 250 tis. Kč bez DPH. Tento postup musí být vždy stručně písemně odůvodněn a při zadávání musí být postupováno v souladu s ustanovením 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výše uvedené ustanovení se netýká opakujících se dodávek, služeb a stavebních prací s obdobným předmětem plnění pořizovaných v průběhu jednoho účetního období, které by mělo za následek překročení stanovených limitů. ČÁST TŘETÍ Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie VI. Pravidla zadávání VZMR II. kategorie 1. VZMR II. kategorie na dodávky a služby a VZMR II. kategorie na stavební práce se zadávají formou otevřeného výběrového řízení postupem v souladu se Zásadami postupu při administraci veřejných zakázek (dále jen Zásady), které tvoří přílohu č. 3 této směrnice. Strana 5 (celkem 13)

6 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 4. Pokud příslušný člen vedení nerozhodne jinak, k hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce. 5. Hodnotící komise je složena minimálně z 5 členů: - 2x zástupce zadavatele; - 2x zástupce zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. U veřejných zakázek zadávaných právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb jsou místo dvou zástupců zadávajícího v komisi dva zástupci města Chebu, které jmenuje vedení města. Komise je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní 2/3 jejích členů. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek, není-li stanoveno jinak. 1. Zadávající: VII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 3 této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. VI odst. 5 směrnice; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do vedení města; d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Vedení města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky; b) jmenuje hodnotící komisi; c) rozhoduje o způsobu hodnocení nabídek; d) pověřuje člena vedení výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise; e) může rozhodnout, na návrh zadávajícího, o případné výjimce formy zadávání VZMR II. kategorie a zadávat dle ustanovení čl. IV odst. 1 směrnice. Takovýto postup musí být zadávajícím stručně písemně odůvodněn. 3. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. 4. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci výběrového řízení v souladu se zákonem a postupem dle přílohy č. 3 této směrnice pouze u zakázek zadávaných městem Cheb; Strana 6 (celkem 13)

7 b) uveřejňuje VZMR II. kategorie dle čl. VIII. této směrnice; VIII. Pravidla uveřejňování 1. Oddělení právní zajistí uveřejnění informací související s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí, právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb odpovídají za zveřejnění samostatně. 2. Informace uvedené v 147a zákona týkající se uzavřené smlouvy musí být uveřejněny na profilu zadavatele. 3. Zadávací dokumentace, odpovědi na dotazy uchazečů, uzavřená smlouva a ostatní informace k veřejné zakázce budou bez výjimky uveřejněny na profilu zadavatele. ČÁST ČTVRTÁ Veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní IX. Pravidla zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Pokud rada města nerozhodne jinak, k hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce. 4. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek, není-li stanoveno jinak. Hodnotící komise musí mít minimálně 5 členů: - 2x zástupce zadavatele; - 2x zástupce zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Minimálně 1/3 členů komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 5. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek jsou obsaženy v příloze č. 3 této směrnice. 1. Zadávající: X. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s přílohami této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. IX odst. 4 směrnice; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do orgánů města; Strana 7 (celkem 13)

8 d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Rada města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky (příloha č. 5 směrnice) v případě, že se nejedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení; b) jmenuje hodnotící komisi. 3. Zastupitelstvo města Chebu schvaluje podmínky zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise u významné veřejné zakázky zadávané městem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Cheb (ostatní subjekty postupují dle zákona). 4. Oddělení právní: a) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a zásadami uvedenými v příloze č. 3 této směrnice pouze u zakázek zadávaných městem Cheb; b) zajišťuje uveřejnění dle čl. XI směrnice; 5. Starosta města Chebu schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. XI. Pravidla uveřejňování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 1. Oddělení právní zajistí uveřejnění informací souvisejících s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí po předložení všech požadovaných podkladů. Právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb odpovídají za zveřejnění samostatně. Strana 8 (celkem 13)

9 ČÁST PÁTÁ Elektronické tržiště XII. 1. Elektronické tržiště je webová aplikace, která je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. 2. Zadávající provádí veškeré úkony zadávacího řízení prostřednictvím elektronického tržiště. 3. Rozhodne-li se zadávající zadávat veřejnou zakázku prostřednictvím elektronického tržiště, je povinen provést zadávací řízení v souladu s nařízením vlády ČR 343/2010 a přílohou č. 6 této směrnice. V případě, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, má zadávající povinnost postupovat také v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 4. Za volbu vhodného druhu zadávacího řízení, jakož i průběh zadávacího řízení, odpovídá zadávající. 5. Oddělení právní poskytuje zadávajícímu pouze metodickou podporu. ČÁST ŠESTÁ Centralizované zadávání XIII. 1. Město Cheb a veškeré právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb jsou povinné při zadávání veřejných zakázek dle odst. 2 využít centralizovaného zadávání. 2. V rámci centralizovaného zadávání se zadávají veřejné zakázky, na jejichž pořízení byla uzavřena smlouva o centrálním nákupu. 3. Centralizovaně zadávané veřejné zakázky se realizují postupem uvedeným v příloze č. 7 této směrnice. 4. Zadávání veřejných zakázek v rámci centralizovaného zadávání realizuje oddělení právní, a to dle podmínek uvedených v uzavřené smlouvě o centrálním nákupu. 5. Pořízení nestandardních nákupů či nákupů od jiných než rámcových dodavatelů, musí být písemně odůvodněno a schváleno příslušným členem vedení. Výjimky jsou uvedeny v příloze č. 7 směrnice. 6. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé musí stanovit celkové maximální plnění (např. Kč bez DPH), které bude po dobu trvání smlouvy stanoveno jako nepřekročitelné. XIV. Pravidla centralizovaně zadávaných VZMR 1. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 2. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení. 3. Hodnotící komise je složena minimálně z 6 členů: Strana 9 (celkem 13)

10 - 2x zástupce centrálního zadavatele; - 2x zástupce pověřujících zadavatelů; - 1x zástupce centrálního zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Komise je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní 2/3 jejích členů. Hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. 1. Centrální zadávající: XV. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro výběrové řízení v souladu s čl. 2 přílohy č. 3 této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. XIV odst. 3 směrnice vyjma zástupců pověřujících zadavatelů; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do vedení města; d) plně odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost podkladů, které předloží oddělení právnímu, a také za skutečnost, že předložené podklady (podmínky realizace veřejné zakázky) byly řádně projednány v orgánech města; e) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Centrální zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavírání dodatků smlouvy. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací podmínky pro výběrové řízení v souladu s přílohou č. 7 této směrnice; b) zajišťuje realizaci výběrového řízení dle přílohy č. 7 této směrnice; c) uveřejňuje informace související s veřejnou zakázkou, zadávací dokumentaci, odpovědi na dotazy uchazečů a uzavřenou smlouvu nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele; d) uzavřená naskenovaná smlouva musí být na profilu zadavatele uveřejněna do 15 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem, stejně tak případně uzavřené dodatky smlouvy; 3. Vedení města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky; b) jmenuje hodnotící komisi; c) rozhoduje o způsobu hodnocení nabídek; d) pověřuje člena vedení výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise; 4. Pověřený člen vedení schvaluje výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. Strana 10 (celkem 13)

11 XVI. Pravidla centralizovaně zadávaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních jsou stanovena zákonem a prováděcími předpisy. 2. Minimální požadavky zadavatele na nabídku, prokázání kvalifikace a splnění dalších podmínek jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 této směrnice. 3. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek, které tvoří přílohu č. 3 této směrnice, se využijí obdobně. 4. Hodnotící komise je složena minimálně z 6 členů: - 2x zástupce centrálního zadavatele; - 2x zástupce pověřujících zadavatelů; - 1x zástupce centrálního zadávajícího; - 1x člen PSVZ dle své odbornosti. Minimálně 1/3 členů komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 1. Centrální zadávající: XVII. Povinnosti a rozhodovací pravomoci a) zpracuje podklady pro zadávací řízení v souladu s přílohami této směrnice; b) navrhuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle čl. XVI odst. 4 směrnice vyjma zástupců pověřujících zadavatelů; c) předkládá podmínky realizace veřejné zakázky k projednání do orgánů města; d) je povinen neprodleně sdělit oddělení právnímu datum podpisu smlouvy a dále předložit k uveřejnění na profilu zadavatele naskenovanou smlouvu ve formátu.pdf do 13 dnů od jejího uzavření s vybraným dodavatelem. Centrální zadávající je povinen obdobně postupovat v případě uzavření dodatku smlouvy s uchazečem. 2. Oddělení právní: a) ve spolupráci s centrálním zadávajícím a pověřujícími zadavateli zpracuje zadávací podmínky pro zadávací řízení v souladu s přílohou č. 7 této směrnice; b) zajišťuje realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem a postupem dle přílohy č. 7 této směrnice; c) zajistí uveřejnění informací souvisejících s veřejnou zakázkou zadávanou městem Cheb v souladu se zákonem a touto směrnicí po předložení všech požadovaných podkladů. 3. Rada města: a) schvaluje vybrané zadávací podmínky a odůvodnění veřejné zakázky (příloha č. 5 směrnice) v případě, že se nejedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení; Strana 11 (celkem 13)

12 b) jmenuje hodnotící komisi; c) pověřuje starostu města výběrem dodavatele na základě doporučení hodnotící komise. 4. Zastupitelstvo města Chebu schvaluje podmínky zadávací dokumentace, odůvodnění veřejné zakázky a jmenování hodnotící komise u významné veřejné zakázky zadávané městem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Cheb (ostatní subjekty postupují dle zákona). ČÁST SEDMÁ Společná ustanovení XVIII. Jistota 1. Přijímání a vracení peněžní jistoty, kterou zadavatel požaduje k zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení, se řídí zákonem. 2. Číslo účtu a variabilní symbol pro složení peněžní jistoty bude uveden v zadávací dokumentaci příslušného zadávacího řízení. 3. Odbor finanční vrací uchazeči jistotu postupem dle přílohy č. 3 této směrnice. 4. U veřejných zakázek, které zadávají právnické osoby zřízené nebo založené městem Cheb, administruje jistotu zadavatel. XIX. Zastoupení zadavatele v řízení 1. Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení se řídí 151 zákona. 2. Osoba, která zastupuje zadavatele v zadávacím řízení (dále jen zástupce v zadávacím řízení), vykonává svou činnost pro zadavatele výhradně na základě písemné smlouvy. 3. Je-li předmětem činnosti zástupce v zadávacím řízení dozorová činnost, musí smlouva vždy obsahovat ustanovení o: a) povinnosti zástupce v zadávacím řízení průběžně hodnotit plnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem; b) povinnosti zástupce v zadávacím řízení oznamovat zadavateli bez zbytečného odkladu jakékoliv porušení povinnosti dodavatelem nebo jakéhokoliv protiprávní jednání dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky; c) povinnosti zástupce v zadávacím řízení vždy sepsat protokol o výsledcích dozoru a tento předat zadavateli ve stanovené lhůtě. 4. Výběr zástupce v zadávacím řízení je veřejnou zakázkou ve smyslu zákona a této směrnice. 5. Zakázky, u nichž se zadávající rozhodne nechat se zastoupit dle 151 zákona, neadministruje oddělení právní, ale zadávající ve spolupráci s osobou zastupující zadavatele. 6. Zástupci v zadávacím řízení poskytuje součinnost zadávající. Strana 12 (celkem 13)

13 Zrušuje se směrnice č. 4/2014. XX. Zrušovací ustanovení XXI. Platnost a účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. února Ing. Petr Navrátil v. r. starosta Mgr. Daniela Seifertová v. r. místostarostka Přílohy: 1. Minimální požadavky zadavatele při zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby. 2. Minimální požadavky zadavatele při zadávání veřejných zakázek na stavební práce. 3. Zásady postupu při administraci veřejných zakázek, které jsou závazné pro zadávající odbory nebo samostatná oddělení MěÚ Cheb. Pro činnost právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb nejsou závazné, ty je však při své činnosti mohou využít přiměřeně. 4. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení. 5. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 ZVZ. 6. E-tržiště. 7. Centralizované zadávání veřejných zakázek Strana 13 (celkem 13)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 30/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 22. září 2016 usnesením č. RM 445/17/2016

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek 04.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.08 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.4.2012 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice č. 1/2017 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY

Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 10/2016 ZÁSADY na uplatňování zakázek na akce realizované Městem Jirkov, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, Městskou majetkovou Jirkov s.r.o.

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová Duben 2017 1 strana z 9 I. Úvod 1. Problematika zadávání veřejných zakázek včetně zvláštních postupů předcházejících

Více

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub Mgr. Lenka Haraštová 24. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Více

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek JUDr. Jan Kazda 15.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC OBŘÍSTVÍ Obříství 40, 277 42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 58. zasedání dne 9. 1. 2017 USNESENÍ č. 479/17/RMČ ke Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici č. 3 o zadávání

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 18/07 vydaný Radou města Přerova ZÁSADY POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A TVORBY REGISTRU AKCÍ Rada města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis ČLÁNEK

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 1.2 (24. výzva) 06.04.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 6. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Účinnost od 15. 7. 2018 Číslo revize: 2 Číslo vydání: 1.2 Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Mgr. Schválil

Více

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO CHRAST. Směrnice č. 6/2017. k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO CHRAST Směrnice č. 6/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Platí od 19. 12. 2017 Účinná od 19. 12. 2017 Platí do Závazná pro všechny útvary, organizační složky a příspěvkové organizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 21/2017 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření se vydává

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 3.2 (26. a 28. výzva) 23.05.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.01 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 20.10.2005 Článek I. Základní vymezení 1. Způsob zadávání veřejných

Více

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO

PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO PREZENTACE SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI VÝZEV MAS ŠUMAVSKO Podklady z Centra pro regionální rozvoj ČR 24. května 2018 Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Petr Bouška 24. května 2018 3 Zadávání veřejných

Více

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek 27. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Renata Petrželová administrace veřejných zakázek Projednáno

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II.

Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Ing. Kateřina Kouřimská 25. 4. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje zásady, způsob a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 27 zákona

Více

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dle schváleného usnesení zastupitelstva obce č. 11/2017 ze dne 11. dubna 2017 byla přijata tato vnitřní směrnice obce

Více

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek)

Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Proces kontroly zakázek v projektech (zadávání a kontrola veřejných zakázek) Ing. Kateřina Kouřimská Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina Krajský úřad

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro příjemce IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č. 134/2016

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 16 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválil: Rezek

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCE BŘEŽANY II I. Úvodní ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Břežany II (dále též jen směrnice ), je zpracovávána

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov I. Úvodní ustanovení 1. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov (dále jen Pravidla ), jsou zpracována ke

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek 16.5.2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č.

Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. Seminář pro žadatele k 78. výzvě IROP Energetické úspory v bytových domech III" Zadávání a kontrola veřejných zakázek se zaměřením na výzvu č. 78 Ing. Renáta Marková 6.3.2018 2 Zadávání veřejných zakázek

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více